Home

Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (78/764/EEG)

Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (78/764/EEG)

1978L0764 — NL — 01.07.2013 — 012.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1978

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

(78/764/EEG)

(PB L 255, 18.9.1978, p.1)

Gewijzigd bij:


Gewijzigd bij:
▼B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1978

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

(78/764/EEG)DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat de technische voorschriften waaraan trekkers krachtens de nationale wetgevingen moeten voldoen, onder andere betrekking hebben op de bestuurderszitplaats;

Overwegende dat deze voorschriften van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen; dat het derhalve noodzakelijk is dat alle Lid-Staten dezelfde voorschriften aannemen, hetzij ter aanvulling, hetzij in de plaats van hun huidige regeling, met name ten einde voor elk type trekker de EEG-goedkeuringsprocedure van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (3) te kunnen invoeren;

Overwegende dat een regeling inzake bestuurderszitplaatsen niet alleen voorschriften voor de montage daarvan op trekkers, maar tevens voorschriften voor de constructie van die zitplaatsen dient te omvatten; dat elke Lid-Staat op grond van een geharmoniseerde onderdeelgoedkeuringsprocedure in staat is te constateren of de gemeenschappelijke constructie- en beproevingsvoorschriften worden nageleefd en de andere Lid-Staten van het geconstateerde in kennis te stellen door het toezenden van een afschrift van het onderdeelgoedkeuringsformulier dat voor elk type bestuurderszitplaats wordt opgesteld; dat het aanbrengen van een EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk op alle bestuurderszitplaatsen die in overeenstemming met het als onderdeel goedgekeurde type zijn gefabriceerd, een technische controle van deze bestuurderszitplaatsen in de andere Lid-Staten overbodig maakt,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

1. Iedere Lid-Staat verleent de EEG-onderdeelgoedkeuring voor elk type bestuurderszitplaats dat voldoet aan de in bijlagen I en II opgenomen constructie- en keuringsvoorschriften.

2. De Lid-Staat die de EEG-onderdeelgoedkeuring heeft verleend, treft de nodige maatregelen om, zo nodig in samenwerking met de bevoegde instanties van de andere Lid-Staten, voor zover noodzakelijk, te controleren of de fabricage in overeenstemming is met het als onderdeel goedgekeurde type. Deze controle beperkt zich tot steekproeven.

Artikel 2

De Lid-Staten kennen de fabrikant van een zitplaats of diens gevolmachtigde een EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk toe overeenkomstig het in bijlage II, punt 3.5, vastgestelde model voor elk type bestuurderszitplaats, door hen als onderdeel goedgekeurd krachtens artikel 1.

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen, ten einde te voorkomen dat merken worden gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan tussen bestuurderszitplaatsen van een krachtens artikel 1 als onderdeel goedgekeurd type en andere inrichtingen.

Artikel 3

1. De Lid-Staten mogen het in de handel brengen van bestuurderszitplaatsen, voorzien van het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk, niet verbieden om redenen die verband houden met de constructie ervan.

2. Een Lid-Staat mag echter het in de handel brengen van bestuurderszitplaatsen voorzien van het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk verbieden, wanneer deze systematisch niet in overeenstemming zijn met het als onderdeel goedgekeurde type.

Deze Lid-Staat brengt de genomen maatregelen onverwijld ter kennis van de andere Lid-Staten en de Commissie, met opgave van de redenen van zijn beslissing.

Artikel 4

De bevoegde instanties van iedere Lid-Staat zenden binnen een maand aan de bevoegde instanties van de andere Lid-Staten een afschrift van de onderdeelgoedkeuringsformulieren, waarvan een model in bijlage III is opgenomen, voor elk type bestuurderszitplaats dat zij als onderdeel goedkeuren of weigeren goed te keuren.

Artikel 5

1. Indien de Lid-Staat die de EEG-onderdeelgoedkeuring heeft verleend, constateert dat verscheidene bestuurderszitplaatsen, voorzien van hetzelfde EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk, niet in overeenstemming zijn met het door hem als onderdeel goedgekeurde type, neemt hij de nodige maatregelen om te waarborgen dat de fabricage overeenstemt met het als onderdeel goedgekeurde type. De bevoegde instanties van deze Staat stellen de bevoegde instanties van de andere Lid-Staten in kennis van de genomen maatregelen, die, wanneer het gebrek aan overeenstemming ernstig is en zich herhaaldelijk voordoet, zelfs tot intrekking van de EEG-onderdeelgoedkeuring kunnen leiden. Genoemde instanties nemen dezelfde maatregelen wanneer zij door de bevoegde instanties van een andere Lid-Staat van een dergelijk gebrek aan overeenstemming in kennis worden gesteld.

2. De bevoegde instanties van de Lid-Staten stellen elkaar binnen een maand in kennis van de intrekking van een verleende EEG-onderdeelgoedkeuring en van de beweegredenen daarvoor.

Artikel 6

Elke beschikking houdende weigering of intrekking van de onderdeelgoedkeuring, dan wel verbod van in de handel brengen of van gebruik, genomen uit hoofde van de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn, moet nauwkeurig worden gemotiveerd. Deze beschikking wordt ter kennis van de belanghebbende gebracht met opgave van de krachtens de geldende wettelijke voorschriften van de Lid-Staten openstaande rechtsmiddelen en van de termijnen waarbinnen deze rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

Artikel 7

De Lid-Staten mogen de EEG-goedkeuring of de nationale goedkeuring van een trekker niet weigeren om redenen die verband houden met de bestuurderszitplaats, indien deze van het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk is voorzien en overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV is gemonteerd.

Artikel 8

De Lid-Staten mogen de verkoop, de registratie, het in het verkeer brengen of het gebruik van trekkers niet weigeren of verbieden om redenen die verband houden met de bestuurderszitplaats, indien deze van het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk is voorzien en overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV is gemonteerd.

Artikel 9

1. In de zin van deze richtlijn wordt onder landbouw- of bosbouwtrekker verstaan ieder motorvoertuig op wielen of rupsbanden met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen vooor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd. De trekker kan zijn ingericht voor het vervoer van een lading en van meerijders.

▼M1

2. Deze richtlijn geldt slechts voor de in lid 1 omschreven trekkers, gemonteerd op luchtbanden, met ten minste twee assen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid die ligt tussen 6 en ►M5 40 km/h.

▼B

Artikel 10

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van de bijlagen aan te passen aan de vooruitgang van de techniek, worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van artikel 13 van Richtlijn 74/150/EEG.

Artikel 11

1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de Lid-Staten de nodige maatregelen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen; zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

2. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, ter kennis van de Commissie wordt gebracht.

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
BIJLAGE I

DEFINITIES

1. Bestuurderszitplaats

Onder „bestuurderszitplaats” verstaat men de zitplaats die plaats biedt aan één persoon en bestemd is voor de bestuurder wanneer deze de trekker bestuurt.

2. Zitting van de zitplaats

Onder „zitting van de zitplaats” verstaat men de bijna horizontale oppervlakte van de zitplaats zodat de bestuurder hierop kan zitten.

3. Rugleuning van de zitplaats

Onder „rugleuning van de zitplaats” verstaat men de vrijwel verticale oppervlakte van de zitplaats die dient als steun in de rug van de bestuurder.

4. Zijsteun van de zitplaats

Onder „zijsteun van de zitplaats” verstaat men de inrichtingen of vormen van de zitting die het zijdelings glijden van de bestuurder voorkomen.

4.1. Armleuning van de zitplaats

Onder „armleuning van de zitplaats” verstaat men de inrichtingen aan beide zijden van de zitplaats waarop de zittende bestuurder de arm kan laten steunen.

5. Referentiepunt van de zitplaats (S)

Onder „referentiepunt van de zitplaats (S)” verstaat men het in het middenlangsvlak van de zitplaats gelegen snijpunt van het raakvlak aan de voet van de gecapitonneerde rugleuning en een horizontaal vlak. Dit horizontale vlak snijdt de onderzijde van het vlak dat de zitting vormt 150 mm vóór het referentiepunt van de zitplaats (S) (zie aanhangsel 1 van bijlage II).

6. Diepte van de zitting

Onder „diepte van de zitting” verstaat men de horizontale afstand tussen het referentiepunt van de zitplaats (S) en de voorkant van de zitting.

7. Breedte van de zitting

Onder „breedte van de zitting” verstaat men de horizontale afstand tussen de buitenranden van de zitting, gemeten in een vlak loodrecht op het vlak door het midden van de zitplaats.

8. Instelbereik voor de belasting

Onder „instelbereik voor de belasting” verstaat men het gebied tussen beide belastingen die overeenkomen met de middenposities van de veringskarakteristieken die voor de zwaarste respectievelijk lichtste bestuurders zijn vastgesteld.

▼M2

9. Oscillatiebereik van het veringssysteem

Onder „oscillatiebereik van het veringssysteem” verstaat men de verticale afstand tussen de hoogste positie en de positie op een bepaald ogenblik van een punt dat 200 mm voor het referentiepunt van de zitplaats in het middenlangsvlak van de zitting ligt.

10. Trillingsbeweging

Onder „trillingsbeweging” verstaat men de verticale op- en neergaande beweging van de bestuurderszitplaats.

▼B

11. Trillingsversnelling (a)

Onder „trillingsversnelling (a)” verstaat men de tweede afgeleide van de trillingsuitslag als functie van de tijd.

12. Effectieve waarde van de versnelling (aeff)

Onder „effectieve waarde van de versnelling (aeff)” verstaat men de vierkantswortel uit de gemiddelde waarde in de tijd van het kwadraat van de versnellingen.

▼M2 —————

▼B

►M2 13. Gewogen trillingsversnelling (aw)

Onder „gewogen trillingsversnelling (aw)” verstaat men de met behulp van een corrigerend filter overeenkomstig punt 2.5.3.3.5.2 van bijlage II gewogen trillingsversnelling.

▼M2

awS = effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling gemeten op de zitplaats tijdens een proef op de proefbank of op een genormaliseerde rijbaan;

awB = effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling gemeten bij de bevestiging van de zitplaats tijdens een proef op de proefbank;

image

= referentiewaarde van de effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling gemeten bij de bevestiging van de zitplaats;

image

= gecorrigeerde waarde van de effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling gemeten op de zitplaats tijdens een proef op de proefbank;

image

= effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling gemeten bij de bevestiging van de zitplaats tijdens een proef op de genormaliseerde rijbaan.

▼M2

14. Trillingsverhouding

Onder „trillingsverhouding” verstaat men de verhouding van de gewogen trillingsversnelling gemeten aan de zitplaats van de bestuurder tot die welke aan de bevestiging van de zitplaats overeenkomstig bijlage II, punt 2.5.3.3.2, wordt gemeten.

▼B

►M2 15.Trillingsklasse

Onder „trillingsklasse” verstaat men de klasse of groep van trekkers die dezelfde trillingskenmerken vertonen.

▼M2

16. Trekker van categorie A

Onder „trekker van categorie A” verstaat men een trekker die op grond van overeenkomstige constructiekenmerken in een bepaalde trillingsklasse kan worden ingedeeld.

▼M4

16.1.

Deze trekkers hebben de volgende kenmerken:

Aantal assen: twee,

Vering: achteras ongeveerd.

16.2.

Trekkers van categorie A worden in drie klassen ingedeeld:

Klasse I : trekkers met een lege massa tot 3 600 kg,

Klasse II : trekkers met een lege massa tussen 3 600 en 6 500 kg,

Klasse III : trekkers met een lege massa van meer dan 6.500 kg.

▼M2 —————

▼M2

17. Trekker van categorie B

Onder „trekker van categorie B” verstaat men een trekker die niet in een trillingsklasse van categorie A kan worden ingedeeld.

▼B

►M2 18.Zitplaatsen van hetzelfde type

Onder „zitplaatsen van hetzelfde type” verstaat men zitplaatsen die onderling geen wezenlijke verschillen vertonen. De enige punten waarop verschillen kunnen voorkomen, zijn de volgende:

►M2 18.1.

afmetingen,

►M2 18.2.

positie en helling van de rugleuning,

►M2 18.3.

helling van de zitting,

►M2 18.4.

verstelling in de lengterichting en in de hoogte.
BIJLAGE II

CONSTRUCTIE- EN KEURINGSVOORSCHRIFTEN — VOORWAARDEN VOOR EEG-ONDERDEELGOEDKEURING EN MERKEN

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1.

De zitplaats moet zodanig zijn geconstrueerd dat de bestuurder een gemakkelijke rij- en besturingspositie kan innemen en dat zijn gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk zijn beschermd.

1.2.

De zitplaats moet zonder hulp van gereedschap in de lengterichting en in de hoogte verstelbaar zijn.

1.3.

De zitplaats moet zodanig zijn ontworpen dat schokken en trillingen worden beperkt. Te dien einde moet de zitplaats van een goede vering en trillingsdemping zijn voorzien en moet hij steun in de rug en afdoende zijdelingse steun verschaffen.

De zijdelingse steun wordt afdoende geacht wanneer de zitplaats zodanig is ontworpen dat de zittende bestuurder moeilijk kan wegglijden.

▼M2

1.3.1.

De zitplaats moet kunnen worden aangepast aan personen van uiteenlopende lichaamsmassa; indien hiervoor instelling noodzakelijk is, dan moet deze zonder gereedschap kunnen worden uitgevoerd.

▼B

1.4.

De zitting, de rugleuning, de zijsteunen en, indien zij voorkomen, de afneembare, opklapbare of vaste armleuningen moeten gecapitonneerd zijn.

1.5.

Het referentiepunt van de zitplaats (S) moet worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in aanhangsel 1 van bijlage II.

1.6.

Voor zover niet anders is vermeld, dienen de maten en toleranties aan de volgende bepalingen te voldoen:

1.6.1.

de maten moeten in gehele maateenheden worden aangegeven en eventueel op de meest nabijgelegen maateenheid worden afgerond;

1.6.2.

de metingen dienen te worden verricht met instrumenten waarmede de meetwaarde op de meest nabijgelegen eenheid kan worden afgerond. De gekozen instrumenten moeten het mogelijk maken metingen te verkrijgen met de volgende toleranties:bij lengtemetingen:

± 0,5 %,

bij hoekmetingen:

± 1°,

bij het meten van de massa van de trekker:

± 20 kg,

bij het meten van de bandenspanning:

►M2 ± 0,1 bar;

1.6.3.

voor alle gegevens betreffende de afmetingen geldt een tolerantie van ± 5 %.

1.7.

De zitplaats moet in onderstaande volgorde worden onderworpen aan de volgende proeven, die op een zelfde zitplaats moeten worden uitgevoerd:

▼M2

1.7.1.

Bepaling van de veringskarakteristieken en het instelbereik voor de massa van de bestuurder.

1.7.2.

Vaststelling van de zijdelingse stabiliteit.

1.7.3.

Bepaling van de verticale trillingsbeweging.

▼M2

1.7.4.

Bepaling van de dempingseigenschappen in het resonantiebereik.

▼B

1.8.

Indien de zitplaats zodanig is gefabriceerd dat deze om een verticale as kan draaien, worden de proeven uitgevoerd terwijl de zitplaats in voorwaartse positie is geplaatst en is vastgezet evenwijdig met het middenlangsvlak van de trekker.

1.9.

De aan bovengenoemde proeven onderworpen zitplaats moet wat de fabricage en uitrusting betreft dezelfde kenmerken vertonen als de in serie vervaardigde zitplaatsen.

1.10.

Vóór de uitvoering van de proeven moet de fabrikant de zitplaats laten inlopen.

1.11.

Een keuringsrapport waarin wordt bevestigd dat de zitplaats aan alle proeven is onderworpen zonder schade op te lopen, en waarin tot in bijzonderheden de trillingskenmerken van die zitplaats zijn opgenomen, wordt opgesteld door het laboratorium.

1.12.

Zitplaatsen die voor trekkers van klasse I zijn beproefd, zijn slechts voor trekkers van deze klasse geschikt, terwijl zitplaatsen die voor trekkers van klasse II zijn beproefd, voor trekkers van klasse I en II geschikt zijn►M4 en zitplaatsen die voor trekkers van klasse III zijn beproefd, zijn geschikt voor trekkers van klasse II en III.

2. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

2.1. Afmetingen van de zitting

2.1.1.

De diepte van de zitting moet bij meting op een afstand van 150 mm evenwijdig met het middenlangsvlak van de zitplaats 400 ± 50 mm bedragen (zie onderstaande figuur).

2.1.2.

De breedte van de zitting moet bij meting in een vlak loodrecht op het vlak door het midden van de zitplaats op 150 mm vóór het referentiepunt (S) en maximaal 80 mm boven dit zelfde punt ten minste 450 mm bedragen (zie onderstaande figuur).

2.1.3.

De diepte en de breedte van de zitting van zitplaatsen die zijn bestemd voor trekkers waarvan de minimale spoorbreedte van de achterwielen ≤ 1 150 mm is, kunnen indien het vanwege de constructie van de trekker niet mogelijk is aan de voorschriften van de punten 2.1.1 en 2.1.2 te voldoen, voor de diepte tot 300 mm en voor de breedte tot 400 mm worden verminderd.

2.2. Plaatsing en helling van de rugleuning

2.2.1.

De bovenrand van de rugleuning van de zitplaats moet zich ten minste 260 mm boven het referentiepunt (S) bevinden (zie onderstaande figuur).

2.2.2.

De helling van de rugleuning van de zitplaats moet 10° ± 5° bedragen (zie onderstaande figuur).

2.3. Helling van de zitting

2.3.1.

De achterwaartse helling (zie hoek α in onderstaande figuur) van het belaste oppervlak van het kussen moet 3° tot 12° bedragen ten opzichte van de horizontale lijn, gemeten met de belastingsinrichting volgens aanhangsel 1.

2.4. Verstelling van de zitplaats (zie onderstaande figuur)

2.4.1.

De zitplaats moet verstelbaar zijn in de lengterichting over een minimale afstand:

—van 150 mm voor trekkers waarvan de minimale spoorbreedte van de achterwielen is > 1 150 mm;

—van 60 mm voor trekkers waarvan de minimale spoorbreedte van de achterwielen is ≤ 1 150 mm.

2.4.2.

De zitplaats moet verstelbaar zijn in de hoogte over een minimale afstand:

—van 60 mm voor trekkers waarvan de minimale spoorbreedte van de achterwielen is > 1 150 mm;

—van 30 mm voor trekkers waarvan de minimale spoorbreedte van de achterwielen is ≤ 1 150 mm.

image

2.5. Beproeving van de zitplaats

▼M2

2.5.1. Bepaling van de veringskarakteristieken en het instelbereik voor de massa van de bestuurder

2.5.1.1.

De veringskarakteristieken worden door middel van een statische proef bepaald. Het instelbereik voor de massa van de bestuurder wordt uit de veringskarakteristieken berekend. Deze bepalingen vervallen ten aanzien van zitplaatsen waarbij de instelling van de massa niet met de hand kan worden uitgevoerd.

▼B

2.5.1.2.

De zitplaats wordt op een proefbank of op een trekker gemonteerd en men brengt hetzij rechtstreeks hetzij met behulp van een speciale inrichting een belasting aan en wel zodanig dat die belasting niet meer dan 5 N van de nominale belasting afwijkt. ►M2 De meetfout voor het oscillatiebereik van het veringssysteem mag ten hoogste ± 1 mm bedragen. De belasting moet worden toegepast overeenkomstig de methode van aanhangsel 1, punt 3, van deze bijlage.

▼M2

2.5.1.3.

Een volledige veringskarakteristiek moet vanaf de nullast tot aan de maximale belasting en omgekeerd vanaf de maximale belasting tot aan de nullast worden vastgesteld. De belastingtrappen waarbij het oscillatiebereik van het veringssysteem moet worden gemeten, mogen niet groter zijn dan 100 N; ten minste acht meetpunten moeten op ongeveer gelijke intervallen van het oscillatiebereik worden uitgezet. Als maximale belasting moet hetzij de grens worden vastgesteld waarbij geen verdere verandering van het oscillatiebereik kan worden gemeten, hetzij de belasting van 1 500 N. Na het opleggen en afnemen van de desbetreffende belasting moet het oscillatiebereik 200 mm voor het referentiepunt van de zitplaats in het middenlangsvlak van de zitting worden gemeten. Na het opleggen en afnemen van de belasting moet worden gewacht totdat de zitplaats de ruststand heeft bereikt.

2.5.1.4.

Bij zitplaatsen met een schaal voor de instelling van de massa worden de veringskarakteristieken bepaald bij instelling van de massa van een bestuurder van 50 kg en bij een massa van 120 kg. Bij zitplaatsen zonder schaal voor de instelling van de massa en met instellingsbegrenzing wordt gemeten bij de laagste en de hoogste massa-instelling. Bij zitplaatsen zonder schaal voor de instelling van de massa en zonder instellingsbegrenzing moet de instelling zo worden gekozen dat:

2.5.1.4.1.

bij de onderste grens van de massa-instelling de zitplaats nog juist in de hoogste positie in het oscillatiebereik terugkomt wanneer de belasting wordt verwijderd, en

2.5.1.4.2.

bij de bovenste grens van de massa-instelling een belasting van 1 500 N de zitplaats tot de laagste positie van het oscillatiebereik omlaagbrengt.

▼M2 —————

▼B

2.5.1.5.

Als middenpositie van de vering wordt de positie beschouwd die de zitplaats inneemt indien deze tot de helft van het volle oscillatiebereik is ingedrukt.

2.5.1.6.

Daar de veringskarakteristieken over het algemeen hysteresislussen zijn moet voor de bepaling van de belasting►M2 in de middenpositie van het veringssysteem een mediaanlijn in de hysteresislus worden getrokken (zie bijlage I, punt 8, alsmede de punten A en B in aanhangsel 2 van bijlage II).

▼M2

2.5.1.7.

Voor bepaling van de grenzen van het instelbereik voor de massa van de bestuurder moeten de volgens punt 2.5.1.6 vastgestelde verticale krachten voor de punten A en B (zie bijlage II, aanhangsel 2) met de factor 0,13 kg/N worden vermenigvuldigd.

2.5.2. Bepaling van de zijdelingse stabiliteit

2.5.2.1.

De zitplaats moet op de bovenste grens van de massa-instelling zijn ingesteld en zodanig met de proefbank of trekker zijn verbonden dat de grondplaat van de zitplaats op een vaste plaat (proefbank) rust en waarvan de afmetingen niet kleiner mogen zijn dan die van de grondplaat.

▼B

2.5.2.2.

Op de zitting van de zitplaats of op het zitkussen wordt een proefbelasting van 1 000 N aangebracht en wel zodanig dat het aangrijpingspunt zich 200 mm vóór het referentiepunt van de zitplaats (S) bevindt en beurtelings aan beide zijden op 150 mm van het symmetrievlak van de zitplaats.

2.5.2.3.

Tijdens de belasting moet telkens in de uiterste positie van de horizontale en verticale verstelling van de zitplaats de verandering van de zijdelingse hellingshoek van de zitting worden gemeten. Een permanente vervorming in de nabijheid van het aangrijpingspunt van de blasting wordt niet in aanmerking genomen.

▼M2

2.5.3. Bepaling van de verticale trillingsbeweging

▼B

De trillingsbeweging van de zitplaats wordt bepaald door middel van proeven op de proefbank en/of op de genormaliseerde rijbaan naargelang de zitplaats bestemd is voor een bepaalde klasse of bepaalde klassen trekkers van categorie A, dan wel voor een trekker van categorie B.

2.5.3.1. Beproeving op de proefbank

▼M2

2.5.3.1.1.

De proefbank voor de trillingsbeweging moet de verticale trillingen die aan de bevestiging van de zitplaats van de trekker optreden simuleren. De trillingen worden opgewekt met behulp van een elektrohydraulische regelinrichting. Als richtwaarden dienen hetzij de in de aanhangsels ►M4 4, 5a en 5b van bijlage II voor de betrokken klasse trekkers vastgestelde waarden, hetzij de dubbel geïntegreerde versnellingssignalen die bij een rit met een trekker van categorie B met een snelheid van 12 ± 0,5 km/h op de genormaliseerde rijbaan, zoals die in punt 2.5.3.2.1 is omschreven, aan de bevestiging van de zitplaats zijn geregistreerd. Ter beproeving van het trillingsgedrag dient een opwekking plaats te vinden van een dubbele ononderbroken reeks van richtwaarden. De overgang tussen het einde van de op genormaliseerde rijbaan tijdens de eerste passage opgenomen reeks versnellingssignalen en het begin van de volgende reeks dient ononderbroken en zonder schokken of stoten plaats te vinden. De metingen mogen niet worden uitgevoerd bij de eerste overgang van de richtwaarden of het versnellingssignaal. In plaats van de in de aanhangsels ►M4 4, 5a en 5b van deze bijlage vastgestelde reeksen van 700 waarden, mag ook gebruik worden gemaakt van een groter aantal waarden indien deze bij voorbeeld met een kubieke „spline”-functie uit de oorspronkelijke 700 waarden werden berekend.

▼B

2.5.3.1.2.

Behalve een bevestigingsinrichting voor de te beproeven zitplaats moet het platform van een stuurwiel en een voetsteun zijn voorzien. De inrichting en positie hiervan moeten in overeenstemming zijn met de aanwijzingen in aanhangsel 6.

▼M2

2.5.3.1.3.

De proefbank moet in hoge mate bestand zijn tegen buiging en torsie, terwijl de lagers en geleidingen uitsluitend de technisch noodzakelijke speling mogen vertonen. Indien het platform door een schommelende arm wordt geleid, moet de maat R ten minste 2 000 mm bedragen (zie aanhangsel 6). Tussen 0,5 Hz en 5 Hz moet de grootte-orde van de trillingsverhouding, gemeten bij intervallen van niet meer dan 0,5 Hz, 1,00 ± 0,05 bedragen. Binnen ditzelfde frequentiegebied mag de faseverschuiving met niet meer dan 20° variëren.

▼B

2.5.3.2. Beproeving op een genormaliseerde rijbaan

▼M2

2.5.3.2.1.

De rijbaan omvat twee evenwijdige stroken waarvan de onderlinge afstand overeenkomt met de spoorbreedte van de trekker. Beide stroken moeten zijn vervaardigd van niet-elastisch materiaal, zoals hout of beton en zijn uitgevoerd in de vorm van een reeks blokken in een raamwerk, of de vorm hebben van een ononderbroken glad oppervlak. Het lengteprofiel van elke strook wordt bepaald door de ordinaten van de verheffing ten opzichte van een basisniveau; deze ordinaten zijn in de tabellen van aanhangsel 3 van bijlage II aangegeven. Voor de rijbaan wordt de verheffing bepaald volgens intervallen van 16 cm over de gehele lengte van de strook.

De rijbaan moet stevig op vaste grond steunen en op ieder punt over de gehele lengte mogen de stroken slechts geringe verschillen in breedte vertonen en moeten zij steeds zo breed zijn dat zij de wielen van de trekker volledig en voortdurend ondersteunen. Wanneer de stroken uit blokken bestaan moeten deze een dikte van 6 tot 8 cm hebben. De afstand tussen de middens van de blokken moet 16 cm bedragen.

De lengte van de genormaliseerde rijbaan bedraagt 100 m.

De metingen moeten worden begonnen zodra de hartlijn van de achteras van de trekker zich loodrecht boven punt D = 0 van de rijbaan bevindt; de metingen moeten worden beëindigd, zodra de hartlijn van de vooras van de trekker zich loodrecht boven het punt D = 100 van de rijbaan bevindt (zie tabel in aanhangsel 3 van deze bijlage).

2.5.3.2.2.

De metingen worden uitgevoerd bij een snelheid van 12 km/h ± 0,5 km/h.

De voorgeschreven snelheid moet zonder gebruikmaking van de remmen worden aangehouden. De trillingen moeten op de zitplaats worden gemeten, alsmede aan de bevestiging van de zitplaats op de trekker, met een lichte en een zware bestuurder.

De snelheid van 12 km/h moet eerst op een aanloopbaan worden bereikt. Deze baan moet vlak zijn en zonder hoogteverschil op de genormaliseerde rijbaan aansluiten.

▼B

2.5.3.2.3.

De zitplaats moet volgens de instructies van de fabrikant op de massa van de bestuurder worden ingesteld.

2.5.3.2.4.

De trekker moet met een veiligheidsframe of -cabine zijn uitgerust, tenzij het om een type gaat dat de aanwezigheid hiervan niet vereist. Aan de trekker mogen geen aanbouwwerktuigen zijn aangebracht. Bovendien mag zich geen ballast aan de wielen of het chassis en geen vloeistof in de banden bevinden.

2.5.3.2.5.

De bij de proef gebruikte banden moeten de standaardafmetingen en het standaardaantal koordlagen (ply-rating) hebben die voor de trekker zijn vastgesteld volgens de voorschriften van de fabrikant. De hoogte van het profiel mag niet minder bedragen dan 65 % van de hoogte van het profiel van een nieuwe band.

2.5.3.2.6.

Het zijvlak van de banden mag niet beschadigd zijn. De bandenspanning moet overeenkomen met het rekenkundig gemiddelde van de referentiespanningen die door de fabrikant van de luchtbanden zijn aanbevolen. De spoorbreedte moet overeenkomen met die welke onder normale arbeidsomstandigheden wordt gebruikt voor het trekkermodel waarop de zitplaats is aangebracht.

2.5.3.2.7.

De metingen aan de bevestiging van de zitplaats en die op de zitplaats moeten tijdens dezelfde rit worden uitgevoerd.

Voor de meting en registrering van de trillingen moeten een versnellingsmeter, een meetversterker en een bandopnameapparaat of een trillingsmeter met directe aflezing worden gebruikt. De voor deze apparaten vereiste specificaties zijn aangegeven in de punten 2.5.3.3.2 tot en met 2.5.3.3.6.

2.5.3.3. Voorschriften voor de beproeving op een rijbaan en op de proefbank

▼M2

2.5.3.3.1.

Massa van de bestuurder

De beproeving dient plaats te vinden met twee bestuurders: de een met een totale massa van 59 kg ± 1 kg, waarvan zich niet meer dan 5 kg in een gordel bevindt die om het middel van de bestuurder is aangebracht; de ander met een massa van 98 kg ± 5 kg, waarvan niet meer dan 8 kg in de gordel.

2.5.3.3.2.

Plaatsing van de versnellingsmeter

Voor meting van de op de bestuurder van de trekker overgedragen trillingen wordt een versnellingsmeter bevestigd op een vlakke plaat met een doorsnede van 250 mm ± 50 mm waarvan het centrale stijve gedeelte een doorsnede moet hebben van 75 mm; de plaat moet zijn voorzien van een onbuigzame bescherming voor de versnellingsmeter. Deze plaat moet midden op de zitting tussen zitplaats en bestuurder liggen en van een stroef oppervlak zijn voorzien.

Voor meting van de trillingen bij de bevestiging van de zitplaats moet in de nabijheid van deze bevestiging een versnellingsopnemer worden aangebracht op een punt dat niet meer dan 100 mm van het middenlangsvlak van de trekker is verwijderd en dat zich niet buiten de verticale projectie van de zitting op de trekker bevindt.

▼B

2.5.3.3.3.

Meting van de trillingsversnelling

De versnellingsmeter en de daarmede verbonden versterker- en overdrachtsapparaten moeten op trillingen met een effectieve waarde van 0,05 m/s2 reageren en zonder vervorming en met een maximale fout van ± 2,5 % in het frequentiegebied van 1 Hz tot 80 Hz trillingen met een effectieve waarde van 5 m/s2 met een topfactor 3 (verhouding van piekwaarde tot effectieve waarde) kunnen meten.

2.5.3.3.4.

Bandopnameapparaat

Indien een bandopnameapparaat wordt gebruikt, mag deze een maximale weergavefout van ± 3,5 % voor een frequentiegebied van 1 Hz tot 80 Hz hebben, met inbegrip van de verandering van de bandsnelheid tijdens de weergave voor de analyse.

2.5.3.3.5.

Trillingsmeter

2.5.3.3.5.1.

Trillingen van meer dan 10 Hz kunnen worden verwaarloosd. Vóór de trillingsmeter kan derhalve een laagdoorlatend filter met een afsnijfrequentie van ongeveer 10 Hz en een demping van 12 dB per octaaf worden geschakeld.

2.5.3.3.5.2.

Dit toestel moet een elektronisch wegingsfilter tussen opnemer en integratiegedeelte bevatten. Dit filter moet in overeenstemming zijn met de curve in aanhangsel 8 van deze bijlage en mag niet meer dan ± 0,5 dB in het frequentiegebied van 2 Hz tot 4 Hz en ± 2 dB voor de overige frequenties daarvan afwijken.

2.5.3.3.5.3.

Het elektronisch meetapparaat moet kunnen aangeven:

—hetzij de integraal (I) van het kwadraat van de gewogen trillingsversnelling (aw) bij een beproevingstijd (T):

image

—hetzij de vierkantswortel van deze integraal,

—hetzij direct de effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling (aweff):

image

▼M2

De meetfout van de complete meetopstelling mag niet groter zijn dan ± 5 % van de meetwaarde.

▼B

2.5.3.3.6.

IJking

Alle toestellen moeten regelmatig worden geijkt.

2.5.3.3.7.

Evaluatie van de trillingsproeven

▼M2

2.5.3.3.7.1.

Tijdens elke proef moet de gewogen trillingsversnelling voor de totale duur van de proef met de trillingsmeter overeenkomstig punt 2.5.3.3.5 worden vastgesteld.

2.5.3.3.7.2.

In het keuringsrapport moet de rekenkundig gemiddelde waarde van de effectieve waarden worden aangegeven van de gewogen trillingsversnelling op de zitplaats (awS) voor de lichte bestuurder, alsook de rekenkundig gemiddelde waarde van de effectieve waarden van de gewogen trillingsversnelling op de zitplaats (awS) voor de zware bestuurder.

In het keuringsrapport moet tevens de verhouding worden aangegeven tussen het rekenkundig gemiddelde van de effectieve waarden van de gewogen trillingsversnelling gemeten op de zitplaats (awS) en het rekenkundig gemiddelde van de effectieve waarden van de gewogen trillingsversnelling gemeten bij de bevestiging van de zitplaats (awB). Deze verhoudingen moeten tot twee cijfers achter de komma worden vermeld.

2.5.3.3.7.3.

Tijdens de trillingsproeven moet de omgevingstemperatuur worden gemeten; deze moet in het rapport worden vermeld.

2.5.4. Naar gelang van de bestemming van de zitplaatsen toegepaste trillingsproeven

▼B

2.5.4.1.

Een zitplaats die bestemd is om te worden gebruikt op een klasse (klassen) trekkers van categorie A moet worden beproefd op een trillingsproefbank met gebruikmaking van de passende richtwaardesignalen.

2.5.4.2.

Een zitplaats die is bestemd om op een bepaald type trekker van categorie B te worden gebruikt, wordt op een genormaliseerde rijbaan beproefd met behulp van een trekker van dit type. De zitplaats kan echter ook aan een simulatieproef worden onderworpen waarbij een richtwaardesignaal wordt toegepast dat overeenkomt met het verloop van de versnelling, zoals dit bij de beproeving op de genormaliseerde rijbaan is vastgesteld met het type trekker waarvoor de zitplaats is bestemd.

2.5.4.3.

Een zitplaats die is bestemd om uitsluitend op een bepaald type trekker van categorie A te worden gebruikt, kan eveneens overeenkomstig de voorschriften van punt 2.5.4.2 worden beproefd; in dat geval wordt de onderdeelgoedkeuring uitsluitend verleend voor het type trekker waarvoor de beproefde zitplaats is bestemd.

▼M2

2.5.5. Methode ter bepaling van de gewogen trillingsversnelling van zitplaatsen voor trekkers van categorie A

▼M2 —————

▼M2

2.5.5.1.

De proeven op de trillingsproefbank moeten overeenkomstig punt 2.5.3.1 worden uitgevoerd.

De tijdens de meting aan de bevestiging van de zitplaats daadwerkelijk bestaande waarde awB moet worden bepaald. Bij afwijkingen ten opzichte van de referentiewaarde

▼M4

a*wB = 2,05 m/s2 voor trekkers van categorie A van klasse I,

a*wB = 1,5 m/s2 voor trekkers van categorie A van klasse II,

a*wB = 1,3 m/s2 voor trekkers van categorie A van klasse III,

▼M2

moet de op de bestuurderszitplaats gemeten versnelling awS overeenkomstig volgende formule worden gecorrigeerd:

image

▼M4

2.5.5.2.

Voor elk van beide bestuurders bedoeld in punt 2.5.3.3.1 moet de gewogen trillingsversnelling op de zitplaats gedurende 28 seconden voor klasse I en III en gedurende 31 seconden voor klasse II worden gemeten. De meting moet worden begonnen bij het richtwaardesignaal overeenkomende met t = 0 seconde en worden beëindigd bij het richtwaardesignaal overeenkomende met t = 28 of 31 seconden (aanhangsels 4, 5a en 5b van deze bijlage).

Er moeten ten minste twee proefgangen worden uitgevoerd. De gemeten waarden mogen niet meer dan ± 5 % van het rekenkundig gemiddelde afwijken. Elke volledige reeks richtwaardesignalen moet worden geproduceerd in een tijdsverloop van 28 of 31 ± 0,5 s.

▼M2

2.5.6. Methode ter bepaling van de gewogen trillingsversnelling van zitplaatsen voor trekkers van categorie B

2.5.6.1.

Overeenkomstig punt 2.5.4.2 kunnen de trillingsproeven voor de zitplaats niet voor een klasse trekkers, maar uitsluitend op het trekkerstype waarvoor de zitplaats is bestemd, worden toegepast.

2.5.6.2.

De beproeving op een genormaliseerde rijbaan moet overeenkomstig de punten 2.5.3.2 en 2.5.3.3 worden verricht. De op de bestuurderszitplaats gemeten trillingsversnelling (awS) behoeft geen correctie. Er moeten ten minste twee proefgangen worden uitgevoerd op de genormaliseerde rijbaan. De gemeten waarden mogen niet meer dan ± 10 % van de rekenkundig gemiddelde waarde afwijken.

2.5.6.3.

Een eventuele beproeving op de proefbank moet gekoppeld zijn aan een beproeving op de genormaliseerde rijbaan overeenkomstig de voorschriften van punt 2.5.3.1 en 2.5.3.3.

2.5.6.4.

De trillingsproefbank moet zodanig worden ingesteld dat de aan de bevestiging van de zitplaats gemeten effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling (awB) minder dan ± 5 % afwijkt van de op de genormaliseerde rijbaan aan de bevestiging van de zitplaats gemeten effectieve waarde van de gewogen trillingsversnelling (

image

).

Bij afwijkingen van de op de rijbaan aan de bevestiging van de zitplaats gemeten waarde (

image

) dient de op de proefbank aan de zitplaats gemeten gewogen trillingsversnelling volgens onderstaande formule te worden gecorrigeerd:

image

Elk van de proeven op de proefbank moet tweemaal worden uitgevoerd. De meetwaarden mogen met niet meer dan ± 5 % van de rekenkundig gemiddelde waarde afwijken.

▼M2

2.5.7. Proeven ter bepaling van de dempingseigenschappen in het resonantiebereik

2.5.7.1.

Deze proef wordt op de proefbank overeenkomstig punt 2.5.3.1 uitgevoerd. Hierbij dient echter op het volgende te worden gelet:

2.5.7.2.

In plaats van de richtwaardesignalen volgens punt 2.5.3.1.1, tweede alinea (zie aanhangsels ►M4 4, 5a en 5b van deze bijlage) worden sinustrillingen met een amplitude van ± 15 mm bij een frequentie van 0,5 tot 2 Hz opgewekt. Het frequentiebereik moet met constante frequentievergroting in 60 seconden of in trappen van ten hoogste 0,05 Hz met toenemende frequentie en op dezelfde wijze met afnemende frequentie worden doorlopen. Bij deze metingen is het toegestaan de van de versnellingsmeter uitgaande signalen via een bandfilter met een afsnijfrequentie van 0,5 tot 2,0 Hz te filtreren.

2.5.7.3.

De zitplaats dient bij de eerste proef met een massa van 40 kg en bij de tweede proef met een massa van 80 kg te worden belast; de massa dient met behulp van de in aanhangsel 1, figuur 1, van deze bijlage weergegeven inrichting volgens dezelfde krachtlijnen als bij de bepaling van het referentiepunt van de zitplaats te worden aangebracht.

2.5.7.4.

De verhouding van de effectieve waarden van de trillingsversnellingen op de zitting (awS) en op de bevestiging van de zitplaats (awB):

image

dient in het frequentiebereik van 0,5 tot 2,0 Hz in trappen van ten hoogste 0,05 Hz te worden bepaald.”.

2.5.7.5.

De gemeten verhouding moet met 2 cijfers achter de komma in het keuringsrapport worden vermeld.

▼B

3. VOORWAARDEN VOOR EEG-ONDERDEELGOEDKEURING EN MERKEN

3.1. Voorwaarden voor de EEG-onderdeelgoedkeuring van een zitplaats

Voor het verlenen van de EEG-onderdeelgoedkeuring moet een zitplaats behalve aan de bovenstaande voorschriften aan de volgende voorwaarden voldoen:

3.1.1.

de zitplaats moet wat de massa van de bestuurder betreft ten minste een instelbereik van 50 tot 120 kg hebben;

3.1.2.

de verandering van de hellingshoek bij de beproeving van de zijdelingse stabiliteit mag niet meer dan 5° bedragen;

3.1.3.

geen van de twee waarden bedoeld in punt 2.5.3.3.7.2 mag meer dan 1,25 m/s2 bedragen.

▼M2

3.1.4.

De in punt 2.5.7.4 en 2.5.7.5 genoemde verhouding mag de waarde 2 niet overschrijden.

▼B

3.2. Aaanvraag van EEG-onderdeelgoedkeuring

3.2.1.

De aanvraag van EEG-onderdeelgoedkeuring moet door de houder van het fabrieks- of handelsmerk of diens gemachtigde worden ingediend.

3.2.2.

Voor elk type bestuurderszitplaats moet de aanvraag vergezeld gaan van:

3.2.2.1.

een korte technische beschrijving met in het bijzonder vermelding van het (de) trekkertype(s) waarvoor de zitplaats is bestemd;

3.2.2.2.

tekeningen in drievoud die voldoende gedetailleerd zijn om het type zitplaats te kunnen identificeren, en waarop met name het volgende is aangegeven: afmetingen, gewicht, veringssysteem en bevestigingswijze;

3.2.2.3.

ten minste een zitplaats;

3.2.2.4.

indien nodig een trekker die representatief is voor het trekkertype waarvoor de zitplaats is bestemd.

3.3. Opschriften

3.3.1.

De ter EEG-onderdeelgoedkeuring aangeboden zitplaats moet van het fabrieks- of handelsmerk van de aanvrager zijn voorzien; dit merk moet duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn.

3.3.2.

Op iedere zitplaats moet een voldoende grote ruimte voor het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk voorkomen; deze ruimte moet op de in punt 3.2.2.2 vermelde tekeningen zijn aangegeven.

3.4. EEG-onderdeelgoedkeuring

3.4.1.

Indien de overeenkomstig punt 3.2 ingediende zitplaats aan de bepalingen van de punten 3.1 en 3.3 voldoet, wordt de EEG-onderdeelgoedkeuring verleend en een onderdeelgoedkeuringsnummer toegekend.

3.4.2.

Dit nummer kan niet meer aan een ander type zitplaats worden toegekend.

3.5. Merken

3.5.1.

Iedere zitplaats die in overeenstemming is met een krachtens deze richtlijn als onderdeel goedgekeurd type moet van een EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk zijn voorzien.

3.5.2.

Dit merk bestaat:

3.5.2.1.

uit een rechthoek waarin een kleine letter „e”, gevolgd door het kennummer of de kenletters van de Lid-Staat die de onderdeelgoedkeuring heeft verleend, is geplaatst:

▼A2

1voor Duitsland

2voor Frankrijk

3voor Italië

4voor Nederland

6voor België

9voor Spanje

11voor het Verenigd Koninkrijk

13voor Luxemburg

DKvoor Denemarken

▼M3

ELvoor Griekenland

▼A2

IRLvoor Ierland

Pvoor Portugal

12voor Oostenrijk

17voor Finland

5voor Zweden

▼A4

8voor Tsjechië

29voor Estland

CYvoor Cyprus

32voor Letland

36voor Litouwen

7voor Hongarije

MTvoor Malta

20voor Polen

26voor Slovenië

27voor Slowakije

▼M7

34voor Bulgarije

19voor Roemenië

▼M8

25voor Kroatië

▼B

3.5.2.2.

uit een EEG-onderdeelgoedkeuringsnummer dat overeenkomt met het nummer van het voor het type zitplaats opgestelde EEG-onderdeelgoedkeuringsformulier, onder en in de nabijheid van de rechthoek en

3.5.2.3.

uit de vermelding, boven en in de nabijheid van de rechthoek, van het type trekker van categorie A waarvoor de zitplaats is bestemd. Deze laatste vermelding moet als volgt luiden:

I : voor trekkers van categorie A van klasse I,

I & II : voor trekkers van categorie A van klasse I en II,

▼M4

II & III : voor trekkers van categorie A van klasse II en III.

▼B

Indien boven de rechthoek niets is vermeld, betekent zulks dat de zitplaats voor een trekker van categorie B is bestemd.

3.5.3.

Het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk moet op de zitplaats zijn aangebracht en wel zodanig dat het onuitwisbaar en duidelijk leesbaar is, ook wanneer de zitplaats op de trekker is gemonteerd.

3.5.4.

Aanhangsel 11 bevat een voorbeeld van het onderdeelgoedkeuringsmerk.

3.5.5.

De afmetingen van de verschillende delen van dit merk mogen niet kleiner zijn dan de minimumafmetingen die voor het aanbrengen van merken zijn voorgeschreven en in aanhangsel 11 zijn vermeld.
Aanhangsel 1

Methode voor de bepaling van het referentiepunt van de zitplaats (S)

1. DEFINITIE VAN HET REFERENTIEPUNT VAN DE ZITPLAATS (S)

Onder „referentiepunt van de zitplaats (S)” verstaat men het in het middenlangsvlak van de zitplaats gelegen snijpunt van het raakvlak aan de voet van de gecapitonneerde rugleuning en een horizontaal vlak. Dit horizontale vlak snijdt de onderzijde van het vlak dat de zitting vormt 150 mm vóór het referentiepunt van de zitplaats (S).

2. INRICHTLING VOOR HET BEPALEN VAN HET REFERENTIEPUNT (S)

De in figuur 1 weergegeven inrichting moet bestaan uit een komvormige zittingsplaat en rugleuningplaten. De onderste rugleuningplaat kan scharnieren op de plaats van de zitbeenknobbels (A) en de lendenen (B), waarbij de hoogte van het scharnier (B) versteld kan worden.

3. METHODE VOOR HET BEPALEN VAN HET REFERENTIEPUNT (S)

Het referentiepunt van de zitplaats (S) moet worden bepaald aan de hand van de in de figuren 1 en 2 afgebeelde inrichting, waarmee de bezetting door de bestuurder wordt gesimuleerd. De inrichting moet in de juiste stand op de stoel worden aangebracht. Vervolgens moet een kracht van 550 N worden uitgeoefend op een punt dat 50 mm vóór het scharnier (A) is gelegen en moeten de twee gedeelten van de rugleuningplaat licht tangentieel tegen de gecapitonneerde rugleuning worden aangedrukt.

Indien het niet mogelijk is om de op elk oppervlak van de gecapitonneerde rugleuning gedefinieerde raaklijnen (onder en boven de lendenstreek) te bepalen, dient de volgende methode te worden toegepast:

a)Het is niet mogelijk de raaklijn op het onderste gedeelte te bepalen:

Het onderste gedeelte van de rugleuningplaat in verticale stand moet licht tegen de gecapitonneerde rugleuning worden aangedrukt.

b)Het is niet mogelijk de raaklijn op het bovenste gedeelte te bepalen:

Het scharnier (B) moet worden aangebracht op een hoogte van 230 mm boven het referentiepunt (S) van de stoel, indien het onderste gedeelte van de rugleuningplaat zich in verticale stand bevindt. Vervolgens moeten de twee gedeelten van de rugleuningplaat in verticale stand licht tangentieel tegen de gecapitonneerde rugleuning worden aangedrukt.

image

Figuur 1

Inrichting voor het bepalen van het referentiepunt van de zitplaats (S)

image

Figuur 2

Inrichting in beproevingspositie

▼M2
Aanhangsel 2

Bepaling van de veringskarakteristieken en van het instelbereik (punt 2.5.1)

image

▼B
Aanhangsel 3

Beproeving op een genormaliseerde rijbaan

Tabel van de ordinaten van de verheffing ten opzichte van een►M2 ————— grondlijn die het profiel van elke strook van de rijbaan bepalen (punt 2.5.3.2.1)

▼M2

D = afstand (in m) van het begin van de genormaliseerde rijbaan

▼B

L = ordinaat van de linkerstrook (mm)

R = ordinaat van de rechterstrook (mm)D

L

R

0

115

140

0,16

110

125

0,32

110

140

0,48

115

135

0,64

120

135

0,80

120

125

0,96

125

135

1,12

120

125

1,28

120

115

1,44

115

110

1,60

110

100

1,76

110

110

1,92

110

110

2,08

115

115

2,24

110

110

2,40

100

110

2,56

100

100

2,72

95

110

2,88

95

95

3,04

90

95

3,20

90

100

3,36

85

100

3,52

90

100

3,68

90

115

3,84

95

110

4,00

90

110

4,16

90

95

4,32

95

100

4,48

100

100

4,64

100

90

4,90

90

90

4,96

90

90

5,12

95

90

5,28

95

70

5,44

95

65

5,60

90

50

5,76

95

50

5,92

85

50

6,08

85

55

6,24

75

55

6,40

75

55

6,56

70

65

6,72

75

75

6,88

65

75

7,04

65

85

7,20

65

90

7,36

75

95

7,52

75

100

7,68

95

95

7,84

115

110

8,00

115

100

8,16

125

110

8,32

110

100

8,48

110

100

8,64

110

95

8,80

110

95

8,96

110

95

9,12

110

100

9,28

125

90

9,44

120

100

9,60

135

95

9,76

120

95

9,92

120

95

10,08

120

95

10,24

115

85

10,40

115

90

10,56

115

85

10,72

115

90

10,88

120

90

11,04

110

75

11,20

110

75

11,36

100

85

11,52

110

85

11,68

95

90

11,84

95

90

12,00

95

85

12,16

100

95

12,32

100

90

12,48

95

85

12,64

95

85

12,80

95

90

12,96

85

90

13,12

85

85

13,28

75

90

13,44

75

95

13,60

75

90

13,76

70

75

13,92

70

90

14,08

70

100

14,24

70

110

14,40

65

95

14,56

65

100

14,72

65

90

14,88

65

90

15,04

65

85

15,20

55

85

15,36

65

85

15,52

65

85

15,68

55

75

15,84

55

85

16,00

65

75

16,16

55

85

16,32

50

75

16,48

55

75

16,64

65

75

16,80

65

75

16,96

65

85

17,12

65

70

17,28

65

65

17,44

65

75

17,60

65

75

17,76

50

75

17,92

55

85

18,08

55

85

18,24

65

85

18,40

70

75

18,56

75

75

18,72

95

75

18,88

90

75

19,04

90

70

19,20

95

70

19,36

85

70

19,52

85

75

19,68

75

85

19,84

85

85

20,00

75

90

20,16

85

85

20,32

75

70

20,48

70

75

20,64

65

75

20,80

70

75

20,96

65

75

21,12

70

75

21,28

70

85

21,44

70

85

21,60

70

90

21,76

75

95

21,92

75

95

22,08

75

90

22,24

85

90

22,40

85

95

22,58

90

85

22,72

90

85

22,88

95

85

23,04

95

85

23,20

100

85

23,36

100

75

23,52

110

85

23,68

110

85

23,84

110

85

24,00

100

75

24,16

100

75

24,32

95

70

24,48

100

70

24,64

100

70

24,80

115

75

24,96

110

75

25,12

110

85

25,28

100

75

25,44

110

95

25,60

100

95

25,76

115

100

25,92

115

100

26,08

110

95

26,24

115

95

26,40

110

95

26,56

100

95

26,72

100

95

26,88

100

100

27,04

100

95

27,20

100

95

27,36

110

90

27,52

115

90

27,68

115

85

27,84

110

90

28,00

110

85

28,16

110

85

28,32

100

85

28,48

100

90

28,64

90

85

28,80

90

75

28,96

75

90

29,12

75

75

29,28

75

75

29,44

70

75

29,60

75

75

29,76

75

85

29,92

85

75

30,08

75

75

30,24

85

75

30,40

75

75

30,56

70

75

30,72

75

75

30,88

85

75

31,04

90

75

31,20

90

85

31,36

100

75

31,52

100

75

31,68

120

85

31,84

115

75

32,00

120

85

32,16

120

85

32,32

135

90

32,48

145

95

32,64

160

95

32,80

165

90

32,96

155

90

33,12

145

90

33,28

140

95

33,44

140

85

33,60

140

85

33,76

125

75

33,92

125

75

34,08

115

85

34,24

120

75

34,40

125

75

34,56

115

85

34,72

115

75

34,88

115

90

35,04

115

100

35,20

120

100

35,36

120

100

35,52

135

95

35,68

135

95

35,84

135

95

36,00

135

90

36,16

120

75

36,32

115

75

36,48

110

70

36,64

100

65

36,80

110

55

36,96

115

55

37,12

100

50

37,28

115

50

37,44

110

50

37,60

100

65

37,76

90

55

37,92

95

55

38,08

90

35

38,24

90

35

38,40

110

35

38,56

100

35

38,72

115

35

38,88

100

35

39,04

100

35

39,20

110

30

39,36

110

45

39,52

110

50

39,68

100

55

39,84

110

50

40,00

90

55

40,16

85

55

40,32

90

65

40,48

90

65

40,64

90

70

40,80

95

75

40,96

95

75

41,12

95

75

41,28

90

90

41,44

90

95

41,60

85

95

41,76

85

100

41,92

90

100

42,08

90

95

42,24

85

100

42,40

85

110

42,56

95

110

42,72

95

115

42,88

95

115

43,04

100

100

43,20

100

95

43,36

100

95

43,52

100

90

43,68

110

95

43,84

100

100

44,00

110

90

44,16

100

85

44,32

110

90

44,48

110

85

44,64

100

85

44,80

100

90

44,96

95

90

45,12

90

95

45,28

90

100

45,44

95

100

45,60

90

90

45,76

85

90

45,92

75

90

46,08

85

90

46,24

75

90

46,40

75

90

46,54

75

90

46,72

85

90

46,88

85

85

47,04

90

85

47,20

75

85

47,36

65

75

47,52

70

70

47,68

70

75

47,84

70

75

48,00

75

85

48,16

90

95

48,32

95

95

48,48

100

120

48,64

110

100

48,80

115

100

48,96

115

115

49,12

120

115

49,28

120

110

49,44

115

95

49,60

115

90

49,76

115

90

49,92

110

95

50,08

110

100

50,24

100

110

50,40

100

120

50,56

95

120

50,72

95

115

50,88

95

120

51,04

95

120

51,20

90

135

51,36

95

125

51,52

95

120

51,68

100

120

51,84

100

120

52,00

100

120

52,16

100

125

52,32

110

125

52,48

110

125

52,64

100

125

52,80

100

120

52,96

100

120

53,12

110

115

53,28

100

110

53,44

110

110

53,60

95

110

53,76

95

110

53,92

100

110

54,08

95

100

54,24

100

100

54,40

100

100

54,56

100

100

54,72

95

100

54,88

100

100

55,04

100

115

55,20

110

115

55,36

100

110

55,52

110

100

55,68

100

110

55,84

100

110

56,00

100

110

56,16

95

115

56,32

90

110

56,48

95

110

56,64

95

110

56,80

90

100

56,96

100

100

57,12

100

95

57,28

95

100

57,44

100

100

57,60

95

115

57,76

85

110

57,92

90

115

58,08

90

110

58,24

90

100

58,40

85

95

58,56

90

95

58,72

85

90

58,88

90

90

59,04

90

95

59,20

90

115

59,36

90

115

59,52

90

115

59,68

85

110

59,84

75

110

60,00

90

115

60,16

90

120

60,32

90

120

60,48

90

120

60,64

95

120

60,80

95

120

60,96

90

120

61,12

90

115

61,28

95

110

61,44

95

110

61,60

100

100

61,76

110

100

61,92

100

100

62,08

100

100

62,24

95

100

62,40

95

100

62,56

95

100

62,72

90

100

62,88

90

100

63,04

90

100

63,20

90

90

63,36

90

90

63,52

85

90

63,68

85

90

63,84

75

85

64,00

75

85

64,16

75

75

64,32

75

75

64,48

70

75

64,64

70

70

64,80

70

55

64,96

70

45

65,12

65

55

65,28

65

55

65,44

65

65

65,60

55

70

65,76

55

75

65,92

55

75

66,08

55

75

66,24

55

85

66,46

55

85

66,56

65

90

66,72

70

90

66,88

70

110

67,04

65

100

67,20

55

100

67,36

65

100

67,52

50

100

67,68

50

85

67,84

50

90

68,00

50

100

68,16

55

100

68,32

55

95

68,48

65

90

68,64

50

85

68,80

50

70

68,96

50

70

69,12

50

65

69,28

50

55

69,44

45

50

69,60

35

50

69,76

35

55

69,92

35

65

70,08

35

65

70,24

35

65

70,40

35

55

70,56

45

55

70,72

50

55

70,88

50

50

71,04

50

45

71,20

50

45

71,36

50

50

71,52

45

45

71,68

45

55

71,84

55

65

72,00

55

65

72,16

70

65

72,32

70

75

72,48

75

85

72,64

75

85

72,80

75

90

72,96

85

95

73,12

90

100

73,28

90

110

73,44

90

115

73,60

90

120

73,76

90

115

73,92

90

115

74,08

110

115

74,24

100

110

74,40

100

110

74,56

100

110

74,72

95

115

74,88

95

120

75,04

95

125

75,20

95

135

75,36

100

135

75,52

100

140

75,68

100

140

75,84

100

140

76,00

110

135

76,16

100

125

76,32

100

125

76,48

100

125

76,64

110

125

76,80

115

125

76,96

120

125

77,12

120

125

77,28

120

135

77,44

110

125

77,60

100

125

77,76

120

135

77,92

120

125

78,08

120

125

78,24

115

125

78,40

115

120

78,56

115

120

78,72

110

120

78,88

100

120

79,04

100

120

79,20

95

120

79,36

95

120

79,52

95

125

79,68

95

125

79,84

100

120

80,00

95

125

80,16

95

125

80,32

95

125

80,48

100

120

80,64

100

125

80,80

100

125

80,96

110

125

81,12

115

135

81,28

110

140

81,44

115

140

81,60

110

140

81,76

115

140

81,92

110

140

82,08

110

140

82,24

110

135

82,40

110

135

82,56

100

125

82,72

110

125

82,88

110

125

83,04

100

125

83,20

100

120

83,36

100

125

83,52

100

120

83,68

100

135

83,84

95

140

84,00

100

135

84,16

110

140

84,32

110

140

84,48

110

140

84,64

110

140

84,80

120

155

84,96

115

145

85,12

115

155

85,28

120

160

85,44

120

165

85,60

120

160

85,76

125

165

85,92

135

160

86,08

135

160

86,24

125

155

86,40

125

155

86,56

120

145

86,72

120

145

86,98

110

140

87,04

110

140

87,20

110

140

87,36

110

140

87,52

110

140

87,68

100

135

87,84

100

135

88,00

100

135

88,16

100

125

88,32

110

120

88,48

115

120

88,64

110

120

88,80

110

125

88,96

100

125

89,12

100

125

89,28

95

125

89,44

95

125

89,60

100

120

89,76

100

135

89,92

110

140

90,08

110

135

90,24

110

140

90,40

100

145

90,56

100

155

90,72

110

155

90,88

110

155

91,04

100

155

91,20

110

155

91,36

110

160

91,52

115

160

91,68

110

155

91,84

115

155

92,00

115

140

92,16

115

155

92,32

120

155

92,48

125

145

92,64

125

155

92,80

125

155

92,96

120

155

93,12

120

145

93,28

120

145

93,44

115

145

93,60

120

145

93,76

115

140

93,92

115

140

94,08

115

140

94,24

115

140

94,40

115

140

94,56

115

140

94,72

115

135

94,88

115

135

95,04

110

135

95,20

110

135

95,36

110

135

95,52

115

135

95,68

100

140

95,84

95

135

96,00

100

125

96,16

95

125

96,32

95

125

96,48

95

125

96,64

110

125

96,80

95

120

96,96

95

120

97,12

95

120

97,28

95

110

97,44

100

115

97,60

110

120

97,76

110

115

97,92

100

115

98,08

95

115

98,24

100

115

98,40

95

115

98,52

100

115

98,72

100

110

98,88

110

100

99,04

95

95

99,20

90

100

99,36

90

100

99,52

75

110

99,68

75

115

99,84

75

115

100,00

75

110

▼M2
Aanhangsel 4

Richtwaardesignalen ter beproeving van bestuurderszitplaatsen voor trekkers van categorie A van klasse I op de proefbank (punt 2.5.3.1.1)

PS = aftastpunt,

a = amplitude van het richtwaardesignaal (in 10-4m),

t = meettijd (in seconden).

Bij de herhaling van de signalenreeks voor 701 punten in de tabel worden de aftastpunten 700 en 0 in het tijdsverloop samengevoegd met de amplitude a = 0.PS nr.

a

10-4 m

t

s

0

0 000

0

1

0 089

.

2

0 215

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

699

0 023

.

700

0 000

28,0
Aanhangsel ►M4 5a

Richtwaardesignalen ter beproeving van bestuurderszitplaatsen voor trekkers van categorie A van klasse II op de proefbank (punt 2.5.3.1.1)

PS = aftastpunt,

a = amplitude van het richtwaardesignaal (in 10-4m),

t = meettijd (in seconden).

Bij de herhaling van de signalenreeks voor 701 punten in de tabel worden de aftastpunten 700 en 0 in het tijdsverloop samengevoegd met de amplitude a = 0.PS nr.

a

10-4 m

t

s

0

0 000

0

1

0 022

.

2

0 089

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

699

0 062

.

700

0 000

►M4 31,0

▼M4
Aanhangsel 5b

Richtwaardesignalen ter beproeving van bestuurderszitplaatsen voor trekkers van categorie A van klasse III op de proefbank (punt 2.5.3.1.1)

PS = aftastpunt

a = amplitude van het richtwaardesignaal in mm

t = meettijd in seconden

Wanneer de reeks signaalwaarden volgens de tabel voor 701 punten wordt herhaald, vallen de punten 700 en 0 samen in de tijd, waarbij de amplitude a = 0.PS

nr.

a

mm

t

s

1

0

0,000

2

- 3

0,027

3

- 0

0,055

4

2

0,082

5

4

0,109

6

6

0,137

7

6

0,164

8

5

0,192

9

3

0,219

10

1

0,246

11

- 0

0,274

12

- 2

0,301

13

- 4

0,328

14

- 4

0,356

15

- 4

0,383

16

- 2

0,411

17

- 1

0,439

18

0

0,465

19

2

0,493

20

3

0,520

21

4

0,547

22

3

0,575

23

1

0,602

24

0

0,630

25

- 1

0,657

26

- 3

0,684

27

- 4

0,712

28

- 4

0,739

29

- 4

0,766

30

- 2

0,794

31

- 0

0,821

32

2

0,848

33

4

0,876

34

6

0,903

35

6

0,931

36

6

0,958

37

4

0,985

38

1

1,013

39

- 1

1,040

40

- 4

1,067

41

- 6

1,093

42

- 8

1,122

43

- 8

1,150

44

- 7

1,177

45

- 4

1,204

46

- 1

1,232

47

2

1,259

48

6

1,286

49

8

1,314

50

10

1,341

51

10

1,369

52

8

1,396

53

4

1,423

54

0

1,451

55

- 4

1,478

56

- 8

1,505

57

- 11

1,533

58

- 13

1,560

59

- 12

1,587

60

- 9

1,613

61

- 4

1,642

62

6

1,670

63

6

1,697

64

11

1,724

65

15

1,752

66

16

1,779

67

14

1,806

68

11

1,834

69

5

1,861

70

- 1

1,869

71

- 8

1,916

72

- 14

1,943

73

- 18

1,971

74

- 19

1,998

75

- 17

2,025

76

- 13

2,053

77

- 6

2,080

78

0

2,108

79

8

2,135

80

15

2,162

81

19

2,190

82

21

2,217

83

19

2,244

84

15

2,272

85

8

2,299

86

0

2,326

87

- 7

2,354

88

- 15

2,361

89

- 19

2,409

90

- 21

2,436

91

- 20

2,463

92

- 15

2,491

93

- 8

2,518

94

- 0

2,545

95

7

2,573

96

14

2,600

97

19

2,628

98

21

2,655

99

19

2,662

100

14

2,710

101

7

2,737

102

- 0

2,764

103

- 8

2,792

104

- 15

2,819

105

- 19

2,847

106

- 20

2,874

107

- 18

2,901

108

- 13

2,929

109

- 5

2,956

110

2

2,983

111

10

3,011

112

16

3,038

113

20

3,055

114

20

3,093

115

17

3,120

116

12

3,148

117

5

3,175

118

- 3

3,202

119

- 10

3,230

120

- 17

3,257

121

- 20

3,284

122

- 21

3,312

123

- 18

3,339

124

- 13

3,367

125

- 6

3,396

126

2

3,421

127

10

3,449

128

16

3,476

129

21

3,503

130

22

3,531

131

20

3,558

132

15

3,586

133

8

3,613

134

0

3,640

135

- 8

3,668

136

- 15

3,695

137

- 20

3,722

138

- 23

3,750

139

- 22

3,777

140

- 18

3,804

141

- 11

3,832

142

- 3

3,859

143

5

3,887

144

13

3,914

145

19

3,941

146

23

3,969

147

23

3,996

148

20

4,023

149

14

4,051

150

6

4,078

151

- 2

4,106

152

- 11

4,133

153

- 17

4,160

154

- 21

4,188

155

- 22

4,215

156

- 20

4,242

157

- 14

4,270

158

- 7

4,297

159

0

4,325

160

8

4,352

161

14

4,379

162

18

4,407

163

19

4,434

164

17

4,461

165

13

4,489

166

7

4,516

167

0

4,543

168

- 6

4,571

169

- 11

4,598

170

- 14

4,626

171

- 16

4,653

172

- 14

4,680

173

- 11

4,708

174

- 6

4,735

175

- 1

4,762

176

4

4,790

177

8

4,817

178

12

4,845

179

13

4,872

180

13

4,899

181

11

4,927

182

7

4,954

183

3

4,981

184

- 1

5,009

185

- 5

5,036

186

- 9

5,064

187

- 11

5,091

188

- 12

5,118

189

- 12

5,146

190

- 10

5,173

191

- 6

5,200

192

- 2

5,228

193

1

5,255

194

5

5,283

195

9

5,310

196

11

5,337

197

13

5,365

198

12

5,392

199

11

5,419

200

7

5,447

201

3

5,474

202

- 0

5,501

203

- 5

5,529

204

- 9

5,556

205

- 12

5,584

206

- 14

5,611

207

- 14

5,638

208

- 12

5,666

209

- 9

5,693

210

- 4

5,720

211

0

5,748

212

5

5,775

213

9

5,803

214

13

5,830

215

15

5,857

216

15

5,885

217

13

5,912

218

9

5,939

219

4

5,967

220

- 1

5,994

221

- 7

6,022

222

- 11

6,049

223

- 15

6,076

224

- 16

6,104

225

- 16

6,131

226

- 12

6,158

227

- 7

6,186

228

- 1

6,213

229

4

6,240

230

10

6,268

231

16

6,295

232

17

6,323

233

17

6,350

234

14

6,377

235

9

6,405

236

3

6,432

237

- 3

6,459

238

- 10

6,487

239

- 15

6,514

240

- 19

6,542

241

- 19

6,569

242

- 17

6,596

243

- 12

6,624

244

- 6

6,651

245

1

6,678

246

9

6,706

247

16

6,733

248

21

6,761

249

22

6,783

250

21

6,815

251

16

6,843

252

9

6,870

253

0

6,897

254

- 8

6,925

255

- 16

6,952

256

- 22

6,979

257

- 25

7,007

258

- 24

7,034

259

- 20

7,062

260

- 13

7,089

261

- 4

7,116

262

5

7,144

263

14

7,171

264

24

7,198

265

25

7,226

266

26

7,253

267

23

7,281

268

17

7,308

269

8

7,335

270

- 1

7,363

271

- 11

7,390

272

- 20

7,417

273

- 26

7,445

274

- 27

7,472

275

- 25

7,500

276

- 19

7,527

277

- 11

7,554

278

- 1

7,582

279

9

7,609

280

18

7,636

281

24

7,664

282

27

7,691

283

26

7,718

284

21

7,746

285

13

7,773

286

4

7,801

287

- 5

7,828

288

- 13

7,855

289

- 20

7,883

290

- 24

7,910

291

- 25

7,937

292

- 22

7,965

293

- 17

7,992

294

- 9

8,020

295

- 1

8,047

296

7

8,074

297

14

8,102

298

20

8,129

299

22

8,156

300

22

8,184

301

19

8,211

302

13

8,239

303

6

8,266

304

- 1

8,293

305

- 9

8,321

306

- 15

8,348

307

- 19

8,375

308

- 20

8,403

309

- 19

8,430

310

- 14

8,457

311

- 8

8,485

312

- 0

8,512

313

6

8,540

314

12

8,567

315

16

8,594

316

18

8,622

317

16

8,649

318

12

8,676

319

6

8,704

320

0

8,731

321

- 7

8,759

322

- 12

8,786

323

- 15

8,813

324

- 16

8,841

325

- 13

8,868

326

- 8

8,895

327

- 1

8,923

328

5

8,950

329

11

8,978

330

15

9,005

331

17

9,032

332

15

9,060

333

11

9,087

334

5

9,114

335

- 2

9,142

336

- 9

9,169

337

- 15

9,196

338

- 18

9,224

339

- 19

9,261

340

- 16

9,279

341

- 11

9,306

342

- 3

9,333

343

4

9,361

344

11

9,388

345

16

9,415

346

19

9,443

347

19

9,470

348

16

9,498

349

11

9,525

350

4

9,552

351

- 2

9,580

352

- 9

9,607

353

- 14

9,634

354

- 17

9,662

355

- 18

9,689

356

- 16

9,717

357

- 12

9,744

358

- 7

9,771

359

- 1

9,799

360

4

9,826

361

9

9,853

362

13

9,881

363

16

9,908

364

15

9,935

365

14

9,963

366

10

9,990

367

5

10,018

368

- 0

10,045

369

- 5

10,072

370

- 10

10,100

371

- 13

10,127

372

- 15

10,154

372

- 14

10,182

374

- 12

10,209

375

- 7

10,237

376

- 2

10,264

377

2

10,291

378

8

10,319

379

11

10,346

380

13

10,373

381

13

10,401

382

11

10,428

383

7

10,456

384

2

10,483

385

- 2

10,510

386

- 7

10,538

387

- 10

10,565

388

- 11

10,592

389

- 11

10,620

390

- 8

10,647

391

- 5

10,674

392

- 0

10,702

393

3

10,729

394

7

10,757

395

9

10,784

396

9

10,811

397

8

10,839

398

5

10,866

399

1

10,893

400

- 2

10,921

401

- 6

10,949

402

- 7

10,975

403

- 8

11,003

404

- 7

11,030

405

- 5

11,058

406

- 2

11,085

407

0

11,112

408

4

11,140

409

6

11,167

410

7

11,195

411

7

11,222

412

6

11,249

413

4

11,277

414

1

11,304

415

- 1

11,331

416

- 4

11,359

417

- 7

11,386

418

- 8

11,413

419

- 8

11,441

420

- 6

11,468

421

- 4

11,496

422

- 1

11,523

423

1

11,550

424

4

11,578

425

7

11,605

426

8

11,632

427

8

11,660

428

7

11,687

429

5

11,715

430

2

11,742

431

- 0

11,769

432

- 2

11,797

433

- 4

11,824

434

- 6

11,851

435

- 7

11,879

436

- 6

11,906

437

- 6

11,934

438

- 4

11,961

439

- 3

11,988

440

- 1

12,016

441

0

12,043

442

2

12,070

443

4

12,098

444

6

12,125

445

7

12,152

446

7

12,180

447

7

12,207

448

6

12,235

449

4

12,262

450

1

12,289

451

- 1

12,317

452

- 5

12,344

453

- 8

12,371

454

- 10

12,399

455

- 11

12,426

456

- 11

12,454

457

- 9

12,481

458

- 5

12,509

459

- 1

12,536

460

3

12,563

461

8

12,590

462

11

12,618

463

13

12,645

464

12

12,673

465

10

12,700

466

7

12,727

467

2

12,755

468

- 2

12,782

469

- 6

12,809

470

- 9

12,837

471

- 10

12,864

472

- 10

12,891

473

- 8

12,915

474

- 5

12,946

475

- 2

12,974

476

1

13,001

477

3

13,028

478

6

13,056

479

6

13,083

480

5

13,110

481

4

13,138

482

2

13,165

483

0

13,193

484

- 0

13,220

485

- 1

13,247

486

- 2

13,275

487

- 2

13,302

488

- 1

13,329

489

- 1

13,357

490

- 0

13,384

491

0

13,412

492

1

13,439

493

1

13,466

494

1

13,494

495

0

13,521

496

0

13,548

497

- 0

13,576

498

- 1

13,603

499

- 1

13,630

500

- 1

13,659

501

- 1

13,685

502

- 1

13,713

503

- 1

13,740

504

- 0

13,767

505

- 0

13,795

506

0

13,822

507

1

13,849

508

1

13,877

509

2

13,904

510

2

13,932

511

2

13,959

512

2

13,986

513

1

14,014

514

1

14,041

515

0

14,068

516

- 0

14,096

517

- 1

14,123

518

- 1

14,151

519

- 2

14,178

520

- 2

14,205

521

- 2

14,233

522

- 2

14,260

523

- 1

14,287

524

- 1

14,316

525

- 1

14,342

526

- 0

14,370

527

- 0

14,397

528

0

14,424

529

0

14,452

530

1

14,479

531

2

14,506

532

2

14,534

533

3

14,561

534

4

14,598

535

4

14,616

536

3

14,643

537

2

14,671

538

1

14,698

539

- 0

14,725

540

- 2

14,753

541

- 5

14,780

542

- 7

14,807

543

- 8

14,835

544

- 8

14,862

545

- 7

14,890

546

- 5

14,917

547

- 1

14,944

548

1

14,972

549

6

14,999

550

9

15,026

551

12

15,054

552

13

15,081

553

11

15,109

554

9

15,136

555

4

15,163

556

- 0

15,191

557

- 6

15,218

558

- 11

15,245

559

- 15

15,273

560

- 16

15,300

561

- 15

15,327

562

- 12

15,356

563

- 6

15,382

564

- 0

15,410

565

6

15,437

566

12

15,464

567

17

15,492

568

19

15,519

569

18

15,546

570

14

15,574

571

8

15,601

572

1

15,629

573

- 6

15,656

574

- 12

15,683

575

- 17

15,711

576

- 19

15,738

577

- 19

15,766

578

- 15

15,793

579

- 10

15,820

580

- 8

15,848

581

4

15,875

582

11

15,902

583

16

15,930

584

18

15,957

585

18

15,984

586

15

16,012

587

10

16,039

588

3

16,066

589

- 3

16,094

590

- 10

16,121

591

- 15

16,149

592

- 17

16,176

593

- 17

16,203

594

- 15

15,231

595

- 10

16,258

596

- 3

16,285

597

2

16,313

598

9

16,340

599

14

16,368

600

16

16,395

601

17

16,422

602

14

16,450

603

10

16,477

604

5

16,504

605

- 1

16,532

606

- 7

16,559

607

- 12

16,587

608

- 15

16,614

609

- 16

16,641

610

- 16

16,669

611

- 13

16,696

612

- 8

16,728

613

- 3

16,741

614

2

16,776

615

8

16,803

616

12

16,833

617

15

16,860

618

16

16,888

619

15

16,915

620

12

16,942

621

8

16,970

622

2

16,997

623

- 2

17,024

624

- 8

17,052

625

- 12

17,079

626

- 14

17,107

627

- 15

17,134

628

- 14

17,161

629

- 11

17,189

630

- 7

17,216

631

- 2

17,243

632

1

17,271

633

6

17,298

634

9

17,326

635

11

17,353

636

12

17,380

637

11

17,408

638

9

17,435

639

6

17,462

640

2

17,490

641

- 0

17,517

642

- 3

17,544

643

- 5

17,572

644

- 6

17,599

645

- 6

17,627

646

- 6

17,654

647

- 4

17,681

648

- 3

17,709

649

- 1

17,736

650

- 0

17,763

651

0

17,791

652

1

17,818

653

0

17,845

654

0

17,873

655

0

17,900

656

- 0

17,928

657

- 0

17,955

658

- 0

17,982

659

0

18,010

660

1

18,037

661

3

18,065

662

4

18,092

663

5

18,119

664

5

18,147

665

5

18,174

666

4

18,201

667

2

18,229

668

- 0

18,256

669

- 3

18,283

670

- 6

18,311

671

- 9

18,339

672

- 10

18,366

673

- 10

18,393

674

- 9

18,420

675

- 6

18,448

676

- 3

18,475

677

1

18,502

678

6

18,530

679

10

18,557

680

12

18,585

681

14

18,612

682

13

18,639

683

10

18,667

684

6

18,694

685

1

18,721

686

- 3

18,749

687

- 6

18,776

688

- 11

18,804

689

- 13

18,831

690

- 13

18,858

691

- 10

18,886

692

- 7

18,913

693

- 3

18,940

694

1

18,968

695

4

18,996

696

7

19,022

697

8

19,050

698

8

19,077

699

6

19,105

700

4

19,132

701

1

19,159

702

- 0

19,187

703

- 2

19,214

704

- 2

19,241

705

- 2

19,269

706

- 1

19,296

707

0

19,324

708

1

19,351

709

2

19,978

710

2

19,406

711

1

19,433

712

- 0

19,460

713

- 2

19,488

714

- 5

19,515

715

- 6

19,543

716

- 7

19,570

717

- 7

19,597

718

- 5

19,625

719

- 3

19,652

720

0

19,679

721

3

19,707

722

7

19,734

723

9

19,761

724

11

19,789

725

11

19,816

726

10

19,844

727

7

19,871

728

3

19,898

729

- 0

19,926

730

- 4

19,953

731

- 8

19,980

732

- 11

20,008

733

- 12

20,035

734

- 12

20,063

735

- 10

20,090

736

- 7

20,117

737

- 3

20,145

738

0

20,172

739

5

20,199

740

8

20,227

741

11

20,254

742

12

20,282

743

11

20,309

744

9

20,336

745

6

20,354

746

1

20,391

747

- 2

20,418

748

- 6

20,446

749

- 9

20,473

750

- 10

20,500

751

- 9

20,526

752

- 7

20,556

753

- 4

20,583

754

- 1

20,610

755

2

20,637

756

5

20,665

757

7

20,692

758

8

20,719

759

7

20,747

760

5

20,774

761

2

20,802

762

- 1

20,829

763

- 4

20,856

764

- 7

20,884

765

- 9

20,911

766

- 9

20,938

767

- 7

20,966

768

- 5

20,993

769

- 1

21,021

770

2

21,048

771

5

21,075

772

8

21,103

773

10

21,130

774

10

21,157

775

8

21,185

776

6

21,212

777

2

21,239

778

- 1

21,267

779

- 4

21,294

780

- 7

21,322

781

- 9

21,349

782

- 9

21,376

783

- 8

21,404

784

- 7

21,431

785

- 4

21,458

786

- 1

21,486

787

1

21,513

788

4

21,541

789

6

21,568

790

7

21,595

791

7

21,623

792

7

21,650

793

5

21,677

794

3

21,705

795

0

21,732

796

- 1

21,760

797

- 4

21,787

798

- 5

21,814

799

- 6

21,842

800

- 5

21,869

801

- 4

21,896

802

- 2

21,924

803

- 0

21,951

804

2

21,978

805

4

22,006

806

5

22,033

807

5

22,061

808

4

22,088

809

3

22,115

810

0

22,143

811

- 1

22,170

812

- 3

22,197

813

- 5

22,225

814

- 6

22,252

815

- 5

22,280

816

- 4

22,307

817

- 3

22,334

818

- 0

22,362

819

1

22,389

820

4

22,416

821

5

22,444

822

6

22,471

824

6

22,526

825

5

22,553

826

3

22,581

827

0

22,608

828

- 2

22,635

829

- 4

22,663

830

- 7

22,690

831

- 8

22,717

832

- 9

22,745

833

- 8

22,772

834

- 7

22,800

835

- 4

22,827

836

- 1

22,854

837

2

22,882

838

6

22,909

839

9

22,936

840

11

22,964

841

12

22,991

842

11

23,019

843

9

23,046

844

5

23,073

845

0

23,101

846

- 5

23,128

847

- 9

23,155

848

- 13

23,183

849

- 15

23,210

850

- 15

23,238

851

- 13

23,265

852

- 9

23,292

853

- 3

23,320

854

3

23,347

855

9

23,374

856

14

23,402

857

18

23,429

858

18

23,457

859

16

23,484

860

12

23,511

861

5

23,539

862

- 1

23,566

863

- 7

23,593

864

- 13

23,621

865

- 16

23,648

866

- 17

23,675

867

- 16

23,703

868

- 12

23,730

869

- 7

23,758

870

- 1

23,785

871

4

23,812

872

9

23,840

873

12

23,867

874

14

23,894

875

13

23,922

876

11

23,949

877

7

23,977

878

2

24,004

879

- 1

24,031

880

- 6

24,059

881

- 9

24,086

882

- 11

24,113

883

- 11

24,141

884

- 9

24,168

885

- 6

24,196

886

- 3

24,223

887

0

24,250

888

4

24,278

889

7

24,305

890

9

24,332

891

9

24,360

892

8

24,387

893

6

24,414

894

3

24,442

895

- 0

24,469

896

- 3

24,497

897

- 6

24,524

898

- 8

24,551

899

- 9

24,579

900

- 8

24,606

901

- 6

24,633

902

- 2

24,661

903

0

24,688

904

4

24,716

905

7

24,743

906

8

24,770

907

9

24,798

908

7

24,825

909

5

24,852

910

1

24,880

911

- 2

24,907

912

- 6

24,935

913

- 8

24,962

914

- 10

24,989

915

- 9

25,017

916

- 7

25,044

917

- 3

25,071

918

0

25,099

919

4

25,126

920

8

25,153

921

11

25,181

922

12

25,208

923

11

25,236

924

9

25,263

925

4

25,290

926

- 0

25,318

927

- 5

25,345

928

- 9

25,372

929

- 12

25,400

930

- 13

25,427

931

- 12

25,455

932

- 9

25,482

933

- 5

25,509

934

- 0

25,537

935

4

25,564

936

8

25,591

937

11

25,619

938

13

25,645

939

13

25,674

940

11

25,701

941

7

25,728

942

3

25,756

943

- 1

25,783

944

- 5

25,810

945

- 8

25,839

946

- 10

25,855

947

- 11

25,892

948

- 10

25,920

949

- 8

25,947

950

- 6

25,975

951

- 2

26,002

952

0

26,029

953

3

26,057

954

5

26,084

955

7

26,111

956

8

26,139

957

8

26,166

958

7

26,194

959

6

26,221

960

4

26,248

961

2

26,276

962

0

26,303

963

- 2

26,330

964

- 4

26,358

965

- 5

26,385

966

- 6

26,413

967

- 7

26,440

968

- 7

26,467

969

- 7

26,495

970

- 6

26,522

971

- 4

26,549

972

- 2

26,577

973

0

26,604

974

3

26,631

975

6

26,659

976

9

26,686

977

10

26,714

978

11

26,741

979

10

26,768

980

8

26,796

981

5

26,823

982

1

26,850

983

- 3

26,878

984

- 7

26,905

985

- 10

26,933

986

- 12

26,960

987

- 13

26,987

988

- 12

27,015

989

- 10

27,042

990

- 6

27,069

991

- 2

27,097

992

2

27,124

993

6

27,152

994

10

27,179

995

12

27,206

996

14

27,234

997

13

27,261

998

11

27,288

999

8

27,316

1 000

3

27,343

1 001

- 0

27,370

1 002

- 5

27,399

1 003

- 9

27,426

1 004

- 12

27,453

1 005

- 13

27,480

1 006

- 13

27,507

1 007

- 11

27,535

1 008

- 7

27,562

1 009

- 2

27,589

1 010

1

27,617

1 011

6

27,644

1 012

9

27,672

1 013

11

27,699

1 014

12

27,726

1 015

10

27,754

1 016

8

27,781

1 017

4

27,808

1 018

0

27,836

1 019

- 3

27,863

1 020

- 6

27,891

1 021

- 8

27,918

1 022

- 9

27,945

1 023

- 8

27,973

1 024

0

28,000

▼B
Aanhangsel 6

▼M2

Proefbank (punt 2.5.3.1); voorbeeld van een uitvoering (afmetingen in mm)

image

▼M2 —————

▼B
Aanhangsel ►M2 7

Karakteristiek van het filter van de trillingsmeter (punt 2.5.3.3.5)

image

▼M2 —————

▼B
Aanhangsel ►M2 8

Voorbeeld van een EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk (zie punt 3.5)

image

De zitplaats met bovenstaand EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk is een zitplaats bestemd voor een trekker van categorie A van klasse I die in Duitsland (e1) onder nummer 1005 als onderdeel is goedgekeurd.
BIJLAGE III

MODEL

EEG-ONDERDEELGOEDKEURINGSFORMULIER

image

►(1) M2
BIJLAGE IV

Voorschriften voor het monteren van een bestuurderszitplaats met het oog op de EEG-goedkeuring van een trekker

1.

Iedere bestuurderszitplaats moet van het EEG-onderdeelgoedkeuringsmerk zijn voorzien en aan de volgende montagevoorschriften voldoen:

1.1.

De bestuurderszitplaats moet zodanig zijn gemonteerd dat:

1.1.1.

de bestuurder een gemakkelijke rij- en manoeuvreerpositie kan innemen;

1.1.2.

de zitplaats gemakkelijk toegankelijk is;

1.1.3.

de bestuurder in normale zithouding de tijdens het rijden te gebruiken bedieningsorganen van de verschillende inrichtingen van de trekker gemakkelijk kan bereiken;

1.1.4.

wordt voorkomen dat tussen constructieonderdelen van de zitplaats en die van de trekker nog plaatsen bestaan waaraan de bestuurder zich kan verwonden of waarbij hij beklemd kan raken;

▼M6

1.1.5.

indien de zitplaats slechts in de lengte en in de hoogte verstelbaar is, de lengteas door het referentiepunt van de zitplaats evenwijdig loopt met het verticale langsvlak van de tractor door het hart van het stuur, op een afstand van ten hoogste 100 mm;

▼B

1.1.6.

indieen de zitplaats ontworpen is om rond een verticale as te kunnen draaien, zij in alle of in bepaalde standen en in ieder geval in de in punt 1.1.5 vastgestelde stand moet kunnen worden vergrendeld.

2.

De houder van de EEG-goedkeuring kan om uitbreiding hiervan tot andere typen zitplaatsen verzoeken. De bevoegde instanties verlenen deze uitbreiding onder de volgende voorwaarden:

2.1.

voor het nieuwe type zitplaats is een EEG-onderdeelgoedkeuring verleend;

2.2.

het type zitplaats is ontworpen om te worden gemonteerd op het trekkertype waarvoor de uitbreiding van de EEG-goedkeuring wordt aangevraagd;

2.3.

het type zitplaats is zodanig gemonteerd dat aan de montagevoorschriften van onderhavige bijlage is voldaan.

3.

Zitplaatsen die zijn bestemd voor trekkers waarvan de kleinste spoorbreedte van de achterwielen ≤ 1 150 mm is, kunnen voor wat diepte en breedte van de zitting betreft de volgende minimumafmetingen hebben:

—diepte van de zitting: 300 mm,

—breedte van de zitting: 400 mm.

Deze bepaling is alleen van toepassing indien de voorgeschreven waarden voor diepte en breedte van de zitting, namelijk respectievelijk 400 ± 50 mm en minimaal 450 mm, om redenen in verband met de constructie van de trekker niet kunnen worden aangehouden.

4.

Voor elke verleende of geweigerde goedkeuring of uitbreiding van goedkeuring wordt bij het EEG-goedkeuringsformulier een formulier gevoegd waarvan het model in bijlage V voorkomt.
BIJLAGE V

BIJLAGE BIJ HET EEG-GOEDKEURINGSFORMULIER VOOR EEN TREKKERTYPE WAT BETREFT DE BESTUURDERSZITPLAATS

(Artikel 4, lid 2, en artikel 10 van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen)

image(1) PB nr. C 299 van 12. 12. 1977, blz. 61.

(2) PB nr. C 84 van 8. 4. 1978, blz. 11.

(3) PB nr. L 84 van 28. 3. 1974, blz. 10.