Home

Wet wapens en munitie

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet wapens en munitie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet wapens en munitie opnieuw vast te stellen in overeenstemming met richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

 1. 1°.

  Onze Minister: Onze Minister van Justitie en Veiligheid;

 2. 2°.

  de korpschef: de korpschef, bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

 3. 3°.

  vuurwapen: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie;

 4. 4°.

  munitie: patronen en andere voorwerpen, bestemd of geschikt om een projectiel of een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende of soortgelijke stof door middel van een vuurwapen af te schieten of te verspreiden, alsmede projectielen, bestemd om afgeschoten te worden door middel van een vuurwapen;

 5. 5°.

  beheerder: degene die onmiddellijk leiding geeft aan de uitoefening van een bedrijf, waarin wapens en munitie worden vervaardigd, getransformeerd, uitgewisseld, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, hersteld, beproefd of verhandeld;

 6. 6°.

  bestemming: de onmiddellijke bestemming van de in een consentaanvraag omschreven wapens en munitie, aangevuld met de eindbestemming daarvan indien ten tijde van de consentaanvraag bekend is dat de wapens en munitie vanuit de onmiddellijke bestemming zullen worden doorgevoerd;

 7. 7°.

  binnenkomen en uitgaan: het binnen het grondgebied van Nederland komen, respectievelijk het verlaten van het grondgebied van Nederland;

 8. 8°.

  doorvoer: binnenkomen gevolgd door uitgaan;

 9. 9°.

  vervoer van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend; vervoer van munitie: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van munitie;

 10. 10°.

  dragen van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen anders dan voor vervoer in de onder 9° bedoelde zin;

 11. 11°.

  overdragen: het aan een ander doen overgaan van de feitelijke macht;

 12. 12°.

  Europese vuurwapenpas: het document bedoeld in artikel 1, derde lid, van Richtlijn (EEG) 91/477van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEG L 256/51);

 13. 13°.

  verordening (EU) nr. 258/2012: Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en doorvoer ervan (PbEU 2012, L 94);

 14. 14°.

  uitvoer: uitvoer als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van verordening (EU) nr. 258/2012;

 15. 15°.

  uitvoervergunning: een uitvoervergunning als bedoeld in artikel 2, veertiende lid, van verordening (EU) nr. 258/2012;

 16. 16°.

  de Richtlijn: Richtlijn (EEG) 91/477van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEG L 256/51);

 17. 17°.

  essentieel onderdeel van een vuurwapen: een essentieel onderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 2, van de Richtlijn van een vuurwapen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1, in samenhang met bijlage I, van de Richtlijn;

 18. 18°.

  onbruikbaar gemaakte vuurwapens: vuurwapens als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1, in samenhang met bijlage I, van de Richtlijn die voorgoed onbruikbaar zijn gemaakt als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 6, van de Richtlijn.

Artikel 1a

Een wijziging van de Richtlijn gaat voor de toepassing van deze wet gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 8

§ 2. Erkenning

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 12

§ 3. Bepalingen voor wapens van categorie I

Artikel 13

§ 4. Binnenkomen en uitgaan van wapens en munitie van de categorieën II en III

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 19 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 20

§ 4a. Uitvoer van vuurwapens en munitie opgenomen in bijlage I van verordening (EU) nr. 258/2012

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 21 [Vervallen per 11-07-1997]

§ 5. Vervoer van wapens en munitie van de categorieën II en III

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 11-07-1997]

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 11-07-1997]

§ 6. Voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 11-07-1997]

§ 7. Overdracht en verkrijging van wapens en munitie van de categorieën II, III en IV

Artikel 31

Artikel 32

§ 7a. Markering van vuurwapens en munitie

Artikel 32a

Artikel 32b

§ 8. Veiligheidseisen

Artikel 33

§ 9. Beroep

Artikel 34

§ 9a. Registratie ter uitvoering van Richtlijnverplichtingen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

§ 10. Bepalingen over de uitvoering van de wet

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

§ 11. Toezicht op de naleving

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-1998]

§ 11a. Opsporing

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53 [Vervallen per 11-07-1997]

§ 12. Strafbepalingen

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 56

§ 13. Maatregelen

Artikel 56a

§ 14. Slotbepalingen

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60