Home

Beschikking van de Commissie van 16 februari 1994 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (94/85/EG)

Beschikking van de Commissie van 16 februari 1994 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (94/85/EG)

1994D0085 — NL — 26.04.2007 — 008.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Beschikking van de Commissie van 28 augustus 2006

L 295

1

25.10.2006