Home

Wet strategische diensten

Geldig vanaf 7 juli 2022
Geldig vanaf 7 juli 2022

Wet strategische diensten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-07-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om regels te stellen inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Het Europese deel van Nederland

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • goederen voor tweeërlei gebruik: producten voor tweeërlei gebruik als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik;

 • militair eindgebruik: militair eindgebruik als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik;

 • militaire goederen: de krachtens artikel 3:1 van de Algemene douanewet aangewezen militaire goederen;

 • militaire programmatuur: programmatuur als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

 • militaire technologie: technologie als bedoeld in de door de Raad van de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (PbEU 2010, C 69);

 • Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

 • technische bijstand: de technische bijstand, bedoeld in artikel 1, negende lid, Verordening producten voor tweeërlei gebruik;

 • tussenhandelaar: tussenhandelaar als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik;

 • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik derde land-derde land:

  1. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  2. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich niet in de Europese Unie bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in de Europese Unie of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 • tussenhandeldiensten goederen voor tweeërlei gebruik EU-derde land:

  1. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

  2. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van goederen voor tweeërlei gebruik die zich in de Europese Unie bevinden en bestemd zijn voor uitvoer uit de Europese Unie;

 • tussenhandeldiensten militaire goederen:

  1. het onderhandelen over of regelen van overeenkomsten met het oog op de koop, verkoop of levering van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  2. het ten behoeve van één of meer partijen verkopen of kopen van militaire goederen die zich niet in het Europese deel van Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevinden en niet bestemd zijn voor invoer in het Europese deel van Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

 • verordening 2019/125: de verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30);

 • Verordening producten voor tweeërlei gebruik: Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206);

 • wapenembargo: een wapenembargo als bedoeld in artikel 2, negentiende lid, van de Verordening producten voor tweeërlei gebruik.

2.

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing in het Europese deel van Nederland.

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 3. Diensten met betrekking tot militaire goederen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 4. Diensten met betrekking tot folterwerktuigen

Artikel 11

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 12

Artikel 13

§ 6. Vergunningverlening

Artikel 14

§ 7. Administratieve verplichtingen

Artikel 15

§ 8. Toezicht

Artikel 16

Artikel 17

§ 9. Bezwaar en beroep

Artikel 18

Hoofdstuk 2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 19

§ 2. Diensten met betrekking tot goederen voor tweeërlei gebruik

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 3. Diensten met betrekking tot militaire goederen

Artikel 24

§ 4. Vergunningverlening

Artikel 25

§ 5. Administratieve verplichtingen

Artikel 26

Artikel 27

§ 6. Toezicht

Artikel 28

Artikel 29

§ 7. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 4. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38