Home

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (76/769/EEG)

Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (76/769/EEG)

1976L0769 — NL — 30.12.2006 — 021.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juli 1976

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

(76/769/EEG)

(PB L 262, 27.9.1976, p.201)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

Richtlijn van de Raad van 24 juli 1979 (79/663/EEG)

L 197

37

3.8.1979

►M2

Richtlijn van de Raad van 22 november 1982 (82/806/EEG)

L 339

55

1.12.1982

M3

Richtlijn van de Raad van 3 december 1982 (82/828/EEG)

L 350

34

10.12.1982

►M4

Richtlijn van de Raad van 16 mei 1983 (83/264/EEG)

L 147

9

6.6.1983

►M5

Richtlijn van de Raad van 19 september 1983 (83/478/EEG)

L 263

33

24.9.1983

►M6

Richtlijn van de Raad van 1 oktober 1985 (85/467/EEG)

L 269

56

11.10.1985

M7

Richtlijn van de Raad van 20 december 1985 (85/610/EEG)

L 375

1

31.12.1985

►M8

Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 (89/677/EEG)

L 398

19

30.12.1989

►M9

Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 (89/678/EEG)

L 398

24

30.12.1989

M10

Richtlijn van de Raad van 18 maart 1991 (91/157/EEG)

L 78

38

26.3.1991

M12

Richtlijn van de Raad van 21 maart 1991 (91/173/EEG)

L 85

34

5.4.1991

►M13

Richtlijn van de Raad van 18 juni 1991 (91/338/EEG)

L 186

59

12.7.1991

►M14

Richtlijn van de Raad van 18 juni 1991 (91/339/EEG)

L 186

64

12.7.1991

►M15

Richtlijn van de Commissie van 3 december 1991 (91/659/EEG)

L 363

36

31.12.1991

►M16

Richtlijn 94/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994

L 188

1

22.7.1994

►M17

Richtlijn 94/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 1994

L 331

7

21.12.1994

M18

Richtlijn 94/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994

L 365

1

31.12.1994

►M19

RICHTLIJN 96/55/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 4 september 1996

L 231

20

12.9.1996

►M20

RICHTLIJN 97/10/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 26 februari 1997

L 68

24

8.3.1997

M21

RICHTLIJN 97/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 april 1997

L 116

31

6.5.1997

►M22

RICHTLIJN 97/64/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 10 november 1997

L 315

13

19.11.1997

►M23

RICHTLIJN 97/56/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 1997

L 333

1

4.12.1997

►M24

RICHTLIJN 1999/51/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 26 mei 1999

L 142

22

5.6.1999

►M25

RICHTLIJN 1999/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 mei 1999

L 166

87

1.7.1999

►M26

RICHTLIJN 1999/77/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 26 juli 1999

L 207

18

6.8.1999

►M27

RICHTLIJN 2001/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 juni 2001

L 194

36

18.7.2001

►M28

RICHTLIJN 2001/90/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 26 oktober 2001

L 283

41

27.10.2001

►M29

RICHTLIJN 2001/91/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 29 oktober 2001

L 286

27

30.10.2001

►M30

RICHTLIJN 2002/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 juni 2002

L 177

21

6.7.2002

►M31

RICHTLIJN 2002/62/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 9 juli 2002

L 183

58

12.7.2002

M32

RICHTLIJN 2002/61/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 19 juli 2002

L 243

15

11.9.2002

M33

RICHTLIJN 2003/2/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 6 januari 2003

L 4

9

9.1.2003

►M34

RICHTLIJN 2003/3/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 6 januari 2003

L 4

12

9.1.2003

►M35

RICHTLIJN 2003/11/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 februari 2003

L 42

45

15.2.2003

►M36

RICHTLIJN 2003/34/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 mei 2003

L 156

14

25.6.2003

►M37

RICHTLIJN 2003/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 26 mei 2003

L 156

26

25.6.2003

►M38

RICHTLIJN 2003/53/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 18 juni 2003

L 178

24

17.7.2003

►M39

RICHTLIJN 2004/21/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 24 februari 2004

L 57

4

25.2.2004

►M40

RICHTLIJN 2004/96/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 27 september 2004

L 301

51

28.9.2004

►M41

RICHTLIJN 2004/98/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 30 september 2004

L 305

63

1.10.2004

►M42

RICHTLIJN 2005/59/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 26 oktober 2005

L 309

13

25.11.2005

►M43

RICHTLIJN 2005/69/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 november 2005

L 323

51

9.12.2005

►M44

RICHTLIJN 2005/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 december 2005

L 344

40

27.12.2005

►M45

RICHTLIJN 2005/90/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 18 januari 2006

L 33

28

4.2.2006

►M46

RICHTLIJN 2006/122/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Voor de EER relevante tekst van 12 december 2006

L 372

32

27.12.2006

►M47

RICHTLIJN 2006/139/EG VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 20 december 2006

L 384

94

29.12.2006


Gerectificeerd bij:
▼B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juli 1976

betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

(76/769/EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat voorschriften voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten de be-scherming van de bevolking en in het bijzonder van de personen die deze stoffen gebruiken, moeten beogen;

Overwegende dat zij moeten bijdragen tot de bescherming van het milieu tegen alle stoffen en preparaten die milieugiftige eigenschappen hebben of het milieu kunnen verontreinigen;

Overwegende dat zij tevens moeten bijdragen tot herstel, behoud en verbetering van de kwaliteit van het leven van de mens;

Overwegende dat in de Lid-Staten voorschriften zijn vastgesteld betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten; dat deze voorschriften uiteenlopen wat de voorwaarden voor het op de markt brengen en het gebruik betreft; dat deze verschillen een belemmering vormen voor het handelsverkeer en rechtstreeks van invloed zijn op de totstandkoming en de werking van de gemeenschappelijke markt;

Overwegende dat het derhalve van belang is deze belemmering op te heffen en dat het te dien einde noodzakelijk is de wettelijke 'bepalingen die in de Lid-Staten ter zake van kracht zijn, onderling aan te passen;

Overwegende dat er in communautaire richtlijnen reeds in voorschriften voor bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten is voorzien; dat het evenwel noodzakelijk is voorschriften vast te stellen voor andere produkten, met name voor die produkten waarvoor internationale organisaties tot een beperking hebben besloten, zoals voor polychloorbifenylen (PCB's) ten aanzien waarvan de Raad van de O.E.S.O. reeds op 13 februari 1973 een be-sluit heeft genomen betreffende de beperking van produktie en gebruik; dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de opname van PCB's door het menselijk lichaam alsmede de daaruit voortvloeiende schadelijke gevolgen voor de gezondheid te voorkomen;

Overwegende dat uit grondige onderzoekingen is gebleken dat polychloorterfenylen (PCT's) soortgelijke gevaren inhouden als die welke door PCB's worden veroorzaakt en dat het op de markt brengen en het gebruik daarvan bijgevolg eveneens moeten worden beperkt;

Overwegende dat het bovendien nodig zal zijn deze gehele problematiek op gezette tijden opnieuw te bestude-ren ten einde geleidelijk tot een algehele afschaffing van PCB's en PCT's te komen;

Overwegende dat het gebruik van vinylchloride monomeer (chloor-1-ethyleen) als drijfgas in spuitbussen gevaren inhoudt voor de menselijke gezondheid en dat dit gebruik bij gevolg dient te worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

1. Onverminderd de toepassing van andere desbetreffende communautaire voorschriften heeft deze richtlijn betrekking op de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van de in de bijlage genoemde gevaarlijke stoffen en preparaten in de Lid-Staten van de Gemeenschap.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a)het vervoer van gevaarlijke stoffen en preparaten per spoor, over de weg, per schip of door de lucht;

b)gevaarlijke stoffen en preparaten die naar derde landen worden uitgevoerd;

c)stoffen en preparaten in transito onder douanecontrole, voor zover zij niet worden verwerkt.

3. In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)stoffen: chemische elementen en hun verbindingen, zoals deze in natuurlijke toestand voorkomen of door de industrie worden vervaardigd;

b)preparaten: mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen;

▼M44

c)kinderverzorgingsartikel: elk product dat bestemd is om de slaap, de ontspanning, hygiënische verzorging en de voeding van, alsmede het zuigen door kinderen te vergemakkelijken.

▼B

Artikel 2

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen opdat de gevaarlijke stoffen en preparaten die in de bijlage zijn aangegeven, alleen onder de daarin vastgestelde voorwaarden op de markt kunnen worden gebracht of gebruikt. Deze beperkingen zijn niet van toepassing bij het op de markt brengen of het gebruik voor onderzoek-, ontwikkelings- of analysedoeleinden.

▼M9

Artikel 2a

De voor de aanpassing van de bijlagen aan de technische vooruitgang noodzakelijke wijzigingen voor wat betreft de reeds onder de onderhavige richtlijn vallende stoffen en preparaten worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 21 van Richtlijn 67/548/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 88/490/EEG (4)

▼B

Artikel 3

1. De Lid-Staten treffen binnen 18 maanden na kennisgeving van deze richtlijn de maatregelen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen en stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, mede.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
►M5 BIJLAGE IBenaming van de stof of de groepen van stoffen of van het preparaat

Beperkingsvoorwaarden

▼M6

1.

— Polychloorbifenylen (PCB's), met uitzondering van mono- en dichloorbifenylen

— Polychloorterfenylen (PCT's)

— Preparaten, met inbegrip van afgewerkte oliën, die meer dan ►M8 0,005 gewichtspercent PCB of PCT bevatten

Mogen niet worden gebruikt. Toegestaan zijn evenwel de volgende categorieën, onder de volgende voorwaarden:

1) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: elektrische apparaten in een afgesloten systeem: transformatoren, weerstanden en smoorspoelen;

2) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: grote condensatoren (totaalgewicht ≥ 1 kg)

3) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: kleine condensatoren (mits de PCB's niet meer dan 43 % aan chloor en niet meer dan 3,5 % aan pentachloorbifenylen of sterker gechloreerde bifenylen bevatten);

4) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: warmtegeleidende media in warmteproducerende installaties in een gesloten systeem;

5) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: hydraulische media voor ondergrondse uitrusting van mijnen;

— Het gebruik van de in de punten 1 tot en met 5 bedoelde apparaten, installaties en media die op 30 juni 1986 in bedrijf zijn, blijft toegestaan tot hun afdanking dan wel tot het einde van hun levensduur.

— De Lid-Staten mogen evenwel ter wille van de bescherming van de gezondheid en het milieu het gebruik op hun grondgebied van deze apparaten, installaties en media vóór hun afdanking dan wel vóór het einde van hun levensduur verbieden.

— Het op de tweedehandsmarkt brengen van deze apparaten, installaties en media die niet voor afdanking zijn bestemd is met ingang van 30 juni 1986 verboden.

— Indien de Lid-Staten het om technische redenen niet mogelijk achten vervangingsprodukten te gebruiken, mogen zij het gebruik van PCB's en PCT's en preparaten daarvan blijven toestaan voor zover zij bij normaal onderhoud van het materiaal uitsluitend bestemd zijn om het niveau van de PCB's bevattende vloeistoffen aan te vullen in bestaande installaties in goede staat van werking die vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn zijn gekocht.

6) uiterlijk tot en met 30 juni 1986: grondstoffen en halffabrikaten die bestemd zijn om te worden verwerkt tot andere produkten die niet onder het verbod van Richtlijn 76/769/EEG en de richtlijnen tot wijziging daarvan vallen: na 30 juni 1986 mogen de Lid-Staten echter na voorafgaande met redenen omklede kennisgeving aan de Commissie afwijkingen toestaan van het verbod op het op hun markt brengen en het gebruik van deze grondstoffen en halffabrikaten, voor zover zij van oordeel zijn dat deze afwijkingen geen gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu meebrengen.

▼B

2.Chloor-1-ethyleen (vinylchloride monomeer).

Mag niet worden gebruikt als drijfgas in spuitbussen voor welk gebruik dan ook.

▼M22

3.Vloeibare stoffen of preparaten die als gevaarlijk worden beschouwd in de zin van de definities in artikel 2, lid 2, en de criteria in bijlage VI, delen 2, 3 en 4, van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (1), zoals aan de technische vooruitgang aangepast bij de Richtlijnen 93/21/EEG (2) en 96/54/EG (3) van de Commissie.

1.Worden niet toegelaten:

— in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,

— in scherts- en fopartikelen,

— in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.

2.Onverminderd het bovenstaande mogen stoffen en preparaten die

— gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 worden gekenmerkt en

— als brandstof in sierlampen kunnen worden gebruikt

— en

— in een verpakking met een capaciteit van 15 liter of minder op de markt worden gebracht

geen kleurstof, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, noch geurstof noch beide bevatten.

Onverminderd de tenuitvoerlegging van andere communautaire voorschriften betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van stoffen en preparaten als bedoeld in punt 2 en die ervoor bestemd zijn om in lampen te worden gebruikt, leesbaar en onuitwisbaar het volgende staan: „Lampen die met deze vloeistof zijn gevuld buiten het bereik van kinderen houden”.

▼M1

4.Tri-(2,3-dibroompropyl) fosfaat, CAS nr. 126-72-7 (Chemical Abstract Service Number).

Niet toegelaten in textielartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met de huid, bijvoorbeeld kleding, onderkleding en linnengoed.

▼M2

5.BenzeenCAS nr. 71-43-2(Chemical Abstract Service Number)

Is niet toegelaten in speelgoed of onderdelen van speelgoed zoals die op de markt worden gebracht, indien de concentratie aan vrij benzeen groter is dan 5 mg/kg gewicht van het stuk speelgoed of onderdeel van het speelgoed.

▼M8

Wordt niet toegelaten in concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1 gew. % in stoffen en preparaten die op de markt worden gebracht.

In afwijking hiervan is deze bepaling niet van toepassing voor:

a) brandstoffen die vallen onder Richtlijn 85/210/EEG;

b) stoffen en preparaten die bestemd zijn om te worden gebruikt in industriële procédés waarbij geen grotere benzeenemissie kan plaatsvinden dan is voorzien in de bestaande wetgeving;

c) afvalstoffen die vallen onder de Richtlijnen 75/442/EEG (4)en 78/319/EEG (5).

▼M15

6.Asbestvezels

▼M26

6.1.Crocidoliet, CAS nr. 12001-28-4Amosiet, CAS nr. 12172-73-5Anthofyliet, CAS nr. 77536-67-5Actinoliet, CAS nr. 77536-66-4Tremoliet, CAS nr. 77536-68-6

6.1.Het op de markt brengen en het gebruik van deze vezels en van producten waaraan deze vezels opzettelijk zijn toegevoegd, wordt verboden.

6.2.Chrysotiel, CAS nr. 12001-29-5

6.2.Het op de markt brengen en het gebruik van deze vezel en van producten waaraan deze vezel opzettelijk is toegevoegd, wordt verboden.De lidstaten kunnen echter een uitzondering maken voor membranen in bestaande elektrolyse-installaties, tot zij aan vervanging toe zijn of tot geschikte asbestsubstituten beschikbaar komen, naargelang van wat het eerst gebeurt. De Commissie zal deze uitzonderingsregeling vóór 1 januari 2008 evalueren.Het gebruik van producten die de in de punten 6.1 en 6.2 genoemde asbestvezels bevatten, die reeds geïnstalleerd en/of in bedrijf waren vóór de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/77/EG door de betrokken lidstaat, blijft toegelaten, todat deze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn. De lidstaten mogen echter om redenen van gezondheidsbescherming het gebruik van dergelijke producten op hun grondgebied verbieden voordat deze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn.Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten, mag het in de handel brengen en het gebruik van producten die deze vezel bevatten slechts door de lidstaten worden toegestaan voor de bovengenoemde uitzonderingen indien deze producten zijn geëtiketteerd overeenkomstig het bepaalde in bijlage II bij Richtlijn 76/769/EEG.

▼M4

8.Tris-(aziridinyl)fosfineoxide-CAS nr. 5455-55-1

right accoladeNiet toegelaten in textielartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met de huid, bij voorbeeld kleding, onderkleding en linnengoed

9.Polybroombifenylen (PBB)CAS nr. 59536-65-1

10.Panama-poeder (Quillaja saponaria (SIC! saponaria)) en de derivaten daarvan die saponine bevattenPoeder van de Helleborus viridiswortel en de Helleborus niger-wortelPoeder van de witte nieswortel (Veratrum album) en de zwarte nieswortel (Veratrum nigrum)Benzidine en/of derivaten daarvano-NitrobenzaldehydeCAS nr. 552-89-6Houtstof

right accolade

Niet toegelaten in fop- en schertsartikelen of in voorwerpen die zijn bestemd om als zodanig te worden gebruikt, bij voorbeeld als bestanddeel van niespoeder en stinkbommen.

De Lid-Staten kunnen stinkbommen met een inhoud van niet meer dan 1,5 ml echter wel op hun grondgebied toelaten.

11.Ammoniumsulfide en ammoniumdisulfideCAS nr. 12135-76-1CAS nr. 12124-99-1AmmoniumpolysulfideCAS nr. 12259-92-6

right accolade

Niet toegelaten in fop- en schertsartikelen of in voorwerpen die zijn bestemd om als zodanig te worden gebruikt, bij voorbeeld als bestanddeel van niespoeder en stinkbommen.

De Lid-Staten kunnen stinkbommen met een inhoud van niet meer dan 1,5 ml echter wel op hun grondgebied toelaten.

12.Vluchtige esters van broomazijnzuur:

Methylbroomacetaat CAS nr. 96-32-2

Ethylbroomacetat CAS nr. 105-36-2

Propylbroomacetat

Butylbroomacetat

▼M8

13.2-NaphtylamineCAS nr. 91-59-8 en de zouten daarvan

Worden niet toegelaten in concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1 gew. % in stoffen en preparaten die op de markt worden gebracht.

14.BenzidineCAS nr. 92-87-5 en de zouten daarvan

In afwijking hiervan is deze bepaling niet van toepassing op afvalstoffen die een of meer van deze verbindingen bevatten en die vallen onder de Richtlijnen 75/442/EEG en 78/319/EEG.

15.4-NitrobifenylCAS nr. 92-93-3

16.4-AminobifenylCAS nr. 92-67-1 en de zouten daarvan

Deze stoffen en preparaten mogen niet aan het grote publiek worden verkocht.

Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de verpakking van dergelijke preparaten de volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar worden vermeld:

Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik

17.Loodcarbonaten:

— neutraal loodcarbonaat PbCO3

— CAS nr. 598-63-O

►C3 trilood-bis(carbonaat)-dihydroxide 2PbCO3 Pb(OH)2

— CAS nr. 1319-46-6

Worden niet toegelaten als verbindingen en bestanddelen van preparaten die bestemd zijn om als verven te worden gebruikt, behalve voor de restauratie en het onderhoud van kunstwerken alsmede van historische gebouwen en hun interieurs, indien Lid-Staten op hun grondgebied het gebruik ervan wensen toe te staan overeenkomstig de bepalingen van de IAO-conventie nr. 13 over het gebruik van loodwit in verven.

18.LoodsulfatenPbSO4 (1:1)CAS nr. 7446-14-2Pbx SO4CAS nr. 15739-80-7

Worden niet toegelaten als verbindingen en bestanddelen van preparaten die bestemd zijn om als verven te worden gebruikt, behalve voor de restauratie en het onderhoud van kunstwerken alsmede van historische gebouwen en hun interieurs, indien Lid-Staten op hun grondgebied het gebruik ervan wensen toe te staan overeenkomstig de bepalingen van de IAO-conventie nr. 13 over het gebruik van loodsulfaten in verven.

▼B

De lidstaten verbieden met ingang van ten laatste 1 januari 2000 het in de handel brengen van batterijen en accu's die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten, met begrip van die gevallen waarin deze batterijen en accu's in apparaten zijn geïntegreerd. Knoopcellen en uit knoopcellen samengestelde batterijen, die niet meer dan 2 gewichtspercenten kwik bevatten, zijn van dit verbod uitgezonderd.

▼M8

19.Kwikverbindingen

Worden niet toegelaten als verbindingenen bestanddelen van preparaten die bestemd zijn om te worden gebruikt:

a) ter voorkoming van de aangroeiing van micro-organismen, planten of dieren op:

— scheepsrompen;

— fuiken, drijvers, netten, alsmede alle overige apparatuur of uitrusting die bij de teelt van vissen en schaal- en schelpdieren wordt gebruikt;

— alle apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onderwater bevindt;

b) ter bescherming van hout;

c) voor de impregnatie van zware industriële textielprodukten en garens bestemd voor de fabricage daarvan;

d) bij de behandeling van industrieel water, ongeacht het gebruik daarvan.

▼M47

20. Arseenverbindingen

1. Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten ter voorkoming van de aangroeiing van micro-organismen, planten of dieren op:

— scheepsrompen;

— fuiken, drijvers, netten, alsmede alle overige apparatuur of uitrusting die bij de teelt van vissen en schaal- en schelpdieren wordt gebruikt;

— alle apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt.

2. Mogen niet in de handel worden gebracht of worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten voor de behandeling van industrieel water, ongeacht het gebruik daarvan.

3. Mogen niet worden gebruikt voor de verduurzaming van hout. Evenmin mag aldus behandeld hout in de handel worden gebracht.

4. In afwijking hiervan:

a) mogen de stoffen en preparaten voor de verduurzaming van hout alleen worden gebruikt in industriële installaties die van vacuüm- of druktechnologie gebruikmaken om hout te impregneren, als het oplossingen van anorganische verbindingen van koper, chroom en arseen (CCA) van type C zijn en als zij toegelaten zijn overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG. Aldus behandeld hout mag niet in de handel worden gebracht voordat het verduurzamingsmiddel volledig is gefixeerd;

b) mag hout dat overeenkomstig punt a) in industriële installaties met CCA-oplossingen is behandeld, voor professionele en industriële toepassingen in de handel worden gebracht, wanneer de structurele integriteit van het hout vereist is voor de veiligheid van mensen en van vee en het onwaarschijnlijk is dat mensen er gedurende de levensduur van dit hout mee in aanraking komen:

— voor de utiliteitsbouw;

— voor bruggen;

— als constructiehout in zoetwatergebieden en in brak water, bv. voor aanlegsteigers en bruggen;

— voor geluidsbarrières;

— voor lawineweringen;

— voor veiligheidshekken en vangrails langs snelwegen;

— als afrasteringspalen van rond naaldhout zonder bast, voor de veeteelt;

— voor steunmuren;

— voor telefoon- en elektriciteitspalen;

— als ondergrondse dwarsliggers;

c) moet behandeld hout, onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, worden gekenmerkt met de tekst „Uitsluitend voor professionele en industriële toepassingen. Bevat arseen”. Bovendien moet het in de handel gebrachte hout ook zijn voorzien van een label met de tekst „Draag handschoenen bij het omgaan met dit hout. Draag een stofmasker en oogbescherming bij het zagen of anderszins bewerken van dit hout. Afval van dit hout moet door een daartoe gemachtigde onderneming als gevaarlijk afval worden behandeld.”;

d) mag het in punt a) bedoelde behandelde hout niet worden gebruikt:

— voor de woningbouw, ongeacht het doel;

— voor toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat;

— in zee;

— voor landbouwdoeleinden, m.u.v. gebruik als afrasteringspalen voor de veeteelt of voor utiliteitsgebouwen zoals bedoeld in punt b);

— voor toepassingen waarbij het behandelde hout in contact kan komen met halffabrikaten of eindproducten die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

5. Met arseenverbindingen behandeld hout dat vóór 30 september 2007, in de Gemeenschap in gebruik was of dat overeenkomstig deze richtlijn in de handel was gebracht, mag op zijn plaats blijven en verder worden gebruikt tot het einde van zijn levensduur.

6. Met CCA van type C behandeld hout dat vóór 30 september 2007 in de Gemeenschap in gebruik was of overeenkomstig deze richtlijn in de handel was gebracht:

— mag worden gebruikt of hergebruikt voor de in punt 4, onder b), c) en d), vermelde toepassingen;

— mag op de tweedehandsmarkt worden gebracht voor de in punt 4, onder b), c) en d), vermelde toepassingen.

7. De lidstaten mogen toelaten dat met andere typen CCA-oplossingen behandeld hout dat vóór 30 september 2007 in de Gemeenschap in gebruik was:

— voor de in punt 4, onder b), c) en d), vermelde toepassingen wordt gebruikt of hergebruikt;

— voor de in punt 4, onder b), c) en d), vermelde toepassingen op de tweedehandsmarkt wordt gebracht.

▼M31

21. Organische tinverbindingen

1.Mogen niet op de markt worden gebracht om te worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten, wanneer zij fungeren als biocide in los gebonden aangroeiwerende verf.2.Mogen niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten die fungeren als biociden ter voorkoming van de aangroeiing van micro-organismen, planten of dieren op:

a) alle vaartuigen, ongeacht hun lengte, bedoeld voor gebruik op volle zee, in kustgebieden, in estuaria, op binnenwateren of op meren;

b) fuiken, drijvers, netten, alsmede alle overige apparatuur of uitrusting die bij de teelt van vissen en schaal- en schelpdieren wordt gebruikt;

c) alle apparatuur of uitrusting die zich geheel of gedeeltelijk onder water bevindt.

3.Mogen niet worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de behandeling van industrieel water.

▼M8

22.Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxy-boraan(C8H19BO3Sn, CAS nr. 75113-37-0(DBB)

Wordt in concentraties van 0,1 % of meer niet toegelaten in verbindingen en bestanddelen van op de markt gebrachte preparaten. In afwijking daarvan is deze bepaling niet van toepassing op de verbindingen en de preparaten die deze stof (DBB) bevatten, wanneer deze uitsluitend worden verwerkt tot eindprodukten waarin deze stof niet meer voorkomt in een concentratie van 0,1 % of hoger.

▼M24

23. Pentachloorfenol (CAS-nr. 87-86-5) en de zouten en esters daarvan

Mogen niet worden gebruikt in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in op de markt gebrachte stoffen en preparaten.

In afwijking daarvan kunnen Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk er tot 31 december 2008 voor kiezen deze bepaling niet toe te passen op stoffen en preparaten die bestemd zijn om te worden gebruikt in industriële installaties waar geen uitstoot en/of lozing van pentachloorfenol (PCP) kan plaatsvinden in grotere hoeveelheden dan bij de bestaande wetgeving is voorgeschreven:

a) voor het behandelen van hout.

Niettemin mag behandeld hout niet worden gebruikt:

— binnen gebouwen, al dan niet voor decoratieve doeleinden, ongeacht de bestemming ervan (wonen, werken, ontspanning);

— voor vervaardiging en hernieuwde behandeling van:

i) kweekbakken,

ii) verpakkingen die in aanraking kunnen komen met voor menselijke en/of dierlijke voeding bestemde onbewerkte producten, tussenproducten en/of eindproducten,

iii) andere materialen die verontreiniging van de bij i) en ii) vermelde producten kunnen veroorzaken;

b) voor het impregneren van vezels en van zware textiel die in elk geval niet zijn bestemd voor kleding of om voor decoratieve doeleinden in meubels gebruikt te worden;

c) bij wijze van hoge uitzondering kunnen de lidstaten gespecialiseerde vakmensen op hun grondgebied per geval toestemming geven om bij gebouwen van cultureel, artistiek of historisch belang of in noodsituaties een behandeling toe te passen om door de droogrotschimmel (Serpula lacrymans) en de bruinrotschimmel aangetast hout of metselwerk ter plekke te herstellen.

In ieder geval:

a) mag het totale gehalte aan hexachloordibenzoparadioxine (HCDD) van het in het kader van deze afwijkingen als zodanig of als bestanddeel van preparaten gebruikte pentachloorfenol niet hoger zijn dan twee deeltjes per miljoen (ppm);

b) mogen deze stoffen en preparaten:

— slechts op de markt gebracht worden in verpakkingen met een inhoud van minimaal 20 liter,

— niet aan het grote publiek worden verkocht.

Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen op het gebied van de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten dient op de verpakking van dergelijke preparaten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar te zijn vermeld:

„Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik”

Deze bepaling is bovendien niet van toepassing op afvalstoffen die vallen onder de Richtlijnen 75/442/EEG (4)en 91/689/EEG (19).

▼M13

24.Cadmium (CAS nr. 7440-43-9) en cadmiumverbindingen

1.1.Cadmium (CAS nr. 7740-43-9) en cadmiumverbindingen zijn niet toegestaan voor het kleuren van eindprodukten die uit de hierna genoemde stoffen en preparaten zijn vervaardigd:

— polyvinylchloride (PVC) [390410] [390421] [390422] (6)

— polytirethaan (PUR) [390950] (6)

— polyethyleen met lage dichtheid met uitzondering van polyethyleen met lage dichtheid dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van gekleurde basispolymeren [390110] (6)

— celluloseacetaat (CA) [391211] [391212] (6)

— celluloseacetobutyraat (CAB) [391211] [391212] (6)

— epoxyharsen [390730] (6)

Ongeacht gebruik of eindbestemming is het in alle gevallen verboden eindprodukten of componenten die zijn vervaardigd uit de hierboven weergegeven met cadmium gekleurde stoffen en preparaten op de markt te brengen indien het cadmiumgehalte (uitgedrukt in Cd metaal) hoger is dan 0,01 massaprocent van de kunststof.1.2.Met ingang van 31 december 1995 vallen onder punt 1.1 eveneens:

a) eindprodukten die uit de volgende stoffen en preparaten vervaardigd zijn:

— melamineformaldehydeharsen (MF) [390,9 20] (6)

— ureumformaldehydeharsen (UF) [390910] (6)

— onverzadigde polyesters (UP) [390791] (6)

— polyethyleentereftalaat (PET) [390760] (6)

— polybutyleentereftalaat (PBT) (6)

— kristallijn/standaard polystyreen [390311] [390319] (6)

— acrylonitril methylmethacrylaat (AMMA) (6)

— verknoopt polyethyleen (VPE) (6)

— slag/schokvast polystyreen (6)

— polypropyleen (PP) [390210] (6)

b) verf [3208] [3209] (6)

Indien de verf een hoog zinkgehalte heeft, moet de restconcentratie van cadmium echter zo laag mogelijk zijn en in ieder gevalniet hoger dan 0,1 massaprocent.

1.3.Het bepaalde in de punten 1.1 en 1.2 is evenwel niet van toepassing op produkten die om veiligheidsredenen dienen te worden gekleurd.2.1.Cadmium (CAS-nr. 7440-43-9) en cadmiumverbindingen zijn niet toegestaan als stabilisator in de hierna genoemde eindprodukten die uit polyvinylchloride en copolymeren daarvan zijn vervaardigd:

— verpakkingsmateriaal (zakken, containers, flessen, deksels) [39232910] [392041] [392042] (7)

— kantoor- en schoolbenodigdheden [392610] (7)

— bekleding voor meubelen, carrosserieën en dergelijke [392630] (7)

— kleding en kledingaccessoires (met inbegrip van handschoenen) [392620] (7)

— bekleding van vloeren en muren [391810] (7)

— weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen [590310] (7)

— synthetisch leder [4202] (7)

— grammofoonplaten [852410] (7)

— buizen en verbindingsstukken [391723] (7)

— klapdeuren („saloon”-deuren) (7)

— voertuigen voor wegtransport (inwendig, uitwendig en carrosseriebodem) (7)

— bekleding van in de bouw of in de industrie gebruikte staalplaat (7)

— isolatie van elektriciteitskabels (7)

Ongeacht gebruik of eindbestemming is het in alle gevallen verboden de hierboven genoemde eindprodukten of componenten die uit polyvinylchloride en copolymeren daarvan zijn vervaardigd op de markt te brengen indien zij zijn gestabiliseerd met cadmiumhoudende stoffen en hun cadmiumgehalte (uitgedrukt in Cd metaal) hoger is dan 0,01 massaprocent van het polymeer.Deze bepalingen treden in werking op 30 juni 1994.2.2.Het bepaalde in punt 2.1 is echter niet van toepassing op eindprodukten waarin om veiligheidsredenen stabilisatoren op basis van cadmium worden gebruikt.3.In de zin van deze richtlijn wordt onder „oppervlaktebehandeling met cadmium” (cadmeren) verstaan het aanbrengen van lagen of bekledingen van metallisch cadmium op een metaaloppervlak.3.1.Cadmium (CAS-nr. 7740-43-9) en cadmiumverbindingen zijn niet toegestaan voor het cadmeren van metaalprodukten of onderdelen van produkten die in de hierna genoemde sectoren/toepassingen worden gebruikt:

a) apparatuur en machines voor

— de voedingsindustrie [8210] [841720] [841981] [842111] [842122] [8422] [8435] [8437] [8438] [847611] (7)

— de landbouw [841931] [842481] [8432] [8433] [8434] [8436] (7)

— koelen en invriezen [8418] (7)

— drukkerijen en de pers [8440] [8442] [8443] (8)

b) apparatuur en machines voor de fabricage van

— huishoudapparaten [7321] [842112] [8450] [8509] [8516] (8)

— meubilair [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] (8)

— sanitaire installaties [7324] (8)

— centrale verwarming en klimaatregeling [7322] [8403] [8404] [8415] (8)

Ongeacht gebruik of eindbestemming is het in alle gevallen verboden met cadmium behandelde eindprodukten of met cadmium behandelde componenten die in de hierboven onder a) en b) genoemde sectoren/toepassingen worden gebruikt evenals de produkten die in de onder punt b) genoemde sectoren worden vervaardigd op de markt te brengen.3.2.Met ingang van 30 juni 1995 vallen onder het bepaalde in punt 3.1 eveneens de produkten of componenten die in de hierna onder a) en b) genoemde sectoren/toepassingen worden gebruikt evenals de produkten die in de hierna onder b) genoemde sectoren worden vervaardigd:

a) apparatuur en machines voor de fabricage van

— papier en karton [841932] [8439] [8441] (8)

— textiel en kleding [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] (8)

b) apparatuur en machines voor de fabricage van

— verladingsmaterieel [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] (8)

— weg- en landbouwvoertuigen [hoofdstuk 87] (8)

— treinen [hoofdstuk 86] (8)

— schepen [hoofdstuk 89] (8)

3.3.Het bepaalde in de punten 3.1 en 3.2 is echter niet van toepassing op:

— produkten en componenten die worden gebruikt in lucht- en ruimtevaart, mijnbouw, „offshore” en de nucleaire sector waarbij van de toepassingen een hoog veiligheidsniveau wordt geëist, en tevens op veiligheidsvoorzieningen in weg- en landbouwvoertuigen, treinen en schepen;

— elektrische contacten, ongeacht de sector waarin zij worden toegepast, met het oog op de betrouwbaarheid van de toestellen waarin zij worden geïnstalleerd.

▼M24

4. Oostenrijk en Zweden, die reeds verdergaande dan de in de delen 1, 2 en 3 opgenomen beperkingen toepassen, mogen deze beperkingen tot en met 31 december 2002 blijven toepassen. De Commissie zal de bepalingen inzake cadmium in bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG voor deze datum opnieuw bezien in het licht van de resultaten van de risicobeoordeling voor cadmium en de ontwikkeling van kennis en technieken op het gebied van vervangingsmiddelen voor cadmium..

▼M14

25.MonomethyltetrachloordifenylmethaanHandelsnaam: Ugilec 141CAS nr. 76253-60-6

Vanaf 18 juni 1994 zijn het in de handel brengen en het gebruik van deze stof en van preparaten en produkten die deze stof bevatten, verboden. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin is deze bepaling niet van toepassing op:

1) installaties en apparatuur die op 18 juni 1994 reeds in dienst waren genomen, tot de afdanking van deze installaties en apparatuur. Vanaf 18 juni 1994 mogen de Lid-Staten evenwel ter wille van de gezondheid en het milieu het gebruik op hun grondgebied van deze installaties of apparatuur vóór hun afdanking verbieden;

2) het onderhoud van installaties en apparatuur die op 18 juni 1994 reeds in dienst waren genomen.

Vanaf 18 juni 1994 wordt het op de tweedehandsmarkt brengen van deze stof, preparaten die deze stof bevatten en installaties/apparatuur die deze stof bevatten, verboden.

26.MonomethyldichloordifenylmethaanHandelsnaam: Ugilec 121, Ugilec 21CAS nr.: onbekend

Het in de handel brengen en het gebruik van deze stof en van preparaten en produkten die deze stof bevatten, worden verboden.

27.MonomethyldibroomdifenylmethaanHandelsnaam: DBBTCAS nr.: (SIC! nr.) 99688-47-8

Het in de handel brengen en het gebruik van deze stof en van preparaten en produkten die deze stof bevatten, worden verboden.

▼M16

28.NikkelCAS nr. 7440-02-0EINECS nr. 2311114en de verbindingen daarvan

Mogen niet worden gebruikt:

►M40

1) in alle staafjes die in gaatjes in de oren en in andere delen van het menselijk lichaam worden geplaatst, tenzij de hoeveelheid nikkel die uit dergelijke staafjes vrijkomt, niet groter is dan 0,2 μg/cm2/week (migratielimiet);

2) in artikelen bestemd om in direct en langdurig contact met de huid te komen, zoals de volgende:

— oorbellen,

— halskettingen, armbanden en kettingen, enkelringen en vingerringen,

— armbandhorlogekasten, horlogebanden en -sluitingen,

— drukknopen, sluitingen, klinknagels, ritssluitingen en metalen merktekens, wanneer deze in kleding worden gebruikt,

indien de hoeveelheid nikkel die vrijkomt uit delen van deze artikelen die in direct en langdurig contact met de huid komen, groter is dan 0,5 μg/cm2/week;

3) in artikelen zoals de in punt 2 genoemde, wanneer deze een niet-nikkelen coating hebben, tenzij deze coating voldoende is om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid nikkel die vrijkomt uit de delen van dergelijke artikelen welke in direct en langdurig contact met de huid komen, niet groter is dan 0,5 μg/cm2/week gedurende een periode van ten minste twee jaar van normaal gebruik van het artikel.

Bovendien mogen produkten die onder de punten 1, 2 en 3 vallen niet in de handel worden gebracht tenzij zij voldoen aan de in deze punten genoemde voorschriften.

▼M20

29.Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG die zijn ingedeeld als „kankerverwekkende stof van categorie 1 of kankerverwekkende stof van categorie 2” en die ten minste als „giftig (T)” zijn gekenmerkt met waarschuwingszin R 45: „Kan kanker veroorzaken”, of met waarschuwingszin R 49: „Kan kanker veroorzaken bij inademing”, met de volgende vermeldingen:

Kankerverwekkende stof van categorie 1: zie lijst 1 in het aanhangsel.

Kankerverwekkende stof van categorie 2: zie lijst 2 in het aanhangsel

Onverlet het bepaalde in de andere punten van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG.

Mogen niet worden toegestaan in stoffen en preparaten die met het oog op verkoop aan het grote publiek in de handel worden gebracht, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of groter dan:

— hetzij de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (9) vastgestelde concentratiegrens,

— hetzij de in punt 6, tabel VI, van bijlage I bij Richtlijn 88/379/EEG van de Raad (10) vastgestelde concentratiegrens, indien in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG geen concentratiegrens staat.

►M23 Onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient op de verpakking van dergelijke stoffen en preparaten op leesbare en onuitwisbare wijze de volgende vermelding te worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers”.

In afwijking hiervan geldt deze bepaling niet voor:

a) geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad (11);

b) cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad (12);

c) ►C2

— brandstoffen als bedoeld in Richtlijn 85/210/EEG van de Raad (13),

— derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,

— brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);

d) kleurstoffen voor kunstenaars die onder Richtlijn 88/379/EEG van de Raad (14) vallen.

30.Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG die zijn ingedeeld als „mutagene stof van categorie 1 of mutagene stof van categorie 2” en die zijn gekenmerkt met waarschuwingszin R 46: „Kan erfelijke genetische schade veroorzaken”, met de volgende vermeldingen:

Mutagene stof van categorie 1: zie lijst 3 in het aanhangsel.

Mutagene stof van categorie 2: zie lijst 4 in het aanhangsel.

Onverlet het bepaalde in de andere punten van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG.

Mogen niet worden toegestaan in stoffen en preparaten die met het oog op verkoop aan het grote publiek in de handel worden gebracht, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of groter dan:

— hetzij de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG vastgestelde concentratiegrens,

— hetzij de in punt 6, tabel VI, van bijlage I bij Richtlijn 88/379/EEG vastgestelde concentratiegrens, indien in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG geen concentratiegrens staat.

►M23 Onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient op de verpakking van dergelijke stoffen en preparaten op leesbare en onuitwisbare wijze de volgende vermelding te worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers”.

In afwijking hiervan geldt deze bepaling niet voor:

a) geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 65/65/EEG;

b) cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG;

c) ►C2

— brandstoffen als bedoeld in Richtlijn 85/210/EEG van de Raad (13),

— derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,

— brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);

d) kleurstoffen voor kunstenaars die onder Richtlijn 88/379/EEG vallen.

31.Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG die zijn ingedeeld als „voor de voortplanting giftige stoffen van categorie 1 of voor de voortplanting giftige stoffen van categorie 2” en die zijn gekenmerkt met waarschuwingszin R 60: „Kan de vruchtbaarheid schaden”en/of met waarschuwingszin R 61: „Kan het ongeboren kind schaden”, met de volgende vermeldingen:

Voor de voortplanting vergiftige stoffen van categorie 1: zie lijst 5 in het aanhangsel.

Voor de voortplanting vergiftige stoffen van categorie 2: zie lijst 6 in het aanhangsel

Onverlet het bepaalde in de andere punten van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG.

Mogen niet worden toegestaan in stoffen en preparaten die met het oog op verkoop aan het grote publiek in de handel worden gebracht, in afzonderlijke concentraties gelijk aan of groter dan:

— hetzij de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG vastgestelde concentratiegrens,

— hetzij de in punt 6, tabel VI, van bijlage I bij Richtlijn 88/379/EEG vastgestelde concentratiegrens, indien in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG geen concentratiegrens staat.

►M23 Onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient op de verpakking van dergelijke stoffen en preparaten op leesbare en onuitwisbare wijze de volgende vermelding te worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers”.

In afwijking hiervan geldt deze bepaling niet voor:

a) geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 65/65/EEG;

b) cosmetische producten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG;

c) ►C2

— brandstoffen als bedoeld in Richtlijn 85/210/EEG van de Raad (13),

— derivaten van minerale oliën, bestemd voor gebruik als brandstof in mobiele of vaste verbrandingsinstallaties,

— brandstoffen die in een gesloten systeem worden verkocht (bijvoorbeeld flessen vloeibaar gas);

d) kleurstoffen voor kunstenaars die onder Richtlijn 88/379/EEG vallen.

▼M28

32. Stoffen en preparaten die een of meer van de volgende stoffen bevatten:

a) creosoot

Einecs-nr. 232-287-5

CAS-nr. 8001-58-9

b) creosootolie

Einecs-nr. 263-047-8

CAS-nr. 61789-28-4

c) destillaten (koolteer), naftaleenoliën

Einecs-nr. 283-484-8

CAS-nr. 84650-04-4

d) creosootolie, acenafteenfractie

Einecs-nr. 292-605-3

CAS-nr. 90640-84-9

e) destillaten (koolteer), bovenste

Einecs-nr. 266-026-1

CAS-nr. 65996-91-0

f) antraceenolie

Einecs-nr. 292-602-7

CAS-nr. 90640-80-5

g) teerzuren, kool, ruw

Einecs-nr. 266-019-3

CAS-nr. 65996-85-2

h) creosoot, hout

Einecs-nr. 232-419-1

CAS-nr. 8021-39-4

i) lagetemperatuurkoolteerolie, alkalische

Einecs-nr. 310-191-5

CAS nr. 122384-78-5

1. Mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van hout. Evenmin mag met deze stoffen behandeld hout in de handel worden gebracht.

2. In afwijking hiervan:

i) mogen de genoemde stoffen en preparaten worden gebruikt voor de behandeling van hout in industriële installaties of door professionele gebruikers op wie de wetgeving van de Gemeenschap inzake de bescherming van werknemers van toepassing is, maar alleen voor herbehandeling in situ, indien zij

a) benz-a-pyreen in een concentratie van minder dan 0,005 % in massa, en

b) met water extraheerbare fenolen in een concentratie van minder dan 3 % in massa bevatten.

Deze stoffen en preparaten die voor de behandeling van hout in industriële installaties of door professionele gebruikers worden gebruikt,

— mogen uitsluitend in verpakkingen van 20 liter of meer in de handel worden gebracht;

— mogen niet aan consumenten worden verkocht.

Onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient op de verpakking van dergelijke stoffen en preparaten op leesbare en onuitwisbare wijze de volgende vermelding te worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële installaties of voor behandeling door professionele gebruikers”;

ii) mag hout dat overeenkomstig punt i) in industriële installaties of door professionele gebruikers is behandeld en dat voor de eerste keer in de handel wordt gebracht of in situ wordt herbehandeld, uitsluitend door professionele gebruikers en in industriële toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor spoorwegen, bij de transmissie van elektriciteit en telecommunicatie, voor omheiningen, voor agrarische doeleinden (bv. palen ter ondersteuning van bomen) en in haveninstallaties en waterwegen;

iii) is het verbod van punt 1 niet van toepassing op het in de handel brengen van hout dat vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn met de in punt 32, onder a) tot en met i), vermelde stoffen is behandeld, indien dit hout als tweedehands product voor hergebruik in de handel wordt gebracht.

3. Het in punt 2, onder ii) en iii), bedoelde hout mag echter niet worden gebruikt:

— binnen gebouwen, ongeacht de bestemming ervan;

— in speelgoed;

— op speelplaatsen;

— in parken, tuinen, en andere voorzieningen voor recreatie en vrijetijdsbesteding buitenshuis, indien het gevaar bestaat dat dit hout regelmatig met de huid in aanraking komt;

— voor de vervaardiging van tuinmeubilair, zoals picknicktafels;

— voor de vervaardiging, het gebruik en de hernieuwde behandeling van:

— kweekbakken;

— verpakkingen die in aanraking kunnen komen met voor menselijke en/of dierlijke voeding bestemde onbewerkte producten, tussenproducten of eindproducten;

— ander materiaal dat de hierboven genoemde producten kan verontreinigen

▼M19

33. chloroform (CAS-nr. 67-66-3)

34. tetrachloorkoolstof (CAS-nr. 56-23-5)

35. 1,1,2-trichloorethaan (CAS-nr. 79-00-5)

36. 1,1,2,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 79-34-5)

37. 1,1,1,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 630-20-6)

38. pentachloorethaan (CAS-nr. 76-01-7)

39. 1,1-dichlooretheen (CAS-nr. 75-35-4)

40. 1,1,1-trichloorethaan (CAS-nr. 71-55-6)

Mogen niet worden gebruikt in concentraties van 0,1 % in massa of meer in stoffen en preparaten die in de handel worden gebracht voor verkoop aan het grote publiek en/of voor toepassingen waarbij de betrokken stoffen vervluchtigen, zoals oppervlaktereiniging en het reinigen van textiel.

Onverminderd de toepassing van andere communautaire voorschriften inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient op de verpakking van dergelijke stoffen en preparaten die deze in concentraties van 0,1 % in massa of meer bevatten, op leesbare en onuitwisbare wijze de volgende vermelding te worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële installaties”.

In afwijking hiervan geldt dit voorschrift niet voor:

a) geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik in de zin van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad (15), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/39/EEG (16);

b) kosmetische produkten in de zin van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad (17), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/35/EEG (18).

▼M17

41.

Stoffen

— die zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG en zijn ingedeeld in de categorieën ontvlambaar, licht ontvlambaar en zeer licht ontvlambaar en als zodanig zijn gekenmerkt,

of

— die nog niet zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG, maar wel voldoen aan de ontvlambaarheidscriteria van bijlage VI van Richtlijn 67/548/EEG en overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 67/548/EEG voorlopig zijn ingedeeld in de categorieën ontvlambaar, licht ontvlambaar en zeer licht ontvlambaar en als zodanig zijn gekenmerkt.

1.Mogen niet als zodanig of in de vorm van preparaten worden gebruikt in aërosols die in de handel worden gebracht om aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden te worden verkocht, zoals daar zijn:

— metaalglitter (hoofzakelijk als feestartikel)

— kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel)

— winden (schertsartikel)

— „silly string” (schertsartikel)

— nepdrollen (fopartikel)

— feesttoeters (amusementsartikel)

— oplossende vlokken en schuim (decoratieartikel)

— imitatiespinnewebben (fopartikel)

— stinkbommen (schertsartikel)

— enz.

2.Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen, moet op de verpakking van de hierboven bedoelde aërosols de volgende, goed leesbare en onuitwisbare vermelding worden aangebracht: „Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”.3.In afwijking hiervan gelden de bepalingen van de punten 1 en 2 niet voor aërosols als bedoeld in artikel 9 bis van Richtlijn 75/324/EEG.4.De bovengenoemde produkten mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.

▼M29

41. Hexachloorethaan

CAS nr. 67-72-1

EINECS nr. 2006664

Mag niet worden gebruikt bij de fabricage of bewerking van non-ferrometalen.

▼M30

42. Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffines met een korte keten)

1.Mogen niet op de markt worden gebracht om in een hogere concentratie dan 1 % te worden gebruikt als stof of als bestanddeel van andere stoffen of preparaten

— bij metaalbewerking;

— voor het „vetten” van leer.

2.Voor 1 januari 2003 zal de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten en de OSPAR-commissie alle overige toepassingen van SCCP opnieuw onderzoeken in het licht van eventuele relevante nieuwe wetenschappelijke gegevens over de gezondheids- en milieurisico's van SCCP.Het Europees Parlement wordt op de hoogte gesteld van de resultaten van dit onderzoek.

▼M34

43. Azokleurstoffen

►M39 1.Azokleurstoffen die door reductieve splitsing van een of meer azogroepen een of meer van de in het aanhangsel opgesomde amines kunnen vrijgeven in aantoonbare concentraties, d.w.z. concentraties hoger dan 30 ppm in het eindproduct of in de geverfde onderdelen daarvan, als bepaald volgens de testmethoden in dat aanhangsel, mogen niet worden gebruikt in textiel- of lederproducten die langdurig rechtstreeks in aanraking kunnen komen met de menselijke huid of mondholte, zoals:

— kleding, beddengoed, handdoeken, haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers en andere toiletartikelen, slaapzakken,

— schoeisel, handschoenen, horlogebandjes, handtassen, portemonnees en portefeuilles, aktetassen, stoelbekleding en nektasjes,

— speelgoed van textiel of leder en speelgoed met kledingstukken van textiel of leder,

— garen en weefsels bestemd voor de eindgebruiker.

2.Voorts mogen de in punt 1 bedoelde textiel- en lederproducten enkel op de markt worden gebracht indien zij aan de in dat punt omschreven eisen voldoen.Tot 1 januari 2005 geldt deze bepaling bij wijze van afwijking niet voor textielproducten die uit gerecycleerde vezels vervaardigd zijn, indien de amines vrijkomen uit de residuen van stoffen die eerder zijn gebruikt voor het verven van de vezels in kwestie en indien de opgesomde amines vrijkomen in concentraties van minder dan 70 ppm.3.Azokleurstoffen, die zijn opgenomen in de „Lijst van azokleurstoffen” die hierbij aan het aanhangsel wordt toegevoegd, mogen niet op de markt worden gebracht of voor het kleuren van textiel- of lederartikelen worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in concentraties van meer dan 0,1 massaprocent.4.Uiterlijk op 11 september 2005 zal de Commissie de bepalingen inzake azokleurstoffen opnieuw bekijken in het licht van de nieuwe wetenschappelijke kennis.

▼C5

44. Difenylether, pentabroomderivaat C12H5Br5O

1. Mag niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stof of als bestanddeel van stoffen of preparaten in hogere concentraties dan 0,1 massaprocent.

2. Artikelen mogen niet op de markt worden gebracht indien zij, ofwel brandvertragende onderdelen daarvan, hogere concentraties dan 0,1 massaprocent van deze stof bevatten.

►M41

3. Bij wijze van afwijking zijn de punten 1 en 2 tot 31 maart 2006 niet van toepassing op noodevacuatiesystemen van vliegtuigen.

▼M35

45. Difenylether, octabroomderivaat C12H2Br8O

1. Mag niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stof of als bestanddeel van stoffen of preparaten in hogere concentraties dan 0,1 massaprocent.

2. Artikelen mogen niet op de markt worden gebracht indien zij, ofwel brandvertragende onderdelen daarvan, hogere concentraties dan 0,1 massaprocent van deze stof bevatten.

▼M38

46.

1. Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

2. Nonylfenolethoxylaat (C2H4O)nC15H24O

Mogen niet als verbinding of bestanddeel van preparaten in de handel worden gebracht of worden gebruikt in concentraties van 0,1 % (g/g) of meer voor de volgende toepassingen:

1. industriële en institutionele reiniging, behalve:

— chemische reiniging in gecontroleerde gesloten systemen met recycling of verbranding van het wasmiddel;

— reiniging in systemen waarbij het wasmiddel in een speciale behandeling wordt gerecycled of verbrand;

2. huishoudelijke reiniging;

3. textiel- en leerbewerking, behalve:

— bewerking zonder lozing in afvalwater;

— bewerking in systemen waarbij de organische fractie in een speciale behandeling volledig uit het proceswater wordt verwijderd vóór het afvalwater biologisch wordt behandeld (ontvetting van schapenvachten);

4. emulgatoren in speendippers voor landbouwgebruik;

5. metaalbewerking, behalve:

— in gecontroleerde gesloten systemen met recycling of verbranding van het wasmiddel;

6. vervaardiging van pulp en papier;

7. cosmetica;

8. andere persoonlijke verzorgingsproducten, behalve:

— spermiciden;

9. co-formulanten in gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

47. Cement

1. Cement en cementhoudende preparaten mogen niet worden gebruikt of niet in de handel worden gebracht indien het gehalte aan oplosbaar chroom(VI) bij de gehydrateerde vorm van het cement of het preparaat meer dan 0,0002 % van het totale drooggewicht van het cement bedraagt.

2. Als reductansen worden gebruikt, moet op de verpakking van cement en cementhoudende preparaten bovendien leesbaar en onuitwisbaar informatie worden vermeld over de verpakkingsdatum, de opslagomstandigheden en de opslagperiode binnen welke de activiteit van de reductans gehandhaafd blijft en waarbinnen het gehalte oplosbaar chroom(VI) onder de in punt 1 vermelde limiet blijft, onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten.

3. Bij wijze van uitzondering gelden de punten 1 en 2 niet voor het op de markt brengen voor en het gebruik in gecontroleerde, gesloten en volledig geautomatiseerde processen waarin cement en cementpreparaten alleen door machines worden behandeld en er geen enkele kans op huidcontact bestaat.

▼M42

48. Tolueen

CAS-nr. 108-88-3

Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in kleefstoffen en spuitverf die bestemd zijn om aan het grote publiek te worden verkocht.

49. Trichloorbenzeen

CAS-nr. 120-82-1

Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer voor alle toepassingen behalve

— als tussenproduct van synthese, of

— als procesoplosmiddel in gesloten chemische toepassingen voor chloreerreacties, of

— bij de vervaardiging van 1,3,5-triamine-2,4,6-trinitrobenzeen (TATB).

▼M43

50. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)

1. Benzo[a]pyreen (BaP)

CAS-nr. 50-32-8

2. Benzo[e]pyreen (BeP)

CAS-nr. 192-97-2

3. Benzo[a]antraceen (BaA)

CAS-nr. 56-55-3

4. Chryseen (CHR)

CAS-nr. 218-01-9

5. Benzo[b]fluorantheen (BbFA)

CAS-nr. 205-99-2

6. Benzo[j]fluorantheen (BjFA)

CAS-nr. 205-82-3

7. Benzo[k]fluorantheen (BkFA)

CAS-nr. 207-08-9

8. Dibenzo[a, h]antraceen (DBahA)

CAS-nr. 53-70-3

1. Procesoliën voor rubberverwerking mogen niet op de markt gebracht en voor de productie van banden of delen van banden gebruikt worden als zij:

— meer dan 1 mg/kg BaP of

— meer dan 10 mg/kg van alle in deze bijlage vermelde PAK’s tezamen bevatten.

Aan deze maximumgehalten wordt geacht te zijn voldaan als het PCA-extract minder dan 3 gewichtsprocenten bedraagt, gemeten volgens norm IP346: 1998 van het Institute of Petroleum (Bepaling van polycyclische aromaten (PCA) in ongebruikte smeeroliën en asfalteenvrije petroleumfracties — dimethylzwaveloxide-extractie met brekingsindexmeting), mits de naleving van de grenswaarden voor BaP en de in de lijst vermelde PAK’s alsmede de correlatie tussen de meetwaarden en het PCA-extract, om de zes maanden of, als dit eerder is, na elke belangrijke operationele verandering, door de fabrikant of importeur worden gecontroleerd.

2. Banden en loopvlakken die na 1 januari 2010 worden vervaardigd en procesoliën bevatten die niet aan de in punt 1 genoemde maximumgehalten voldoen, mogen niet op de markt gebracht worden.

Aan deze maximumgehalten wordt geacht te zijn voldaan als de gevulcaniseerde rubberverbindingen niet meer bevatten dan 0,35 % Bay-protonen, zoals gemeten en berekend volgens ISO 21461 (Rubber gevulcaniseerd — Bepaling van de aromaticiteit van olie in gevulcaniseerde rubberverbindingen).

3. Punt 2 is echter niet van toepassing op banden die van een nieuw loopvlak zijn voorzien, als de procesoliën die dit loopvlak bevat, aan de in punt 1 genoemde maximumgehalten voldoen.

▼M44

►C6 51. De volgende ftalaten (of andere CAS- en Einecs-nummers die betrekking hebben op de stof)

bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

CAS-nr. 117-81-7

Einecs-nr. 204-211-0

dibutylftalaat (DBP)

CAS-nr. 84-74-2

Einecs-nr. 201-557-4

benzylbutylftalaat (BBP)

CAS-nr. 85-68-7

Einecs-nr. 201-622-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van preparaten in concentraties van meer dan 0,1 % massaprocent van het week gemaakte materiaal in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen.

Dergelijke speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten bevatten in een hogere concentratie dan de hierboven genoemde grens, worden niet op de markt gebracht.

►C6 51a. De volgende ftalaten (of andere CAS- en Einecs-nummers die betrekking hebben op de stof)

di-„isononyl”ftalaat (DINP)

CAS-nr. 28553-12-0 en 68515-48-0

Einecs-nr. 249-079-5 en 271-090-9

di-„isodecyl”ftalaat (DIDP)

CAS-nr. 26761-40-0 en 68515-49-1

Einecs-nr. 247-977-1 en 271-091-4

di-n-octylftalaat (DNOP)

CAS-nr. 117-84-0

Einecs-nr. 204-214-7

Mogen niet worden gebruikt als stoffen of als bestanddelen van preparaten in concentraties van meer dan 0,1 % massaprocent van het week gemaakte materiaal in speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die door kinderen in de mond kunnen worden gestopt.

Dergelijke speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die deze ftalaten bevatten in een hogere concentratie dan de hierboven genoemde grens, worden niet op de markt gebracht.

▼M46

52.

Perfluoroctaansulfonaten

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metaalzout (O-M+), halogenide, amide en andere derivaten waaronder polymeren)

(1) Mogen niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in een concentratie van 0,005 massaprocent of meer.

(2) Mogen niet op de markt worden gebracht in halffabrikaten of artikelen of delen ervan wanneer de PFOS-concentratie 0,1 massaprocent of meer bedraagt, berekend naar de massa van structureel of microstructureel afzonderlijke delen die PFOS bevatten of voor textiel of andere gecoate materialen wanneer de hoeveelheid PFOS gelijk is aan of meer bedraagt dan 1 μg/m2 van het gecoate materiaal.

(3) De punten 1 en 2 zijn echter niet van toepassing op de volgende artikelen, of de stoffen en preparaten die voor de productie daarvan benodigd zijn:

a) lichtgevoelige of antireflecterende coatings voor fotolithografische procédés,

b) fotografische coatings voor films, papier of drukplaten,

c) nevelonderdrukkers voor niet-decoratieve harde verchroming (VI) en bevochtigingsmiddelen voor gebruik bij gecontroleerde galvanisatie waarbij de hoeveelheid vrijkomende PFOS tot een minimum beperkt blijft door volledige aanwending van de beste beschikbare technieken zoals die zijn uitgewerkt in Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (20),

d) hydraulische vloeistoffen voor de luchtvaart.

(4) In afwijking van lid 1, mag blusschuim dat vóór 27 december 2006 op de markt is gebracht, worden gebruikt tot 27 juni 2011.

(5) De leden 1 en 2 gelden onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia (21).

(6) Uiterlijk op 27 december 2008 doen de lidstaten de Commissie een door hen opgestelde inventaris toekomen van:

a) de procédés waarvoor de in lid 3, onder c), bedoelde uitzondering geldt, met de hoeveelheden daarin gebruikte en daaruit vrijkomende PFOS,

b) bestaande voorraden blusschuim dat PFOS bevat.

(7) Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt met nadere bijzonderheden over gebruik en veiliger alternatieve stoffen of technologieën voor verschillende gebruiksvormen, gaat de Commissie over tot herziening van de respectieve uitzonderingen bedoeld in de leden 3, onder a)- d), zodat:

a) het gebruik van PFOS geleidelijk wordt uitgebannen zodra het gebruik van veiliger alternatieven technisch en economisch haalbaar is,

b) een uitzondering alleen nog kan blijven gelden voor essentiële toepassingen waarvoor geen veiliger alternatieven bestaan, en wanneer de inspanningen ondernomen om veiliger alternatieven te vinden, werden gerapporteerd,

c) het vrijkomen van PFOS in het milieu tot een minimum is beperkt, door aanwending van de beste beschikbare technieken.

(8) De Commissie houdt het oog op de lopende risicobeoordelingswerkzaamheden en op de beschikbaarheid van veiliger alternatieve stoffen of technologieën waar het gaat om het gebruik van perfluoroctaanzuur (PFOA) en daarmee verwante stoffen, en zij stelt alle nodige maatregelen voor om onderkende risico's te verminderen, waaronder beperking van het op de markt brengen en van het gebruik, met name wanneer er veiliger alternatieve stoffen of technologieën die technisch en economisch haalbaar zijn, beschikbaar zijn.

(1)PB L 196 van 16. 8. 1967, blz. 1.

(2)PB L 110 van 4. 5. 1993, blz. 20.

(3)PB L 248 van 30. 9. 1996, blz. 1.

(4)PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 39.

(5)PB nr. L 84 van 31. 3. 1978, blz. 43.

(6)Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek-nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 256 van 7. 9. 1987).

(7)Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek-nomenciatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. L 256 van 7. 9. 1987).

(8)Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistiek-nomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB nr. 1 (SIC! L) 256 van 7. 9. 1987).

(9)PB nr. 196 van 16. 8. 1967. blz. 1/67.

(10)PB nr. L 187 van 16. 7. 1988, blz. 14.

(11)PB nr. L 22 van 9. 2. 1965, blz. 369/65.

(12)PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.

(13)PB nr. L 96 van 3. 4. 1985, blz. 25.

(14)PB nr. 187 van 16. 7. 1988, blz. 14.

(15)PB nr. 22 van 9. 2. 1965, blz. 369/65.

(16)PB nr. L 214 van 24. 8. 1993, blz. 22.

(17)PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.

(18)PB nr. L 151 van 23. 6. 1993, blz. 32.

(19)PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

(20)PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

(21)PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 907/2006 van de Commissie (PB L 168 van 21.6.2006, blz. 5).

▼M23
Aanhangsel

Voorwoord

Toelichting bij de hoofdjes van de kolommen

Naam van de stof:

De naam is dezelfde als die welke wordt gebruikt in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG. Waar mogelijk wordt voor de gevaarlijke stoffen de Einecs-naam (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen) of Elincs-naam (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan) gebruikt. Voor stoffen die niet in de Einecs of de Elincs zijn vermeld, wordt een internationaal erkende naam gebruikt (bv. de ISO- of Iupac-naam). Soms wordt daarnaast tevens een triviale naam vermeld.

Catalogusnummer:

Het catalogusnummer is de in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG gebruikte identificatiecode. In het aanhangsel worden de stoffen gerangschikt aan de hand van dit catalogusnummer.

EG-nummer:

In de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (Einecs) is voor de stoffen een identificatiecode vastgelegd. Deze code start met het nummer 200-001-8.

Aan nieuwe stoffen waarvan in het kader van Richtlijn 67/548/EEG kennisgeving is gedaan, is een identificatiecode toegekend die is gepubliceerd in de Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (Elincs). Deze code start met het nummer 400-010-9.

CAS-nummer:

Het CAS-nummer (het nummer van de Chemical Abstracts Service) wordt vermeld om identificatie van de stof te vergemakkelijken.

Nota's

De volledige tekst van de nota's kan worden gevonden in het voorwoord van bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG.

De voor deze richtlijn van toepassing zijnde nota's zijn de volgende:

▼M45

Nota A:

De naam van de stof moet op het etiket worden vermeld in de vorm van een van de benamingen die in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG voorkomen (zie artikel 23, lid 2, onder a)).

In bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG wordt soms een algemene benaming gebruikt, zoals „… verbindingen” of „… zouten”. In dat geval moet de fabrikant of iedere andere persoon die een dergelijke stof op de markt brengt, op het etiket de juiste naam vermelden, rekening houdend met het hoofdstuk „Nomenclatuur” van het voorwoord.

Richtlijn 67/548/EEG bepaalt ook dat de symbolen, gevaarsaanduidingen, R- en S-zinnen die voor iedere stof worden gebruikt, dezelfde zijn als in bijlage I (artikel 23, lid 2, onder c), d) en e)).

Voor stoffen die onder één bepaalde groep stoffen van bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG vallen, worden voor iedere stof de in de desbetreffende vermelding in die bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R- en S-zinnen gebruikt.

Voor stoffen die onder meer dan één groep stoffen van bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG vallen, worden voor iedere stof de in beide desbetreffende vermeldingen in bijlage I voorgeschreven symbolen, gevaarsaanduidingen en R- en S-zinnen gebruikt. Wanneer er in die twee vermeldingen voor hetzelfde gevaar twee verschillende indelingen worden gegeven, wordt de strengere gevaarsindeling gebruikt.

Nota D:

Sommige stoffen die spontaan kunnen polymeriseren of ontleden, worden meestal in een gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG zijn die stoffen in gestabiliseerde vorm opgenomen.

Dergelijke stoffen worden echter soms in een niet-gestabiliseerde vorm op de markt gebracht. In dat geval moet de fabrikant of iedere andere persoon die een dergelijke stof op de markt brengt, op het etiket de naam van de stof met daaraan toegevoegd de vermelding „niet gestabiliseerd” aanbrengen.

Nota E:

Stoffen met specifieke effecten op de gezondheid van de mens (zie hoofdstuk 4 van bijlage Vl bij Richtlijn 67/548/EEG) die als kankerverwekkend, mutageen en/of vergiftig voor de voortplanting in categorie 1 of 2 worden ingedeeld, krijgen nota E indien zij ook als zeer vergiftig (T+), vergiftig (T) of schadelijk (Xn) worden ingedeeld. Voor deze stoffen worden de waarschuwingszinnen R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (schadelijk), R48 en R65 en alle combinaties van deze waarschuwingszinnen voorafgegaan door het woord „ook”.

Nota H:

De voor deze stof vermelde indeling en etikettering heeft alleen betrekking op de gevaarlijke eigenschap(pen) die wordt (worden) aangeduid met de vermelde waarschuwingszin(nen) in combinatie met de vermelde gevaarscategorie(ën). Voor alle andere aspecten die verband houden met de indeling en etikettering van deze stof, dienen de fabrikanten, de handelaars en de importeurs zich te houden aan de eisen van artikel 6 van Richtlijn 67/548/EEG. Voor het uiteindelijke etiket moeten de voorschriften van deel 7 van bijlage Vl van Richtlijn 67/548/EEG worden gevolgd.

Deze nota is alleen van toepassing op bepaalde steenkool- en aardoliederivaten en bepaalde groepsvermeldingen in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG.

▼M23

Nota J:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat deze minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat.

▼M45

Nota K:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (Einecs-nr. 203-450-8) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de S-zinnen (2-)9-16. Deze nota is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG.

▼M23

Nota L:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat deze minder dan 3 % DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP 346.

Nota M:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat deze minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (Einecs-nr. 200-028-5) bevat.

Nota N:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als volledig bekend is hoe de raffinage daarvan is verlopen en kan worden aangetoond dat deze is geproduceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is.

Nota P:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat deze minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat.

▼M27

Nota R:

Vezels waarvan de naar de lengte gewogen meetkundig gemiddelde diameter, minus tweemaal de standaardfout, groter is dan 6 μm, behoeven niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld.

▼M45

Nota S:

Voor deze stof is misschien geen etiket overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 67/548/EEG vereist (zie hoofdstuk 8 van bijlage VI).

▼M23Punt 29 — Kankerverwekkende stoffen: categorie 1

Stoffen

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota's

▼M45

Chroomtrioxide

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

▼M23

Zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat

024-007-00-3

Nikkelmonoxide

028-003-00-2

215-215-7

1313-99-1

Nikkeldioxide

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

Dinikkeltrioxide

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

Nikkelsulfide

028-006-00-9

240-841-2

16812-54-7

Trinikkelsulfide

028-007-00-4

234-829-6

12035-72-2

Diarseentrioxide; arseentrioxide

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

Diarseenpentaoxide

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

Arseenzuur en zijn zouten

033-005-00-1

Loodhydrogeenarsenaat

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

▼M37

Butaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Isobutaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-butadieen; buta-1,3-dieen

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

▼M45

Benzeen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

▼M45

Triethylarsenaat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

▼M23

Vinylchloride; chloorethyleen

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

Bis(chloormethyl)ether; dichloordimethylether

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

Chloormethyl-methylether; chloordimethylether

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

▼M45

2-Naftylamine; beta-naftylamine

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidine; 4,4′-diaminobifenyl

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E

▼M23

Zouten van benzidine

612-070-00-5

Zouten van 2-naftylamine

612-071-00-0

4-Aminobifenyl

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

Zouten van 4-aminobifenyl

612-073-00-1

Teer, steenkool; koolteer

(Het bijproduct van de destructieve destillatie van steenkool. Nagenoeg zwarte halfvaste stof. Een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen, fenolische verbindingen, stikstofbasen en thiofeen.)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

Teer, kool, hoge temperatuur; koolteer

(Het condensatieproduct dat wordt verkregen door afkoeling tot ongeveer de omgevingstemperatuur van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 oC). Een zwarte viskeuze vloeistof met een dichtheid groter dan water. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen. Kan ondergeschikte hoeveelheden fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten.)

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

Teer, kool, lage temperatuur; petroleum

(Het condensatieproduct dat wordt verkregen door afkoeling tot ongeveer de omgevingstemperatuur van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (lager dan 700 oC). Een zwarte viskeuze vloeistof met een grotere dichtheid dan water. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen en hun alkylderivaten.)

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

Teer, bruinkool

(Een olie die is gedestilleerd uit bruinkoolteer. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en één- tot drierings aromatische koolwaterstoffen, de alkylderivaten daarvan, heteroaromaten en één- en tweerings fenolen, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 360 oC.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

Teer, bruinkool, lage temperatuur

(Een teer die wordt verkregen uit de carbonisatie bij lage temperatuur en vergassing bij lage temperatuur van bruinkool. Voornamelijk samengesteld uit alifatische, naftenische en cyclische aromatische koolwaterstoffen, heteroaromatische koolwaterstoffen en cyclische fenolen.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

▼M25 —————

▼M23

Destillaten (aardolie), lichte paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minder dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen die normaal aanwezig zijn in dit destillatietraject van ruwe olie.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

Destillaten (aardolie), zware paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 90 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

Destillaten (aardolie), lichte nafteenhoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minder is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

Destillaten (aardolie), zware nafteenhoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde zware nafteenhoudende fractie; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

Destillaten (aardolie), zuurbehandelde lichte nafteenhoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

Destillaten (aardolie), zuurbehandelde zware paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC.)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

Destillaten (aardolie), zuurbehandelde lichte paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte paraffinehoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware nafteenhoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte nafteenhoudende; niet of licht geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

▼M45

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta depropanisator-topproducten, C3-rijke zuurvrije; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte koolwaterstoffen en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gassen (aardolie), katalytische kraker; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gassen (aardolie), katalytische kraker, C1-5-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bevat alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gepolymeriseerde nafta-stabilisator topfractie, C2-4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gepolymeriseerde nafta. Bevat alifatische koolwaterstoffen, C2 tot en met C6, overwegend C2 tot en met C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gassen (aardolie), katalytische reformator, C1-4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een katalytisch reformeringsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gassen (aardolie), C3-5-olefinische en paraffinische alkyleringsgrondstof; Petroleumgas

(Een complexe verzameling van olefinische en paraffinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, die worden gebruikt als alkyleringsgrondstof. Omgevingstemperaturen overtreffen gewoonlijk de kritische temperaturen van deze combinaties.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gassen (aardolie), C4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een katalytisch fractioneringsproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, hoofdzakelijk C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gassen (aardolie), deëthanisator-topproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van de gas- en gasolinefracties uit het katalytische kraakproces. Bevat voornamelijk ethaan en ethyleen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gassen (aardolie), deïsobutanisatortoren-topproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de atmosferische destillatie van een butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gassen (aardolie), depropanisator droog, propeen-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit de gas- en gasolinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gassen (aardolie), depropanisator-topproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit de gas- en gasolinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gassen (aardolie), gasherwinningsinstallatie depropanisatortopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C4, voornamelijk propaan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gassen (aardolie), Girbatol-installatie-grondstof; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gassen (aardolie), geïsomeriseerde naftafractionator, rijk aan C4, vrij van waterstofsulfide; Petroleumgas

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu fractioneringsterugloopvat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte nafta-stabiliseringsabsorbator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisatie van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformator en waterstofontzwavelaar; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van producten uit katalytische kraak-, katalytische reformering- en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-fractioneringsstabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Restgas (aardolie), verzadigd-gasinstallatie gemengde stroom, rijk aan C4; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van restgas van de destillatie van nafta verkregen door directe fractionering en katalytisch gereformeerd nafta-stabilisator-restgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Restgas (aardolie), verzadigd-gasherwinningsinstallatie, rijk aan C1-2; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van destillatie-restgas, door directe fractionering verkregen nafta, katalytisch gereformeerd naftastabilisator-restgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, overwegend methaan en ethaan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Restgas (aardolie), thermische vacuümresiduenkraker-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit het thermische kraken van vacuümresiduen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aardoliedestillaat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie en condensatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C3 tot en met C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gassen (aardolie), totaal bereik door directe fractionering verkregen nafta dehexanisatoruitstoot; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van het totale bereik van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gassen (aardolie), waterstofkraken-depropanisator-uitstoot-, koolwaterstofrijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegende C1 tot en met C4. Kan ook kleine hoeveelheden waterstof en waterstofsulfide bevatten.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gassen (aardolie), lichte door directe fractionering verkregen nafta stabilisator-uitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisering van lichte door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residuen (aardolie), alkyleringssplitter, C4-rijk; Petroleumgas

(Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van stromen uit uiteenlopende zuiveringsbewerkingen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C4 tot en met C5, overwegend butaan en met een kooktraject van ongeveer –11,7 °C tot 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door thermische kraak- en absorptieprocessen en door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4-, stankvrij gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door koolwaterstofgassen te onderwerpen aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Koolwaterstoffen, C1-3-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4-, debutanisator-fractie; Petroleumgas

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gassen (aardolie), C1-5, nat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van ruwe olie en/of het kraken van gasolie uit een fractioneringstoren. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Koolwaterstoffen, C2-4; Petroleumgas

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Koolwaterstoffen, C3; Petroleumgas

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gassen (aardolie), alkyleringsinvoer; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gassen (aardolie), depropanisatorbodemfracties fractioneringsuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractionering van depropanisatorbodemfracties. Bestaat voornamelijk uit butaan, isobutaan en butadieen.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gassen (aardolie), raffinagemeng-; Petroleumgas

(Een complexe combinatie, verkregen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch kraken; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gassen (aardolie), C2-4-, stankvrij gemaakte; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderend proces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –51 °C tot –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gassen (aardolie), ruwe olie-fractionering uitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de fractionering van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gassen (aardolie), dehexanisatoruitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van gecombineerde naftastromen. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gassen (aardolie), stabilisatoruitstootgassen uit de fractionering van door fractionering verkregen lichte gasoline; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte gasoline. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gassen (aardolie), nafta-unifinerontzwaveling stripperuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door een nafta-unifinerontzwavelingsproces en gestript van het nafta-product. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta katalytische reformeringsuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reformering van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit methaan, ethaan en propaan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-splittertopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van de invoer van de C3-C4-splitter. Bestaat voornamelijk uit C3-koolwaterstoffen.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gassen (aardolie), directe fractioneringsstabilisatoruitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van de vloeistof uit de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta debutanisator-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat en nafta-stabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakt nafta en destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Restgas (aardolie), thermisch gekraakt destillaat, gasolie en nafta absorptievat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de scheiding van thermisch gekraakte destillaten, nafta en gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Restgas (aardolie), thermisch gekraakte koolwaterstof-fractioneringsstabilisator-, aardolieverkooksing; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van thermisch gekraakte koolwaterstoffen die afkomstig zijn uit het aardolieverkooksingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen naftakatalytische reformator-stabilisatortopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reformering van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Koolwaterstoffen, C4-; Petroleumgas

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkanen, C1-4, rijk aan C3; Petroleumgas

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gassen (aardolie), stoomkraker C3-rijke; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat propaan en heeft een kooktraject van ongeveer –70 °C tot 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Koolwaterstoffen, C4-, stoomkrakerdestillaat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit C4-koolwaterstoffen, overwegend 1-buteen en 2-buteen, bevat ook butaan en isobuteen en heeft een kooktraject van ongeveer –12 °C tot 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, van stank ontdaan, C4-fractie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel aan een stankvrijmakingsproces te onderwerpen om mercaptanen te oxideren of om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C4-fractie na cuproammoniumacetaatextractie, C3-5- en C3-5-onverzadigd, butadieenvrij; Petroleumgas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gassen (aardolie), aminesysteem voedings-; Raffinaderijgas

(Het voedingsgas naar het aminesysteem voor de verwijdering van waterstofsulfide. Bestaat voornamelijk uit waterstof. Koolmonoxide, kooldioxide, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C5, kunnen ook aanwezig zijn.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gassen (aardolie), benzeen-installatie-waterstofontzwavelaar afgassen; Raffinaderijgas

(Afgassen, gevormd door de benzeen-installatie. Bestaan voornamelijk uit waterstof. Koolmonoxide en koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C6, inclusief benzeen, kunnen ook aanwezig zijn.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gassen (aardolie), benzeen-installatie-terugvoer, rijk aan waterstof; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door terugvoer van de gassen uit de benzeeninstallatie. Bestaat voornamelijk uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gassen (aardolie), mengolie, rijk aan waterstof en stikstof; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof, met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en alifatische koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta strippertopproducten; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator terugvoer; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van de katalytische reformering van C6-8-aanvoer en teruggevoerd om waterstof te behouden. Bestaat voornamelijk uit waterstof. Kan ook verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6, bevatten.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten van de katalytische reformering van C6-8-aanvoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, en waterstof.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gassen (aardolie), C6-8 katalytische reformator terugvoer, rijk aan waterstof; Raffinaderijgas

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gassen (aardolie), C2-terugstroom; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de extractie van waterstof uit een gasstroom die voornamelijk bestaat uit waterstof met kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, methaan, ethaan en ethyleen. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen als methaan, ethaan en ethyleen met kleine hoeveelheden waterstof, stikstof en koolmonoxide.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gassen (aardolie), droge zure, gasconcentratie-installatie-uitstoot-; Raffinaderijgas

(De complexe verzameling droge gassen die wordt verkregen uit een gasconcentratie-installatie. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gassen (aardolie), gasconcentratie-herabsorbeerder-destillatie; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door destillatie van producten van gecombineerde gasstromen in een gasconcentratie-herabsorbeerder. Bestaat voornamelijk uit waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gassen (aardolie), waterstofabsorbator-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door het absorberen van waterstof uit een waterstofrijke stroom. Bestaat uit waterstof, koolmonoxide, stikstof en methaan met kleine hoeveelheden C2-koolwaterstoffen.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gassen (aardolie), waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt afgescheiden als een gas uit diverse koolwaterstofgassen door koeling. Bestaat voornamelijk uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gassen (aardolie), waterstofbehandelaar-mengolie-terugvoer-, rijk aan waterstof en stikstof; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde met waterstof behandelde mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gassen (aardolie), terugvoer-, waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde reactorgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gassen (aardolie), reformator-verzamel-, waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reformatoren. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan en ethaan met diverse kleine hoeveelheden waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar, rijk aan waterstof en methaan; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar aanvullings-, waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gassen (aardolie), thermisch kraken-destillatie-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Restgas (aardolie), katalytische kraker-refractioneringsabsorbator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door refractionering van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de katalytische reformering van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-stabilisator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelaarsafscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van gekraakte destillaten met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelde door directe fractionering verkregen nafta-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gassen (aardolie), topproducten uit stabilisator van katalytisch gereformeerde door directe fractionering verkregen nafta; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de katalytische reformering van door directe fractionering verkregen nafta gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit waterstof, ethaan en propaan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gassen (aardolie), reformatoruitstroom hoge druk afdampvatuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformeringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gassen (aardolie), reformatoruitstroom lage druk afdampvat uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door het afdampen onder lage druk van de uitstroom uit de reformeringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gassen (aardolie), olieraffinagegasdestillatie uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door distillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6 bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gassen (aardolie), benzeen-installatie waterstofbehandelaar depentanisatortopproducten; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de behandeling van het materiaal uit de benzeen-installatie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator gevolgd door depentanisering. Bestaat voornamelijk uit waterstof, ethaan en propaan met verscheidene kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6. Kan sporen benzeen bevatten.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gassen (aardolie), secundaire absorbeerder-uitstoot-, fractionator van topproducten uit fluïde katalytische kraker; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de fractionering van de topproducten uit het katalytisch kraakproces in de fluïde katalytische kraker. Bestaat uit waterstof, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Aardolieproducten, raffinagegassen; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling die voornamelijk bestaat uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gassen (aardolie), waterstofkraken lage-druk-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de vloeistof-dampscheiding van de uitstroom uit de waterstofkraakprocesreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gassen (aardolie), raffinage; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit verscheidene aardolieraffinage-operaties. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gassen (aardolie), platinareformatorproductenafscheider-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de chemische reformering van naftenen tot aromaten. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gassen (aardolie), uitstootgassen uit depentanisator-stabilisator van waterstofbehandelde stinkende kerosine; Raffinaderijgas

(De complexe combinatie die wordt verkregen uit de depentanisatorstabilisatie van waterstofbehandelde kerosine. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan, ethaan en propaan alsmede variërende kleine hoeveelheden stikstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C4 en C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gassen (aardolie), waterstofbehandelde stinkende kerosineafdampvat; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie waarin stinkende kerosine in de aanwezigheid van een katalysator met waterstof wordt behandeld. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede variërende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gassen (aardolie), destillaat-unifiner-ontzwaveling stripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie gestript van het vloeibare product van het unifiner-ontzwavelingsproces. Bestaat uit waterstofsulfide, methaan, ethaan en propaan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-fractioneringsuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de fractionering van het topproduct van het gefluïdiseerde katalytische kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-gaszuivering secundair absorptievat-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de gaszuivering van topgas uit de gefluïdiseerde katalytische kraker. Bestaat uit waterstof, stikstof, methaan, ethaan en propaan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gassen (aardolie), zwaar destillaat waterstofbehandelingsontzwaveling stripper-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gestript uit het vloeibare product uit het waterstofbehandelingsontzwavelingsproces van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gassen (aardolie), platina-reformatorstabilisatoruitstoot-, fractionering van lichte eindfracties; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van de lichte eindfracties uit de platinareactoren van de platina-reformeringsinstallatie. Bestaat uit waterstof, ethaan en propaan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gassen (aardolie), voorafdampingstorenuitstoot-, ruwe destillatie; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd in de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gassen (aardolie), teerstripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling die wordt verkregen door de fractionering van gereduceerde ruwe olie. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gassen (aardolie), unifiner-stripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een combinatie van waterstof en methaan die wordt verkregen door fractionering van de producten uit de unifinerinstallatie.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch met waterstof ontzwavelde nafta afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van nafta. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen naftawaterstofontzwavelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van nafta die direct door fractionering is verkregen. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gassen (aardolie), sponsabsorptievat-uitstoot-, topproductfractionering van gefluïdiseerde katalytische kraker en gasolie-ontzwavelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van producten uit de gefluïdiseerde katalytische kraker en gasolie-ontzwavelaar. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt geproduceerd door ruwe destillatie- en katalytische kraakprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof, koolmonoxide en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gassen (aardolie), gasolie diethanolaminegaszuiveraar-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de ontzwaveling van gasoliën met diethanolamine. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide, waterstof en alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsuitstroom; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase uit de uitstroom uit de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsreinigings-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformator en uit de gezuiverde fracties uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gassen (aardolie), hydogenatoruitstroom-afdampvatuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit afdampen van de uitstroomfracties na de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gassen (aardolie), stoomkraken van nafta onder hoge druk residu-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen als een mengsel van de niet-condenseerbare delen uit het product van een nafta-stoomkraakproces evenals residugassen die worden verkregen tijdens de bereiding van daaruit voortkomende producten. Bestaat voornamelijk uit waterstof en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5, waarmee aardgas ook kan worden gemengd.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gassen (aardolie), residu-viscositeitsreductie-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reductie van de viscositeit van residuen in een oven. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gassen (aardolie), C3-4-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van het kraken van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4 en voornamelijk propaan en propyleen, met een kooktraject van ongeveer –51 °C tot –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsabsorptievat katalytisch gekraakt destillaat en katalytisch gekraakte nafta; Petroleumgas

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van de producten van katalytisch gekraakte destillaten en katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytische polymerisatie van nafta; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatieproducten van de polymerisatie van nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytisch gereformeerde nafta; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta, waar waterstofsulfide door aminebehandeling uit verwijderd is. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelingsstripper; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van thermisch gekraakte destillaten met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar direct uit fractionering verkregen destillaat, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling van direct uit fractionering verkregen destillaten, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Restgas (aardolie), absorptievat bij katalytisch kraken van gasolie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Restgas (aardolie), gasherwinninginstallatie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van producten uit verschillende koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Restgas (aardolie), gasherwinningsfabriek-deëthanisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van producten uit verschillende koolwaterstofstromen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Restgas (aardolie), uit fracioneerder van waterstofontzwaveld destillaat en waterstofontzwavelde nafta, zuurvrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van waterstofontzwavelde nafta- en destillaatkoolwaterstofstromen, en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Restgas (aardolie), stripper van waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie door strippen van katalytisch waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waaruit waterstofsulfide is verwijderd door aminebehandeling. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Restgas (aardolie), stabilisator lichte direct uit fractionering verkregen nafta, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen, nafta, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Restgas (aardolie), propaan-propyleenalkyleringsuitvoer preparatieve deëthanisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van de reactieproducten van propaan met propyleen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit katalytische waterstofontzwaveling van, door vacuümdestillatie verkregen, gasolie, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte topfracties; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, met een kooktraject van ongeveer –48 °C tot 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkanen, C1-2-; Petroleumgas

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkanen, C2-3-; Petroleumgas

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkanen, C3-4-; Petroleumgas

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkanen, C4-5-; Petroleumgas

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Brandstofgassen; Petroleumgas

(Een combinatie van lichte gassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof en/of koolwaterstoffen met en laag molecuulgewicht.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Brandstofgassen, destillaten van ruwe olie; Petroleumgas

(Een compexe verzameling lichte gassen, gevormd door destillatie van ruwe olie en door katalytische reformering van nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –217 °C tot –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Koolwaterstoffen, C3-4-; Petroleumgas

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Koolwaterstoffen, C4-5-; Petroleumgas

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Koolwaterstoffen, C2-4-, rijk aan C3; Petroleumgas

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer –40 °C tot 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een vloeibaar gemaakt aardoliegasmengsel aan een stankvrijmakingsproces, om mercaptanen om te zetten of zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer –40 °C tot 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gassen (aardolie), C3-4-, rijk aan isobutaan; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen bij de destillatie van verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, gewoonlijk C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C4, overwegend isobutaan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillaten (aardolie), C3-6-, rijk aan piperyleen; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, gewoonlijk C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, voornamelijk piperylenen.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gassen (aardolie), butaansplittertopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van de butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gassen (aardolie), C2-3-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan, ethyleen, propaan en proplyleen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gassen (aardolie), bodemfracties uit depropanisator van katalytisch gekraakte gasolie, C4-rijk zuurvrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakte gasolie-koolwaterstofstroom en behandeld om waterstofsulfide en andere zure bestanddelen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta onderste debutanisatorfracties, C3-5-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisatie van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Restgas (aardolie), geïsomeriseerde nafta fractioneringsstabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatieproducten van geïsomeriseerde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K

▼M23

Erioniet

650-012-00-0

12510-42-8

Asbest

650-013-00-6

132207-33-1

132207-32-0

12172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5Punt 29 — Kankerverwekkende stoffen: categorie 2

Stoffen

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota's

Beryllium

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

Berylliumverbindingen met uitzondering van beryllium-aluminiumsilicaat

004-002-00-2

▼M37

Berylliumoxide

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

▼M23

Sulfallaat (ISO); 2-chloorallyldiethyldithiocarbamaat

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

Dimethylcarbamoylchloride

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

Diazomethaan

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

▼M45

Hydrazine

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

▼M23

N,N-dimethylhydrazine

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

▼M45

1,2-Dimethylhydrazine

007-013-00-0

540-73-8

E

▼M23

Zouten van hydrazine

007-014-00-6

▼M45

Isobutylnitriet

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

▼M23

Hydrazobenzeen

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

Hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)

007-022-00-X

405-030-1

Hexamethylfosforzuurtriamide; hexamethylfosforamide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

▼M45

Dimethylsulfaat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

▼M23

Diëthylsulfaat

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

1,3-Propaansulton

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

Dimethylsulfamoylchloride

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

▼M45

Kaliumdichromaat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdichromaat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdichromaat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdichromaat, dihydraat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

▼M25

Chromyldichloride

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

Kaliumchromaat

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

▼M23

Calciumchromaat

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

Strontiumchromaat

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

Chroom(III) chromaat; chromichromaat; chroom (III) zout van chroom (VI) zuur

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

▼M25

Chroom (VI) verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat en de in de bijlage I bij Richtlijn 67/548/EG met name genoemde

024-017-00-8

▼M37

Natriumchromaat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

▼M45

Kobaltdichloride

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Kobaltsulfaat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

▼M23

Kaliumbromaat

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

▼M45

Cadmiumoxide

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Cadmiumfluoride

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Cadmiumchloride

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Cadmiumsulfaat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

▼M45

Cadmiumsulfide

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Cadmium (pyrofoor)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

▼M37 —————

▼M45

Isopreen

2-methyl-1,3-butadieen

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

▼M23

Benzo[a]pyreen; benzo[d,e,f]chryseen

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

Benzo[a]antraceen

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

Benzo[b]fluorantheen; benzo[e]acefenantryleen

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

Benzo[j]fluorantheen

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

Benzo[k]fluorantheen

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

Dibenzo[a,h]antraceen

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

▼M36

Chryseen

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

Benzo[e]pyreen

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

▼M45

1,2-Dibroomethaan; ethyleendibromide

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

▼M23

1,2-Dichloorethaan; ethyleenchloride

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

▼M25

Broomethyleen

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

▼M37

Trichloorethyleen; trichlooretheen

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

▼M45

Chloropreen

2-chloor-1,3-butadieen

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

▼M37

α-chloortolueen; benzylchloride

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

▼M23

α,α,α-Trichloortolueen

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

▼M45

1,2,3-trichloorpropaan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

▼M23

1,3-Dichloor-2-propanol

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

Hexachloorbenzeen

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

▼M45

1,4-Dichloorbut-2-een

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

▼M37

2,3-Dibroompropaan-1-ol; 2,3-dibroom-1-propanol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

▼M45

α, α, α, 4-tetrachloortolueen

p-chloorbenzotrichloride

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

▼M23

Ethyleenoxide; oxiran

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

1-Chloor-2,3-epoxypropaan; epichloorhydrine

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

Propyleenoxide; 1,2-epoxypropaan; methyloxiraan

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

▼M37

Propyleenoxide; 1,2-epoxypropaan; methyloxiraan

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

▼M36

2,2'-Bioxirane; 1,2:3,4-diepoxybutaan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

▼M45

2,3-Epoxypropaan-1-ol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

▼M37

Fenylglycidylether; 2,3-epoxypropylfenylether; 1,2-epoxy-3-fenoxypropaan

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

▼M23

Styreenoxide; (epoxyethyl)benzeen; fenyloxiraan

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

▼M37

Furan

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-epoxy-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

▼M23

4-Amino-3-fluorfenol

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

▼M45

5-Allyl-1,3-benzodioxool; safrool

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

▼M23

3-Propanolide; 1,3-propiolacton

606-031-00-1

200-340-1

57-57-8

▼M45

4,4′-Bis(dimethylamino)benzofenon

Michler’s keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

▼M23

Urethaan(INN); ethylcarbamaat

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

Methylacrylamidomethoxyacetaat (bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

Methylacrylamidoglycolaat (bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

▼M45

Oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfonaat, (S)-

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

▼M45

Acrylnitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

▼M23

2-Nitropropaan

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

▼M45

2,4-Dinitrotolueen; dinitrotolueen, technisch [1] dinitrotolueen [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

▼M23

5-Nitroacenafteen

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

2-Nitronaftaleen

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

4-Nitrobifenyl

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

Nitrofeen (ISO); 2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

2-Nitroanisool

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

▼M45

2,6-Dinitrotolueen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

▼M37

2,3-Dinitrotolueen

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-Dinitrotolueen

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-Dinitrotolueen

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

▼M36

Hydrazine-tri-nitromethaan

609-053-00-X

414-850-9

▼M37

2,5-Dinitrotolueen

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

▼M45

2-Nitrotolueen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

▼M45

Azobenzeen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

▼M23

Methyl-ONN-azoxymethylacetaat; methylazoxymethylacetaat

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

Dinatrium-{5-[(4′-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1′-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}-cupraat(2-)

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

4-o-Tolylazo-o-toluidine; 4-amino-2′,3-dimethylazobenzeen; fast garnet GBC base; AAT

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

4-Aminoazobenzeen

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

▼M25

Azo kleurstoffen op basis van benzidine; 4,4′-diarylazobifenylkleurstoffen, met uitzondering van de in de bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG met name genoemde

611-024-00-1

Dinatrium-4-amino 3-[[4′-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynafthaleen-2,7-disulfonaat; C.I. Direct Black 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7

Tetranatrium 3,3′-[[1.1′-bifenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftahaleen-2,7-disulfonaat]; C.I. Direct Blue 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

Dinatrium 3,3′-[[1,1′-bifenyl]-4,4′diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat); C.I. Direct Red 28

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

▼M36

Azokleurstoffen op basis van o-dianisidine; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethoxybiphenylkleurstoffen met uitzondering van die welke elders in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG genoemd worden

611-029-00-9

Kleurstoffen op basis van o-tolidine; 4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbiphenylkleurstoffen, met uitzondering van die welke elders in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG genoemd worden

611-030-00-4

1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

▼M37

6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium]-formaat

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

▼M45

Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-nafthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-nafthylazo)-bifenyl-1,3′,3″, 1‴-tetraolato-O, O′, O″, O‴]koper(II)

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

▼M45

(Methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdichloridedihydrochloride

611-099-00-0

401-500-5

▼M37

Fenylhydrazine [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Fenylhydrazinechloride [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Fenylhydrazinehydrochloride [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Fenylhydrazinesulfaat (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

▼M45

2-Methoxy-aniline; o-anisidine

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

▼M23

3,3′-Dimethoxybenzidine; o-dianisidine

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

Zouten van 3,3′-dimethoxybenzidine; zouten van o-dianisidine

612-037-00-5

3,3′-Dimethylbenzidine; o-toluïdine

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

▼M45

4,4′-Diaminodifenylmethaan

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

▼M23

3,3′-Dichloorbenzidine

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

Zouten van 3,3′-dichloorbenzidine

612-069-00-X

▼M45

Dimethylnitrosoamine

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

▼M23

2,2′-Dichloor-4,4′-methyleendianiline; 4,4′-methyleenbis(2-chlooraniline)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

Zouten van 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline; zouten van 4,4′-methyleenbis(2-chlooraniline)

612-079-00-4

Zouten van 3,3′-dimethylbenzidine; zouten van o-tolidine

612-081-00-5

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

4-4′-Methyleendi-o-toluïdine

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

2,2′-(Nitrosoimino)bisethanol

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

o-Toluïdine

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

Nitrosodipropylamine

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

4-Methyl-m-fenyleendiamine

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

▼M25

Tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

▼M27

4-chlooraniline

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

▼M45

Diaminotolueen [1]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-Chloor-o-toluïdine [1]

4-chloor-o-toluidinehydrochloride [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-Trimethylaniline [1]

2,4,5-Trimethylanilinehydrochloride [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]

- [2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-Thiodianiline [1] en zijn zouten

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-Oxydianiline [1] en zijn zouten

p-aminofenylether [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-Diaminoanisool [1]

4-methoxy-m-fenyleendiamine

2,4-diaminoanisoolsulfaat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

N, N, N′, N′-tetramethyl-4,4′-methyleendianiline

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

C.I. Basic Violet 3 met ≥ 0,1 % Michler’s keton (EG-nr. 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Methoxy-m-toluidine

p-cresidine

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

▼M23

Ethyleenimine; aziridine

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

▼M45

2-Methylaziridine

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

▼M23

Captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloorethylthio) ftaalimide

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-01

Carbadox (INN); 2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)chinoxaline-1,4-dioxide; methyl-3-(chinoxaline-2-ylmethyleen)carbazaat-1,4-dioxide

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

▼M45

Mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion;

Mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

613-199-00-X

421-550-1

▼M23

Acrylamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

Thioaceetamide

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

▼M37

Mengsel van: N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylamino-methoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide; N-[2,3-bis-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide; methacrylamide; 2-methyl-N-(2-methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide; N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide

616-057-00-5

412-790-8

▼M23

Destillaten (koolteer), benzolfractie; lichte teerolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een destillatietraject van ongeveer 80 oC tot 160 oC.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

Teeroliën, bruinkool; lichte teerolie

(Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80 oC tot 250 oC. Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen.)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Benzolvoorloop (kool); lichte teerolie, laagkokende fractie

(Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatietraject beneden ongeveer 100 oC. Voornamelijk samengesteld uit C4- tot C6-alifatische koolwaterstoffen.)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destillaten (koolteer), benzolfractie, rijk aan benzeen, tolueen en xyleen; lichte teerolie, laagkokende fractie

(Een residu dat afkomstig is uit de destillatie van ruwe benzol om benzolvoorfracties te verwijderen. Voornamelijk samengesteld uit benzeen, tolueen en xylenen, met een kooktraject van ongeveer 75 oC tot 200 oC.)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatische koolwaterstoffen; C6-10-, rijk aan C8; lichte teerolie, laagkokende fractie

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Teerolie (kool), licht; lichte teerolie, laagkokende fractie

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Lichte teerolie (kool), xyleen-styreengedeelte; lichte teerolie, middenfractie

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Lichte teerolie (kool), cumaroon-styreen bevattend; lichte teerolie, middenfractie

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Nafta (kool), destillatieresiduen; lichte teerolie, hoogkokende fractie

(Het residu dat resteert uit de destillatie van herwonnen nafta. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen en condensatieproducten van indeen en styreen.)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatische koolwaterstoffen, C8-; lichte teerolie, hoogkokende fractie

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

▼M25 —————

▼M23

Aromatische koolwaterstoffen, C8-9-; koolwaterstofhars-polymerisatie-bijproduct; lichte teerolie, hoogkokende fractie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping, onder vacuüm, van solvent uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 en C9, met een kooktraject van ongeveer 120 oC tot 215 oC.)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatische koolwaterstoffen, C9-12-; benzeendestillatie; lichte teerolie, hoogkokende fractie

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Extractresiduen (kool), benzolfractie alkalisch, zuurextract; lichte teerolie, extractieresidu, laagkokende fractie

(Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen, uit bitumineuze kool-hoge-temperatuurteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90 oC tot 160 oC. Bestaat voornamelijk uit benzeen, tolueen en xylenen.)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Extractresiduen (koolteer), benzolfractie alkalisch, zuurextract; lichte teerolie, extractieresidu, laagkokende fractie

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door de herdestillatie van het destillaat van bij hoge temperatuur verkregen koolteer (teerzuur- en teerbasevrij). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde mononucleaire aromatische koolwaterstoffen met een kookpunt in het traject van 85 oC tot 195 oC.)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur; lichte teerolie, extractieresidu, laagkokende fractie

(Een zuur bezinksel dat als bijproduct gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hogetemperatuurkool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen.)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Extractresiduen (kool), lichte olie alkalisch, destillatietopproducten; lichte teerolie, extractieresidu, laagkokende fractie

(De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gespoelde carbololie. Kookt grotendeels beneden 145 oC. Voornamelijk samengesteld uit alifatische en aromatische C7- en C8-koolwaterstoffen.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract, indeenfractie; lichte teerolie, extractieresidu, middenfractie

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Extractresiduen (kool), lichte olie alkalisch, indeennaftafractie; lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie

(Het destillaat van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gespoelde carbolhoudende oliën met een kooktraject van ongeveer 155 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit indeen, indan en trimethylbenzenen.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Solventnafta (kool); lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie

(Het destillaat dat wordt verkregen uit het alkalische extractresidu van koolteer verkregen bij hoge temperatuur, lichte olie verkregen uit de cokesoven of koolteerolie, met een destillatietraject van 130 oC tot 210 oC. Voornamelijk samengesteld uit indeen en andere polycyclische ringsystemen die een enkele aromatische ring bevatten. Kan fenolische verbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën, neutrale fractie; lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie

(Een destillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit alkylgesubstitueerde aromatische koolwaterstoffen met één ring, met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC. Kan bovendien onverzadigde koolwaterstoffen, zoals indeen en cumaron, bevatten.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën, zuurextracten; lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie

(Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen, voornamelijk indeen, naftaleen, cumaron, fenol en o-, m- en p-kresol, met een kooktraject van ongeveer 140 oC tot 215 oC.)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destillaten (koolteer), lichte oliën; fenololie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150 oC tot 210 oC.)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Teeroliën, kool; fenololie

(Het destillaat van bij hoge temperatuur verkregen koolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130 oC tot 250 oC. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylnaftalenen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

▼M25 —————

▼M23

Extractresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract; fenololie, extractieresidu

(De olie die wordt verkregen door een zure spoeling van alkalisch gewassen carbololie om de ondergeschikte hoeveelheden aan basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen, indan en alkylbenzenen.)

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

J

Extractresiduen (kool), teeroliealkalische; fenololie, extractieresidu

(Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door een alkalische spoeling, zoals waterig natriumhydroxide, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Voornamelijk samengesteld uit naftalenen en aromatische stikstofbasen.)

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

J

Extractoliën (kool), lichte olie; zuurextract

(Het waterige extract dat wordt gevormd door een zure spoeling van alkalisch gewassen carbololie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van meerdere aromatische stikstofbasen met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

J

Pyridine, alkylderivaten; ruwe teerbasen

(De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen, verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150 oC) uit de reactie van ammoniak met aceetaldehyd, formaldehyd of paraformaldehyd.)

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

J

Teerbasen, kool, picolinefractie; gedestilleerde teerbasen

(Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125 oC tot 160 oC die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteren. Voornamelijk samengesteld uit lutidinen en picolinen.)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Teerbasen, kool, lutidinefractie; gedestilleerde teerbasen

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Extractoliën (kool), teerbase, collidinefractie; gedestilleerde teerbasen

(Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Voornamelijk samengesteld uit collidinen, aniline, toluïdinen, lutidinen en xylidinen.)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Teerbasen, kool, collidinefractie; gedestilleerde teerbasen

(De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 181 oC tot 186 oC die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen uit de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden gevormd door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bevat voornamelijk aniline en collidinen.)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Teerbasen, kool, anilinefractie; gedestilleerde teerbasen

(De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 200 oC die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen door de verwijdering van fenolen en basen uit de gecarboliseerde olie die afkomstig is uit de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, lutidinen en toluïdinen.)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Teerbasen, kool, toluïdinefractie; gedestilleerde teerbasen

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destillaten (aardolie), alkeen-alkynvervaardigingspyrolyseolie, gemengd met bij hoge temperatuur verkregen koolteer, indeenfractie; geherdestilleerde fracties

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurteer uit bitumineuze kool en residuoliën die zijn verkregen bij de pyrolytische productie van alkenen en alkynen uit aardolieproducten of aardgas. Bestaat voornamelijk uit indeen en heeft een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 190 oC.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destillaten (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenoliën; geherdestilleerde fracties

(Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur uit bitumineuze kool verkregen teer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 190 oC tot 270 oC. Voornamelijk samengesteld uit gesubstitueerde dinucleaire aromaten.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Extractoliën (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenolie, herdestillaat; geherdestilleerde fracties

(Het herdestillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van, van basen en fenolen ontdane, methylnaftaleenolie die wordt verkregen uit bij hoge temperatuur uit bitumineuze kool verkregen teer en residuele pyrolyseoliën en dat een kooktraject heeft van ongeveer 220 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde dinucleaire aromatische koolwaterstoffen.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenoliën; geherdestilleerde fracties

(Een neutrale olie, die wordt verkregen door het van basen en fenolen ontdoen van de olie afkomstig uit de destillatie van hogetemperatuur-teer en pyrolyseresiduoliën, met een kooktraject van 225 oC tot 255 oC. Voornamelijk samengesteld uit gesubstitueerde dinucleaire aromatische koolwaterstoffen.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenolie, destillatieresiduen; geherdestilleerde fracties

(Residu van de destillatie van, van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyseresidu-oliën) met een kooktraject van 240 oC tot 260 oC. Voornamelijk samengesteld uit gesubstitueerde dinucleaire aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.)

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Absorptieoliën, bicycloaromatische en heterocyclische koolwaterstoffractie; benzol-wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de destillatie van spoelolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen met twee ringen en heeft een kooktraject van ongeveer 260 oC tot 290 oC.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

Destillaten (koolteer), lichte fractie, rijk aan fluoreen; benzol-wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van teerolie. Bestaat uit aromatische en polycyclische koolwaterstoffen, voornamelijk fluoreen en enig acenafteen.)

648-042-00-4

284-900-00-0

84989-11-7

M

▼M45

Creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij; Benzol-wasolie, destillaat

(De olie die resteert na verwijdering door een kristallisatieproces van acenafteen uit acenafteenolie uit koolteer. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

▼M23

Destillaten (koolteer), zware oliën; zware antraceenolie

(Destillaten die worden verkregen uit de gefractioneerde destillatie van koolteer uit bitumineuze kool, met een kooktraject van ongeveer 240 oC tot 400 oC. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen.)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

Antraceenolie, zuurextract; antraceenolie, extractieresidu

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de van base ontdane fractie verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 325 oC tot 365 oC. Bevat voornamelijk antraceen, fenantreen en alkylderivaten daarvan.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

Destillaten (koolteer); zware antraceenolie

(Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100 oC tot 450 oC. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig gecondenseerde ringen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

Destillaten (koolteer), pek, zware oliën; zware antraceenolie

(Het destillaat dat afkomstig is uit de destillatie van de pek die wordt verkregen uit bitumineuze hogetemperatuurteer. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire aromatische koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 300 oC tot 470 oC. Het product kan tevens heteroatomen bevatten.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

Destillaten (koolteer), pek; zware antraceenolie

(De olie die wordt verkregen uit de condensatie van de dampen uit de warmtebehandeling van pek. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen met twee tot vier ringen en met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot meer dan 400 oC.)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

Destillaten (koolteer), zware oliën, pyreenfractie; zware antraceenolie, destillaat

(Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 400 oC. Bestaat voornamelijk uit tri- en polynucleaire aromaten en heterocyclische koolwaterstoffen.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

Destillaten (koolteer), pek, pyreenfractie; zware antraceenolie, destillaat

(Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat en een kooktraject heeft van ongeveer 380 oC tot 410 oC. Voornamelijk samengesteld uit tri- en polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen.)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7

M

Paraffinewassen (kool), bruinkool-hogetemperatuurteer, behandeld met kool; steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatieteer met geactiveerde kool om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Paraffinewassen (kool), bruinkool-hogetemperatuurteer, behandeld met klei; steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatieteer met bentoniet om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

Pek; pek

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

Pek, koolteer, hoge temperatuur; pek

(Het residu dat wordt verkregen bij de destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Een zwarte vaste stof met een verwekingstraject van bij benadering 30 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie- of meervoudig gecondenseerde ringen.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

M

Pek, koolteer, hoge temperatuur, warmtebehandeld; pek

(Het met warmte behandelde residu van de destillatie van hogetemperatuur-koolteer. Een zwarte vaste stof met een verwekingstraject van ongeveer 80 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

Pek, koolteer, hoge temperatuur, secundair; pekdestillaat

(Het residu, verkregen tijdens de destillatie van hoogkokende fracties uit hogetemperatuurteer uit bitumineuze kool en/of pek-cokes-olie, met een verwekingspunt van 140 oC tot 170 oC volgens DIN 52025. Bestaat voornamelijk uit tri- en meerkernige aromatische verbindingen die ook heteroatomen bevatten.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

Residuen (koolteer), pekdestillatie-; pekdestillaat

(Residu van de gefractioneerde destillatie van pekdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 400 oC tot 470 oC. Bestaat voornamelijk uit polynucleaire aromatische koolwaterstoffen en heterocyclische verbindingen.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

Teer, kool, hoge temperatuur, destillatie- en opslagresiduen; steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Cokes en as bevattende vaste residuen die worden afgescheiden bij destillatie en thermische behandeling van uit bitumineuze kool afkomstige hogetemperatuurteer in destillatie-installaties en opslagtanks. Bestaat voornamelijk uit koolstof en bevat een kleine hoeveelheid heteroverbindingen alsmede asbestanddelen.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

Teer, kool, opslagresiduen; steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Het bezinksel dat wordt verwijderd uit ruwe koolteeropslag. Voornamelijk samengesteld uit koolteer en koolstofhoudend deeltjesmateriaal.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

Teer, kool, hoge temperatuur, residuen; steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Vaste stoffen die worden gevormd tijdens de verkooksing van bitumineuze kool om ruwe bitumineuze bij hoge temperatuur verkregen koolteer te vormen. Bestaat voornamelijk uit cokes en kooldeeltjes, in hoge mate gearomatiseerde verbindingen en minerale stoffen.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Teer, kool-, hoge temperatuur, hoge gehaltes aan vaste stof; steenkoolteer, vaste bestanddelen

(Het condensatieproduct dat wordt verkregen door koelen, tot ongeveer de omgevingstemperatuur, van het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie bij hoge temperatuur (boven 700 oC) van kool. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringen en met een hoog gehalte aan vaste kool- en cokesachtige materialen.)

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

Vaste afvalstoffen, verkooksing van koolteerpek; steenkoolteer, vaste bestanddelen

(De combinatie van afvalstoffen die wordt gevormd door de verkooksing van bitumineuze koolteerpek. Bestaat voornamelijk uit koolstof.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

Extractresiduen (kool), bruin; steenkoolteerextract

(Het residu dat afkomstig is van de tolueenextractie van gedroogde bruinkool.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

Paraffinewassen (kool), bruinkool-hogetemperatuurteer; steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit lignietcarbonisatieteer door solventkristallisatie (solvent-ontoliën), door uitzweting of een adductieproces. Bestaat voornamelijk uit vertakte en niet-vertakte verzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

Paraffinewassen (kool), bruinkool-hogetemperatuurteer, waterstofbehandeld; steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit lignietcarbonisatieteer door solventkristallisatie (solvent-ontoliën), door uitzweting of een adductieproces behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit vertakte en niet-vertakte verzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

Paraffinewassen (kool), bruinkool-hogetemperatuurteer, behandeld met kiezelzuur; steenkoolteerextract

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van lignietcarbonisatieteer met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

Teer, kool, lage temperatuur, destillatieresiduen; teerolie, tussenfractie (Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300 oC worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

Pek, koolteer, lage temperatuur; pekresidu

(Een complexe zwarte vaste of halfvaste stof die wordt verkregen uit de destillatie van een lagetemperatuur-koolteer. Verweekt in het traject van ongeveer 40 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Pek, koolteer, lage temperatuur, geoxideerd; pekresidu, geoxideerd (Het product dat wordt verkregen door het doorblazen met lucht, bij verhoogde temperatuur, van lagetemperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 70 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van koolwaterstoffen.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

Pek, koolteer, lage temperatuur, met warmte behandeld; pekresidu, geoxideerd; pekresidu, thermisch behandeld

(Een complexe zwarte vaste stof die wordt verkregen door de warmtebehandeling van lagetemperatuur-koolteerpek. Heeft een verwekingstraject van ongeveer 50 oC tot 140 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complex mengsel van aromatische verbindingen.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

Destillaten (kool-aardolie), gecondenseerde ringen-aromatisch; destillaten

(Het destillaat van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen, met een destillatietraject van ongeveer 220 oC tot 450 oC. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met drie of vier gecondenseerde ringen.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28-, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek, polyethyleen en polypropyleen; pyrolyseproducten

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek, polyethyleen en polypropyleen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100 oC tot 220 oC volgens DIN 52025.)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28-, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polyethyleen; pyrolyseproducten

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polyethyleen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100 oC tot 220 oC volgens DIN 52025.)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

Aromatische koolwaterstoffen, C20-28-, polycyclisch, afkomstig uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polystyreen; pyrolyseproducten

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de pyrolyse van gemengde koolteerpek en polystyreen. Voornamelijk samengesteld uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C28, met een verwekingstraject van 100 oC tot 220 oC volgens DIN 52025.)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

Pek, koolteer-aardolie; pekresiduen

(Residu uit de destillatie van een mengsel van koolteer en aromatische aardoliestromen. Een vaste stof met een verwekingstemperatuur van 40 oC tot 180 oC. Voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meer gecondenseerde ringen.)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Fenantreen, destillatieresiduen; zware antraceenolie, destillaat

(Residu dat wordt verkregen bij de destillatie van ruwe fenantreen met een kooktraject van ongeveer 340 oC tot 420 oC. Bestaat voornamelijk uit fenantreen, antraceen en carbazool.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

Destillaten (koolteer), lichte fractie, fluoreenvrij; benzol-wasolie, destillaat

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door de kristallisatie van teerolie. Bestaat uit aromatische polycyclische koolwaterstoffen, voornamelijk difenyl, dibenzofuran en acenafteen.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

▼M45

Residuen (koolteer), kreosootolie destillatie-; Benzol-wasolie, destillaat

(Het residu van de gefractioneerde destillatie van spoelolie, met een kooktraject van ongeveer 270 °C tot 330 °C. Bestaat voornamelijk uit dinucleaire aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

▼M23

Destillaten (kool), cokesoven lichte olie, naftaleenfractie; naftalineolie

(De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit een cokesoven. Het bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaron en indeen en kookt boven 148 oC.)

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zware nafta; naftalineolie, destillaat

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en fenolhoudende verbindingen.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie; naftalineolie, destillaat

(Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer en een kooktraject heeft van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bevat voornamelijk naftaleen, thionafteen en alkylnaftalenen.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch; naftalineolie, extractieresidu

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij de alkalische spoeling van naftaleenolie waarbij fenolische verbindingen (teerzuren) worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch; laag naftaleengehalte; naftalineolie, extractieresidu

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die resteert na de verwijdering van naftaleen door middel van een kristallisatieproces uit met alkali gespoelde naftaleenolie. Het is voornamelijk samengesteld uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenvrij, alkalische extracten; naftalineolie, extractieresidu

(De olie die resteert na de verwijdering van fenolhoudende verbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door een alkalische spoeling. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Extractresiduen (kool), naftaleenolie alkalische, destillatietopproducten; naftalineolie, extractieresidu

(Het destillaat dat wordt gevormd uit met alkali gespoelde naftaleenolie, met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 220 oC. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylbenzenen, indeen en indan.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, methylnaftaleenfractie; methylnaftalineolie

(Een destillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit gesubstitueerde tweerings aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 225 oC tot 255 oC.)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, indool-methylnaftaleenfractie; methylnaftalineolie

(Een destillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit indool en methylnaftaleen, met een kooktraject van ongeveer 235 oC tot 255 oC.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zuurextracten; methylnaftalineolie, extractieresidu

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en een kooktraject heeft van ongeveer 230 oC tot 255 oC. Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen, naftaleen, dimethylnaftaleen en bifenyl.)

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Extractresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch, destillatieresiduen; methylnaftalineolie, extractieresidu

(Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gespoelde naftaleenolie met een destillatietraject van ongeveer 220 oC tot 300 oC. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Extractoliën (kool), zuur, vrij van teerbase; methylnaftalineolie, extractieresidu

(De extractolie met een kooktraject van ongeveer 220 oC tot 265 oC, uit alkalisch koolteerextractresidu geproduceerd door met een zuur, zoals waterig zwavelzuur, te wassen na destillatie om teerbasen te verwijderen. Voornamelijk samengesteld uit primaire alkylnaftalenen.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destillaten (koolteer), benzolfractie, destillatieresiduen; benzol-wasolie

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe benzol (bij hoge temperatuur verkregen koolteer). Het kan een vloeistof zijn, met een destillatietraject van ongeveer 150 oC tot 300 oC, of een vaste of halfvaste stof met een smeltpunt tot 70 oC. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.)

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

▼M45

Creosootolie, acenafteenfractie

benzol-wasolie

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Creosootolie

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

▼M45

Creosootolie, hoogkokend destillaat; Benzol-wasolie

(De hoogkokende destillatiefractie die wordt verkregen uit de carbonisatie bij hoge temperatuur van bitumineuze kool en die verder wordt gezuiverd om een overschot aan kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waarbij enige normale polynucleaire aromatische zouten, die bestanddelen zijn van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Het is kristalvrij bij ongeveer 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

▼M45

Creosoot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H

▼M45

Extractieresiduen (kool), creosootolie zure; Benzol-wasolie, extractie-residu

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de van basen ontdane fractie uit de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 250 °C tot 280 °C. Bestaat voornamelijk uit bifenyl en isomere difenylnaftalenen.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

▼M23

Antraceenolie, antraceenpasta; antraceenolie, fractie

(De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Voornamelijk samengesteld uit antraceen, carbazool en fenantreen.)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antraceenolie, laag antraceengehalte; antraceenolie, fractie

(De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Is voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen.)

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Residuen (koolteer), antraceenolie destillatie-; antraceenolie, fractie

(Het residu van de gefractioneerde destillatie van ongezuiverde antraceen, met een kooktraject van ongeveer 340 oC tot 400 oC. Bestaat voornamelijk uit tri- en polynucleaire aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie; antraceenolie, fractie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 330 oC tot 350 oC. Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie; antraceenolie, fractie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 360 oC. Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties; antraceenolie, fractie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze lagetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 290 oC tot 340 oC. Bevat hoofdzakelijk trinucleaire aromaten en dihydroderivaten daarvan.)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Teeroliën, kool, lage temperatuur; teerolie, hoogkokend

(Een destillaat uit bij lage temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit koolwaterstoffen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 340 oC.)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Fenolen, ammoniakprocesvochtextract; alkalisch extract

(De verzameling van fenolen geëxtraheerd met isobutylacetaat, uit het gecondenseerde ammoniakprocesvocht uit het gas ontwikkeld bij de lage temperatuur destructieve destillatie (minder dan 700 oC) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van mono- en di-waterstoffenolen.)

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destillaten (koolteer), lichte oliën, alkalische extracten; alkalisch extract

(Het waterig extract uit carbololie dat wordt gevormd door een alkalische spoeling zoals waterig natriumhydroxide. Voornamelijk samengesteld uit de alkalizouten van verscheidene fenolhoudende verbindingen.)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Extracten, koolteerolie alkalische; alkalisch extract

(Het extract van koolteerolie dat wordt gevormd door een alkalische spoeling zoals waterig natriumhydroxide. Voornamelijk samengesteld uit de alkalizouten van verscheidene fenolhoudende verbindingen.)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, alkalische extracten; alkalisch extract

(Het waterig extract uit naftaleenolie dat wordt gevormd door een alkalische spoeling zoals waterig natriumhydroxide. Voornamelijk samengesteld uit de alkalizouten van verscheidene fenolhoudende verbindingen.)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Extractresiduen (kool), teerolie alkalische, gecarboneerd, met ongebluste kalk behandeld; ruwe fenolen

(Het product dat wordt verkregen door de behandeling van een alkalisch extract van koolteerolie met CO2 en CaO. Voornamelijk samengesteld uit CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 en andere organische en anorganische onzuiverheden.)

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Teerzuren, bruinkool, ruw; ruwe fenolen

(Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Voornamelijk samengesteld uit fenol en fenolhomologen.)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Teerzuren, bruinkoolvergassing; ruwe fenolen

(Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Voornamelijk samengesteld uit C6-10-hydroxy-aromaat-fenolen en homologen daarvan.)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Teerzuren, destillatieresiduen; gedestilleerde fenolen

(Het residu van de destillatie van ongezuiverde fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen, overwegend C8 tot en met C10, met een verwekingstraject van 60 oC tot 80 oC.)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Teerzuren, methylfenolfractie; gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuur rijk aan 3- en 4-methylfenol, verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit bij lage temperaturen verkregen koolteer.)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Teerzuren, polyalkylfenolfractie; gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuren, verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit bij lage temperaturen verkregen koolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 oC tot 320 oC. Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen.)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Teerzuren, xylenolfractie; gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuren, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit bij lage temperatuur verkregen koolteer.)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Teerzuren, ethylfenolfractie; gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuren, rijk aan 3- en 4-ethylfenol, verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit bij lage temperaturen verkregen koolteer.)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Teerzuren, 3,5-xylenolfractie; gedestilleerde fenolen

(De fractie van teerzuren, rijk aan 3,5-dimethylfenol, verkregen door destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteerzuren.)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Teerzuren, residuen, destillaten, voorloop; gedestilleerde fenolen

(Het residu van de destillatie van lichte carbolische olie in het traject van 235 oC tot 355 oC.)

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Teerzuren, cresylhoudend, residuen; gedestilleerde fenolen

(Het residu van teerzuren, afkomstig uit ruwe kool, na verwijdering van fenol, kresolen, xylenolen en andere, bij een hogere temperatuur kokende, fenolen. Een zwarte vaste stof, met een smeltpunt van ongeveer 80 oC. Voornamelijk samengesteld uit polyalkylfenolen, harsgommen en anorganische zouten.)

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenolen, C9-11-; gedestilleerde fenolen

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Teerzuren, cresylhoudend; gedestilleerde fenolen

(Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit bruinkool, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit fenolen en pyridinebasen.)

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Teerzuren, bruinkool, C2-alkylfenolfractie; gedestilleerde fenolen

(Het destillaat van de verzuring van met base gewassen bruinkoolteerdestillaat met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 230 oC. Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol met tevens kresolen en xylenolen.)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Extractoliën (kool), naftaleenoliën; zuurextract

(Het waterige extract dat wordt gevormd door een zure spoeling van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van meerdere aromatische stikstofbasen met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Teerbasen, chinolinederivaten; gedestilleerde teerbasen

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Teerbasen, kolen, fractie van chinolinederivaten; gedestilleerde teerbasen

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Teerbasen, kolen, destillatieresiduen; gedestilleerde teerbasen

(Het destillatieresidu dat resteert na de destillatie van de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen.)

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen en polypropyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie; thermisch behandelde producten

(De olie die wordt verkregen uit de warmtebehandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan, met een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 120 oC.)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie; thermisch behandelde producten

(De olie die wordt verkregen uit de warmtebehandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 120 oC.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polystyreen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie; thermisch behandelde producten

(De olie die wordt verkregen uit de warmtebehandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 210 oC.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Extractresiduen (kool), teerolie-alkalische, naftaleendestillatieresiduen; naftalineolie, extractieresidu

(Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die geëxtraheerd is na verwijdering van naftaleen door destillatie, voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen.)

648-137-00-0

277-567-8

736665-18-6

J, M

▼M45

Creosootolie, laagkokend destillaat; Benzol-wasolie

(De laag kokende destillatiefractie die wordt verkregen door de carbonisatie bij hoge temperatuur van bitumineuze kool, en die verder wordt gezuiverd om een overschot aan kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie, waarbij sommige van de normale polynucleaire aromatische zouten, die een bestanddeel vormen van koolteerdestillaat, zijn verwijderd. Het is kristalvrij bij ongeveer 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

▼M23

Teerzuren, cresyl-, natriumzouten, bijtende oplossingen; alkalisch extract

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Extractoliën (kool), teerbase; zuurextract

(Het extract uit het residu van het alkalische extract van koolteerolie dat wordt gevormd door een zure spoeling, zoals waterig zwavelzuur, na destillatie waarbij naftaleen wordt verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit de zure zouten van meerdere aromatische stikstofbasen inclusief pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Teerbasen, kool, ruw; ruwe teerbasen

(Het reactieproduct dat wordt verkregen door het neutraliseren van koolteerbase-extractolie met een alkalische oplossing zoals waterig natriumhydroxide, teneinde vrije basen te verkrijgen. Voornamelijk samengesteld uit organische basen zoals acridine, fenanthridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Residuen (kool), vloeibaarsolventextracten

(Een coherent poeder, samengesteld uit minerale stoffen uit kool en onopgeloste kool overblijvend na extractie van kool met een vloeibaar solvent.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

Koolvloeistoffen, vloeibaarsolvent-extractieoplossing

(Het product verkregen na filtratie van minerale stoffen uit kool en onopgeloste kool, van een koolextractoplossing geproduceerd door kool op te lossen in een vloeibaar solvent. Een zwarte, viskeuze, zeer complexe vloeibare combinatie, voornamelijk samengesteld uit aromatische en gedeeltelijk gehydrogeneerde aromatische koolwaterstoffen, aromatische stikstofverbindingen, aromatische zwavelverbindingen, fenolische en andere aromatische zuurstofverbindingen en de alkylderivaten daarvan.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

Koolvloeistoffen, vloeibaarsolventextracten

(Het in wezen solventvrije product, verkregen bij de destillatie van het solvent van een gefilterde koolextractieoplossing, geproduceerd door kool op te lossen in een vloeibaar solvent. Een zwarte halfvaste stof, voornamelijk samengesteld uit een complexe verzameling aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringsystemen, aromatische stikstofverbindingen, fenolachtige verbindingen en andere aromatische zuurstofverbindingen en de alkylderivaten daarvan.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

Lichte olie (kool), cokesoven; ruwe benzol

(De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 oC). Voornamelijk samengesteld uit benzeen, tolueen en xylenen. Kan andere ondergeschikte koolwaterstofbestanddelen bevatten.)

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destillaten (kool), primaire vloeibaarsolventextractie

(Het vloeibare product van de condensatie van tijdens het oplossen van kool in een vloeibaar solvent uitgestoten damp, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit gedeeltelijk gehydrogeneerde aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringsystemen, aromatische verbindingen met stikstof, zuurstof en zwavel en de alkylderivaten daarvan, overwegend C4 tot en met C14.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destillaten (kool) solventextractie met waterstof gekraakt

(Destillaat, verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en naftenische verbindingen en alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C14. Stikstof, zwavel en zuurstof bevattende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen zijn eveneens aanwezig.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Nafta (kool), solventextractie met waterstof gekraakt

(Fractie van het destillaat, verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 180 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en naftenische verbindingen en alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C4 tot en met C9. Stikstof, zwavel en zuurstof bevattende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen zijn eveneens aanwezig.)

684-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Gasolie (kool), solventextractie, met waterstof gekraakte nafta

(Motorbrandstof, geproduceerd door het omvormen van de gezuiverde naftafractie van de producten van het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 180 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische en naftenische verbindingen en alkylderivaten daarvan en alkylkoolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C9.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

Destillaten (kool), solventextractie met waterstof gekraakte middenfractie

(Destillaat, verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces, met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 300 oC. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee ringen, gehydrogeneerde aromatische en naftenische verbindingen en alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C9 tot en met C14. Stikstof, zwavel en zuurstof bevattende verbindingen zijn eveneens aanwezig.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destillaten (kool), solventextractie met waterstof gekraakte gehydrogeneerde middenfractie

(Destillaat, verkregen door de hydrogenering van de met waterstof gekraakte middenfractie van koolextract of de oplossing geproduceerd door het vloeibaarsolventextractie- of het superkritisch gas-extractieproces, met een kooktraject van ongeveer 180 oC tot 280 oC. Bestaat voornamelijk uit gehydrogeneerde aromatische verbindingen met twee ringen en alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C9 tot en met C14.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lichte olie (kool), semi-verkooksingsproces; lichte olie

(De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 oC). Voornamelijk samengesteld uit C6-10-koolwaterstoffen.)

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

▼M45

Extracten (aardolie), licht nafteenhoudend destillaat-solvent

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Extracten (aardolie), zwaar paraffinehoudend destillaat-solvent

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudend destillaat-solvent

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Extracten (aardolie), zwaar nafteenhoudend destillaat-solvent

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Koolwaterstoffen, C26-55, rijk aan aromaten

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H

▼M23

Residuen (aardolie), atmosferische destillatietoren; stookolie

(Een complex residu, verkregen door atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20 en kokend boven ongeveer 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

Gasoliën (aardolie), zware vacuümdestillatiefractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, geproduceerd door vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 600 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

Destillaten (aardolie), zwaar katalytisch gekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C35, met een kooktraject van ongeveer 260 oC tot 500 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

Geklaarde oliën (aardolie), katalytisch gekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen geproduceerd als de residufractie van de destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

Residuen (aardolie), waterstofgekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residufractie uit de destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350 oC.)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

Residuen (aardolie), thermisch gekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de residufractie van de destillatie van het product van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

Destillaten (aardolie), zwaar thermisch gekraakt; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C36, met een kooktraject van ongeveer 260 oC tot 480 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

Gasoliën (aardolie), met waterstof behandelde vacuümdestillatiefractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C50, met een kooktraject van ongeveer 230 oC tot 600 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

Residuen (aardolie), met waterstof ontzwavelde atmosferische destillatietoren; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een residu uit een atmosferische destillatietoren met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator onder omstandigheden primair bedoeld om organische zwavelverbindingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware vacuümdestillatiefractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 600 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de residufractie van de destillatie van de producten van een stoomkraakproces (inclusief stoomkraken voor de productie van ethyleen). Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C14, kokend boven ongeveer 260 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

Residuen (aardolie), atmosferische destillatie; stookolie

(Een complex residu, verkregen uit de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C11, die koken boven ongeveer 200 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

Geklaarde oliën (aardolie), met waterstof ontzwavelde katalytisch gekraakte; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van katalytisch gekraakte geklaarde olie met waterstof, om organisch zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat verwijderd wordt. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, die koken boven ongeveer 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde katalytisch gekraakte tussenfractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van de katalytisch gekraakte destillaattussenfracties met waterstof om organisch zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat verwijderd wordt. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 450 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid tricyclische aromatische koolwaterstoffen.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde zware katalytisch gekraakte fractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de behandeling van zware katalytisch gekraakte destillaten met waterstof, waarbij organisch zwavel wordt omgezet in waterstofsulfide dat verwijderd wordt. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C 15 tot en met C35, met een kooktraject van ongeveer 260 oC tot 500 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

Stookolie, gasoliën verkregen uit residuen van directe destillatie, hoog zwavelgehalte; stookolie

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

Brandstofolie, residuaal; stookolie

(Het vloeibare product dat wordt verkregen uit verscheidene raffineringsstromen, gewoonlijk residuen. De samenstelling is ingewikkeld en varieert met de herkomst van de ruwe olie.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

Residuen (aardolie), katalytischereformator-fractioneerder-residudestillatie-; stookolie

(Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van katalytische- reformator-fractioneerder-residu. Kookt boven ongeveer 399 oC.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

Residuen (aardolie), zware uit verkookser afkomstige gasolie- en vacuümgasolie-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware gasolie uit een verkookser en vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C13, en kookt boven ongeveer 230 oC.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

Residuen (aardolie), zware verkookser- en lichte vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware verkookser-gasolie en lichte vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C13, en kookt boven ongeveer 230 oC.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

Residuen (aardolie), lichte vacuüm-; stookolie

(Een complex residu, afkomstig uit de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C13, en kookt boven ongeveer 230 oC.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

Residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte; stookolie

(Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C7, met een kooktraject van ongeveer 101 oC tot 555 oC.)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

Brandstofolie, nr. 6; stookolie

(Een stookolie met een minimale viscositeit van 900 SUS bij 37,7 oC en een maximale viscositeit van 9 000 SUS bij 37,7 oC.)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

Residuen (aardolie), aftopinrichting, laag zwavelgehalte; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen met laag zwavelgehalte, gevormd als de residufractie uit de destillatie in de aftopinrichting van ruwe olie. Dit residu wordt gevormd na verwijdering van de aftap van direct door fractionering verkregen gasoline, kerosine en gasolie.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

Gasoliën (aardolie), zwaar atmosferische destillatie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C35, met een kooktraject van ongeveer 121 oC tot 510 oC.)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

Residuen (aardolie), verkookser-gasreiniger, bevat aromaten met gecondenseerde ringen; stookolie

(Een zeer complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd als de residufractie uit de destillatie van vacuümresidu en de producten uit een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20, en kookt boven 350 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

Destillaten (aardolie), aardolieresiduen vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de vacuümdestillatie van het residu dat afkomstig is van de atmosferische destillatie van ruwe olie.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, harsachtig; stookolie

(Een complex residu dat wordt verkregen door de destillatie van stoomgekraakte aardolieresiduen).

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

Destillaten (aardolie), middelste vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C14 tot en met C42, met een kooktraject van ongeveer 250 oC tot 545 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

Destillaten (aardolie), lichte vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C35, met een kooktraject van ongeveer 250 oC tot 545 oC.)

649-037-00-X

274-684-6

70592-77-7

Destillaten (aardolie), vacuüm-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C50, met een kooktraject van ongeveer 270 oC tot 600 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwavelde verkookser zware vacuümdestillatiefractie; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door ontzwaveling met waterstof van zware destillaatgrondstoffen uit de verkookser. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C18 tot en met C44, met een kooktraject van ongeveer 304 oC tot 548 oC. Bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudige gecondenseerde ringen.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

Residuen (aardolie), stoomgekraakt, destillaten; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen tijdens de productie van gezuiverde aardolieteer door de destillatie van stoomgekraakte teer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen en organische zwavelverbindingen.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

Residuen (aardolie), vacuüm-, lichte; stookolie

(Een complex residu dat afkomstig is uit de vacuümdestillatie van het residu uit de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C24, en kookt boven ongeveer 390 oC.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

Stookolie, zware, hoog zwavelgehalte; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit alifatische, aromatische en cycloalifatische koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

Residuen (aardolie), katalytische kraak-; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de residufractie uit de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C11, en kookt boven ongeveer 200 oC.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

Destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte middenfracties, thermisch gedesintegreerd; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces en die is gebruikt als een warmteoverdrachtsvloeistof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 220 oC tot 450 oC. Deze stroom bevat waarschijlijk organische zwavelverbindingen.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

Residu-oliën (aardolie); stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, zwavelverbindingen en metaalhoudende organische verbindingen, verkregen als het residu van een fractioneringskraakproces in een raffinaderij. Vormt een voltooide olie met een viscositeit boven 2 cSt. bij 100 oC.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

Residuen, stoomgekraakt, thermisch behandeld; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de behandeling en destillatie van ruwe stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, kokend boven ongeveer 180 oC.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde volledig bereik aan middelste; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardolie-uitgangsstof met waterstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 400 oC.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

Residuen (aardolie), katalytische reformator-fractioneerder; stookolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de residufractie bij destillatie van het product van een katalytisch reformeringsproces. Bestaat hoofdzakelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C10 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 400 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

Aardolie; ruwe aardolie

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen. Bestaat voornamelijk uit alifatische, alicyclische en aromatische koolwaterstoffen. Kan ook kleine hoeveelheden stikstof-, zuurstof- en zwavelverbindingen bevatten. Deze categorie omvat lichte, middelzware en zware aardoliën, alsmede oliën gewonnen uit teerzand. Koolwaterstofmaterialen die ingrijpende chemische veranderingen vereisen om te worden gewonnen of te worden omgezet in grondstoffen voor aardolieraffinage, zoals ruwe schalieolie, verbeterde schalieolie en vloeibare kolenbrandstof, zijn niet opgenomen in deze definitie.)

649-049-00-5

232-298-5

8002-05-9

▼M45 —————

▼M23

Koolwaterstoffen, C4-, 1,3-butadieen- en isobuteenvrij; petroleumgas

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

▼M45 —————

▼M23

Bezinkselolie (aardolie), zuurbehandeld; bezinkselolie uit paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van bezinkselolie met zwavelzuur. Bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-175-00-0

300-225-7

93924-31-3

L

Bezinkselolie, met klei behandeld; bezinkselolie uit paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van bezinkselolie met natuurlijke of aangepaste klei in ofwel een contact- ofwel een percolatieproces om de aanwezige sporen polaire verbindingen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-176-00-6

300-226-2

93924-32-4

L

▼M45 —————

▼M23

Bezinkselolie (aardolie), met koolstof behandeld; bezinkselolie uit paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met geactiveerde kool voor de verwijdering van sporenbestanddelen en onzuiverheden. Bestaat voornamelijk uit verzadigde niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

Destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan, waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 345 oC.)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

Gasoliën (aardolie), solventgeraffineerd; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 400 oC.)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

Destillaten (aardolie), solventgeraffineerd middelste fractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 345 oC.)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

Gasoliën (aardolie), met zuur behandeld; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als een raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230 oC tot 400 oC.)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 345 oC.)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

Destillaten (aardolie), met zuur behandelde lichte fractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 290 oC.)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

Gasoliën (aardolie), chemisch geneutraliseerd; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230 oC tot 400 oC.)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

Destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 345 oC.)

649-219-00-9

265-130-4

64742-30-9

N

Destillaten (aardolie), met klei behandelde middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met natuurlijke of gemodificeerde klei, gewoonlijk in een filtratieproces om sporen van polaire verbindingen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 345 oC.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 400 oC.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

Gasoliën (aardolie), met waterstof ontzwaveld; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 230 oC tot 400 oC.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde middenfractie; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 400 oC.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

Destillaten (aardolie), katalytischereformator-fractioneerderresidu, hoogkokend; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van katalytischereformator-fractioneerderresidu. Heeft een kooktraject van ongeveer 343 oC tot 399 oC.)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

Destillaten (aardolie), katalytischereformator-fractioneerderresidu, bij middentemperaturen kokend; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van katalytischereformator-fractioneerderresidu. Heeft een kooktraject van ongeveer 288 oC tot 371 oC.)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

Destillaten (aardolie), katalytischereformator-fractioneerderresidu, laagkokend; gasolie — niet gespecificeerd

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van katalytischereformator-fractioneerderresidu. Kookt beneden ongeveer 288 oC.)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

Destillaten (aardolie), hooggezuiverde midden-; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliefractie aan verscheidene van de volgende stappen: filtratie, centrifugatie, atmosferische destillatie, vacuümdestillatie, verzuring, neutralisatie en behandeling met klei. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C10 tot en met C20.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Destillaten (aardolie), katalytische reformator, concentraat van zware aromaten; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van een katalytisch gereformeerde aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C10 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 300 oC.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

Gasoliën, paraffinehoudend; gasolie — niet gespecificeerd

(Een destillaat, verkregen uit de herdestillatie van een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de vloeistoffen verkregen na een grondige katalytische waterstofbehandeling van paraffinen. Heeft een kooktraject van ongeveer 190 oC tot 330 oC.)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

Nafta (aardolie), solventgeraffineerd met waterstof ontzwaveld zwaar; gasolie — niet gespecificeerd

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

Koolwaterstoffen, C16-20-, waterstofbehandeld middendestillaat, lichte destillatiefracties; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistof die wordt verkregen door de behandeling van een middendestillaat met waterstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 290 oC tot 350 oC. Vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2 cSt bij 100 oC.)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

Koolwaterstoffen, C12-20-, waterstofbehandelde paraffinische, lichte destillatiefracties; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van zware paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C12 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 230 oC tot 350 oC. Vormt een voltooide olie met een viscositeit van 2 cSt bij 100 oC.)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

N

Koolwaterstoffen, C11-17-, solventgeëxtraheerde lichte naftenische; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 2,2 cSt bij 40 oC. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C17, met een kooktraject van ongeveeer 200 oC tot 300 oC.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

Gasoliën, waterstofbehandeld; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door herdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van paraffinen met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C17 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 330 oC tot 340 oC.)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

N

Destillaten (aardolie), met koolstof behandelde lichte paraffinehoudende; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen, overwegend C12 tot en met C28.)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

Destillaten (aardolie), middelste paraffinehoudende, behandeld met koolstof; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van aardolie met geactiveerde houtskool voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen, overwegend C 16 tot en met C36.)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

Destillaten (aardolie), middelste paraffinehoudende, behandeld met klei; gasolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die is verkregen door de behandeling van aardolie met bleekaarde voor de verwijdering van sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C36.)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

N

Alkanen, C12-26-vertakte en niet-vertakte

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

N

Smeervetten; mineraal vet

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overwegend C12 tot en met C50. Kan organische zouten van alkali- en aardalkalimetalen en/of aluminiumverbindingen bevatten.)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

Olierijke paraffinewas (aardolie); ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie (met solvent van was ontdoen) of als een destillatiefractie uit een zeer wasachtige ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), zuurbehandeld; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een raffinaat door de behandeling van een olierijke paraffinewasfractie uit aardolie in een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), met klei behandeld; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een olierijke paraffinewasfractie uit aardolie met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

Olierijke paraffine (aardolie), met waterstof behandelde; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het behandelen van olierijke paraffine met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-247-00-1

295-523-6

92062-09-4

N

Olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperaturen; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een aardoliefractie door solventdeparaffinering. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

Olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), laagsmeltend, behandeld met kool; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laagsmeltende olierijke paraffinewas met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), laagsmeltend, behandeld met klei; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laagsmeltende olierijke paraffinewas uit aardolie met bentoniet om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), laagsmeltend, behandeld met kiezelzuur; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van laagsmeltende olierijke paraffinewas uit aardolie met kiezelzuur om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

N

Olierijke paraffinewas (aardolie), behandeld met koolstof; ruwe paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van olierijke paraffinewas uit aardolie met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Petrolatum; petrolatum

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen, verkregen als een halfvaste stof bij het van was ontdoen van paraffinische residu-olie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde kristallijne en vloeibare koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

Petrolatum (aardolie), geoxideerd; petrolatum

(Een complexe verzameling organische verbindingen, voornamelijk carbonzuren met hoog molecuulgewicht, verkregen door de oxidatie aan lucht van petrolatum.)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

N

Petrolatum (aardolie), met alumina behandeld; petrolatum

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen wanneer petrolatum wordt behandeld met Al2O3 om polaire componenten en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde, kristallijne en vloeibare koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

Petrolatum (aardolie), met waterstof behandeld; petrolatum

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een halfvaste stof uit van was ontdane paraffinische residu-olie, die in aanwezigheid van een katalysator met waterstof behandeld is. Bestaat voornamelijk uit verzadigde microkristallijne en vloeibare koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

Petrolatum (aardolie), behandeld met kool; petrolatum

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van aardoliepetrolatum met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

N

Petrolatum (aardolie), behandeld met kiezelzuur; petrolatum

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van aardoliepetrolatum met geactiveerde kool om sporen polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend groter dan C20.)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

Petrolatum (aardolie), behandeld met klei; petrolatum

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van petrolatum met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25.)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

Benzine, gas-; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden van aardgas met processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 120 oC.)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Nafta; nafta met laag kookpunt

(Geraffineerde, deels geraffineerde of ongeraffineerde aardolieproducten, geproduceerd door destillatie van aardgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 en C6, met een kooktraject van ongeveer 100 oC tot 200 oC.)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroïen; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de gefractioneerde destillatie van aardolie. Deze fractie heeft een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 135 oC.)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Nafta (aardolie), zwaar direct uit fractionering verkregen; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Nafta (aardolie), totale fractie direct uit fractionering verkregen; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 220 oC.)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Nafta (aardolie), lichte fractie direct uit fractionering verkregen; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 180 oC.)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Solventnafta (aardolie), lichte fractie alifatisch; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van ruwe olie of gasbenzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 160 oC.)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destillaten (aardolie), direct uit fractionering verkregen lichte fractie; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer -88 oC tot 99 oC.)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Gasoline, dampterugwinning, nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden van de gassen die worden verkregen uit dampherwinningssystemen door afkoeling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 196 oC.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Gasoline, direct door fractionering verkregen, aftopinrichting; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de aftopinrichting bij de destillatie van ruwe olie. Heeft een kooktraject van ongeveer 36,1 oC tot 193,3 oC.)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Nafta (aardolie), niet stankvrij gemaakt; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van naftastromen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 0 oC tot 230 oC.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destillaten (aardolie), lichte direct door fractionering verkregen gasoline-fractioneringsstabilisatortopproducten; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte gasoline. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6.)

649-272-00-8

272-931-2

68921-8-4

P

Nafta (aardolie), zware direct door destillatie verkregen, aromaathoudend; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een destillatieproces van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 210 oC.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Nafta (aardolie), totale fractie gealkyleerd; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met mono-olefinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte ketens, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 220 oC.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Nafta (aardolie), zwaar gealkyleerd; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met mono-olefinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 220 oC.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Nafta (aardolie), licht gealkyleerd; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met mono-olefinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 160 oC.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Nafta (aardolie), isomerisatie-; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de katalytische isomerisatie van niet-vertakte paraffinische C4- tot en met C6-koolwaterstoffen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen zoals isobutaan, isopentaan, 2,2-dimethylbutaan, 2-methylpentaan en 3-methylpentaan.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Nafta (aardolie), solventgeraffineerd licht; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Nafta (petroleum), solventgeraffineerd zwaar; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Raffinaten (aardolie), katalytische reformer ethyleenglycol-water-tegenstroomextracten; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van het UDEX-extractieproces op de katalytische reformerstroom. Bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Raffinaten (aardolie), reformer, met Lurgi-unit afgescheiden; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als een raffinaat uit een Lurgi-scheidingsunit. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, met kleine hoeveelheden aan aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Nafta (aardolie), totaal bereik van gealkyleerde, butaan bevattend; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van de reactieproducten van isobutaan met mono-olefinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5. Bestaat voornamelijk uit vertakte verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met enige butanen en met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 200 oC.)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destillaten (aardolie), afkomstig van het stoomkraken van nafta, solventgezuiverde waterstofbehandelde lichte; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de raffinaten uit een solventextractieproces van waterstofbehandeld licht destillaat afkomstig uit stoomgekraakte nafta.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Nafta (aardolie), C4-12-butaanalkylaat, rijk aan isooctaan; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door alkylering van butanen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, rijk aan isooctaan, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 210 oC.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Koolwaterstoffen, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, solventgeraffineerd; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van waterstofbehandelde nafta gevolgd door een solventextractie en destillatieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 94 oC tot 99 oC.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Nafta (aardolie), isomerisatie, C6-fractie; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van een gasoline die katalytisch geïsomeriseerd is. Bestaat voornamelijk uit hexaanisomeren met een kooktraject van ongeveer 60 oC tot 66 oC.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Koolwaterstoffen, C6-7, naftakraken, solventgeraffineerd; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de sorptie van benzeen uit een katalytisch volledig gehydrogeneerde benzeenrijke koolwaterstoffractie die destillatief werd verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit paraffinische en naftenische koolwaterstoffen, overwegend C6 en C7, met een kooktraject van ongeveer 70 oC tot 100 oC.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C6, met waterstof behandelde lichte naftadestillaten, solventgezuiverde; gemodificeerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van met waterstof behandelde nafta gevolgd door solventextractie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 70 oC.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Nafta (aardolie), zwaar katalytisch gekraakt; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, geproduceerd door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Nafta (aardolie), licht katalytisch gekraakt; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, geproduceerd door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Koolwaterstoffen, C3-11, destillaten uit katalytische kraker; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C11, met een kooktraject tot ongeveer 204 oC.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Nafta (aardolie), katalytisch gekraakte gedestilleerde lichte; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destillaten (aardolie), van het stoomkraken van nafta afkomstige, waterstofbehandelde aromatische lichte; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het behandelen van een licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een katalytisch gekraakt aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 60 oC tot 200 oC.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van nafta uit een katalytisch kraakproces aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 210 oC.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch kraken, chemisch geneutraliseerd; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van een fractie uit het katalytische kraakproces, welke een alkalische spoeling heeft ondergaan. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 210 oC.)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, destillaten uit katalytische kraker; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 140 oC tot 210 oC.)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Koolwaterstoffen, C8-12-, katalytisch gekraakt, chemisch geneutraliseerd, stankvrij gemaakt; katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Nafta (aardolie), licht katalytisch gereformeerd; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van een katalytisch reformeringsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC. Bevat een relatief groot deel aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocenten benzeen bevatten.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Nafta (aardolie), zwaar katalytisch gereformeerd; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformeringsproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformeerde depentanisator-; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de destillatie van producten uit een katalytisch reformeringsproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer -49 oC tot 63 oC.)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Koolwaterstoffen, C2-6-, verkregen uit C6-8-katalytische reformator; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Residuen (aardolie), katalytische C6-8-reformator; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reformering van C6-8-grondstof. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformeerde, aromaatvrij; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten uit een katalytisch reformeringsproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 120 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen waarbij de aromatische bestanddelen zijn verwijderd.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformeerde door directe fractionering verkregen nafta; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de katalytische reformering van door directe fractionering verkregen nafta gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Aardolieproducten, hydrofiner-powerformer-reformaten; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen in een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27 oC tot 210 oC.)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Nafta (aardolie), totaal bereik gereformeerde; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van de producten uit een katalytisch reformeringsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 230 oC.)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Nafta (aardolie), katalytisch gereformeerd; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van een katalytisch reformeringsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 220 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocenten benzeen bevatten.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destillaten (aardolie), katalytisch gereformeerd met waterstof behandelde lichte fractie, C8-12-aromatische fractie; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling alkylbenzenen, verkregen door de katalytische reformatie van aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit alkylbezenen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 180 oC.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatische koolwaterstoffen, C8-, afkomstig uit katalytische reformering; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatische koolwaterstoffen, C7-12-, C8-rijk; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door afscheiding van de platina-reformaat-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12 (hoofdzakelijk C8) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten, beide met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 200 oC.)

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Gasoline, C5-11-, gestabiliseerd gereformeerd met hoog octaangehalte; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen met hoog octaangehalte die wordt verkregen door de katalytische dehydrogenering van een voornamelijk naftenen bevattende nafta. Bestaat voornamelijk uit aromaten en niet-aromaten, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 45 oC tot 185 oC.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Koolwaterstoffen, C7-12-, rijk aan C9--aromaten, zware fractie bij reformering; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door afscheiding uit de platina-reformaat-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 120 oC tot 210 oC, en uit aromatische koolwaterstoffen, C9 en groter.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Koolwaterstoffen, C5-11-, rijk aan niet-aromaten, lichte fractie bij reformering; katalytisch veredelde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door afscheiding uit de platina-reformaat-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 125 oC, benzeen en tolueen.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Bezinkselolie (aardolie), behandeld met kiezelzuur; bezinkselolie uit paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bezinkselolie met kiezelzuur om sporenbestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit niet-vertakte koolwaterstoffen, overwegend groter dan C12.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

L

Nafta (aardolie), licht thermisch gekraakt; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer -10 oC tot 130 oC.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Nafta (aardolie), zwaar thermisch gekraakt; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 220 oC.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destillaten (aardolie), zware aromatische fractie; thermische gekraakte nafta met laag kookpunt

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-C7-aromatische koolwaterstoffen met enige onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten, ook aanwezig zijn als boriden, carbiden, chloriden, fluoriden, nitriden, siliciden of sulfiden, in meerdere oxidatietoestanden, of in meer complexe verbindingen.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destillaten (aardolie), lichte aromatische fractie; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij lagere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C5-C7-aromatische koolwaterstoffen met enige onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C5. Deze stroom kan benzeen bevatten.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

P

Destillaten (aardolie), naftaraffinaat afkomstig uit pyrolysaat, gasolinemenging; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 oC van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit C9-koolwaterstoffen, die koken bij ongeveer 204 oC.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatische koolwaterstoffen, C6-8-, naftaraffinaat verkregen uit pyrolysaat; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringspyrolyse bij 816 oC van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8, inclusief benzeen.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit olefinische C5-koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 33 oC tot 60 oC.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, C5-dimeer bevattend; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit C5-koolwaterstoffen, met enige gedimeriseerde C5-olefinen, met een kooktraject van ongeveer 33 oC tot 184 oC.)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, extractieve; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat uit paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend isoamylenen zoals 2-methyl-1-buteen en 2-methyl-2-buteen, met een kooktraject van ongeveer 31 oC tot 40 oC.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, hoofdzakelijk benzeen.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte, stankvrij gemaakt; thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat uit het thermisch kraken bij hoge temperatuur van zware oliefracties aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten. Bestaat voornamelijk uit aromaten, olefinen en verzadigde koolwaterstoffen en heeft een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 100 oC.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C13, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld licht; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC.)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een waterstofontzwavelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde middenfracties, tussenfracties; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van het waterstofbehandelingsproces van middendestillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, voornamelijk C5 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 127 oC tot 188 oC.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destillaten (aardolie), licht destillaat waterstofbehandelingsproces, laagkokend; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van het waterstofbehandelingsproces van licht destillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 3 oC tot 194 oC.)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafta, deïsohexanisator-topproducten; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van de producten uit een waterstofbehandelingsproces van zware nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer -49 oC tot 68 oC.)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Solventnafta (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde thermisch gekraakte lichte fractie; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld thermisch gekraakt destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 23 oC tot 195 oC.)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Nafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie, bevat cycloalkaan; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit alkanen en cycloalkanen, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC.)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Nafta (aardolie), met stoom gekraakte zware fractie, gehydrogeneerd; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld totaal bereik; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch waterstofontzwavelingsproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 250 oC.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte stoomgekraakte; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 190 oC.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Koolwaterstoffen, C4-12-, naftakraken, waterstofbehandeld; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van het product uit een naftastoomkraakproces gevolgd door katalytische selectieve hydrogenering van gomvormers. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 230 oC.)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Solventnafta (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit cycloparaffinische koolwaterstoffen, overwegend C6 en C7, met een kooktraject van ongeveer 73 oC tot 85 oC.)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Nafta (aardolie), stoomgekraakte lichte, gehydrogeneerd; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen, cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 50 oC tot 200 oC. Het aandeel van benzeen-koolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocenten en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel en geoxygeneerde verbindingen bevatten.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Koolwaterstoffen, C6-11-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als solventen die zijn onderworpen aan een behandeling met waterstof teneinde aromaten om te zetten in naftenen door katalytische hydrogenering.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Koolwaterstoffen, C9-12-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd; gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als solventen die zijn onderworpen aan een behandeling met waterstof teneinde aromaten om te zetten in naftenen door katalytische hydrogenering.)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

Stoddard-solvent; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een kleurloos geraffineerd aardoliedestillaat, vrij van ranzige of onaangename geuren, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 205 oC.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Aardgascondensaten (aardolie); nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, als vloeistof afgescheiden van aardgas in een oppervlakteseparator door middel van retrograde condensatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C20. Bij atmosferische temperatuur en druk vloeibaar.)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengsel; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, als vloeistof afgescheiden van aardgas in een gasrecyclingsfabriek door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C8.)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Nafta (aardolie), licht waterstofgekraakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 180 oC.)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Nafta (aardolie), zwaar waterstofgekraakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Nafta (aardolie), stankvrij gemaakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een aardolienafta een stankverwijderend proces te laten ondergaan, waarbij mercaptanen worden omgezet of zure verontreinigingen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer -10 oC tot 230 oC.)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Nafta (aardolie), met zuur behandeld; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat uit een zwavelzuurbehandelingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 230 oC.)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerd zwaar; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 65 oC tot 230 oC.)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerd licht; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een behandelingsproces om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC.)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Nafta (aardolie), katalytisch van was ontdaan; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit het katalytisch van was ontdoen van een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 230 oC.)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Nafta (aardolie), licht stoomgekraakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 190 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk 10 of meer volumeprocenten benzeen.)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Solventnafta (aardolie), licht aromatisch; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 oC tot 210 oC.)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatische koolwaterstoffen, C6-10-, met zuur behandeld, geneutraliseerd; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destillaten (aardolie), gepolymeriseerde stoomgekraakte aardoliedestillaten, C5-12-fractie; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van gepolymeriseerd stoomgekraakt aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12.)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-12-fractie; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling organische verbindingen, verkregen door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C12.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C5-10-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C5-fractie; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Extracten (aardolie), koudzuur, C4-6; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling organische verbindingen, gevormd door koudzuur-installatie-extractie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, gewoonlijk C3 tot en met C6, voornamelijk pentanen en amylenen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C4 tot en met C6, overwegend C5.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destillaten (aardolie), depentanisator-topproducten; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch gekraakte gasstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-894-4

P

Residuen (aardolie), butaansplitterbodemfracties; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van een butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Residuoliën (aardolie), deïsobutanisatortoren-; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Nafta (aardolie), totaal bereik verkookser-; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit een fluïde verkookser. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C15, met een kooktraject van ongeveer 43 oC tot 250 oC.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Nafta (aardolie), stoomgekraakte middelste fracties aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 220 oC.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Nafta (aardolie), met klei behandelde totaal bereik van direct door fractionering verkregen; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van totaal bereik van direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij aanwezige sporen van polaire verbindingen en onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 220 oC.)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Nafta (aardolie), met klei behandelde lichte direct door fractionering verkregen; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte direct door fractionering verkregen nafta met een natuurlijke of gemodificeerde klei, gewoonlijk in een filtratieproces waarbij sporen van aanwezige polaire verbindingen en onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 93 oC tot 180 oC.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C9, met een kooktraject van ongeveer 110 oC tot 165 oC.)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 80 oC tot 218 oC.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Nafta (aardolie), aromaathoudend; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

P

Gasolie, pyrolyse, debutanisator-bodemfracties; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van depropanisator-bodemfracties. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C5.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

P

Nafta (aardolie), licht, stankvrij gemaakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderend proces, waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer -20 oC tot 100 oC.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Aardgascondensaten; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt afgescheiden en/of gecondenseerd uit aardgas tijdens transport en verzameld bij de putrand en/of de productie-, verzamel-, transmissie- en distributiepijplijnen in putten, gaszuiveraars, enz. Bestaat voornamelijk uit C2- tot en met C8-koolwaterstoffen.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

J

Destillaten (aardolie), nafta-unifiner-stripper; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door het strippen van de producten uit de nafta-unifiner. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

P

Nafta (aardolie), katalytisch gereformeerde lichte fractie, aromaatvrije fractie; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overblijvend na verwijdering van aromatische verbindingen in een selectief absorptieproces uit katalytisch omgevormde lichte nafta. Bestaat voornamelijk uit paraffinische en cyclische verbindingen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 66 oC tot 121 oC.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Benzine; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die voornamelijk is samengesteld uit paraffinen, cycloparaffinen, aromaat- en olefinehoudende koolwaterstoffen, overwegend groter dan C3 en kokend in het traject van 30 oC tot 260 oC.)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatische koolwaterstoffen, C7-8-, dealkyleringsproducten, destillatieresiduen; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Koolwaterstoffen, C4-6-, lichte fracties uit depentanisator, aromatische waterstofbehandelaar; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de depentanisatorkolom voorafgaand aan de waterstofbehandeling van de aromatische vullingen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6, hoofdzakelijk pentanen en pentenen, met een kooktraject van ongeveer 25 oC tot 40 oC.)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destillaten (aardolie), door en door verhitte stoomgekraakte nafta, rijk aan C5; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van door en door verhitte stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C4 tot en met C6, overwegend C5.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Extracten (aardolie), katalytisch gereformeerde lichte naftasolvent-; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, die wordt verkregen als het extract uit de solventextractie van een katalytisch gereformeerde aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C7 en C8, met een kooktraject van ongeveer 100 oC tot 200 oC.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwavelde lichte, gedearomatiseerd; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van waterstofontzwavelde en gedearomatiseerde lichte aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit C7-paraffinen en cycloparaffinen en heeft een kooktraject van ongeveer 90 oC tot 100 oC.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Nafta (aardolie), licht C5-rijk, stankvrij gemaakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een nafta uit aardolie aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4 en C5, hoofdzakelijk C5, met een kooktraject van ongeveer -10 oC tot 35 oC.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Koolwaterstoffen, C8-11-, naftakraken, tolueenfractie; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 130 oC tot 205 oC.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Koolwaterstoffen, C4-11-, naftakraken; aromaatvrij; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta na destillatieve scheiding van benzeen- en tolueenhoudende koolwaterstoffracties en een bij hogere temperaturen kokende fractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 205 oC.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Nafta (aardolie), lichte fracties door en door verhit, stoomgekraakt; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door fractionering van stoomgekraakte nafta na herwinning uit een warmtedoordrenkingsproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C4 tot en met C6, met een kooktraject van ongeveer 0 oC tot 80 oC.)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destillaten(aardolie), C6-rijk; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C7, rijk aan C6, met een kooktraject van ongeveer 60 oC tot 70 oC.)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Gasolie, pyrolyse, gehydrogeneerd, nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een destillatiefractie, verkregen na de hydrogenering van pyrolysegasolie, met een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 200 oC.)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C8-12-fractie, gepolymeriseerd, lichte destillatiefracties; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van de gepolymeriseerde C8-12-fractie van stoomgekraakte aardoliedestillaten. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C12.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Extracten (aardolie), zware naftasolvent-, behandeld met klei; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een zwaar naftenisch aardoliesolventextract met bleekaarde. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 80 oC tot 180 oC.)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan, thermisch behandeld; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de behandeling en destillatie van gedebenzeneerde lichte stoomgekraakte nafta uit aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95 oC tot 200 oC.)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, thermisch behandeld; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte nafta uit aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 en C6, met een kooktraject van ongeveer 35 oC tot 80 oC.)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destillaten (aardolie), C7-9-, C8-rijk, met waterstof ontzwaveld gedearomatiseerd; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van een lichte aardoliefractie, met waterstof ontzwaveld en gedearomatiseerd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C9, voornamelijk C8-paraffinen en cycloparaffinen, met een kooktraject van ongeveer 120 oC tot 130 oC.)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Koolwaterstoffen, C6-8-, gehydrogeneerde door sorptie gedearomatiseerde, tolueenraffinage; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen tijdens de sorpties van tolueen uit een koolwaterstoffractie uit gekraakte gasolie die behandeld is met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C6 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 80 oC tot 135 oC.)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld totaal bereik uit verkookser; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld verkookserdestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C11, met een kooktraject van ongeveer 23 oC tot 196 oC.)

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Nafta (aardolie), stankvrij gemaakte lichte; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 tot en met C8, met een kooktraject van ongeveer 20 oC tot 130 oC.)

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Koolwaterstoffen, C3-6-, rijk aan C5, stoomgekraakte nafta; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C6, hoofdzakelijk C5.)

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C5, bevat dicyclopentadieen; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C5 en dicyclopentadieen, met een kooktraject van ongeveer 30 oC tot 170 oC.)

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte, aromatisch; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van de producten van stoomkraken of vergelijkbare processen, na verwijdering van de zeer lichte producten, resulterend in een residu dat begint met koolwaterstoffen groter dan C5. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend groter dan C5, kokend boven ongeveer 40 oC.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Koolwaterstoffen, C5-, rijk aan C5-6; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Koolwaterstoffen, rijk aan C5; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatische koolwaterstoffen, C8-10-; lichte teerolie, hoogkokende fractie

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

Destillaten (aardolie), licht katalytisch gekraakte; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 400 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid bicyclische aromatische koolwaterstoffen.)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

Destillaten (aardolie), middenfractie katalytisch gekraakt; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 450 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid tricyclische aromatische koolwaterstoffen.)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

Destillaten (aardolie), licht thermisch gekraakt; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C10 tot en met C22, met een kooktraject van ongeveer 160 oC tot 370 oC.)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

Destillaten (aardolie), waterstofontzwavelde lichte fractie katalytisch gekraakt; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van lichte katalytisch gekraakte destillaten met waterstof, om organisch zwavel om te zetten in waterstofsulfide, dat wordt verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 400 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid bicyclische aromatische koolwaterstoffen.)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5

Destillaten (aardolie), lichte stoomgekraakte nafta; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de meervoudige destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C10 tot en met C18.)

649-440-00-0

270-662-5

68475-80-9

Destillaten (aardolie), gekraakte stoomgekraakte aardoliedestillaten; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het destilleren van gekraakt stoomgekraakt destillaat en/of fractioneringsproducten daarvan. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C10 tot polymeren met klein molecuulgewicht.)

649-441-00-6

270-727-8

68477-38-3

Gasoliën (aardolie), stoomgekraakt; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van een stroomkraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C9, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 400 oC.)

649-442-00-1

271-260-2

68527-18-4

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwavelde thermisch gekraakte middenfractie; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van met waterstof ontzwavelde thermische krakerdestillaatgrondstoffen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205 oC tot 400 oC.)

649-443-00-7

285-506-6

85116-53-6

Gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld; gekraakte gasolie

649-444-00-2

295-411-7

92045-29-9

Residuen (aardolie), gehydrogeneerde met stoom gekraakte nafta-; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een residufractie uit de destillatie van met waterstof behandelde met stoom gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 350 oC.)

649-445-00-8

295-514-7

92062-00-5

Residuen (aardolie), stoomgekraakte naftadestillatie; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een kolombodemfractie uit de scheiding van uitstromen uit het stoomkraken van nafta bij hoge temperatuur. Heeft een kooktraject van ongeveer 147 oC tot 300 oC en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 18 cSt bij 50 oC.)

649-446-00-3

295-517-3

92062-04-9

Destillaten (aardolie), katalytisch gekraakte lichte fracties, thermisch gedesintegreerd; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces en die is gebruikt als een warmteoverdrachtsvloeistof. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 190 oC tot 340 oC. Deze stroom bevat waarschijnlijk organische zwavelverbindingen.)

649-447-00-9

295-991-1

92201-60-0

Residuen (aardolie), stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als residu uit de destillatie van stoomgekraakte uitputtend verhitte nafta, met een kooktraject van ongeveer 150 oC tot 350 oC.)

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

Gasoliën (aardolie), lichte vacuüm-, thermisch gekraakt met waterstof ontzwaveld; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door katalytische verwijdering van zwavelwaterstofgroepen uit thermisch gekraakte lichte vacuümaardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C14 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 270 oC tot 370 oC.)

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

Destillaten (aardolie), met waterstof ontzwaveld middelste verkookser-; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door fractionering van met waterstof ontzwavelde verkookserdestillaatuitgangsstoffen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C12 tot en met C21, met een kooktraject van ongeveer 200 oC tot 360 oC.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

Destillaten (aardolie), zware stoomgekraakte, gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van stoomgekraakte zware residuen. Bestaat voornamelijk uit in hoge mate gealkyleerde zware aromatische koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 250 oC tot 400 oC.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

Destillaten (aardolie), zwaar waterstofgekraakt; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C39, met een kooktraject van ongeveer 260 oC tot 600 oC.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

L

Destillaten(aardolie), solventgeraffineerde zware paraffinische; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC.)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

L

Destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat uit een solventextractieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC.)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5

L

Residuoliën (aardolie), solventgedeasfalteerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de solventoplosbase fractie bij het C3-C4-solventdeasfalteren van een residu. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Destillaten (aardolie), met solvent geraffineerde zware nafteenhoudende fractie; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het raffinaat van een solventextractieproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en levert een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

L

Destillaten (aardolie), solventgeraffineerde lichte nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het raffinaat uit een solventextractieproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

L

Residuoliën (aardolie), solventgeraffineerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de in solvent onoplosbare fractie van solventraffinering van een residu met behulp van een polair organisch solvent zoals fenol of furfural. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

L

Destillaten (aardolie), met klei behandelde zware paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

L

Destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6

L

Residuoliën (aardolie), met klei behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een residu-olie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces om sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Destillaten (aardolie), met klei behandeld zware nafteenhoudende fractie; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van minstens 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

L

Destillaten (aardolie), met klei behandelde lichte nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

L

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

L

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

L

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7

L

Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

L

Residuoliën (aardolie), met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van een aardoliefractie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

L

Residuoliën (aardolie), met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de verwijdering van lange koolwaterstoffen met vertakte ketens uit een residuolie door middel van solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en kookt boven ongeveer 400 oC.)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte nafteenhoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van normale paraffinen uit een aardoliefractie door solventkristallisatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die niet minder is dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

L

Nafteenhoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

L

Paraffinehoudende oliën (aardolie), katalytisch van was ontdane zware; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC.)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

L

Paraffineoliën (aardolie), katalytisch van was ontdane lichte; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderend proces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die kleiner is dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

L

Nafteenhoudende oliën (aardolie), complexe van was ontdane zware; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door verwijdering van niet-vertakte paraffinekoolwaterstoffen als vaste stof door behandeling met een agens zoals ureum. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19 cSt is bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

L

Nafteenoliën (aardolie), complexe van was ontdane lichte; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een katalytisch wasverwijderingsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit lager dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat naar verhouding weinig gewone paraffinen.)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3

L

Smeeroliën (aardolie), C20-50-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen, hoge viscositeit; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie, zware vacuümgasolie en solventgedeasfalteerde residuolie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in een proces met twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 112 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Smeeroliën (aardolie), C15-30-, met waterstof behandelde uit neutrale olie verkregen; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie en zware vacuümgasolie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in een proces met twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 15 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

L

Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit met waterstof behandelde neutrale olie verkregen; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte vacuümgasolie, zware vacuümgasolie en solventgedeasfalteerde residuolie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator in twee fasen met tussen de fasen in verwijdering van was. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 32 cSt bij 40 oC. Bevat een relatief grote hoeveelheid verzadigde koolwaterstoffen.)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

L

Smeeroliën; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit solventextractie- en wasverwijderingsprocessen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde C15-50-koolwaterstoffen.)

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

L

Destillaten (aardolie), complexe van was ontdane zware paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan of gelijk aan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

L

Destillaten (aardolie), complexe van was ontdane lichte paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het verwijderen van was uit een licht paraffinehoudend destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C12 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit kleiner dan 19 cSt bij 40 oC. Bevat relatief weinig normale paraffinen.)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met klei behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met een neutrale of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Koolwaterstoffen, C20-50-, met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van van was ontdaan zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met klei behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die overblijft uit de behandeling van van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met natuurlijke of gemodificeerde klei in hetzij een contact- dan wel een filtratieproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30.)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

L

Destillaten (aardolie), met solvent van was ontdane lichte paraffinehoudende, met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een van was ontdaan licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30.)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

L

Residuoliën (aardolie), met water behandeld en met oplosmiddel van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

L

Residuoliën (aardolie), katalytisch van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

L

Destillaten (aardolie), van was ontdane zware paraffinehoudende, met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C25 tot en met C39, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 44 cSt bij 50 oC.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

L

Destillaten (aardolie), van was ontdane paraffinehoudende lichte, met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een intensieve behandeling van een van was ontdaan destillaat door hydrogenering in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C21 tot en met C29, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 13 cSt bij 50 oC.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3

L

Destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgeraffineerde, van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling van vloeibare koolwaterstoffen die wordt verkregen door herkristallisatie van van was ontdane waterstofgekraakte solventgeraffineerde aardoliedestillaten.)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Destillaten (aardolie), solvent geraffineerde nafteenhoudende lichte, waterstofbehandeld; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator en verwijdering van de aromatische koolwaterstoffen door solventextractie. Bestaat voornamelijk uit naftenische koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30, en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 13 en 15 cSt bij 40 oC.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

L

Smeeroliën (aardolie) C17-35-, solventgeëxtraheerd, van was ontdaan, met water behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

L

Smeeroliën (aardolie) met waterstof gekraakte niet-aromatische met solvent gedeparaffineerde; basisolie — niet gespecificeerd

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

L

Residu-oliën (aardolie), met waterstof gekraakte met zuur behandeld met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verwijdering van paraffinen met solvent uit het residu van de destillatie van met zuur behandelde, met waterstof gekraakte zware paraffinen, kokend ongeveer boven 380 oC.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

L

Paraffineoliën (aardolie), solventgeraffineerde van was ontdane zware; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit zwavelhoudende paraffinehoudende ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit een solventgeraffineerde gedeparaffineerde smeerolie met een viscositeit van 65 cSt bij 50 oC.)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

L

Smeeroliën (aardolie), basisoliën, paraffinehoudende; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door raffinage van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit aromaten, naftenen en paraffinen en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 23 cSt bij 40 oC.)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

L

Koolwaterstoffen, met waterstof gekraakte paraffinehoudende destillatieresiduen, met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

L

Koolwaterstoffen, C20-50-, residuolie hydrogenering vacuümdestillaat; basisolie — niet gespecificeerd

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

L

Destillaten (aardolie), solventgeraffineerde met waterstof behandelde zware fracties, gehydrogeneerd; basisolie — niet gespecificeerd

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1

L

Destillaten (aardolie), met solvent gezuiverd met waterstof gekraakt lichte; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door dearomatisering met solvent van het residu van met waterstof gekraakte aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C18 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 370 oC tot 450 oC.)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Smeeroliën (aardolie), C18-40, met solvent van was ontdaan waterstofgekraakt uit destillaat verkregen; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door deparaffinering met solvent van het destillatieresidu van waterstofgekraakte aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C18 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 370 oC tot 550 oC.)

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

L

Smeeroliën (aardolie), C18-40-, met solvent van was ontdaan verkregen uit gehydrogeneerd raffinaat; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door deparaffinering met solvent van het gehydrogeneerde raffinaat dat wordt verkregen door solventextractie van een met waterstof behandeld aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C18 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 370 oC tot 550 oC.)

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

L

Koolwaterstoffen, C13-30-, rijk aan aromaten, met solvent geëxtraheerd naftenisch destillaat; basisolie — niet gespecificeerd

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

L

Koolwaterstoffen, C16-32-, rijk aan aromaten, met solvent geëxtraheerd naftenisch destillaat; basisolie — niet gespecificeerd

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

L

Koolwaterstoffen, C37-68-, van was en asfalt ontdane met waterstof behandelde vacuümdestillatieresiduen; basisolie — niet gespecificeerd

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

L

Koolwaterstoffen, C37-65-, met waterstof behandelde van asfalt ontdane vacuümdestillatieresiduen; basisolie — niet gespecificeerd

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

L

Destillaten (aardolie), waterstofgekraakte solventgezuiverde lichte fractie; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de solventbehandeling van een destillaat van met waterstof gekraakte aardoliedestillaten. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C18 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 370 oC tot 450 oC.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

L

Destillaten (aardolie), solventgezuiverde gehydrogeneerde zware fractie; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een gehydrogeneerd aardoliedestillaat met een solvent. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C19 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 390 oC tot 550 oC.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

L

Smeeroliën (aardolie) C18-27-, waterstofgekraakt met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4

L

Koolwaterstoffen, C17-30-, waterstofbehandeld solventgedeasfalteerd residu van de atmosferische destillatie, lichte destillatiefracties; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen bij de behandeling van een solventgedeasfalteerd kleverig residu met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C17 tot en met C30, met een kooktraject van ongeveer 300 oC tot 400 oC. Vormt een voltooide olie met een viscositeit van 4 cSt bij ongeveer 100 oC.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

L

Koolwaterstoffen, C17-40-, waterstofbehandeld solventgedeasfalteerd destillatieresidu, lichte vacuümdestillatiefracties; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de eerste fracties uit de vacuümdestillatie van de vloeistoffen die worden verkregen door de katalytische behandeling met waterstof van een met solvent gedeasfalteerd kleverig residu met een viscositeit van 8 cSt bij ongeveer 100 oC. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C17 tot en met C40, met een kooktraject van ongeveer 300 oC tot 500 oC.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

L

Koolwaterstoffen, C13-27-, solventgeëxtraheerde lichte naftenische; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 9,5 cSt bij 40 oC. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C27, met een kooktraject van ongeveer 240 oC tot 400 oC.)

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

L

Koolwaterstoffen, C14-29-, solventgeëxtraheerde lichte naftenische; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door extractie van de aromaten uit een licht naftenisch destillaat met een viscositeit van 16 cSt bij 40 oC. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C14 tot en met C29, met een kooktraject van ongeveer 250 oC tot 425 oC.)

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

L

Koolwaterstoffen, C27-42-, gedearomatiseerd; basisolie — niet gespecificeerd

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

L

Koolwaterstoffen, C17-30-, met waterstof behandelde destillaten, lichte destillatiefracties; basisolie — niet gespecificeerd

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

L

Koolwaterstoffen, C27-45-, naftenische vacuümdestillatie; basisolie — niet gespecificeerd

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

L

Koolwaterstoffen, C27-45-, gedearomatiseerd; basisolie — niet gespecificeerd

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

L

Koolwaterstoffen, C20-58-, met waterstof behandeld; basisolie — niet gespecificeerd

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

L

Koolwaterstoffen, C27-42-, naftenisch; basisolie — niet gespecificeerd

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1

L

Residuoliën (aardolie), behandeld met koolstof en met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residuoliën uit aardolie met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen.)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Residuoliën (aardolie), behandeld met klei en met solvent van was ontdaan; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van met solvent van was ontdane residuoliën uit aardolie met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen.)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

L

Smeeroliën (aardolie) C25, solventgeëxtraheerd, gedeasfalteerd, van was ontdaan, gehydrogeneerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van vacuümdestillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C25, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 32 cSt tot 37 cSt bij 100 oC.)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

L

Smeeroliën (aardolie) C17-32-, solventgeëxtraheerd, van was ontdaan, gehydrogeneerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C17 tot en met C32, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 17 cSt tot 23 cSt bij 40 oC.)

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

L

Smeeroliën (aardolie) C20-35-, solventgeëxtraheerd, van was ontdaan, gehydrogeneerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van atmosferische destillatieresiduen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C35, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van 37 cSt tot 44 cSt bij 40 oC.)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

L

Smeeroliën (aardolie) C24-50-, solventgeëxtraheerd, van was ontdaan, gehydrogeneerd; basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie en hydrogenering van residuen van atmosferische destillatie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C24 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit tussen 16 cSt en 75 cSt bij 40 oC.)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

L

Extracten (aardolie), zware nafteenhoudende destillaatsolvent-, aromaatconcentraat; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een aromatisch concentraat, verkregen door het toevoegen van water aan zwaar nafteenhoudend destillaatsolventextract en extractiesolvent.)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6

L

Extracten (aardolie), solventgeraffineerde zware paraffinehoudende destillaatsolvent-; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als het extract van de herextractie van solventgeraffineerd zwaar paraffinehoudend destillaat. Bestaat uit verzadigde en aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaten, solventgedeasfalteerd; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract van een solventextractie van zwaar paraffinehoudend destillaat.)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

L

Extracten (aardolie), zware nafteenhoudende destillaatsolvent-, met waterstof behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van een solventextract van zwaar nafteenhoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ten minste 19 cSt bij 40 oC.)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

L

Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaatsolvent-, met waterstof behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van zwaar paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C21 tot en met C33, met een kooktraject van ongeveer 350 oC tot 480 oC.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

L

Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudende destillaatsolvent-, met waterstof behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de behandeling van een solventextract van licht paraffinehoudend destillaat met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C17 tot en met C26, met een kooktraject van ongeveer 280 oC tot 400 oC.)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

L

Extracten (aardolie), waterstofbehandelde paraffinehoudende lichte destillaatsolvent-; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als het extract uit solventextractie van tussendestillaat van paraffinehoudend topsolvent dat is behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C36.)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

L

Extracten (aardolie), nafteenhoudende lichte destillaatsolvent-, waterstofontzwaveld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door behandeling van het, uit een solventextractieproces verkregen, extract met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator onder omstandigheden die primair gericht zijn op de verwijdering van zwavelverbindingen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C30. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4

L

Extracten (aardolie), paraffinehoudende lichte destillaatsolvent-, zuurbehandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract uit de solventextractie van lichte paraffinehoudende topdestillaten uit aardolie dat is onderworpen aan een zuivering met zwavelzuur. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C32.)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

L

Extracten (aardolie), paraffinehoudende lichte destillaatsolvent-, waterstofontzwaveld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van een paraffinehoudend licht destillaat en wordt behandeld met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C40, en vormt een voltooide olie met een viscositeit van ongeveer 10 cSt bij 40 oC.)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

L

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, waterstofbehandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie uit lichte vacuümgasoliën uit vacuümgasoliën uit aardolie en behandeld met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C30.)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

L

Extracten (aardolie), zware paraffinehoudende destillaatsolvent-, met klei behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van een aardoliefractie met een natuurlijke of gemodificeerde klei in een contact- of een filtratieproces waarbij sporen van polaire verbindingen en aanwezige onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met vier- tot zesvoudig gecondenseerde ringen.)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

L

Extracten (aardolie), zware nafteenhoudende destillaatsolvent-, waterstofontzwaveld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

L

Extracten (aardolie), met solvent van was ontdane zware paraffinehoudende destillaatsolvent-, waterstofontzwaveld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een met solvent van was ontdane aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C15 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit groter dan 19 cSt bij 40 oC.)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2

L

Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudende destillaatsolvent-, met koolstof behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract dat is herwonnen door solventextractie van het lichte paraffinehoudende bij aftoppen verkregen aardoliedestillaat, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bevat voornamelijk aromatische koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C32.)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Extracten (aardolie), lichte paraffinehoudende destillaatsolvent-, met klei behandeld; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een fractie uit de destillatie van een extract teruggewonnen door solventextractie van lichte paraffinehoudende afgetopte aardoliedestillaten, behandeld met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C16 tot en met C32.)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

L

Extracten (aardolie), lichte vacuüm-, gasoliesolvent-, behandeld met koolstof; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasolie uit aardolie, behandeld met geactiveerde kool teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C30.)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

L

Extracten (aardolie), lichte vacuümgasoliesolvent-, behandeld met klei; aromatisch extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door solventextractie van lichte vacuümgasoliën uit aardolie, behandeld met bleekaarde teneinde sporen van polaire bestanddelen en onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C13 tot en met C30.)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

L

Bezinkselolie (aardolie); bezinkselolie uit paraffinewas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als de oliefractie uit een solventolieverwijderings- of een wasuitzwetingsproces. Bestaat voornamelijk uit vertakte koolwaterstoffen, overwegend C20 tot en met C50.)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

L

Bezinkselolie (aardolie), met water behandeld; bezinkselolie uit paraffinewas

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

L

▼M27

Vuurvaste keramische vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG genoemde; [kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]

650-017-00-8

R

▼M23Punt 30 — Mutagene stoffen: categorie 2

Stoffen

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota's

Hexamethylfosforzuurtriamide; hexamethylfosforamide

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

Diëthylsulfaat

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

▼M45

Chroomtrioxide

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

▼M37

Natriumchromaat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

▼M45

Cadmiumfluoride

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Cadmiumchloride

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

▼M45

Cadmiumsulfaat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

▼M37

Butaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Isobutaan [met ≥ 0,1 % butadieen (203-450-8)] [2]

20-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadieen; buta-1,3-dieen

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

▼M45

Benzeen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

▼M23

Benzo[a]pyreen; benzo[d,e,f]chryseen

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

Ethyleenoxide; oxiran

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

▼M37

Propyleenoxide; 1,2-epoxypropaan; methyloxiraan

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

▼M36

2,2'-Bioxirane; 1,2:3,4-diepoxybutaan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

▼M23

Methylacrylamidomethoxyacetaat (bevatttende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

Methylacrylamidoglycolaat (bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

▼M45

2-Nitrotolueen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-Oxydianiline (1) en zijn zouten

p-aminofenylether (1)

612-199-00-7

202-977-0 (1)

101-80-4 (1)

E

▼M23

Ethyleenimine; aziridine

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

▼M45

Carbendazim (ISO)

Methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

Benomyl (ISO)

Methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2-ylcarbamaat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

▼M23

Acrylamide

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

▼M37

1,3,5-Tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

▼M45

Kaliumdichromaat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdichromaat E

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdichromaat E

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdichromaat, dihydraat E

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

▼M25

Chromyldichloride

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

Kaliumchromaat

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

1,3,5,-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC

615-021-00-6

219-514-3

2451-62-9

▼M45

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta depropanisatortopproducten, C3-rijke zuurvrije; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte koolwaterstoffen en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C2 tot en met C4, overwegend C3)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gassen (aardolie), katalytische kraker; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gassen (aardolie), katalytische kraker, C1-5-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gepolymeriseerde nafta-stabilisator topfractie, C2-4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gepolymeriseerde nafta. Bevat alifatische koolwaterstoffen, C2 tot en met C6, overwegend C2 tot en met C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gassen (aardolie), katalytische reformator, C1-4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een katalytisch reformeringsproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C6, overwegend C1 tot en met C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gassen (aardolie), C3-5-olefinische en paraffinische alkyleringsgrondstof; Petroleumgas

(Een complexe verzameling van olefinische en paraffinische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, die worden gebruikt als alkyleringsgrondstof. Omgevingstemperaturen overtreffen gewoonlijk de kritische temperaturen van deze combinaties.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gassen (aardolie), C4-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten uit een katalytisch fractioneringsproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, hoofdzakelijk C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gassen (aardolie), deëthanisatortopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van de gas- en gasolinefracties uit het katalytische kraakproces. Bevat voornamelijk ethaan en ethyleen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gassen (aardolie), deïsobutanisatortoren-topproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de atmosferische destillatie van een butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gassen (aardolie), depropanisator droog, propeen-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van producten uit de gas- en gasolinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat ethaan en propaan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gassen (aardolie), depropanisator-topproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten van de gas- en gasolinefracties van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gassen (aardolie), gasherwinningsinstallatie depropanisatortopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C4, voornamelijk propaan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gassen (aardolie), Girbatol-installatie-grondstof; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gassen (aardolie), geïsomeriseerde naftafractionator, rijk aan C4, vrij van waterstofsulfide; Petroleumgas

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu fractioneringsterugloopvat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van katalytisch gekraakte geklaarde olie en thermisch gekraakt vacuümresidu. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakte nafta-stabiliseringsabsorbator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Restgas (aardolie), fractionator van gecombineerde producten uit katalytische kraker, katalytische reformator en waterstofontzwavelaar; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van producten uit katalytische kraak-, katalytische reformering- en waterstofontzwavelingsprocessen en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-fractioneringsstabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Restgas (aardolie), verzadigd-gasinstallatie gemengde stroom, rijk aan C4; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van restgas van de destillatie van nafta verkregen door directe fractionering en katalytisch gereformeerd nafta-stabilisator-restgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Restgas (aardolie), verzadigd-gasherwinningsinstallatie, rijk aan C1-2; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van destillatie-restgas, door directe fractionering verkregen nafta, katalytisch gereformeerd naftastabilisator-restgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, overwegend methaan en ethaan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Restgas (aardolie), thermische vacuümresiduenkraker-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit het thermische kraken van vacuümresiduen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Koolwaterstoffen, C3-4-rijk, aardoliedestillaat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie en condensatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, overwegend C3 tot en met C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gassen (aardolie), totaal bereik door directe fractionering verkregen nafta dehexanisatoruitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van het totale bereik van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gassen (aardolie), waterstofkraken-depropanisator-uitstoot-, koolwaterstofrijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegende C1 tot en met C4. Kan ook kleine hoeveelheden waterstof en waterstofsulfide bevatten.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gassen (aardolie), lichte door directe fractionering verkregen nafta stabilisator-uitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisering van lichte door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Residuen (aardolie), alkyleringssplitter, C4-rijk; Petroleumgas

(Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van stromen uit uiteenlopende zuiveringsbewerkingen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C4 tot en met C5, overwegend butaan en met een kooktraject van ongeveer –11,7 °C tot 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door thermische kraak- en absorptieprocessen en door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4, stankvrij gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door koolwaterstofgassen te onderwerpen aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Koolwaterstoffen, C1-3; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer –164 °C tot –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Koolwaterstoffen, C1-4, debutanisator-fractie; Petroleumgas

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gassen (aardolie), C1-5, nat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van ruwe olie en/of het kraken van gasolie uit een fractioneringstoren. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Koolwaterstoffen, C2-4-; Petroleumgas

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Koolwaterstoffen, C3-; Petroleumgas

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gassen (aardolie), alkyleringsinvoer; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gassen (aardolie), depropanisatorbodemfracties fractioneringsuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractionering van depropanisatorbodemfracties. Bestaat voornamelijk uit butaan, isobutaan en butadieen.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gassen (aardolie), raffinagemeng-; Petroleumgas

(Een complexe combinatie, verkregen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch kraken; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van de producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Gassen (aardolie), C2-4, stankvrij gemaakte; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderend proces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –51 °C tot –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gassen (aardolie), ruwe olie-fractionering uitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de fractionering van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gassen (aardolie), dehexanisatoruitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van gecombineerde naftastromen. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gassen (aardolie), stabilisatoruitstootgassen uit de fractionering van door fractionering verkregen lichte gasoline; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte gasoline. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gassen (aardolie), nafta-unifinerontzwaveling stripperuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door een nafta-unifiner-ontzwavelingsproces en gestript van het nafta-product. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen nafta katalytische reformeringsuitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reformering van direct door fractionering verkregen nafta en fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit methaan, ethaan en propaan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-splittertopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van de invoer van de C3-C4-splitter. Bestaat voornamelijk uit C3-koolwaterstoffen.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gassen (aardolie), directe fractioneringsstabilisatoruitstoot-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van de vloeistof uit de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta debutanisator-; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gekraakt destillaat en nafta stabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakt nafta en destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Restgas (aardolie), thermisch gekraakt destillaat, gasolie en nafta absorptievat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de scheiding van thermisch gekraakte destillaten, nafta en gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Restgas (aardolie), thermisch gekraakte koolwaterstof-fractioneringsstabilisator-, aardolieverkooksing; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractioneringsstabilisatie van thermisch gekraakte koolwaterstoffen die afkomstig zijn uit het aardolieverkooksingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gassen (aardolie), lichte stoomgekraakte, butadieenconcentraat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gassen (aardolie), direct door fractionering verkregen naftakatalytische reformator-stabilisatortopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de katalytische reformering van direct door fractionering verkregen nafta en de fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Koolwaterstoffen, C4-; Petroleumgas

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkanen, C1-4, rijk aan C3; Petroleumgas

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gassen (aardolie), stoomkraker C3-rijke; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit propyleen met wat propaan en heeft een kooktraject van ongeveer –70 °C tot 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Koolwaterstoffen, C4-, stoomkrakerdestillaat; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door de destillatie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit C4-koolwaterstoffen, overwegend 1-buteen en 2-buteen, bevat ook butaan en isobuteen en heeft een kooktraject van ongeveer –12 °C tot 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, van stank ontdaan, C4-fractie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel aan een stankvrijmakingsproces te onderwerpen om mercaptanen te oxideren of om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit C4-verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C4-fractie na cuproammoniumacetaatextractie, C3-5- en C3-5-onverzadigd, butadieenvrij; Petroleumgas

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gassen (aardolie), aminesysteem voedings-; Raffinaderijgas

(Het voedingsgas naar het aminesysteem voor de verwijdering van waterstofsulfide. Bestaat uit waterstof. Koolmonoxide, kooldioxide, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C5, kunnen ook aanwezig zijn.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gassen (aardolie), benzeen-installatie-waterstofontzwavelaar afgassen; Raffinaderijgas

(Afgassen, gevormd door de benzeen-installatie. Bestaat hoofdzakelijk uit waterstof. Koolmonoxide en koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C6, inclusief benzeen, kunnen ook aanwezig zijn.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gassen (aardolie), benzeen-installatie-terugvoer, rijk aan waterstof; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door terugvoer van de gassen uit de benzeen-installatie. Bestaat voornamelijk uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gassen (aardolie), mengolie, rijk aan waterstof en stikstof; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof, met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en alifatische koolwaterstoffen, voornamelijk C1 tot en met C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta strippertopproducten; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator terugvoer; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling van koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van de katalytische reformering van C6-8-aanvoer en teruggevoerd om waterstof te behouden. Bestaat voornamelijk uit waterstof. Kan ook verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6, bevatten.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gassen (aardolie), C6-8-katalytische reformator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door destillatie van producten van de katalytische reformering van C6-8-aanvoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, C1 tot en met C5, en waterstof.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gassen (aardolie), C6-8 katalytische reformator terugvoer, rijk aan waterstof; Raffinaderijgas

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gassen (aardolie), C2-terugstroom; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de extractie van waterstof uit een gasstroom die voornamelijk bestaat uit waterstof met kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, methaan, ethaan en ethyleen. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen als methaan, ethaan en ethyleen met kleine hoeveelheden waterstof, stikstof en koolmonoxide.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gassen (aardolie), droge zure, gasconcentratie-installatie-uitstoot-; Raffinaderijgas

(De complexe verzameling droge gassen die wordt verkregen uit een gasconcentratie-installatie. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gassen (aardolie), gasconcentratie-herabsorbeerder-destillatie; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gevormd door destillatie van producten van gecombineerde gasstromen in een gasconcentratie-herabsorbeerder. Bestaat voornamelijk uit waterstof, koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gassen (aardolie), waterstofabsorbator-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door het absorberen van waterstof uit een waterstofrijke stroom. Het bestaat uit waterstof, koolmonoxide, stikstof en methaan met kleine hoeveelheden C2-koolwaterstoffen.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gassen (aardolie), waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt afgescheiden als een gas uit diverse koolwaterstofgassen door koeling. Bestaat voornamelijk uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden koolmonoxide, stikstof, methaan en C2-koolwaterstoffen.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gassen (aardolie), waterstofbehandelaar-mengolie-terugvoer-, rijk aan waterstof en stikstof; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde met waterstof behandelde mengolie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en stikstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gassen (aardolie), terugvoer-, waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit teruggevoerde reactorgassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gassen (aardolie), reformator-verzamel-, waterstof-rijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reformatoren. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan en ethaan met diverse kleine hoeveelheden waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar, rijk aan waterstof en methaan; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide, kooldioxide, stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gassen (aardolie), reformerende waterstofbehandelaar aanvullings-, waterstofrijk; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het reformerende waterstofbehandelingsproces. Bestaat voornamelijk uit waterstof met diverse kleine hoeveelheden koolmonoxide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gassen (aardolie), thermisch kraken-destillatie-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Restgas (aardolie), katalytische kraker-refractioneringsabsorbator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door refractionering van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de katalytische reformering van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch gereformeerde nafta-stabilisator; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelaarsafscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van gekraakte destillaten met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelde door directe fractionering verkregen nafta-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de waterstofontzwaveling van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gassen (aardolie), topproducten uit stabilisator van katalytisch gereformeerde door directe fractionering verkregen nafta; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de katalytische reformering van door directe fractionering verkregen nafta gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gassen (aardolie), reformatoruitstroom hoge druk afdampvatuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door het afdampen onder hoge druk van de uitstroom uit de reformeringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gassen (aardolie), reformator-uitstroom lage druk afdampvat uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door het afdampen onder lage druk van de uitstroom uit de reformeringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gassen (aardolie), olieraffinagegasdestillatie uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt afgescheiden door distillatie van een gasstroom die waterstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, C1 tot en met C6 bevat of verkregen door het kraken van ethaan en propaan. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C2, waterstof, stikstof en koolmonoxide.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gassen (aardolie), benzeeninstallatie waterstofbehandelaar depentanisator-topproducten; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de behandeling van het materiaal uit de benzeeninstallatie met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator gevolgd door depentanisering. Bestaat voornamelijk uit waterstof, ethaan en propaan met verscheidene kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide, kooldioxide en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6. Kan sporen benzeen bevatten.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gassen (aardolie), secundaire absorbeerder-uitstoot-, fractionator van topproducten uit fluïde katalytische kraker; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de fractionering van de topproducten uit het katalytisch kraakproces in de fluïde katalytische kraker. Bestaat uit waterstof, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Aardolieproducten, raffinagegassen; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling, die voornamelijk bestaat uit waterstof met verscheidene kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gassen (aardolie), waterstofkraken lage-druk-afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de vloeistof-damp-scheiding van de uitstroom uit de waterstofkraakprocesreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gassen (aardolie), raffinage; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit verscheidene aardolieraffinage-operaties. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gassen (aardolie), platinareformatorproductenafscheider-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de chemische reformering van naftenen tot aromaten. Bestaat uit waterstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gassen (aardolie), uitstootgassen uit depentanisator-stabilisator van waterstofbehandelde stinkende kerosine; Raffinaderijgas

(De complexe combinatie die wordt verkregen uit de depentanisatorstabilisatie van waterstofbehandelde kerosine. Bestaat voornamelijk uit waterstof, methaan, ethaan en propaan alsmede variërende kleine hoeveelheden stikstof, waterstofsulfide, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C4 en C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gassen (aardolie), waterstofbehandelde stinkende kerosineafdampvat; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie waarin stinkende kerosine in de aanwezigheid van een katalysator met waterstof wordt behandeld. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede variërende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen, overwegend C2 tot en met C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gassen (aardolie), destillaat-unifiner-ontzwaveling stripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie gestript van het vloeibare product van het unifiner-ontzwavelingsproces. Bestaat uit waterstofsulfide, methaan, ethaan en propaan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-fractioneringsuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de fractionering van het topproduct van het gefluïdiseerde katalytische kraakproces. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-gaszuivering secundair absorptievat-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd door de gaszuivering van topgas uit de gefluïdiseerde katalytische kraker. Bestaat uit waterstof, stikstof, methaan, ethaan en propaan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gassen (aardolie), zwaar destillaat waterstofbehandelingsontzwaveling stripper-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gestript uit het vloeibare product uit het waterstofbehandelingsontzwavelingsproces van zwaar destillaat. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gassen (aardolie), platina-reformatorstabilisatoruitstoot-, fractionering van lichte eindfracties; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van de lichte eindfracties uit de platinareactoren van de platina-reformeringsinstallatie. Bestaat uit waterstof, ethaan en propaan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gassen (aardolie), voorafdampingstorenuitstoot-, ruwe destillatie; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevormd in de eerste destillatietoren die wordt gebruikt bij de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit stikstof en verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gassen (aardolie), teerstripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling die wordt verkregen door de fractionering van gereduceerde ruwe olie. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gassen (aardolie), unifiner-stripperuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een combinatie van waterstof en methaan die wordt verkregen door fractionering van de producten uit de unifinerinstallatie.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Restgas (aardolie), katalytisch met waterstof ontzwavelde nafta afscheider; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van nafta. Bestaat uit waterstof, methaan, ethaan en propaan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Restgas (aardolie), direct door fractionering verkregen naftawaterstofontzwavelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de waterstofontzwaveling van nafta die direct door fractionering is verkregen. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gassen (aardolie), sponsabsorptievat-uitstoot-, topproductfractionering van gefluïdiseerde katalytische kraker en gasolie-ontzwavelaar; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door de fractionering van producten uit de gefluïdiseerde katalytische kraker en gasolie-ontzwavelaar. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gassen (aardolie), ruwe destillatie en katalytisch kraken; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt geproduceerd door ruwe destillatie- en katalytische kraakprocessen. Bestaat uit waterstof, waterstofsulfide, stikstof, koolmonoxide en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gassen (aardolie), gasolie diethanolaminegaszuiveraar-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt gevomd door de ontzwaveling van gasoliën met diethanolamine. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide, waterstof en alifatische koolwaterstoffen, C1 tot en met C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsuitstroom; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen door afscheiding van de vloeibare fase uit de uitstroom uit de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof, waterstofsulfide en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gassen (aardolie), gasolie waterstofontzwavelingsreinigings-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit de reformator en uit de gezuiverde fracties uit de hydrogeneringsreactor. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gassen (aardolie), hydogenatoruitstroom-afdampvatuitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe verzameling gassen die wordt verkregen uit afdampen van de uitstroomfracties na de hydrogeneringsreactie. Bestaat voornamelijk uit waterstof en alifatische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gassen (aardolie), stoomkraken van nafta onder hoge druk residu-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen als een mengsel van de niet-condenseerbare delen uit het product van een naftastoomkraakproces evenals residugassen die worden verkregen tijdens de bereiding van daaruit voortkomende producten. Bestaat voornamelijk uit waterstof en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5, waarmee aardgas ook kan worden gemengd.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gassen (aardolie), residu-viscositeitsreductie-uitstoot-; Raffinaderijgas

(Een complexe combinatie die wordt verkregen uit de reductie van de viscositeit van residuen in een oven. Bestaat voornamelijk uit waterstofsulfide en paraffinische en olefinische koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gassen (aardolie), C3-4; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van het kraken van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4 en voornamelijk propaan en propyleen, met een kooktraject van ongeveer –51 °C tot –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsabsorptievat katalytisch gekraakt destillaat en katalytisch gekraakte nafta; Petroleumgas

(De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van de producten van katalytisch gekraakte destillaten en katalytisch gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytische polymerisatie van nafta; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatie-producten van de polymerisatie van nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Restgas (aardolie), uit fractioneringsstabilisator katalytisch gereformeerde nafta; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit fractioneringsstabilisatie van katalytisch gereformeerde nafta, waar waterstofsulfide door aminebehandeling uit verwijderd is. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Restgas (aardolie), gekraakt destillaat waterstofbehandelingsstripper; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behandeling van thermisch gekraakte destillaten met waterstof in de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar direct uit fractionering verkregen destillaat, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling van, direct uit fractionering verkregen, destillaten, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Restgas (aardolie), absorptievat bij katalytisch kraken van gasolie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van het katalytisch kraken van gasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Restgas (aardolie), gasherwinninginstallatie; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van producten van gemengde koolwaterstofstromen. Bevat voornamelijk koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Restgas (aardolie), gasherwinningsfabriek-deëthanisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van producten uit verschillende koolwaterstofstromen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Restgas (aardolie), uit fracioneerder van waterstofontzwaveld destillaat en waterstofontzwavelde nafta, zuurvrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionering van waterstofontzwavelde nafta- en destillaatkoolwaterstofstromen, en behandeld om zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, onverwegend C1 tot en met C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Restgas (aardolie), stripper van waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de stabilisatie door strippen van katalytisch waterstofontzwavelde gasolie uit vacuümdestillatie, waaruit waterstofsulfide is verwijderd door aminebehandeling. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Restgas (aardolie), stabilisator lichte direct uit fractionering verkregen nafta, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractioneringsstabilisatie van lichte, direct uit fractionering verkregen, nafta, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Restgas (aardolie), propaan-propyleenalkyleringsuitvoer preparatieve deëthanisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de destillatie van de reactieproducten van propaan met propyleen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Restgas (aardolie), waterstofontzwavelaar gasolie uit vacuümdestillatie, waterstofsulfidevrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit katalytische waterstofontzwaveling van, door vacuümdestillatie verkregen, gasolie, waaruit waterstofsulfide door aminebehandeling is verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte topfracties; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevomd door de destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5, met een kooktraject van –48 °C tot 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkanen, C1-2-; Petroleumgas

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkanen, C2-3-; Petroleumgas

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkanen, C3-4-; Petroleumgas

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkanen, C4-5-; Petroleumgas

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Brandstofgassen; Petroleumgas

(Een combinatie van lichte gassen. Bestaat voornamelijk uit waterstof en/of koolwaterstoffen met een laag molecuulgewicht.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Brandstofgassen, destillaten van ruwe olie; Petroleumgas

(Een compexe verzameling lichte gassen, gevormd door destillatie van ruwe olie en door katalytische reformering van nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer –217 °C tot –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Koolwaterstoffen, C3-4-; Petroleumgas

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Koolwaterstoffen, C4-5-; Petroleumgas

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Koolwaterstoffen, C2-4-, rijk aan C3; Petroleumgas

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd door de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer –40 °C tot 80 °C.) HKS

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Aardoliegassen, vloeibaar gemaakt, stankvrij gemaakt; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een vloeibaar gemaakt aardoliegasmengsel aan een stankvrijmakingsproces, om mercaptanen om te zetten of zure onzuiverheden te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C7, met een kooktraject van ongeveer –40 °C tot 80 °C.) HKS

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gassen (aardolie), C3-4, rijk aan isobutaan; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen bij de destillatie van verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, gewoonlijk C3 tot en met C6, overwegend butaan en isobutaan. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C4, voornamelijk isobutaan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillaten (aardolie), C3-6, rijk aan piperyleen; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, gewoonlijk C3 tot en met C6. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C3 tot en met C6, voornamelijk piperylenen.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gassen (aardolie), butaansplittertopproducten; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van de butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gassen (aardolie), C2-3; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan, ethyleen, propaan en proplyleen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gassen (aardolie), bodemfracties uit depropanisator van katalytisch gekraakte gasolie, C4-rijk zuurvrij; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de fractionering van katalytisch gekraakte gasolie-koolwaterstofstroom en behandeld om waterstofsulfide en andere zure bestanddelen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, C3 tot en met C5, hoofdzakelijk C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gassen (aardolie), katalytisch gekraakte nafta onderste debutanisatorfracties, C3-5-rijk; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de stabilisatie van katalytisch gekraakte nafta. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C3 tot en met C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Restgas (aardolie), geïsomeriseerde nafta fractioneringsstabilisator; Petroleumgas

(Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de fractioneringsstabilisatieproducten van geïsomeriseerde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K

▼M23Punt 31 — Voor de voortplanting vergiftige stoffen: categorie 1

Stoffen

Catalogusnummer

EG-nummer

CAS-nummer

Nota's

Koolmonoxide

006-001-00-2

211-128-3

630-08-0

Loodhexafluorsilicaat

009-014-00-1

247-278-1

25808-74-6

▼M45

Loodverbindingen met uitzondering van de elders in deze bijlage genoemde

082-001-00-6

A, E

Loodalkylen

082-002-00-1

A, E

▼M23