Home

Wet op de omzetbelasting 1968

Geldig van 17 februari 1999 tot 1 september 1999
Geldig van 17 februari 1999 tot 1 september 1999

Wet op de omzetbelasting 1968

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-1999 tot 01-09-1999]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de richtlijnen van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1967) aanleiding zijn de bestaande omzetbelasting volgens het cumulatieve cascadestelsel te vervangen door een omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Onder de naam 'omzetbelasting' wordt een belasting geheven ter zake van:

 1. leveringen van goederen en diensten, welke in Nederland door ondernemers in het kader van hun onderneming worden verricht;

 2. intracommunautaire verwervingen van goederen in Nederland door ondernemers in het kader van hun onderneming en door rechtspersonen, andere dan ondernemers;

 3. intracommunautaire verwervingen, anders dan in de zin van onderdeel b, van nieuwe vervoermiddelen in Nederland;

 4. invoer van goederen.

Artikel 1a

1.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is niet van toepassing wanneer het verworven goed:

 1. is geleverd door een ondernemer op wie de in artikel 24 van de Zesde Richtlijn bedoelde vrijstellingsregeling van toepassing is;

 2. is geleverd in de zin van artikel 3, eerste lid, onderdeel f;

 3. is geleverd met toepassing van artikel 5a, eerste lid; of

 4. is geleverd met toepassing van een van de in artikel 26bis, B en C, van de Zesde Richtlijn bedoelde bijzondere regelingen.

2.

Artikel 1, aanhef en onderdeel b, is voorts niet van toepassing op intracommunautaire verwervingen van goederen, andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen, door:

 1. ondernemers die op grond van artikel 27, eerste lid, geen omzetbelasting verschuldigd zijn;

 2. ondernemers die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor geen recht op aftrek van belasting bestaat; en

 3. rechtspersonen, andere dan ondernemers;

voor zover het totaal van de vergoedingen ter zake van deze verwervingen in het lopende kalenderjaar niet meer bedraagt dan f 23 000, mits het totaal van de vergoedingen ter zake van dergelijke verwervingen in het voorafgaande kalenderjaar niet meer heeft bedragen dan f 23 000.

3.

De in het tweede lid bedoelde ondernemers en rechtspersonen kunnen aan de inspecteur verzoeken om dat lid op hen niet van toepassing te doen zijn. Bij inwilliging van het verzoek geldt zulks tot wederopzegging door belanghebbende doch ten minste voor twee kalenderjaren. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de toepassing van dit lid.

Artikel 2

Artikel 2a

Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 7

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 11

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk IIA. Heffing ter zake van intracommunautaire verwervingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 17a

Artikel 17b

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 17c

Artikel 17d

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 17e

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 17f

Artikel 17g

Artikel 17h

Hoofdstuk III. Heffing ter zake van invoer

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 18

Afdeling 2. Maatstaf en tarief van heffing

Artikel 19

Artikel 20

Afdeling 3. Vrijstellingen

Artikel 21

Afdeling 4. Wijze van heffing

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Hoofdstuk IV. Uitvoer van goederen

Artikel 24

Hoofdstuk V. Bijzondere regelingen

Afdeling 1. Vermindering van belasting (kleine ondernemers)

Artikel 25

Afdeling 2. Voldoening naar ontvangsten

Artikel 26

Afdeling 3. Landbouwregeling

Artikel 27

Afdeling 4. Tabaksprodukten en accijnsgoederen, andere dan tabaksprodukten

Artikel 28

Artikel 28a

Afdeling 5. Regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Artikel 28b

Artikel 28c

Artikel 28d

Artikel 28e

Artikel 28f

Artikel 28g

Artikel 28h

Artikel 28i

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 30

Artikel 30a

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 37b

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

Artikel 40

Artikel 41 [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41a [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41b [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41c [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41d [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41e [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41f [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41g [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41h [Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41i [Vervallen per 01-06-1990]

Hoofdstuk VIII. Strafbepaling

Artikel 42

Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1969]

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 50a [Vervallen per 01-01-1993]

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Tabel I. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968

Tabel II. behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968