Home

Verordening (EG) nr. 831/97 van de Commissie van 7 mei 1997 tot vaststelling van handelsnormen voor avocado's

Verordening (EG) nr. 831/97 van de Commissie van 7 mei 1997 tot vaststelling van handelsnormen voor avocado's

1997R0831 — NL — 01.05.2005 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 831/97 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 1997

tot vaststelling van handelsnormen voor avocado's

(PB L 119, 8.5.1997, p.13)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 831/97 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 1997

tot vaststelling van handelsnormen voor avocado'sDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), inzonderheid op artikel 2, lid 2,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2200/96 in bijlage I de producten opsomt waarvoor normen dienen te worden vastgesteld; dat voor een aantal producten die in genoemde bijlage zijn vermeld, onder meer avocado's, communautaire normen nog niet zijn vastgesteld; dat het derhalve noodzakelijk is handelsnormen voor deze producten vast te stellen; dat het ter wille van de doorzichtigheid op de wereldmarkt dienstig is hiertoe rekening te houden met de normen die door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties voor de betrokken producten worden aanbevolen;

Overwegende dat de toepassing van deze normen tot gevolg moet hebben, dat producten van onvoldoende kwaliteit van de markt verdwijnen, dat de productie op de eisen van de consument wordt afgestemd en dat de handel op basis van eerlijke mededinging wordt vergemakkelijkt, waardoor zal worden bijgedragen tot een verbetering van de rentabiliteit van de productie;

Overwegende dat de normen van toepassing zijn op alle handelsstadia; dat het vervoer van de producten over grote afstanden, het opslaan ervan gedurende enige tijd of de verschillende behandelingen die de producten ondergaan, kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling en de meer of minder bederfelijke aard van de producten; dat derhalve bij de toepassing van de normen in de handelsstadia na de verzending met dit kwaliteitsverlies rekening moet worden gehouden; dat voor de producten van klasse „Extra”, die bijzonder zorgvuldig moeten worden gesorteerd en verpakt, alleen verlies aan versheid en turgescentie in aanmerking mag worden genomen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. De kwaliteitsnormen voor avocado's van GN-code 0804 40 zijn opgenomen in de bijlage.

2. De normen zijn overeenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel de volgende afwijkingen vertonen:

a)een lichte vermindering van versheid en turgescentie,

b)voor de producten van andere klassen dan „Extra”: een geringe kwaliteitsvermindering als gevolg van hun biologische ontwikkeling en hun meer of minder bederfelijke aard.

Artikel 2

Deze verordening treedt op 1 juni 1997 in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

NORMEN VOOR AVOCADO'S

I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

Deze norm heeft betrekking op avocadovariëteiten (cultivars) van Persea americana Mill. voor verse consumptie, met uitzondering van parthenocarpe vruchten en avocado's voor industriële verwerking.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In de norm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen avocado's na opmaak en verpakking moeten voldoen.

A. Minimumeisen

In alle kwaliteitsklassen moeten avocado's, onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties, als volgt zijn:

—intact,

—gezond; de vruchten mogen niet zijn aangetast door rot of de kwaliteit ervan mag niet zo sterk verminderd zijn dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,

—zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare ongerechtigheden,

—nagenoeg vrij van plagen,

—nagenoeg vrij van beschadiging door plagen,

—vrij van lage temperatuurbederf,

—voorzien van een ten hoogste 10 mm lange steel die glad is afgesneden; het ontbreken van de steel wordt evenwel niet als een gebrek beschouwd wanneer de plaats waar de steel normaal aan de vrucht vastzit droog en intact is,

—vrij van abnormaal uitwendig vocht,

—vrij van vreemde geur en/of smaak.

▼M5

Avocado’s moeten stevig zijn en zorgvuldig worden geplukt.

▼B

Avocado's moeten zo ontwikkeld en in een zodanige conditie zijn dat zij:

—bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en

—in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.

▼M5

A bis.Rijpheid

Avocado’s moeten worden geoogst in een zodanig ontwikkelingsstadium dat ze volledig kunnen narijpen.

Het drogestofgehalte van de vruchten, gemeten door droging tot een constant gewicht, mag niet minder bedragen dan:

—21 % voor de variëteit Hass;

—20 % voor de variëteiten Fuerte, Pinkerton, Reed en Edranol;

—19 % voor de overige variëteiten met uitzondering van de Antilliaanse variëteiten, die een lager drogestofgehalte mogen hebben.

Rijpe vruchten mogen niet bitter smaken.

▼B

B. Indeling in klassen

Avocado's worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:

i)Klasse „Extra”

In deze klasse ingedeelde avocado's moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de typische vorm en kleur van de variëteit hebben.

Zij moeten vrij zijn van gebreken, maar mogen aan de buitenkant lichte afwijkingen vertonen, op voorwaarde dat deze afwijkingen het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakkingseenheid niet nadelig beïnvloeden. Indien de steel nog aan de vrucht vastzit, moet deze intact zijn.

ii)Klasse I

In deze klasse ingedeelde avocado's moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de typische vorm en kleur van de variëteit hebben.

De volgende kleine afwijkingen zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet nadelig beïnvloeden:

—kleine afwijkingen in vorm en kleur,

—kleine afwijkingen van de schil (kurkvorming, geheelde lenticellen) en brandvlekken, over in totaal een oppervlakte van maximaal 4 cm2.

Het vruchtvlees mag in geen geval zijn aangetast.

Indien de steel nog aan de vrucht vastzit, mag deze licht beschadigd zijn.

iii)Klasse II

Tot deze klasse behoren avocado's die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar die voldoen aan de bovenstaande minimumeisen.

Op voorwaarde dat de avocado's nog hun essentiële kenmerken wat betreft kwaliteit, houdbaarheid en presentatie vertonen, zijn evenwel de volgende afwijkingen toegestaan:

—afwijkingen in vorm en kleur;

—afwijkingen van de schil (kurkvorming, geheelde lenticellen) en brandvlekken, over in totaal een oppervlakte van maximaal 6 cm2.

Het vruchtvlees mag in geen geval zijn aangetast.

Indien er een steel is, mag deze beschadigd zijn.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Avocado's worden gesorteerd naar gewicht. Voor deze sortering geldt de volgende indeling:Gewichtsgrenzen (g)

Sorteringscode

781-1 220

4

576- 780

6

461- 575

8

366- 460

10

306- 365

12

266- 305

14

236- 265

16

211- 235

18

191- 210

20

171- 190

22

156- 170

24

146- 155

26

136- 145

28

125- 135

30

▼M5

80-125 (alleen de variëteit Hass)

S ()

(1)Het verschil in gewicht tussen de kleinste en de grootste vrucht in een verpakkingseenheid mag niet meer dan 25 g bedragen.

▼B

▼M5

Avocado’s moeten ten minste 125 g per stuk wegen behalve in het geval van avocado’s van de variëteit Hass, die ten minste 80 g per stuk moeten wegen.

▼B

IV. TOLERANTIES

Per verpakkingseenheid gelden toleranties voor het aandeel van de producten die wat kwaliteit en grootte betreft niet beantwoorden aan de eisen voor de klasse waarin zij zijn ingedeeld.

A. Toleranties betreffende kwaliteit

i)Klasse „Extra”

5 % van het aantal vruchten of het gewicht mag bestaan uit avocado's die niet aan de eisen voor deze klasse voldoen, maar wel aan die van klasse I of, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

ii)Klasse I

10 % van het aantal vruchten of het gewicht mag bestaan uit avocado's die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse II of, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

iii)Klasse II

10 % van het aantal of gewicht mag bestaan uit avocado's die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, noch aan de minimumeisen, maar deze vruchten mogen niet aangetast zijn door rot, ernstig gekneusd zijn of enige andere afwijking vertonen waardoor zij niet meer geschikt zijn voor consumptie.

B. Toleranties betreffende sortering

Voor alle klassen mag 10 % van het totale aantal vruchten of het totale gewicht bestaan uit avocado's die beantwoorden aan de sortering onmiddellijk boven of beneden de op de verpakking vermelde sortering.

V. VOORSCHRIFTEN INZAKE PRESENTATIE

A. Uniformiteit

▼M1

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet uitsluitend bestaan uit avocado's van dezelfde oorsprong, variëteit, kwaliteit, kleur (2) en groottesortering.

▼B

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van de verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

▼M2

In afwijking van de voorgaande bepalingen in dit punt kunnen de onder deze verordening vallende producten in verkoopverpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan drie kg worden vermengd met verschillende soorten verse groenten en fruit onder de in Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie (3) vastgestelde voorwaarden.

▼B

B. Verpakking

De verpakking moet de avocado's degelijk beschermen.

Het materiaal binnenin de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn, en van een zodanige kwaliteit dat de producten niet uitwendig of inwendig worden beschadigd. Er mag materiaal, met name papier of zelfklevers, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits bij de bedrukking of de etikettering niet-giftige inkt of lijm is gebruikt.

In de verpakkingseenheid mogen geen ongerechtigheden voorkomen.

▼M4

Het op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.

▼B

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, aan éénzelfde kant, duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en van buitenaf goed zichtbaar, de volgende gegevens worden vermeld:

▼M4

A. Identificatie

De naam en het adres van de verpakker en/of de verzender.

Deze vermelding mag worden vervangen:

—voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst afgegeven of erkende code van de verpakker en/of de verzender, voorafgegaan door de vermelding „verpakker en/of verzender” of een gelijkwaardige afkorting;

—uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van de in de Gemeenschap gevestigde verkoper, voorafgegaan door de vermelding „verpakt voor:” of een gelijkwaardige vermelding. In dat geval moet op het etiket tevens de code van de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door de controlediensten noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis van die code.

▼B

B. Aard van het product

—„Avocado's”, indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is.

—Naam van de variëteit.

C. Oorsprong van het product

—Land van oorsprong en, eventueel, productiegebied of nationale, regionale of lokale benaming.

D. Handelskenmerken

—Klasse.

—Sortering, aangegeven door middel van het minimum- en het maximumgewicht.

—Ofwel sorteringscode en, indien het aantal vruchten niet overeenstemt met het getal van de sorteringscode, aantal vruchten, ofwel sorteringscode en nettogewicht van de verpakkingseenheid.

E. Officieel controlemerk (facultatief)

▼M4

De in de eerste alinea genoemde gegevens hoeven niet te worden aangebracht op de verpakkingseenheden (colli) wanneer deze laatste verkoopverpakkingen bevatten die van buitenaf zichtbaar zijn en elk van die gegevens zijn voorzien. Op deze verpakkingseenheden mag geen enkele aanduiding voorkomen die misverstanden kan veroorzaken. Wanneer deze verpakkingseenheden op een pallet worden aangeboden, moeten de betrokken gegevens zijn aangebracht op een blad dat zichtbaar op ten minste twee zijden van de pallet is bevestigd.(1) PB nr. L 297 van 21. 11. 1996, blz. 1.

(2) Voor rassen met een donkere schil wordt een verandering van kleur niet als een gebrek beschouwd, maar bij verzending moeten de vruchten binnen eenzelfde verpakkingseenheid qua kleur uniform zijn.

(3) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 65.