Home

Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977

Geldig vanaf 7 april 2022
Geldig vanaf 7 april 2022

Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-04-2022]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Defensie,

Besluiten:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Sanctiewet 1977 bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, de buitengewone opsporingsambtenaren van de Belastingdienst/ECD van het Ministerie van Financiën, de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst , de ambtenaren van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ambtenaren van cluster 1 van de directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, belast met de uitvoering van het stelsel van investeringstoetsen en de commandanten van de Nederlandse oorlogsschepen.

Artikel 2

Ingetrokken worden:

  1. Regeling Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht uitvoering sancties Libië;

  2. Regeling Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht uitvoering sancties Servië en Montenegro;

  3. Regeling Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht uitvoering sancties Koeweit en Irak,

  4. Regeling Aanwijzing bevelhebbers Nederlandse oorlogsschepen als opsporingsambtenaar;

  5. Artikel 9 van de Sanctieregeling Haïti 1994;

  6. Artikel 5 van de Sanctiebeschikking aardolie(-produkten) en wapens Angola 1993.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Artikel 4