Home

Verordening (EG) n r. 2390/98 van de Commissie van 5 november 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bepaalde graansubstituten en verwerkte producten op basis van granen en rijst, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2245/90

Verordening (EG) n r. 2390/98 van de Commissie van 5 november 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bepaalde graansubstituten en verwerkte producten op basis van granen en rijst, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2245/90

1998R2390 — NL — 01.01.2007 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:NB: Deze geconsolideerde versie bevat referenties naar de Europese rekeneenheid en/of ecu. Vanaf 1 januari 1999 moeten beide worden gelezen als referentie naar de euro — Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad (PB L 345 van 20.12.1980, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad (PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1).
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2390/98 VAN DE COMMISSIE

van 5 november 1998

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bepaalde graansubstituten en verwerkte producten op basis van granen en rijst, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2245/90DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 715/90 (1), en met name op artikel 30, lid 1,

Overwegende dat krachtens artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1706/98 bepaalde producten vermeld in bijlage A bij Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 (3), met vrijstelling van douanerechten en dat andere producten, vermeld in voornoemde bijlage A en in artikel 1, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2072/98 (5), met een verlaagd douanerecht in de Gemeenschap worden ingevoerd als ze van oorsprong uit de ACS-staten zijn;

Overwegende dat voor de producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 de uitvoeringsbepalingen van een dergelijke regeling beperkt moeten blijven tot, enerzijds, het opleggen van de verplichting om het product met vrijstelling of verlaging van het douanerecht in te voeren uit de ACS-staat die is aangegeven op het invoercertificaat, en anderzijds, het instellen van een regeling op grond waarvan periodiek gegevens over de invoer moeten worden meegedeeld;

Overwegende dat op grond van artikel 27, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1706/98 voor de producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 van oorsprong uit de ACS-staten en uit de landen en gebieden overzee (LGO) bij rechtstreekse invoer in de Franse overzeese departementen geen douanerecht wordt toegepast binnen de grenzen van een jaarlijks contingent van 2 000 ton; dat de uitvoeringsbepalingen van een dergelijke regeling betrekking moeten hebben op de indiening van de aanvragen en de afgifte van de invoercertificaten en de rechtstreekse invoer in de overzeese departementen, alsmede de naleving van de door de Raad vastgestelde maximumhoeveelheid moeten garanderen; dat, met het oog op de doelstelling van de maatregel en het beheer van de controle op het tariefcontingent, het gebruik van de certificaten voor het in het vrije verkeer brengen strikt dient te worden beperkt tot de bedoelde departementen;

Overwegende dat die bepalingen een aanvulling, dan wel een afwijking vormen op de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1044/98 (7), of op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie van 23 mei 1995 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/98 (9);

Overwegende dat om het werkelijke gebruik van de certificaten beter te kunnen volgen, de bepaling van Verordening (EEG) nr. 3719/88 betreffende het vervroegd overleggen van de bewijzen dat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht, van toepassing moet worden verklaard;

Overwegende dat er dient op te worden gewezen dat de gedeeltelijke terugbetaling van de invoerrechten die voortvloeit uit de verlaging van de douanerechten vanaf 1 januari 1996, plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 82/97 (11), en de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1677/98 (13);

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2245/90 van de Commissie van 31 juli 1990 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling voor invoer van producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/97 (15), moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Bij deze verordening worden de bepalingen vastgesteld van de regeling voor invoer van

—producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 van oorsprong uit de ACS-staten, in de Gemeenschap (titel I);

—producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11, van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, in de Franse overzeese departementen (titel II).

▼M2

Het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie (16), Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie (17) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (18) is van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

▼BTITEL I

Artikel 2

1. Voor het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11, overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1706/98, wordt in vak 8 van de certificaataanvraag en van het invoercertificaat de ACS-staat van oorsprong van het product vermeld. Het certificaat brengt de verplichting mee om uit deze staat in te voeren.

▼M2

2. In vak 24 van het invoercertificaat moet één van de in bijlage I opgenomen vermeldingen voorkomen.

▼B

Artikel 3

De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van elke maand de hoeveelheden mee waarvoor in de vier voorgaande weken certificaten voor invoer van producten van oorsprong uit de in artikel 1 bedoelde ACS-staten zijn aangevraagd; hierbij worden de gegevens per code van de tariefnomenclatuur en per land van oorsprong uitgesplitst.TITEL II

▼M2

Artikel 4

Voor het in het vrije verkeer brengen van producten van de GN-codes 0714 10 91 en 0714 90 11 in de Franse overzeese departementen overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2286/2002 gelden de volgende bijzondere bepalingen:

a)Het toezicht op deze invoer vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als bij de invoercontingenten met volgnummer 09.4192.

b)De certificaataanvraag mag niet op meer dan 500 ton per aanvrager betrekking hebben.

c)In vak 8 van de certificaataanvraag en van het invoercertificaat wordt de ACS staat of het land of gebied overzee (LGO) vermeld waaruit het product afkomstig is. Het certificaat brengt de verplichting mee om uit dit land of gebied in te voeren.

d)In vak 24 van het invoercertificaat moet één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen voorkomen.

▼B

Artikel 5

1. De certificaataanvragen kunnen elke maandag tot 13.00 uur (Belgische tijd) en, als die dag geen werkdag is, de eerstvolgende werkdag tot 13.00 uur bij de bevoegde instanties van de lidstaten worden ingediend.

▼M2

2. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk om 13 uur (Brusselse tijd) op de werkdag volgende op die van de indiening van de aanvraag de totale hoeveelheid mee waarop de certificaataanvragen betrekking hebben, uitgesplitst naar oorsprong en naar productcode.

▼M2 —————

▼M2

4. Het invoercertificaat wordt afgegeven op de vierde werkdag volgende op de in artikel 5, lid 2, bedoelde mededeling.

5. De afgegeven certificaten zijn uitsluitend geldig voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen, en wel met ingang van de dag van hun feitelijke afgifte in de zin van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000, tot en met het einde van de tweede maand volgende op die datum, binnen het jaar van afgifte.

▼B

Artikel 6

In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 mag de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter zijn dan die welke is aangegeven in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat; in verband hiermee wordt in vak 19 van het certificaat het cijfer 0 ingevuld.TITEL III

Algemene bepalingen

Artikel 7

1. In afwijking van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1162/95 bedraagt de zekerheid voor het invoercertificaat 0,5 ECU per ton.

2. Wanneer als gevolg van de toepassing van artikel 5, lid 3, de hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven, kleiner is dan die waarvoor het is aangevraagd, wordt de zekerheid die op dat verschil betrekking heeft, vrijgegeven.

3. Artikel 5, lid 1, vierde streepje, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 is niet van toepassing.

Artikel 8

Verordening (EEG) nr. 2245/90 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M2
BIJLAGE I

In het Bulgaars

:

—продукт АКТБ:

—освобождаване от мито

—Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

In het Spaans

:

—Producto ACP:

—exención del derecho de aduana

—apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2286/2002

In het Tsjechisch

:

—Produkt AKT:

—osvobozené od cla

—nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

In het Deens

:

—AVS-produkt:

—toldfritagelse

—forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

In het Duits

:

—Erzeugnis AKP:

—Zollfrei

—Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

In het Ests

:

—AKV riikide toode:

—Tollimaksuvaba

—Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

In het Grieks

:

—Πρoϊόν ΑΚΕ:

—Απαλλαγή από δασμoύς

—Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 1 παράγραφoς 3

In het Engels

:

—ACP product:

—exemption from customs duty

—Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

In het Frans

:

—produit ACP:

—exemption du droit de douane

—règlement (CE) no 2286/2002, article 1, paragraphe 3

In het Italiaans

:

—prodotto ACP:

—esenzione dal dazio doganale

—regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

In het Lets

:

—AĀK produkts:

—atbrīvots no muitas nodevas

—Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

In het Litouws

:

—AKR produktas:

—atleistas nuo muito mokesčio

—Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

In het Hongaars

:

—AKCS-termék:

—vámmentes

—2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

In het Nederlands

:

—Product ACS:

—vrijgesteld van douanerecht

—Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

In het Pools

:

—Produkt AKP:

—zwolnienie z należności celnych

—art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

In het Portugees

:

—produto ACP:

—isenção do direito aduaneiro

—Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 3 do artigo 1.o

In het Roemeens

:

—produs ACP:

—scutit de taxe vamale

—Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

In het Slowaaks

:

—Výrobok zo štátov AKP

—oslobodenie od cla

—nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

In het Sloveens

:

—AKP proizvodi

—oproščeni carinskih dajatev

—Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

In het Fins

:

—AKT-maista:

—Tullivapaa

—asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

In het Zweeds

:

—AVS-produkt:

—Tullfri

—Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3
BIJLAGE II

In het Bulgaars

:

—продукт АКТБ/ОСТ:

—освобождаване от мито

—Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

—важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

In het Spaans

:

—Producto ACP/PTU:

—exención del derecho de aduana

—apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2286/2002

—exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

In het Tsjechisch

:

—AKT/ZZÚ produkty:

—osvobozeno od cla

—nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

—platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

In het Deens

:

—AVS/OLT-produkt:

—toldfritagelse

—forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

—gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

In het Duits

:

—Erzeugnis AKP/ÜLG:

—Zollfrei

—Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

—gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

In het Ests

:

—AKV/ÜMT riikide toode:

—Tollimaksuvaba

—Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

—Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

In het Grieks

:

—Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

—Απαλλαγή από δασμoύς

—Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 3 παράγραφoς 4

—Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλo-φoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

In het Engels

:

—ACP/OCT product:

—exemption from customs duty

—Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

—valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

In het Frans

:

—produit ACP/PTOM:

—exemption du droit de douane

—règlement (CE) no 2286/2002, article 3, paragraphe 4

—exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

In het Italiaans

:

—prodotto ACP/PTOM:

—esenzione dal dazio doganale

—regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

—valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

In het Lets

:

—AĀK/AZT produkts:

—atbrīvots no muitas nodevas

—Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

—ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

In het Litouws

:

—AKR/UŠT produktas:

—atleistas nuo muito mokesčio

—Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

—galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

In het Hongaars

:

—AKCS/TOT-termék:

—vámmentes

—2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

—kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

In het Nederlands

:

—Product ACS/LGO:

—vrijgesteld van douanerecht

—Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

—geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

In het Pools

:

—Produkt AKP/KTZ:

—zwolnienie z należności celnych

—art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

—ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

In het Portugees

:

—produto ACP/PTU:

—isenção do direito aduaneiro

—Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 4 do artigo 3.o

—válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

In het Roemeens

:

—produs ACP/TTPM:

—scutit de taxe vamale

—Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

—valabil doar pentru punerea în liberă circulație în departamentele de peste mări

In het Slowaaks

:

—výrobok zo štátov AKP/ZKU

—oslobodenie od cla

—nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

—platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

In het Sloveens

:

—AKP/ČDO

—oproščene carinskih dajatev

—Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

—Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

In het Fins

:

—AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

—Tullivapaa

—asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

—voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

In het Zweeds

:

—AVS/ULT-produkt:

—Tullfri

—Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

—Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna(1) PB L 215 van 1. 8. 1998, blz. 12.

(2) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(3) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.

(4) PB L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(5) PB L 265 van 30. 9. 1998, blz. 4.

(6) PB L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(7) PB L 149 van 20. 5. 1998, blz. 11.

(8) PB L 117 van 24. 5. 1995, blz. 2.

(9) PB L 56 van 26. 2. 1998, blz. 12.

(10) PB L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

(11) PB L 17 van 21. 1. 1997, blz. 1.

(12) PB L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.

(13) PB L 212 van 30. 7. 1998, blz. 18.

(14) PB L 203 van 1. 8. 1990, blz. 47.

(15) PB L 196 van 24. 7. 1997, blz. 43.

(16) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(17) PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.

(18) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13..