Home

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (93/195/EEG)

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (93/195/EEG)

1993D0195 — NL — 21.08.2010 — 027.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 1993

inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties

(93/195/EEG)

(PB L 086, 6.4.1993, p.1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

M1

BESCHIKKING 93/344/EEG VAN DE COMMISSIE van 17 mei 1993

L 138

11

9.6.1993

M2

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 september 1993

L 238

44

23.9.1993

M3

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 juni 1994

L 187

11

22.7.1994

M4

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 juli 1994

L 214

17

19.8.1994

M5

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 27 maart 1995

L 76

16

5.4.1995

M6

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 25 juli 1995

L 190

9

11.8.1995

M7

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 25 juli 1995

L 190

11

11.8.1995

►M8

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 februari 1996

L 107

1

30.4.1996

M9

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1997

L 62

39

4.3.1997

►M10

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 1997

L 287

49

21.10.1997

M11

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 mei 1998

L 163

44

6.6.1998

►M12

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1998

L 276

11

13.10.1998

M13

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 oktober 1998

L 286

53

23.10.1998

M14

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 maart 1999

L 83

77

27.3.1999

M15

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1999

L 211

53

11.8.1999

►M16

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 februari 2000

L 64

22

11.3.2000

►M17

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 24 november 2000

L 303

34

2.12.2000

M18

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 januari 2001

L 43

38

14.2.2001

M19

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 12 februari 2001

L 53

23

23.2.2001

►M20

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 juli 2001

L 214

45

8.8.2001

M21

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 juli 2001

L 214

49

8.8.2001

►M22

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2004

L 73

1

11.3.2004

►M23

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 2005

L 206

16

9.8.2005

►M24

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 3 november 2005

L 291

38

5.11.2005

M25

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 december 2005

L 342

94

24.12.2005

M26

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2006

L 214

59

4.8.2006

►M27

VERORDENING (EG) Nr. 1792/2006 VAN DE COMMISSIE van 23 oktober 2006

L 362

1

20.12.2006

►M28

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 30 april 2010

L 117

85

11.5.2010

►M29

BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 augustus 2010

L 220

74

21.8.2010


Gewijzigd bij:

A1

C 241

21

29.8.1994

L 001

1

..

►A2

L 236

33

23.9.2003


Gerectificeerd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 februari 1993

inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties

(93/195/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/36/EEG (2), en met name op artikel 19, onder ii),

Overwegende dat bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/100/EEG van de Commissie (4), de lijst is vastgesteld van derde landen waaruit de Lid-Staten met name de invoer van paardachtigen toestaan;

Overwegende dat ook rekening dient te worden gehouden met de bij Beschikking 92/160/EEG van de Commissie (5), gewijzigd bij Beschikking 92/161/EEG (6), vastgestelde regionalisering van bepaalde, op bovengenoemde lijst voorkomende derde landen;

Overwegende dat de nationale veterinaire autoriteiten zich ertoe hebben verbonden de Commissie en de Lid-Staten, per telegram, telex- of faxbericht, binnen 24 uur van de bevestiging van het uitbreken bij paardachtigen van een besmettelijke ziekte van lijst A of lijst B van het OIE (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten) of van het besluit om tegen een van de ziekten in te enten in kennis te stellen dan wel binnen een passend tijdsbestek van enigerlei voorstel voor wijziging in de nationale voorschriften voor de invoer van paardachtigen op de hoogte te brengen;

Overwegende dat de verschillende categorieën paarden hun eigen kenmerken hebben en invoer ervan voor verschillende doeleinden wordt toegestaan; dat derhalve voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties specifieke gezondheidseisen moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat het, in verband met de equivalente gezondheidssituaties die heersen op de terreinen en bijbehorende gebouwen waar wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties worden gehouden en het gescheiden blijven van paardachtigen van een lagere gezondheidsstatus, aanbeveling verdient voor het na tijdelijke uitvoer naar derde landen opnieuw binnenbrengen van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties één enkel gezondheidscertificaat vast te stellen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Onverminderd Beschikking 92/160/EEG staan de Lid-Staten ►C1 het na tijdelijke uitvoer opnieuw binnenbrengen toe van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties die

—uit in de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG, delen I en II van de „Speciale kolom voor paardachtigen”, zoals laatstelijk gewijzigd, opgenomen derde landen terugkeren voor zover zij tijdelijk naar die landen waren uitgevoerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via andere landen van dezelfde groep van bijlage I bij de onderhavige beschikking;

—aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage II bij de onderhavige beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M23

—voorzover het paarden betreft die aan specifieke wedrennen, wedstrijden of culturele manifestaties in Canada of de Verenigde Staten van Amerika hebben deelgenomen, aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage III bij deze beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M10

—voorzover het paarden betreft die aan de Dubai Racing World-Cup hebben deelgenomen, aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage IV bij de onderhavige beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M12

—voor zover het paarden betreft die aan de Melbourne Cup hebben deelgenomen, aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage V bij de onderhavige beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M17

—voorzover het paarden betreft die aan de „Japan Cup” en aan de „Hong Kong International Races” hebben deelgenomen en die aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage VI bij de onderhavige beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M28

—voor zover het paarden betreft die aan de paardensportmanifestaties van de Asian Games of de Endurance World Cup hebben deelgenomen, ongeacht in welk van de derde landen, gebieden of delen daarvan de wedstrijd plaatsvindt en uit welk daarvan het opnieuw binnenbrengen in de Unie wordt toegestaan, als bedoeld in artikel 3, tweede streepje, van Beschikking 2004/211/EG en aangegeven in kolom 7 van bijlage I bij die beschikking, en die voldoen aan de eisen van het gezondheidscertificaat overeenkomstig het in bijlage VII bij deze beschikking vastgestelde model;

▼M20

—voorzover het paarden betreft die aan de International Group/Grade meetings in Australië, Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Hongkong, Japan, Singapore of de Verenigde Arabische Emiraten hebben deelgenomen en aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage VIII bij deze beschikking vastgestelde model voldoen;

▼M24

—voorzover het paarden betreft die aan paardensportmanifestaties voor de Olympische Spelen, met inbegrip van voorbereidende concours, of de Paralympische Spelen hebben deelgenomen, aan de eisen van het gezondheidscertificaat volgens het in bijlage IX bij deze beschikking vastgestelde model voldoen.

▼B

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

▼M28
BIJLAGE I

Gezondheidscategorie A (7)

Zwitserland (CH), Groenland (GL), IJsland (IS)

Gezondheidscategorie B(7)

Australië (AU), Belarus (BY), Kroatië (HR), Montenegro (ME), voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (8) (MK), Nieuw-Zeeland (NZ), Servië (RS), Rusland (9) (RU), Oekraïne (UA)

Gezondheidscategorie C(9)

Canada (CA), China (9) (CN), Hongkong (HK), Japan (JP), Republiek Korea (KR), Macau (MO), Maleisië (schiereiland) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), Verenigde Staten van Amerika (Verenigde Staten)

Gezondheidscategorie D(9)

Argentinië (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brazilië (9) (BR), Chili (CL), Costa Rica (9) (CR), Cuba (CU), Jamaica (JM), Mexico (9) (MX), Peru (9) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gezondheidscategorie E(9)

Verenigde Arabische Emiraten (AE), Bahrein (BH), Algerije (DZ), ►M29 ————— (9) ————— Israël (IL), Jordanië (JO), Koeweit (KW), Libanon (LB), Libië (LY), Marokko (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Saudi-Arabië (9) (SA), Syrië (SY), Tunesië (TN), Turkije (9) (TR)

▼B
BIJLAGE II

▼M28

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

▼B

image

►(8) ►(8)

►(8) M8

►(8) M16

►(8) M27

►(8) A2

►(8) M22

►(8) M28

image

image

▼M23
BIJLAGE III

image

image

image

image

▼M10
BIJLAGE IV

image

image

▼M12
BIJLAGE V

image

▼M17
BIJLAGE VI

image

▼M28
BIJLAGE VII

GEZONDHEIDSCERTIFICAATvoor het opnieuw binnenbrengen van geregistreerde paarden na tijdelijke uitvoer voor minder dan zestig dagen met het oog op deelneming aan de paardensportmanifestaties van de Asian Games of aan de Endurance World CupCertificaat nr.:…Specifieke manifestatie:Asian Games in … (1) Endurance World Cup in … (1)Derde land van uitvoer: …(naam van het land)Bevoegd ministerie: …(naam van het ministerie)I. Identificatie van het paarda) Nummer van het identificatiedocument: …b) Gevalideerd door: …(naam van de bevoegde autoriteit)II. Herkomst van het paardHet paard wordt uit: …(plaats van verzending)verzonden naar: …(plaats van bestemming)per vliegtuig (1): …(vluchtnummer)over de weg (1): …(kenteken van het voertuig)Naam en adres van de afzender: …Naam en adres van de geadresseerde: …III. GezondheidsgegevensOndergetekende verklaart dat het hierboven omschreven paard aan de volgende voorwaarden voldoet:a) het is afkomstig uit een in de lijst van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG van de Commissie opgenomen derde land, gebied of, indien regionalisering van toepassing is overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG van de Raad, deel van een derde land of gebied waar in het hele land of gebied meldingsplicht geldt voor de volgende ziekten: paardenpest, dourine, kwade droes, paardenencefalomyelitis (alle soorten, met inbegrip van Venezolaanse paardenencefalomyelitis), infectieuze anemie bij paarden, vesiculaire stomatitis, rabiës en miltvuur;b) het is vandaag onderzocht en vertoont geen klinische ziektesymptomen (2);c) het gaat niet om een paard dat moet worden afgemaakt in het kader van een nationaal programma voor de uitroeiing van infectieuze of besmettelijke ziekten;(d) sinds het paard in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending is binnengebracht, heeft het verbleven op bedrijven onder veterinair toezicht in aparte stallen zonder contact met paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus, behalve tijdens de wedstrijden die in het kader van de bovenvermelde paardensportmanifestaties zijn gehouden;e) het is afkomstig uit een derde land, gebied of, indien regionalisering van toepassing is overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG van de Raad, deel van een derde land of gebied waar:i) in de laatste twee jaar geen Venezolaanse paardenencefalomyelitis is voorgekomen;ii) in de laatste zes maanden geen dourine is voorgekomen;iii) in de laatste zes maanden geen kwade droes is voorgekomen;f) het is niet afkomstig uit een derde land, gebied of deel daarvan dat overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG van de Raad als niet vrij van paardenpest wordt beschouwd;

g) het is niet afkomstig van een bedrijf waarvoor om veterinairrechtelijke redenen verbodsmaatregelen golden, en is niet in contact geweest met paardachtigen van een bedrijf waarvoor om veterinairrechtelijke redenen verbodsmaatregelen golden:i) in het geval van paardenëncefalomyelitis, gedurende zes maanden vanaf de datum waarop de met deze ziekte besmette paardachtigen zijn geslacht;ii) in het geval van infectieuze anemie, tot de datum waarop, nadat de besmette paardachtigen zijn geslacht, de resterende paardachtigen negatief hebben gereageerd op twee met een tussenpoos van drie maanden uitgevoerde Coggins-tests;iii) in het geval van vesiculaire stomatitis, gedurende zes maanden;iv) in het geval van equiene virusarteritis, gedurende zes maanden;(v) in het geval van rabiës, gedurende één maand na constatering van het laatste geval;vi) in het geval van miltvuur, gedurende 15 dagen na constatering van het laatste geval.Als alle op het bedrijf aanwezige dieren van de voor de ziekte vatbare soorten zijn geslacht en de ruimten zijn ontsmet, bedraagt de verbodsperiode dertig dagen vanaf de dag waarop de dieren zijn vernietigd en de ruimten ontsmet, behalve in het geval van miltvuur, waarvoor de verbodsperiode 15 dagen bedraagt;h) bij weten van de ondergetekende is het paard niet in contact geweest met paardachtigen met een infectieuze of besmettelijke ziekte in de 15 aan de datum van deze verklaring voorafgaande dagen.IV. Gegevens met betrekking tot het verblijf en quarantainea) Het paard is in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending binnengebracht op … (datum).b) Het paard is in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending binnengebracht uit een lidstaat van de Europese Unie (1) of uit … (1) (naam van het derde land, gebied of deel daarvan vanwaaruit het paard in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending is binnengebracht), waarbij dit laatste één van de derde landen, gebieden of delen daarvan uit de lijst van dezelfde gezondheidscategorie in kolom 5 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG van de Commissie als het derde land, gebied of deel daarvan van verzending moet zijn.c) Het paard is in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending binnengebracht overeenkomstig veterinairrechtelijke voorschriften die ten minste even stringent zijn als die welke zijn vastgesteld in dit certificaat.d) Voor zover op basis van de aangehechte (tot dit certificaat behorende) verklaring van de eigenaar(1) of de vertegenwoordiger van de eigenaar(1) van het paard kan worden bevestigd, heeft het paard niet gedurende minimaal zestig opeenvolgende dagen, de datum van de geplande terugkeer overeenkomstig dit certificaat meegerekend, buiten de Europese Unie verbleven en is het niet elders geweest dan in de onder b) vermelde derde landen, gebieden of delen daarvan.V. Het paard zal worden vervoerd in een voertuig dat vooraf is gereinigd en ontsmet met een in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending officieel erkend ontsmettingsmiddel, en dat zo is ontworpen dat uitwerpselen, strooisel of voeder tijdens het vervoer niet uit het voertuig kunnen vallen.VI. Dit certificaat is tien dagen geldig.DatumPlaatsStempel en handtekening van de officiële dierenarts(1)Naam in hoofdletters en functie(1) De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst

VERKLARINGOndergetekende …(naam van de eigenaar(1) of vertegenwoordiger(1) van de eigenaar van het hierboven beschreven paard, in hoofdletters)verklaart dat:het paard rechtstreeks van de plaats van verzending naar de eindbestemming zal worden vervoerd zonder contact met andere paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus;het paard tijdens zijn verblijf in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending uitsluitend is vervoerd tussen plaatsen die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteiten van het derde land van verzending;het paard uit een lidstaat van de Europese Unie is uitgevoerd op … (datum);sinds het paard minder dan zestig dagen geleden de Europese Unie heeft verlaten, het uitsluitend heeft verbleven in derde landen, gebieden of delen daarvan die zijn ingedeeld in dezelfde in kolom 5 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG van de Raad aangegeven gezondheidscategorie als het derde land, gebied of deel daarvan van verzending en in het derde land, gebied of deel daarvan van verzending is binnengebracht vanuit … (naam van het derde land, gebied of deel daarvan).(Plaats, datum)(Handtekening)(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.(2) Dit certificaat moet worden afgegeven op de dag van het inladen van het paard voor verzending naar de Europese Unie of op de laatste werkdag vóór de inlading.

▼M20
BIJLAGE VIII

image

image

image

▼M24
BIJLAGE IX

GEZONDHEIDSCERTIFICAATvoor het opnieuw binnenbrengen van geregistreerde paarden na tijdelijke uitvoer van minder dan 90 dagen om deel te nemen aan paardensportmanifestaties voor de Olympische Spelen, met inbegrip van voorbereidende concours, of de Paralympische SpelenNummer van het certificaat:Specifieke manifestatie:Concours ter voorbereiding van de Olympische Spelen in (1)Olympische Spelen in (1)Paralympische Spelen in (1)Derde land van uitvoer:(naam van het land)Bevoegd ministerie:(naam van het ministerie)I. Identificatie van het paarda) Nummer van het identificatiedocument:b) Gevalideerd door:(naam van de bevoegde autoriteit)II. Herkomst van het paardHet paard wordt uit:(plaats van verzending)verzonden naar:(plaats van bestemming)per vliegtuig (1):(vluchtnummer vermelden)over de weg (1):(kentekennummer vermelden)Naam en adres van de afzender:Naam en adres van de geadresseerde:III. GezondheidsgegevensOndergetekende verklaart dat het hierboven omschreven paard aan de volgende voorwaarden voldoet:a) het is afkomstig uit een land waar voor de volgende ziekten een aangifteplicht bestaat: Afrikaanse paardenpest, dourine, kwade droes, paardenencefalomyelitis (alle vormen, met inbegrip van Venezolaanse paardenencefalomyelitis), infectieuze anemie, vesiculaire stomatitis, rabies, miltvuur;b) het is heden onderzocht en vertoont geen klinische ziekteverschijnselen (2);c) het gaat niet om een paard dat moet worden afgemaakt in het kader van een nationaal programma voor de uitroeiing van infectieuze of besmettelijke ziekten;d) sinds het paard in het land van verzending is binnengebracht, heeft het verbleven op bedrijven onder veterinair toezicht in aparte stallen zonder contact met paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus, tenzij tijdens de wedstrijden;

e) het is afkomstig van het grondgebied van een derde land of, in geval van officiële regionalisering volgens de Gemeenschapswetgeving, uit een deel van het grondgebied van een derde land waar:i) in de laatste twee jaar geen Venezolaanse paardenencefalomyelitis is voorgekomen;ii) in de afgelopen zes maanden geen enkel geval van dourine is geconstateerd;iii) in de laatste zes maanden geen kwade droes is voorgekomen;f) het komt niet van het grondgebied of een deel van het grondgebied van een derde land dat volgens de Gemeenschapswetgeving beschouwd wordt als besmet met Afrikaanse paardenpest;g) het komt niet van een bedrijf waarvoor om veterinaire redenen een verbodsregel geldt of gold, en het is niet in contact geweest met paardachtigen van een bedrijf waarvoor om veterinaire redenen een aan de volgende voorwaarden gebonden verbodsregel geldt of gold:i) als niet alle dieren van soorten die voor één of meer van de hierna vermelde ziekten vatbaar zijn, van het bedrijf verwijderd zijn, blijft het verbod van kracht:gedurende zes maanden na het laatste geval van vesiculeuze stomatitis,in het geval van paardenencefalomyelitis, gedurende zes maanden vanaf de dag waarop de met de ziekte besmette paardachtigen afgemaakt zijn of van het bedrijf verwijderd zijn,in het geval van infectieuze anemie, gedurende de periode die nodig is om met negatief resultaat twee Coggin-tests met drie maanden tussenpauze te verrichten op monsters van de dieren die na het afmaken van de besmette dieren overbleven,in het geval van rabies, gedurende één maand sinds het laatste geconstateerde geval,in het geval van miltvuur, gedurende 15 dagen sinds het laatste geconstateerde geval;ii) als alle dieren van soorten die voor de ziekte vatbaar zijn, afgemaakt of van het bedrijf verwijderd zijn, geldt het verbod voor een periode van 30 dagen, of in het geval van miltvuur 15 dagen, vanaf de dag waarop het bedrijf is gereinigd en ontsmet na de vernietiging of verwijdering van de dieren;h) bij weten van de ondergetekende is het paard niet in contact geweest met paardachtigen met een infectieuze of besmettelijke ziekte in de 15 aan deze verklaring voorafgaande dagen.IV. Gegevens met betrekking tot het verblijf en quarantaine:a) Het paard is het land van verzending binnengebracht op (datum vermelden).b) Het paard is het land van verzending binnengekomen uit een lidstaat van de Europese Unie (1) of uit (1) (naam van het land van waaruit het paard in het land van uitvoer is binnengebracht), waarbij dit land één van de in dezelfde gezondheidscategorie van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG opgenomen landen moet zijn.c) Het paard is in het land van verzending binnengebracht onder veterinaire voorwaarden die ten minste even stringent zijn als die welke zijn vastgesteld in dit certificaat.d) Voorzover op basis van de aangehechte (tot het certificaat behorende) verklaring van de eigenaar (1) of de vertegenwoordiger van de eigenaar (1) van het paard kan worden bevestigd, heeft het paard niet gedurende minimaal 90 opeenvolgende dagen, de datum van de geplande terugkeer overeenkomstig dit certificaat meegerekend, buiten de Europese Unie verbleven en is het niet elders geweest dan in de vorenvermelde landen.

V.Het paard zal worden vervoerd in een voertuig dat vooraf is gereinigd en ontsmet met een in het land van verzending officieel erkend ontsmettingsmiddel, en dat zo is ontworpen dat uitwerpselen, strooisel of voeder tijdens het vervoer niet uit het voertuig kunnen vallen.VI.Het certificaat is tien dagen geldig.VERKLARINGOndergetekende,(naam van eigenaar/vertegenwoordiger van de eigenaar (1) van het hiervoor beschreven paard, in hoofdletters)verklaart dat:het paard rechtstreeks van de plaats van verzending naar de eindbestemming zal worden vervoerd zonder in aanraking te komen met andere paardachtigen die niet dezelfde gezondheidsstatus hebben;het paard uitsluitend vervoerd zal worden tussen plaatsen die onder toezicht staan van centrale bevoegde autoriteiten van het land van verzending;het paard uit een lidstaat van de Europese Unie is uitgevoerd op (datum vermelden), (Plaats, datum)(Handtekening)(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.(2) Het certificaat moet worden afgegeven op de dag van het inladen van het dier voor verzending naar de Europese Unie of op de laatste werkdag vóór de inscheping.(3) De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 42.

(2) PB nr. L 157 van 10. 6. 1992, blz. 28.

(3) PB nr. L 146 van 14. 6. 1979, blz. 15.

(4) PB nr. L 40 van 17. 2. 1993, blz. 23.

(5) PB nr. L 71 van 18. 3. 1992, blz. 27.

(6) PB nr. L 71 van 18. 3. 1992, blz. 29.

(7) Gezondheidscategorie zoals aangegeven in kolom 5 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG.

(8) Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven na afloop van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd.

(9) Deel van het derde land of gebied overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG, zoals aangegeven in de kolommen 3 en 4 van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG.