Home

Beschikking van de Commissie van 21 december 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761) (Voor de EER relevante tekst) (2000/86/EG)

Beschikking van de Commissie van 21 december 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761) (Voor de EER relevante tekst) (2000/86/EG)

2000D0086 — NL — 06.09.2005 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1999

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/86/EG)

(PB L 026, 2.2.2000, p.26)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1999

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/86/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG van de Raad (2), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een team van deskundigen van de Commissie heeft bij een controlebezoek aan China nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2)

De wettelijke voorschriften van China inzake de gezondheidsinspectie en de controle van visserijproducten kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd aan die welke bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld.

(3)

De „State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)” in China is in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(4)

De in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat moeten ook de vaststelling omvatten van een certificaatmodel, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de voor de ondertekening ervan gemachtigd persoon.

(5)

Krachtens artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moet op de verpakking van visserijproducten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn vermeld.

(6)

Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moet een lijst van erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelopslagplaatsen worden opgesteld. Overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG (3) moet een lijst van geregistreerde vriesschepen worden opgesteld. De bedoelde lijsten moeten worden opgesteld aan de hand van een mededeling van de CIQ SA aan de Commissie. Bijgevolg moet de CIQ SA ervoor zorgen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

(7)

De CIQ SA heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften en, wat de erkenning of de registratie van inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of vriesschepen van herkomst betreft, ten aanzien van de inachtneming van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke bij die richtlijn zijn vastgesteld.

(8)

Op grond van de resultaten van het controlebezoek moet Beschikking 97/368/EG van de Commissie van 11 juni 1997 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong uit China (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/321/EG (5), worden ingetrokken.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:▼M2

Artikel 1

De General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) is de bevoegde instantie in China om te controleren of en te certificeren dat visserij- en aquacultuurproducten aan de voorschriften van Richtlijn 91/493/EEG voldoen.

▼B

Artikel 2

Ten aanzien van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit China gelden de volgende eisen:

1.Iedere zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

2.De producten moeten afkomstig zijn van op de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksschepen of koelopslagplaatsen, dan wel geregistreerde vriesschepen.

3.Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord „China” en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats op het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

▼M2

2. Op de certificaten worden de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van AQSIQ en het officiële stempel van AQSIQ in een andere kleur aangebracht dan die van de overige vermeldingen.

▼B

Artikel 4

Beschikking 97/368/EG wordt ingetrokken.

▼M1

Artikel 4 bis

De lidstaten mogen invoer van visserijproducten van oorsprong uit China uit niet in bijlage B vermelde inrichtingen toestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.de inrichtingen waren door de lidstaat van invoer op 22 december 1999 erkend,

2.het gezondheidscertificaat mag niet later dan 2 februari 2000 door de bevoegde Chinese instantie zijn afgegeven, en

3.dergelijke visserijproducten werden niet later dan 1 maart 2000 bij de inspectiepost aan de grens van de Gemeenschap aangeboden, en mogen uitsluitend op het grondgebied van de lidstaat van invoer of op dat van andere lidstaten die de betrokken inrichting van oorsprong heeft erkend, in de handel worden gebracht.

▼B

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

▼M2
BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor voor de uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde visserijproducten uit China, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, ongeacht de vorm

Referentienummer:Land van verzending:CHINABevoegde instantie:General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)I. Identificatie van de visserijproductenOmschrijving van het visserijproduct/aquacultuurproduct (1):soort (wetenschappelijke naam):presentatie van het product en aard van de behandeling (2):Codenummer (indien beschikbaar):Aard van de verpakking:Aantal verpakkingen:Nettogewicht:Vereiste temperatuur bij opslag en vervoer:II. Oorsprong van de productenNaam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting (inrichtingen), fabrieksschip (fabrieksschepen), het koelhuis (de koelhuizen) of het vriesschip (de vriesschepen) die door AQSIQ voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap is (zijn) erkend/geregistreerd:III. Bestemming van de productenDe producten worden verzonden:van:(Plaats van verzending)naar:(Land en plaats van bestemming)(1) Schrappen hetgeen niet van toepassing is.(2) Levend, gekoeld, bevroren, gezouten, gerookt of ingeblikt.

per (vervoermiddel)Naam en adres van de afzender:Naam van de geadresseerde en leveringsadres:IV.GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven beschreven visserij- of aquacultuurproducten:1) zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen zijn behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënevoorschriften;2) op hygiënische wijze zijn gelost, behandeld en, in voorkomend geval, verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid en opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;3) een gezondheidscontrole hebben ondergaan overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;4) zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en vervoerd overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;5) niet afkomstig zijn van giftige of biotoxinen bevattende soorten;6) voldoen aan de organoleptische, parasitologische, chemische en microbiologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten voor bepaalde categorieën visserijproducten zijn vastgesteld.Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart de bepalingen van Richtlijn 91/493/EEG, Richtlijn 92/48/EEG en Beschikking 2000/86/EG te kennen.Gedaan te , op(Plaats)(Datum)Officieel stempel (1)Handtekening van de officiële inspecteur (1)(Naam in hoofdletters, functie en kwalificaties van de ondertekenaar)(1) De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van de kleur van de andere gegevens op het certificaat.

▼B
ANEXO B —BILAG B —ANHANG B —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β —ANNEX B —ANNEXE B —ALLEGATO B —BIJLAGE B —ANEXO B —LIITE B —BILAGA B

LISTA DE ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES AUTORIZADOS O REGISTRADOS —LISTE OVER AUTORISEREDE/REGISTREREDE VIRKSOMHEDER/FARTØJER —VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE/FISCHEREIFAHRZEUGE —ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΛΟΙΩΝ —LIST OF APPROVED/REGISTERED ESTABLISHMENTS/VESSELS —LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/NAVIRES AGRÉÉS/ENREGISTRÉS —ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI RICONOSCIUTI O REGISTRATI —LIJST VAN ERKENDE/GEREGISTREERDE INRICHTINGEN/VAARTUIGEN —LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/NAVIOS APROVADOS/REGISTADOS —LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ/REKISTERÖIDYISTÄ LAITOKSISTA/ALUKSISTA —FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA/REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR/FARTYG(1)

(2)

(3)

(4)

1200/02019

Tianjin Oriental Fishery Ltd

ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEV. AREA

TIANJIN

PP

1200/02028

Tianjin Smart Gulf Foodstuffs Co., Ltd

JINNAN DISTRICT

TIANJIN

PP

1200/20001

CNFC 9305

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20002

CNFC 9306

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20003

CNFC 9307

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20004

CNFC 9308

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20005

Yuanyu 1

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20006

Yuanyu 15

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20007

Yuanyu 627

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20008

Yuanyu 629

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20009

CNFC 9511

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20010

CNFC 9514

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20011

Zhongshui 9201

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20012

Zhongshui 9202

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20013

Puyu 6009

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20014

Jiuyuan 811

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20015

Puyu 6001

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20016

Puyu 6015

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20017

CNFC 9501

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20018

CNFC 9503

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20019

Minyu 701

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20020

Minfei 1

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20021

Minfei 3

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20022

Zhijiang 3

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20023

Zhijinag 5

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20024

Zhijinag 1

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20025

Sulianyu 601

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20026

Suyu 605

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20027

Suyu 613

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20028

Yuanyu 2

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20029

Yuanyu 19

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20030

Yuanyu 17

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20031

Yuanyu 628

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20032

Yuanyu 630

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20033

CNFC 9510

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20034

CNFC 9512

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20035

CNFC 9515

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20036

Puyu 6010

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20037

Jiuyuan 812

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20038

Puyu 6002

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20039

Puyu 6016

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20040

CNFC 9502

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20041

CNFC 9504

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20042

Minyu 702

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20043

Minfei 2

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20044

Minfei 4

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20045

Zhijiang 4

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20046

Zhijiang 6

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20047

Zhijiang 2

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20048

Sulianyu 602

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20049

Suyu 606

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20050

Suyu 614

XIDAN

BEIJING

ZV

1200/20051

CNFC 9509

XIDAN

BEIJING

ZV

1300/02211

Tangshan Jiamei Aquaic Products & Foodstuffs Co., Ltd

LUBEI DISTRICT

TANGSHAN

PP

2100/01001

Dalian Shengnuo Foodstuffs Co., Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02001

Liaoning Dalian Ocean Fishery Group Co., Freezing & Processing Plant

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02004

Liaoning Foodstuffs Imp., & Exp., Co., Cold Storing Plant

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02019

Dalian Changfeng Foodstuffs Co., Ltd

PULANDIAN CITY

LIAONING PROVINCE

PP

2100/02026

Dalian Rifu Foodstuffs Co., Ltd Frozen Factory

PULANDIAN

DALIAN

PP

2100/02027

Dalian Yunsheng Foodstuffs Co., Ltd

PULANDIAN CITY

LIAONING PROVINCE

PP

2100/02060

Dalian Zhongwei Fishery Products Co., Ltd

DALIAN

LIAONING

PP

2100/02091

Dalian Zhangzidao Fishery Group Yongxiang Aquatic Product Co.

CHANGHAI COUNTRY

DALIAN

PP

2100/02116

Dalian Zhonling Marine Food Company Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02120

Dalian Jianghai Food Co., Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02128

Dalian Sea Dragon Seafood Foodstuffs Co., Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02141

Dalian Tongyuan Foodstuffs Co., Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02149

Dalian Jinzhou Yulong Food Frozen Factory

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02152

Dalian Jinzhou Dashan Seafoods Processing Factory

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02158

Dalian Rifeng Aquatic Products Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02172

Zhuanghe Heidao Town Er Dao Gou Frozen Factory

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02173

Dalian Hualian Food Co., Ltd

WULU TOWN

ZHUANGHE

PP

2100/02175

Dalian Hongye Sea Products Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02223

Jinzhou Sea Fishery General Company No 2 Product Processing Factory

ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE

JINZHOU

PP

2100/02292

Donghai Freezing Factory, Dalian Economic and Technical Development Zonz

DONGHAI VILLAGE

DALIAN

PP

2100/02293

Dalian fari Marine Foodstuffs Co., Ltd

ECONOMIC & TECHNICAL DEV. ZONE

DALIAN

PP

2100/02294

Dalian Huamei Seafoods Co., Ltd

ECONOMIC & TECHNICAL DEV. ZONE

DALIAN

PP

2100/02315

Genghai

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

FV

2100/02316

Yunhai

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

FV

2100/02317

Tongxinghai

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

FV

2100/02318

Fuxinghai

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

FV

2100/02321

Dalian Dongji Foodstuffs Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02323

Dalian Daoqi Food Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02335

Dalian Xiangshan Marine Products Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02337

Dalian Zhonghan Aquatic Products Co., Ltd

COMMUNE ZHUANGHE

LIAONING

PP

2100/02339

The Freezing Factory, Dalian Rixin Aquaculture Co., Ltd

PULANDIAN

DALIAN

PP

2100/02340

China Dalian Zhongtai Aquatic Products Co., Ltd

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02341

Dalian Yanming Foodstuffs Co., Ltd Frozen Factory

PULANDIAN

DALIAN

PP

2100/02363

Dalian Shinko Marine Co., Ltd

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02364

Dalian Caiyang Aquatic Products Co., Ltd

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

PP

2100/02371

Cofco Dandong Sanxing Foreign Trade Cold Storage & Processing Factory

ZHENXING DISTRICT

DANDONG

PP

2100/02385

Dalian Sitong Sea Products Co. Ltd

ZHUANGHE

LIAONING

PP

2100/02387

Dalian Zhudao Foodstuffs Co., Ltd

ZHUANGHE

LIAONING

PP

2100/02388

Dalian Ningri Food Industrial Co., Ltd Processing Factory

GANJINGZI DISTRICT, LIAONING

DALIAN

PP

2100/02403

Xinxinghai

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

FV

2100/02437

Dalian Seagem Foodstuffs Co., Ltd

ZHUANGHE CITY

DALIAN

PP

2100/02720

Liaoyu 811

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02721

Liaoyu 812

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02722

Liaoyu 827

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02723

Liaoyu 828

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02724

Liaoyu 831

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02725

Liaoyu 832

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02726

Liao Yu Leng 3

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02727

Liao Yu Leng 4

GANJINGZI DISTRICT

DALIAN

ZV

2100/02728

Zhangyuanyu 3

CHANGHAI

DALIAN

ZV

2100/02729

Zhangyuanyu 4

CHANGHAI

DALIAN

ZV

2100/02730

Zhangyuanyu 5

CHANGHAI

DALIAN

ZV

2100/02731

Zhangyuanyu 6

CHANGHAI

DALIAN

ZV

2100/29020

Dalian Youlian Seafood Co., Ltd

JINZHOU DISTRICT

DALIAN

PP

3100/02028

Kai Xing MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.)

SHANGHAI

FV

3100/02029

Kai Fa MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.)

SHANGHAI

FV

3100/02030

Kai Feng MV (Shanghai Deepsea Fisheries Co.)

SHANGHAI

FV

3100/02031

Kai Tuo MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.)

SHANGHAI

FV

3100/02032

Kai Chuang MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.)

SHANGHAI

FV

3100/02039

Shanghai Ho Ho Food Factory

SHANGHAI

PP

3100/20236

Kai Ming MV (Sanhai Deepsea Fisheries Corp.)

SHANGHAI

FV

3200/02163

Xinyi Aquatic Products Freezing & Processing Factory

XINYI CITY

JIANGSU

PP

3200/02192

Yancheng Aquatic Product Co., Freezing Plant

YANGCHENG CITY

JIANGSU

PP

3200/02195

Huaiyin Earth Green Foodstuffs Co., Ltd

HUAIYIN CITY

JIANGSU

PP

3200/02230

Huaiyin Hongze Lake Green Foodstuffs Co., Ltd

HONGZE COUNTY

JIANGSU

PP

3200/02320

Jiangsu Zhenfeng Group Food Company

DAFENG

JIANGSU

PP

3200/02339

Yancheng Yaou Seafoods Co., Ltd

DAFENG

JIANGSU

PP

3300/02001

Aquatic Products Processing Factory of China National Zhoushan Marine Fisheries Company

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

PP

3300/02003

Zhoushan Industrial Co., Ltd Cold Storage

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

PP

3300/02008

The Third Cold Storage Plant of Zhoushan Ocean Fishery Group Corp.

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

PP

3300/02023

Ming Chang MV (Zhoushan Deep Sea Fisheries Corp.)

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

FV

3300/02024

Ming Zhu MV (Zhoushan Deep Sea Fisheries Corp.)

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

FV

3300/02037

Zhoushan Industrial Co., Ltd Food Processing Factory

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

PP

3300/02126

Ningbo Jiuzhou Foods Co., Ltd

XIANGSHAN

NINGBO

PP

3300/02131

Zhejiang Aquatic Products Imp., & Exp., Corp., Wenzhou Cold Store

LONGWAN DISTRICT

WENZHOU

PP

3300/02138

Wenzhou Anda Aquatic Products Co., Ltd

PINGYANG

ZHEJIANG

PP

3300/02162

Wenling Shatou Sea Food Cold Storage Plant

WENLING

ZHEJIANG

PP

3300/02164

Wenling No 1 Aquatic Products Cold storage

WENLING

ZHEJIANG

PP

3300/02178

Fenghua Hailiqu Frozen Foods Co., Ltd

FENGHUA

NINGBO

PP

3300/02185

Zhejian Cereals, Oils & Foodstuffs I/E Corp. Yueqing Cooperative Cold Storage Plant

YUEQING

ZHEJIANG

PP

3300/02190

Zhejjian Zhoushan Haisilk Aquatic Products Co. Ltd

ZHOUSHAN

ZHEJIANG

PP

3300/02331

Yuhum Minzhu Freezing Plant

YUHUAN

ZHEJIANG

PP

3300/02535

Pingyang Xingyi Aquatic Products Co., Ltd

WENZHOU

ZHEJIANG

PP

3300/02562

Ruian Huasheng Aquatic Products Factory

RUIAN

ZHEJIANG

PP

3302/02003

Ningbo Yuping Frozen Foods, Co., Ltd

FENGHUA

NINGBO

PP

3302/02012

Ningbo Dayu Food Co., Ltd

XIANGSHAN

NINGBO

PP

3502/02030

Xiamen Tong An General Food Industrial Co., Ltd

XIAMEN

FUJIAN

PP

3700/01013

Rongcheng Canned Factory

SHENSHAN

SHANDONG

PP

3700/01019

Rong Cheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd

SHIDAO

PP

3700/01032

Qingdao Canned Factory

JIAONAN CITY

QINGDAO

PP

3700/01045

Qingdao Nifod Foods Co., Ltd

HUANGDAO

QINGDAO

PP

3700/02009

Shandong Foodstuffs Imp., & Exp., Corp., Qingdao Refrigeration Plant

QINGDAO

PP

3700/02014

Fuchang Refrigeration Plant

QINGDAO

PP

3700/02017

QingDao HaiZhen Foodstuff Cold Storage & Processing

QINGDAO

PP

3700/02019

Qingdao Jiayuan Aquatic (Group) Co.

LAOSHAN

QINGDAO

PP

3700/02020

Shangma Town Processing Refrigeration Plant

SHANGMA TOWN

QINGDAO

PP

3700/02023

Qingdao Hongdao Seafood Development Corporation

CHENGYANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02025

Qingdao Fuhua Aquatic Foodstuffs Co., Ltd

LICANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02033

(H.K.) QinDao SanYang Aquatic Products Co., Ltd

HUANGDAO

QINGDAO

PP

3700/02036

Qingdao Shimeian Cold Storage Plant

LICANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02039

Qingdao Haifeng Group Co., Cold Storage Plant

QINGDAO

PP

3700/02041

QingDao KangDa No 2 Cold Storage Plant

JIAONAN

PP

3700/02055

Jimo Foreign Trade Refrigeration Plant

JIMO

QINGDAO

PP

3700/02089

Rongcheng Taixiang Aquatic Co., Ltd

RONGCHENG

WEIHAI

PP

3700/02123

Rushan Huaen Aquatic Co., Ltd

RIZHAO CITY

SHANDONG

PP

3700/02139

National Fisheries Yantai Marine Fisheries Corp., Aquatic Products Processing Factory

ZHIFU DISTRICT

YANTAI

PP

3700/02173

Shandong Longkou Aquatic Product Comprehensive Corporation

LINQU

SHANDONG

PP

3700/02216

Qingdqo Huaguan Food Co., Ltd

CHENGYANG

QINGDAO

PP

3700/02306

Rizhao Shijiu Aquatic Products Cold Storage Plant

RIZHAO

PP

3700/02311

Qingdao Aquatic Products Supply and Marketing General Corp. Processing Factory

QINGDAO

PP

3700/02314

Rizhao Rirong Aquatic Products & Foods Co., Ltd

RIZHAO

SHANDONG

PP

3700/02317

Shandong Foodstuffs Imp., & Exp., Huanghai Corp.

RIZHAO

SHANDONG

PP

3700/02329

Qingdao Hongfu Food Co., Ltd

CHENGYANG

QINGDAO

PP

3700/02346

Taihe

QINGDAO

FV

3700/02372

Rushan Huanhong Aquatic Products Co. Ltd

RUSHAN

SHANDONG

PP

3700/02403

Yand Yuan No 1

YANTAI

FV

3700/02404

Yand Yuan No 2

YANTAI

FV

3700/02405

Yan Yuan No 3 Yantal Pelagic Fisheries Company

YANTAI

SHANDONG

FV

3700/02411

Qingdao Biwan Marine Corporation

LAOSHAN DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02436

Taiping

QINGDAO

FV

3700/02437

Taian

QINGDAO

FV

3700/02446

Qingdao Yilufa Foodstuffs Company

CHENGYANG

QINGDAO

PP

3700/02462

QingDao Laoshan Foodstuff

LICANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02499

Shandong Yongkang Food Co., Ltd

YANTAI ETDZ

SHANDONG

PP

3700/02529

Jiaozhou Tianyu Frozen Foodstuff Factory

JIAOZHOU

QINGDAO

PP

3700/02534

Qingdao Shunzheng Foods Co., Ltd

CHENGYANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02548

Qingdao Dayang Foods Co., Ltd

JIAOZHOU DAGUHE INDUSTRIAL ZONE

QINGDAO

PP

3700/02551

Qingdao Chengtao Foodstuffs Co., Ltd

CHENGYANG

QINGDAO

PP

3700/02555

Qingdao Dongyang Foodstuffs Industrial Co., Ltd

LAOSHAN

QINGDAO

PP

3700/02556

Qingdao Sanlian Cold Storage Factory

JIMO

QINGDAO

PP

3700/02579

Weihai Zhongtai Aquatic Products Co., Ltd

WEIHAI E.T.D. ZONE

SHANDONG

PP

3700/02580

Qingdao Dongwon Food Co., Ltd

CHENGYANG

QINGDAO

PP

3700/02585

Qingdao Tianyuan Aquatic Foodstuffs Co., Ltd

SHAZIKOU TOWN

QINGDAO

PP

3700/02595

Rizhao Changhua Aquatic Foodstuffs Co., Ltd

RIZHAO

SHANDONG

PP

3700/02601

Dalian Tangmu Seafood Products Co., Ltd Laizhou Processing Plant

LAIZHOU CITY

SHANDONG

PP

3700/02619

Chang Sheng

YANTAI

FV

3700/02620

Yantai Aquatic Products & Supplying Marketing Co., Haifa Food Branch

ZHIFU DISTRICT

YANTAI

PP

3700/02626

Rongcheng Jiarong Foodstuffs Co., Ltd

RONGCHENG

SHANDONG

PP

3700/02645

Qingdao Kangyang Foods Co., Ltd

JIAONAN

PP

3700/02646

Qingdao Chengyang District Cheng Dong Cold Storage And Processing Plant

CHENGYANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02647

China National Fisheries (Group) Corp., QingDao Processing Plant

CHENGYANG DISTRICT

QINGDAO

PP

3700/02656

Weihai Dongwon Food Co., Ltd

WEIHAI ETDZ.

SHANDONG

PP

3700/02657

Qingdao Daxiang Foods Co., Ltd

YINGSHANG TOWN

JIMO

PP

3700/02659

Aqua Goods (Qingdao) Co., Ltd

JIAOZHOU DAGUHE INDUSTRIAL ZONE

QINGDAO

PP

3700/02690

Qingdao Jiaodong Foodstuffs Development Co., Ltd

QINGDAO

SHANDONG

PP

3700/20001

Yanyu 801

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20002

Jingyu 803

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20003

Zhongshui 9416

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20004

Zhongshui 9418

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20005

Yanyu 617

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20006

Yanyu 621

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20007

Jingyu 804

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20008

Yanyu 629

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20009

Yanyu 631

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20010

CNFC 9310

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20011

CNFC 9312

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20012

Qingyu 801

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20013

Zhongshui 9203

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20014

Zhongshui 9417

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20015

Zhongshui 9419

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20016

Yanyu 618

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20017

Yanyu 619

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20018

Yanyu 620

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20019

Yanyu 622

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20020

Yanyu 625

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20021

Yanyu 626

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20022

Yanyu 627

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20023

Yanyu 628

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20024

Yanyu 630

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20025

Yanyu 632

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20026

CNFC 9311

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20027

CNFC 9314

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20028

Qingyu 802

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20029

Zhongshui 9204

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20030

Haifeng 827

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20031

Haifeng 826

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20032

Haifeng 827

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20033

Haifeng 836

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20034

Haifeng 824

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20035

Haifeng 838

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20036

Haifeng 829

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20037

Haifeng 830

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20038

Haifeng 832

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20039

Haifeng 301

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20040

CNFC 21

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20041

CNFC 22

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20042

CNFC 23

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/20043

CNFC 24

XIDAN

BEIJING

ZV

3700/92138

Yantai Deep-sea Fishing Development Co., Foodstuffs Products Processing Factory

ZHIFU DISTRICT

YANTAI

PP

4200/02007

Frozen Products Works of Hubei Aquatic Products Company

WUHAN

HUBEI

PP

4200/02009

Baizhi Yongde Aquatic Products Co., Ltd of Honghu

XINDI

HONGHU

PP

4400/01040

Jieyang Rex Foods Co., Ltd

JIEDONG

GUANGDONG

PP

4400/02002

Shenzhen Allied Aquatic Produce Development Co., Ltd

BUJI

SHENZHEN

PP

4400/02042

Xinxing Aquatic Products Processing Factory

ZHONGSHAN

GUANGDONG

PP

4400/02061

Shantou Yuexing Enterprise Company

SHANTOU

GUANGDONG

PP

4400/02163

Shunde Manfeng Ell Food Co., Ltd

LONGGANG DISTRICT

PP

4400/15026

Shenzhen Amoy Foods Co., Ltd

LONGGANG DISTRICT

SHENAHEN

PP

4400/20001

Yuanyu 841

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20002

Yuanyu 842

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20003

Yuanyu 18

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20004

Yuanyu 821

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20005

Yuanyu 822

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20006

Yueyuanyu 1

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20007

Yueyuanyu 7

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20008

Yuanyu 19

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20009

Yuanyu 20

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20010

Yuanyu 401

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20011

Yueyuanyu 2

XIDAN

BEIJING

ZV

4400/20012

Yueyuanyu 8

XIDAN

BEIJING

ZV

4500/01032

Beihai Aquatic Industry General Co.

BEIHAI

GUANGXI

PP

4500/01033

Beihai Texas Aquatic Product Corp., Ltd

BEIHAI

GUANGXI

PP

4500/02014

Beihai Aquatic Industry General Co.

BEIHAI

GUANGXI

PP

4500/02020

Beihai Texas Aquatic Product Corp., Ltd

BEIHAI

GUANGXI

PP

4600/02007

Hainan Fruit Vegetable Food Allocation Co. Ltd

BEIHAI

HAINAN

PP(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

(4) PB L 156 van 13.6.1997, blz. 57.

(5) PB L 140 van 12.5.1998, blz. 17.