Home

Besluit van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (1999/70/EG)

Besluit van de Raad van 25 januari 1999 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (1999/70/EG)

1999D0070 — NL — 27.07.2009 — 019.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 januari 1999

betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken

(1999/70/EG)

(PB L 022, 29.1.1999, p.69)

Gewijzigd bij:
▼B

BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 januari 1999

betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken

(1999/70/EG)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 27, lid 1,

Gezien de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (hierna „ECB” te noemen) van 12 november 1998 (1),

Overwegende dat de rekeningen van de ECB en van de nationale centrale banken (hierna NCB's te noemen) worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants die zijn aanbevolen door de raad van bestuur van de ECB en aanvaard door de Raad;

Overwegende dat de ECB heeft aanbevolen de externe accountants die door elke deelnemende NCB zijn benoemd, opnieuw te benoemen, onverminderd een mogelijk later besluit,

BESLUIT:Artikel 1

▼M7

1. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises worden aanvaard als externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, met ingang van het boekjaar 2005 voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging.

▼M20

2. Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft wordt benoemd tot de externe accountant van de Deutsche Bundesbank voor de boekjaren 2009 tot en met 2014.

▼M13

3. Deloitte, S.L. wordt aanvaard als externe accountant van Banco de España voor de boekjaren 2006 tot en met 2008.

Dit mandaat kan jaarlijks worden verlengd tot en met het einde van het boekjaar 2012.

▼M11

4. Deloitte & Associés en Mazars & Guerard worden hierbij gezamenlijk benoemd tot externe accountants van de Banque de France voor de boekjaren 2006 tot en met 2011.

KPMG N.V. wordt hierbij benoemd tot plaatsvervangend accountant van de Banque de France voor de boekjaren 2006 tot en met 2011.

▼M9

5. Deloitte & Touche wordt met ingang van het boekjaar 2005 voor drie jaar aanvaard als externe accountant van de Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, met de mogelijkheid van verlenging.

▼M5

6. PricewaterhouseCoopers Spa wordt aanvaard als externe accountant van de Banca d'Italia met ingang van het boekjaar 2004, voor een periode van drie jaar die met dezelfde duur kan worden verlengd;

▼M19

7. KPMG AUDIT Sarl wordt aanvaard als externe accountant van de Banque centrale du Luxembourg voor de boekjaren 2009 tot en met 2013.

▼M21

8. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. wordt aanvaard als externe account van De Nederlandsche Bank voor de boekjaren 2008 tot en met 2011.

▼M14

9. TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH en Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH worden gezamenlijk aanvaard als externe accountants van de OeNB voor het boekjaar 2006.

BDO Auxilia Treuhand GmbH en Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH worden gezamenlijk aanvaard als plaatsvervangende externe accountants van de OeNB voor het boekjaar 2006.

Dit mandaat kan jaarlijks worden verlengd met een maximale looptijd van vijf jaar en eindigt ten laatste met het boekjaar 2010.

▼M6

10. PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. wordt aanvaard als de externe accountant van de Banco de Portugal met ingang van het boekjaar 2004, voor een periode van één jaar die met dezelfde periode kan worden verlengd.

▼M17

11. KPMG Oy Ab wordt aanvaard als externe accountant van Suomen Pankki voor de boekjaren 2008 tot en met 2012.

▼M7

12. Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA worden aanvaard als externe accountants van de Bank van Griekenland voor het boekjaar 2005, met de mogelijkheid van verlenging voor één jaar.

▼M22

13) Deloitte revizija d.o.o. wordt aanvaard als de externe accountant van de Banka Slovenije voor de boekjaren 2009 tot en met 2011.

▼M15

14. PricewaterhouseCoopers Limited wordt aanvaard als externe accountant van de Central Bank of Cyprus voor de boekjaren 2008 tot en met 2012.

▼M18

15. KPMG wordt aanvaard als externe accountants van de Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta voor de boekjaren 2009 tot en met 2013.

▼B

Artikel 2

Dit besluit wordt ter kennis van de ECB gebracht.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt is het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.(1) PB C 411 van 31.12.1998, blz. 11.