Home

Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Geldig van 1 januari 2002 tot 1 april 2002
Geldig van 1 januari 2002 tot 1 april 2002

Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2002 tot 01-04-2002]
[Regeling vervalt op nader te bepalen datum]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de aanpassing van de wetgeving inzake accijnzen aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (92/12/EEG van 25 februari 1992; PbEG L 76) wenselijk is een afzonderlijke wettelijke regeling in te voeren voor het stelsel van heffing van de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:

  1. een verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;

  2. een verbruiksbelasting van pruimtabak en snuiftabak.

2.

Onder de naam verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt een belasting geheven ter zake van de uitslag en de invoer van alcoholvrije dranken.

3.

Onder de naam verbruiksbelasting van pruimtabak en snuiftabak wordt een belasting geheven ter zake van de uitslag en de invoer van pruimtabak en van snuiftabak.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Definities van de goederen en tarieven

Afdeling 1. Alcoholvrije dranken

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling 2. Pruimtabak en snuiftabak

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk III. Uitslag

Afdeling 1. Inrichting

Artikel 14

Afdeling 2. Vergunning

Artikel 15

Afdeling 3. Wijze van heffing en voldoening

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Afdeling 4. Zekerheid

Artikel 23

Afdeling 5. Voorrecht

Artikel 24

Afdeling 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 25

Hoofdstuk IV. Invoer

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk V. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Belastingzegels

Artikel 35

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 36

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk VII. Verbodsbepalingen en strafbepalingen

Afdeling 1. Verbodsbepalingen

Artikel 39

Artikel 40

Afdeling 2. Strafbepalingen

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 44

Artikel 45