Home

Voorwaarden en privacy

Voorwaarden en privacy

Met het gebruik van deze portal accepteert u de volgende voorwaarden:

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Sdu b.v.*, hierna te noemen Sdu, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Sdu Uitgevers aangeboden content die afkomstig is van derden.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de zakelijk (abonnements)overeenkomst en omdat wij u graag op de hoogte houden van nieuwe, voor u relevante uitgaven van Sdu en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons privacy statement. Op al onze overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

* Sdu werkt met de volgende merknamen: Inenuitvoer, OpMaat, Toxic, Arbozone, NDFR, NTFR en Sdu Opleidingen & Events.

Privacy & Cookies

Wij (Sdu b.v.) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben de gegevensverwerking, als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van de sollicitatieprocedure.

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van Sdu of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over producten of diensten van ons of van derden beter of te stemmen op uw interesses, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Sollicitatiegegevens: eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw CV-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het CV, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw CV opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van Sdu.

Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 3 jaar dan wel tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst. Indien wij dit noodzakelijk achten gezien bijzondere omstandigheden kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren, zoals in het kader van een gerechtelijke procedure of uit hoofde van een wettelijke verplichting. U kunt contact opnemen met onze klantenservice (Postbus 20025, 2500 EA Den Haag) als u:

 • inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
 • een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens
Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Groepsmaatschappijen van Sdu: Ondernemingen die zich in dezelfde groep bevinden als Sdu, zoals moederondernemingen, zuster- of dochterondernemingen, teneinde u te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten vanuit de groepsmaatschappijen.
 • Dienstverleners: we delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zullen we de persoonsgegevens verstrekken, een en ander in overeenstemming met de wet.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Daarnaast maken we gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login-cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie alsook van cookies die het bestellen van onze producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van uw winkelwagen).

Ook zijn advertentiecookies in gebruik (zoals Ad7 en DQ&A), die bedoeld zijn voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Links naar andere websites
Op de websites van Sdu kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Sdu draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen
Sdu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:

Sdu Klantenservice
Postbus 20025
2500 EA Den Haag

Leveringsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder Handelsregisternummer 27 19 38 98. Zij zijn op 1 januari 2017 gewijzigd en vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

Algemene voorwaarden