Home

Sanctieregeling Guinee 2010

Geldig van 11 mei 2010 tot 20 mei 2010
Geldig van 11 mei 2010 tot 20 mei 2010

Sanctieregeling Guinee 2010

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-05-2010]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (Pb EG L 346);

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2009/788/GBVB1van de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2009 betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee (Pb EG L 281);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

1.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 6, en 12, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee (Pb EG L 346).

2.

Een verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet indien artikel 4, 5, 8, 9 of 10 van Verordening (EU) nr. 1284/2009 van toepassing is.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen dan wel bedoeld in artikel 2 van de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2006 houdende strafbaarstelling ongeoorloofde overdracht programmatuur en technologie van strategische goederen door middel van elektronische media, faxapparaten of telefoon, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, dan wel door of uit te voeren naar entiteiten of personen in de Republiek Guinee, of voor gebruik in de Republiek Guinee, ongeacht het land van herkomst. Dit verbod geldt niet voor voertuigen, niet zijnde gevechtsvoertuigen, die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de Europese Unie en haar lidstaten in de Republiek Guinee.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 8, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1284/2009 is, wat betreft de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden, bedoeld in voornoemde artikelen, de minister van Financiën.

2.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 8, eerste lid, en artikel 9, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 1284/2009 is, wat betreft de beschikbaarstelling van economische middelen, bedoeld in voornoemde artikelen, de minister van Economische Zaken.

3.

De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 10, eerste lid, en artikel 12, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1284/2009 zijn, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich op grond van dat lid uitstrekt:

  • de minister van Economische Zaken;

  • de minister van Financiën.

Artikel 4

Artikel 5