Home

Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012

Geldig vanaf 9 september 2021
Geldig vanaf 9 september 2021

Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-09-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor de controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PbEU 2009, L 134), richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap (PbEU 2009, L 146) en de artikelen 1, 4b, derde lid, 6, eerste lid, 7, derde lid, 10, tweede en derde lid, 12, eerste lid, 14, derde lid, 16, tweede en derde lid, 17, tweede lid, 19, eerste lid, 21, vierde lid, 24, tweede en derde lid, 25, tweede lid, 26, tweede lid, en 27, derde lid, van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • besluit: het Besluit strategische goederen;

  • ERA: het Europees Ruimte Agentschap in Noordwijk, opgericht bij het Verdrag tot oprichting van het Europees Ruimte Agentschap (Trb. 1990, 43);

  • gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop het Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PbEU 2008, L 335) van toepassing is;

  • inspecteur: de directeur-generaal Douane;

  • Joint Force Command Brunssum: het te Brunssum gevestigde hoofdkwartier, bedoeld in de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa inzake de bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 1964, 131);

  • Minister: de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

  • NAVO-strijdkrachten: de strijdkrachten van een vreemde mogendheid, die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 335);

  • vergunning: een doorvoervergunning, een individuele of globale uitvoervergunning of een individuele of globale overdrachtsvergunning;

  • verordening 952/2013: verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

Artikel 1a

Deze regeling berust mede op de Verordening producten voor tweeërlei gebruik.

Artikel 2

§ 2. Aanvraag vergunning

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Vrijstelling vergunningplicht

Artikel 5

§ 3a. Voorwaarden

Artikel 5a

§ 4. Melding

Artikel 6

Artikel 7

§ 5. Voorschriften

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 6. Erkenning

Artikel 11

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14