Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1040 van de Commissie van 27 maart 2024 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten polyethyleentereftalaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1040 van de Commissie van 27 maart 2024 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten polyethyleentereftalaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE EUROPESE COMMISSIE

Gezien het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, en met name artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op polyethyleentereftalaat (“PET”) met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer volgens ISO-norm 1628-5, gemeten volgens of omgezet in het oplosmiddel fenol/1,2-dichloorbenzeen (50/50), momenteel ingedeeld onder GN-code ex39076100 (Taric-code 3907610010), van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  2.

  De definitieve antidumpingrechten die van toepassing zijn op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 omschreven en door onderstaande ondernemingen vervaardigde product, zijn als volgt:

  Land van oorsprong

  Onderneming

  Definitief antidumpingrecht

  Aanvullende Taric-code

  • Volksrepubliek China

  Sanfame Group:

  • Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd

  • Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.

  • Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.

  • Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.

  6,6 %

  899V

  • Volksrepubliek China

  Wankai New Materials Group:

  • Wankai New Materials Co., Ltd.

  • Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.

  1 0,7 %

  899W

  • Volksrepubliek China

  • China Resources Chemical Innovative Materials Group:

  • China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

  • Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

  1 7,2 %

  899X

  Volksrepubliek China

  Andere medewerkende ondernemingen

  1 1,1 %

  Zie bijlage

  Volksrepubliek China

  Alle overige ondernemingen

  2 4,2 %

  8999

  3.

  De individuele rechten die zijn vastgesteld voor de in lid 2 vermelde ondernemingen zijn uitsluitend van toepassing indien aan de douaneautoriteiten van de lidstaten een geldige handelsfactuur wordt overgelegd die een verklaring bevat die is gedateerd en ondertekend door een met naam en functie geïdentificeerde medewerker van de entiteit die deze factuur heeft opgesteld, en die luidt als volgt: “Ondergetekende verklaart dat de [hoeveelheid] [betrokken product] die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door [naam en adres van de onderneming][aanvullende Taric-code] in [betrokken land]. Ondergetekende verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.” Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt het recht toegepast dat voor “alle andere ondernemingen” geldt.

  4.

  Tenzij anders vermeld zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  Artikel 2

  De krachtens Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2659 van de Commissie uit hoofde van de voorlopige antidumpingrechten als zekerheid gestelde bedragen worden definitief vrijgegeven.

  Artikel 3

  De in artikel 1, lid 2, genoemde bijlage kan worden gewijzigd om nieuwe producenten-exporteurs uit de Volksrepubliek China toe te voegen en hen te onderwerpen aan het passende gewogen gemiddelde antidumpingrecht voor niet in de steekproef opgenomen medewerkende ondernemingen. Een nieuwe producent-exporteur toont met bewijs aan dat:

  1. hij de in artikel 1, lid 1, beschreven goederen tijdens het onderzoektijdvak (1 januari 2022 – 31 december 2022) niet heeft uitgevoerd;

  2. hij niet verbonden is met een exporteur of producent op wie de bij deze verordening ingestelde maatregelen van toepassing zijn, en die aan het oorspronkelijke onderzoek hadden kunnen meewerken, en

  3. hij het betrokken product daadwerkelijk heeft uitgevoerd dan wel een onherroepelijke contractuele verplichting is aangegaan om een aanzienlijke hoeveelheid naar de Unie uit te voeren na het verstrijken van het onderzoektijdvak.

  Artikel 4

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  BijlageNiet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs