Home

EURO-MEDITERRANE INTERIM-ASSOCIATIEOVEREENKOMST voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds

EURO-MEDITERRANE INTERIM-ASSOCIATIEOVEREENKOMST voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds

1997A1716 — NL — 01.01.2012 — 001.003


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

EURO-MEDITERRANE INTERIM-ASSOCIATIEOVEREENKOMST

voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijdsDe EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna „de Gemeenschap” te noemen, enerzijds,

en de PALESTIJNSE BEVRIJDINGSORGANISATIE (PLO) TEN BEHOEVE VAN DE PALESTIJNSE AUTORITEIT VAN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER EN DE GAZASTROOK,

hierna „de Palestijnse Autoriteit” te noemen,

anderzijds,

GELET OP het belang van de bestaande banden tussen de Gemeenschap en de Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en hun gemeenschappelijke waarden,

OVERWEGENDE dat de Gemeenschap en de PLO deze banden wensen te versterken en duurzame betrekkingen op basis van wederkerigheid en partnerschap tot stand wensen te brengen,

GELET OP het belang dat de partijen hechten aan de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en in het bijzonder aan de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de politieke en economische vrijheden waarop hun betrekkingen zijn gegrondvest,

VERLANGENDE het kader van de betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en het Midden-Oosten te versterken en de doelstelling van regionale economische integratie van de landen van het Midden-Oosten te verwezenlijken zodra de omstandigheden dit toelaten,

GELET OP het verschil in economische en sociale ontwikkeling tussen de partijen en de noodzaak de bestaande inspanningen ter bevordering van economische en sociale ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te intensiveren,

VERLANGENDE samenwerking in te stellen, ondersteund door een regelmatige dialoog over economische, culturele, wetenschappelijke en onderwijskwesties, ter bevordering van wederzijdse kennis en begrip,

GELET OP de toezeggingen van de partijen met betrekking tot vrijhandel, met name in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994,

VERLANGENDE voort te bouwen op de bestaande autonome handelsregelingen tussen de partijen en deze in een overeenkomst op basis van wederkerigheid vast te leggen,

OVERTUIGD van de noodzaak van bevordering van het scheppen van een nieuw klimaat voor hun economische betrekkingen, met het oog op betere voorwaarden voor investeringsstromen,

GELET OP de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de internationale overeenkomsten die zij hebben ondertekend,

OVERTUIGD dat volledige deelname van de Palestijnse Autoriteit aan het tijdens de conferentie van Barcelona gelanceerde Euro-mediterrane partnerschap een belangrijke stap is voor de normalisering van de betrekkingen tussen de partijen, hetgeen een interim-overeenkomst in deze fase wenselijk maakt,

ZICH BEWUST VAN het grote politieke belang van de Palestijnse verkiezingen op 20 januari 1996 voor het proces dat leidt tot een permanente regeling op grond van resoluties 242 en 338 van de VN-Veiligheidsraad,

ERKENNENDE DAT deze overeenkomst door een Euro-mediterrane associatieovereenkomst vervangen moet worden zodra de omstandigheden dit toelaten,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:Artikel 1

1. Er wordt een interim-associatieovereenkomst inzake handel en samenwerking tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit.

2. Deze associatie heeft ten doel:

—een passend kader tot stand te brengen voor een veelomvattende dialoog met het oog op de ontwikkeling van nauwe betrekkingen tussen de partijen;

—de voorwaarden te scheppen voor de geleidelijke liberalisering van de handel;

—de ontwikkeling van evenwichtige economische en sociale betrekkingen tussen de partijen te bevorderen door dialoog en samenwerking;

—bij te dragen aan de sociale en economische ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook;

—de regionale samenwerking te bevorderen met het oog op de consolidatie van het vreedzaam samenleven en de economische en politieke stabiliteit;

—de samenwerking op alle gebieden van wederzijds belang te bevorderen.

Artikel 2

De betrekkingen tussen de partijen en alle bepalingen van deze overeenkomst berusten op de eerbiediging van de democratische beginselen en de fundamentele mensenrechten zoals omschreven in de Universele Verklaring van de rechten van de mens, die ten grondslag ligt aan het interne en externe beleid van de partijen en die een essentieel onderdeel van deze overeenkomst vormt.TITEL I

VRIJ VERKEER VAN GOEDERENBASISBEGINSELEN

Artikel 3

De Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit stellen gedurende een overgangsperiode tot uiterlijk 31 december 2001 geleidelijk een vrijhandelszone in overeenkomstig de bepalingen van deze titel en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 en andere multilaterale overeenkomsten inzake de handel in goederen die opgenomen zijn in de bijlagen bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), hierna „GATT” te noemen.HOOFDSTUK 1

INDUSTRIEPRODUCTEN

Artikel 4

▼M3

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Europese Unie en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, met uitzondering van de producten die zijn opgenomen in de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en van het douanetarief van de Palestijnse Autoriteit, en met uitzondering van de in bijlage 1, punt 1, ii), bij de Landbouwovereenkomst van de GATT opgenomen producten. Dit hoofdstuk blijft evenwel van toepassing op chemisch zuivere lactose van GN-code 1702 11 00 en glucose en glucosestroop die in droge toestand 99 of meer gewichtspercenten glucose van de GN-codes ex 1702 30 50 en ex 1702 30 90 bevat.

▼B

Artikel 5

Er waren geen douanerechten bij invoer of heffingen van gelijke werking ingevoerd in het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Artikel 6

De invoer in de Gemeenschap van producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook is vrij van douanerechten of heffingen van gelijke werking en vrij van kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking.

Artikel 7

1. De bepalingen van dit hoofdstuk vormen geen beletsel voor de handhaving door de Gemeenschap van een landbouwelement voor producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en genoemd in bijlage 1.

De voor landbouwproducten geldende bepalingen van hoofdstuk 2 zijn mutatis mutandis van toepassing op het landbouwelement.

2. Voor de in bijlage 2 opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap mag de Palestijnse Autoriteit gedurende de looptijd van de overeenkomst douanerechten bij invoer en heffingen van gelijke werking handhaven die niet hoger zijn dan die welke op 1 juli 1996 van kracht waren.

3. Het bij artikel 63 ingestelde Gemengd Comité kan besluiten tot verdere concessies die de partijen elkaar op basis van wederkerigheid toekennen.

Artikel 8

1. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die bij invoer op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de Gemeenschap, met uitzondering van de in bijlagen 2 en 3 vermelde producten, worden afgeschaft bij de inwerkingtreding van de overeenkomst.

2. Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst mag de Palestijnse Autoriteit voor de in bijlage 3 opgenomen producten van oorsprong uit de Gemeenschap bij invoer op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook fiscale heffingen toepassen die niet hoger zijn dan 25 % van de waarde van het product. Deze heffingen worden geleidelijk afgeschaft volgens het hierna volgende tijd schema:

Een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle heffingen verlaagd tot 90 % van het basisrecht.

Twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle heffingen verlaagd tot 80 % van het basisrecht.

Drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle heffingen verlaagd tot 70 % van het basisrecht.

Vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst worden alle heffingen verlaagd tot 60 % van het basisrecht.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt elke resterende heffing afgeschaft.

3. Indien zich met betrekking tot een bepaald product ernstige problemen voordoen, kan het in lid 2 genoemde tijdschema in overleg worden herzien door het Gemengd Comité, met dien verstande dat het niet verder verlengd kan worden dan de maximale overgangsperiode van vijf jaar. Indien het Gemengd Comité geen besluit heeft genomen binnen 30 dagen na het verzoek om herziening van het tijdschema, kan de Palestijnse Autoriteit het tijdschema voorlopig opschorten voor een periode van maximaal een jaar.

4. Indien de heffing wordt verlaagd erga omnes, treedt de verlaagde heffing in de plaats van de in lid 2 bedoelde basisheffing, met ingang van de datum waarop de verlaging toepassing vindt.

5. De Palestijnse Autoriteit deelt de Gemeenschap zijn basisrechten en -heffingen mede.

Artikel 9

De bepalingen betreffende de afschaffing van de douanerechten bij invoer zijn eveneens van toepassing op de douanerechten van fiscale aard.

Artikel 10

1. In afwijking van de artikelen 5 en 8, mag de Palestijnse Autoriteit buitengewone maatregelen van beperkte duur nemen door douanerechten in te stellen, te verhogen of opnieuw in te stellen.

2. Dergelijke maatregelen mogen uitsluitend worden genomen ten behoeve van jonge industrieën of van bepaalde sectoren waarin herstructureringen plaatsvinden of die met grote moeilijkheden te kampen hebben, vooral wanneer deze moeilijkheden ernstige sociale gevolgen hebben.

3. De invoerrechten die krachtens deze buitengewone maatregelen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook worden toegepast ten aanzien van producten van oorsprong uit de Gemeenschap mogen niet meer dan 25 % ad valorem bedragen en dienen een preferentie voor producten van oorsprong uit de Gemeenschap in te houden. De totale waarde van de ingevoerde producten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn mag niet meer bedragen dan 15 % van de totale invoer van industrieproducten uit de Gemeenschap gedurende het laatste jaar waarvoor statistische gegevens beschikbaar zijn.

4. Deze maatregelen gelden voor een periode van ten hoogste vijf jaar, tenzij het Gemengd Comité de toepassing ervan over een langere periode toestaat.

5. De Palestijnse Autoriteit stelt het Gemengd Comité in kennis van alle buitengewone maatregelen die het voornemens is te treffen. Op verzoek van de Gemeenschap vindt vooraf overleg plaats over deze maatregelen en de sectoren waarop zij betrekking hebben. Indien het dergelijke maatregelen neemt, legt de Palestijnse Autoriteit aan het Comité een tijdschema voor de afschaffing van de overeenkomstig dit artikel ingestelde douanerechten over. Dit tijdschema dient te voorzien in de geleidelijke afschaffing van deze rechten in gelijke jaarlijkse percentages, beginnende uiterlijk twee jaar nadat zij werden ingesteld. Het Gemengd Comité kan een ander tijdschema vaststellen.HOOFDSTUK 2

▼M3

LANDBOUWPRODUCTEN, VERWERKTE LANDBOUWPRODUCTEN, VIS EN VISSERIJPRODUCTEN

▼B

Artikel 11

▼M3

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de producten van oorsprong uit de Europese Unie en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die zijn opgenomen in de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en van het douanetarief van de Palestijnse Autoriteit en op de producten die zijn opgenomen in bijlage 1, punt 1, ii), bij de Landbouwovereenkomst van de GATT, met uitzondering van chemisch zuivere lactose van GN-code 1702 11 00 en van glucose en glucosestroop die in droge toestand 99 of meer gewichtspercenten glucose van de GN-codes ex 1702 30 50 en ex 1702 30 90 bevat, waarvoor al rechtenvrije toegang tot de markt is verleend in hoofdstuk 1.

▼B

Artikel 12

▼M3

De Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit stellen geleidelijk een grotere liberalisering in van hun onderlinge handel in landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten die van belang zijn voor beide partijen.

▼B

Artikel 13

▼M3

1. De in Protocol nr. 1 genoemde landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn bij invoer in de Europese Unie onderworpen aan de in dat protocol vastgestelde regelingen.

2. De in Protocol nr. 2 genoemde landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie zijn bij invoer in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook onderworpen aan de in dat protocol vastgestelde regelingen.

▼B

Artikel 14

1. Met ingang van 1 januari 1999 onderzoeken de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit de situatie met het oog op de vaststelling van de door de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit met ingang van 1 januari 2000 toe te passen maatregelen overeenkomstig de in artikel 12 omschreven doelstelling.

2. Onverminderd lid 1 en rekening houdend met de omvang van de handel in landbouwproducten tussen de partijen en de bijzondere gevoeligheid van deze producten, onderzoeken de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit in het Gemengd Comité, product per product, systematisch en op basis van wederkerigheid, de mogelijkheid om elkaar verdere concessies toe te staan.HOOFDSTUK 3

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 15

1. In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden geen nieuwe kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking ingesteld.

2. In het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking bij de inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft.

3. De Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit stellen onderling geen douanerechten bij uitvoer of heffingen van gelijke werking, noch kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking in.

Artikel 16

1. Voor producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook geldt bij invoer in de Gemeenschap geen gunstiger regeling dan die welke tussen de lidstaten onderling geldt.

2. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing onverminderd het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1911/91 van de Raad van 26 juni 1991 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden.

Artikel 17

1. Indien ten gevolge van de tenuitvoerlegging van het landbouwbeleid van één der partijen een specifieke regeling wordt ingesteld of indien de bestaande regelingen worden gewijzigd of in geval van wijziging of uitbreiding van de bepalingen betreffende de tenuitvoerlegging van het landbouwbeleid, kan de betrokken partij voor de betrokken producten de in deze overeenkomst vervatte regelingen wijzigen.

2. De betrokken partij stelt daarvan het Gemengd Comité in kennis. Op verzoek van de andere partij komt het Gemengd Comité bijeen om op passende wijze rekening te houden met de belangen van de andere partij.

3. Ingeval de Gemeenschap of de Palestijnse Autoriteit op grond van lid 1 de in deze overeenkomst vervatte regeling voor landbouwproducten wijzigen, verlenen zij voor de invoer van producten van oorsprong uit de andere partij een voordeel dat vergelijkbaar is met het voordeel waarin deze overeenkomst voorziet.

4. Over de toepassing van dit artikel kan in het Gemengd Comité overleg worden gepleegd.

Artikel 18

1. Beide partijen onthouden zich van alle binnenlandse maatregelen of praktijken van fiscale aard die, rechtstreeks of onrechtstreeks, discrimineren tussen de producten van de ene partij en soortgelijke producten van oorsprong uit de andere partij.

2. Voor producten die naar het grondgebied van één der partijen worden uitgevoerd mogen de terugbetaalde bedragen aan indirecte binnenlandse belastingen niet hoger zijn dan de bedragen van de op deze producten rechtstreeks of onrechtstreeks toegepaste indirecte belastingen.

Artikel 19

1. Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de handhaving of de oprichting van douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor grensverkeer, mits de in deze overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet worden gewijzigd.

2. De partijen plegen binnen het Gemengd Comité overleg over de overeenkomsten tot oprichting van douane-unies of vrijhandelszones en desgewenst over andere belangrijke onderwerpen in verband met hun handelsbeleid ten aanzien van derde landen. Dergelijk overleg vindt met name plaats bij de toetreding van een derde land tot de Europese Unie, teneinde rekening te kunnen houden met de onderlinge belangen van de partijen.

Artikel 20

Indien één der partijen constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping in de zin van artikel VI van de GATT plaatsvindt, kan zij passende maatregelen nemen tegen deze praktijk overeenkomstig de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de GATT en haar nationale wettelijke regeling ter zake, en volgens de voorwaarden en procedures van artikel 23.

Artikel 21

Indien een product wordt ingevoerd in hoeveelheden en onder omstandigheden die:

—ernstige schade veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor binnenlandse producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten op het grondgebied van één der partijen, of

—ernstige verstoringen veroorzaken of dreigen te veroorzaken in enige sector van de economie, of

—aanleiding geven of dreigen te geven tot moeilijkheden die zouden kunnen leiden tot een belangrijke verslechtering van de economische situatie in een bepaald gebied,

kan de desbetreffende partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van artikel 23.

Artikel 22

Wanneer de naleving van artikel 15, lid 3:

i)ertoe leidt dat goederen wederuitgevoerd worden naar een derde land ten aanzien waarvan de exporterende partij voor het betrokken product kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen van gelijke werking toepast, of

ii)een ernstig tekort veroorzaakt of dreigt te veroorzaken van een product dat van wezenlijk belang is voor de exporterende partij,

en de bovenbedoelde situaties aanleiding geven of vermoedelijk zullen geven tot ernstige moeilijkheden voor de exporterende partij, kan deze partij passende maatregelen nemen volgens de voorwaarden en procedures van artikel 23. Deze maatregelen mogen geen discriminerend karakter hebben en dienen te worden ingetrokken zodra zij niet langer gerechtvaardigd zijn.

Artikel 23

1. Indien de Gemeenschap of de Palestijnse Autoriteit de invoer van producten die de in artikel 21 bedoelde moeilijkheden zouden kunnen geven, aan een administratieve procedure onderwerpt die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de ontwikkeling van de handelsstromen, dient de andere partij hiervan in kennis te worden gesteld.

2. In de in artikel 20, 21 en 22 bedoelde gevallen doet de betrokken partij het Gemengd Comité, alvorens de in genoemde artikelen bedoelde maatregelen worden genomen of, in de gevallen waarop lid 3, onder d), van toepassing is, zo spoedig mogelijk, alle ter zake dienende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie toekomen, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die passende maatregelen worden gekozen die de werking van de overeenkomst het minst verstoren.

De vrijwaringsmaatregelen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van het Gemengd Comité, dat hierover periodiek overleg pleegt, meer bepaald met het oog op de afschaffing van deze maatregelen zodra de omstandigheden dit toelaten.

3. Voor de toepassing van lid 2 geldt het hierna volgende:

a)de exporterende partij wordt van de in artikel 20 bedoelde dumping in kennis gesteld zodra de autoriteiten van de importerende partij een onderzoek hebben geopend. Indien geen einde is gemaakt aan de dumping in de betekenis van artikel VI van de GATT of geen andere bevredigende oplossing is gevonden binnen dertig dagen na kennisgeving van deze zaak, kan de importerende partij passende maatregelen nemen.

b)De moeilijkheden welke voortvloeien uit de omstandigheden bedoeld in artikel 21 worden voorgelegd aan het Gemengd Comité dat alle noodzakelijke beslissingen kan nemen om een einde te maken aan deze moeilijkheden.

Indien het Gemengd Comité of de exporterende partij geen beslissing heeft genomen die een einde maakt aan de moeilijkheden of geen andere bevredigende oplossing wordt gevonden binnen dertig dagen na kennisgeving van deze zaak, kan de invoerende partij passende maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Deze maatregelen mogen niet verder strekken dan hetgeen noodzakelijk is om een oplossing te vinden voor de gerezen moeilijkheden.

c)De moeilijkheden die voortvloeien uit de in artikel 22 bedoelde omstandigheden worden aan het Gemengd Comité voorgelegd.

Het Gemengd Comité kan elke beslissing nemen die nodig is om een einde te maken aan de moeilijkheden. Indien het geen beslissing heeft genomen binnen dertig dagen nadat de zaak aan het Comité is voorgelegd, kan de exporterende partij passende maatregelen nemen ten aanzien van de uitvoer van het betrokken product.

d)Wanneer uitzonderlijke omstandigheden die tot onmiddellijk optreden nopen, voorafgaande kennisgeving of onderzoek, al naar gelang van het geval,onmogelijk maken, kan de betrokken partij in de in artikel 20, 21 en 22 bedoelde omstandigheden onverwijld de voorzorgsmaatregelen treffen die strikt noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. De andere partij wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

▼M3

Artikel 23 bis

Tijdelijke intrekking van de preferenties

1. De partijen zijn van oordeel dat administratieve samenwerking en bijstand cruciaal zijn voor de tenuitvoerlegging van en de controle op de preferenties die krachtens deze overeenkomst worden toegekend. Zij verbinden zich ertoe onregelmatigheden en fraude in verband met douanekwesties en aanverwante zaken te bestrijden.

2. Wanneer een partij op basis van objectieve informatie tot de conclusie is gekomen dat geen administratieve medewerking/bijstand is verleend en/of dat zich in het kader van deze overeenkomst onregelmatigheden of gevallen van fraude hebben voorgedaan, kan de betrokken partij de preferentiële regeling ten aanzien van de producten in kwestie overeenkomstig dit artikel tijdelijk schorsen.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder niet-verlening van administratieve medewerking/bijstand onder meer verstaan:

a)herhaaldelijke niet-nakoming van de verplichting om de oorsprong van de producten in kwestie te controleren;

b)herhaaldelijke weigering om de daaropvolgende controle van het bewijs van oorsprong uit te voeren en/of de resultaten daarvan mee te delen, of onnodige vertraging daarbij;

c)herhaaldelijke weigering om toestemming te verlenen voor het uitvoeren van onderzoeksmissies om de authenticiteit van documenten of de juistheid van gegevens vast te stellen die van belang zijn voor de desbetreffende preferentiële regeling, of onnodige vertraging daarbij.

4. Voor de toepassing van dit artikel is onder andere sprake van onregelmatigheden of fraude wanneer de invoer van goederen, zonder dat daar een bevredigende verklaring voor is, snel stijgt tot boven het gebruikelijke niveau van de productie- en uitvoercapaciteit van de andere partij, en de stijging in verband kan worden gebracht met objectieve informatie betreffende onregelmatigheden of fraude.

5. Voor een tijdelijke schorsing moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

a)De partij die op basis van objectieve informatie heeft geconstateerd dat er geen administratieve samenwerking/bijstand is verleend en/of dat er zich onregelmatigheden of gevallen van fraude hebben voorgedaan, stelt het Gemengd Comité onverwijld in kennis van haar constatering en van de objectieve informatie en treedt, op basis van alle relevante informatie en feitelijke constateringen, in het kader van het Gemengd Comité in overleg om tot een vergelijk te komen.

b)Wanneer de partijen in overleg zijn getreden in het kader van het Gemengd Comité en zij niet binnen drie maanden na de kennisgeving tot een vergelijk zijn gekomen, kan de betrokken partij de preferentiële regeling voor de desbetreffende producten tijdelijk schorsen. Het Gemengd Comité wordt van een tijdelijke schorsing onverwijld in kennis gesteld.

c)Een tijdelijke schorsing op grond van dit artikel mag niet verder gaan dan nodig is om de financiële belangen van de betrokken partij te vrijwaren. De schorsingstermijn bedraagt maximaal zes maanden en kan worden verlengd indien de omstandigheden die aanleiding gaven tot de aanvankelijke schorsing, op de vervaldatum van de termijn niet zijn gewijzigd. In het Gemengd Comité vindt regelmatig overleg plaats over tijdelijke schorsingen, met name om ervoor te zorgen dat deze worden beëindigd zodra de schorsingsvoorwaarden niet meer zijn vervuld.

Elke partij publiceert volgens haar interne procedures, in het geval van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie, bekendmakingen aan importeurs over alle: in lid 5, onder a), bedoelde kennisgevingen; in lid 5, onder b), bedoelde besluiten; en in lid 5, onder c), bedoelde verlengingen of beëindigingen.

▼B

Artikel 24

De bepalingen van deze overeenkomst vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen op de invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven van personen, dieren of planten, en de bescherming van het nationaal artistiek, historisch en architectonisch erfgoed, of uit hoofde van de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële eigendom, noch voor voorschriften betreffende goud en zilver. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vormen.

Artikel 25

Het begrip „producten van oorsprong” voor de toepassing van de bepalingen van deze titel en de desbetreffende methoden van administratieve samenwerking worden gedefinieerd in Protocol nr. 3. Het Gemengd Comité kan besluiten de nodige aanpassingen aan te brengen op dit protocol met het oog op de toepassing van de cumulatie van oorsprong zoals overeengekomen in de tijdens de conferentie van Barcelona vastgestelde verklaring.

Artikel 26

In het handelsverkeer tussen de partijen worden de goederen ingedeeld overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.TITEL II

BETALINGSVERKEER, KAPITAALVERKEER, MEDEDINGING, INTELLECTUELE EIGENDOM EN OVERHEIDSOPDRACHTENHOOFDSTUK I

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 27

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 29 verbinden de partijen zich ertoe geen beperkingen op te leggen aan lopende betalingen die verband houden met lopende transacties.

Artikel 28

1. Met betrekking tot de verrichtingen op de kapitaalrekening van de betalingsbalans verbinden de partijen zich ertoe geen beperkingen op te leggen aan het vrije verkeer van kapitaal met betrekking tot directe investeringen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook in vennootschappen die in overeenstemming met de van kracht zijnde wetten zijn opgericht, alsook de liquidatie of de repatriëring van die investeringen en van alle opbrengsten daarvan.

2. De partijen raadplegen elkaar met het oog op de vergemakkelijking van het kapitaalverkeer tussen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Artikel 29

Indien zich met betrekking tot de betalingsbalans van één of meer lidstaten van de Gemeenschap of van de Palestijnse Autoriteit ernstige moeilijkheden voordoen of hiervoor onmiddellijk gevaar bestaat, kan de Gemeenschap of de Palestijnse Autoriteit, al naar gelang van het geval, in overeenstemming met de in de GATT en met de artikelen VIII en XIV van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds bepaalde voorwaarden beperkende maatregelen treffen met betrekking tot lopende transacties. Deze maatregelen zijn van beperkte duur en mogen niet verder reiken dan wat noodzakelijk is om de situatie van de betalingsbalans recht te trekken. De Gemeenschap of de Palestijnse Autoriteit, al naar gelang van het geval, brengen deze onverwijld ter kennis van de andere partij, en doet deze partij zo spoedig mogelijk een tijdschema toekomen voor de opheffing van deze maatregelen.HOOFDSTUK II

MEDEDINGING, INTELLECTUELE EIGENDOM EN OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 30

1. Onverenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst, voor zover van invloed op de handel tussen de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit zijn:

i)alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen welke ertoe strekken of die ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

ii)het misbruik maken van een machtspositie door een of meer ondernemingen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of op een wezenlijk deel daarvan;

iii)alle staatssteun die door begunstiging van bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde goederen de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen.

2. De partijen beoordelen waar nodig alle praktijken die met dit artikel in strijd zijn op grond van de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de medingingsregels van de Gemeenschap.

3. Het Gemengd Comité stelt voor 31 december 2001 bij besluit de nodige voorschriften vast voor de tenuitvoerlegging van de leden 1 en 2.

In afwachting van de vaststelling van deze voorschriften worden de bepalingen van de overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen toegepast als regels voor de tenuitvoerlegging van lid 1, onder iii), en de desbetreffende delen van lid 2.

4. Voor de toepassing van het bepaalde onder lid 1, onder iii), komen de partijen overeen dat de Palestijnse Autoriteit gedurende de periode tot 31 december 2001 overheidssteun aan ondernemingen mag verlenen als instrument om specifieke ontwikkelingsproblemen aan te pakken.

5. Elke partij garandeert doorzichtigheid ten aanzien van de overheidssteun, onder andere door ieder jaar aan de andere partij mededeling te doen van het totale bedrag en de verdeling van de verstrekte steun en door op verzoek informatie over steunprogramma’s te verstrekken. Op verzoek van de ene partij verstrekt de andere partij informatie over bepaalde afzonderlijke steunmaatregelen van de overheid.

6. Met betrekking tot de producten vermeld in titel I, hoofdstuk 2:

—is lid 1, onder iii) niet van toepassing;

—dienen alle praktijken die in strijd zijn met lid 1, onder i), te worden beoordeeld aan de hand van de criteria welke door de Gemeenschap zijn vastgesteld op grond van de artikelen 42 en 43 van het Verdrag tot oprichting van de Economische Gemeenschap en in het bijzonder bij Verordening nr. 26/62 van de Raad.

7. Indien de Gemeenschap of de Palestijnse Autoriteit van mening is dat een bepaalde praktijk onverenigbaar is met lid 1 van dit artikel en:

—deze met de in lid 3 bedoelde uitvoeringsmaatregelen niet afdoende kan worden tegengegaan, of dat

—bij ontstentenis van dergelijke voorschriften, de praktijk de belangen van de andere partij ernstig schaadt of dreigt te schaden of haar nationale industrie, met inbegrip van de dienstverlenende sector, aanmerkelijke schade toebrengt of dreigt toe te brengen,

kunnen zij na overleg binnen het Gemengd Comité of na een termijn van dertig werkdagen volgende op het verzoek om dergelijk overleg passende maatregelen nemen.

Met betrekking tot praktijken die onverenigbaar zijn met lid 1, onder iii), van dit artikel kunnen, indien de GATT erop van toepassing is, deze passende maatregelen alleen worden vastgesteld overeenkomstig de procedures en onder de voorwaarden bepaald in de GATT of in een ander in het kader daarvan tot stand gekomen instrument dat op beide partijen van toepassing is.

8. Niettegenstaande eventueel daarmee strijdige bepalingen die overeenkomstig lid 3 zijn vastgesteld, wisselen de partijen informatie uit met inachtneming van de beperkingen welke voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim.

Artikel 31

De lidstaten en de Palestijnse Autoriteit passen, onverminderd de in het kader van de GATT aangegane verplichtingen, alle staatsmonopolies van commerciële aard geleidelijk aan, zodanig dat op 31 december 2001 tussen onderdanen van de lidstaten en de Palestijnse bevolking van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook geen discriminatie meer bestaat wat de voorwaarden voor de levering en afzet van goederen betreft. Het Gemengd Comité wordt in kennis gesteld van de maatregelen welke te dien einde worden genomen.

Artikel 32

Met betrekking tot overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan speciale of exclusieve rechten zijn toegekend, ziet het Gemengd Comité erop toe dat op 31 december 2001 geen maatregelen worden vastgesteld of gehandhaafd die het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit verstoren of strijdig zijn met de belangen van de partijen. Deze bepaling vormt geen beletsel voor de uitvoering, de jure of de facto, van bijzondere taken die aan deze ondernemingen zijn opgedragen.

Artikel 33

1. De partijen waarborgen een adequate en effectieve bescherming van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten, overeenkomstig de hoogste internationale normen, met inbegrip van effectieve middelen om deze rechten te doen gelden.

2. De tenuitvoerlegging van dit artikel wordt regelmatig door de partijen onderzocht. In geval van problemen op het gebied van intellectuele, industriële en commerciële eigendomsrechten die het handelsverkeer beïnvloeden wordt op verzoek van een partij dringend overleg gevoerd in het kader van het Gemengd Comité, teneinde tot wederzijds bevredigende oplossingen te komen.

Artikel 34

1. De partijen stellen zich een wederzijdse en geleidelijke liberalisering van de overheidsopdrachten ten doel.

2. Het Gemengd Comité neemt de nodige maatregelen voor de uitvoering van lid 1.TITEL III

ECONOMISCHE SAMENWERKING EN SOCIALE ONTWIKKELING

Artikel 35

Doelstellingen

1. De partijen komen overeen de economische samenwerking verder uit te breiden ten voordele van beide partijen en overeenkomstig de algemene doelstellingen van deze overeenkomst.

2. Doel van de samenwerking is het ondersteunen van de inspanningen van de Palestijnse Autoriteit om duurzame economische en sociale ontwikkeling te bereiken.

Artikel 36

Toepassingsbereik

1. De samenwerking is voornamelijk gericht op sectoren die te lijden hebben van interne problemen of de gevolgen ondervinden van het algemene liberaliseringsproces van de economie van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, in het bijzonder de liberalisering van de handel tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en de Gemeenschap.

2. Voorts wordt bij de samenwerking prioriteit gegeven aan sectoren die de economieën van de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook dichter bij elkaar brengen, met name sectoren die duurzame groei en werkgelegenheid scheppen.

3. De samenwerking moet de uitvoering van maatregelen ter ontwikkeling van de intraregionale samenwerking bevorderen.

4. In het kader van de uitvoering van de verschillende terreinen van de economische samenwerking wordt, waar dit van toepassing is, rekening gehouden met de bescherming van milieu en ecologisch evenwicht.

5. De partijen kunnen overeenkomen de economische samenwerking uit te breiden tot andere sectoren die niet vallen onder de in deze titel genoemde bepalingen.

Artikel 37

Methoden en modaliteiten

De economische samenwerking wordt met name ten uitvoer gelegd door:

a)een regelmatige economische dialoog tussen de partijen, waarbij alle sectoren van het macro-economisch beleid worden bestreken, meer bepaald het budgettair beleid, het beleid ten aanzien van de betalingsbalans en het monetair beleid;

b)de regelmatige uitwisseling van informatie en ideeën in elke sector waarin wordt samengewerkt, inclusief vergaderingen van ambtenaren en deskundigen;

c)de overdracht van advies, expertise en opleiding;

d)de tenuitvoerlegging van gezamenlijke acties, zoals seminars en workshops;

e)technische bijstand en bijstand op administratief en regelgevend gebied;

f)de aanmoediging van joint ventures;

g)de verspreiding van informatie over samenwerking.

Artikel 38

Industriële samenwerking

De samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling:

—de Palestijnse Autoriteit te steunen bij de inspanningen de industrie te moderniseren en te diversifiëren, en in het bijzonder gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de particuliere sector en de industrie;

—de samenwerking te bevorderen tussen de economische operatoren van de partijen;

—de samenwerking te bevorderen op het gebied van industriebeleid, mededinging in een open economie en de modernisering en ontwikkeling van de industrie;

—beleid te steunen voor diversifiëring van productie, uitvoer, en buitenlandse afzetmarkten;

—onderzoek en ontwikkeling, innovatie en technologieoverdracht ten behoeve van de industrie te bevorderen;

—ontwikkeling en versterking van de menselijke hulpbronnen waaraan de industrie behoefte heeft;

—het vergemakkelijken van de toegang tot risicokapitaal ten behoeve van de Palestijnse industrie.

Artikel 39

Bevordering van investeringen

Doel van de samenwerking is het scheppen van gunstige en stabiele voorwaarden voor investeringen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

De samenwerking neemt de vorm aan van bevordering van investeringen. Hiervoor moeten worden ontwikkeld:

—geharmoniseerde en vereenvoudigde administratieve procedures;

—regelingen voor gezamenlijke investeringen, met name in het midden- en kleinbedrijf van beide partijen;

—informatiekanalen en methoden om investeringsmogelijkheden te bepalen;

—voorwaarden die investeringen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook bevorderen.

De samenwerking kan tevens omvatten: opzet en uitvoering van projecten die blijk geven van daadwerkelijke verwerving en toepassing van basistechnologieën, toepassing van normen, ontwikkeling van menselijk potentieel (bijv. in technologie en management) en het scheppen van banen.

Artikel 40

Normalisatie en conformiteitsbeoordeling

Doel van de samenwerking is het verkleinen van de verschillen op het gebied van normen en certificering.

In praktische termen betekent dit:

—het bevorderen van het gebruik van communautaire technische voorschriften, en van Europese normen en procedures voor conformiteitsbeoordeling;

—het op niveau brengen van de conformiteitsbeoordeling door Palestijnse certificerende en erkenning verlenende instanties;

—eventueel het bespreken van regelingen voor wederzijdse erkenning;

—samenwerking op het gebied van kwaliteitsbeheer;

—het ontwikkelen van structuren op het gebied van de bescherming van intellectuele, individuele en commerciële eigendom, voor normalisatie en voor het instellen van kwaliteitsnormen.

Artikel 41

Harmonisatie van wetgeving

De samenwerking is erop gericht de wetgeving van de Palestijnse Raad aan te passen aan die van de Gemeenschap op de door de overeenkomst bestreken terreinen.

Artikel 42

Midden- en kleinbedrijf

Doel van de samenwerking is het scheppen van omstandigheden die de ontwikkeling van het MKB op lokale en exportmarkten bevorderen, o.a. door:

—bevordering van contacten tussen bedrijven, in het bijzonder via de netwerken en instrumenten voor de bevordering van industriële samenwerking en partnerschap van de Gemeenschap;

—gemakkelijker toegang tot financieringsbronnen met het oog op investeringen;

—diensten voor informatie en ondersteuning;

—versterking van de menselijke hulpbronnen met als doel het stimuleren van innovatie en het opzetten van projecten en ondernemingen.

Artikel 43

Financiële diensten

Doel van de samenwerking is het verbeteren en ontwikkelen van de financiële diensten.

Dit houdt in:

—versterking en herstructurering van de Palestijnse financiële sector;

—verbetering van de Palestijnse systemen op boekhoudkundig gebied en de controle- en regelgevingsstelsels in de banksector, de verzekeringsbranche en andere financiële sectoren.

Artikel 44

Landbouw en visserij

Belangrijkste doel van de samenwerking op dit gebied is de modernisering en, waar nodig, herstructurering van de landbouw en visserij.

Hieronder vallen modernisering van infrastructuren en uitrusting en de ontwikkeling van technieken voor verpakking, opslag, en afzet, en de verbetering van distributiekanalen.

De samenwerking is meer in het bijzonder gericht op:

—ontwikkeling van stabiele markten;

—steun voor beleid voor diversificatie van productie, export en buitenlandse markten;

—vergroten van de zelfvoorziening op voedselgebied;

—bevordering van milieuvriendelijke landbouw en visserij, waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van behoud en rationeel beheer van de visserij;

—nauwere banden op vrijwillige basis tussen groepen bedrijven en handels- en beroepsorganisaties;

—technische bijstand en opleiding;

—harmonisatie van fytosanitaire en veterinaire normen;

—geïntegreerde plattelandsontwikkeling waaronder verbetering van basisdienstverlening en de ontwikkeling van de bijbehorende economische activiteiten;

—samenwerking tussen plattelandsgebieden en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van plattelandsontwikkeling.

Artikel 45

Sociale ontwikkeling

De partijen erkennen het belang van de sociale ontwikkeling die hand in hand dient te gaan met economische ontwikkeling. Zij geven bijzondere prioriteit aan sociale basisrechten.

De partijen geven prioriteit aan maatregelen gericht op:

—emancipatie van vrouwen en een evenwichtige deelname in het besluitvormingsproces in de economische en sociale sfeer, vooral door onderwijs en via de media;

—de ontwikkeling van gezinsplanning en bescherming van moeders en kinderen;

—verbetering van het stelsel van sociale zekerheid;

—verbetering van de gezondheidszorg;

—verbetering van de leefomstandigheden in dichtbevolkte gebieden in armere streken;

—bevordering van de eerbiediging van de mensenrechten en de democratie, o.a. via maatschappelijke dialoog en dialoog op het niveau van het bedrijfsleven.

Artikel 46

Vervoer

De samenwerking is gericht op:

—de herstructurering en modernisering van wegen, havens en luchthavens;

—verbetering van passagiers- en vrachtvervoer zowel bilateraal als regionaal;

—opstellen en toepassen van operationele normen die vergelijkbaar zijn met die van de Gemeenschap;

Prioriteit hebben:

—wegtransport, inclusief een geleidelijke versoepeling van de voorwaarden voor doorvoer;

—beheer van spoorwegen, havens en luchthavens, waaronder navigatiesystemen en samenwerking tussen de betrokken nationale instellingen;

—modernisering van de weg-, spoor-, haven- en luchthaveninfrastructuur bij belangrijke verbindingen van gemeenschappelijk belang;

—trans-Europese verbindingen en trajecten van regionaal belang;

—verbetering van de technische uitrusting tot door de Gemeenschap gehanteerde normen voor weg- en spoorvervoer, containervervoer en -overslag.

Artikel 47

Informatie-infrastructuur en telecommunicatie

De samenwerking is gericht op bevordering van economische en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van een informatiemaatschappij.

Prioritaire samenwerkingsgebieden zijn:

—bevordering van de samenwerking op het gebied van telecommunicatiebeleid, ontwikkeling van netwerken en infrastructuren voor een informatiemaatschappij;

—ontwikkeling van een dialoog over de informatiemaatschappij, en bevordering van informatie-uitwisseling, en de organisatie van seminars en congressen;

—bevordering en uitvoering van gezamenlijke projecten voor de invoering van nieuwe telecommunicatiediensten en -toepassingen die verband houden met de informatiemaatschappij;

—uitwisseling van informatie over normalisering, conformiteitsbeoordeling, en certificering op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën;

—onderlinge verbinding en interoperabiliteit van netwerken en telematicadiensten.

Artikel 48

Energie

Doelstelling van de energiesamenwerking is de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te helpen bij het verwerven van de voor ontwikkeling noodzakelijke technologieën en infrastructuren, vooral met het oog op het vergemakkelijken van verbindingen tussen de economieën van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en de Gemeenschap.

Prioriteit hebben:

—bevordering van duurzame energie;

—bevordering van energiebesparing en energie-efficiëntie;

—operaties ter bevordering van de doorvoer van gas, olie en elektriciteit, toegepast onderzoek op het gebied van databanknetwerken in de economische en sociale sector, in het bijzonder door het leggen van contacten tussen Palestijnse en communautaire operatoren;

—steun voor modernisering en ontwikkeling van energienetwerken en verbinding ervan met de netwerken van de Europese Gemeenschap.

Artikel 49

Wetenschappelijke en technologische samenwerking

De partijen streven naar samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied.

De samenwerking is gericht op:

a)het bevorderen van permanente banden tussen de wetenschappelijke milieus van de partijen, met name door:

—Palestijnse instellingen toegang te geven tot communautaire programma’s voor onderzoek en technologische ontwikkeling overeenkomstig de communautaire bepalingen inzake de deelname van derde landen aan deze programma’s;

—Palestijnse deelname aan gedecentraliseerde samenwerkingsnetwerken;

—bevordering van synergie tussen opleiding en onderzoek;

b)het vergroten van de Palestijnse onderzoekscapaciteit;

c)het stimuleren van technologische innovatie, de uitwisseling van nieuwe technologieën en know-how;

d)het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het creëren van synergie met regionaal effect.

Artikel 50

Milieu

Doelstellingen van de samenwerking zijn voorkoming van milieubederf, beperking van verontreiniging, bescherming van de volksgezondheid, en verzekering van het rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen met het oog op duurzame ontwikkeling.

De samenwerking wordt met name toegespitst op: woestijnvorming; waterbeheer; verzilting; de invloed van de landbouw op grond- en waterkwaliteit; goed energiegebruik; het effect van de industriële ontwikkeling op het milieu in het algemeen en de veiligheid van industriële installaties in het bijzonder; afvalbeheer, geïntegreerd beheer van gevoelige gebieden; de kwaliteit van zeewater en de controle op en preventie van zeevervuiling; voorlichting en bewustmaking op milieugebied.

De samenwerking wordt bevorderd door het gebruik van geavanceerde milieubeheerinstrumenten, milieucontrolemethoden en milieutoezicht, inclusief het gebruik van milieu-informatiesystemen (EIS) en milieueffectrapportage (EIA).

Artikel 51

Toerisme

Prioriteiten voor de samenwerking zijn:

—bevordering van investeringen in toerisme;

—vergroting van kennis in de toerisme-industrie en bevordering van een grotere samenhang van beleid dat van invloed is op het toerisme;

—bevordering van seizoenspreiding in het toerisme;

—bevordering van samenwerking tussen regio’s en steden in naburige landen;

—het benadrukken van het belang van het culturele erfgoed voor toerisme;

—zorgen dat het toerisme concurrerender wordt door een grotere professionaliteit, die leidt tot een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het toerisme.

Artikel 52

Samenwerking op douanegebied

De douanesamenwerking is erop gericht de eerbiediging van de handelsbepalingen en een eerlijk handelsverkeer te waarborgen.

Hieruit kunnen de volgende soorten samenwerking voortvloeien:

—diverse vormen van informatie-uitwisseling en opleidingsprogramma’s;

—de vereenvoudiging van de controles en de procedures voor de in- en uitklaring van goederen;

—de invoering van het enig administratief document en de aansluiting van de transitoregelingen van de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit;

—technische bijstand door deskundigen uit de Gemeenschap.

Onverminderd de andere vormen van samenwerking waarin deze overeenkomst voorziet, vindt wederzijdse bijstand op douanegebied tussen de administratieve autoriteiten van de partijen plaats.

Artikel 53

Statistische samenwerking

Hoofddoel van de samenwerking is te zorgen voor de vergelijkbaarheid en het nut van de statistische gegevens over buitenlandse handel, financiën en betalingsbalans, bevolking, migratie, vervoer en communicatie en in het algemeen over alle door deze overeenkomst bestreken terreinen die zich lenen voor het opstellen van statistieken.

Artikel 54

Samenwerking op het gebied van economisch beleid

De samenwerking is gericht op:

—uitwisseling van informatie over de macro-economische situatie, vooruitzichten en ontwikkelingsstrategieën;

—gezamenlijke analyse van economische kwesties van wederzijds belang;

—bevordering van samenwerking tussen economen en beleidsmakers op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook en in de Gemeenschap.

Artikel 55

Regionale samenwerking

Als onderdeel van de uitvoering van de economische samenwerking op diverse gebieden bevorderen de partijen activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van samenwerking tussen de Palestijnse Autoriteit en andere mediterrane partners, door middel van technische bijstand.

Deze samenwerking is een belangrijk element van de steun van de Gemeenschap aan de ontwikkeling van de regio als geheel.

De volgende activiteiten hebben prioriteit:

—bevordering van intraregionale handel;

—ontwikkeling van regionale samenwerking op milieugebied;

—ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur die nodig is voor de economische ontwikkeling van de regio;

—ontwikkeling van de samenwerking met jongeren uit buurlanden.

De partijen versterken de samenwerking op het gebied van regionale ontwikkeling en planning van landgebruik.

Hiertoe kunnen zij de volgende maatregelen nemen:

—gemeenschappelijke activiteiten door regionale en lokale autoriteiten op het gebied van economische ontwikkeling;

—instellen van mechanismen voor de uitwisseling van informatie en ervaring.TITEL IV

SAMENWERKING OP AUDIOVISUEEL EN CULTUREEL GEBIED EN OP HET GEBIED VAN INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Artikel 56

De partijen bevorderen samenwerking in de audiovisuele sector in hun wederzijds voordeel. De partijen streven naar het betrekken van de Palestijnse Autoriteit bij communautaire initiatieven in deze sector waardoor samenwerking op terreinen zoals coproductie, opleiding, ontwikkeling en distributie mogelijk wordt.

Artikel 57

De partijen bevorderen culturele samenwerking. De samenwerkingsterreinen kunnen met name omvatten vertalingen, de uitwisseling van kunstwerken en kunstenaars, het conserveren en restaureren van historische en culturele monumenten en plaatsen, de opleiding van op cultureel gebied werkzame personen, de organisatie van culturele manifestaties met een Europees karakter, de verhoging van het wederzijds begrip en het leveren van een bijdrage aan de verspreiding van informatie over bijzondere culturele evenementen.

Artikel 58

De partijen verplichten zich te bepalen hoe onderwijs en beroepsopleiding significant kunnen worden verbeterd. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de toegang van vrouwen tot technisch onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs.

Om het niveau van de deskundigheid van leidinggevend personeel in de openbare en de particuliere sector te ontwikkelen wordt intensiever samengewerkt op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding en de samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.

jonge mensen moeten worden voorbereid op een actieve rol als burger in een democratische maatschappij. Jongerensamenwerking, waaronder de opleiding van jeugdwerkers, uitwisseling van jongeren en vrijwillige dienstverlening zouden kunnen worden gesteund en ontwikkeld.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan activiteiten en programma’s die kunnen leiden tot permanente banden (Med-Campus,...) tussen gespecialiseerde instellingen in de Gemeenschap en in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en die het verzamelen en uitwisselen van informatie bevorderen.

Artikel 59

De partijen bevorderen activiteiten van wederzijds belang op het gebied van informatie en communicatie.

Artikel 60

De samenwerking wordt met name verwezenlijkt via:

a)een regelmatige dialoog tussen de partijen;

b)regelmatige uitwisseling van informatie en ideeën in iedere sector van de samenwerking, waaronder bijeenkomsten van ambtenaren en deskundigen;

c)adviesverlening, de overdracht van ervaring, opleiding van jonge Palestijnse afgestudeerden;

d)gezamenlijke activiteiten, zoals seminars en workshops;

e)technische en administratieve bijstand en bijstand op regelgevend gebied;

f)de verspreiding van informatie over samenwerkingsinitiatieven.TITEL V

FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 61

Teneinde de doelstellingen van deze overeenkomst te verwezenlijken wordt een financieel samenwerkingspakket ter beschikking gesteld van de Palestijnse Autoriteit volgens de passende procedures en met de vereiste financiële middelen.

Deze procedures worden in overleg tussen de partijen vastgesteld met behulp van de meest geschikte instrumenten na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De financiële samenwerking heeft vooral betrekking op:

—het opvangen van de economische gevolgen voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van de geleidelijke invoering van een vrijhandelszone, door verbetering en herstructurering van de industrie;

—handelsinstellingen die handelsbetrekkingen met buitenlandse markten bevorderen;

—begeleidende maatregelen voor uitgevoerd beleid in de sociale sector;

—verbetering van de economische en sociale infrastructuur;

—bevordering van particuliere investeringen en activiteiten die leiden tot een groei van de werkgelegenheid in de productiesectoren;

—het bevorderen van hervormingen die gericht zijn op de modernisering van de economie;

—diensten;

—stedelijke en plattelandsontwikkeling;

—milieu;

—het opzetten en verbeteren van instellingen voor een goed functioneren van de Palestijnse overheidsdiensten en de bevordering van democratie en mensenrechten.

Artikel 62

Met het oog op een gecoördineerde benadering van de bijzondere macro-economische en financiële problemen die zouden kunnen voortvloeien uit de geleidelijke uitvoering van de bepalingen van deze overeenkomst besteden de partijen bijzondere aandacht aan de ontwikkelingen in het handelsverkeer en de financiële stromen tussen de partijen in het kader van de krachtens titel III ingestelde regelmatige economische dialoog.TITEL VI

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 63

1. Hierbij wordt een Gemengd Comité voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit, in deze overeenkomst „Gemengd Comité” genoemd, opgericht. Het Comité is bevoegd besluiten te nemen in gevallen waarin de overeenkomst voorziet en in andere gevallen wanneer dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst.

De besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan.

2. Het Gemengd Comité kan ook resoluties en aanbevelingen opstellen, of adviezen geven, die het wenselijk acht voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen en een soepel functioneren van de overeenkomst.

3. Het Gemengd Comité stelt zijn eigen reglement van orde vast.

Artikel 64

1. Het Gemengd Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van de Palestijnse Autoriteit.

2. De besluiten en aanbevelingen van het Gemengd Comité worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Gemeenschap en van de Palestijnse Autoriteit.

Artikel 65

1. Het voorzitterschap van het Gemengd Comité wordt beurtelings vervuld door de Gemeenschap en door de Palestijnse Autoriteit overeenkomstig de bepalingen van zijn reglement van orde.

2. Het Gemengd Comité vergadert eens per jaar en telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, op initiatief van zijn voorzitter.

Artikel 66

1. Het Gemengd Comité kan besluiten andere comités in te stellen om bijstand te verlenen bij de vervulling van zijn taken.

2. Het Gemengd Comité bepaalt de samenstelling en taken van dergelijke comités en de wijze van functioneren.

Artikel 67

1. Iedere partij mag geschillen die verband houden met de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst aan het Gemengd Comité voorleggen.

2. Het Gemengd Comité kan het geschil bij besluit beslechten.

3. Iedere partij is verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn in verband met de uitvoering van het in lid 2 bedoelde besluit.

4. Indien het geschil niet overeenkomstig lid 2 van dit artikel kan worden beslecht, kan iedere partij de andere ervan in kennis stellen dat zij een scheidsrechter heeft aangewezen. De andere partij moet dan binnen twee maanden een tweede scheidsrechter aanwijzen.

Het Gemengd Comité wijst een derde scheidsrechter aan.

De scheidsrechters beslissen bij meerderheid van stemmen.

Iedere partij bij het geschil moet het nodige doen om de beslissing van de scheidsrechter ten uitvoer te leggen.

Artikel 68

Niets in de overeenkomst belet een partij maatregelen te nemen:

a)die zij nodig acht om de onthulling van informatie te voorkomen die tegen haar vitale veiligheidsbelangen indruist;

b)die verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of oorlogsmateriaal of met onderzoek, ontwikkeling of productie die absoluut vereist zijn voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor producten die niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn;

c)die zij van vitaal belang voor haar eigen veiligheid acht, in geval van ernstige binnenlandse problemen die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden of om verplichtingen na te komen die zij voor de handhaving van de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan.

Artikel 69

Op de door deze overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd daarin neergelegde bijzondere bepalingen, geldt het volgende:

—de regelingen die de Palestijnse Autoriteit ten opzichte van de Gemeenschap toepast mogen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen de lidstaten, hun onderdanen dan wel hun vennootschappen;

—de regelingen die de Gemeenschap ten opzichte van de Palestijnse Autoriteit toepast mogen geen aanleiding geven tot discriminatie tussen leden van de Palestijnse bevolking of bedrijven of vennootschappen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Artikel 70

1. De partijen treffen alle algemene of bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens de overeenkomst te voldoen. Zij zien erop toe dat de in de overeenkomst aangegeven doelstellingen worden bereikt.

2. Indien een van de partijen van mening is dat de andere partij een verplichting van de overeenkomst niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. Alvorens dit te doen, behalve in bijzonder dringende gevallen, verstrekt zij het Gemengd Comité alle ter zake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de goede werking van de overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden onmiddellijk ter kennis van het Gemengd Comité gebracht; op verzoek van de andere partij wordt daaromtrent in het Gemengd Comité overleg gepleegd.

Artikel 71

De bijlagen 1 tot en met 3 en de Protocollen nrs. 1 tot en met 3 vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

De verklaringen worden opgenomen in de slotakte, die een integrerend onderdeel van de overeenkomst vormt.

Artikel 72

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met de term „partijen” bedoeld de PLO ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit en de Gemeenschap, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.

Artikel 73

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is en onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Artikel 74

Deze overeenkomst, die is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Arabische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 75

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand na de datum waarop de partijen elkaar kennisgeving doen van het feit dat de in de eerste alinea bedoelde procedures zijn voltooid.

2. Niet later dan 4 mei 1999 beginnen de onderhandelingen met het oog op de sluiting van een Euro-mediterrane associatieovereenkomst. Tot een dergelijke overeenkomst is gesloten, blijft deze overeenkomst van kracht, eventueel met door de partijen overeengekomen wijzigingen.

3. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst door kennisgeving aan de andere partij opzeggen. Deze overeenkomst houdt op van toepassing te zijn zes maanden na de datum van die kennisgeving.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Lijst van bijlagen

Bijlage 1:

Producten bedoeld in artikel 7, lid 1

Bijlage 2:

Producten bedoeld in artikel 7, lid 2

Bijlage 3:

Producten bedoeld in artikel 8, lid 2

BIJLAGE 1

LIJST VAN IN ARTIKEL 7, LID 1, BEDOELDE PRODUCTENGN-Code

Omschrijving

0403

0403 10 51 tot 0403 10 99

0403 90 71 tot 0403 90 99

Karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Yoghurt, andere, gearomatiseerd of bevattende toegevoegde vruchten of cacao

0710 40 00

0711 90 30

Suikermaïs (ook indien gestoomd of in water gekookt), bevroren

Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd, bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

ex 15 17

Margarine, mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan vetten en oliën of fracties daarvan bedoeld bij post 1516

1517 10 10

1517 90 10

Margarine, andere dan vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

Andere margarine met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van > 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

ex 17 04

Suikerwerk zonder cacao, (inclusief witte chocolade) met uitzondering van zoethoutextract „drop”, bevattende > 10 gewichtspercenten saccharose (met uitzondering van die met andere toegevoegde stoffen) als bedoeld bij code 1704 90 10

1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

ex 19 01

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of < 50 gewichtspercenten cacao bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 , geen of < 10 gewichtspercenten cacao bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen, en met uitzondering van bereidingen bedoeld bij post 1901 90 91

ex 19 02

Deegwaren met uitzondering van gevulde deegwaren bedoeld bij de posten 1902 20 10 en 1920 30 ; koeskoes, ook indien bereid

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren bijvoorbeeld „corn flakes”, alsmede granen (met uitzondering van maïs) in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten, alsmede ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

2001 90 30

Suikermaïs „zea mays var. saccharata”, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

2001 90 40

Broodwortelen, zoete aardappelen „bataten” en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

2004 10 91

Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken (op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren)

2004 90 10

Suikermaïs (zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren

2005 20 10

Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken (op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren)

2005 80 00

Suikermaïs (zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren

2008 92 45

Bereidingen van de soort „müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken

2008 99 85

Maïs (met uitzondering van suikermaïs „zea mays var. saccharata”), bereid of verduurzaamd zonder toegevoegde alcohol of toegevoegde suiker

2008 99 91

Broodwortelen, zoete aardappelen „bataten” en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd zonder toegevoegde alcohol of toegevoegde suiker

2101 10 98

Preparaten op basis van koffie

2101 20 98

Preparaten op basis van thee of van maté

2101 30 19

Koffiesurrogaten, gebrand (met uitzondering van gebrande cichorei)

2101 30 99

Extracten, essences en concentraten, van gebrande koffiesurrogaten (met uitzondering van gebrande cichorei)

2102 10 31 tot 2102 10 39

Bakkersgist

ex 21 03

Sausen en preparaten voor sausen: — — — mayonaise

2105

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

ex 21 06

Producten voor menselijke consumptie, niet elders genoemd met uitzondering van de posten 2106 10 20 en 2106 90 92 en met uitzondering van gekleurde of gearomatiseerde suikerstroop

22 029 091

22 029 095

22 029 099

Dranken, alcoholvrij (met uitzondering van vruchten- en groentensappen van post 2009) bevattende producten bedoeld bij posten 0401 tot 0404 of vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij posten 0401 tot 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

d-Glucitol (sorbitol)

ex 3505 10

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel met uitzondering van door ethervorming of verestering gewijzigd zetmeel bedoeld bij post 3505 10 50

3505 20

Lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel

3809 10

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, niet elders genoemd noch elders onder begrepen

3823 60

Sorbitol met uitzondering van post 2905 44

BIJLAGE 2

LIJST VAN IN ARTIKEL 7, LID 2, BEDOELDE PRODUCTENGN-code

Omschrijving

1902

Α

Β

1905 10

1905 20 90

Α

Β

Deegwaren en couscous

— van harde tarwe

— andere

Bros gebakken brood, zgn. „knäckebröd”

Ontbijtkoek niet speciaal voor diabetici

— bevattende meer dan 15 gewichtspercenten bloem van granen (met uitzondering van tarwe) op het totale bloemgehalte

— andere

ex 30 00 Α

A1

A1a

A1b

A2

A2a

A2b

— Wafels en wafeltjes

— niet gevuld, ook indien omgeven

— bevattend meer dan 15 gewichtspercenten bloem van granen (met uitzondering van tarwe) op het totale bloemgehalte

— andere

— andere

— bevattende 1,5 of meer gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen of > = 2,5 gewichtspercenten melkeiwitten

— andere

1905 40 10

Α

Β

Beschuit waaraan suiker, honing, andere zoetstoffen, eieren, vetstoffen, kaas, vruchten, cacao of dergelijke zijn toegevoegd:

— bevattende meer dan 15 gewichtspercenten bloem van granen (met uitzondering van tarwe) op het totale bloemgehalte

— andere

1905

ex 30 00 ) Β + 9019 )

B1

B2

B2a

B2b

B3

Andere bakkerswaren waaraan suiker, honing, andere zoetstoffen, eieren, vetstoffen, kaas, vruchten, cacao of dergelijke zijn toegevoegd:

— waarvan > = 2,5 gewichtsprocent eieren zijn toegevoegd

— met toegevoegde vruchten

— bevattende > = 1,5 gewichtsprocent van melk afkomstige vetstoffen of > = 2,5 gewichtsprocent melkeiwitten; zie bijlage V

— overige

— bevattende > = 10 gewichtsprocent suiker met uitzondering van eieren of gedroogde vruchten

BIJLAGE 3

LIJST VAN IN ARTIKEL 8, LID 2, BEDOELDE PRODUCTENGN-Code

Omschrijving

1704 90 39/05

1806 32 00/2

1905 90 90/7

2005 20 90/6

6208 51 00/2

6302 60 00

Snoep en lollies

Chocolade

Koekjes en wafeltjes

Chips en versnaperingen

Badjassen van badstof

Handdoeken

Lijst van protocollen

Protocol nr. 1:betreffende de voorlopige regelingen voor de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

Protocol nr. 2:betreffende de regelingen voor de invoer in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie

Protocol nr. 3:betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

▼M3

PROTOCOL Nr. 1

betreffende de voorlopige regelingen voor de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook1.De douanerechten en heffingen van gelijke werking (met inbegrip van hun landbouwelement) die van toepassing zijn op de invoer in de Europese Unie van producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die zijn opgenomen in de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en van het douanetarief van de Palestijnse Autoriteit en op de producten die zijn opgenomen in bijlage 1, punt 1, ii), bij de Landbouwovereenkomst van de GATT, met uitzondering van de onder hoofdstuk 1 vallende chemisch zuivere lactose van GN-code 1702 11 00 en glucose en glucosestroop die in droge toestand 99 of meer gewichtspercenten glucose van de GN-codes ex 1702 30 50 en ex 1702 30 90 bevat, worden tijdelijk opgeheven overeenkomstig de bepalingen van punt C.1, onder a), van de in 2011 ondertekende Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit inzake verdere liberalisering van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten en tot wijziging van deze overeenkomst.

2.Onverminderd de in punt 1 van dit protocol vastgestelde voorwaarden, geldt met betrekking tot de producten waarop, enerzijds, invoerprijzen overeenkomstig artikel 140 bis van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1) en, anderzijds, ad-valoremdouanerechten en specifieke douanerechten overeenkomstig het gemeenschappelijk douanetarief van toepassing zijn, dat de afschaffing alleen van toepassing is op het ad-valoremgedeelte van het recht.

▼M1

BIJLAGE BIJ PROTOCOL Nr. 1GN-code (1)

Omschrijving (2)

Verlaging van het douanerecht meestbegunstigde natie (3) (%)

Tariefcontingent (ton, tenzij anders aangegeven)

Verlaging van het douanerecht meestbegunstigde natie buiten huidig of mogelijk tariefcontingent (3) (%)

Referentiehoeveelheid (ton, tenzij anders aangegeven)

Specifieke bepalingen

a

b

c

d

e

0409 00 00

Natuurhonig

100

500

0

Punt 4 — jaarlijkse verhoging met 250 t

ex 0603 10

Afgesneden bloemen en bloemknoppen, vers

100

2 000

0

Punt 4 — jaarlijkse verhoging met 250 t

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld, van 1 december tot en met 31 maart

100

60

2 000

ex 0703 10

Uien, vers of gekoeld, van 15 februari tot en met 15 mei

100

60

0709 30 00

Aubergines, vers of gekoeld, van 15 januari tot en met 30 april

100

60

3 000

ex 0709 60

Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, vers of gekoeld:

0709 60 10

Niet-scherpsmakende pepers

100

40

1 000

0709 60 99

Andere

100

80

0709 90 70

Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld, van 1 december tot en met eind februari

100

60

300

ex 0709 90 90

Wilde uien van de soort Muscari comosum, vers of gekoeld, van 15 februari tot en met 15 mei

100

60

0710 80 59

Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, andere dan niet-scherpsmakende pepers, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

100

80

0711 90 10

Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, andere dan niet-scherpsmakende pepers, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

100

80

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Paddestoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen (Tremella spp.) en truffels, gedroogd

100

500

0

ex 0805 10

Sinaasappelen, vers

100

60

25 000

ex 0805 20

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers

100

60

500

0805 40 00

Pompelmoezen en pomelo’s

100

80

ex 0805 50 10

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum), vers

100

40

800

0806 10 10

Tafeldruiven, vers, van 1 februari tot en met 14 juli

100

1 000

0

Punt 4 — jaarlijkse verhoging met 500 t

0807 19 00

Meloenen (met uitzondering van watermeloenen), vers, van 1 november tot en met 31 mei

100

50

10 000

0810 10 00

Aardbeien, vers, van 1 november tot en met 31 maart

100

2 000

0

Punt 4 — jaarlijkse verhoging met 500 t

0812 90 20

Sinaasappelen, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

100

80

0904 20 30

Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”, andere dan niet-scherpsmakende pepers, niet fijngemaakt en niet gemalen

100

80

1509 10

Olijfolie verkregen bij de eerste persing

100

2 000

0

Punt 4 — jaarlijkse verhoging met 500 t

2001 90 20

Scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum”, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

100

80

2005 90 10

Scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum”, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren

100

80

(1)GN-codes overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie (PB L 281 van 30.10.2003, blz. 1).

(2)Onverminderd de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur heeft de omschrijving van de producten een louter indicatieve waarde; in het kader van deze bijlage is voor de preferentiële regeling de omschrijving van de GN-code bepalend. Wanneer ex-GN-codes zijn vermeld, is de GN-code tezamen met de daarbij behorende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(3)De vermindering van het recht geldt uitsluitend voor ad-valoremdouanerechten. Voor de producten van GN-code 1509 10 geldt de vermindering van het recht evenwel ook voor het specifieke douanerecht.

▼M3

PROTOCOL Nr. 2

betreffende de regelingen voor de invoer in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie1.De in de bijlagen vermelde producten van oorsprong uit de Europese Unie mogen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook worden ingevoerd onder de hierna en in de bijlagen vastgestelde voorwaarden.

2.De invoerrechten worden afgeschaft of verlaagd tot het in kolom „a” vermelde niveau, binnen de grenzen van de in kolom „b” vermelde jaarlijkse tariefcontingenten en overeenkomstig de specifieke bepalingen van kolom „c”.

3.Voor de ingevoerde hoeveelheden die de tariefcontingenten overschrijden, gelden de algemene douanerechten die ten aanzien van derde landen van toepassing zijn, onverminderd de specifieke bepalingen van kolom „c”.

4.Voor het eerste jaar wordt de omvang van de tariefcontingenten en van de referentiehoeveelheden berekend door de basishoeveelheid te verlagen naar rato van het gedeelte van de termijn dat reeds is verstreken vóór de datum van inwerkingtreding van dit protocol.

BIJLAGE 1 BIJ PROTOCOL Nr. 2GN-code

Omschrijving

Recht (%)

Tariefcontingent

(ton, tenzij anders aangegeven)

Specifieke bepalingen

a

b

c

0102 90 71

Slachtrunderen, levend, met een gewicht van meer dan 300 kg, andere dan vaarzen en koeien

0

300

0202 30 90

Vlees van runderen, zonder been, met uitzondering van voorvoeten, zogenaamde „compensated” quarters, als „crops”, „chucks and blades” en „briskets” aangeduide delen, bevroren

0

200

0206 22 00

Eetbare levers van runderen, bevroren

0

100

0406

Kaas en wrongel

0

200

0407 00 19

Broedeieren van pluimvee, andere dan van kalkoenen of ganzen

0

120 000 stuks

1101 00 15

Meel van zachte tarwe en spelt

0

13 000

2309 90 99

Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

2

100

BIJLAGE 2 BIJ PROTOCOL Nr. 2PRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 2, VAN DE EURO-MEDITERRANE INTERIM-ASSOCIATIEOVEREENKOMST

GN-code

Omschrijving

1902

Deegwaren en couscous:

A

— van durumtarwe

B

— andere

1905 10

Bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd

1905 20 90

Ontbijtkoek, niet speciaal voor diabetici:

A

— met meer dan 15 gewichtspercenten bloem van andere granen dan tarwe ten opzichte van het totale bloemgehalte

B

— andere

ex 1905 32 A

Wafels en wafeltjes

Al

— niet gevuld, al dan niet bedekt

A1a

— met meer dan 15 gewichtspercenten bloem van andere granen dan tarwe ten opzichte van het totale bloemgehalte

A1b

— andere

A2

— andere

A2a

— met een melkvetgehalte van niet minder dan 1,5 % of een melkeiwitgehalte van niet minder dan 2,5 %

A2b

— andere

1905 40 10

Beschuit, met toegevoegde suiker, honing, andere zoetstoffen, eieren, vet, kaas, fruit, cacao of dergelijke:

A

— met meer dan 15 gewichtspercenten bloem van andere granen dan tarwe ten opzichte van het totale bloemgehalte

B

— andere

1905

ex 31) B + ex 90)

Andere bakkerswaren met toegevoegde suiker, honing, andere zoetstoffen, eieren, vet, kaas, fruit, cacao of dergelijke:

Bl

— met niet minder dan 2,5 gewichtspercenten toegevoegde eieren

B2

— met toegevoegde gedroogde vruchten of noten:

B2a

— met een melkvetgehalte van niet minder dan 1,5 % en een melkeiwitgehalte van niet minder dan 2,5 %; zie bijlage V.

B2b

— andere

ВЗ

— met minder dan 10 gewichtspercenten toegevoegde suiker en zonder toegevoegde eieren, gedroogde vruchten of noten

▼M2

PROTOCOL Nr. 3

betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

Inhoudsopgave

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

Artikel 3

Cumulatie in de Gemeenschap

Artikel 4

Cumulatie in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

Artikel 5

Geheel en al verkregen producten

Artikel 6

Toereikende bewerking of verwerking

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

Artikel 8

Determinerende eenheid

Artikel 9

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Artikel 10

Stellen of assortimenten

Artikel 11

Neutrale elementen

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12

Territorialiteitsbeginsel

Artikel 13

Rechtstreeks vervoer

Artikel 14

Tentoonstellingen

TITEL IV

TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15

Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

TITEL V

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16

Algemene voorwaarden

Artikel 17

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

Artikel 18

Afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

Artikel 19

Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

Artikel 20

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Artikel 21

Gescheiden boekhouding

Artikel 22

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED

Artikel 23

Toegelaten exporteurs

Artikel 24

Geldigheid van bewijzen van oorsprong

Artikel 25

Overlegging van bewijzen van oorsprong

Artikel 26

Invoer in deelzendingen

Artikel 27

Vrijstelling van bewijs van oorsprong

Artikel 28

Bewijsstukken

Artikel 29

Bewaring van de bewijzen van oorsprong en de andere bewijsstukken

Artikel 30

Verschillen en vormfouten

Artikel 31

In euro uitgedrukte bedragen

TITEL VI

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32

Wederzijdse bijstand

Artikel 33

Controle van de bewijzen van oorsprong

Artikel 34

Regeling van geschillen

Artikel 35

Sancties

Artikel 36

Vrije zones

TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Toepassing van het protocol

Artikel 38

Bijzondere voorwaarden

TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Wijzigingen op het protocol

Artikel 40

Overgangsbepalingen voor goederen in doorvoer of in opslag

Bijlage I

Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Bijlage II

Lijst van be- of verwerkingen van materialen die niet van oorsprong zijn waardoor het vervaardigde product de oorsprong verkrijgt

Bijlage IIIa

Voorbeelden van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en van een aanvraag om een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Bijlage IIIb

Certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED en aanvraag om een certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED

Bijlage IVa

Tekst van de factuurverklaring

Bijlage IVb

Tekst van de factuurverklaring EUR-MED

Gemeenschappelijke verklaringen

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Prinsdom Andorra

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek San MarinoTITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a)„vervaardiging”: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b)„materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz., die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c)„product”: het verkregen product, zelfs indien het bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d)„goederen”: zowel materialen als producten;

e)„douanewaarde”: de waarde zoals bepaald bij de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f)„prijs af fabriek”: de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in wiens bedrijf de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g)„waarde van de materialen”: de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook is betaald;

h)„waarde van de materialen van oorsprong”: de waarde van deze materialen als omschreven onder g), welke omschrijving van dienovereenkomstige toepassing is;

i)„toegevoegde waarde”: de prijs af fabriek verminderd met de douanewaarde van alle gebruikte materialen die van oorsprong zijn uit de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waar cumulatie van toepassing is of, indien de douanewaarde niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook voor deze materialen is betaald;

j)„hoofdstukken” en „posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol „het geharmoniseerde systeem” of „GS” genoemd;

k)„ingedeeld”: de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

l)„zending”: producten die gelijktijdig van een exporteur naar een geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument dat de verzending van de exporteur naar de geadresseerde dekt, of bij gebreke daarvan, een enkele factuur;

m)„gebieden”: omvatten ook de territoriale wateren.TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1. Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd van oorsprong te zijn uit de Gemeenschap:

a)geheel en al in de Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 5;

b)in de Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6;

c)goederen van oorsprong uit de Europese Economische Ruimte (EER), in de zin van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook:

a)geheel en al in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verkregen producten in de zin van artikel 5;

b)in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet geheel en al zijn verkregen, mits deze materialen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6.

3. De bepalingen van lid 1, onder c), zijn alleen van toepassing indien er een vrijhandelsovereenkomst van toepassing is tussen enerzijds de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en anderzijds de EER/EVA-landen (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Artikel 3

Cumulatie in de Gemeenschap

1. Onverminderd artikel 2, lid 1, worden producten als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) (2), IJsland, Noorwegen, Turkije of de Gemeenschap, op voorwaarde dat deze materialen in de Gemeenschap be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 7 zijn genoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

2. Onverminderd artikel 2, lid 1, worden producten als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit de Faeröer of een land dat deelneemt aan het Euro-mediterrane partnerschap, dat is gebaseerd op de verklaring van Barcelona die werd vastgesteld tijdens de Euro-mediterrane Conferentie van 27 en 28 november 1995, met uitzondering van Turkije, op voorwaarde dat deze materialen in de Gemeenschap be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 7 zijn genoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

3. Indien de in de Gemeenschap verrichte be- of verwerkingen niet ingrijpender zijn dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product enkel als van oorsprong uit de Gemeenschap beschouwd indien de aldaar toegevoegde waarde groter is dan die van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de andere dan in de leden 1 en 2 bedoelde landen. Is dit niet het geval, dan wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land dat de hoogste waarde vertegenwoordigt van de bij de vervaardiging in de Gemeenschap gebruikte materialen van oorsprong.

4. De producten van oorsprong uit een van de in de leden 1 en 2 genoemde landen die in de Gemeenschap geen enkele be- of verwerking ondergaan, behouden hun oorsprong wanneer zij naar een van deze landen worden uitgevoerd.

5. De cumulatie waarin dit artikel voorziet kan uitsluitend worden toegepast op voorwaarde dat:

a)Een preferentiële handelsovereenkomst overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) van toepassing is tussen de landen die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprong en het land van bestemming;

b)materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door toepassing van oorsprongsregels die gelijk zijn aan die van dit protocol,

en

c)kennisgevingen zijn gepubliceerd waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten voor de toepassing van cumulatie in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie en in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook volgens de eigen procedures.

De cumulatie waarin dit artikel voorziet, is van toepassing met ingang van de datum die is aangegeven in de kennisgeving in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Gemeenschap zal de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door tussenkomst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nadere gegevens verstrekken over de overeenkomsten, met inbegrip van de datums van inwerkingtreding, en de daarin opgenomen oorsprongsregels, die met de andere in de leden 1 en 2 genoemde landen worden toegepast.

Artikel 4

Cumulatie in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook

1. Onverminderd artikel 2, lid 2, worden producten als van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) (3), IJsland, Noorwegen, Turkije of de Gemeenschap, op voorwaarde dat deze materialen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 7 zijn genoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

2. Onverminderd artikel 2, lid 2, worden producten als van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook beschouwd indien zij daar zijn verkregen door be- of verwerking van materialen van oorsprong uit de Faeröer of een land dat deelneemt aan het Euro-mediterrane partnerschap, gebaseerd op de verklaring van Barcelona die werd vastgesteld tijdens de Euro-mediterrane Conferentie van 27 en 28 november 1995, met uitzondering van Turkije, op voorwaarde dat deze materialen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 7 zijn genoemd. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan.

3. Indien de in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verrichte be- of verwerkingen niet ingrijpender zijn dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product enkel als van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook beschouwd indien de aldaar toegevoegde waarde groter is dan die van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de andere in de leden 1 en 2 bedoelde landen. Is dit niet het geval dan wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land waar de meeste waarde is toegevoegd aan de bij de vervaardiging in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gebruikte materialen van oorsprong.

4. De producten van oorsprong uit een van de in de leden 1 en 2 genoemde landen die in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook geen enkele be- of verwerking ondergaan, behouden hun oorsprong wanneer zij naar een van deze landen worden uitgevoerd.

5. De cumulatie waarin dit artikel voorziet kan uitsluitend worden toegepast op voorwaarde dat:

a)Een preferentiële handelsovereenkomst overeenkomstig artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) van toepassing is tussen de landen die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprong en het land van bestemming;

b)materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door toepassing van oorsprongsregels die gelijk zijn aan die van dit protocol,

en

c)kennisgevingen zijn gepubliceerd waaruit blijkt dat is voldaan aan de vereisten voor de toepassing van cumulatie in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie en in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook volgens de eigen procedures.

De cumulatie waarin dit artikel voorziet, is van toepassing met ingang van de datum die is aangegeven in de kennisgeving in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zal de Gemeenschap door tussenkomst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen nadere gegevens verstrekken over de overeenkomsten, met inbegrip van de datums van inwerkingtreding, en de daarin opgenomen oorsprongsregels, die met de andere in de leden 1 en 2 genoemde landen worden toegepast.

Artikel 5

Geheel en al verkregen producten

1. Als geheel en al in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verkregen worden beschouwd:

a)aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten;

b)aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c)aldaar geboren en gefokte levende dieren;

d)producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

e)voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;

f)producten van de zeevisserij en andere buiten de territoriale wateren van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door hun schepen uit de zee gewonnen producten;

g)producten uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten aan boord van hun fabrieksschepen vervaardigd;

h)aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvlak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i)afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte fabrieksbewerkingen;

j)producten, gewonnen uit de zeebodem of -ondergrond buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

k)goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2. De termen „hun schepen” en „hun fabrieksschepen” in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:

a)die in een lidstaat van de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn ingeschreven of geregistreerd;

b)die de vlag van een lidstaat van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook voeren;

c)die voor ten minste 50 % toebehoren aan onderdanen van lidstaten van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of aan een onderneming die haar hoofdkantoor in een van deze staten heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdanen zijn van een lidstaat van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, en waarvan bovendien, in het geval van personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten minste de helft van het kapitaal toebehoort aan deze staten of aan openbare lichamen of onderdanen daarvan;

d)waarvan de kapitein en de officieren onderdanen zijn van lidstaten van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook,

en

e)waarvan de bemanning voor ten minste 75 % bestaat uit onderdanen van lidstaten of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Artikel 6

Toereikende bewerking of verwerking

1. Niet geheel en al verkregen producten worden geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan in de zin van artikel 2, indien aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II is voldaan.

In deze lijst is voor alle onder deze overeenkomst vallende producten aangegeven welke be- of verwerkingen niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan om de oorsprong te verkrijgen en zijn slechts op deze materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de voorwaarden in die lijst voor dat product heeft voldaan, als materiaal gebruikt wordt bij de vervaardiging van een ander product, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het wordt verwerkt daarvoor niet gelden. Er wordt dan geen rekening gehouden met niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan zijn gebruikt.

2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de voorwaarden in de lijst in bijlage II bij de vervaardiging van een bepaald product niet mogen worden gebruikt, in de volgende gevallen toch worden gebruikt:

a)wanneer de totale waarde ervan niet meer dan 10 % bedraagt van de prijs af fabriek van het product;

b)wanneer een in de lijst vermelde maximumwaarde voor niet van oorsprong zijnde materialen door de toepassing van dit lid niet wordt overschreden.

Dit lid is niet van toepassing op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerde systeem zijn ingedeeld.

3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing onder voorbehoud van artikel 7.

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

1. Behoudens lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen beschouwd als ontoereikend om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan:

a)behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren;

b)het splitsen en samenvoegen van colli;

c)het wassen, schoonmaken; het stofvrij maken, verwijderen van roest, olie, verf of dergelijke;

d)het strijken of persen van textiel;

e)het eenvoudig schilderen of polijsten;

f)het doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het polijsten of glanzen van granen en rijst;

g)het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten;

h)het pellen, ontpitten of schillen van noten, vruchten of groenten;

i)het aanscherpen, eenvoudig vermalen of eenvoudig versnijden;

j)het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van sets van artikelen);

k)het eenvoudig plaatsen in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of dozen, het bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige handelingen in verband met de opmaak;

l)het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op de verpakking;

m)het eenvoudig mengen van producten, ook van verschillende soorten;

n)het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dan wel het uit elkaar nemen van artikelen in onderdelen;

o)twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelingen tezamen;

p)het slachten van dieren.

2. Om te bepalen of de be- of verwerkingen die een bepaald product heeft ondergaan ontoereikend zijn in de zin van lid 1 worden alle be- of verwerkingen die dit product in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook heeft ondergaan tezamen genomen.

Artikel 8

Determinerende eenheid

1. De determinerende eenheid voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol is het product dat bij de bepaling van de indeling volgens het geharmoniseerd systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt:

a)wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder één enkele post van het geharmoniseerd systeem wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b)wanneer een zending bestaat uit een aantal identieke producten die onder dezelfde post van het geharmoniseerd systeem worden ingedeeld, elk product voor de toepassing van de bepalingen van dit protocol afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 9

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn inbegrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 10

Stellen of assortimenten

Stellen of assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 procent van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 11

Neutrale elementen

Om te bepalen of een product een product van oorsprong is, behoeft niet te worden nagegaan wat de oorsprong is van bij de vervaardiging van dat product gebruikte:

a)energie en brandstof;

b)fabrieksuitrusting;

c)machines en werktuigen;

d)goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen.TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 12

Territorialiteitsbeginsel

1. Behoudens artikel 2, lid 1, onder c, de artikelen 3 en 4, en lid 3 van dit artikel moet aan de voorwaarden in titel II voor het verkrijgen van de oorsprong zonder onderbreking in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn voldaan.

2. Behoudens de artikelen 3 en 4 worden producten van oorsprong die uit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook naar een ander land worden uitgevoerd en vervolgens opnieuw worden ingevoerd, als niet van oorsprong beschouwd, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a)de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen,

en

b)de goederen tijdens de periode dat ze waren uitgevoerd geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke noodzakelijk waren om ze in goede staat te bewaren.

3. Het verkrijgen van de oorsprong overeenkomstig de voorwaarden van titel II wordt niet beïnvloed door be- of verwerkingen buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van uit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook uitgevoerde en later wederingevoerde materialen, indien:

a)deze materialen geheel en al in de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn verkregen dan wel, voorafgaand aan de uitvoer, aldaar be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan die welke in artikel 7 zijn genoemd,

en

b)ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

i)de wederingevoerde goederen het resultaat zijn van de be- of verwerking van de uitgevoerde materialen;

en

ii)de totale buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook toegevoegde waarde niet meer dan 10 % bedraagt van de prijs af fabriek van het als product van oorsprong aangemerkte eindproduct.

4. Voor de toepassing van lid 3 is titel II betreffende het verlenen van de oorsprong niet van toepassing op buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verrichte be- of verwerkingen. Wanneer evenwel de lijst in bijlage II de regel bevat volgens welke de gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen een bepaalde waarde niet mogen overschrijden, mogen de totale waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die in het gebied van de betrokken partij zijn be- of verwerkt, tezamen met de totale, door de toepassing van dit artikel buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook toegevoegde waarde, het vermelde percentage niet overschrijden.

5. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 wordt onder „totale toegevoegde waarde” verstaan alle buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook gemaakte kosten, met inbegrip van de waarde van de toegevoegde materialen.

6. De leden 3 en 4 zijn niet van toepassing op producten die niet aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II voldoen of die slechts kunnen worden aangemerkt als toereikend te zijn be- of verwerkt door toepassing van de algemene tolerantieregel van artikel 6, lid 2.

7. De leden 3 en 4 zijn niet van toepassing op producten van de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem.

8. De buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verrichte be- of verwerkingen als bedoeld in dit artikel vinden plaats in het kader van de regeling passieve veredeling of een soortgelijke regeling.

Artikel 13

Rechtstreeks vervoer

1. De bij deze overeenkomst vastgestelde preferentiële regeling is uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en die rechtstreeks tussen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of over het grondgebied van een ander in de artikelen 3 en 4 genoemd land waarmee cumulatie van toepassing is, zijn vervoerd. Goederen die één enkele zending vormen, kunnen via een ander grondgebied worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dit grondgebied, voor zover ze in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Producten van oorsprong mogen via een pijpleiding door een ander grondgebied dan dat van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden vervoerd.

2. Het bewijs dat aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

a)een enkel vervoerdocument dat het vervoer dekt van het land van uitvoer door het land van doorvoer,

b)een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat:

i)een nauwkeurige omschrijving van de goederen;

ii)de data waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder vermelding van de gebruikte schepen of andere vervoermiddelen,

en

iii)dat een verklaring bevat over de voorwaarden waarop de goederen in het land van doorvoer verbleven;

c)hetzij, bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 14

Tentoonstellingen

1. De overeenkomst is van toepassing op producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een ander dan de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarmee cumulatie van toepassing is, zijn verzonden en die na de tentoonstelling zijn verkocht en in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden ingevoerd, mits ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a)een exporteur deze producten vanuit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en ze daar heeft tentoongesteld;

b)deze exporteur de producten heeft verkocht of overgedragen aan een geadresseerde in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook;

c)de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan zijn verzonden,

en

d)dat de goederen vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2. Een bewijs van de oorsprong wordt overeenkomstig de bepalingen van titel V afgegeven of opgesteld en op de normale wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend. Op dit bewijs zijn de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd betreffende de aard van de goederen en de omstandigheden waaronder zij zijn tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.TITEL IV

TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

Artikel 15

Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

1.

a)Niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong uit de Gemeenschap, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarvoor overeenkomstig titel V een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook niet in aanmerking voor teruggave of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook.

b)De onder hoofdstuk 3 en de posten 1604 en 1605 van het geharmoniseerd systeem ingedeelde producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van artikel 2, lid 1, onder c), waarvoor overeenkomstig titel V een bewijs van de oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de Gemeenschap niet in aanmerking voor teruggave of vrijstelling van douanerechten in welke vorm dan ook.

2. Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor terugbetaling of algehele of gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging worden gebruikt en op de in lid 1, onder b), bedoelde producten, indien een dergelijke terugbetaling of vrijstelling uitdrukkelijk of feitelijk wordt toegekend indien de producten die uit genoemde materialen zijn verkregen worden uitgevoerd, doch niet van toepassing is indien deze producten voor binnenlands gebruik zijn bestemd.

3. De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn gedekt, dient steeds bereid te zijn op verzoek van de douaneautoriteiten alle stukken over te leggen waaruit blijkt dat geen teruggave of vrijstelling van rechten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de betrokken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn en dat alle douanerechten en heffingen van gelijke werking die op deze materialen van toepassing zijn, daadwerkelijk zijn betaald.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn ook van toepassing op de verpakking in de zin van artikel 8, lid 2, op accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen in de zin van artikel 9 en op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van artikel 10, wanneer dergelijke producten niet van oorsprong zijn.

5. De leden 1 tot en met 4 zijn uitsluitend van toepassing op materialen van de soort waarop de overeenkomst van toepassing is. Zij doen geen afbreuk aan het systeem van restituties bij de uitvoer van landbouwproducten overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst.

6. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing indien de producten worden beschouwd als van oorsprong uit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen.

7. In afwijking van lid 1 mag de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, behalve voor producten die zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het geharmoniseerd systeem, regelingen toepassen voor de vrijstelling of teruggave van douanerechten en heffingen van gelijke werking die van toepassing zijn op niet van oorsprong zijnde materialen die gebruikt zijn bij de vervaardiging van producten van oorsprong, op voorwaarde dat:

a)een douanerecht van 5 %, of een lager recht indien dit in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 25 tot en met 49 en 64 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld;

b)een douanerecht van 10 %, of een lager recht indien dit in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van toepassing is, wordt geheven op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.

▼M4

Dit lid is tot en met 31 december 2015 van toepassing en kan in onderling overleg worden herzien.

▼M2TITEL V

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 16

Algemene voorwaarden

1. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden ingevoerd en op producten van oorsprong uit Jordanië die in de Gemeenschap worden ingevoerd, op vertoon van een van de volgende bewijzen van oorsprong:

a)een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage IIIa is opgenomen;

b)een certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED, waarvan het model in bijlage IIIb is opgenomen;

c)in de in artikel 22, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur (hierna „factuurverklaring” genoemd, of „factuurverklaring EUR-MED”) op een factuur, pakbon of een ander handelsdocument, waarin de producten duidelijk genoeg zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden; de teksten van de factuurverklaringen zijn opgenomen in de bijlagen IVa en b.

2. Niettegenstaande lid 1 vallen producten van oorsprong in de zin van dit protocol in de in artikel 27 bedoelde gevallen onder de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst zonder dat een van de in lid 1 bedoelde bewijzen van oorsprong behoeft te worden overgelegd.

Artikel 17

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

1. Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land of gebied overzee van uitvoer op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

2. Hiervoor vult de exporteur of diens gemachtigde vertegenwoordiger zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED als het aanvraagformulier in. Modellen van beide formulieren zijn in de bijlagen IIIa en b opgenomen. De formulieren worden ingevuld in een van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien zij met de hand worden ingevuld, dient dit met inkt en in blokletters te gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig is ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

3. De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED verzoekt, dient steeds in staat te zijn op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer waar het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wordt afgegeven, de nodige documenten te overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4. Behoudens lid 5 wordt een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgegeven door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in de volgende gevallen:

—indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, en voldoen aan de andere eisen van dit protocol;

—indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarmee cumulatie van toepassing is, zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, en voldoen aan de andere eisen van dit protocol, op voorwaarde dat een EUR-MED-certificaat of een factuurverklaring EUR-MED is afgegeven in het land van oorsprong.

5. Het certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED wordt afgegeven door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Gemeenschap of van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap, uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarmee cumulatie van toepassing is en indien aan de voorwaarden van dit protocol is voldaan, en:

—cumulatie werd toegepast met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, of

—de producten kunnen worden gebruikt als materialen in het kader van cumulatie voor de vervaardiging van producten voor uitvoer naar een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, of

—de producten opnieuw kunnen worden uitgevoerd uit het land van bestemming naar een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen.

6. Een certificaat inzake het goederenverkeer EUR-MED bevat een van de volgende verklaringen in het Engels in vak 7:

—indien de oorsprong is verkregen door toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen:

—„CUMULATION APPLIED WITH …” (naam land(en))

—indien de oorsprong is verkregen zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen:

—„NO CUMULATION APPLIED”.

7. De met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED belaste douaneautoriteiten nemen alle nodige maatregelen om te controleren of de producten daadwerkelijk van oorsprong zijn, en gaan na of aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Met name wordt nagegaan of het voor de omschrijving van de goederen bestemde vak zodanig is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

8. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

9. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wordt door de douaneautoriteiten afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd.

Artikel 18

Afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

1. In afwijking van artikel 17, lid 9, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien

a)dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd,

of

b)ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wel was afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. In afwijking van artikel 17, lid 9, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft en waarvoor ten tijde van de uitvoer een certificaat inzake goederenverkeer EUR-1 was afgegeven, indien ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat aan de in artikel 17, lid 5, genoemde voorwaarden is voldaan.

3. Met het oog op de toepassing van de leden 1 en 2 dient de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer te vermelden van de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

4. Vóór de douaneautoriteiten tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED overgaan, dienen zij te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

5. Op achteraf afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED wordt de volgende Engelse zin aangebracht:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Op achteraf krachtens lid 2 afgegeven certificaten inzake goederenverkeer EUR-MED wordt de volgende Engelse zin aangebracht:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no …)” (datum en plaats van afgifte).

6. De in lid 5 bedoelde aantekening wordt aangebracht in vak 7 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED.

Artikel 19

Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, kan de exporteur de douaneautoriteiten die dit certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt het volgende Engelse woord aangebracht:

„DUPLICATE”.

3. De in lid 2 bedoelde aantekening wordt aangebracht in vak 7 van het duplicaat-certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED.

4. Het duplicaat, dat dezelfde datum van afgifte draagt als het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, is vanaf die datum geldig.

Artikel 20

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong door een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden vervangen bij verzending van deze producten of een gedeelte daarvan naar een andere plaats in de Gemeenschap of in Jordanië. Dit certificaat of deze certificaten EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door het douanekantoor dat op de producten toezicht houdt.

Artikel 21

Gescheiden boekhouding

1. Wanneer het aanzienlijke kosten of materiële moeilijkheden met zich meebrengt om afzonderlijke voorraden aan te houden van identieke en onderling verwisselbare materialen die van oorsprong en die niet van oorsprong zijn, kunnen de douaneautoriteiten op schriftelijk verzoek van de betrokkene toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de methode van gescheiden boekhouding (hierna: „de methode” genoemd) wordt gebruikt.

2. Met behulp van de methode moet het mogelijk zijn dat in een bepaalde referentieperiode hetzelfde aantal producten „van oorsprong” wordt verkregen als verkregen zou zijn indien de voorraden fysiek waren gescheiden.

3. De douaneautoriteiten kunnen aan de verlening van de in lid 1 bedoelde vergunning voor het gebruik van deze methode de door hen passend geachte voorwaarden verbinden.

4. De methode wordt toegepast, en de toepassing ervan wordt vastgelegd overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die van toepassing zijn in het land waar het product is vervaardigd.

5. Het bedrijf dat de methode toepast, kan bewijzen van de oorsprong afgeven of aanvragen, al naargelang van het geval, voor de hoeveelheid producten die als van oorsprong kunnen worden beschouwd. De vergunninghouder verstrekt op verzoek van de douaneautoriteiten een verklaring over de wijze waarop de hoeveelheden zijn beheerd.

6. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning en kunnen deze intrekken wanneer de vergunninghouder deze niet correct gebruikt of niet aan een van de andere in dit protocol omschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 22

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED

1. Een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder c), kan worden opgesteld door:

a)een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23,

of

b)alle exporteurs, voor zendingen bestaande uit een of meer colli die producten van oorsprong bevatten waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt.

2. Behoudens lid 3 kan een factuurverklaring worden opgesteld in de volgende gevallen:

—indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, en voldoen aan de andere eisen van dit protocol;

—indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarmee cumulatie van toepassing is, zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, en voldoen aan de andere eisen van dit protocol, op voorwaarde dat een EUR-MED-certificaat of een factuurverklaring EUR-MED is afgegeven in het land van oorsprong.

3. Een factuurverklaring EUR-MED kan worden opgesteld indien de producten kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de Gemeenschap, uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of uit een van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen waarmee cumulatie van toepassing is, en aan de voorwaarden van dit protocol voldoen, en:

—cumulatie werd toegepast met materialen van oorsprong uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, of

—de producten kunnen worden gebruikt als materialen in het kader van cumulatie voor de vervaardiging van producten voor uitvoer naar een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, of

—de producten opnieuw kunnen worden uitgevoerd uit het land van bestemming naar een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen.

4. Een factuurverklaring EUR-MED bevat een van de volgende verklaringen in het Engels:

—indien de oorsprong is verkregen door toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen:

—„CUMULATIE TOEGEPAST MET …” (naam land(en))

—indien de oorsprong is verkregen zonder toepassing van cumulatie met materialen van oorsprong uit een of meer van de in de artikelen 3 en 4 genoemde landen:

—„GEEN CUMULATIE TOEGEPAST”.

5. De exporteur die een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED opstelt moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6. Een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED, waarvan de tekst in de bijlagen IVa en b is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlagen opgenomen talenversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de factuurverklaring met de hand wordt opgesteld, moet dit met inkt en in blokletters geschieden.

7. De factuurverklaring en factuurverklaringen EUR-MED worden door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze eigenhandig had ondertekend.

8. Een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de goederen waarop zij betrekking heeft, doch dient binnen twee jaar na de invoer van deze producten in het land van invoer te worden aangeboden.

Artikel 23

Toegelaten exporteurs

1. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen een exporteur (hierna „toegelaten exporteur” genoemd) die veelvuldig producten verzendt waarop de overeenkomst van toepassing is vergunning verlenen factuurverklaringen of factuurverklaringen EUR-MED op te stellen ongeacht de waarde van de betrokken producten. Om voor een dergelijke vergunning in aanmerking te komen, moet de exporteur naar het oordeel van de douaneautoriteiten de nodige waarborgen bieden met betrekking tot de controle op de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van dit protocol.

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van door hen noodzakelijk geachte voorwaarden.

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een nummer toe, dat in de factuurverklaring of de factuurverklaring EUR-MED wordt vermeld.

4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning door de toegelaten exporteur.

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet meer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet, of de vergunning oneigenlijk gebruikt.

Artikel 24

Geldigheid van bewijzen van oorsprong

1. Bewijzen van oorsprong zijn vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer en moeten binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van overmacht of buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 25

Overlegging van bewijzen van oorsprong

Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze autoriteiten kunnen om een vertaling van dit bewijs vragen. Zij kunnen voorts eisen dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 26

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de Afdelingen XVI en XVII of de posten 7308 en 9406 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt één enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 27

Vrijstelling van bewijs van oorsprong

1. Goederen die in kleine zendingen door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, voor zover aan zulke goederen ieder handelskarakter vreemd is en verklaard wordt dat zij aan de voorwaarden voor de toepassing van dit protocol voldoen en er over de juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Als invoer waaraan ieder handelskarakter vreemd is wordt beschouwd de invoer van incidentele aard van goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde, de reiziger of de leden van hun gezin, mits noch de aard, noch de hoeveelheid van de goederen op commerciële doeleinden wijzen.

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet hoger zijn dan 500 EUR voor kleine zendingen of 1 200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 28

Bewijsstukken

De in artikel 17, lid 3, en artikel 22, lid 5, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten die door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED of een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED worden gedekt producten van oorsprong zijn uit de Gemeenschap, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a)een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de producten te verkrijgen;

b)in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook afgegeven of opgestelde, en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt;

c)in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook afgegeven of opgestelde, en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook blijkt;

d)certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED of factuurverklaringen of factuurverklaringen EUR-MED waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt, die overeenkomstig dit protocol in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn afgegeven of opgesteld, of die in een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen zijn opgesteld overeenkomstig oorsprongsregels die gelijk zijn aan de oorsprongsregels in dit protocol;

e)passende bewijsstukken betreffende be- of verwerking buiten de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook in toepassing van artikel 12 waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van dat artikel is voldaan.

Artikel 29

Bewaring van de bewijzen van oorsprong en de andere bewijsstukken

1. De exporteur die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED verzoekt, bewaart de in artikel 17, lid 3, bedoelde bewijsstukken gedurende een periode van ten minste drie jaar.

2. Exporteurs die een factuurverklaring of een factuurverklaring EUR-MED opstellen, dienen een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 22, lid 5, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

3. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED afgeven bewaren het in artikel 17, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende een periode van ten minste drie jaar.

4. De douaneautoriteiten van het land van invoer bewaren de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED en de factuurverklaringen en factuurverklaringen EUR-MED die bij hen werden ingediend gedurende een periode van ten minste drie jaar.

Artikel 30

Verschillen en vormfouten

1. Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en de gegevens op de documenten die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het EUR.1-certificaat of de factuurverklaring niet automatisch ongeldig, indien blijkt dat het document wel degelijk met de aangebrachte goederen overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op het bewijs van oorsprong leiden niet tot weigering van dit document indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 31

In euro uitgedrukte bedragen

1. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, worden, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van de lidstaten van de Gemeenschap, van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen, jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld.

2. Artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, zijn van toepassing op zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken land is vastgesteld.

3. De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn gelijk aan de tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van de maand oktober van elk jaar. De tegenwaarde wordt de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor 15 oktober medegedeeld en is van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt alle betrokken landen in kennis van de desbetreffende tegenwaarden.

4. Een land mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent afwijken van het bedrag dat het resultaat is van de omrekening. Een land kan de tegenwaarde in nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag handhaven, indien de omrekening van dat bedrag, bij de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór het afronden, leidt tot een stijging van minder dan 15 procent van de tegenwaarde in nationale valuta. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven, indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt.

5. De in euro uitgedrukte bedragen kunnen door het gemeenschappelijk comité op verzoek van de Gemeenschap of de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook worden herzien. Bij deze herziening onderzoekt het gemeenschappelijk comité of het wenselijk is de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan te dien einde besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen.TITEL VI

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32

Wederzijdse bijstand

1. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Gemeenschap en van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook doen elkaar via de Commissie afdrukken toekomen van de stempels die in hun douanekantoren worden gebruikt bij de afgifte van certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen en factuurverklaringen EUR-MED of leveranciersverklaringen.

2. Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook elkaar, via de bevoegde douane-instanties, bijstand bij de controle op de echtheid van de EUR.1- en EUR-MED-certificaten en de factuurverklaringen en factuurverklaringen EUR-MED en de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 33

Controle van de bewijzen van oorsprong

1. Bewijzen van oorsprong worden achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd, alsmede wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED, de factuur, indien deze werd voorgelegd, de factuurverklaring of de factuurverklaring EUR-MED of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van het land van uitvoer, in voorkomend geval onder vermelding van de redenen waarom een controle wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze aanvraag om controle alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, doen zij de importeur het voorstel de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douaneautoriteiten die deze hebben aangevraagd. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de Gemeenschap, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of een van de andere in de artikelen 3 en 4 genoemde landen beschouwd kunnen worden en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na het verzoek om controle geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord niet voldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de preferentiële behandeling niet toe, behoudens buitengewone omstandigheden.

Artikel 34

Regeling van geschillen

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 bedoelde controles die niet onderling geregeld kunnen worden door de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd en de douaneautoriteiten die deze hebben moeten uitvoeren, en problemen in verband met de interpretatie van dit protocol worden aan het gemeenschappelijk comité voorgelegd.

In alle gevallen is de wetgeving van het land van invoer van toepassing op de regeling van geschillen tussen een importeur en de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Artikel 35

Sancties

Sancties worden getroffen tegen ieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel goederen onder de preferentiële regeling te doen vallen.

Artikel 36

Vrije zones

1. De Gemeenschap en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van de oorsprong worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van lid 1 geven de bevoegde douaneautoriteiten, wanneer producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die onder dekking van een bewijs van oorsprong in een vrije zone zijn ingevoerd, een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED af, mits deze be- of verwerking in overeenstemming is met de bepalingen van dit protocol.TITEL VII

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Toepassing van het protocol

1. De in artikel 2 gebruikte term „Gemeenschap” heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla.

2. Producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die in Ceuta of Melilla worden ingevoerd, vallen in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als de regeling die op grond van Protocol nr. 2 bij de Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese Gemeenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap. De Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zal op onder de overeenkomst vallende producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla dezelfde regeling toepassen als op producten van oorsprong uit de Gemeenschap die vanuit de Gemeenschap worden ingevoerd.

3. Bij toepassing van lid 2 op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, is dit protocol van overeenkomstige toepassing met inachtneming van de bijzondere voorwaarden van artikel 38.

Artikel 38

Bijzondere voorwaarden

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig artikel 13, worden beschouwd als:

1)producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla:

a)geheel en al in Ceuta en Melilla verkregen producten;

b)in Ceuta en Melilla verkregen producten bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits:

i)deze producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 6,

of

ii)deze producten van oorsprong zijn uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook of uit de Gemeenschap en be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer omvatten dan de in artikel 7, lid 1, bedoelde ontoereikende be- of verwerkingen;

2)producten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook:

a)geheel en al in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verkregen producten;

b)in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, voor zover:

i)deze producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in de zin van artikel 6,

of

ii)deze producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of de Gemeenschap en zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen.

2. Ceuta en Melilla worden als één grondgebied beschouwd.

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt „de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook” en „Ceuta en Melilla” in vak 2 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED of op de factuurverklaring of de factuurverklaring EUR-MED. Voor producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla wordt de oorsprong bovendien vermeld in vak 4 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED of op de factuurverklaring of de factuurverklaring EUR-MED.

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn belast met de toepassing van dit protocol in Ceuta en Melilla.TITEL VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Wijzigingen op het protocol

Het gemeenschappelijk comité kan besluiten bepalingen van dit protocol te wijzigen.

Artikel 40

Overgangsbepaling voor goederen in doorvoer of in opslag

Deze overeenkomst kan worden toegepast op goederen die aan de bepalingen van dit protocol voldoen en die op de datum van inwerkingtreding van dit protocol onderweg zijn of die in de Gemeenschap of in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook tijdelijk zijn opgeslagen of zich daar in een douane-entrepot of vrije zone bevinden, mits binnen vier maanden na genoemde datum een EUR.1- of EUR-MED-certificaat bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt ingediend dat achteraf door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer is opgesteld, tezamen met de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig artikel 13.

BIJLAGE I

INLEIDENDE AANTEKENINGEN BIJ DE LIJST IN BIJLAGE II

Aantekening 1

In deze lijst zijn de be- en verwerkingen omschreven waardoor producten als voldoende be- of verwerkt worden beschouwd in de zin van artikel 6 van het protocol.

Aantekening 2

2.1.

In de eerste twee kolommen van de lijst is het verkregen product omschreven. Kolom 1 bevat het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde systeem en kolom 2 de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem onder die post of dat hoofdstuk vallen. Voor iedere post of ieder hoofdstuk in de kolommen 1 en 2 wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van die post of dat hoofdstuk dat in kolom 2 is omschreven.

2.2.

Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het Geharmoniseerde Systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten worden ingedeeld.

2.3.

Wanneer de lijst verschillende regels geeft voor verschillende producten die onder één post zijn ingedeeld, is bij ieder gedachtestreepje dat gedeelte van de post omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 of 4 vermelde regel van toepassing is.

2.4.

Wanneer zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel is gegeven voor het in de kolommen 1 en 2 omschreven product, kan de exporteur kiezen welke regel — die in kolom 3 of die in kolom 4 — hij toepast. Indien in kolom 4 geen regel is gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.

Aantekening 3

3.1.

Op producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is artikel 6 van het protocol van toepassing ongeacht het feit of de oorsprong verkregen werd in de fabriek waar deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in een overeenkomstsluitende partij.

Bijvoorbeeld:

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt, niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van „ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed” van post ex 7224 .

Indien dit smeedijzer in de Gemeenschap uit niet van oorsprong zijnde ingots werd vervaardigd, heeft het reeds de oorsprong verkregen krachtens de regel voor post ex 7224 in de lijst. Bij de waardeberekening van de motor telt het smeedijzer dan als materiaal van oorsprong, of het nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in de Gemeenschap. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

3.2.

De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Mag een niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan kan hetzelfde materiaal in een vroeger productiestadium ook worden gebruikt. Hetzelfde materiaal mag evenwel niet worden gebruikt in een later productiestadium.

3.3.

Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat, wanneer in een regel de uitdrukking „materialen van om het even welke post” wordt gebezigd, mogen materialen van alle posten (zelfs die welke onder dezelfde omschrijving en dezelfde post vallen als het product) worden gebruikt, onder voorbehoud van de specifieke beperkingen die in een regel kunnen zijn neergelegd.

Wanneer echter de uitdrukking „vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post …” of „vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van dezelfde post als het product” wordt gebezigd, mogen materialen van alle posten worden gebruikt, met uitzondering van die welke onder dezelfde omschrijving in kolom 2 vallen als het product.

3.4.

Wanneer volgens de regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.

Bijvoorbeeld:

Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene of het andere materiaal of beide kunnen worden gebruikt.

3.5.

Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal moet worden vervaardigd, betekent dit niet dat geen andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie ook aantekening 6.2 met betrekking tot textielproducten).

Bijvoorbeeld:

De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik uit van granen en graanderivaten. Minerale zouten, chemicaliën en andere additieven die niet van granen zijn vervaardigd mogen evenwel worden gebruikt.

Dit geldt evenwel niet voor producten die, hoewel zij niet kunnen worden vervaardigd van het in de lijst genoemde materiaal, wel vervaardigd kunnen worden van een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.

Bijvoorbeeld:

Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, slechts het gebruik van garen dat niet van oorsprong is, is toegestaan, dan is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies — zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval zou het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen moeten bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

3.6.

Indien een regel in de lijst twee of meer percentages geeft als maximumwaarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages voor bepaalde materialen niet worden overschreden.

Aantekening 4

4.1.

De term „natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels, met inbegrip van afval, in het stadium vóór het spinnen. Tenzij anders vermeld omvat de term „natuurlijke vezels” vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

4.2.

De term „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503 , zijde van de posten 5002 en 5003 en wol, fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105 , katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305 .

4.3.

De termen „textielmassa”, „chemische materialen” en „materialen voor het vervaardigen van papier” in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.4.

De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op synthetisch of kunstmatig afval van de posten 5501 tot en met 5507 .

Aantekening 5

5.1.

Indien voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, zijn de in kolom 3 van de lijst genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken (zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4).

5.2.

Deze in aantekening 5.1 genoemde afwijking is evenwel slechts van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

Basistextielmaterialen zijn:

—zijde,

—wol,

—grof haar,

—fijn haar,

—paardenhaar (crin),

—katoen,

—papier en materiaal voor het vervaardigen van papier,

—vlas,

—hennep,

—jute en andere bastvezels,

—sisal en andere textielvezels van het geslacht „Agave”,

—kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

—synthetische filamenten,

—kunstmatige filamenten,

—filamenten die elektriciteit geleiden,

—synthetische stapelvezels van polypropyleen,

—synthetische stapelvezels van polyester,

—synthetische stapelvezels van polyamide,

—synthetische stapelvezels van polyacrylonitryl,

—synthetische stapelvezels van polyimide,

—synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,

—synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfon),

—synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride),

—andere synthetische stapelvezels,

—kunstmatige stapelvezels van viscose,

—andere kunstmatige stapelvezels,

—garens gemaakt van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld,

—garens gemaakt van polyurethaan met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld,

—producten van post 5605 (metaalgaren) waarin strippen zijn verwerkt bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet met aluminiumpoeder bedekt, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een transparant of gekleurd kleefmiddel tussen twee strippen kunststof is aangebracht,

—andere producten van post 5605 .

Bijvoorbeeld:

Garen van post 5205 , vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506 , is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde stapelvezels die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.

Bijvoorbeeld:

Een weefsel van wol van post 5112 , vervaardigd van garens van wol van post 5107 en van synthetische garens van stapelvezels van post 5509 , is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa is vereist) of garens van wol, die niet voldoen aan de regels van oorsprong (volgens welke een vervaardiging is vereist uit natuurlijke vezels die niet gekaard zijn of gekamd, noch anderszins met het oog op het spinnen bewerkt) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.

Bijvoorbeeld:

Getufte textielstoffen van post 5802 , vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en van weefsels van katoen van post 5210 , is slechts een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

Bijvoorbeeld:

Indien de betrokken getufte textielstof is vervaardigd uit katoengarens van post 5205 en uit synthetisch weefsel van post 5407 , zijn de gebruikte garens uiteraard van twee verschillende soorten basistextielmateriaal gemaakt en is de getufte textielstof bijgevolg een gemengd product.

5.3.

Voor weefsels die garens bevatten, „gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld”, bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

5.4.

Voor weefsels die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of een kern van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen 30 %.

Aantekening 6

6.1.

Wordt voor een bepaald textielproduct in de lijst in een voetnoot naar deze aantekening verwezen, dan mogen textielmaterialen, met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen, die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde producten, worden gebruikt voor zover zij onder een andere post vallen dan het product en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het product.

6.2.

Onverminderd aantekening 6.3 mogen materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld bij de vervaardiging van textielproducten vrij worden gebruikt, of zij nu textiel bevatten of niet.

Bijvoorbeeld:

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een broek, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld. Om dezelfde reden is het gebruik van bijvoorbeeld ritssluitingen toegelaten, al bevatten deze normalerwijze ook textiel.

6.3.

Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 zijn ingedeeld, rekening worden gehouden bij de berekening van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

Aantekening 7

7.1.

Wat de posten ex 2707 , 2713 tot en met 2715 , ex 2901 , ex 2902 en ex 3403 betreft, wordt onder „specifieke behandelingen” verstaan:

a)vacuümdistillatie,

b)herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing,

c)kraken,

d)reforming,

e)extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f)een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g)polymeriseren,

h)alkyleren,

i)isomeriseren.

7.2.

Wat de posten 2710 tot en met 2712 betreft, wordt onder „specifieke behandelingen” verstaan:

a)vacuümdistillatie,

b)herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing,

c)kraken,

d)reforming,

e)extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen,

f)een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride, neutraliseren met behulp van alkalische stoffen, ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet,

g)polymeriseren,

h)alkyleren,

ij)isomeriseren,

k)uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710 : ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1266-59 T),

l)uitsluitend voor de producten van post 2710 : ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren,

m)uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710 : behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld „hydrofinishing” of ontkleuren), wordt daarentegen niet als een specifiek behandeling aangemerkt,

n)uitsluitend voor stookolie van post ex 2710 : atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van het volume ervan overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86,

o)uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710 : behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading,

p)uitsluitend voor ruwe producten van post ex 2712 (met uitzondering van vaseline, ozokeriet, montaanwas of turfwas, paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercenten olie): olieafscheiding door gefractioneerde kristallisatie.

7.3.

Wat de posten ex 2707 , 2713 tot en met 2715 , ex 2901 , ex 2902 en ex 3403 betreft, wordt geen oorsprong verkregen door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met uiteenlopende zwavelgehaltes, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

BIJLAGE II

LIJST VAN BE- OF VERWERKINGEN VAN MATERIALEN DIE NIET VAN OORSPRONG ZIJN WAARDOOR HET VERVAARDIGDE PRODUCT HET KARAKTER VAN PRODUCT VAN OORSPRONG VERKRIJGT

Niet alle in de lijst genoemde producten vallen onder de overeenkomst. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de overeenkomst te worden gelezen.GS-post

Omschrijving

Be- of verwerkingen van niet van oorsprong zijnde materialen die het karakter van oorsprong verlenen

(1)

(2)

(3) of (4)

hoofdstuk 1

Levende dieren

Alle dieren van hoofdstuk 1 moeten geheel en al verkregen zijn

hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 geheel en al verkregen zijn

hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkregen zijn

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 geheel en al verkregen zijn,

– alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) bedoeld bij post 2009 van oorsprong zijn, en

– de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 geheel en al verkregen zijn

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar

hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 geheel en al verkregen zijn, en

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 geheel en al verkregen zijn

hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte vruchten geheel en al verkregen zijn, en

– de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 geheel en al verkregen zijn

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

ex 0910

Kruidenmengsels

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten en planten voor voedingsdoeleinden, knollen en wortels van post 0714 of vruchten geheel en al verkregen zijn

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten van post 0708

hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 geheel en al verkregen zijn

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 1301 niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agaragar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging uit niet gewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503 :

– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0203 , 0206 of 0207 of van beenderen van post 0506

– ander

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van post 0207

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 :

– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 0201 , 0202 , 0204 of 0206 of van beenderen van post 0506

– ander

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1504

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

ex 1505

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet van post 1505

1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1506

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn

1507 t/m 1515

Plantaardige vette oliën, alsmede fracties daarvan:

– sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, aleuritisolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

– vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen van de posten 1507 tot en met 1515

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 geheel en al verkregen zijn, en

– alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Materialen van de posten 1507 , 1508 , 1511 en 1513 mogen evenwel worden gebruikt

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 4 geheel en al verkregen zijn, en

– alle gebruikte plantaardige materialen geheel en al verkregen zijn. Materialen van de posten 1507 , 1508 , 1511 en 1513 mogen evenwel worden gebruikt

hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging:

– uit dieren van hoofdstuk 1, en/of

– waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

– chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 1702

– andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van oorsprong zijn

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 , geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– moutextract

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10

– andere

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

– bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn

– bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en

– alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van aardappelzetmeel van post 1108

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 1806 ,

– waarbij het gebruikte graan of meel (met uitzondering van harde tarwe en Zea indurata mais en derivaten daarvan) geheel en al verkregen zijn, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van hoofdstuk 11

ex hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten geheel en al verkregen zijn

ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 2004 en ex 2005

Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2008

– Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van alle van oorsprong zijnde gebruikte noten en oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten 0801 , 0802 en 1202 tot en met 1207 , meer bedraagt dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

– pindakaas; mengsels op basis van graan; palmharten; mais

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

– andere, met uitzondering van vruchten (noten daaronder begrepen), anders gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentensappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté, en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij alle gebruikte cichorei geheel en al verkregen is

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

– sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Mosterdmeel en bereide mosterd mogen evenwel worden gebruikt

– mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van groenten, bereid of verduurzaamd, van de posten 2002 tot en met 2005

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij alle gebruikte druiven of van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van vruchtensappen van ananassen, lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) van oorsprong zijn

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 2207 of 2208 , en

– waarbij alle druiven of de van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak gebruikt mag worden tot ten hoogste 5 % vol

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 2207 of 2208 , en

– waarbij alle druiven of de van druiven afkomstige materialen geheel en al verkregen zijn of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen reeds van oorsprong zijn, arak gebruikt mag worden tot ten hoogste 5 % vol

ex hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 geheel en al verkregen zijn

ex 2303

Afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mais geheel en al verkregen is

ex 2306

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 %

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven geheel en al verkregen zijn

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte granen, suiker of melasse, vlees of melk van oorsprong zijn, en

– alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 geheel en al verkregen zijn

ex hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 geheel en al verkregen zijn

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de ruwe en niet tot verbruik bereide tabak of afvallen van tabak van post 2401 van oorsprong zijn

ex hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met verrijkt koolstofgehalte, gezuiverd en gemalen

Verrijking van het koolstofgehalte, het zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet

ex 2515

Marmer, enkel gesneden door zagen, splijten en dergelijke, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer (zelfs indien reeds gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, enkel gesneden door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van natuursteen (zelfs indien reeds gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

ex 2518

Dolomiet, gesinterd of gebrand

Sinteren of branden van niet gesinterd of gebrand dolomiet

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) mag evenwel worden gebruikt

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestmineralen (asbestconcentraat)

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 2707

Oliën waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke producten als minerale oliën verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer, die voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of minder (mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2709

Ruwe oliën uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2805

„Mischmetall”

Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 29

Organische chemische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcohol bedoeld bij deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 2905 . Metaalalcoholaten van deze post mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2932

– Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– Cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post. De waarde van de gebruikte materialen van de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet meer bedragen dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 2939

Concentraten van papaverbolkaf met een gehalte aan alkaloïden van 50 gewichtspercenten of meer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 30

Farmaceutische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:

– producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of ongemengde producten voor dit gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of gereed voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– andere:

– – menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3002 . De materialen van deze omschrijving mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

3003 en 3004

Geneesmiddelen (andere dan de producten bedoeld bij de posten 3002 , 3005 en 3006 ):

– verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3006

Farmaceutische afvallen, bedoeld bij aantekening 4 k) op dit hoofdstuk

De oorsprong van het product in zijn oorspronkelijke staat zal behouden blijven

ex hoofdstuk 31

Meststoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van:

– natriumnitraat

– calciumcyaanamide

– kaliumsulfaat

– kaliummagnesiumsulfaat

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3205

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk (3), op basis van verflakken

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van de posten 3203 , 3204 en 3205 . Materialen van post 3205 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van materialen van een andere „groep” (4). Materialen van dezelfde „groep” als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpastas, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3403

Smeermiddelen, minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende

Raffinagebewerkingen en/of een of meer specifieke behandelingen (1)

of

andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3404

Kunstwas en bereide was:

– op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit „slack wax” of uit „scale wax”

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van:

– gehydrogeneerde oliën die het karakter hebben van was van post 1516 ,

– chemisch niet welbepaalde vetzuren of industriële vetalcoholen met het karakter van was van post 3823 , en

– materialen van post 3404 .

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

– door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3505

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de materialen van post 1108

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor directklaarfotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette:

– filmpakken voor directklaarfotografie in kleur, in cassette

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 3701 of 3702 . Materialen van post 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 3701 of 3702 . Materialen van de posten 3701 en 3702 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor directklaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 3701 of 3702

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3704

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 3701 tot en met 3704

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3801

– Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie, en semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta’s voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– grafiet in de vorm van pasta’s, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet en minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering, inhoudende het distilleren of het raffineren van ruwe sulfaatterpentijnolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, de papierindustrie, de lederindustrie of dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

– bereide additieven voor smeerolie, aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattende

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3811 niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3812

Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3818

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruikt voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006 ; gecertificeerde referentiematerialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen

– industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

– industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 3823

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen:

– de volgende producten van deze post:

– – bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten

– – nafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van nafteenzuren

– – sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905

– – petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan

– – ionenwisselaars

– – gasbinders (getters) voor elektrische lampen en vacuümbuizen

– – gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas

– – ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas

– – sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren

– – foezelolie en dippelolie

– – mengsels van zouten met verschillende anionen

– – kopieerpasta’s op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3901 t/m 3915

Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof, met uitzondering van de producten van de posten ex 3907 en 3912 waarvoor de regels hierna worden uiteengezet:

– toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (5)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (5)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3907

– Copolymeer, vervaardigd uit polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Materialen van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product (5)

– Polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product en/of vervaardiging uit tetrabroompolycarbonaat (bisfenol A)

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

3916 t/m 3921

Halffabrikaten en artikelen van kunststof, met uitzondering van de producten van de posten ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 en ex 3921 , waarvoor de regels hierna zijn uiteengezet:

– platte producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere:

– – toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin één enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (5)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (5)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3916 en ex 3917

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3920

– Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– vellen van geregenereerd cellulose, van polyamide of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van de materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparant polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

3922 t/m 3926

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 4001

Gelamineerde platen van crêperubber voor zolen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber

4005

Bereide rubber, niet gevulcaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

– luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4011 en 4012

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

ex hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen

Schapenhuiden en -vellen ontdoen van hun wol

4104 t/m 4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet afgewerkt leder („crust”), alsmede gelooide huiden en vellen en niet afgewerkt leder („crust”) van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt

Herlooien van voorgelooid leder

of

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

4107 , 4112 en 4113

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4104 tot en met 4113

ex 4114

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder van de posten 4104 tot en met 4106 , 4107 , 4112 of 4113 op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

– banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen

– andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet- samengevoegde, gelooide of anderszins bereide pelterijen van post 4302

ex hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst of ruw behakt of ontdaan van het spint

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm

Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

ex 4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen) en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding

Aaneenvoegen door verbinding aan de randen, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

ex 4409

Hout waarvan ten minste één zijde of uiteinde is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding:

– geschuurd of met stuikverbinding

Schuren of aaneenvoegen door middel van een stuikverbinding

– staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4410 t/m ex 4413

Staaflijst van hout, voor meubelen, voor lijsten, voor binnenhuisversiering, voor het wegwerken van elektrische leidingen (groeflatjes en afdekprofielen) en voor dergelijke doeleinden

In profiel frezen of vormen

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

ex 4418

– Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van hout

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Panelen met cellenstructuur en dakspanen („shingles” en „shakes”) mogen evenwel worden gebruikt

– Staaflijsthout

In profiel frezen of vormen

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van om het even welke post, met uitzondering van houtdraad van post 4409

ex hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk van post 4501

hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen onder een andere post dan die van het product worden ingedeeld

ex hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 4811

Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809 ), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 4820

Blocnotes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47

ex hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4909 en 4911

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen:

– kalenders van de „eeuwigdurende” soort en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van ander materiaal dan papier of karton

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 4909 en 4911

ex hoofdstuk 50

Zijde, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 5003

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde

5004 t/m ex 5006

Garens van zijde en garens van afval van zijde

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin), met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

5106 t/m 5110

Garens van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5111 t/m 5113

Weefsels van wol, van fijn haar of grof haar, of van paardenhaar (crin):

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 52

Katoen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

5204 t/m 5207

Garens van katoen

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5208 t/m 5212

Weefsels van katoen:

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren Vervaardiging uit (7):

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

5306 t/m 5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5309 t/m 5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens:

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– jute garen,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5401 t/m 5406

Garens, monofilamenten en draad van synthetische of kunstmatige filamenten

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5407 t/m 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens:

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5501 t/m 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

5508 t/m 5511

Garens en naaigarens

Vervaardiging uit (7):

– ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd, of anderszins bewerkt voor het spinnen,

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5512 t/m 5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels:

– elastische weefsels voorzien van rubberdraad

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– papier,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

– naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels, of

– chemische materialen of textielmassa;

echter:

– polypropyleenfilamentgarens van post 5402 ,

– polypropyleenvezels van post 5503 of 5506 , of

– polypropyleenkabels van post 5501 ,

waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– uit caseïnevezels vervaardigde kunstmatige stapelvezels, of

– chemische materialen of textielmassa

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of kunststof:

– draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

Vervaardiging uit niet-omwoeld of -omvlochten draad en koord, van rubber

– andere

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen,

– chemische materialen of textielmassa, of

– stoffen voor het vervaardigen van papier

hoofdstuk 57

Tapijten:

– van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels, of

– chemische materialen of textielmassa;

echter:

– polypropyleenfilamentgarens van post 5402 ,

– polypropyleenvezels van post 5503 of 5506 , of

– polypropyleenkabels van post 5501 ,

waarvan de titer in alle gevallen van één enkel filament of vezel minder dan 9 decitex bedraagt, mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Juteweefsel mag als rug worden gebruikt

– van ander vilt

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit (7):

– garens van kokos of jute,

– synthetische of kunstmatige filamentgarens,

– natuurlijke vezels, of

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen

Juteweefsel mag als rug worden gebruikt

ex hoofdstuk 58

Speciale weefsels: getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk, met uitzondering van:

– elastische weefsels (met rubberdraad verbonden)

Vervaardiging uit eendraadsgaren (7)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden

Vervaardiging uit garen

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:

– minder dan 90 gewichtspercenten textielstoffen bevattende

Vervaardiging uit garen

– ander

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Vervaardiging uit garen (7)

5905

Wandbekleding van textielstof:

– geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, kunststoffen of andere materialen

Vervaardiging uit garen

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa,

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanente finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902 :

– van brei- of haakwerk

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

– andere weefsels, vervaardigd uit synthetische filamentgarens, bevattende meer dan 90 gewichtspercenten textielstoffen

Vervaardiging uit chemische materialen

– andere

Vervaardiging uit garen

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen

of

bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

– gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

5909 t/m 5911

Artikelen voor technisch gebruik, van textielstoffen:

– polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels of lompen en vodden van post 6310

– al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor papiermachines of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of bekleed, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– de volgende materialen:

– – polytetrafluorethyleengaren (8)

– – getwijnd polyamidegaren, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met fenolhars,

– – aromatisch polyamidegaren verkregen door polycondensatie van metafenyleendiamine en isoftaalzuur,

– – monofilament van polytetrafluorethyleen (8)

– – garen van synthetische textielvezels in poly(p-fenyleentereftalamide),

– – garens van glasvezel, met fenoplasthars bedekt en met acrylvezels omwoeld (8)

– – copolyestermonofilament van een polyester, een tereftaalzuurhars, van 1,4-cyclohexaandiethanol en van isoftaalzuur,

– – natuurlijke vezels,

– – synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– – chemische materialen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit (7):

– kokosgaren,

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

– verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij op maat zijn gesneden of direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit garen (7)(9)

– andere

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

ex hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit garen (7)(9)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 en ex 6211

Dames-, meisjes- en babykleding, alsmede ander geconfectioneerd kledingtoebehoren voor baby’s, geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (9)

ex 6210 en ex 6216

Vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (9)

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

– geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7)(9)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (9)

– andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7)(9)

of

confectie gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen van voorbereiding of afwerking (zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de totale waarde van de gebruikte niet-bedrukte goederen van de posten 6213 en 6214 niet meer bedraagt dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

6217

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212 ) van kleding of van kledingtoebehoren:

– geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (9)

– vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (9)

of

vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte weefsel zonder deklaag niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (9)

– tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit garen (9)

ex hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

6301 t/m 6304

Dekens, beddenlinnen, gordijnen, vitrages en andere artikelen voor stoffering:

– van vilt of gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels, of

– chemische materialen of textielmassa

– andere:

– – geborduurd

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (9)(10)

of

vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk), op voorwaarde dat de waarde van het gebruikte niet-geborduurde weefsel niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (9)(10)

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit (7):

– natuurlijke vezels,

– synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt voor het spinnen, of

– chemische materialen of textielmassa

6306

Dekkleden, zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden, zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke, tenten en kampeerartikelen:

– van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (7)(9):

– natuurlijke vezels, of

– chemische materialen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit ongebleekt eendraadsgaren (7)(9)

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk bestanddeel van het stel of assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel gebruikt worden, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel of assortiment

ex hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van de samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen van post 6406

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

6503

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux”, bedoeld bij post 6501 , ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

ex hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglomereerd of gereconstitueerd mica)

hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 7003 , ex 7004 en ex 7005

Glas met niet-reflecterende lagen

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7006

Glas bedoeld bij post 7003 , 7004 of 7005 , gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden:

– platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrische metaallaag, halfgeleidend volgens de normen van SEMII (11)

Vervaardiging uit platen van glas (substraten) van post 7006

– andere

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de totale waarde van het gebruikte niet-geslepen glas niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

slijpen van glaswerk, op voorwaarde dat de totale waarde van het gebruikte niet-geslepen glaswerk niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk, op voorwaarde dat de totale waarde van het gebruikte met de hand geblazen glaswerk niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:

– ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

– glaswol

ex hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 7101

Echte of gekweekte parels, in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 7102 , ex 7103 en ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen

7106 , 7108 en 7110

Edele metalen:

– onbewerkt

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 7106 , 7108 en 7110

of

de elektrolytische, thermische of chemische scheiding van edele metalen van post 7106 , 7108 of 7110

of

de legering van edele metalen van post 7106 , 7108 of 7110 , onderling of met onedele metalen

– halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

ex 7107 , ex 7109 en ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, op voorwaarde dat de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

7207

Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen van post 7201 , 7202 , 7203 , 7204 of 7205

7208 t/m 7216

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ijzer of niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van post 7207

ex 7218 , 7219 t/m 7222

Halffabrikaten, gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit roestvrij staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7218

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van roestvrij staal, van post 7218

ex 7224 , 7225 t/m 7228

Halffabrikaten, gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit staal, in ingots of in andere primaire vormen, van post 7206 , 7218 of 7224

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabrikaten van ander gelegeerd staal van post 7224

ex hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen van post 7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen van post 7206

7304 , 7305 en 7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal

Vervaardiging uit materialen van post 7206 , 7207 , 7218 of 7224

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712 ), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Gelaste profielen van post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 74

Koper en werken van koper, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7401

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

– geraffineerd koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

– koperlegeringen en geraffineerd koper dat andere elementen bevat

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7501 t/m 7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium

7602

Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 7616

Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, uit plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium mogen echter worden gebruikt, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 77

Gereserveerd voor een mogelijk toekomstig gebruik in het geharmoniseerde systeem

ex hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7801

Ruw lood:

– geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

– ander

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

7802

Resten en afval, van lood

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 79

Zink en werken van zink, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7901

Ruw zink

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 80

Tin en werken van tin, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

8001

Ruw tin

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Resten en afval van post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt

8002 en 8007

Resten en afval, van tin; andere werken van tin

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:

– andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205 , opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 8202 tot en met 8205 . Gereedschap van de posten 8202 tot en met 8205 mogen evenwel in het stel worden opgenomen, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208 ), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Lemmetten en handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Handvatten van onedel metaal mogen evenwel worden gebruikt

ex hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 8302

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen, en automatische deursluiters

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. De andere materialen van post 8302 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen van onedel metaal

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. De andere materialen van post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8401

Kernsplijtstofelementen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product (12)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8403 en ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoestellen voor deze ketels voor centrale verwarming

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van de posten 8403 en 8404

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8413

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8414

Ventilatoren voor industriële of dergelijke doeleinden

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof-, papier en kartonindustrieën

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het productniet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8425 t/m 8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:

– wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8431 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8431

Delen van wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8444 t/m 8447

Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440 ; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:

– naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product,

– de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong, en

– de draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen van oorsprong zijn

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8456 t/m 8466

Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8469 t/m 8472

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators, hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8485

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8503 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8501 en 8503 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8504

Elektrische voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8519

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor het weergeven van geluid, niet uitgerust voor het opnemen van geluid

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8522

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8523

Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8524

Grammofoonplaten, banden en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:

– galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8523 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s; videocamera’s voor stilstaand beeld (zogenaamde still image videocamera’s) en andere videocamera-opnametoestellen; digitale fototoestellen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528 :

– uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8535 en 8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8538 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536 , voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 8538 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages:

– monolithische geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

of

de diffusie (waar geïntegreerde schakelingen worden gevormd op een halfgeleidersubstraat door de selectieve inbrenging van een geschikt doteringsmateriaal), al of niet geassembleerd en/of getest in een ander land dan die genoemd in het artikel 3

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optische vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waaruit zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546 ; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8608

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; delen en onderdelen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:

– met een motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud:

– – -- van niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – van meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8712

Tweewielige fietsen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van post 8714

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 8804

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Scheepsrompen van post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9001

Optische vezels en optische vezelbundels; optische vezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544 ; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waaruit zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waaruit zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9005

Binocles, verrekijkers, alsmede onderstellen daarvoor

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen met elektrische ontsteking

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en weergavetoestellen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product,

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

– tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met inbegrip van andere materialen van post 9018

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9019

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie; toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9020

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014 , 9015 , 9028 en 9032

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen:

– delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015 ; stroboscopen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, beta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 91

Uurwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet meer bedraagt dan de waarde van de gebruikte en van oorsprong zijnde materialen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”)

Vervaardiging waarbij:

– de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

– binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen van post 9114 niet meer bedraagt dan 10 % van de prijs af fabriek van het product worden gebruikt

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9112

Kasten voor klokken, voor pendules enz., alsmede delen daarvan

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9113

Horlogebanden en delen daarvan:

– van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van metaal geplateerd met edel metaal

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9401 en ex 9403

Meubelen van onedele metalen met delen van niet-opgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 g per m2

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

of

vervaardiging uit reeds in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof van post 9401 of 9403 , op voorwaarde dat:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– de waarde ervan niet meer bedraagt dan 25 % van de prijs af fabriek van het product, en

– alle gebruikte andere materialen reeds van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 worden ingedeeld

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9506

Golfstokken en delen van golfstokken

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Ruw gevormde blokken voor het maken van golfstokken mogen evenwel worden gebruikt

ex hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

ex 9601 en ex 9602

Werken van dierlijke, plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesneden

Vervaardiging uit „bewerkte” materialen van dezelfde post

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering van bezems, heiboenders en dergelijk borstelwerk, bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd uit marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment moet beantwoorden aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt, op voorwaarde dat de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging uit materialen uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product. Pennen en penpunten van dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging:

– uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product, en

– waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9613

Aanstekers met piëzo-ontstekingsmechanisme

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 9613 niet meer bedraagt dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex 9614

Tabakspijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen

Vervaardiging uit ébauchons

hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Vervaardiging uit materialen van om het even welke post, met uitzondering van materialen van dezelfde post als het product

(1)Deze zijn omschreven in de aantekeningen 7.1 en 7.3.

(2)Deze zijn omschreven in de aantekening 7.2.

(3)Volgens aantekening 3 op hoofdstuk 32 behoren deze preparaten tot de soorten die gebruikt worden voor het kleuren van om het even welk materiaal of die als bestanddeel worden gebruikt bij het vervaardigen van kleurpreparaten, op voorwaarde dat zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 worden ingedeeld.

(4)Als een „groep” wordt beschouwd ieder deel van de omschrijving van de post, van de rest gescheiden door een puntkomma.

(5)Voor producten die enerzijds bestaan uit materialen van de posten 3901 tot en met 3906 en anderzijds uit materialen van de posten 3907 tot en met 3911 , geldt deze beperking alleen voor die groep materialen die qua gewicht in het product overheerst.

(6)De volgende folie wordt beschouwd als zeer transparant: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten volgens ASTM-D 1003-16 (Gardner Hazemeter) d.i. de troebelingsfactor, minder bedraagt dan 2 %.

(7)Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

(8)Het gebruik van dit materiaal is beperkt tot de vervaardiging van weefsels van een soort gebruikt op papiermachines.

(9)Zie aantekening 6.

(10)Zie aantekening 6 voor brei- en haakwerk aan het stuk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door aaneennaaien of aaneenzetten van stukken brei- of haakwerk (gesneden of direct in vorm gebreid).

(11)SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)Deze regel is tot en met 31.12.2005 van toepassing.

BIJLAGE IIIa

MODELLEN VAN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1 EN AANVRAAG OM EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1

Aanwijzingen voor het drukken

1.

De afmetingen van het certificaat inzake goederenverkeer zijn 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zodanig gelijmd dat het goed beschrijfbaar is en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

2.

De bevoegde instanties van de overeenkomstsluitende partijen kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. De certificaten worden van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

BIJLAGE IIIb

MODELLEN VAN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR-MED EN AANVRAAG OM EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR-MED

Aanwijzingen voor het drukken

1.

De afmetingen van het certificaat inzake goederenverkeer zijn 210 × 297 mm, waarbij in de lengte ene afwijking van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zodanig gelijmd dat het goed beschrijfbaar is en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

2.

De bevoegde instanties van de overeenkomstsluitende partijen kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of te laten drukken door daartoe gemachtigde drukkerijen. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze vergunning melding gemaakt. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht. De certificaten worden van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

BIJLAGE IVa

TEKST VAN DE FACTUURVERKLARING

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (4), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (5).

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no(5) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (5) .

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (5) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (5) .

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (5) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (5) .

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (5) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (5) Ursprungswaren sind.

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (5) ) deklareerib, et need tooted on … (5) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (5) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (5) .

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (5) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (5) preferential origin.

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no(5) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (5) .

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (5) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (5) .

Letse versie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (5) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (5) .

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (5) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (5) preferencinės kilmės prekės.

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (5) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (5) származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (5) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (5) .

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (5) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (5) .

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (5) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (5) preferencyjne pochodzenie.

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(5) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (5) .

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (5) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (5) .

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (5) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (5) .

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (5) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (5) poreklo.

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (5) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (5) .

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (5) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (5) .

Arabische versie

… (6)

(Plaats en datum)

… (7)

(Handtekening van de exporteur gevolgd door zijn naam in blokletters)

BIJLAGE IVb

TEKST VAN DE FACTUURVERKLARING EUR-MED

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (8), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (9).

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no(10) .) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (10) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (10) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (10) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (10) Ursprungswaren sind.

—cumulation applied with … (naam van land/landen) -

—no cumulation applied (10)

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (10) ) deklareerib, et need tooted on … (10) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (10) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (10) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (10) preferential origin.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no(10) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (10) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Letse versie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (10) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (10) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (10) preferencinės kilmės prekės.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (10) ) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (10) származásúak.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (10) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (10) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (10) ) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (10) preferencyjne pochodzenie.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(10) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (10) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (10) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (10) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (10) poreklo.

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (10) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (10) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (10) .

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

Arabische versie

—cumulation applied with … (naam van land/landen)

—no cumulation applied (10)

… (11)

(Plaats en datum)

… (12)

(Handtekening van de exporteur gevolgd door zijn naam in blokletters)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende het Prinsdom Andorra

1.

Producten van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het Geharmoniseerd Systeem van oorsprong uit het Prinsdom Andorra worden door de PLO behandeld als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van deze overeenkomst.

2.

Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing voor het bepalen van de oorsprong van de bovenvermelde producten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

betreffende de Republiek San Marino

1.

Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door de PLO behandeld als producten van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van deze overeenkomst.

2.

Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing voor het bepalen van de oorsprong van de vorengenoemde producten.

▼B

SLOTAKTEDe gevolmachtigden van:

de EUROPESE GEMEENSCHAP,

hierna „de Gemeenschap” te noemen,

enerzijds, en

de gevolmachtigden van:

de PALESTIJNSE BEVRIJDINGSORGANISATIE (PLO) TEN BEHOEVE VAN DE PALESTIJNSE AUTORITEIT VAN DE WESTELIJKE JORDAANOEVER EN DE GAZASTROOK,

hierna „de Palestijnse Autoriteit” te noemen,

anderzijds,

bijeengekomen te Brussel op 24 februari 1997, voor de ondertekening van de Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), anderzijds, hierna de „Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst” te noemen, hebben de volgende teksten aangenomen:de Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst, de bijlagen daarbij en de volgende protocollen:

Protocol nr. 1

betreffende de voorlopige regelingen voor de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook,

Protocol nr. 2

betreffende de regelingen voor de invoer in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit de Europese Unie,

Protocol nr. 3

betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.

De gevolmachtigden van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van de Palestijnse Autoriteit hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze slotakte zijn gehecht:

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 33 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 55 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 58 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende gedecentraliseerde samenwerking

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 67 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 70 van de overeenkomst

Gemeenschappelijke verklaring betreffende gegevensbescherming

Gemeenschappelijke verklaring betreffende een programma voor steun aan de Palestijnse industrie.

Met betrekking tot Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking hebben zij voorts de volgende verklaringen aangenomen:

1.Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Prinsdom Andorra;

2.Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek San Marino.

De gevolmachtigden van de Gemeenschap en de gevolmachtigden van de Palestijnse Autoriteit hebben eveneens kennis genomen van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling die bij deze slotakte is gevoegd:

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit in verband met artikel 1 van Protocol nr. 1 betreffende de invoer in de Gemeenschap van afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van onderverdeling 0603 10 van het gemeenschappelijk douanetarief.

De gevolmachtigden van de Palestijnse Autoriteit hebben kennis genomen van de volgende verklaring van de Europese Gemeenschap, die aan deze slotakte is gehecht:

Verklaring betreffende de cumulatie van oorsprong.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhat-yhdeksansataayhdeksankymmentaseitseman.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Gemeenschappelijke verklaring betreffende intellectuele, industriële en commerciële eigendom (artikel 33)

Voor de toepassing van de overeenkomst worden onder intellectuele, industriële en commerciële eigendom in het bijzonder verstaan auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's, en naburige rechten, octrooien, industriële ontwerpen, geografische aanduidingen, met inbegrip van benamingen van oorsprong, handels- en dienstenmerken, topografieën van geïntegreerde schakelingen, alsmede de bescherming tegen oneerlijke mededinging als bedoeld in artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Stockholm Act, 1967) en de bescherming van niet-bekendgemaakte informatie betreffende technische kennis.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 55

De partijen bevestigen opnieuw dat zij zich blijven inzetten voor het vredesproces in het Midden-Oosten en hun opvatting dat vrede moet worden geconsolideerd via regionale samenwerking. De Gemeenschap is bereid gemeenschappelijke ontwikkelingsprojecten te steunen die door de Palestijnse Autoriteit en andere regionale autoriteiten worden ingediend, met inachtneming van de desbetreffende technische en budgettaire procedures van de Gemeenschap.

De partijen bevestigen nogmaals dat deze overeenkomst deel uitmaakt van het op de conferentie van Barcelona van 27 november 1995 in gang gezette proces, en dat de bilaterale samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Palestijnse Autoriteit een aanvulling is op de regionale samenwerking die plaatsvindt in het kader van het Euro-mediterrane partnerschap.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 58

De partijen komen overeen dat toegang tot werkgelegenheid niet wordt opgenomen in het kader van de uitwisselingsprogramma’s voor jongeren.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende gedecentraliseerde samenwerking

De partijen bevestigen opnieuw het belang dat zij hechten aan de gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma’s als middel ter bevordering van de uitwisseling van ervaring en de overdracht van kennis in het Middellandse-Zeegebied en tussen de Europese Gemeenschap en haar mediterrane partners.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 67

Wanneer de arbitrageprocedure toepassing vindt, trachten de partijen te bewerkstelligen dat het Gemengd Comité een derde scheidsrechter binnen twee maanden na de benoeming van de tweede scheidsrechter benoemt.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 70

1.De partijen komen met het oog op de juiste interpretatie en toepassing van de overeen komst overeen dat onder de in artikel 70 van de overeenkomst bedoelde „bijzonder dringende gevallen” wordt verstaan: gevallen van wezenlijke inbreuk op de overeenkomst door een van de partijen. Wezenlijke inbreuk op de overeenkomst houdt in:

—afwijzing van de overeenkomst die niet in overeenstemming is met de algemene regels van het internationaal recht;

—schending van de essentiële onderdelen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.

2.De partijen komen overeen dat de in artikel 70 genoemde „passende maatregelen” bestaan uit maatregelen die zijn genomen overeenkomstig het internationaal recht. Indien een van de partijen in een bijzonder dringend geval een maatregel neemt uit hoofde van artikel 70 kan de andere partij een beroep doen op de procedure voor geschillenbeslechting.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende gegevensbescherming

Partijen komen overeen dat gegevensbescherming wordt gegarandeerd op alle gebieden waar uitwisseling van persoonlijke gegevens gepland is.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende een programma voor steun aan de Palestijnse industrie

De partijen komen overeen dat een steunprogramma ter beschikking van de Palestijnse industrie wordt gesteld, ter bevordering van de groei en ontwikkeling van de capaciteit van de Palestijnse industrie.

De Gemeenschap verleent toegang tot financiering voor het opstarten van bedrijven en tot kapitaal voor Palestijnse bedrijven op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, onder andere in het kader van het ECIP-Programma (European Community Investment Partners), dat financiële steun verleent bij het opstarten van bedrijven, voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoek en technische bijstand, en in sommige gevallen toegang biedt tot financiering voor joint ventures. Financiering door middel van leningen, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, via een revolverend fonds dat wordt beheerd door het Palestijnse Ontwikkelingsfonds, is ook beschikbaar op basis van door de Gemeenschap verstrekte subsidies. De Europese Investeringsbank financiert leningen en risicokapitaal voor Palestijnse bedrijven via plaatselijke banken.

De Gemeenschap heeft een Centrum voor Particuliere Ontwikkeling opgezet op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook om de Palestijnse industrie te voorzien van steun, opleiding en advies op het gebied van het opstarten van bedrijven, planning, management, strategie en marketing.

De Gemeenschap erkent dat de Palestijnse industrie buitenlandse markten moet zoeken. Daarom staat de huidige overeenkomst belastingvrije toegang toe van Palestijnse industrieproducten op markten van de Europese Unie. Het Palestijnse ondernemingscentrum, en daarbinnen het Euro-infocentrum, zijn daarom beschikbaar om contacten en joint ventures tussen de Europese en de Palestijnse industrie te bevorderen, via partnerschapactiviteiten (Euro-partnerschap, Med-partnerschap en Med-Interpriseprogramma's) en diverse andere middelen (zoals het BC-Net en de BRE-netwerken), die in de loop van de tijd beschikbaar komen.

De Gemeenschap erkent ook dat de Palestijnse industrie heeft geleden onder het ontbreken van een economische basisinfrastructuur. Er nota van nemende dat in het kader van de door de Gemeenschap verstrekte bijstand voor de ontwikkeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, een deel van deze bijstand verstrekt kan worden als steun aan de Palestijnse industrie, zal de Gemeenschap verzoeken van de Palestijnse Autoriteit in overweging nemen om een deel van deze fondsen, als subsidies of leningen, te mogen besteden aan herstel van de essentiële economische infrastructuur.

In het kader van de economische samenwerking waarin deze overeenkomst voorziet zullen de partijen regelmatig van gedachten wisselen om vast te stellen hoe het scala aan steunmechanismen dat in deze verklaring wordt beschreven, en andere mechanismen die beschikbaar kunnen komen, het meest effectief kunnen worden gecombineerd om op de meest passende wijze de Palestijnse industrie te steunen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het Prinsdom Andorra

1.Producten van oorsprong uit het Prinsdom Andorra die onder de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, worden door de Palestijnse Autoriteit aanvaard als zijnde van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van deze overeenkomst.

2.Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing bij het bepalen van de oorsprong van de hierboven vermelde producten.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Republiek San Marino

1.Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door de Palestijnse Autoriteit aanvaard als zijnde van oorsprong uit de Gemeenschap in de zin van deze overeenkomst.

2.Protocol nr. 3 is van overeenkomstige toepassing bij het bepalen van de oorsprong van de hierboven vermelde producten.

▼M1 —————

▼B

VERKLARINGEN DOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Verklaring betreffende de cumulatie van oorsprong

In overeenstemming met de politieke ontwikkelingen is de Gemeenschap bereid, indien de Palestijnse Autoriteit met een of meer andere mediterrane landen overeenkomsten sluit met het oog op de instelling van vrijhandel, de cumulatie van oorsprong in de handel met die landen te overwegen.

▼M3

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN SANITAIRE, FYTOSANITAIRE OF TECHNISCHE HANDELSBELEMMERINGEN

Eventuele problemen, met name sanitaire, fytosanitaire of technische handelsbelemmeringen die de uitvoering van de onderhavige overeenkomst beletten, lossen de partijen op door middel van de bestaande administratieve regelingen. Vervolgens worden de uitkomsten meegedeeld aan de bevoegde subcomités en aan het Gemengd Comité. De partijen verbinden zich ertoe dergelijke kwesties zo spoedig mogelijk en op een vriendschappelijke wijze te onderzoeken en op te lossen, overeenkomstig de normen van de WTO, OIE, IPPC en de Codex Alimentarius.(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2) Het vorstendom Liechtenstein heeft een douane-unie met Zwitserland en is partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte.

(3) Zie voetnoot 1.

(4) Indien de factuurverklaring door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden ingevuld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.

(5) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van de letters „CM” duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(6) Deze gegevens kunnen worden weggelaten indien ze in het document zelf al voorkomen.

(7) Indien de exporteur niet behoeft te ondertekenen, dan behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

(8) Indien de factuurverklaring door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden ingevuld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.

(9) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van de letters „CM” duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(10) Doorhalen en aanvullen waar nodig.

(11) Deze gegevens kunnen worden weggelaten indien ze in het document zelf al voorkomen.

(12) Indien de exporteur niet behoeft te ondertekenen, dan behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.