Home

Verordening (EEG) nr. 1292/81 van de Commissie van 12 mei 1981 tot vaststelling van de handelsnormen voor aubergines

Verordening (EEG) nr. 1292/81 van de Commissie van 12 mei 1981 tot vaststelling van de handelsnormen voor aubergines

1981R1292 — NL — 06.01.2005 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

▼M6 VERORDENING (EEG) Nr. 1292/81 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 1981

tot vaststelling van de handelsnormen voor aubergines

(PB L 129, 15.5.1981, p.38)

Gewijzigd bij:
▼B

▼M6

VERORDENING (EEG) Nr. 1292/81 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 1981

tot vaststelling van de handelsnormen voor aubergines

▼BDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1116/81 (2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1035/72, waarin de produkten zijn vermeld die bestemd zijn om in verse toestand aan de consument te worden geleverd en waarvoor kwaliteitsnormen gelden, aangevuld werd bij Verordening (EEG) nr. 1208/79 (3) en bij Verordening (EEG) nr. 1315/80 (4), die er enerzijds de prei en anderzijds de aubergines en courgettes (kleine pompoenen) aan toevoegen;

Overwegende dat er derhalve kwaliteitsnormen voor die produkten moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de normen van toepassing zijn op alle handelsstadia; dat het vervoer over grote afstanden, het opslaan voor een bepaalde duur of de verschillende behandelingen die de produkten ondergaan, van invloed kunnen zijn op de kwaliteit als gevolg van de biologische ontwikkeling van deze produkten of hun min of meer bederfelijke aard; dat bijgevolg hiermee rekening moet worden gehouden bij de toepassing van de normen in de handelsstadia die volgen op de verzending;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. ►M6 De handelsnorm voor aubergines van GN-code 0709 30 00 is opgenomen in de bijlage.

2. Deze normen zijn, onder de in Verordening (EEG) nr. 1035/72 vastgestelde voorwaarden, van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia na de verzending mogen de produkten evenwel ten opzichte van de voorgeschreven normen:

—een lichte vermindering van de frisheid en de turgescentie vertonen,

—geringe kwaliteitsverliezen als gevolg van hun ontwikkeling en hun min of meer bederfelijke aard hebben ondergaan.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang

▼M1 —————

▼B

—van 1 juli 1981 voor de aubergines en de courgettes.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
▼M6

BIJLAGE

NORM VOOR AUBERGINES

▼B

I. DEFINITIE VAN HET PRODUKT

Deze norm heeft betrekking op aubergines, vruchten van de variëteiten (cultivars) afgeleid van Solanum melongena L. var. esculentum, insanum en ovigerum bestemd voor levering in verse toestand aan de consumenten, met uitzondering van voor industriële verwerking bestemde aubergines.

Op grond van de vorm wordt een onderscheid gemaakt tussen:

—langwerpige aubergines,

—bolvormige aubergines.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

De norm heeft ten doel de kwaliteit te omschrijven die aubergines na opmaak en verpakking moeten hebben.

A. Minimumeisen:

Rekening houdend met de bijzondere bepalingen voor elke klasse en met de toegestane toleranties, moeten aubergines in alle kwaliteitsklassen:

—intact zijn,

—vers van uiterlijk zijn,

—stevig zijn,

—gezond zijn; er mogen geen produkten voorkomen die zijn aangetast door rot of die zodanige afwijkingen vertonen dat zij daardoor niet meer geschikt zijn voor consumptie,

—zuiver zijn, praktisch vrij van zichtbare vreemde stoffen,

—voorzien zijn van bloemkelk en steel, die enigszins beschadigd mogen zijn,

—voldoende ontwikkeld zijn zonder dat het vruchtvlees vezelig of houtig is en zonder dat de zaden te sterk zijn ontwikkeld (behoudens de voor klasse III toegestane afwijkingen),

—vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid,

—vrij zijn van vreemde geur en/of smaak.

De aubergines moeten voldoende ontwikkeld zijn en zich in een zodanige toestand bevinden:

—dat zij bestand zijn tegen vervoer en behandeling, en

—dat zij in goede staat op de plaats van bestemming aankomen.

B. Indeling in klassen:

De aubergines worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:

i) Klasse I:

De in deze klasse ingedeelde aubergines moeten van goede kwaliteit zijn en de kenmerken van de variëteit vertonen. Zij moeten ook praktisch vrij zijn van verbranding door zonnestraling. Zij mogen evenwel de onderstaande afwijkingen vertonen, mits deze niet schaden aan het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de bewaring of de presentatie van het produkt:

—lichte afwijking in vorm,

—lichte kleurafwijking aan de basis,

—geringe oppervlakkige kneuzingen en/of vergroeide sporen van beschadigingen waarvan de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 3 cm2 bedraagt.

ii) Klasse II:

Tot deze klasse behoren de aubergines die niet in klasse I kunnen worden ingedeeld, maar aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen. De aubergines mogen, mits zij hun voornaamste kenmerken inzake kwaliteit en presentatie behouden, de volgende afwijkingen vertonen:

—afwijkingen in vorm,

—afwijkingen in kleur,

—lichte, door zonnestraling veroorzaakte brandvlekken tot een maximale oppervlakte van 4 cm2,

—kleine opgedroogde oppervlakkige gebreken tot een maximale oppervlakte van 4 cm2.

▼M2 —————

▼B

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

De sortering geschiedt als volgt:

—naar de maximale middellijn van het snijvlak loodrecht op de lengte-as, of

—naar het gewicht.

A.Bij groottesortering naar middellijn wordt de minimummiddellijn vastgesteld op 40 mm voor langwerpige aubergines en op 70 mm voor bolvormige aubergines.

Het verschil tussen de kleinste en de grootste vrucht van een zelfde verpakkingseenheid mag de volgende afmetingen niet overschrijden:

—20 mm voor langwerpige aubergines,

—25 mm voor bolvormige aubergines.

B.Bij groottesortering naar gewicht wordt het minimumgewicht vastgesteld op 100 g. De volgende indeling moet in acht worden genomen:

—100 — 300 g, met een maximumverschil van 75 g tussen de kleinste en de grootste aubergine in een zelfde verpakkingseenheid,

—300 — 500 g, met een maximumverschil van 100 g tussen de kleinste en de grootste aubergine in een zelfde verpakkingseenheid,

—meer dan 500 g, met een maximumverschil van 250 g tussen de kleinste en de grootste aubergine in een zelfde verpakkingseenheid.

Toepassing van deze sorteringsgrenzen is verplicht voor aubergines van klasse I.

Bovendien moeten langwerpige aubergines ten minste 80 mm lang zijn, de steel daaronder niet begrepen.

▼M3

De sorteringsvoorschriften gelden niet voor miniproducten (5).

▼B

IV. TOLERANTIES

In iedere verpakkingseenheid zijn voor produkten die niet beantwoorden aan de normen van de klassen waarin zij zijn ingedeeld, afwijkingen in kwaliteit en grootte toegestaan.

A. Toleranties in kwaliteit:

i) Klasse I:

10 % van het aantal of gewicht mag bestaan uit aubergines die niet beantwoorden aan de eisen van deze klassen, maar wel aan die van klasse II, bij uitzondering met inbegrip van de toleranties van deze klasse.

ii) Klasse II:

10 % van het aantal of gewicht mag bestaan uit aubergines die niet beantwoorden aan de eisen van deze klasse, noch aan de minimumeisen, met uitzondering van produkten die zichtbaar zijn aangetast door rot, ernstig gekneusd zijn, niet dichtgegroeide scheuren of enige andere afwijking vertonen waardoor ze ongeschikt worden voor consumptie.

▼M2 —————

▼B

B. Toleranties in grootte:

i) Klasse I:

10 % van het aantal of gewicht mag bestaan uit aubergines die behoren tot de groottesortering die de vermelde sortering onmiddellijk voorafgaat of volgt.

ii) Voor klasse II ►M2:

10 % van het aantal of gewicht mag bestaan uit aubergines die niet beantwoorden aan de minimumeisen inzake grootte.

De tolerantie geldt in geen geval voor aubergines met een middellijn die meer dan 5 mm korter is dan de minimummiddellijn of, wanneer zij naar gewicht zijn gesorteerd, op aubergines met een gewicht dat lager is dan 90 g.

V. VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN

A. Uniformiteit:

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet bestaan uit aubergines van dezelfde oorsprong, handelssoort, kwaliteit en groottesortering (voor zover zij, wat dit laatste criterium betreft, naar grootte moeten worden gesorteerd) en vrijwel van dezelfde graad van ontwikkeling en kleur.

▼M2 —————

▼B

Langwerpige aubergines moeten in een zelfde verpakkingseenheid vrijwel dezelfde lengte hebben.

▼M3

De mini-aubergines mogen niet sterk in grootte verschillen. Zij mogen gemengd worden met miniproducten van andere soorten en verschillende oorsprong.

▼B

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

▼M4

In afwijking van de voorgaande bepalingen in dit punt kunnen de onder deze verordening vallende producten in verkoopverpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan drie kg worden vermengd met verschillende soorten verse groenten en fruit onder de in Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie (6) vastgestelde voorwaarden.

▼B

B. Verpakking:

De verpakking van de aubergines moet zodanig zijn, dat deze een goede bescherming van het produkt waarborgt.

Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zijn en mag bij de produkten geen uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, en met name papier of zegels met handelsaanduidingen, worden gebruikt, mits de bedrukking of de etikettering met niet giftige inkt of lijm geschiedt.

In de verpakkingseenheid mogen geen vreemde substanties voorkomen.

▼M7

Het op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.

▼B

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op de buitenzijde van iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de volgende gegevens zijn vermeld:

▼M7

A. Identificatie

De naam en het adres van de verpakker en/of de verzender.

Deze vermelding mag worden vervangen:

—voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst afgegeven of erkende code van de verpakker en/of de verzender, voorafgegaan door de vermelding „verpakker en/of verzender” of een gelijkwaardige afkorting,

—uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van de in de Gemeenschap gevestigde verkoper, voorafgegaan door de vermelding „verpakt voor:” of een gelijkwaardige vermelding. In dat geval moet op het etiket tevens de code van de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door de controlediensten noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis van die code.

▼B

B. Aard van het produkt:

—„Aubergines” indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is,

—naam van de variëteit (facultatief).

C. Oorsprong van het produkt:

Land van oorsprong en, eventueel, produktiegebied of aanduiding van nationale, regionale of lokale benaming.

D. Handelskenmerken:

—Klasse,

—sortering (in geval van sortering) uitgedrukt:

—hetzij door vermelding van de minimum- en maximummiddellijn bij groottesortering naar middellijn,

—hetzij door vermelding van het minimum- en maximumgewicht bij groottesortering naar gewicht.

▼M3

—eventueel: „mini-aubergines”, „baby-aubergines” of een andere voor een miniproduct passende benaming. Wanneer verschillende soorten miniproducten samen zijn verpakt, moeten alle in de verpakking voorkomende soorten producten en hun respectieve oorsprong worden vermeld.

▼B

E. Officieel controlemerk (facultatief).

▼M7

De in de eerste alinea genoemde gegevens hoeven niet te worden aangebracht op de verpakkingseenheden (colli) wanneer deze laatste verkoopverpakkingen bevatten die van buitenaf zichtbaar zijn en elk van die gegevens zijn voorzien. Op deze verpakkingseenheden mag geen enkele aanduiding voorkomen die misverstanden kan veroorzaken. Wanneer deze verpakkingseenheden op een pallet worden aangeboden, moeten de betrokken gegevens zijn aangebracht op een blad dat zichtbaar op ten minste twee zijden van de pallet is bevestigd.

▼M6 —————(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 118 van 30. 4. 1981, blz. 1.

(3) PB nr. L 153 van 21. 6. 1979, blz. 1.

(4) PB nr. L 134 van 31. 5. 1980, blz. 20.

(5) Onder miniproducten worden door selectiekweek en/of speciale teelttechnieken verkregen variëteiten (cultivars) van aubergines verstaan, doch niet onvolgroeide of te kleine aubergines van andere dan minivariëteiten. Aan alle andere vereisten van de norm moet zijn voldaan.

(6) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 65.