Home

Havenbeveiligingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Havenbeveiligingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het nodig is uitvoering te geven aan Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsmede dat het gewenst is een wettelijke basis vast te stellen voor de uitvoering van verdragen of van besluiten van een of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, die betrekking hebben op de beveiliging van havenfaciliteiten of die betrekking hebben op de beveiliging van havens;

 Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Verordening: Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU 129);

 2. richtlijn: de bij regeling van Onze Minister aangewezen richtlijn;

 3. havenfaciliteit: havenfaciliteit als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de Verordening en artikel 3, derde lid, van de richtlijn;

 4. beheerder van een havenfaciliteit: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een havenfaciliteit in beheer heeft;

 5. havenbeveiligingscertificaat: certificaat als bedoeld in artikel 7, eerste lid;

 6. haven: elk uit land en water bestaand gebied, met werken en voorzieningen ten behoeve van het commercieel vervoer over zee, aangewezen krachtens artikel 1a, tweede lid;

 7. havengerelateerd gebied: in de directe omgeving van een haven gelegen gebied of object, waarvan verstoring van directe invloed is of kan zijn op de veiligheid van een werk of voorziening ten behoeve van het commercieel vervoer over zee, aangewezen krachtens artikel 1a, derde lid;

 8. veiligheidsniveau: een van de veiligheidsniveaus, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de richtlijn;

 9. havenveiligheidsbeoordeling: een havenveiligheidsbeoordeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de richtlijn;

 10. havenveiligheidsplan: een havenveiligheidsplan als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de richtlijn;

 11. Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 12. verwerken van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verwerkingsverantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

§ 1a. Reikwijdte

Artikel 1a

§ 2. Bevoegde autoriteiten voor de maritieme beveiliging en andere instanties voor de beveiliging van de haven

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 15-06-2007]

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 4c

Artikel 4d

Artikel 4e

Artikel 4f

Artikel 5

§ 3. Havenbeveiligingscertificaten

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 3a. Havenveiligheidsbeoordelingen en havenveiligheidsplan

Artikel 11a

Artikel 11b

§ 4. Veiligheidsniveaus

Artikel 12

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

§ 6. Toezicht op de naleving en last onder bestuursdwang

Artikel 16a

Artikel 16b

Artikel 17

Artikel 18

§ 6b. Vertrouwelijkheid en verspreiding van informatie

Artikel 18a

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21