Home

Verordening (EG) n r. 1255/96 van de Raad van 27 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

Verordening (EG) n r. 1255/96 van de Raad van 27 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

1996R1255 — NL — 01.01.2011 — 029.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

M1

VERORDENING (EG) Nr. 2484/96 VAN DE RAAD van 20 december 1996

L 341

1

30.12.1996

M2

VERORDENING (EG) Nr. 1186/97 VAN DE RAAD van 27 juni 1997

L 172

1

30.6.1997

M3

VERORDENING (EG) Nr. 2590/97 VAN DE RAAD van 16 december 1997

L 355

1

30.12.1997

M4

VERORDENING (EG) Nr. 1359/98 VAN DE RAAD van 29 juni 1998

L 186

1

30.6.1998

M5

VERORDENING (EG) Nr. 2797/98 VAN DE RAAD van 17 december 1998

L 352

1

29.12.1998

M6

VERORDENING (EG) Nr. 1381/1999 VAN DE RAAD van 28 juni 1999

L 165

1

30.6.1999

M7

VERORDENING (EG) Nr. 20/2000 VAN DE RAAD van 17 december 1999

L 8

1

12.1.2000

M8

VERORDENING (EG) Nr. 1297/2000 VAN DE RAAD van 19 juni 2000

L 153

1

26.6.2000

►M9

VERORDENING (EG) Nr. 2801/2000 VAN DE RAAD van 14 december 2000

L 331

1

27.12.2000

M10

VERORDENING (EG) Nr. 1159/2001 VAN DE RAAD van 11 juni 2001

L 169

1

23.6.2001

M11

VERORDENING (EG) Nr. 2499/2001 VAN DE RAAD van 19 december 2001

L 340

1

21.12.2001

M12

VERORDENING (EG) Nr. 1120/2002 VAN DE RAAD van 26 juni 2002

L 171

1

29.6.2002

M13

VERORDENING (EG) Nr. 2264/2002 VAN DE RAAD van 19 december 2002

L 350

1

27.12.2002

M14

VERORDENING (EG) Nr. 1048/2003 VAN DE RAAD van 16 juni 2003

L 161

1

30.6.2003

M15

VERORDENING (EG) Nr. 2285/2003 VAN DE RAAD van 22 december 2003

L 341

1

30.12.2003

M16

VERORDENING (EG) Nr. 1241/2004 VAN DE RAAD van 5 juli 2004

L 238

1

8.7.2004

M17

VERORDENING (EG) Nr. 2271/2004 VAN DE RAAD van 22 december 2004

L 396

13

31.12.2004

M18

VERORDENING (EG) Nr. 989/2005 VAN DE RAAD van 27 juni 2005

L 168

1

30.6.2005

M19

VERORDENING (EG) Nr. 300/2006 VAN DE RAAD van 30 januari 2006

L 56

1

25.2.2006

M20

VERORDENING (EG) Nr. 963/2006 VAN DE RAAD van 27 juni 2006

L 176

3

30.6.2006

M21

VERORDENING (EG) Nr. 1897/2006 VAN DE RAAD van 19 december 2006

L 395

1

30.12.2006

M22

VERORDENING (EG) Nr. 729/2007 VAN DE RAAD van 25 juni 2007

L 166

4

28.6.2007

M23

VERORDENING (EG) Nr. 1527/2007 VAN DE RAAD van 17 december 2007

L 349

7

31.12.2007

M24

VERORDENING (EG) Nr. 595/2008 VAN DE RAAD van 16 juni 2008

L 164

1

25.6.2008

M25

VERORDENING (EG) Nr. 1/2009 VAN DE RAAD van 18 december 2008

L 1

1

5.1.2009

M26

VERORDENING (EG) Nr. 564/2009 VAN DE RAAD van 25 juni 2009

L 168

4

30.6.2009

►M27

VERORDENING (EU) Nr. 12/2010 VAN DE RAAD van 22 december 2009

L 4

1

8.1.2010

►M28

VERORDENING (EU) Nr. 566/2010 VAN DE RAAD van 29 juni 2010

L 163

4

30.6.2010

►M29

VERORDENING (EU) Nr. 1265/2010 VAN DE RAAD van 20 december 2010

L 347

9

31.12.2010


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1255/96 VAN DE RAAD

van 27 juni 1996

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde ►M9 industrie-, landbouw- en visserijproductenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van de in deze verordening bedoelde produkten momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is dat de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op deze produkten gedeeltelijk of geheel worden geschorst;

Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is over schorsing van deze autonome rechten besluiten te nemen;

Overwegende dat de verordeningen houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten op bepaalde ►M9 industrie-, landbouw- en visserijproducten grotendeels betrekking hebben op de verlenging van voorgaande maatregelen; dat het ter vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen dienstig is de geldigheidsduur van deze verordening niet te beperken, aangezien aanpassing ervan, met name toevoeging of schrapping van bepaalde produkten, indien zulks noodzakelijk is bij verordening van de Raad kan geschieden;

Overwegende dat wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of van de Taric-codes niet tot materiële wijzigingen leiden; dat ter vereenvoudiging dient te worden bepaald dat de Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, de nodige technische aanpassingen in de bijlage bij deze verordening kan aanbrengen, waaronder ook de publikatie van een geconsolideerde versie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de in de bijlage vermelde produkten worden geschorst tot het niveau dat bij elk van deze produkten is aangegeven.

Artikel 2

Technische aanpassingen, waaronder begrepen de publikatie van een geconsolideerde versie, als gevolg van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 3.

Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek dat bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (1) is ingesteld.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient bij het Comité een ontwerp voor de te nemen maatregelen in. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het advies wordt uitgebracht met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is vastgesteld voor besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen zoals in genoemd artikel is vastgesteld. De Voorzitter neemt niet deel aan de stemming.

3. De maatregelen die de Commissie vaststelt zijn onmiddellijk van toepassing.

Indien de maatregelen echter niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité, worden zij onverwijld aan de Raad in kennis gesteld. In dat geval stelt de Commissie de toepassing van de door haar vastgestelde maatregelen met drie maanden uit, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.

De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid binnen de in de voorgaande alinea genoemde termijn een ander besluit nemen.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

▼M27
BIJLAGEGN-code

TARIC

Omschrijving

Autonoom recht

Geldigheidsperiode

ex030269 99

30

Rode snapper (Lutjanus purpureus), vers of gekoeld, bestemd om te worden verwerkt (1)(2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex030270 00

95

Kuit, vers, gekoeld of bevroren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Kuit, gezouten of gepekeld

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex030520 00

30

ex071021 00

10

Erwten in de peul, van de soort Pisum sativum van de variëteit Hortense axiphium, bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van „kant-en-klaar-maaltijden” (1)(2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071080 95

50

Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071159 00

11

Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum en Tricholoma, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex071232 00

10

Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht Agaricus, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (1)(2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Dadels, vers of gedroogd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081040 50

10

Vruchten van de Vaccinium macrocarpon, vers

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 50

Vruchten van het geslacht Vaccinium, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

0811 90 70

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), in stukken, bevroren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex081190 95

40

Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 19

10

Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex151190 91

10

— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,

ex151311 10

10

— methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,

ex151319 30

10

— vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70 bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

ex151321 10

10

— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,

ex151329 30

10

— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00 of

— producten bedoeld bij post 3401 (1)

▼M28

ex151519 10

10

Lijnolie met een joodgetal van 190 of meer gemeten volgens ISO-norm 150-2006

0 %

1.7.2010-31.12.2010

▼M27

ex151590 99

92

Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex151620 96

10

Geraffineerde, gebleekte, gehydrogeneerde sojaolie in de vorm van vlokken, zoals gebruikt bij de fabricage van cosmetica

0 %

1.7.2010-31.12.2010

ex151620 96

20

Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex151790 99

10

Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Pacifische zalm (Oncorhynchus spp.), bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta’s of smeersels (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160430 90

10

Kuit, gewassen, ontdaan van het aanklevende bindweefsel, enkel gezouten of gepekeld, bestemd om te worden verwerkt (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

11

Krabben van de soorten „King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” en „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.), enkel in water gekookt en ontdaan van de schaal, ook indien bevroren, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 kg of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort Vigna radiata (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex200860 19

30

Zoete kersen met toegevoegde alcohol, al dan niet met een suikergehalte van 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (1)

10 % (3)

1.1.2010-31.12.2012

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Gezoete gedroogde veenbessen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 49

30

Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex200899 99

40

▼M27

(4)ex200949 30

91

Ananassap, anders dan in poedervorm:

— met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67,

— met een waarde van meer dan € 30 per 100 kg nettogewicht,

— toegevoegde suiker bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex200980 79

82

Geconcentreerd veenbessensap met een brixwaarde van 40 of meer maar niet meer dan 66

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex200980 79

87

Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, maar niet meer dan 65

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex200980 99

93

Onbehandeld ingevroren kokoswater, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex210610 20

10

Sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex271011 25

10

Mengsel van de isomeren 2,4,4-trimethylpent-1-een en 2,4,4-trimethylpent-2-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280450 90

10

Telluur met een zuiverheid van 99,99 of meer doch niet meer dan 99,999 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex280530 10

10

Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 98,5 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex281119 80

10

Sulfamidezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

10

Siliciumdioxide in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281122 00

20

Microbolletjes van amorf silicium met een deeltjesgrootte van 5 μm (± 1 μm), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van cosmetische producten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281122 00

30

Bolletjes van poreus wit kiezelzuur met een deeltjesgrootte van meer dan 1 μm, voor gebruik bij de vervaardiging van cosmetische producten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex281290 00

10

Stikstoftrifluoride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex281290 00

20

Siliciumtetrafluoride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex281820 00

10

Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m2/g

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van pseudoboehmiet

4 %

1.1.2010-31.12.2013

2819 10 00

Chroomtrioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282300 00

10

Titaandioxide, met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten, met een gemiddelde korrelgrootte van 1,2 of meer doch niet meer dan 1,8 μm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8532 of 8533 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex282550 00

19

▼M27

ex282739 85

10

Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282739 85

20

Antimoonpentachloride met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex282739 85

30

Mangaandichloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex282749 90

10

Zirkoniumdichlorideoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfide, bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283329 80

10

Mangaansulfaat monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283510 00

10

Natriumhypofosfietmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283691 00

20

Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties:

— 2 mg/kg of meer arseen,

— 200 mg/kg of meer calcium,

— 200 mg/kg of meer chloriden,

— 20 mg/kg of meer ijzer,

— 150 mg/kg of meer magnesium,

— 20 mg/kg of meer zware metalen,

— 300 mg/kg of meer kalium,

— 300 mg/kg of meer natrium,

— 200 mg/kg of meer sulfaten,

bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283699 17

10

Basisch zirkonium(IV)carbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283719 00

20

Kopercyanide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283720 00

10

Tetranatriumhexacyanoferraat (II)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex283919 00

10

Dinatriumdisilicaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex283990 90

10

Loodsilicaathydraat, in de vorm van poeder, met een gehalte aan lood, berekend als loodmonoxide, van 84,5 (± 1,5) gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex283990 90

20

Calciumsilicaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2841 30 00

Natriumdichromaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284180 00

10

Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284190 85

10

Lithiumkobalt(III)oxide met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex284210 00

10

Synthetisch beta-zeolietpoeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex284210 00

20

Synthetisch chabasietzeolietpoeder

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex284290 10

10

Natriumselenaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex284329 00

10

Zilveroxide, vrij van nitraat en carbonaat, met een zilvergehalte van ten minste 99,99 gewichtspercenten van het gewicht van het metaal, bestemd voor het vervaardigen van zilveroxidebatterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2845 10 00

Zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2845 90 10

Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

10

Helium-3

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

20

Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof-18

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284590 90

30

Koolstofmonoxide 13C

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex284590 90

40

IJzerboride, tot meer dan 95 gewichtspercenten verrijkt met boor-10

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

10

Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Diceriumtricarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

30

Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284610 00

40

Ceriumlanthaanneodymiumpraseodymiumcarbonaat, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2846 90 00

Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex284800 00

10

Fosfine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

10

Silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

20

Arsine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex285000 20

30

Titaannitride met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex285000 60

10

Natriumazide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

10

Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

30

Perfluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

40

1,1-Difluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluorethaan, gecertificeerd geurloos, ten hoogste bevattende:

— 600 ppm in gewicht 1,1,2,2 tetrafluorethaan

— 2 ppm in gewicht pentafluoroethaan

— 2 ppm in gewicht chlorodifluoromethaan

— 2 ppm in gewicht chloropentafluoroethaan

— 2 ppm in gewicht dichlorodifluoromethaan

bestemd voor de vervaardiging van drijfgas van farmaceutische kwaliteit voor medische dosis-aërosols (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290339 90

80

Hexafluorpropeen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290343 00

10

1,1,1-Trichloortrifluorethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dieen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290359 80

30

Octafluorcyclopenteen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290369 90

10

Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

20

1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

40

2,6-Dichloortolueen, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende:

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen,

— niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen,

— niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

50

Fluorbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290369 90

60

α-Chloor(ethyl)toluenen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290410 00

30

Natrium-p-styreensulfonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290410 00

40

Natriumtolueen-4-sulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex290410 00

50

Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290420 00

10

Nitromethaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroëthaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropaan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 40

10

Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290490 95

20

1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex290490 95

30

Tosylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolaat (kalium-tert-butoxide), ook indien opgelost in tetrahydrofuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimethylheptaan-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimethylheptaan-2-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex290529 90

10

3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex290529 90

20

Dec-9-een-1-ol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex290539 95

10

Propaan-1,3-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex290549 00

10

Ethylidyntrimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluorethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

2906 11 00

Menthol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

10

Cyclohex-1,4-yleendimethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylideendicyclohexanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenyleen)dipropaan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

10

2,3,5-Trimethylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290721 00

10

Resorcinol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

30

4,4′,4″-Ethylidyntrifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butaan-1,1,3-triyltri(m-kresol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

70

2,2’,2″,6,6’,6″-Hexa-tert-butyl-α,α’,α″-(mesityleen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290729 00

85

Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

20

Bis(2-chloorethyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

30

Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290919 90

50

3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex290919 90

60

1-Methoxyheptafluorpropaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex290930 38

10

Bis(pentabroomfenyl)ether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenylmethoxy)naftaleen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Methoxyethyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex290950 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

30

2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291090 00

60

1,2-Epoxyoctadecaan, met een zuiverheid van 82 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291229 00

30

α,α,3-Trimethylbenzeenpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291249 00

10

3-Fenoxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291249 00

20

4-Hydroxybenzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291419 90

20

Heptaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

30

3-Methylbutanon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291419 90

40

Pentaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

2914 21 00

Kamfer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291429 00

20

Cyclohexadec-8-enon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dieen-2-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291439 00

20

Stearoyl-benzoyl-methaan

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

30

Benzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

40

1,3-Difenylpropaan-1,3-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291439 00

50

4-Fenylbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291439 00

60

4-Methylbenzofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291450 00

20

3’-Hydroxyacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hydroxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291450 00

60

2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-een-20-on

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291450 00

80

2′,6′-dihydroxyacetofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

10

2-Ethylantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

20

2-Pentylantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxyantrachinon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

10

1-Chloor-3,3-dimethylbutaan-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

40

Perfluor(2-methylpentaan-3-on)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291470 00

50

3′-Chloorpropiofenon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291470 00

60

4’-tert-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291529 00

10

Antimoontriacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

40

tert-Butylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291590 00

40

Nonaanzuur (pelargoonzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291590 00

50

Allylheptanoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291590 00

60

Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

20

2-Ethoxyethylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

30

Isobutylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex291613 00

10

Hydroxyzinkmethacrylaat, in poedervorm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex291613 00

20

Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291614 00

10

2,3-Epoxypropylmethacrylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291619 95

20

Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291620 00

50

Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291620 00

60

3-Cyclohexylpropionzuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Dichloorbenzoylchloride

3,6 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291639 00

25

2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291639 00

30

2,4,6-Trimethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291639 00

40

Vinyl-4-tert-butylbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

45

2-Chloorbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291639 00

50

3,5-Dimethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

55

4-tert-Butylbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex291639 00

60

4-Ethylbenzoylchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

65

2-(4-nitrofenyl)boterzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

70

Ibuprofeen (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291639 00

80

Ethyl-2-(4-nitrofenyl)butyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291711 00

20

Bis(p-methylbenzyl)oxalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291711 00

30

Kobaltoxalaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex291719 10

10

Dimethylmalonaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291719 90

30

Ethyleenbrassylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex291719 90

50

Tetradecaandizuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291719 90

70

Itaconzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291720 00

40

3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291734 90

10

Diallylftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex291739 95

10

Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex291739 95

30

Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex291819 98

20

L-Appelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

10

Monohydroxynaftoëzuren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291829 00

30

Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex291829 00

50

Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

30

Methyl-2-benzoylbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291830 00

40

Ftaalaldehydzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex291830 00

50

Methyl(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

20

Methyl-3-methoxyacrylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291899 90

30

Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

50

Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291899 90

60

3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex291899 90

70

Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

30

Aluminiumhydroxybis[2,2’-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

10

Fenitrothion (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292019 00

20

Tolclofos-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

10

Diëthylsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

20

Diallyl 2,2′-oxydiethyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

40

Dimethylcarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292090 10

50

Di-tert-butyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 30

Trimethylfosfiet

0 %

1.1.2010-31.12.2013

2920 90 40

Triethylfosfiet

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292090 85

10

O,O’-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292119 50

10

Diethylaminotriethoxysilaan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex292990 00

20

▼M27

(4)ex292119 99

20

Ethyl(2-methylallyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292119 99

30

Allylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292119 99

40

Tris(diethylamido)(tert-butylimido)tantaal (V)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292119 99

50

Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292119 99

60

Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium (IV)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutylhexamethyleendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

20

Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292129 00

30

Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292129 00

40

Decamethyleendiamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292130 99

10

Dicyclohexyl(methyl)amine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292130 99

20

Cyclohex-1,3-yleenbis(methylamine), bestemd voor de vervaardiging van vaatwasmiddelen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Cyclohexaandimethaanamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Dichloor-4-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

25

Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

35

2-Nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

45

2,4,5-Trichlooraniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

50

3-Aminobenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

70

2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

80

4-Chloor-2-nitroaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292142 00

85

3,5-Dichlooraniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

10

5-Amino-2-chloortolueen-4-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

20

4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluïdine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292143 00

40

4-Aminotolueen-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292144 00

20

Difenylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

10

Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

20

2-Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur en natriumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292145 00

40

1-Naftylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

20

Pendimethaline (ISO)

3,5 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292149 00

40

N-1-Naftylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292149 00

60

N-Benzyl-N-ethylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex292149 00

70

2-Chloorbenzylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292151 19

20

Tolueendiamine (TDA), bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten 4-methyl-m-fenyleendiamine en 18 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten 2-methyl-m-fenyleendiamine, met een residugehalte aan teer van niet meer dan 0,23 gewichtspercent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

30

2-Methyl-p-fenyleendiaminesulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292151 19

40

p-Fenyleendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292151 19

50

Mono- en dichloorderivaten van p-fenyleendiamine en p-diaminotolueen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

10

Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292159 90

30

3,3’-dichloorbenzidinedihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292159 90

40

4,4’-Diaminostilbeen-2,2′-disulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292159 90

50

N-Ethyl-N’,N’-dimethyl-N-fenylethyleen-1,2-diamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex292219 85

30

N,N,N’,N’-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimethylamino)ethylbenzoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex292219 85

50

2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimethyl-N’-(2-hydroxy-ethyl) 2,2’-oxybis(ethylamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292219 85

70

D-(-)-threo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propaan-1,3-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-N-methyl-1,3-propaandiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur en zouten daarvan, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292221 00

50

Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

10

2-Methyl-N-fenyl-p-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

35

Natrium-2-amino-4,6-dinitrofenol, bevattende ten minste 20 % water

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292229 00

45

Anisidinen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

46

p-Anisidine-3-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292229 00

50

6-Methoxy-m-toluïdine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxybenzeensulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex292229 00

65

4-Trifluormethoxyaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292229 00

80

3-Diethylaminofenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292239 00

10

1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-chloorbenzofenon

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Chloorethyl)ethylamino]benzaldehyde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292243 00

10

Antranilzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

10

Ornithineaspartaat (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292249 85

15

DL-asparaginezuur gebruikt voor de vervaardiging van integratiesubstanties voor levensmiddelen (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292249 85

40

Norvaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292249 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292249 85

70

2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex292250 00

40

4,4-Dimethoxybutylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

10

Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

— 25 (± 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 500 mg/kg carbonaat,

— niet meer dan 200 mg/kg chloride en

— niet meer dan 5 mg/kg kalium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

25

Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

35

Tetrabutylammoniumfluoridetrihydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex292390 00

45

Tetrabutylammoniumhydroxide in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 55 (± 1) gewichtspercenten tetrabutylammoniumhydroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

— 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide,

— niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat,

— niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine,

— niet meer dan 500 mg/kg bromide en

— niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292390 00

80

Diallyldimethylammoniumchloride, in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

10

2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur en natrium- of ammoniumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

30

Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

50

Acrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292419 00

60

N,N-Dimethylacrylamide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292419 00

70

Methylcarbamaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292421 00

10

4,4’-Dihydroxy-7,7’-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

10

Alachloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

15

Acetochloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292429 98

20

2-Chloor-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)-N-(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292429 98

25

3′-Diethylaminoaceetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

30

Propachloor (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxyfenyl)aceetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

80

5’-Chloro-3-hydroxy-2’,4’-dimethoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

85

p-Aminobenzamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

86

Antranilamide met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

88

5’-Chloor-3-hydroxy-2’-methyl-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

91

3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

92

3-Hydroxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

93

3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

94

2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

96

4′-Chloor-3-hydroxy-2′,5′-dimethoxy-2-naftanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292429 98

97

1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292511 00

20

Saccharine en het natriumzout daarvan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292519 95

10

N-Fenylmaleïmide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292529 00

10

Dicyclohexylcarbodiïmide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

20

2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

35

2-Broom-2(broommethyl)pentaandinitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

45

2-Cyaanaceetamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

50

Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

55

Methyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292690 95

60

Cyaanazijnzuur in kristallijne vorm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

61

m-(1-Cyaanethyl)benzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex292690 95

63

1-(Cyaanacetyl)-3-ethylureum

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex292690 95

64

Esfenvaleraat met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspercenten, gemengd met zijn isomeren

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292690 95

70

Methacrylonitril

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex292690 95

74

Chloorthalonil (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex292690 95

75

Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292690 95

80

Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

81

4-aminobenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

86

Ethyleendiaminetetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

87

Nitrilotriacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

88

1,3-Propyleendiaminetetraacetonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292690 95

89

Butyronitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

10

2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidinedihydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

20

4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

30

4’-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

40

2-Hydroxynaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

50

2-Hydroxy-6-nitronaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292700 00

60

4,4′-Dicyaan-4,4′-azodivaleriaanzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex292700 00

70

Tetranatrium 3,3’-[azoxybis[(2-methoxy-4,1-fenyleen)azo]]bis[4,5-dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N′-bipropionamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

15

1,1′-(Hydroxyimino)bis(2-propanol)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex292800 90

20

2,4,6-Trichloorfenylhydrazine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehydeoxime in waterige oplossing

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex292800 90

40

O-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

60

Adipohydrazide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

70

Butanonoxim

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

10

Methyleendicyclohexyldiïsocyanaten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimethylbifenyl-4,4’-diyldiisocyanaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

50

m-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

60

Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiïsocyanaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex292910 00

80

1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293020 00

10

Prosulfocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

15

Ethoprofos (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

25

Thiofanaat-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

35

Glutathion

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex293090 99

40

3,3′-Thiodipropionzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propaandiol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex293090 99

60

Fenylmethylsulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

62

Zink-bis(benzeensulfinaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293090 99

64

3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293090 99

66

Difenylsulfide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

67

3-Broommethyl-2-chloor-4-(methylsulfonyl)-benzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

68

Clethodim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

69

2-Amino-4-methylsulfonyl-N-methylaniline

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

71

Trifenylsulfoniumchloride

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

76

2,2′-Dithiodibenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

78

4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex293090 99

80

Captan (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293090 99

81

Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat

3 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex293090 99

82

Natriumtolueen-4-sulfinaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex293090 99

83

Methyl-p-tolylsulfon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex293090 99

84

2-Chloor-4-(methylsulfonyl)benzoëzuur

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex293090 99

86

4-Hydroxybenzeenthiol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

87

3-Sulfinobenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293090 99

89

Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- of O-pentyldithiocarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10

Dimethylmethylfosfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

05

Butylethylmagnesium, opgelost in heptaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293100 99

10

Diethylmethoxyboraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293100 99

15

Triethylboraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex293100 99

20

Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

24

Methyl-tris-(2-pentanonoxime)silaan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293100 99

40

N-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

50

Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

55

Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293100 99

70

N,N-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293100 99

85

Tributyl(tetradecyl)fosfoniumchloride, ook indien in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

86

Mengsels van de isomeren 9-icosyl-9-fosfabicyclo[3.3.1]nonaan en 9-icosyl-9-fosfabicyclo[4.2.1]nonaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

87

Tris(4-methylpentaan-2-oximino)methylsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

89

Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293100 99

91

Trimethylsilaan

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293100 99

92

Trimethylboraan

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex293100 99

96

3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293100 99

97

Kalium-4-tolylfosfinaat in de vorm van een waterige oplossing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalcohol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

40

Furaan met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293219 00

45

1,6-Dichloor-1,6-dideoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy-α-D-galactopyranoside

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex293219 00

50

2-Methylfuran

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293219 00

70

Furfurylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-methylfuran

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

10

2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

35

6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

55

6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

60

6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

70

3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]-xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

71

6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9′-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenylmethyl)amino]-6’-(diethylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3H),9’-[9H]xantheen]-3-on

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293229 85

80

Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

84

Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293229 85

85

Hexaan-4-olide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

10

Bendiocarb (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

30

Carbofuran (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propyl fenyl)methyleen]-nonitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293299 00

50

7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-3-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetramethyl-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octahydro-1H-benzo[e][1]benzofuraan

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benzylideen-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

75

3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Methylbenzylideen)-D-glucitol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293319 90

30

3-Methyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

50

Fenpyroximaat (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

60

Pyraflufen-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

10

Hydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293321 00

50

1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoïne

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293321 00

70

α-(4-Methoxybenzoyl)-α-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chloor-5-dodecyloxycarbonylacetanilide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293329 90

40

Triflumizool (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293329 90

50

1,3-Dimethylimidazolidine-2-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

15

Pyridine-2,3-dicarbonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

20

Koperpyrithionpoeder

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex293339 99

24

2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

25

Imazethapyr (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293339 99

35

Aminopyralide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

40

2-Chloorpyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4’-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamide (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichloorpyridiniumtetrafluorboraat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex293339 99

55

Pyriproxyfeen (ISO) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

70

2-Chloormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293339 99

75

Picolinafen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazool

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 10

20

3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293349 90

30

Chinoline

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293349 90

40

Isochinoline

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293349 90

50

Methyl-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl] benzoaatmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrochinoline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293349 90

70

Chinoline-8-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293352 00

10

Malonylureum (barbituurzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

15

(2r)-4-oxo-4[3-(trifluormethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8h)-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenyl)butaan-2-amine fosforzuur zout monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihydroxypyrimidine monohydrochloride, monohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-dichloorpyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293359 95

40

Guanine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

65

1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293369 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293369 80

60

Cyanuurzuur

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

10

Ezetimibe (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazool-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methyleendifenol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

30

Quizalofop-P-ethyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Broommethyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazool

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimethyl-2-methyleenindoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex293399 80

37

8-Chloor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine-11-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxy-L-proline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

45

Maleïnehydrazide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

50

Metconazool (ISO)

3,2 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293399 80

55

Pyridabeen (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293399 80

60

1,3-Bis(3-isocyanatomethylfenyl)-1,3-diazetidine-2,4-dion (dimeer 2,4-tolueendiïsocyanaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

65

Candesartan cilexetil (INNM)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Chloorbenzyl)-7-fluor-5-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydrocyclopenta[b]indool-3-yl]azijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

70

6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

71

10-methoxyiminostilbeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b]pyridazine-hydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

76

Mangaan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine-N1,N4,N7)tri-μ-oxodi-, acetaat (1:2)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

77

Mangaan(2+), bis(octahydro-1,4,7-trimethyl-1H-1,4,7-triazonine-N1,N4,N7)tri-μ-oxodi-, sulfaat (1:1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

81

1,2,3-Benzotriazool

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293399 80

82

Tolyltriazool

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

88

2,6-Dichloorchinoxaline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293399 80

89

Carbendazim (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

10

Hexythiazox (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

20

2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-tert-Butoxycarbonylaminothiazool-4-yl)-2-penteenzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293410 00

50

2-(2-Formylaminothiazool-4-yl)azijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293410 00

60

Fosthiazaat (ISO)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293420 80

10

4-Chloor-1,3-benzothiazool-2(3H)-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293420 80

40

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT))

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293420 80

60

Benzothiazool-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

15

Carboxine (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex293499 90

20

Thiofeen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxantheen-9-on

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293499 90

35

Dimethenamide (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

40

2-Thiofeenethylamine

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinaantrion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9H-thioxanthenium hexafluorofosfaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293499 90

55

Olmesartan medoxomil (INN)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

60

DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

65

Methyl-3-aminothiofeen-2-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

66

Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideenamino]imidazolidine-2,4-dion

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

74

2-Isopropylthioxanthon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1H-pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

76

2,5-Thiofeendiylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazool)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kalium 5-methyl-1,3,4-oxadiazool-2-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex293499 90

78

5-[(Ethoxycarbonyl)amino]-1,2,4-thiadiazool-3-azijnzuur methylester

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex293499 90

79

Thiofeen-2-ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-thiadiazool-3-yl)-(Z)-2-methoxyiminoazijnzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293499 90

82

2-Methyl-1-[4-(methylthio)fenyl]-2-morfolinopropaan-1-on

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293499 90

83

Flumioxazine (ISO) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex293499 90

84

Etoxazool (ISO) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

20

Tolueensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

25

Triflusulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293500 90

30

Mengsels van isomeren bestaande uit N-ethyltolueen-2-sulfonamide en N-ethyltolueen-4-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

50

4,4′-Oxydi(benzeensulfonohydrazide)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293500 90

53

2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

55

Thifensulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex293500 90

63

Nicosulfuron (ISO) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

75

Metsulfuron-methyl (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

76

4-Tolueensulfonylureum

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrool-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenyl)benzeensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)pyridine-3-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzeensulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

86

4-(m-Tolylamino)pyridine-3-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex293500 90

89

3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-N,N-dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex293890 30

10

Ammoniumglycyrrhizaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex293890 90

10

Hesperidine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3201 20 00

Looiextract van mimosabast

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320190 90

20

Looiextracten van gambir en myrobalanen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320413 00

10

Kleurstof C.I. Basic Red 1

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320415 00

10

Kleurstof C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320415 00

60

Kleurstof C.I. Vat Blue 4

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

10

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320417 00

30

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 97

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex320417 00

40

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex320417 00

50

Kleurstof C.I. Pigment Yellow 180

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex320419 00

11

Fotochromische kleurstof,3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carbonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex320419 00

21

Fotochromische kleurstof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-7-yl)morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

25

Cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex320419 00

31

Fotochromische kleurstof, N-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carboxamide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex320419 00

41

Fotochromische kleurstof, 4,4’-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-3,3-diyl)difenol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex320419 00

51

Fotochromische kleurstof, 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeen-3-yl)fenyl)morfoline

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex320419 00

61

Fotochromische kleurstof, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f ]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex320419 00

65

6-Methoxy-7-morfolino-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

70

Kleurstof C.I. Solvent Red 49

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

75

6,7-Dimethoxy-13-ethyl-13-methoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

80

(R)- en (S)-isomeren van 6,7-dimethoxy-13-ethyl-13-[2-(2-methoxyethoxy)-ethoxy]-3-(4-methoxyfenyl)-3-(4-fluorfenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

82

3-(4-Fluorfenyl)-3-(4-piperidinofenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320419 00

83

6,7-Dimethoxy-11-cyano-3,3-di(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320500 00

10

Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320611 00

10

Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320642 00

10

Lithopoon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3206 50 00

Anorganische producten van de soort gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320730 00

10

Preparaat dat bevat:

— ten hoogste 85 gewichtspercenten zilver,

— ten minste 2 gewichtspercenten palladium,

— bariumtitanaat,

— terpineol en

— ethylcellulose,

bestemd om te worden gebruikt voor zeefdrukken bij de vervaardiging van keramische meerlagencondensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex320740 85

20

Schilfers van glas, bedekt met zilver, met een gemiddelde diameter van 40 (± 10) μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex320740 85

30

Glasfritten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kathodestraalbuizen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320810 90

10

Antireflectiecoating, bestaande uit een polymeer op basis van ester, gemodificeerd met een chromofore groep, in de vorm van een oplossing van 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethylacetaat of methyl-2-hydroxyisobutyraat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

60

ex320820 10

10

Copolymeren van N-vinylcaprolactam, N-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

20

Immersie topcoatoplossingen bevattende 2 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320820 10

40

Poly(1H, 1H-heptafluorbutylmethacrylaat), opgelost in een mengsel van methylperfluorbutylether en methylperfluorisobutylether

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex320890 19

10

Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, monoveresterd met ethyl- en/of isopropyl- en/of butylgroepen, opgelost in ethanol, ethanol en butanol, isopropanol of isopropanol en butanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

15

Gemodificeerde gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 19

50

Oplossingen bevattende:

— 65 (± 10) gewichtspercenten γ-butyrolacton,

— 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars,

— 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en

— 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen:

— styreen

— alkoxystyreen

— alkylacrylaten

opgelost in ethyllactaat

0 %

1.1.2011-31.12.2011

▼M27

ex320890 19

75

Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 19

85

Mengsel dat bestaat uit:

— 30 of meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten polyamidehars;

— 2 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten diazonaftochinon;

— 50 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten γ-butyrolacton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 91

10

Preparaat op basis van polyhydroxyamide bevattende ten minste naftochinon-esterderivaat of tosylaat opgelost in γ-butyrolacton en/of 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex320890 99

10

Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen:

— methyl-8’-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1H-indool-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oxazine]-9’-carboxylaat,

— methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-13-ol,

— ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-13-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex320890 99

20

Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen:

— 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl)fenyl]morfoline,

— 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline,

— cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2H-benzo[h]chromeen-5-carboxylaat,

— 2-pentyl-7,7-difenylbenzo[h]chromeno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on,

— 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen,

— 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen,

— 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [h]indeno[2,1-f]chromeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321511 00

10

Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex321519 00

10

(4)ex321590 00

10

Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex321590 00

20

Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex321590 00

30

Inkt bevattende 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf siliciumdioxide, verpakt in wegwerppatronen, bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3301 12 10

Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340211 90

10

Natriumlauroylmethylisethionaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340213 00

10

Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex340213 00

20

Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex340290 10

20

Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

30

Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex340290 10

40

Amfotere gefluoreerde tensioactieve stof in een mengsel van water en ethanol dat ten minste 25 maar ten hoogste 30 gewichtspercenten tensioactieve stof bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex340290 10

50

Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex340290 10

60

Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex340290 10

70

Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex340399 00

10

Snijvloeistoffen op basis van een waterige oplossing van synthetische polypeptiden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex350400 90

10

Avidine

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex350510 50

20

O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd maiszetmeel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

10

Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex350691 00

30

Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex350691 00

40

Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag („release liner”) met een aanvankelijke aftrekkracht („peel adhesion release”-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370130 00

10

Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op krantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370130 00

20

Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370130 00

30

Aluminium drukplaat voor waterloze offset:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex844250 80

10

— met kunststoflaag,

— zonder drukbeeld

▼M27

ex370199 00

10

Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, bestemd voor de vervaardiging van maskers voor de producten bedoeld bij post 8541 of 8542 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex370590 90

10

Fotomaskers om schakelschemapatronen fotografisch op halfgeleider wafers over te brengen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex370710 00

10

Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:

— niet meer dan 12 gewichtspercenten diazooxonaftaleensulfonzuurester

— fenolharsen

in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex370710 00

25

Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:

— fenol- of acrylharsen

— ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor,

in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370710 00

30

Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex370790 90

70

— acrylaatpolymeren,

— methacrylaatpolymeren,

— derivaten van styreenpolymeren,

die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat

▼M27

ex370710 00

40

Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende

— niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur,

— 2 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren en

— niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen

opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex370710 00

45

Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend:

— 55 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten xyleen en

— 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten ethylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex370710 00

50

Fotogevoelige emulsie bevattende:

— 20 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreen derivaten,

— 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en /of propyleenglycol methylether acetaat,

— 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten,

— niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex370710 00

55

Rollen polyethyleentereftalaatfolie:

— aan één zijde bekleed met een droge laag acrylfotopolymeerhars,

— voorzien van een polyethyleen beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex370790 20

10

Toner, in de vorm van poeder, bestaande uit copolymeren van styreen en butylacrylaat en hetzij magnetiet hetzij roet, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen of computerafdrukeenheden (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex370790 20

20

Toner, op basis van een polyolhars, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex370790 20

40

Toner op basis van polyesterhars, vervaardigd met behulp van een polymerisatieprocédé, gebruikt als ontwikkelaar bij de fabricage van patronen voor computerprinters en kopieerapparaten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

10

Antireflectiemiddelen, bestaande uit een gewijzigd methacrylpolymeer, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer, opgelost in 2-methoxy-1-methylethylacetaat en 1-methoxypropaan-2-ol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex370790 90

30

Antireflectiemiddelen, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex370790 90

40

Antireflectiemiddel, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende niet meer dan:

— 2 gewichtspercent halogeenvrij alkylsulfonzuur, en

— 5 gewichtspercent van een gefluoreerd polymeer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex370790 90

80

Antireflectiecoating bestaande uit, hetzij een siloxaanpolymeer, hetzij een organisch polymeer, met een fenolhydroxygroep gemodificeerd met een chromofoorgroep, in de vorm van een oplossing van een organisch oplosmiddel, bevattende hetzij 1-ethoxy-2-propanol, hetzij 2-methoxy-1-methylethylacetaat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

91

— niet meer dan 2 gewichtspercenten geperhalogeneerde sulfonzuurderivaten,

— niet meer dan 1 gewichtspercent vinylpolymeer

ex380120 90

10

Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in water, bestemd om te worden gebruikt als inwendige coating in kathodestraalbuizen voor kleurenweergave (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3805 90 10

Pijnolie

1,7 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

10

Indoxacarb (ISO) en zijn (R)-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex380891 90

30

Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai en kurstaki, of

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki of,

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis of,

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai of,

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380891 90

50

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (SeNPV) in een waterige glycerol suspensie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380892 90

10

Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende:

— 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN), of

— 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex380892 90

50

Preparaten op basis van koperpyrithion

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 15

10

Preparaat op basis van een concentraat dat 45 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 55 gewichtspercenten van het werkzame herbicidebestanddeel penoxsulam als waterige suspensie bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 23

10

Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex380893 27

20

Organische oplossing van clethodim (ISO), met een clethodimgehalte van 37 (± 2) of 70 (± 2) gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex380893 90

10

Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende:

— 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of

— 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex380899 90

10

Oxamyl (ISO) in een oplossing van cyclohexanon en water

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex380991 00

10

Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex380992 00

10

Anti-ontkleuringsmiddel voor papier, bestaande uit een mengsel van magnesiumtrisilicaat en mononatriumzout van 2,2′-methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex380992 00

20

Ontschuimer, bestaande uit een mengsel van oxydipropanol en 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex381010 00

10

Soldeerpasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende:

— 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin

— niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium,

bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381119 00

10

Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat:

— 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen,

— 4,9 gewichtspercenten naftaleen en

— 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

10

Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381121 00

20

Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

10

Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381190 00

20

Oxidatievertrager, bestaande uit reactieproducten van vetzuren en tallolie met formaldehyde en Z-N-9-octadecenyl-1,3-propaandiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381230 80

20

Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381230 80

30

Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex381230 80

40

Mengsel van:

— 80 gewichtspercenten (± 5 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en

— 20 gewichtspercenten (± 5 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex381400 90

20

Mengsels bevattende:

— 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol,

— 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381400 90

40

Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381512 00

10

Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

10

Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide of dichroomtrioxide gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm3/g of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

15

Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

30

Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

40

Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, vanadium en koper, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

41

Katalysatoren in de vorm van tabletten, bestaande uit 60 (± 2) gewichtspercenten koperoxide op een drager van aluminiumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381519 90

50

Katalysatoren bestaande uit organo-metaalverbindingen van titaan, magnesium en aluminium gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

60

Katalysatoren bestaande uit dichroomtrioxide, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

65

Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

70

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

75

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

80

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

85

Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381519 90

86

Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, gebruikt bij de fabricage van polyolefinen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

16

Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

20

Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende:

— 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en

— 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

50

Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

70

Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

71

Katalysator, bevattende N-(2-hydroxypropylammonium)diazabicyclo(2,2,2)octaan-2-ethylhexanoaat, opgelost in ethaan-1,2-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381590 90

77

Katalysatorpoeder in waterige suspensie, bevattende:

— 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten palladium,

— 0,25 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten lood,

— 0,25 of meer maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent loodhydroxide,

— 5,5 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten aluminium,

— 4 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten magnesium,

— 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

80

Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

81

Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

84

Katalysator in poedervorm die ten minste 96 gewichtspercenten koper-, chroom- en ijzeroxiden bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

85

Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex381590 90

86

Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

87

Reactie-initiatoren, bestaande uit diisopropylperoxydicarbonaat, opgelost in diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

88

Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan:

— titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten en

— magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381590 90

89

Rhodococcus rhodochrous J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratie van acrylonitril (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex381700 50

10

Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende:

— 35 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen,

— 25 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen,

— 5 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

10

Mengsel van alkylnaftalenen bevattende:

— 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen

— 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381700 80

20

Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex381900 00

20

Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 15

10

Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

05

Mengsel van methylmethacrylaatmonomeer en butylacrylaatmonomeer in een oplossing van xyleen en butylacetaat, bevattende meer dan 54 maar niet meer dan 56 gewichtspercenten oplosmiddelen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex382490 97

06

Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex382490 97

07

Folie bevattende barium- of calciumoxiden gecombineerd met titaan- of zirkoniumoxiden, in een bindmiddel van acryl

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M28

ex382490 97

08

Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer maar niet meer dan 80 gewichtsprocent divinylbenzeen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

09

Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:

— gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij

— opgelost in organische oplosmiddelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

10

Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

11

Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende:

— 40 of meer maar niet meer dan 58 gewichtspercenten beta-sitosterolen

— 20 of meer maar niet meer dan 28 gewichtspercenten campesterolen

— 14 of meer maar niet meer dan 23 gewichtspercenten stigmasterolen

— 0 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten andere sterolen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

12

Oligomeer van tetrafluorethyleen met één joodethyl-eindgroep

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

13

Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzylideen)-D-glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

14

Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

15

Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

16

Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

17

Mengsel van acetaten van 3-butyleen-1,2-diol met een gehalte van ten minste 65 maar ten hoogste 90 gewichtpercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

18

4-Methylamandelzuur, ruw

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex382490 97

20

Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadieen, en:

— hetzij een aluminium-alkylverbinding,

— hetzij een organisch complex van wolfraam,

— hetzij een organisch complex van molybdeen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

21

Mengsel van 2-propeenzuur, (1-methylethylideen)bis(4,1-fenyleenoxy-2,1-ethaandiyloxy-2,1-ethaandiyl)ester met 2-propeenzuur, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethaandiylester en 1-hydroxycyclohexylfenylketon, opgelost in methylethylketon en tolueen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

22

Preparaten die ten minste 47 gewichtspercenten 1,3:2,4-bis-O-benzylideen-D-glucitol bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex382490 97

23

Mengsel van urethaanacrylaten, tripropyleenglycoldiacrylaat, geëthoxyleerd bisfenol-A-acrylaat en poly(ethyleenglycol)-400-diacrylaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex382490 97

24

Oplossing van (chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan met een nominale concentratie van 65 % in tolueen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

25

Schijven van niet-gedoopt lithiumtantalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex382490 97

27

Preparaat, bestaande uit een mengsel van 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en propaan-2-ol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex382490 97

28

Bereiding bevattende:

— 85 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethyleen) en

— 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitan monopalmitaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex382490 97

29

Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ-butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

30

Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

34

Mengsel van fytosterolen in de vorm van een kristallijn wasachtig poeder, bevattende:

— 36 of meer, doch niet meer dan 79 gewichtspercenten sitosterolen,

— 15 of meer, doch niet meer dan 34 gewichtspercenten sitostanolen,

— 4 of meer, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten campesterolen,

— 0 of meer, doch niet meer dan 14 gewichtspercenten campestanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

36

Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

37

Mengsel van vloeibare kristallen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van displays (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

38

Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

39

Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

40

Azelainezuur met een zuiverheid van 75 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

42

Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende:

— hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan,

— hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer gewichtspercenten niobium,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende:

— 75 of meer gewichtspercenten sterolen en

— niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2012

▼M27

ex382490 97

45

Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en:

— hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,

— hetzij N,N-dimethylformamide,

— hetzij γ-butyrolacton,

— hetzij siliciumoxide,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,

— hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,

— hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,

bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

46

Verhardingsmiddel voor epoxyhars, op basis van anhydride van carbonzuur, in vloeibare vorm, met een dichtheid bij 25 °C van 1,15 of meer doch niet meer dan 1,18 g/cm3

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

47

4-Methoxysalicylaldehyde, opgelost in N-methylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

52

Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

53

Poly(ethyleenglycol)bis(p-dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

54

2-Hydroxybenzonitril, in de vorm van een oplossing in N,N-dimethylformamide, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten 2-hydroxybenzonitril

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

60

α-Fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

63

Triethylboraan, opgelost in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

64

Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van:

— hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4 mm,

— hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

66

Mengsels van primaire tert-alkylaminen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

70

Pasta met 75 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 85 gewichtspercenten koper, die tevens anorganische oxiden, ethylcellulose en een oplosmiddel bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

72

Oplossing bevattende 80 of meer gewichtspercenten 2,4,6-trimethylbenzaldehyd in aceton

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

73

Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

75

Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

77

Diethylmethoxyboraan, opgelost in tetrahydrofuraan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

78

Mengsel van fytosterolen, afkomstig van hout en oliën op houtbasis (tallolie), in de vorm van een poeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 300 μm, bevattende:

— 60 of meer maar niet meer dan 80 gewichtspercenten sitosterolen,

— niet meer dan 15 gewichtspercenten campesterolen,

— niet meer dan 5 gewichtspercentenen stigmasterolen en

— niet meer dan 15 gewichtspercenten betasitostanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex382490 97

79

Mengsel van 80 (± 10) gewichtspercenten 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 (± 10) gewichtspercenten 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

84

Reactieproducten, bevattende:

— 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten molybdeenoxide,

— 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten nikkeloxide,

— 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolfraamoxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex382490 97

88

Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1’-oxybis(2-chloorethaan)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex382490 97

89

Oligomeren van tetrafluorethyleen, met eindstandige tetrafluorjoodethylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex382490 97

90

Holle bolletjes van gesmolten aliminiumsilicaat, bevattende 65-80 % amorf aluminiumsilicaat, met de volgende kenmerken:

— een smeltpunt tussen 1 600 °C en 1 800 °C,

— een dichtheid van 0.6 - 0.8 g/cm3,

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van deeltjesfilters voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex382490 97

92

Preparaat, bestaande uit 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex382490 97

95

Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercenten stanolen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex382490 97

97

Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten lithiumperchloraat in mengels van organische oplosmiddelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polyethyleen, in de vorm van korrels, met een relatieve dichtheid van 0,925 (± 0,0015), een zogenaamde „melt flow” index van 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemd voor de vervaardiging van geblazen foliën met een troebeling van niet meer dan 6 % en een treksterkte (MD/TD) van 210/340 (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex390120 90

10

Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390120 90

20

Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

91

Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur

4 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

92

Gechloorsulfoneerd polyethyleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

93

Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

94

Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390190 90

97

Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

10

Polypropyleen bevattende geen weekmaker en niet meer dan:

— 7 mg/kg aluminium,

— 2 mg/kg ijzer,

— 1 mg/kg magnesium,

— 8 mg/kg chloride

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

20

Polypropyleen, geen weekmaker bevattende,

— met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM D 3417),

— met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g,

— met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638),

— met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390210 00

30

Polypropyleen, bevattende niet meer dan 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg ijzer, 1 mg/kg magnesium en 1 mg/kg chloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van verpakkingen voor contactlenzen voor eenmalig gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390210 00

40

Polypropyleen, geen weekmaker bevattend:

— met een treksterkte van 32-44 MPa (bepaald volgens methode ASTM D638);

— met een buigsterkte van 50-66 MPa (bepaald volgens methode ASTM D790);

— met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij 230 °C/ 2,16 kg belasting van 5-15 g/10 min (bepaald volgens methode ASTM D1238);

— 40 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten polypropyleen bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten glasvezel bevattend,

— 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten mica bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex390210 00

50

Hoog-isotactisch polypropyleen (HIPP), al dan niet gekleurd, bestemd voor de vervaardiging van kunststofcomponenten voor luchtverfrissers met de volgende eigenschappen:

— een dichtheid van 0,880 g/cm3 of meer doch niet meer dan 0,913 g/cm3 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D1505),

— een treksterkte bij breekpunt van 350 kg/cm2 of meer doch niet meer dan 390 kg/cm2 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D638),

— een doorbuigingstemperatuur van 135 °C of meer onder een belasting van 0,45 MPa (zoals bepaald volgens testmethode ASTM 648)

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390220 00

10

Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 700 of meer doch niet meer dan 800

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390220 00

20

Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390230 00

91

A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

52

Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

55

Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtpercenten polystyreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390290 90

60

Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken:

— vloeibaar bij kamertemperatuur

— verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren

— met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (± 50)

— met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (± 100)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390290 90

92

Polymeren van 4-methylpent-1-een

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390290 90

93

Synthetisch poly-alfa-oléfine met een viscositeit van 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) of meer bij 100 °C, volgens de methode ASTM D 445

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390290 90

98

Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100 °C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradeceen dat ten hoogste 40 % tetradeceen bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390311 00

10

Witte expandeerbare polystyreenkorrels met een warmtegeleidingsvermogen van niet meer dan 0,034 W/mK bij een dichtheid van 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), die 50 % gerecycleerd materiaal bevatten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390319 00

30

Kristallijn polystyreen met een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C en een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 242 °C, al dan niet met additieven en vulstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex390390 90

35

Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

40

Copolymeren van styreen, α-methylstyreen en acrylzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Kristallijn copolymeer van styreen en p-methylstyreen:

— met een smeltpunt van 240 °C of meer doch niet meer dan 260 °C,

— bevattende 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten p-methylstyreen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex390390 90

65

Copolymeren van styreen, butylacrylaat, butylmethacrylaat, methylmethacrylaat en acrylzuur, in de vorm van poeder, bevattende 81 (± 1) gewichtspercenten styreen, 6 (± 1) gewichtspercenten butylacrylaat, 5 (± 1) gewichtspercenten butylmethacrylaat, 7 (± 1) gewichtspercenten methylmethacrylaat en 1 (± 0,5) gewichtspercent acrylzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

75

Copolymeren van styreen en vinylpyrrolidon, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent natriumdodecylsulfaat, in de vorm van waterige emulsie, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3305 20 00 of van haarverven bedoeld bij onderverdeling 3305 90 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390390 90

80

Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 μm met

— ten minste 65 gewichtspercenten styreen en

— ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen,

bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

Mengsel bevattende:

— 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymeren

— 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercent poly(fenyleenether)

— niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven

en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten:

— metaal- of parelglans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 % vlokkengebaseerd pigment

— fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling

— helderwit, als gekenmerkt door L niet minder dan 92 en b niet meer dan 2 en a tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

(4)ex390410 00

20

Poly(vinylchloride) in de vorm van poeder, niet gemengd met enige andere substantie of vinylacetaatmonomeren bevattende, met:

— een polymerisatiegraad van 1 000 (± 300) monomeereenheden,

— een warmtetransmissiecoëfficient (K-waarde) van ten minste 60, maar niet meer dan 70,

— een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 2,00 gewichtspercenten,

— een fractie van niet meer dan 1 gewichtspercent die niet door een zeef met een maaswijdte van 120 μm gaat,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijseparators (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex390430 00

20

Copolymeer van vinylchloride met vinylacetaat en maleïnezuur bevattende:

— 80,5 of meer doch niet meer dan 81,5 gewichtspercenten vinylchloride,

— 16,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten vinylacetaat en

— 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten maleïnezuur,

bestemd om te worden gebruikt bij „heat sealing” van kunststof op een stalen ondergrond voor industriële toepassingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390440 00

91

Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende

— 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride,

— 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en

— 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol,

in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390440 00

93

Copolymeren van vinylchloride en methylacrylaat, bevattende 80 (± 1) gewichtspercenten vinylchloride en 20 (± 1) gewichtspercenten methylacrylaat, in de vorm van een waterige emulsie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390450 90

92

Vinylideen-chloride-methacrylaat-copolymeer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van monofilamenten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390461 00

10

Mengsels van polytetrafluorethyleen en mica, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

20

Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390461 00

30

Polytetrafluorethyleen, in de vorm van poeder, met een specifieke oppervlakte van 8 m2/g of meer doch niet meer dan 12 m2/g, met een deeltjesgrootteverdeling van niet meer dan 10 % deeltjes met een grootte van minder dan 10 μm en 90 % deeltjes met een grootte van minder dan 35 μm, en een gemiddelde deeltjesgrootte van 20 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poly(vinylideenfluoride)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex390469 80

93

Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

94

Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

96

Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390469 80

97

Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex390599 90

92

Polymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, bevattende 97 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten vinylpyrrolidon, opgelost in water

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex390599 90

95

Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

96

Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan:

— acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en

— hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jood

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390599 90

98

Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3906 90 60

Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

10

Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

15

Lichtgevoelige hars, bestaande uit gemodificeerd acrylaat, acrylmonomeer, katalysator (foto-initiator) en stabilisator

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

20

Polymerisatieproducten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (1)

6 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

25

Transparante, niet in water oplosbare vloeistof, bevattende:

— 50 of meer maar niet meer dan 51 gewichtspercenten poly(methylmethacrylaat)copolymeer

— 37 of meer maar niet meer dan 39 gewichtspercenten xyleen en

— 11 of meer maar niet meer dan 13 gewichtspercenten n-butylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

30

Copolymeren van styreen, hydroxyethylmethacrylaat en 2-ethylhexylacrylaat, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Wit poeder van 1,2-ethaandiol dimethacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer met een deeltjesgrootte van niet meer dan 18 μm, niet in water oplosbaar

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M29

ex390690 90

40

Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met:

— een viscositeit van niet meer dan 50 000 Pa.s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTMD 3835

— een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC),

— een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex390690 90

41

Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex390690 90

50

Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten:

— chloormethylvinylether,

— chloorethylvinylether,

— chloormethylstyreen,

— vinylchlooracetaat,

— methacrylzuur,

— buteendizuurmonobutylester,

bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

65

Polyalkylacrylaat, chemisch gewijzigd met kobalt, met een smelttemperatuur (Tm) van 65 °C (± 5 °C), gemeten met dynamische differentiecalorimetrie (DSC)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

80

Polydimethylsiloxaan-graft-(polyacrylaten; polymethacrylaten)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390690 90

85

Niet-waterige polymerendispersie van esters van acrylzuur met een hydrolyseerbare silylgroep op één of beide polymeereinden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

10

Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 100 000 of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

20

bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 11

30

bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)], chemisch gemodificeerd met lysine, met bis(maleïmide)-eindgroepen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 40 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390720 11

40

Polyethyleenglycol met een ethyleenoxideketenlengte van niet meer dan 30, met butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat-eindgroepen, bestemd voor gebruik als UV-barrière in vloeibare masterbatches (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex390720 20

11

Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390720 20

12

Copolymeer van tetrahydrofuran en 3-methyltetrahydrofuran met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 3 500 (± 100)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

30

Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

35

Polyethyleenglycol, chemisch gewijzigd met een isocyanaatgroep die een carbodiimidegroep bevat, opgelost in 2-methoxy-1-methylethylacetaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

45

Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

50

Perfluorpolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390720 99

55

Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390730 00

40

Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

70

ex390730 00

50

Vloeibare epoxyhars van 2-propeennitril/1,3-butadieenepoxide-copolymeer, zonder oplosmiddel, met:

— een gehalte aan zinkboraathydraat van ten hoogste 40 gewichtspercenten,

— een gehalte aan diantimoontrioxide van ten hoogste 5 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

10

Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390760 80

30

Zuurstofbindend concentraat, bestaande uit een mengsel van:

— een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat), pyromellietzuurdianhydride (PMDA) en een hydroxyl-gesubstitueerd polybutadieen,

— een barrièrecopolymeer (bepaald overeenkomstig ASTM-methode F1115-95 (2001)) van xylyleendiaminen en adipinezuur, en

— organische kleurstoffen en/of organische en anorganische pigmenten,

waarin het eerste copolymeer overheerst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

3907 70 00

Poly(melkzuur)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex390791 90

10

Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex390799 90

10

Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in de vorm van poeder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390799 90

20

Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex390799 90

30

Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex390799 90

50

Semi-kristallijne polycyclohexyleendimethyleen-tereftalaat-polymeerhars die ten minste 10 maar ten hoogste 40 gewichtspercenten glasvezel bevat, in de vorm van korrels of pellets

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex390799 90

60

Copolymeer van tereftaalzuur en isoftaalzuur met bisfenol A

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex390799 90

70

Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex390890 00

10

Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390890 00

50

Zuurstofbindend concentraat, bestaande uit een mengsel van:

— een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat), pyromellietzuurdianhydride (PMDA) en een hydroxyl-gesubstituteerd polybutadieen

— een barrièrecopolymeer (bepaald overeenkomstig ASTM-methode F1115-95 (2001)) van xylyleendiaminen en adipinezuur, en

— organische kleurstoffen en/of organische en anorganische pigmenten,

waarin het tweede copolymeer overheerst

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex390940 00

10

Polycondensatieproducten van fenol en formaldehyde, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex390950 90

10

UV-verhardbaar, vloeibaar fotopolymeer, bestaande uit een mengsel dat ten minste 60 gewichtspercenten polyurethanen en 30 gewichtspercenten (± 8 gewichtspercenten) acrylaten bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391000 00

20

Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391000 00

40

Biocompatibele siliconen voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391000 00

50

Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylsiloxaan-)gom bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391000 00

60

Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex391110 00

81

Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van C5 tot C10 alkenen, cyclopentadieen en dicyclopentadieen, met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product of meer dan 8 voor een 50 %-oplossing (V/V) in tolueen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

10

Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4′-bifenyleen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 19

30

Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391190 99

25

Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391190 99

31

Copolymeren van butadieen en maleïnezuur, ook indien ammoniumzouten bevattende

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex391190 99

40

Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

45

Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

65

Calciumzinkzout van een copolymeer van maleinezuur en methylvinylether

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391190 99

86

Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex391211 00

30

Cellulosetriacetaat

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391211 00

40

Cellulosediacetaatpoeder

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex391239 85

10

Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391239 85

20

Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3) gewichtspercenten ethylcellulose

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391239 85

30

Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

10

Celluloseacetaatpropionaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van poeder:

— bevattende 25 of meer gewichtspercenten propionyl (volgens de methode ASTM D 817-72) en

— met een viscositeit van niet meer dan 120 poise (volgens de methode ASTM D 817-72),

bestemd voor de vervaardiging van drukinkt, verf, lak, reprografische en andere bedekkingsmiddelen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391290 10

20

Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

81

Mengsel van cyaanethylpullulan en cyaanethylpoly(vinylalcohol)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

85

Steriel natriumhyaluronaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

92

Proteïne, chemisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 100 000 tot 300 000

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

94

Korrels die bevatten:

— ten minste 35 maar minder dan 75 gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel,

— ten minste 5 maar minder dan 16 gewichtspercenten polyvinylalcohol,

— ten minste 10 maar minder dan 46 gewichtspercenten polyol-weekmakers,

— ten minste 0,25 maar minder dan 3 gewichtspercenten stearinezuur,

— al dan niet 30 (± 10) gewichtsprocenten biologisch afbreekbare polyesterhars, maar nooit zoveel dat deze hoeveelheid de hoeveelheid amyloserijke biopolymeer overschrijdt

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex391390 00

95

Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391390 00

96

Poeder dat bestaat uit 90 (± 5) gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel, 10 (± 5) gewichtspercenten van een synthetische polymeer en 0,5 (± 0,25) gewichtspercent stearinezuur

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391620 00

91

Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten:

— titaandioxide

— poly(methylmethacrylaat)

— calciumcarbonaat

— bindmiddelen

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391732 00

91

Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 600 mm, een diameter van niet meer dan 85 mm en een wanddikte van 30 of meer doch niet meer dan 110 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391740 00

91

Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex391910 19

10

Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Rollen tweezijdig kleefband:

— bedekt met niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber

— met een breedte van 20 mm of meer maar niet meer dan 40 mm

— bevattende siliconen, aluminiumhydroxide, acryl en urethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Reflecterend vel bestaande uit:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

21

— een folie van polycarbonaat of van een acrylpolymeer, aan één zijde geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen („embossed”),

ex392061 00

20

— aan beide zijden bedekt met één of meer lagen kunststof,

— al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

▼M28

ex391910 80

23

Reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder:

— poly(vinylchloride);

— polyurethaan met aan één zijde merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren en aan de andere zijde een laag van glazen microbolletjes;

— een laag met een beveiligings- en/of officieel merkteken dat afhankelijk van de gezichtshoek van uiterlijk verandert;

— gemetalliseerd aluminium;

— en een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391910 80

27

Polyesterfolie:

— aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en

— aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex391990 00

20

▼M27

(4)ex391910 80

30

Tweezijdig zelfklevende folie van gemodificeerde epoxyhars, in rollen met een breedte van 10-20 cm, een lengte van 10-210 m en een totale dikte van 10-50 μm, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex391910 80

32

Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 110 μm of meer,

— met een oppervlakteweerstand van 102-1014 ohm, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 257,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige acryl-kleeflaag

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391910 80

35

Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391910 80

37

Polytetrafluorethyleenfolie:

— met een dikte van 100 μm of meer,

— een breukrek van niet meer dan 100 %,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Zwarte poly(vinylchloride)folie:

0 %

1.7.2010-31.12.2011

ex391990 00

43

— met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

▼M27

(4)ex391910 80

45

Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer maar niet meer dan 1,53 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 μm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 μm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

(4)ex391910 80

55

Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermingsfolie, met een aftrekkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex391990 00

53

(4)ex391910 80

60

Reflecterende gelaagde folie waarin een regelmatig patroon is aangebracht, achtereenvolgens bestaande uit een laag van poly(methylmetacrylaat), een laag van acrylpolymeer bevattende microprisma’s, een laag poly(methylmetacrylaat), een lijmlaag en een verwijderbare folie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet in stukken gesneden:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex391990 00

57

— met een regelmatig patroon,

— al dan niet met een toepassingslaag,

— bestaande uit een laag acrylpolymeer gevolgd door een laag poly(methylmethacrylaat) met microprisma’s,

— al dan niet met nog een laag polyester en

— een kleeflaag met een verwijderbare beschermfolie

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat):

— vrij van onzuiverheden of gebreken,

— aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding,

— al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,

— met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54μm of meer doch niet meer dan 64μm, en

— een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex391990 00

22

Zwarte polypropyleenfolie:

— met een glans van meer dan 20 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,

— al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende polyethyleentereftalaatfolie en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391990 00

23

Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

24

Reflecterende gelaagde folie:

— bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,

— aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en

— aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391990 00

25

Film bestaande uit meerdere lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van butylacrylaat en methylmetacrylaat, aan één zijde bedekt met een slijtvaste acrylic laag waarin nanopartikels van antimoontinoxide en carbonblack verwerkt zijn, en aan de andere zijde een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag en een gesiliconiseerd poly(ethyleentereftalaat) schutblad

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex391990 00

26

Ethyleen-vinylacetaatfolie:

— met een dikte van 100 μm of meer,

— aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391990 00

27

Folie van poly(ethyleentereftalaat), met een hechtingssterkte van niet meer dan 0,147N/25 mm en een elektrostatische ontlading van niet meer dan 500 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex391990 00

28

Folie van poly(vinylchloride) of polyethyleen of van een ander polyolefine:

— met een dikte van 65 μm of meer,

— aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een polyester beschermfilm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

(4)ex391990 00

29

Polyesterfolie die aan beide zijden is bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, voorzien van een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex391990 00

33

Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 μm of meer, maar niet meer dan 70 μm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d’une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d’un côté avec:

— une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre,

— une couche de poly(éthylène acétate de vinyle),

— une couche adhésive et

— une feuille amovible

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-absorberende folie van poly(vinylchloride):

— met een dikte van ten minste 78 μm,

— aan één kant bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie,

— met een hechtsterkte van ten minste 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

(4)ex391990 00

39

Foliën van poly(vinylchloride) met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 μm die in lijm zijn ingebed

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391990 00

47

Polariserende folie, op rollen, bestaande uit een meerlaagse folie van poly(vinylalcohol), aan weerszijden ondersteund door een folie van cellulosetriacetaat, met aan één zijde een drukgevoelige hechtende lijmlaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex900120 00

40

(4)ex391990 00

49

Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex391990 00

51

Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 μm, al dan niet aan een zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

30

(4)ex391990 00

55

Rollen biaxiaal georiënteerd polypropyleenfolie met:

— een zelfklevende coating,

— een breedte van 363 mm of meer maar niet meer dan 507 mm,

— een totale laagdikte van 10 μm of meer maar niet meer dan 100 μm,

bestemd om te worden gebruikt voor de bescherming van LCD-schermen tijdens de fabricage van LCD-modules (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex391990 00

60

Reflecterende foliën, bevattende:

— een laag poly(vinylchloride),

— een laag polyurethaan,

— een laag glazen microbolletjes,

— een laag waarin al dan niet een veiligheids- en/of officieel merkteken is aangebracht waarvan het uiterlijk verandert met de gezichtshoek,

— een gemetalliseerde aluminium laag, en

— een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

65

Zelfklevende folie met een dikte van 40 μm of meer, doch niet meer dan 400 μm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie van siliconen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex391990 00

70

Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex392010 25

10

Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

20

(4)ex392010 25

20

Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor schrijfmachines

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 28

91

Folie van polyethyleen met een dikte van 19 μm (± 1), bedrukt met een grafisch ontwerp bestaande uit acht verschillende kleuren aan één zijde van de folie en één kleur aan de andere zijde, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft:

— het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie

— de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392010 89

40

Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392020 21

30

Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen, aan één zijde voorzien van een gecoëxtrudeerde laag van polyethyleen, met een totale dikte van 11,5 μm of meer doch niet meer dan 13,5 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75μm, bestaande uit twee of drie lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en:

— een treksterkte in de lengterichting van 140MPa of meer doch niet meer dan 270MPa, en

— een treksterkte in de dwarsrichting van 20MPa of meer doch niet meer dan 40MPa,

bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

(4)ex392020 29

93

Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met:

— een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 μm,

— een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,75 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa en

— een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,55 GPa

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex392020 80

92

Gelaagde foliën of banden, bestaande uit een folie met een dikte van 181 of meer doch niet meer dan 223 μm van een mengsel van een copolymeer van propyleen en ethyleen en een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) aan één zijde voorzien van een laag van een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) en een laag van polyester

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

92

Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 μm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

94

Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

96

Foliën, met een spiegelglansgraad van 70 of meer gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392043 10

97

Foliën, gegaufreerde tot een diepte van niet meer dan 12 μm, met een spiegelglansgraad van 7 of meer doch niet meer dan 17, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit ten minste twee lagen poly(vinylchloride), met een totale dikte van niet meer dan 0,5 mm, aan de gegaufreerde zijde bedekt met een beschermende laag, in rollen met een breedte van 1 400 mm of meer doch niet meer dan 1 420 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

10

Platen van poly(methylmethacrylaat), met antistatische bekleding, waarvan de afmetingen 738 × 972 mm (± 1,5 mm) bedragen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

20

Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392051 00

40

Vellen van poly(methylmethacrylaat), overeenkomstig de normen EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) en EN 4366 (MIL-PRF-25690)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392059 90

10

Niet-cellulaire en niet-gelamineerde vellen van gemodificeerd copolymeer van acrylonitril-methylacrylaat met een dikte van 1,0 mm of meer maar niet meer dan 1,3 mm, aangeboden in rollen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex392059 90

20

Reflecterende gelaagde folie, bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392062 19

01

Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 μm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 μm,:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

09

— hetzij alleen gekleurd in de massa,

— hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd

ex392062 19

11

Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 μm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 20 μm of meer doch niet meer dan 150 μm, aan één zijde voorzien van een laag van siliconen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van folie voor ruiten (1)

3 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 μm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

21

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één of beide zijden voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester en met een totale dikte van 7 of meer doch niet meer dan 11 μm, bestemd voor de vervaardiging van videobanden met een magnetische laag van metaalpigmenten en een breedte van 8 mm of 12,7 mm (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Folie van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 186 μm of meer doch niet meer dan 191 μm, aan één zijde bedekt met een acryllaag in een matrixpatroon

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 μm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

39

ex392062 19

41

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 18 of meer doch niet meer dan 25 μm, met:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

43

— een krimp van 3,4 (± 0,1) % in de lengterichting (volgens de methode ASTM D 1204) en

— een krimp van 0,3 (± 0,2) % in de dwarsrichting (volgens de methode ASTM D 1204)

▼M29

ex392062 19

47

Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat):

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex392062 19

49

— aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,

— met een totale dikte van 37 μm (± 3 μm)

▼M27

ex392062 19

51

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 μm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

53

ex392062 19

54

Matte foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een spiegelglansgraad van 15 gemeten onder een hoek van 45° en 18 gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000) en een breedte van 1 600 mm of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

56

ex392062 19

57

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), wit gekleurd in de massa, met een dikte van 185 of meer doch niet meer dan 253 μm, aan beide zijden voorzien van een antistatische laag

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392062 19

59

ex392062 19

73

Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en poly(methylmethacrylaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392069 00

40

▼M28 —————

▼M28

ex392062 19

75

Transparante polyethyleentereftalaatfolie:

— aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm,

— met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm,

— met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,

— met een troebeling van niet meer dan 1,3 %,

— met een totale dikte van 10 μm of meer doch niet meer dan 350 μm,

— met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

ex392062 19

77

▼M27

ex392062 19

80

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 20 μm, gecoat aan beide zijden met een gasbarriere laag bestaande uit een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex392062 19

82

▼M29 —————

▼M27

ex392069 00

20

Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392079 90

10

Foliën van celluloseacetylbutyraat, al dan niet gecombineerd met een laag polycarbonaat, met een dikte van ten hoogste 0,81 mm, bevattende microlamellen met een typische zichthoek van 30 graden, gemeten aan de oppervlakte van beide zijden, ten opzichte van de oppervlaktenormaal

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M28

ex392091 00

51

Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende 25 of meer doch niet meer dan 28 gewichtspercenten tri-isobutyl fosfaat als weekmaker

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex392091 00

52

Foliën van poly(vinylbutyral):

— bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker

— met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392091 00

91

Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt

3 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392091 00

92

Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende weekmakers en:

— hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten dihexyladipaat,

— hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 28,5 gewichtspercenten dibutylsebacaat

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392091 00

93

Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken:

— een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer,

— aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral),

— een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtewerend of decoratief gelaagd glas (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392091 00

95

Gecoëxtrudeerde drielagige foliën van poly(vinylbutyral) met kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2,2’-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392092 00

30

Film van polyamide, met een dikte van niet meer dan 20 μm, gecoat aan beide zijden met een gasbarrière laag bestaande uit een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex392099 28

40

Polymeerfolie met de volgende monomeren:

— poly(tetramethyleenetherglycol),

— bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan,

— butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol,

— met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste 5,0 mm,

— met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon,

— en bedekt met een verwijderbare laag

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392099 28

50

Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 μm of meer doch niet meer dan 350 μm aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex392099 59

25

Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392099 59

50

Foliën van polytetrafluorethyleen, niet-microporeus, op rollen, met een dikte van 0,019 mm of meer doch niet meer dan 0,14 mm, geen waterdamp doorlatend

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392099 59

55

Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392099 59

60

Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 μm of meer doch niet meer dan 90 μm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 45 MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 %

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392099 90

20

Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten minste 1,5 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmaschermen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392113 10

10

Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm (± 15 %) en een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392119 00

91

Microporeuze foliën van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 100 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392119 00

93

Microporeuse stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392119 00

95

Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392119 00

96

Foliën met celstructuur, bestaande uit een laag polyethyleen met een dikte van 90 μm of meer doch niet meer dan 140 μm en een laag geregenereerde cellulose met een dikte van 10 μm of meer doch niet meer dan 40 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex392190 10

10

Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex392190 10

20

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392190 55

20

Gepre-impregneerde versterkte glasvezel bevattende cyanaatesterhars of bismaleïmide(B)-triazine(T)-hars gemengd met epoxyhars, met als afmetingen:

— 469.9 mm (± 2 mm) × 622.3 mm (± 2 mm), of

— 469.9 mm (± 2 mm) × 414.2 mm (± 2 mm), of

— 546.1 mm (± 2 mm) × 622.3 mm (± 2 mm)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex392190 55

25

Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex701940 00

20

ex392190 55

30

Prepregvellen of -rollen, bevattende gebromeerde epoxyhars, versterkt met glasvezel, met

— een flow van niet meer dan 3,6 mm (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.3.17.2), en

— een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 170 °C (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.4.25)

voor gebruik bij de fabricage van printplaten (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex392190 60

91

Weefsels van polytetrafluorethyleen, bedekt of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen, ook indien in de vorm van het kalium- of natriumzout

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540771 00

20

ex590390 99

10

ex392190 60

93

Foliën, met een spiegelglansgraad van 30 of meer doch niet meer dan 60 gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bijeengehouden door een gemetalliseerde kleeflaag, bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392330 90

10

Bergingsmiddelen van polyethyleen voor samengeperste waterstof:

— met aluminiumbekleding aan beide uiteinden,

— volledig omhuld door met epoxyhars geïmpregneerde koolstofvezels,

— met een diameter van 213 mm of meer doch niet meer dan 368 mm,

— een lengte van 860 mm of meer doch niet meer dan 1 260 mm en

— een inhoud van 18 liter of meer doch niet meer dan 50 liter

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 92

20

Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

10

Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een diameter van 4,5 μm of meer doch niet meer dan 80 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

15

Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

25

Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 μm of meer doch niet meer dan 4,6 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex392690 97

55

Platte producten van polyethyleen, geperforeerd in tegengestelde richtingen, met een dikte van 600 μm of meer doch niet meer dan 1 200 μm en een gewicht van 21 g/m2 of meer doch niet meer dan 42 g/m2

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex400700 00

10

Draad en koord, van gevulkaniseerde en gesiliconeerde rubber

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex401699 97

20

Afsluitingsstoppen van niet-gehard rubber, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

4105 10 10

Schapenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

0 %

1.1.2010-31.12.2013

4105 10 90

4105 30 91

4105 30 99

4106 21 10

Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

0 %

1.1.2010-31.12.2013

4106 22 90

▼M29 —————

▼M29

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex500400 10

10

Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of gebleekt, geheel van zijde

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex500400 90

10

Garens, geheel van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

2,5 %

1.1.2010-31.12.2011

ex500500 10

10

Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex500500 90

10

ex520531 00

10

Zesdraads getwijnd garen van gebleekte katoen, van 925 decitex of meer doch niet meer dan 989 decitex per enkelvoudige draad voor de vervaardiging van tampons (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

5208 11 10

Verbandgaas

5,2 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540245 00

20

Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540247 00

10

Bicomponentfilamentgarens, niet getextureerd en niet getwist, van 1 650 decitex of meer doch niet meer dan 1 800 decitex, bestaande uit 110 of meer doch niet meer dan 120 filamenten, ieder filament bestaande uit een kern van poly(ethyleentereftalaat) en een omhulling van polyamide-6, bevattende 75 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspercenten poly(ethyleentereftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dakbedekking (zogenaamde „roofings”) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex540247 00

20

Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, bestaande uit:

— een kern van poly(ethyleentereftalaat), en

— een buitenlaag van een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerstoffen

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex540249 00

30

Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540249 00

50

Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540249 00

70

Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540419 00

20

Monofilamenten van poly(1,4-dioxanon)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex540419 00

30

Niet gesteriliseerde monofilamenten van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on met 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex540419 00

50

Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5mm of meer doch niet meer dan 1 mm, voor de vervaardiging van ritssluitingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540490 90

20

Strippen van polyimide

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex540710 00

10

Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, p-fenyleendiamine en 3,4’–oxybis(fenyleenamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex550311 00

10

Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, p-fenyleendiamine en 3,4′-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van niet meer dan 7 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560130 00

40

ex550390 00

20

Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex550690 00

10

ex560130 00

10

ex560311 10

10

Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560311 90

10

— een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 μm en

ex560312 10

10

— een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m2

ex560312 90

10

ex560391 10

10

ex560391 90

10

ex560392 10

10

ex560392 90

10

ex560311 10

20

Gebonden textielvlies, met een gewicht van niet meer dan 20 g/m2, met „spunbonded” en „meltblown” filamenten, gecombineerd als sandwich waarvan de twee buitenste lagen fijne eindloze filamenten bevatten (diameter meer dan 10 μm maar niet meer dan 20 μm) en de binnenste laag superfijne eindloze filamenten (diameter meer dan 1 μm maar niet meer dan 5 μm), bestemd voor de fabricage van luiers en inlegluiers voor baby’s en soortgelijke artikelen voor hygiënisch gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex560311 90

20

ex560312 90

30

Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van m-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560313 90

30

ex560314 90

10

ex560392 90

60

ex560393 90

40

ex560394 90

30

ex560312 90

50

Gebonden textielvlies:

— met een gewicht van 30 g/m2 of meer doch niet meer dan 60 g/m2,

— met vezels van polypropyleen of van polypropyleen en polyethyleen,

— al dan niet bedrukt, met:

— aan één kant 65 % van de totale oppervlakte ronde noppen met een diameter van 4 mm, bestaande uit verankerde, opstaande losse krullende vezels die geschikt zijn voor het vasthechten van geëxtrudeerde haakjes, waarbij de resterende 35 % van de oppervlakte is gelijmd,

— en aan andere kant een glad oppervlak zonder structuur,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van luiers en inlegluiers voor baby’s en soortgelijke artikelen voor hygiënisch gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex560312 90

60

Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen („spunbonded”) vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80 g/m2 en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36 s (volgens de methode ISO 5636/5)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560313 90

60

▼M29 —————

▼M29

ex560312 90

70

Gebonden textielvlies van polypropyleen:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex560313 90

70

— bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown”) dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen („spunbonded”) vlies van polypropyleen,

ex560392 90

40

— met een dikte van niet meer dan 550 μm,

ex560393 90

10

— met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2,

— aan het stuk, of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,

— niet geïmpregneerd

▼M27

ex560313 10

10

Elektrisch niet geleidend gebonden textielvlies, bestaande uit een centrale film van poly(ethyleentereftalaat), aan beide zijden gelamineerd met in één richting liggende poly(ethyleentereftalaat)vezels, aan beide zijden bekleed met hoogwaardige elektrisch niet geleidende hars die bestand is tegen hoge temperaturen, met een gewicht van 147 g/m2 of meer maar niet meer dan 265 g/m2, met anisotrope treksterkte in beide richtingen, voor gebruik als elektrisch isolatiemateriaal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560314 10

10

ex560314 90

30

Gebonden textielvlies, bestaande uit een middenlaag van elastomere folie die aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van filamenten van polypropyleen verkregen vlies (spunbonded), met een gewicht van 200 of meer doch niet meer dan 300 g/m2

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560392 90

20

Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen („meltblown”) vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen („spunbonded”) vlies van polypropyleen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560393 90

20

ex560392 90

70

Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een mengsel van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels (meltblown) en van stapelvezels van polypropyleen en polyester, al dan niet aan een zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen (spunbonded) vlies van polypropyleen, met een totale dikte van niet meer dan 50 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex560394 90

40

ex560394 90

20

Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex560750 90

10

Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex580300 10

91

Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder dan 1 500 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex590310 90

10

Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof waarin microbolletjes zijn aangebracht

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex590320 90

10

ex590390 99

20

ex590699 90

10

Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide-6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, p-fenyleendiamine en 3,4′-oxybis(fenyleenamine)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex590700 00

10

Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 150 μm die in lijm zijn ingebed

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex591110 00

10

Naaldgetouwvilt van synthetische vezels, geen polyester bevattende, ook indien bevattende katalytische deeltjes ingesloten in de synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van producten voor het filtreren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex591190 90

30

Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex842199 00

92

(4)ex591190 90

40

Polijstlappen („polishing pads”) bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29 —————

▼M29

ex680510 00

10

Schuurmiddel in de vorm van identiek gevormde deeltjes op een drager

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex680520 00

10

ex680530 00

10

▼M27

ex681389 00

10

Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen van de soort gebruikt in automatische versnellingsbakken en koppelingen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex690390 90

20

Reactorbuizen en houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex690919 00

20

Rollen of kogels van siliciumnitride (Si3N4)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex690919 00

30

Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex690919 00

50

Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex691490 00

20

— 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide,

— niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en

— 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide

▼M27

ex690919 00

60

Dragers voor katalysatoren, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm2 van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex691490 00

30

Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex700210 00

10

Kogels van E-glas, met een diameter van 18,5 of meer doch niet meer dan 26mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex700510 25

10

Vuurgepolijst glas („floatglas”):

— met een dikte van minstens 2,0 mm maar niet meer dan 2,4 mm,

— aan één kant bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex700510 30

10

Vuurgepolijst Vlakglas („floatglas”):

— met een dikte van minstens 4,0 mm maar niet meer dan 4,2 mm,

— met een lichtdoorlatendheid van 91 % of meer, gemeten met een lichtbron van het D-type,

— aan één kant bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex700600 90

50

Voorzetschermen van glas met een diagonaal van 81 cm of meer doch niet meer dan 186 cm voorzien van ofwel een plaatgaasfolie ofwel een door kathodeverstuiving opgebrachte geleidende laag voor EMC afschermingen en een infrarood absorberende folie, eventueel aan een of beide zijden voorzien van een laag die de antireflectie/kleur versterkt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex700600 90

60

Natronkalk-glasplaten met:

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex852990 92

46

— een „strain point” van meer dan 570 °C

— een dikte van minstens 1,7 mm maar niet meer dan 2,9 mm

— de volgende afmetingen: 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) of 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm)

— en

— met of zonder:

— een indium-tinoxidefilm, of

— een raster van met diëlektrisch materiaal beklede zilverpasta

ex700719 20

10

Voorzetschermen van glas met een diagonaal van 81,28 cm (± 1,5cm) of meer, doch niet meer dan 185,42 cm (± 1,5 cm) bestaande uit gehard glas; voorzien van ofwel een plaatgaasfolie en een infrarood absorberende folie, ofwel een door kathodeverstuiving opgebrachte geleidende laag, eventueel aan een of beide zijden voorzien van een antireflectielaag, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex700719 20

20

Platen van gehard of halfgehard glas met een diagonaal van minstens 81 cm of meer maar niet meer dan 186 cm, met een of meer polymeerlagen, al dan niet geverfd of met gekleurd of zwart keramiek rond de buitenrand, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex700729 00

10

Voorzetschermen van glas met een diagonaal van 81,28 cm (± 1,5 cm) of meer, doch niet meer dan 185,42 cm (± 1,5 cm) bestaande uit 2 aan elkaar gelamineerde glasplaten; voorzien van ofwel een plaatgaasfolie en een infrarood absorberende folie, ofwel een door kathodeverstuiving opgebrachte geleidende laag, eventueel aan een of beide zijden voorzien van een antireflectielaag

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex701110 00

10

Lenzen van glas, voorzien van lichtbrekende punten of van prismatische elementen, met een uitwendige diameter van meer dan 121 mm doch niet meer dan 125 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

7011 20 00

Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor kathodestraalbuizen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex701400 00

10

Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex701912 00

01

Rovings, van 2 600 tex of meer doch niet meer dan 3 300 tex en met een smeltverlies van 4 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten (volgens de methode ASTM D 2584-94)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701912 00

21

ex701912 00

02

Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701912 00

22

ex701912 00

03

Rovings, van 392 tex of meer doch niet meer dan 2 884 tex, bekleed met een laag van een acrylcopolymeer

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701912 00

23

ex701912 00

04

Rovings, van 417 tex of meer doch niet meer dan 3 180 tex, bekleed met een laag van poly(natriumacrylaat) en poly(acrylzuur)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701912 00

24

▼M29 —————

▼M29

ex701919 10

41

Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 μm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 μm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701919 10

61

ex701919 10

42

Garens van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 μm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701919 10

62

ex701919 10

43

Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadieenrubber (HNBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701919 10

63

ex701990 99

30

ex701919 10

44

Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (NBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701919 10

64

ex701990 99

20

ex701919 10

45

Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex701919 10

65

ex701990 99

10

ex701919 10

46

Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit:

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex701919 10

66

— 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,

— 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,

— 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,

— zonder calciumoxide,

bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydhars en gechloorsulfoneerd polyethyleen

▼M29 —————

▼M27

ex701939 00

50

Vezelvlies van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex701940 00

10

Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30 °C en 120 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode) van:

— 10 ppm per °C of meer, maar niet meer dan 12 ppm per °C in de lengte en de breedte en

— 20 ppm per °C of meer, maar niet meer dan 30 ppm per °C in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152 °C of meer, maar niet meer dan 153 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex701990 10

10

Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 4,6 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex720110 11

10

Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex720110 30

10

Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium

0 %

1.1.2010-31.12.2011

7202 50 00

Ferrosilicochroom

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex720299 80

10

IJzer-dysprosiumlegering met:

— 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en

— 18 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten ijzer

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex732090 10

91

Platte spiraalveren van gehard staal, met:

— een dikte van 2,67 mm of meer, maar niet meer dan 4,11 mm,

— een breedte van 12,57 mm of meer, maar niet meer dan 16,01 mm,

— een koppel van 18,05 Nm of meer, maar niet meer dan 73,5 Nm,

— een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218°

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex732599 10

20

Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt voor de fabricage van grondankers

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex732620 80

20

Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,022 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28 —————

▼M27

ex741021 00

10

Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex741021 00

30

Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende, aan een of beide zijden voorzien van bladkoper

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex741021 00

40

Bladen of platen:

— bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met epoxyhars, of

— bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met fenolhars,

aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex741021 00

50

Bladen of platen:

— bestaande uit minstens één laag van een met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels,

— aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van niet meer dan 0,15 mm en

— met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex741999 90

91

Trefplaten („targets”) met depositiemateriaal, van molybdeensilicide:

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex761699 90

60

— bevattende niet meer dan 1 mg/kg natrium en

— aangebracht op een drager van koper of aluminium

ex760120 99

10

Platen en knuppels van hergebruikte aluminiumlegering die lithium bevat

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex760421 00

10

Profielen van aluminiumlegering EN AW-6063 T5

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex760429 90

30

— geanodiseerd

— al dan niet gelakt

— met een wanddikte van 0,5 mm (± 1,2 %) of meer maar niet meer dan 0,8 mm (± 1,2 %)

voor gebruik bij de vervaardiging van goederen van onderverdeling 8302 (1)

ex760519 00

10

Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex760612 92

20

Band van een legering van aluminium en magnesium, bevattende:

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex760711 90

20

— 93,3 of meer gewichtspercenten aluminium,

— 2,2 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten magnesium en

— niet meer dan 1,8 gewichtspercenten andere elementen,

in rollen, met een dikte van 0,14 mm of meer doch niet meer dan 0,40 mm en een breedte van 12,5 mm of meer doch niet meer dan 89 mm, met een treksterkte van 285 N/mm2 of meer en een breukrek van 1,0 % of meer

▼M27

ex760711 90

10

Bladaluminium met de volgende parameters:

— een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer,

— een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,115 mm,

— met een kubieke textuur,

bestemd voor hoogspanningsetsen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29 —————

▼M29

ex760720 90

10

Gelaagde aluminiumfolie met een totale dikte van niet meer dan 0,123 mm, bestaande uit een laag aluminium met een dikte van niet meer dan 0,040 mm, foliën op basis van polyamide en polypropyleen en een beschermlaag tegen corrosie door waterstoffluoride, bestemd voor gebruik bij de fabricage van lithium-polymeerbatterijen (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2012

▼M27

ex761300 00

20

Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex761699 90

15

Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

8104 11 00

Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810490 00

10

Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810820 00

10

Sponstitaan

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex810820 00

20

Onbewerkte ingots, verkregen uit het samensmelten van titaan en titaanlegeringen, met een diameter van niet meer dan 380 mm

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex810820 00

30

Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 mm van 90 gewichtspercenten of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810830 00

10

Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex810890 30

10

Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 65040

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex810890 30

20

Staven, profielen en draad van een legering van titaan en aluminium, bevattende minstens 1 maar niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium, bestemd voor de vervaardiging van knaldempers en uitlaatpijpen bedoeld bij post 8708 92 of 8714 19 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex810890 30

30

Draad van titanium-aluminium-vanadiumlegering (TiAI6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928 en 4967

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex810890 50

10

Legeringen van titaan en aluminium, met een gehalte van 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium, in vellen of op rollen, met een dikte van 0,49 of meer doch niet meer dan 3,1 mm, met een breedte van 1 000 of meer doch niet meer dan 1 254 mm, bestemd voor de vervaardiging van de producten bedoeld bij onderverdeling 8714 19 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810890 50

20

Legeringen van titaan, aluminium en vanadium, bevattende 2,5 of meer doch niet meer dan 3,5 gewichtspercenten aluminium en 2,0 of meer doch niet meer dan 3,0 gewichtspercenten vanadium, in bladen of op rollen, met een dikte van 0,6 of meer doch niet meer dan 0,9 mm, en een breedte van niet meer dan 1 000 mm, bestemd voor de vervaardiging van de producten bedoeld bij onderverdeling 8714 19 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810890 50

30

Legering van titaan en silicium, bevattende 0,15 gewichtspercent of meer maar niet meer dan 0,60 gewichtspercent silicium, in platen of rollen, bestemd voor de fabricage van:

— uitlaatsystemen voor explosie- en verbrandingsmotoren of

— buizen en pijpen bedoeld bij onderverdeling 8108 90 60 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex810890 50

40

Platen van een titaanlegering, bestemd voor de fabricage van constructiedelen van luchtvaatuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex810890 50

50

Titaan-koper-niobiumlegering, in de vorm van platen, banden, strippen en foliën, bevattende minstens 0,8 gewichtspercent maar niet meer dan 1,2 gewichtspercent koper en minstens 0,4 gewichtspercent maar niet meer dan 0,6 gewichtspercent niobium

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex810890 50

60

Aluminium-silicium-niobiumlegering, in de vorm van platen, banden, strippen en foliën, bevattende:

— minstens 0,4 maar niet meer dan 0,6 gewichtspercent aluminium,

— 0,35 of meer maar niet meer dan 0,55 gewichtspercent silicium en

— 0,1 of meer maar niet meer dan 0,3 gewichtspercent niobium

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex810920 00

10

Niet-gelegeerd zirkonium, in de vorm van ingots, bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent hafnium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van buizen voor de chemische industrie (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex811010 00

10

Antimoon in de vorm van ingots

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex811299 30

10

Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex811300 90

10

Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor elektrische schakelingen

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex830520 00

10

Nietjes met een breedte van 12 mm (± 1 mm) en een hoogte van 8 mm (± 1 mm) voor gebruik in kopieerapparaten en printers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex830990 90

10

Deksels van aluminium blikken voorzien van een trekring met een diameter van 136,5 mm (± 1 mm) na volledige opening van het deksel

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex840130 00

20

Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te worden gebruikt in kernreactoren (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex840590 00

10

Metalen behuizingen voor voorspanningsgasgenerators voor veiligheidsgordels in auto’s

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex870821 10

10

ex870821 90

10

ex840731 00

10

Tweetaktexplosiemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 30 cm3, bestemd voor de vervaardiging van door een motor aangedreven draagbare autopeds, bedoeld bij onderverdelingg 8711 10 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex840733 00

10

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm3 of meer en een vermogen van 6 kW of meer doch niet meer dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van:

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex840790 80

10

— gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51

ex840790 90

10

— tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, of

— 4-takt motormaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm3 of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of

— sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 (1)

ex840790 10

10

Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11, maaimachines met motor bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, motorhakmachines bedoeld bij onderverdeling 8432 29 50, tuinversnipperaars bedoeld bij onderverdeling 8436 80 90 of cultivators bedoeld bij onderverdeling 8432 29 10 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex840790 10

20

Tweetaktexplosiemotoren, met een cilinderinhoud van niet meer dan 125 cm3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 en sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex840890 41

20

Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex840890 43

20

Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex841370 35

20

Eenfasecentrifugaalpomp

— die ten minste 400 cm3 vloeistof per minuut verpompt;

— met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA;

— waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een binnendiameter hebben van maximaal 15 mm; en

— die functioneert bij omgevingstemperaturen tot -10 °C

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex841391 00

20

Schommelplaten van mangaan-siliciumbrons, met een kopergehalte van minimaal 58 en maximaal 63 gewichtspercenten, voor inbouw in vloeistofpompen voor klimaatregelingen van motorvoertuigen

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex841430 81

50

Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 5 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm3, van de soort gebruikt in koelinstallaties

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex841430 89

20

Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex841459 20

30

Axiale ventilatoren:

— met elektrische motor,

— met een vermogen van niet meer dan 125 W,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van computers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex841459 20

40

Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 2 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

(4)ex841490 00

20

Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex841490 00

30

Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex841490 00

40

Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex841490 00

50

Cross-flow ventilatoren, met een diameter van 97,4 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 645 mm (± 1 mm) of 873 mm (+0,5/-1 mm), vervaardigd van antistatische, antibacteriële en hittebestendige, met glasvezel versterkte kunststof met een minimum temperatuurvastheid van 70 °C, voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsapparaten voor binnen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex841590 00

20

Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsmachines voor auto’s (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex841899 10

50

Verdamper, bestaande uit aluminium pennen en een koperspoel, van de soort gebruikt in koelinstallaties

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex841899 10

60

Condensor, bestaande uit twee concentrische koperbuizen, van de soort gebruikt in koelinstallaties

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex841989 98

30

Apparaten voor het opdampen van parylene, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van medicinale stents (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex841989 98

40

Apparaten voor de bereiding van oplossingen voor de behandeling van materialen met een op temperatuurswijziging gebaseerd procede, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van medicinale stents (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex842199 00

91

Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex842199 00

93

Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte 300 mm of meer doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter niet meer dan 500 mm bedraagt

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex842230 00

10

Machines, apparaten en toestellen (met uitzondering van die voor het spuitgieten), bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraaldrukkers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex847989 97

30

ex843999 10

10

Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of meer en een buitendiameter van 550 mm of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex843999 90

10

ex846221 80

10

Numeriek bestuurde apparaten voor het plooien van stents, bestaande uit een voetstuk, een pneumatisch aangedreven plooikop en een gemotoriseerd positioneringsmechanisme (V-blok), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van medicinale stents om met behulp van radiale druk een stent om de ballon van een sonde heen te plooien (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex846799 00

10

Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex853650 11

35

— een spanning van 14,4 V of meer maar niet meer dan 42 V,

— een stroomsterkte van 10 A of meer maar niet meer dan 42 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)

ex847759 80

10

Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van medicinale stents (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex847780 99

10

Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak van membranen van kunststof bedoeld bij post 3921

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex847989 97

40

Isobare drukwisselaars met een stroomsnelheid van niet meer dan 50 m3/uur, al dan niet met een stuwpomp

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex848130 91

91

Stalen terugslagkleppen met:

— een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, en

— een buitendiameter van niet meer dan 37 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex848180 59

10

Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectiemotoren

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex848180 79

20

Elektromagnetische kleppen met een drukweerstand van 875 bar

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex848180 99

50

Bedieningskleppen, bestaande uit een combinatie van een tweewegsklep op de vloeistofleiding en een driewegsklep op de gasleiding met:

— een minimum opsluitdruk van 30 kgf/cm2,

— een minimum weerstandsdruk van 45 kgf/cm2,

bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsapparaten voor buiten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex848180 99

60

Vierwegskleppen, bestaande uit:

— een kernplunjer,

— een dichtingsplunjer,

— een elektromagnetische spoel van 220V-240V ws, 50/60 Hz,

— een werkdruk tot 4,.3 Mpa,

— een behuizing

voor het sturen van de stroming van het koelmiddel, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsapparaten voor buiten (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex848340 51

20

Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex848340 59

20

Hydrostatische versnellingen, voorzien van een hydropomp en een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850110 93

20

Eenfasige wisselstroommotoren, 50 Hz, aangedreven door een permanente enkelvoudig condensator, met een uitgangsvermogen van minder dan 37 W, voor gebruik bij de fabricage van gedeelde klimaatregelingsapparaten voor binnen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex850110 99

54

Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een uitwendige diameter van niet meer dan 25,4 mm, een nominale snelheid van 2 260 (± 15 %) of 5 420 (± 15 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 1,5 V of 3 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850110 99

79

Gelijkstroommotoren met contactborstels, een interne rotor en een driefasenmwikkeling, met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850110 99

80

Gelijkstroom-stappenmotoren met:

— een staphoek van 7,5° (± 0,5°),

— een omkeerkoppel bij 25 °C van 25 mNm of meer,

— een bekrachtigingsfrequentie van 1 960 pps of meer,

— een tweefasenwikkeling en

— een nominale spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850110 99

81

Gelijkstroomstappenmotoren met een staphoek van 18° of meer, een statisch koppel van 0,5 mNm of meer, een bevestigingsflens waarvan de buitenafmetingen niet meer dan 22 × 68 mm bedragen, een tweefasewikkeling en een vermogen van niet meer dan 5 W

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850110 99

82

Borstelloze gelijkstroommotoren met een buitendiameter van niet meer dan 29 mm, een nominaal toerental van 1 500 omw/min (± 15 %) of 6 800 omw/min (± 15 %) en een voedingsspanning van 2 V of 8 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850131 00

30

Borstelloze gelijkstroommotoren met een driefasenwikkeling, een buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een nominaal koppel van 2,23 Nm (± 1,0 Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min (± 350 omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule (stuurbekrachtigingsmotor) (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M28

ex850131 00

40

Gelijkstroommotor met permanente bekrachtiging, met:

— een meerfasenwikkeling,

— een uitwendige diameter van 30 mm of meer doch niet meer dan 75 mm,

— een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,

— een vermogen van 45 W of meer doch niet meer dan 300 W, en

— een voedingsspanning van 9 V of meer doch niet meer dan 25 V

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29

ex850133 00

30

Elektrische aandrijving voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 100 kW, met:

— een gelijkstroommotor met transmissie,

— per kabel aangesloten vermogenselektronica

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex850300 91

31

Rotors, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850300 99

32

ex850300 99

31

Gestampte collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex850300 99

33

Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex850300 99

34

Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 μm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex850300 99

35

Zender-resolver voor borstelloze motoren van elektrische stuurbekrachtiging

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex850431 80

20

Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van omvormers in LCD-modules (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex850431 80

30

Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische omvormers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850440 90

20

Gelijkstroomomvormers

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850440 90

30

Statische omvormers met een vermogensschakelaar, voorzien van bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IG BT’s), geborgen in een behuizing, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van microgolfovens vallende onder postonderverdeling 8516 50 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28 —————

▼M28

ex850440 90

40

Halfgeleidervermogensmodules bevattende:

— vermogenstransistoren,

— geïntegreerde schakelingen,

— al dan niet dioden en thermistors,

— een bedrijfsspanning van niet meer dan 600 V,

— niet meer dan drie elektrische uitgangen met elk twee vermogensschakelaars (MOSFET (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor) of IGBT (bipolaire transistor met geïsoleerde poort)) en interne drives, en

— een effectief (RMS) nominaal stroombereik van niet meer dan 15,7 A

0 %

1.7.2010-31.12.2013

▼M27

ex850450 95

20

Zelfinductiespoelen met een inductie van niet meer dan 62 mH

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850450 95

30

Gelaagde monolithische zelfinductiespoelen, geborgen in een omhulling van het SMD-type waarvan de afmetingen niet meer dan 1,8 × 3,4 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00, 8517 12 00 of 8517 69 31 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex850450 95

40

Inductiespoelen met

— een inductie van 4,7 μΗ (± 20 %),

— een gelijkstroomweerstand van ten hoogste 0,1 Ohm,

— een isolatieweerstand van 100 MOhm of meer bij 500 V (gelijkstroom)

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voedingen voor lcd- en ledmodules

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex850490 11

10

Kernen van ferriet, andere dan voor afbuigspoelen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850490 18

40

Transformatorspoelen voor het opvoeren van de gelijkstroomspanning en het isoleren van hoge en lage spanningen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van producten bedoeld bij onderverdeling 8504 31 80 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex850511 00

31

Ferrietmagneten met een remanentie van 455 mT (± 15 mT)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850511 00

33

Magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een afgeronde rechthoek met afmetingen van niet meer dan 15 × 10 × 2 mm danwel in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850519 90

31

Ringen van neodymiumijzer, met een uitwendige diameter van niet meer dan 13 mm, een inwendige diameter van niet meer dan 9 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850520 00

30

Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging van compressoren van airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex850590 20

91

Elektromagneten met plunjerkern, met een nominale voedingsspanning van 24 V bij een nominale gelijkstroom van 0,08 A, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8517 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex850650 90

10

Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 23 × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850650 90

20

Eenheden bestaande uit niet meer dan 2 lithiumbatterijen verzonken in een contactvoet („battery-buffered socket”) voor geïntegreerde schakelingen met niet meer dan 32 aansluitpunten en bevattende een besturingseenheid

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850650 90

30

Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver-vanadiumoxideelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 28 × 45 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850730 20

30

Nikkel-cadmiumaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 65,3 mm (± 1,5 mm) en een diameter van 14,5 mm (± 1 mm), met een nominale capaciteit van 1 000 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850780 20

20

Accumulatoren, in rechthoekige vorm, met een lengte van niet meer dan 69 mm, een breedte van niet meer dan 36 mm en een dikte van niet meer dan 12 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex850780 30

20

ex850780 20

30

Nikkelhydrideaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een diameter van niet meer dan 14,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex850780 30

30

Lithiumionaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex850780 30

40

Lithiumionaccumulatoren, in rechthoekige vorm, met:

— een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 1 000 mm,

— een breedte van 25 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,

— een hoogte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 500 mm,

— een massa van 0,5 kg of meer, maar niet meer dan 30 kg,

— een capaciteit van 20 Ah of meer, maar niet meer dan 1 000 Ah,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van oplaadbare voedingseenheden voor inbouw in producten bedoeld bij post 8903 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex850780 30

50

Lithiumionaccumulatoren, met een afstand tussen de polen van 55 mm of meer, bestemd voor gebruik bij de fabricage van oplaadbare voedingseenheden voor inbouw in elektrische motorrijwielen bedoeld bij onderverdeling 8711 90 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex850780 30

60

Herlaadbare lithium-ion-accu’s:

— met een lengte van 1 213 mm,

— met een breedte van 245 mm,

— met een hoogte van 755 mm,

— met een gewicht van 265 kg,

— met een nominale capaciteit van 66,6 Ah,

— ondergebracht in pakketten van 48 modules

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex850780 30

70

Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu’s:

— met een lengte van 350 mm of 312 mm,

— met een breedte van 79,8 mm of 225 mm,

— met een hoogte van 168 mm of 35 mm,

— met een gewicht van 6,2 kg or 3,95 kg,

— met een nominale capaciteit van 129 Ah of 66,6 Ah

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex850780 30

80

Rechthoekige lithiumionaccu’s met

— een metalen behuizing,

— een lengte van 171 mm (± 3 mm),

— een breedte van 45,5 mm (± 1 mm),

— een hoogte van 115 mm (± 1 mm),

— een nominale spanning van 3,75 V en

— een nominale capaciteit van 50 Ah

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van oplaadbare batterijen voor motorvoertuigen

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M28

ex851690 00

60

Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan:

— met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 tpm,

— elektronisch gestuurd,

— functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C

— voorzien van een regelthermostaat

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex851830 95

20

Hoofdtelefoons en oortelefoons voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex851840 80

91

Printkaart-subeenheden met digitale audiosignaaldecodering, audiosignaalverwerking en -versterking met dubbele en/of meerkanalenfunctionaliteit

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex851840 80

92

Printkaart-subeenheden, met voeding, actieve equalizer en eindversterkerschakelingen

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M29 —————

▼M27

ex851890 00

91

Uit één stuk koudgestuikte kernplaten van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder, bestemd voor de vervaardiging van luidsprekers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex851981 35

10

Niet-gemonteerde of onvolledige modules, bestaande uit ten minste één optische eenheid en gelijkstroommotoren en een besturingsschakeling, met een digitaal-/analoogomvormer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van cd-spelers en radio-ontvangers van een type dat wordt gebruikt in motorvoertuigen of navigatietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex852190 00

20

Digitale videorecorders:

— zonder harddiskdrive,

— met of zonder dvd-rw,

— met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector,

— met of zonder usb/seriepoort,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2014

▼M27

ex852290 49

50

Elektronische assemblages voor een laser-leeskop van een compactdisc-speler, bestaande uit:

— een gedrukte schakeling

— een fotodetector, in de vorm van een monolithische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling,

— niet meer dan 3 aansluitelementen,

— niet meer dan 1 transistor,

— niet meer dan 3 instelbare en 4 vaste weerstanden,

— niet meer dan 5 condensatoren

het geheel aangebracht op een drager

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex852290 49

60

Printplaat met:

— een radiotuner (die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat) zonder signaalverwerkings-functie,

— een microprocessor die instructies vanop afstand kan ontvangen en de chipset van de tuner kan aansturen

voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex852799 00

10

ex852990 65

25

ex852290 49

65

Subprintplaat met:

— een radiotuner, die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat, met een signaaldecoder,

— een ontvanger voor radioafstandsbediening (RF),

— een verzender voor infraroodafstandsbediening,

— een SCART-signaalgenerator,

— een sensor voor de tv-stand,

voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen (1)

0 %

1.7.2010-31.12.2014

ex852799 00

20

ex852990 65

40

▼M27

ex852290 49

70

Samenstellingen bestaande uit ten minste een flexibele gedrukte schakeling, een laserbesturing in de vorm van een geïntegreerde schakeling en een signaalomvormer in de vorm van een geïntegreerde schakeling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

65

Samenstellingen voor optische schijven, bestaande uit ten minste een optische eenheid en gelijkstroommotoren, al dan niet geschikt voor het dubbellagig opnemen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

70

Samenstellingen voor video-opname en videoweergave, ten minste bestaande uit een motor en een gedrukte schakeling met geïntegreerde schakelingen met besturings- of controlefuncties, al dan niet met transformator, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

75

Optische leeskoppen voor CD-spelers, bestaande uit een laserdiode, een fotodetector in de vorm van een geïntegreerde schakeling en een bundelsplitser

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

80

Samenstellingen voor loopwerken met optische laser (zogenaamde „mecha units”) voor het opnemen en/of weergeven van digitale video- en/of audiosignalen, bestaande uit ten minste een eenheid voor het lezen en/of schrijven met een optische laser, één of meer gelijkstroommotoren en niet voorzien van een gedrukte schakeling of bevattende een gedrukte schakeling die geen geluids- of beeldsignalen kan verwerken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 of 8543 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

81

Optische laser-weergavekoppen voor de weergave van optische signalen van CD of DVD en de opname van optische signalen op DVD, ten minste bevattend:

— een laserdiode,

— een geïntegreerde schakeling voor de aansturing van de laser,

— een geïntegreerde schakeling met de functie van fotodetector,

— een geïntegreerde schakeling met de functie van front monitor en een actuator,

bestemd voor gebruik bij de fabricage van producten bedoeld bij post 8521 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex852290 80

83

Blu-ray optische leeseenheden, al dan niet geschikt om op te nemen, voor gebruik met Blu-ray-, DVD- en CD-discs, bestaande uit ten minste:

— laserdioden met drie soorten golflengten,

— een fotodetectorprintkaart,

— een monitor(detector)printkaart en

— een aandrijver,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29 —————

▼M29

ex852290 80

84

Blu-ray aandrijfmechanismem, al dan niet geschikt om op te nemen, voor gebruik met Blu-ray-, DVD en CD-discs, bestaande uit ten minste:

— een optische leeseenheid met laserdioden met drie soorten golflengten,

— een spindlemotor,

— een stappenmotor

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M27

ex852290 80

85

Videokoppentrommels, met videokoppen of met video- en audiokoppen en een elektromotor, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

95

Loopwerken voor het opnemen van magneto-optische signalen en het weergeven van optisch signalen, ten minste bestaande uit een optische eenheid, gelijkstroommotoren en een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht geïntegreerde schakelingen met besturings- en signaalverwerkingsfuncties voor het lezen van optische schijven met een diameter van niet meer dan 70 mm, doch niet voorzien van schakelingen met versterkerfuncties of met functies voor het besturen van de voedingsspanning

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852290 80

96

Harddisk drives bestemd om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij post 8521 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

ex852290 80

97

Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex852990 65

50

ex852580 19

20

Samenstellingen voor televisiecamera’s, waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 10 × 15 × 18 mm, bestaande uit een beeldsensor, een objectief en een kleurenprocessor met een beeldresolutie van niet meer dan 1 024 × 1 280 beeldpunten (pixels), al dan niet voorzien van een kabel en/of omhulling, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 12 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M28

ex852580 19

25

Lange-golf-infraroodcamera (overeenkomstig ISO/TS 16949) met:

— een gevoeligheid in het golflengtegebied van 8 μm of meer doch niet meer dan 14 μm,

— een resolutie van 324 × 256 pixels,

— een gewicht van niet meer dan 400 g,

— maximale afmetingen van 70 mm × 67 mm × 75 mm,

— een waterdichte behuizing en een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en

— een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M29 —————

▼M29

ex852580 19

31

Camera’s voor gesloten televisiecircuits (CCTV), al dan niet in een behuizing, met:

— een gewicht van niet meer dan 960 g,

— ofwel één enkele „Charge-Couple Device”-sensor (CCD) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),

— met niet meer dan 440 000 nuttige pixels

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M28

ex852580 19

35

Camera's met beeldscanfunctie, met:

— een „Dynamic overlay lines”-systeem,

— een NTSC-video-uitgangssignaal,

— een spanning van 6,5 V,

— een lichtsterkte van 0,5 lux of meer

0 %

1.7.2010-31.12.2014

▼M27

ex852580 19

40

Assemblage voor camera’s voor gebruik in draagbare computers (notebooks), waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 15 × 25 × 25 mm, voorzien van een beeldsensor, objectief en kleurenprocessor, met een beelddefinitie van niet meer dan 1 600 × 1 200 beeldpunten (pixels), al dan niet voorzien van kabel en/of behuizing, en al dan niet gemonteerd op een voet en voorzien van een LED-chip (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

(4)ex852791 99

10

Assemblage bestaande uit ten minste:

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex852990 65

35

— een audiofrequentieversterkereenheid, bestaande uit ten minste een audiofrequentieversterker en een geluidsgenerator

— een transformator en

— een ontvangsttoestel voor radio-omroep

ex852849 10

10

Videomonitors bestaande uit:

— een kathodestraalbuis met vlak scherm met een diagonaal van ten hoogste 110 mm en voorzien van een afbuigjuk en

— een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht een afbuigeenheid, een beeldversterker en een transformator,

het geheel al dan niet aangebracht op een chassis, bestemd voor de vervaardiging van beeldparlofoons, beeldtelefoons of bewakingssystemen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex852859 40

20

Videomonitors met vloeibare kristallen (LCD’s), voor kleurenweergave, met een gelijkstroom bedrijfsspanning van 7 V of meer doch niet meer dan 30 V, met een diagonaal van het beeldscherm van 33,2 cm of minder, geschikt om te worden aangebracht in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 94

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex852910 80

20

Keramische filtereenheden, bestaande uit 2 filters en 1 resonator voor een frequentie van 10,7 MHz (± 30 kHz), geborgen in een omhulling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852910 80

35

Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 of meer doch niet meer dan 470 kHz, met een bandbreedte van niet meer dan 13 kHz bij 3 dB, geborgen in een omhulling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852910 80

50

Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 kHz (± 1,5 kHz) of 455 kHz (± 1,5 kHz), met een bandbreedte van niet meer dan 30 kHz bij 6 dB en van niet meer dan 70 kHz bij 40 dB, geborgen in een omhulling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852910 80

60

Filters, met uitzondering van filters voor oppervlakte-geluidsgolven (zogenaamde SAW filters), voor een centrum-frequentie van 485 MHz of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, met een opnameverlies (insertion loss) van niet meer dan 3,5 dB, geborgen in een omhulling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 65

30

Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854890 90

44

(4)ex852990 65

45

Satellietradio-ontvangermodule die hoogfrequente satellietsignalen omzet in digitale audiogecodeerde signalen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8527 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

▼M29

ex852990 65

55

Ambilight LED-borden bestemd voor om te worden aangebracht in producten bedoeld bij post 8528 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex852990 65

60

Tuners voor de omzetting van hoogfrequente in middenfrequente signalen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van satelliet of terrestrische televisie-ontvangers voor set-top boxes (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex852990 65

65

Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een besturingscircuit op een TFT-glasplaat van een LCD-module

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex852990 65

70

Besturingseenheden bestaande uit een elektronische geïntegreerde schakeling en een flexibele gedrukte schakeling, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van LCD-modules (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29 —————

▼M29

ex852990 65

75

Modules met minstens halfgeleiderchips voor:

— de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of

— de aandrijving van aanstuurbare pixels

0 %

1.1.2011-31.12.2012

▼M27

ex852990 65

80

Besturingskaarten, bestaande uit ten minste halfgeleiderchips, voor het genereren van elektrische scanpulsen voor bepaalde elektrodes

0 %

1.1.2010-31.12.2012

▼M29

ex852990 92

25

LCD-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend bestaande uit:

— een of meer glazen of plastic TFT-cellen

— een gegoten koellichaam,

— een backlight-unit,

— een printplaat met microcontroller, en

— LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling),

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio’s voor motorvoertuigen

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

▼M27

ex852990 92

32

Optische eenheden voor videoprojectie, bevattende een systeem voor het scheiden van kleuren, een positioneringsmechanisme en lenzen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

40

Samenstellingen, bevattende prisma’s, plaatjes met digitale microspiegeltjes (zogenaamde „Digital Micromirror Devices” of „DMD-chips”) en besturingselektronica, bestemd voor de vervaardiging van tele- of videoprojectietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

41

Digitale eenheden met microspiegeltjes („Digital Micromirror Devices” of „DMD-chips”), bestemd voor de vervaardiging van videoprojectietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

42

Koellichamen en koelvinnen van aluminium, bestemd voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen in televisietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

43

Plasmaschermmodules, enkel bestaande uit adresseer-elektroden en displayelektroden, met of zonder „driver” — en/of besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

44

Lcd-modules bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen, zonder touch-screenondersteuning, met of zonder achtergrondverlichting met of zonder inverters, en met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex852990 92

45

Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-, voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T -en DVB-H opmaak

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex852990 92

47

Vlakbeeldsensoren („progressive scan” Interline CCD-Sensor) voor digitale videocamera’s in de vorm van een analoge monolithische geïntegreerde schakelin met pixels van minder dan 10 μm × 10 μm en met een polychroom of monochroom beeldvenster en een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex852990 92

48

Koellichamen/heatsinks van gegoten aluminium voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8527 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex852990 92

49

Wisselstroom-contactdozen met geluidsfilter, bestaande uit:

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex853669 90

83

— wisselstroom-contactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V,

— geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren,

— kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid,

al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel

ex852990 97

60

Frames bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van hoogfrequenttuners (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853180 95

40

Elektro-akoestische omzetters

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853590 00

20

Gedrukte schakelingen in de vorm van platen bestaande uit isolatiemateriaal met elektroverbindingen en soldeerpunten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van achtergrondverlichtingseenheden (backlight-eenheden) voor LCD-modules (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

▼M29

ex853590 00

30

Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex853650 80

83

— bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op een of meer bedradingsframes,

— voor een spanning van 600V of 1 200 V

▼M27

ex853630 30

11

Thermo-elektrische schakelaars met een uitvalsstroom van 50 A of meer, bevattende een elektromechanische schakelaar van het type snap-action, geborgen in een hermetisch gesloten omhulling, voor het rechtstreeks aanbrengen op windingen van een elektromotor

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853649 00

91

Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van niet meer dan 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van niet meer dan 10-6 cm3 He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden aangebracht in compressors voor koelgroepen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 11

31

Schakelaars van het type voor montage op een gedrukte schakeling, werkend met een kracht van 4,9 N (± 0,9 N), aangebracht in een omhulling

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 11

32

Mechanische toetsschakelaars voor het verbinden van elektronische schakelingen, met een werkspanning van niet meer dan 60 V en een werkstroom van niet meer dan 50 mA, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 19

91

Hall-effectschakelaars, bevattende 1 magneet, 1 Hall-effectsensor en 2 condensatoren, geborgen in een omhulling met 3 aansluitpunten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 19

93

Eenheden, met regelbare besturings- en schakelfuncties, bevattende een of meer monolithische geïntegreerde schakelingen al dan niet gecombineerd met halfgeleiderelementen, samen gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 80

97

(4)ex853650 80

81

Mechanische snelheidsbegrenzerschakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

— een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 250 V,

— een stroomsterkte van 4 A of meer maar niet meer dan 6 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

(4)ex853650 80

82

Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:

— een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 300 V,

— een stroomsterkte van 3 A of meer maar niet meer dan 15 A,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex853650 80

93

Schakeleenheden voor coaxiale kabel, bevattende 3 elektro-magnetische schakelaars, met een schakeltijd van niet meer dan 50 ms en een stuurstroom van niet meer dan 500 mA bij een spanning van 12 V

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 80

95

Bladveerschakelaars („reed-switches”) met een schakelvermogen van 20 W of meer binnen een bereik van 17 of meer doch niet meer dan 43 ampèrewindingen („Ampere turns”), geborgen in een omhulling van glas, geen kwik bevattend, waarvan de afmetingen niet meer dan 3 × 21 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van schoksensors voor zogenaamde „airbags” voor motorvoertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853650 80

98

Mechanische drukknopschakelaars voor het verbinden van elektronische schakelingen, met een werkspanning van 220 V of meer doch niet meer dan 250 V en een stroomsterkte van niet meer dan 5 A, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

(4)ex853669 90

81

Pitchconnectoren bestemd voor de vervaardiging van LCD-televisieontvangers (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2012

(4)ex853669 90

82

Modulaire verbindingsstukken („modular jack connectors”) voor lokale netwerken, met ten minste:

— een impulstransformator met een breedbandferrietkern,

— een „common mode”-spoel,

— een weerstand,

— een condensator,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2014

ex853690 85

92

Gestanste metalen banden, met aansluitpunten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853690 85

94

Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien van een of meer geleidende sporen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854449 93

10

ex853710 99

92

Drukgevoelige beeldschermpanelen, bestaande uit een geleidend rooster tussen twee platen of bladen van glas of kunststof, voorzien van stroomvoerende elementen en van elektrische contacten

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853710 99

93

Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853710 99

94

Eenheden bestaande uit twee junctie-veldeffecttransistoren in een behuizing met tweeledig bedradingsframe (dual lead frame)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854370 90

20

ex853710 99

95

Eenheden bestaande uit twee metaaloxidehalfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET’s) in een behuizing met tweeledig bedradingsframe (dual lead frame)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854370 90

25

ex853890 99

92

Delen van een elektrothermische zekering, bestaande uit een vertinde draad van koper aangebracht op een cilindervormig buisje waarvan de afmetingen niet meer dan 5 × 48 mm bedragen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex853939 00

20

Fluorescentielampen met een koude kathode (CCFL) of een externe elektrode (EEFL) met een diameter van ten hoogste 5 mm en een lengte van meer dan 120 mm maar ten hoogste 1 570 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

▼M29

ex854011 00

91

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker, een elektronenkanon en een afbuigjuk en met een breedte/hoogteverhouding van het beeldscherm van 4/3 en een diagonaal van het beeldscherm van niet meer dan 42 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex854011 00

92

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met volledig vierkant, gekromd beeldscherm, voorzien van een elektronenkanon en een afbuigjuk en met een breedte/hoogteverhouding van het beeldscherm van 4/3 en een diagonaal van het beeldscherm van van 68 cm (± 2 mm)

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex854011 00

93

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde in-line-techniek) en met een beeldschermdiagonaal van 79 cm of meer

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex854011 00

94

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een elektronenkanon en een afbuigjuk en met een breedte/hoogteverhouding van het beeldscherm van 4/3 en een diagonaal van het beeldscherm van meer dan 72 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex854011 00

95

Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 16/9 en een beeldschermdiagonaal van 39,8 cm (± 0,3 cm)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

▼M29 —————

▼M27

ex854020 80

91

Fotokathodestraalbuizen met 9 of 10 elektronenvermenigvuldigers (dyoden) voor licht met een golflengte van 160 of meer doch niet meer dan 930 nm, met een diameter van niet meer dan 14 mm en een hoogte van niet meer dan 94 mm

0 %

1.1.2010-31.12.2011

ex854071 00

20

Magnetrons voor continugebruik met een vaste frequentie van 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00 (1)

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854089 00

91

Afleesschermen („displays”) in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854089 00

92

Vacuümfluorescentie-afleesbuizen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854091 00

32

Elektronenkanonnen van kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur met een focusspanning van 27,5 kV of meer doch niet meer dan 36 kV

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854091 00

40

Afbuigjuks voor kathodestraalbuizen

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854091 00

50

Metalen anodeknoppen om elektrisch contact tot stand te brengen met de anode in de kleurenbeeldbuis

0 %

1.1.2010-31.12.2013

ex854091 00

92

Sleuvenmaskers (zogenaamde „slit