Home

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Geldig van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021
Geldig van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020 tot 01-01-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Financiën, voorzover nodig in overeenstemming met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling berust op de artikelen 2, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, 3, tweede lid, 39, 56 en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 2, eerste lid, onderdeel i, 5, tweede lid, en 63a van de Invorderingswet 1990, artikel 34a, tweede lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, artikel 1, onderdelen h en i, van het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten, artikel 19 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel 1, onderdeel t, van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1, onderdeel g, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 1.1, onderdeel j, van de Wet tegemoetkomingen loondomein, artikel 252a, tweede lid, onderdeel c, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1.3, onderdelen k en l, en 8.1 van de Belastingwet BES.

Hoofdstuk 1. Organisatie van de Belastingdienst

Artikel 2

1.

Er is een rijksbelastingdienst onder de naam Belastingdienst. Deze dienst is belast met de heffing en invordering van rijksbelastingen en met andere bij of krachtens de wet opgedragen taken.

2.

De Belastingdienst staat onder het gezag van de Minister van Financiën.

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4

Hoofdstuk 2. Aanwijzing van functionarissen

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 6

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Ressortering onder functionarissen

Artikel 11

Artikel 11a [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 13a [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 14 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 15 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 23 [Vervallen per 12-03-2013]

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2008]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 26

Artikel 26a

Artikel 26b [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 28

Artikel 29

Bijlage [Vervallen per 12-03-2013]