Home

Sanctieregeling conflictdiamanten 2003

Geldig vanaf 27 februari 2003
Geldig vanaf 27 februari 2003

Sanctieregeling conflictdiamanten 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-02-2003]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 358);

Gelet op Verordening (EG) nr. 254/2003 van de Raad van de Europese Unie van 11 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 36);

Gelet op Verordening (EG) nr. 257/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 februari 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 36);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3, artikel 11, en artikel 24, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Pb EG L 358).

2.

Het verbod te handelen in strijd met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 is niet van toepassing in geval toepassing is gegeven aan artikel 18 van de verordening.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling conflictdiamanten 2003.