Home

Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

1995L0050 — NL — 03.01.2005 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 95/50/EG VAN DE RAAD

van 6 oktober 1995

betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(PB L 249, 17.10.1995, p.35)

Gewijzigd bij:
▼B

RICHTLIJN 95/50/EG VAN DE RAAD

van 6 oktober 1995

betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de wegDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

Overwegende dat de Gemeenschap een aantal maatregelen heeft vastgesteld welke gericht zijn op de verwezenlijking van een interne markt die een ruimte zonder grenzen omvat waarbinnen het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag wordt verzekerd;

Overwegende dat de controles betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg worden verricht overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4060/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de Lid-Staten voor wegvervoer en binnenvaart (4) en Verordening (EEG) nr. 3912/92 van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen (5);

Overwegende dat de Raad op 21 november 1994 Richtlijn 94/55/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (6) heeft aangenomen en dat het derhalve wenselijk is de procedures voor de controle op dit soort vervoer, alsmede de respectieve definities te harmoniseren, teneinde het verifiëren van de naleving van de aldus vastgelegde veiligheidsnormen doeltreffender te maken;

Overwegende dat het van belang is dat de Lid-Staten zorgen voor voldoende controle op hun gehele grondgebied, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk vermijden dat de controles van de betrokken voertuigen sterk toenemen;

Overwegende dat met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel een maatregel van de Gemeenschap aldus nodig lijkt om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen te verbeteren;

Overwegende dat de controles dienen te worden uitgevoerd aan de hand van een lijst van gemeenschappelijke elementen, die in de gehele Gemeenschap op dit vervoer van toepassing is;

Overwegende dat het voorts wenselijk is een lijst vast te stellen van inbreuken die door alle Lid-Staten als voldoende ernstig worden beschouwd om, ten aanzien van de voertuigen die ze hebben begaan, naar gelang van de omstandigheden of de veiligheidseisen passende maatregelen te treffen, met inbegrip van het eventueel ontzeggen van toegang tot de Gemeenschap aan die voertuigen;

Overwegende dat, met het oog op een betere naleving van de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het wenselijk is controles te voorzien in de ondernemingen, hetzij preventief hetzij wanneer langs de weg belangrijke inbreuken op de wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen zijn vastgesteld;

Overwegende dat bedoelde controles betrekking moeten hebben op al het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg dat volledig of gedeeltelijk op het grondgebied van de Lid-Staten plaatsheeft, ongeacht de plaats van herkomst of bestemming van de goederen dan wel het land van inschrijving van het voertuig;

Overwegende dat, in geval van ernstige of herhaalde inbreuken, aan de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van inschrijving van het voertuig of van vestiging van de onderneming kan worden verzocht om passende maatregelen te treffen en de Lid-Staat die dit verzoek heeft ingediend op de hoogte te stellen van het gevolg dat hieraan is gegeven;

Overwegende dat de toepassing van deze richtlijn moet worden gevolgd op basis van een door de Commissie in te dienen verslag,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op de controles van de Lid-Staten op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met voertuigen die zich op hun grondgebied in het verkeer bevinden of binnenkomen uit een derde land.

Zij is niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen die toebehoren aan de strijdkrachten of onder hun verantwoordelijkheid vallen.

2. De bepalingen van deze richtlijn laten evenwel het recht van de Lid-Staten onverlet om, met inachtneming van het Gemeenschapsrecht, controle uit te oefenen op het nationale en internationale vervoer van gevaarlijke goederen op hun grondgebied door voertuigen die buiten de werkingssfeer van deze richtlijn vallen.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

—voertuig : ieder voor deelname aan het wegverkeer bestemd compleet of niet-compleet motorvoertuig op ten minste vier wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails voortbewegen, landbouw- en bosbouwtrekkers en alle mobiele machines;

—gevaarlijke goederen : goederen welke als zodanig worden vermeld in de Richtlijn 94/55/EG;

—vervoer : ieder vervoer over de weg door voertuigen, dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt via het openbare wegennet op het grondgebied van een Lid-Staat, met inbegrip van de werkzaamheden in verband met het laden en lossen, die vallen onder Richtlijn 94/55/EG, onverminderd de wettelijke regelingen van de Lid-Staten inzake de uit deze werkzaamheden voortvloeiende aansprakelijkheid;

—onderneming : iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, met of zonder winstoogmerk, iedere vereniging of groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede iedere onder de overheid ressorterende instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid of afhangende van een instantie met rechtspersoonlijkheid, die zich bezighoudt met hetzij het vervoeren, laden, lossen of laten vervoeren van gevaarlijke goederen, hetzij het tijdelijk opslaan, bijeenbrengen, verpakken of in ontvangst nemen van dergelijke goederen in het kader van een vervoersactiviteit, en die zich op het grondgebied van de Gemeenschap bevindt;

—controle : iedere controle of iedere inspectie, verificatie of formaliteit die door de bevoegde instanties wordt uitgevoerd om redenen die verband houden met de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen.

Artikel 3

1. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat een representatief deel van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt onderworpen aan de controles in het kader van deze richtlijn, teneinde de overeenstemming van het vervoer met de wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg te verifiëren.

2. Deze controles worden verricht op het grondgebied van een Lid-Staat overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4060/89 en artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3912/92.

Artikel 4

1. Om de controles uit hoofde van deze richtlijn uit te voeren, gebruiken de Lid-Staten de controlelijst van bijlage I. Een exemplaar van de controlelijst of een door de controle-instantie opgesteld bewijs van de verrichte controle moet aan de bestuurder van het voertuig worden afgegeven en desgevraagd worden overgelegd, teneinde latere controles zoveel mogelijk te vereenvoudigen of te vermijden. Dit lid laat het recht van de Lid-Staten om ad hoc specifieke controles uit te voeren onverlet.

2. De controles worden uitgevoerd door middel van steekproeven en omvatten zoveel mogelijk een groot deel van het wegennet.

3. De plaats voor de controleposten wordt zodanig gekozen dat het mogelijk is de voertuigen die in overtreding zijn, opnieuw met de voorschriften in overeenstemming te brengen of, wanneer de controle-instantie zulks nodig acht, ter plaatse of op een daartoe door bedoelde instantie aangewezen plaats een doorrijverbod op te leggen, zonder dat de veiligheid daardoor in gevaar wordt gebracht.

4. Zo nodig, en op voorwaarde dat de veiligheid daardoor niet in gevaar wordt gebracht, kunnen van de vervoerde produkten monsters worden genomen met het oog op het onderzoek ervan door laboratoria die door de bevoegde instantie zijn erkend.

5. De controles mogen niet langer duren dan redelijk is.

Artikel 5

Onverminderd andere eventueel toe te passen sancties kan, wanneer tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg een of meer van de met name in bijlage II vermelde inbreuken op de veiligheidsnormen zijn vastgesteld, ter plaatse of op een daartoe door de controle-instanties aangewezen plaats, aan de betrokken voertuigen een doorrijverbod worden opgelegd en kan de verplichting worden opgelegd dat zij vóór het voortzetten van de reis in overeenstemming met de voorschriften worden gebracht ofwel is het mogelijk dat er naar gelang van de omstandigheden of veiligheidseisen andere passende maatregelen, met inbegrip van een eventuele weigering van toegang van deze voertuigen tot de Gemeenschap, worden toegepast.

Artikel 6

1. Controles kunnen eveneens plaatshebben in de ondernemingen, preventief of wanneer inbreuken welke een gevaar vormen voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen, langs de weg zijn vastgesteld.

2. Deze controles moeten erop gericht zijn te verzekeren dat de veiligheidsvoorwaarden waaronder het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg plaatsheeft, in overeenstemming zijn met de ter zake toepasselijke wetgeving.

Wanneer een of meer van de met name in bijlage II vermelde inbreuken zijn vastgesteld op het gebied van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, moet het betrokken vervoer vóór het verlaten van de onderneming in overeenstemming met de voorschriften zijn gebracht of zal het voorwerp zijn van andere passende maatregelen.

Artikel 7

1. De Lid-Staten verlenen elkaar met het oog op de juiste toepassing van deze richtlijn de nodige bijstand.

2. Door een niet in de betrokken Lid-Staat ingeschreven voertuig of gevestigde onderneming gepleegde ernstige of herhaalde inbreuken welke een gevaar voor de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen opleveren, dienen te worden gemeld aan de bevoegde instanties van de Lid-Staat van inschrijving van het voertuig of van vestiging van de onderneming.

De bevoegde instanties van de Lid-Staat waar een ernstige of herhaalde inbreuk is vastgesteld, kunnen de bevoegde instanties van de Lid-Staat van inschrijving van het voertuig of van vestiging van de onderneming verzoeken tegen de overtreder(s) passende maatregelen te treffen.

Laatstgenoemde instanties doen aan de bevoegde instanties van de Lid-Staat waar de inbreuken zijn vastgesteld mededeling van de maatregelen die eventueel tegen de vervoerder of de onderneming zijn getroffen.

Artikel 8

Indien de vaststellingen bij de controle langs de weg van een in een andere Lid-Staat ingeschreven voertuig aanleiding geven tot het vermoeden dat ernstige of herhaalde inbreuken zijn gepleegd welke tijdens de controle door het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen niet kunnen worden aangetoond, verlenen de bevoegde instanties van de betrokken Lid-Staten elkaar met het oog op verduidelijking van de situatie de nodige bijstand. Indien de bevoegde Lid-Staat daartoe een controle in de onderneming uitvoert, worden de resultaten van die controle ter kennis van de andere betrokken Lid-Staat gebracht.

Artikel 9

1. Elke Lid-Staat zendt de Commissie voor ieder kalenderjaar, uiterlijk twaalf maanden na het einde daarvan, een verslag over de toepassing van deze richtlijn. Dit verslag wordt volgens het model van bijlage III opgesteld en bevat de volgende gegevens:

—zo mogelijk een op telling of schatting gebaseerd overzicht van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (in vervoerde ton of tonkilometers);

—het aantal uitgevoerde controles;

—het aantal gecontroleerde voertuigen, per land van inschrijving (betrokken Lid-Staat, andere Lid-Staten of derde Staten);

—het aantal vastgestelde inbreuken en soorten inbreuken;

—aantal en soort van de opgelegde sancties.

2. Voor het eerst in 1999, en vervolgens ten minste om de drie jaar, zendt de Commissie naar het Europees Parlement en naar de Raad een verslag over de wijze waarop de Lid-Staten deze richtlijn toepassen, gelet op de in lid 1 bedoelde gegevens.

▼M1

Artikel 9 bis

De nodige wijzigingen voor de aanpassing van de bijlagen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op de onder deze richtlijn vallende gebieden, met name die welke bedoeld zijn om rekening te houden met wijzigingen in Richtlijn 94/55/EG, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9 ter.

Artikel 9 ter

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 9 van Richtlijn 94/55/EG ingestelde comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen (hierna „het comité”).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG (7) van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

▼B

Artikel 10

1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 1997 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 11

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 12

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

▼M2
BIJLAGE I

CONTROLELIJST1. Plaats van controle:2. Datum:3. Tijd:4. Nationaliteitskenmerk en inschrijvingsnummer van het voertuig:5. Nationaliteitskenmerk en inschrijvingsnummer aanhanger/oplegger:6. Onderneming die het vervoer uitvoert en adres:7. Chauffeur/bijrijder:8. Afzender, adres, plaats van laden: (1) (2)9. Ontvanger, adres, plaats van lossen: (1) (2)10. Totale hoeveelheid gevaarlijke goederen per vervoerseenheid:11. Maximale hoeveelheid van ADR 1.1.3.6 overschreden?janee12. Wijze van vervoer:bulkcollotankDocumenten in het voertuig13. Vervoersdocumentgecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing14. Schriftelijke instructiesgecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing15. Bilaterale/multilaterale overeenkomst/nationale vergunninggecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing16. Certificaat van goedkeuring van de voertuigengecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing17. Opleidingscertificaat van de chauffeurgecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassingVervoersoperatie18. Goederen mogen worden vervoerdgecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing19. Goederen mogen met het voertuig worden vervoerdgecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing20. Bepalingen inzake wijze van vervoer (bulk, collo, tank)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing21. Verbod gecombineerde ladinggecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing22. Beladen en vastzetten van de vracht en behandeling (3)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing23. Lekkage van goederen of beschadiging van collo (3)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing24. UN-kenmerk verpakking/tank (2) (3) (ADR 6)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing25. Kenmerking (bv. UN-nr.) en etikettering collo (2) (ADR 5.2)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing26. Grote etiketten op tank/voertuig (ADR 5.3.1)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing(1) Alleen invullen als dit voor een inbreuk relevant is.(2) Onder „Opmerkingen” vermelden voor gegroepeerd vervoer.(3) Controle op zichtbare inbreuken.

27. Kenmerking voertuig/vervoerseenheid (oranje bord, verwarmde stoffen)/(ADR 5.3.2-3)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassingUitrusting in het voertuig28. Algemene in het ADR gespecificeerde veiligheidsuitrustinggecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing29. Uitrusting afhankelijk van de vervoerde goederengecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing30. Andere in de schriftelijke instructies gespecificeerde uitrustinggecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing31. Brandblusser(s)gecontroleerdinbreuk vastgesteldniet van toepassing39. Ernstigste risicocategorie van eventuele vastgestelde inbreukenCategorie ICategorie IICategorie III40. Opmerkingen41. Instantie/functionaris die de inspectie heeft uitgevoerd
BIJLAGE II

INBREUKEN

In het kader van deze richtlijn bevat de volgende niet-volledige lijst, ingedeeld in drie risicocategorieën (waarvan categorie I de ernstigste is), een leidraad voor wat als inbreuk dient te worden beschouwd.

Bij de bepaling van de juiste risicocategorie moet rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden; de bepaling hiervan wordt overgelaten aan de controlerende instantie/functionaris ter plaatse.

Tekortkomingen die niet onder de risicocategorieën worden genoemd, worden aan de hand van de beschrijvingen van de categorieën ingedeeld.

Wanneer er sprake is van verschillende inbreuken per vervoerseenheid, wordt voor de rapportage (zie bijlage III van deze richtlijn) alleen de ernstigste risicocategorie vermeld (zoals aangegeven onder punt 39 van bijlage I van deze richtlijn).

1. Risicocategorie I

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende ADR-bepalingen een hoog risico op dodelijke slachtoffers, ernstig letsel voor personen of significante aantasting van het milieu ontstaat, zullen er normaal gesproken onmiddellijk afdoende corrigerende maatregelen worden genomen, zoals het blokkeren van het voertuig.

Dergelijke gevallen zijn:

1)de gevaarlijke goederen mogen niet worden vervoerd;

2)lekkage van gevaarlijke stoffen;

3)vervoer via een verboden vervoerwijze of met een ongeschikt vervoermiddel;

4)bulkvervoer in een container die qua constructie niet geschikt is;

5)vervoer in een voertuig zonder adequaat goedkeuringscertificaat;

6)het voertuig voldoet niet langer aan de goedkeuringsnormen en levert een direct gevaar op (anders ingedeeld in risicocategorie II);

7)er wordt een niet-goedgekeurde verpakking gebruikt;

8)de verpakking voldoet niet aan de verpakkingsinstructie die van toepassing is;

9)er wordt niet voldaan aan de speciale bepalingen voor gezamenlijke verpakking;

10)er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake beladen en vastzetten;

11)er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake het gezamenlijk laden van colli;

12)er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake de maximaal toelaatbare vulling van tanks of colli;

13)er wordt niet voldaan aan de voorschriften inzake de beperking van de hoeveelheden die in één vervoerseenheid mogen worden vervoerd;

14)vervoer van gevaarlijke goederen zonder vermelding van hun aanwezigheid (bijvoorbeeld documenten, kenmerking en etikettering van de colli, grote etiketten en kenmerking op het voertuig, …);

15)vervoer zonder grote etiketten en kenmerking op het voertuig;

16)er ontbreekt informatie over de stof die wordt vervoerd waardoor kan worden vastgesteld of er sprake is van een inbreuk van risicocategorie I (bijvoorbeeld UN-nummer, correcte vervoersnaam, verpakkingsgroep, …);

17)de chauffeur heeft geen geldig certificaat van een beroepsopleiding;

18)er wordt vuur of een onbeschermde lamp gebruikt;

19)het rookverbod wordt niet in acht genomen.

2. Risicocategorie II

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende ADR-bepalingen een risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu ontstaat, zullen er normaal gesproken afdoende corrigerende maatregelen worden genomen, zoals aanpassing op de controleplaats indien dit mogelijk en van toepassing is, maar uiterlijk bij het voltooien van het vervoerstraject van dat moment.

Dergelijke gevallen zijn:

1)de vervoerseenheid bestaat uit meer dan een aanhanger/oplegger;

2)het voertuig voldoet niet langer aan de goedkeuringsnormen maar levert geen direct gevaar op;

3)het voertuig bevat geen operationele brandblusser, zoals vereist; een brandblusser kan nog als operationeel worden beschouwd als alleen de voorgeschreven verzegeling en/of de vervaldatum ontbreken; dit gaat echter niet op als duidelijk zichtbaar is dat de brandblusser niet langer operationeel is, bijvoorbeeld als de drukmeter op 0 staat;

4)het voertuig bevat niet de uitrusting die krachtens het ADR of de schriftelijke instructies vereist is;

5)er is niet voldaan aan de beproevings- en inspectiedata en gebruiksperiode voor verpakkingen, IBC’s of grote verpakkingen;

6)er worden colli met een beschadigde verpakking, IBC of grote verpakking of beschadigde ongereinigde lege verpakkingen vervoerd;

7)vervoer van verpakte goederen in een container die qua constructie niet geschikt is;

8)de tanks/tankcontainers (ook als ze leeg en ongereinigd zijn) zijn niet correct gesloten;

9)vervoer van een combinatieverpakking met een buitenverpakking die niet correct gesloten is;

10)onjuiste etikettering, kenmerking of grote etiketten;

11)er zijn geen schriftelijke instructies in overeenstemming met het ADR of de schriftelijke instructies hebben geen betrekking op de vervoerde goederen;

12)het voertuig staat niet onder afdoende toezicht of is niet juist geparkeerd.

3. Risicocategorie III

Wanneer er bij het niet in acht nemen van de desbetreffende bepalingen een gering risico op letsel voor personen of aantasting van het milieu ontstaat en wanneer afdoende corrigerende maatregelen niet op de controleplaats behoeven te worden genomen, maar later bij de onderneming kunnen worden genomen.

Dergelijke gevallen zijn:

1)de omvang van grote etiketten of etiketten of de grootte van letters, cijfers of symbolen op grote etiketten of etiketten voldoet niet aan de voorschriften;

2)in de documentatie voor het vervoer ontbreekt andere informatie dan onder risicocategorie I (punt 16) wordt vermeld;

3)het opleidingscertificaat bevindt zich niet in het voertuig, maar er zijn gegevens waaruit blijkt dat de chauffeur dit wel heeft.
BIJLAGE III

MODELFORMULIER VOOR HET AAN DE COMMISSIE TE ZENDEN RAPPORT OVER INBREUKEN EN SANCTIES

Land:Jaar:CONTROLES OP HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEGLand waar het voertuig is ingeschreven (1)Totaal aantalControlerend landAndereEU-lidstatenDerde landenAantal gecontroleerde vervoerseenheden op basis van de inhoud van de lading (en het ADR)Aantal vervoerseenheden dat niet voldoet aan het ADRAantal geblokkeerde vervoerseenhedenAantal geconstateerde inbreuken per risicocategorie (2)Risicocategorie IRisicocategorie IIRisicocategorie IIIAantal opgelegde sancties per type sanctieWaarschuwingBoeteOverigeGERAAMDE TOTALE HOEVEELHEID OVER DE WEG VERVOERDE GEVAARLIJKE GOEDEREN:tof t.km(1) In het kader van deze bijlage is het land van inschrijving het land waar het motorvoertuig is ingeschreven.(2) Wanneer er sprake is van verschillende inbreuken per vervoerseenheid, wordt alleen de ernstigste risicocategorie vermeld (zoals aangegeven onder punt 39 van bijlage I).(1) PB nr. C 26 van 29. 1. 1994, blz. 10, en PB nr. C 238 van 26. 8. 1994, blz. 4.

(2) PB nr. C 195 van 18. 7. 1994, blz. 18.

(3) Advies van het Europees Parlement van 3 mei 1994 (PB nr. C 205 van 25. 7. 1994, blz. 55), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 21 november 1994 (PB nr. C 354 van 13. 12. 1994, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van 14 maart 1995 (PB nr. C 89 van 10. 4. 1995, blz. 29).

(4) PB nr. L 390 van 30. 12. 1989, blz. 18. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3356/91 (PB nr. L 318 van 20. 11. 1991, blz. 1).

(5) PB nr. L 395 van 31. 12. 1992, blz. 6.

(6) PB nr. L 319 van 12. 12. 1994, blz. 7.

(7) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.