Home

Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014

Geldig vanaf 31 januari 2015
Geldig vanaf 31 januari 2015

Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-01-2015]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EG) nr 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014 betreffende beperkingen op de invoer in de Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (Pb 2014, L183);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

Artikel 1

1.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, artikel 2bis, eerste lid, artikel 2ter, eerste en tweede lid, artikel 2quater, eerste en derde lid, artikel 2quinquies, eerste en tweede lid, en artikel 4 van Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad van de Europese Unie van 23 juni 2014 betreffende beperkende maatregelen, als antwoord op de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol (Pb L 183).

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 2bis, tweede of derde lid, artikel 2ter, derde of vierde lid, artikel 2quater, tweede lid, artikel 2quinquies, derde of vierde lid, artikel 2sexies, of artikel 3 van Verordening (EU) nr. 692/2014 van toepassing is.

Artikel 2

1.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2bis, derde lid, van Verordening (EU) nr. 692/2014 is de Minister van Financiën. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2ter, vierde lid, artikel 2sexies en artikel 3, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 692/2014 is de Minister van Financiën voor zover het betreft financiering, het verlenen van een financiële lening, financiële bijstand, een krediet, een verzekering, een herverzekering, het uitbreiden van een deelneming of het oprichten van een joint venture.

2.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2ter, vierde lid, artikel 2sexies en artikel 3, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 692/2014 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het betreft het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten, bouwdiensten of ingenieursdiensten, dan wel een melding over de invoer van goederen.

3.

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 2quinquies, derde en vierde lid, is de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014.

Artikel 4