Home

Verordening (EG) nr. 499/96 van de Raad van 19 maart 1996 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten en levende paarden van oorsprong uit IJsland

Verordening (EG) nr. 499/96 van de Raad van 19 maart 1996 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten en levende paarden van oorsprong uit IJsland

1996R0499 — NL — 01.09.2007 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 499/96 VAN DE RAAD

van 19 maart 1996

betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijprodukten en levende paarden van oorsprong uit IJslandDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat een overeenkomst is gesloten tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland (1);

Overwegende dat, nu Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Gemeenschap zijn toegetreden, vorengenoemde overeenkomst dient te worden aangepast teneinde met name rekening te houden met de regelingen betreffende de handel in visserijprodukten die tussen Oostenrijk, Finland en Zweden, enerzijds, en IJsland, anderzijds, van toepassing waren;

Overwegende dat te dien einde een aanvullend protocol bij de vorengenoemde overeenkomst, goedgekeurd bij Besluit 96/147/EG (2), en een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, goedgekeurd bij Besluit 95/582/EG (3), werden gesloten tussen de Gemeenschap en IJsland; dat de Gemeenschap op grond daarvan zich ertoe heeft verbonden voor een periode van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar, onder bepaalde voorwaarden, communautaire tariefcontingenten met nulrecht te openen voor een aantal produkten van oorsprong uit dit land;

Overwegende dat de desbetreffende tariefcontingenten voor een onbepaalde periode gelden en dat het met het oog op de doeltreffendheid en vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen wenselijk is dat deze verordening voor verscheidene jaren van toepassing is;

Overwegende dat eenvoudigheidshalve dient te worden bepaald dat wijzigingen en technische aanpassingen die van deze verordening noodzakelijk zijn ten gevolge van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en van de Taric-codes, verlengingen van tariefmaatregelen, aanpassingen die noodzakelijk zijn ten gevolge van het sluiten van protocollen of briefwisselingen, wijzigingen van deze verordening met het oog op de tenuitvoerlegging van andere besluiten in het kader van de overeenkomst, alsmede aanpassingen van de contingentvolumes, -periodes en -rechten die uit besluiten van de Raad voortvloeien, door de Commissie kunnen worden aangebracht, na advies van het Comité douanewetboek;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap in gelijke mate en te allen tijde gebruik kunnen maken van genoemd contingent en dat het aan het contingent verbonden recht in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer totdat het contingent geheel is benut, een en ander gedurende de gehele periode waarin de overeenkomsten met IJsland van kracht zijn;

Overwegende dat de Gemeenschap tot taak heeft te beslissen over de opening van tariefcontingenten, gevolg gevend aan haar internationale verbintenissen; dat niets belet dat, om de doeltreffendheid van het gemeenschappelijk beheer van deze contingenten te verzekeren, de Lid-Staten de mogelijkheid geboden wordt uit de contingenten de nodige, met hun werkelijke invoer overeenstemmende hoeveelheden op te nemen; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie die met name de uitputtingsgraad van de contingenten moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar worden de rechten bij de invoer van de in deze verordening bedoelde produkten van oorsprong uit IJsland geschorst binnen de grenzen van de communautaire tariefcontingenten die zijn aangegeven naast die produkten.

2. Voor de invoer van de visserijprodukten kan alleen van de tariefcontingenten gebruik worden gemaakt indien de prijs franco grens, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (4), niet lager is dan de referentieprijs die de Gemeenschap eventueel heeft vastgesteld voor de betrokken produkten of categorieën produkten.

3. Protocol nr. 3 bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking, laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 1/94 van het Gemengd Comité EG-IJsland (5), is van toepassing.

▼M1

4. Het tariefcontingent met volgnummer 09.0792 is niet van toepassing op goederen die in de periode van 15 februari tot en met 15 juni voor het vrije verkeer worden aangegeven.

▼M2

Artikel 2

De bij deze verordening bedoelde tariefcontingenten worden beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 308 quater, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn echter niet van toepassing op de tariefcontingenten met de volgnummers 09.0810 en 09.0811.

Artikel 3

Wanneer het tariefcontingent met volgnummer 09.0810 voor langoustines (GN-code 0306 19 30) eind 2007 niet volledig zal zijn benut, zal de resterende hoeveelheid worden overgedragen naar het overeenkomstige tariefcontingent voor 2008.

Te dien einde zullen toewijzingen uit het tariefcontingent voor 2007 worden gestopt op de tweede werkdag bij de Commissie na 1 april 2008. Op de volgende werkdag wordt het niet-benutte restant van het tariefcontingent voor 2007 overgedragen naar het overeenkomstige tariefcontingent voor 2008.

Vanaf die datum kunnen geen hoeveelheden achteraf worden opgenomen uit of worden teruggestort in bedoeld tariefcontingent voor 2007.

▼B

Artikel 4

Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van de betrokken produkten gelijke en ononderbroken toegang tot de contingenten, zolang het saldo van het overeenkomstige contingent zulks toelaat.

Artikel 5

1. De voor de toepassing van deze verordening noodzakelijke bepalingen, met name

a)wijzigingen en technische aanpassingen die noodzakelijk zijn ten gevolge van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en van Taric-codes;

b)aanpassingen die noodzakelijk zijn ten gevolge van door de Raad gesloten protocollen of briefwisselingen tussen de Gemeenschap en IJsland in het kader van de in deze verordening bedoelde overeenkomst;

c)verlenging van tariefmaatregelen overeenkomstig de bepalingen van de in deze verordening bedoelde overeenkomst;

d)noodzakelijke aanpassingen van de contingentvolumes, -periodes en -rechten, die voortvloeien uit besluiten van de Raad, en

e)wijzigingen van deze verordeningen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van andere besluiten in het kader van de in deze verordening bedoelde overeenkomst,

worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 6, lid 2.

2. De krachtens lid 1 vastgestelde bepalingen machtigen de Commissie niet om:

—preferentiële hoeveelheden van de ene naar een andere contingentperiode over te dragen,

—de in de overeenkomsten of protocollen vervatte tijdschema's te wijzigen,

—hoeveelheden van het ene naar het andere contingent over te dragen,

—contingenten voortvloeiende uit nieuwe overeenkomsten te openen en te beheren,

—regelgeving vast te stellen die van invloed is op het beheer van contingenten waarvoor invoercertificaten gelden.

Artikel 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek ingesteld bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (6).

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de urgentie van de materie. Hed advies wordt uitgebracht met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij stemmingen in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn. Indien zij niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité, worden deze maatregelen evenwel onverwijld door de Commissie aan de Raad medegedeeld. In dat geval:

—stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten, uit voor een termijn van drie maanden na de datum van kennisgeving,

—kan de Raad binnen de in het voorgaande streepje genoemde termijn met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

3. Het comité kan iedere kwestie betreffende de toepassing van deze verordening die door zijn voorzitter, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, aan de orde wordt gesteld, in behandeling nemen.

Artikel 7

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
BIJLAGEVolgnummer

GN-code

Taric-code

Omschrijving

Omvang van het contingent (in ton)

Contingentrecht (%)

09.0791

0101 19 10

Levende paarden

100 (hoofden)

0

0101 19 90

▼M1

09.0792

ex030350 00

0303500020

Haring van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii, bevroren, met uitzondering van levers, hom en kuit, bestemd voor industriële productie ()(2)

950

0

▼B

09.0793

0302 12 00

Zalm, vers of gekoeld

50

0

0304 10 13

Zalmfilets, vers of gekoeld

0304 20 13

Zalmfilets, bevroren

09.0794

0302 23 00

Tong, vers of gekoeld

250

0

0302 29

Schartong, vers of gekoeld

0302 69 85

Blauwe wijting

0303 32 00

Schol, bevroren

0303 79 96

Andere bevroren zeevis

0304 10 19

Filets van andere zoetwatervis, vers of gekoeld

0304 10 33

Filets van koolvis, vers, gekoeld, of bevroren

0304 10 35

Filets van Noorse schelvis, vers of gekoeld

ex030410 38

03041038

*10

*20

*50

*90

Filets van andere zeevis, met uitzondering van haring of makreel, vers of gekoeld

0304 10 98

Vlees van andere zeevis, vers of gekoeld

0304 20 19

Filets van andere zoetwatervis, bevroren

0304 90 35

Bevroren vlees van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus”

0304 90 38

Bevroren vlees van kabeljauw van de soort „Gadus morhua”

0304 90 39

Bevroren vlees van kabeljauw van de soort „Gadus ogac” en bevroren vlees van de soort „Boreogadus saida”

0304 90 41

Bevroren vlees van koolvis

0304 90 47

Bevroren vlees van heek van het geslacht Merluccius

0304 90 59

Bevroren vlees van blauwe wijting

ex030490 97

03049097

*31

*39

*50

*60

*70

*80

*90

Bevroren vlees van andere zeevis, met uitzondering van makreel

09.0795

0305 61 00

Haring, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde haring

1 750

0

09.0796

0306 19 30

Langoestines (Nephrops norvegicus), bevroren

50

0

09.0797

1604 12 91

Bereidingen en conserven van andere haringen in luchtdichte verpakkingen

2 400

0

1604 12 99

Bereidingen en conserven van andere haringen, andere

09.0798

1604 19 98

Bereidingen en conserven van andere vis, geheel of in stukken

50

0

ex160420 90

16042090

*20/80

*30/80

*35/80

*50/80

*90/80

Bereidingen en conserven van vlees van andere vis, met uitzondering van haring en makreel

▼M2

09.0810

0306 19 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Van 1.9. t/m 31.12.2007: 520 t

0

Van 1.1. t/m 31.12.2008: 520 t

0

Van 1.1. t/m 30.4.2009: 174 t

0

09.0811

0304 19 35

Filets van Noorse schelvis (Sebastes spp.), vers of gekoeld

Van 1.9. t/m 31.12.2007: 750 t

0

Van 1.1. t/m 31.12.2008: 750 t

0

Van 1.1. t/m 30.4.2009: 250 t

0

(1)Voor indeling onder deze code gelden de voorwaarden die zijn vastgelegd in de betreffende communautaire bepalingen (zie de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1)).

(2)Het tariefcontingent is niet van toepassing op goederen die in de periode van 15 februari tot en met 15 juni voor het vrije verkeer worden aangegeven.

▼B(1) PB nr. L 301 van 31. 12. 1972, blz. 2.

(2) PB nr. L 34 van 13. 2. 1996, blz. 33.

(3) PB nr. L 327 van 30. 12. 1995, blz. 17.

(4) PB nr. L 388 van 31. 12. 1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3318/94 (PB nr. L 350 van 31. 12. 1994, blz. 15).

(5) PB nr. L 204 van 6. 8. 1994, blz. 62.

(6) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994.