Home

Besluit van de Raad van 6 december 1996 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (97/126/EG)

Besluit van de Raad van 6 december 1996 inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (97/126/EG)

1997D0126 — NL — 08.08.2008 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 december 1996

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

(97/126/EG)

(PB L 053, 22.2.1997, p.1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

BESLUIT VAN DE RAAD van 15 juli 2008

L 212

3

7.8.2008
▼B

BESLUIT VAN DE RAAD

van 6 december 1996

inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

(97/126/EG)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, in samenhang met artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Commissie namens de Gemeenschap heeft onderhandeld over een nieuwe overeenkomst, ter vervanging van de op 2 december 1991 ondertekende overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (1), als gewijzigd bij de op 8 maart 1995 ondertekende overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds (2);

Overwegende dat deze nieuwe overeenkomst moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsre-gering van de Faeröer, anderzijds, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden, en de in artikel 40 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving te doen.

▼M1

Artikel 3

De Commissie stelt, waar nodig, de uitvoeringsbepalingen voor de aanbevelingen en besluiten van het bij artikel 31 van de overeenkomst ingestelde comité vast volgens de in artikel 4, lid 2, van dit besluit bedoelde procedure.

Artikel 4

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten, dat is ingesteld bij artikel 195 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (3).

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG van de Raad bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.(1) PB nr. L 371 van 31.12.1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 54 van 10.3.1995, blz. 25.

(3) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 510/2008 (PB L 149 van 7.6.2008, blz. 61).

(4) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).