Home

Besluit van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2685) (Voor de EER relevante tekst) (2000/657/EG)

Besluit van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2685) (Voor de EER relevante tekst) (2000/657/EG)

2000D0657 — NL — 19.05.2005 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2000

tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2685)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/657/EG)

(PB L 275, 27.10.2000, p.44)

Gewijzigd bij:
▼B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2000

tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2685)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/657/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2247/98 van de Commissie (2), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EEG) nr. 2455/92 wordt bepaald dat de Commissie voor elke aan de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC-procedure) onderworpen chemische stof besluit of de Gemeenschap, eventueel met inachtneming van bepaalde voorwaarden, al dan niet toestemming geeft voor de invoer van die stof.

(2)

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zijn aangewezen om secretariaatsdiensten beschikbaar te stellen voor het functioneren van de interim-PIC-procedure die is vastgesteld in de slotverklaring van de conferentie van gevolmachtigden over het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, ondertekend te Rotterdam op 10 september 1998, met name in de resolutie inzake interim-overeenkomsten.

(3)

Er zijn nieuwe chemische stoffen in de interim-PIC-procedure opgenomen, als pesticide of pesticideformulering, waarvoor de Commissie van het interim-secretariaat informatie heeft ontvangen in de vorm van een ontwerpleidraad voor een besluit.

(4)

De Commissie, die als gemeenschappelijke aangewezen autoriteit optreedt, dient namens de Gemeenschap en haar lidstaten besluiten betreffende chemische stoffen toe te zenden aan het secretariaat van de interim-PIC-procedure.

(5)

Het interim-secretariaat heeft de deelnemers aan de PIC-procedure verzocht het specifieke formulier voor het antwoord van het land van invoer te gebruiken om hun invoerbesluiten te melden.

(6)

De Commissie dient waar mogelijk gebruik te maken van bestaande communautaire procedurers en dient ervoor te zorgen dat de antwoorden niet strijdig zijn met de bestaande communautaire wetgeving. De Commissie dient echter tevens rekening te houden met verboden of strenge beperkingen die de lidstaten in afwachting van een besluit van de Gemeenschap hebben ingevoerd.

(7)

De stoffen binapacryl, captafol, hexachloorbenzeen, pentachloorfenol en toxafeen zijn op communautair niveau verboden of aan strenge beperkingen onderworpen, met name bij Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/188/EEG van de Commissie (4), of bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/77/EG van de Commissie (6). Daarom dient voor deze stoffen een definitief invoerbesluit te worden genomen.

(8)

De stoffen 2,4,5-T, chloorbenzilaat, lindaan, methamidofos, methylparathion, monocrotofos, parathion en fosfamidon vallen onder de communautaire wetgeving, met name Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (7), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/50/EG van de Commissie (8), of Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden, die beide voorzien in een overgangsperiode gedurende welke de lidstaten in afwachting van een communautair besluit nationale besluiten mogen nemen over stoffen en producten die binnen hun werkingssfeer vallen (9). Daarom dient voor deze stoffen een voorlopig invoerbesluit te worden genomen.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 29 van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (10) ingestelde comité,

BESLUIT:Enig artikel

De invoerbesluiten betreffende de chemische stoffen 2,4,5-T, binapacryl, captafol, chloorbenzilaat, hexachloorbenzeen, lindaan, methamidofos, methylparathion, monocrotofos, parathion, pentachloorfenol, fosfamidon en toxafeen worden vastgesteld zoals gerapporteerd op de in de bijlage vervatte formulieren voor het antwoord van het land van invoer.
BIJLAGE

▼M3

image

►(1) M4

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M5

DEEL 1: IDENTITEIT VAN DE CHEMISCHE STOF1.1Triviale naamHexachloorbenzeen1.2CAS-nummer118-74-11.3Aard van de formulering en gehalte aan het werkzame bestanddeelDEEL 2: HET ANTWOORD INZAKE INVOER IN DIT FORMULIER HEEFT BETREKKING OP DE VOLGENDE CATEGORIE OF CATEGORIEËNX PesticidenIndustriechemicaliënZeer gevaarlijke pesticideformuleringenDEEL 3: INFORMATIE OVER EVENTUELE EERDERE ANTWOORDEN3.1Dit is het eerste antwoord voor de invoer van deze chemische stof in dit land.3.2X Dit is een wijziging van een eerder antwoord.Het eerdere antwoord was een definitief besluit.X JaNeeHet eerdere antwoord was een voorlopig antwoord.JaX NeeDatum waarop het eerdere antwoord is ingediend:27/10/2000DEEL 4. ANTWOORD INZAKE INVOER IN DE TOEKOMSTX Definitief besluit (vul deel 5 in) OFVoorlopig antwoord (vul deel 6 in)DEEL 5: DEFINITIEF BESLUIT KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN5.1X Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?X JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?X JaNee5.2Toestemming voor invoer5.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenZijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee5.4NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGEL WAAROP HET DEFINITIEVE BESLUIT GEBASEERD ISBeschrijving van de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:Het is verboden hexachloorbenzeen te produceren, op de markt te brengen of te gebruiken. Deze chemische stof is als zodanig, in preparaten of als bestanddeel van voorwerpen verboden bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 229 van 29.6.2004, blz. 5).Volledige naam en adres van de instelling/instantie die verantwoordelijk is voor het uitvaardigen van deze nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (zie het adres in deel 8).

5.5OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 6: VOORLOPIG ANTWOORD6.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee6.2Toestemming voor invoer6.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee6.4INDICATIE OF ER ACTIEF WORDT GEWERKT AAN EEN DEFINITIEF BESLUITWordt er actief gewerkt aan een definitief besluit?JaNeeGedurende de periode waarin er aan een definitief besluit wordt gewerkt, gelden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen:Termijn die ongeveer nodig is voor het nemen van een definitief besluit:Volledige naam en adres van de verantwoordelijke instelling/instantie die actief werkt aan een definitief besluit:

6.5IINFORMATIE OF HULP DIE WORDT GEVRAAGD OM TOT EEN DEFINITIEF BESLUIT TE KOMENVan het secretariaat wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het land dat kennisgeving heeft gedaan van de definitieve regelgeving wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het secretariaat wordt bij de beoordeling van de chemische stof de volgende hulp gevraagd:6.6OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 7: RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIEHexachloorbenzeen is krachtens Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) ingedeeld als: T; R48/25 (vergiftig; vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond) — Carc. Cat. 2; R45 (carcinogeen categorie 2; kan kanker veroorzaken) — N; R50/53 (gevaarlijk voor het milieu; zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken).DEEL 8: AANGEWEZEN NATIONALE AUTORITEITInstellingEuropese Commissie DG MilieuAdresWetstraat 200B-1049 Brussel

▼M1

image

►(1) M4

image

image

▼M5

DEEL 1: IDENTITEIT VAN DE CHEMISCHE STOF1.1Triviale naamMethamidofos1.2CAS-nummer10265-92-61.3Aard van de formulering en gehalte aan het werkzame bestanddeelDEEL 2: HET ANTWOORD INZAKE INVOER IN DIT FORMULIER HEEFT BETREKKING OP DE VOLGENDE CATEGORIE OF CATEGORIEËNPesticidenIndustriechemicaliënX Zeer gevaarlijke pesticideformuleringenDEEL 3: INFORMATIE OVER EVENTUELE EERDERE ANTWOORDEN3.1Dit is het eerste antwoord voor de invoer van deze chemische stof in dit land.3.2X Dit is een wijziging van een eerder antwoord.Het eerdere antwoord was een definitief besluit.JaX NeeHet eerdere antwoord was een voorlopig antwoord.X JaNeeDatum waarop het eerdere antwoord is ingediend:27/10/2000DEEL 4. ANTWOORD INZAKE INVOER IN DE TOEKOMSTDefinitief besluit (vul deel 5 in) OFX Voorlopig antwoord (vul deel 6 in)DEEL 5: DEFINITIEF BESLUIT KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN5.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee5.2Toestemming voor invoer5.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee5.4NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGEL WAAROP HET DEFINITIEVE BESLUIT GEBASEERD ISBeschrijving van de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:Volledige naam en adres van de instelling/instantie die verantwoordelijk is voor het uitvaardigen van deze nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:

5.5OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 6: VOORLOPIG ANTWOORD6.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee6.2Toestemming voor invoer6.3X Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Gewasbeschermingsmiddelen:Lidstaten die toestemming geven voor invoer (voor invoer is schriftelijke toestemming vooraf vereist): België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje.Lidstaten die geen toestemming geven voor invoer: Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden.BiocidenGeen toestemming. De chemische stof is niet geïdentificeerd of aangemeld krachtens het communautair programma voor de beoordeling van bestaande werkzame stoffen krachtens Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1). Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1) mag deze chemische stof niet voor dergelijke toepassingen worden gebruikt.Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?X JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?X JaNee

6.4INDICATIE OF ER ACTIEF WORDT GEWERKT AAN EEN DEFINITIEF BESLUITWordt er actief gewerkt aan een definitief besluit?X JaNeeGedurende de periode waarin er aan een definitief besluit wordt gewerkt, gelden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen:Methamidofos is opgenomen in het communautair programma voor de beoordeling van bestaande werkzame stoffen in het kader van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1). De beoordeling zal naar verwachting niet vóór eind 2005 worden afgerond. Intussen is het aan de lidstaten om nationale besluiten te nemen waarin zij al dan niet toestemming geven voor het gebruik van deze chemische stof als gewasbeschermingsmiddel op hun grondgebied.Termijn die ongeveer nodig is voor het nemen van een definitief besluit: tot en met 2005, wanneer de beoordeling door de Gemeenschap voor het gebruik als gewasbeschermingsmiddel zal worden afgerond.Volledige naam en adres van de verantwoordelijke instelling/instantie die actief werkt aan een definitief besluit:de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (zie het adres in deel 8).6.5INFORMATIE OF HULP DIE WORDT GEVRAAGD OM TOT EEN DEFINITIEF BESLUIT TE KOMENVan het secretariaat wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het land dat kennisgeving heeft gedaan van de definitieve regelgeving wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het secretariaat wordt bij de beoordeling van de chemische stof de volgende hulp gevraagd:6.6OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 7: RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIEMethamidofos is krachtens Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) ingedeeld als: T+; R26/28 (zeer vergiftig; zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond) — T; R24 (vergiftig; vergiftig bij aanraking met de huid) — N; R50 (gevaarlijk voor het milieu; zeer vergiftig voor in het water levende organismen).DEEL 8: AANGEWEZEN NATIONALE AUTORITEITInstellingEuropese Commissie DG MilieuAdresWetstraat 200B-1049 Brussel

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEEL 1: IDENTITEIT VAN DE CHEMISCHE STOF1.1Triviale naamPentachloorfenol en de zouten en esters daarvan1.2CAS-nummer87-86-51.3Aard van de formulering en gehalte aan het werkzame bestanddeelDEEL 2: HET ANTWOORD INZAKE INVOER IN DIT FORMULIER HEEFT BETREKKING OP DE VOLGENDE CATEGORIE OF CATEGORIEËNX PesticidenIndustriechemicaliënZeer gevaarlijke pesticideformuleringenDEEL 3: INFORMATIE OVER EVENTUELE EERDERE ANTWOORDEN3.1Dit is het eerste antwoord voor de invoer van deze chemische stof in dit land.3.2X Dit is een wijziging van een eerder antwoord.Het eerdere antwoord was een definitief besluit.X JaNeeHet eerdere antwoord was een voorlopig antwoord.JaX NeeDatum waarop het eerdere antwoord is ingediend:27/10/2000DEEL 4. ANTWOORD INZAKE INVOER IN DE TOEKOMSTDefinitief besluit (vul deel 5 in) OFX Voorlopig antwoord (vul deel 6 in)DEEL 5: DEFINITIEF BESLUIT KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN5.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee5.2Toestemming voor invoer5.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee5.4NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGEL WAAROP HET DEFINITIEVE BESLUIT GEBASEERD ISBeschrijving van de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:Volledige naam en adres van de instelling/instantie die verantwoordelijk is voor het uitvaardigen van deze nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:

5.5OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 6: VOORLOPIG ANTWOORD6.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee6.2Toestemming voor invoer6.3X Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Op enkele specifieke uitzonderingen na is het verboden pentachloorfenol te gebruiken of op de markt te brengen. Deze chemische stof is uitgesloten van bijlage I van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1) en toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten moesten daarom uiterlijk op 25 juli 2003 worden ingetrokken (Verordening (EG) nr. 2076/2002 van de Commissie houdende verlenging van de in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG bedoelde termijn en betreffende de niet-opneming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij die richtlijn en de intrekking van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stoffen bevatten (PB L 319 van 23.11.2002, blz. 3)). Deze chemische stof is echter wel geïdentificeerd maar niet aangemeld krachtens het communautair programma voor de beoordeling van bestaande werkzame stoffen krachtens Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1). Derhalve mogen de lidstaten dergelijke toepassingen tijdelijk toestaan, mits deze voldoen aan Richtlijn 1999/51/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende vijfde aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (tin, PCP en cadmium) (PB L 142 van 5.6.1999, blz. 22).Overeenkomstig deze richtlijn mogen pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan niet worden gebruikt in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in stoffen of preparaten die op de markt worden gebracht.In afwijking hiervan kunnen Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk er tot en met 31 december 2008 voor kiezen deze bepaling niet toe te passen op stoffen en preparaten die bedoeld zijn om te worden gebruikt in industriële installaties waar geen uitstoot en/of lozing van pentachloorfenol (PCP) kan plaatsvinden in grotere hoeveelheden dan bij de bestaande wetgeving is voorgeschreven:a) voor het behandelen van hout. Behandeld hout mag echter niet worden gebruikt binnen gebouwen of voor de vervaardiging en hernieuwde behandeling van i) kweekbakken, ii) verpakkingen die in aanraking kunnen komen met voor menselijke en/of dierlijke voeding bestemde onbewerkte producten, tussenproducten en/of eindproducten en iii) andere materialen waarmee de onder i) en ii) genoemde producten verontreinigd kunnen zijn;b) voor het impregneren van vezels en van zware textiel die in elk geval niet bestemd zijn voor kleding of om voor decoratieve doeleinden in meubels gebruikt te worden;c) bij wijze van hoge uitzondering kunnen de lidstaten gespecialiseerde vakmensen op hun grondgebied per geval toestemming geven om bij gebouwen van cultureel, artistiek of historisch belang of in noodsituaties een behandeling toe te passen om door de droogrotschimmel (Serpula lacrymans) en de bruinrotschimmel aangetast hout- of metselwerk ter plekke te herstellen.In ieder geval mag het totale gehalte aan hexachloordibenzoparadioxine (HCDD) van het in het kader van bovengenoemde afwijkingen als zodanig of als bestanddeel van preparaten gebruikte pentachloorfenol niet hoger zijn dan 2 ppm, mogen deze stoffen en preparaten slechts op de markt gebracht worden in verpakkingen met een inhoud van minimaal 20 liter en mogen ze niet aan het grote publiek worden verkocht.Afgezien van andere verpakkings- en etiketteringsvoorschriften dient op de verpakking van dergelijke preparaten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar te zijn vermeld: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

Lidstaten die toestemming geven voor invoer (voor invoer is schriftelijke toestemming vooraf vereist): Frankrijk, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk (tot 31 december 2008 op basis van bovengenoemde afwijkingen).Lidstaten die geen toestemming geven voor invoer: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden.Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?X JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?X JaNee6.4INDICATIE OF ER ACTIEF WORDT GEWERKT AAN EEN DEFINITIEF BESLUITWordt er actief gewerkt aan een definitief besluit?JaX NeeGedurende de periode waarin er aan een definitief besluit wordt gewerkt, gelden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen: niet van toepassing.Termijn die ongeveer nodig is voor het nemen van een definitief besluit: niet van toepassing.Volledige naam en adres van de verantwoordelijke instelling/instantie die actief werkt aan een definitief besluit:de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (zie het adres in deel 8).6.5INFORMATIE OF HULP DIE WORDT GEVRAAGD OM TOT EEN DEFINITIEF BESLUIT TE KOMENVan het secretariaat wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het land dat kennisgeving heeft gedaan van de definitieve regelgeving wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het secretariaat wordt bij de beoordeling van de chemische stof de volgende hulp gevraagd:6.6OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 7: RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIEPentachloorfenol is krachtens Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) ingedeeld als: T+; R26 (zeer vergiftig; zeer vergiftig bij inademing) — T; R24/25 (vergiftig; vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond) — Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeen categorie 3; carcinogene effecten zijn niet uitgesloten) — Xi; R36/37/38 (irriterend; irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid) — N; R50/53 (gevaarlijk voor het milieu; zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken).DEEL 8: AANGEWEZEN NATIONALE AUTORITEITInstellingEuropese Commissie DG MilieuAdresWetstraat 200B-1049 Brussel

image

image

image

DEEL 1: IDENTITEIT VAN DE CHEMISCHE STOF1.1Triviale naamToxafeen (camfechloor)1.2CAS-nummer8001-35-21.3Aard van de formulering en gehalte aan het werkzame bestanddeelDEEL 2: HET ANTWOORD INZAKE INVOER IN DIT FORMULIER HEEFT BETREKKING OP DE VOLGENDE CATEGORIE OF CATEGORIEËNX PesticidenIndustriechemicaliënZeer gevaarlijke pesticideformuleringenDEEL 3: INFORMATIE OVER EVENTUELE EERDERE ANTWOORDEN3.1Dit is het eerste antwoord voor de invoer van deze chemische stof in dit land.3.2X Dit is een wijziging van een eerder antwoord.Het eerdere antwoord was een definitief besluit.X JaNeeHet eerdere antwoord was een voorlopig antwoord.JaX NeeDatum waarop het eerdere antwoord is ingediend:27/10/2000DEEL 4. ANTWOORD INZAKE INVOER IN DE TOEKOMSTX Definitief besluit (vul deel 5 in) OFVoorlopig antwoord (vul deel 6 in)DEEL 5: DEFINITIEF BESLUIT KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGELEN5.1X Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?X JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?X JaNee5.2Toestemming voor invoer5.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenZijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee5.4NATIONALE WETTELIJKE OF BESTUURSRECHTELIJKE MAATREGEL WAAROP HET DEFINITIEVE BESLUIT GEBASEERD ISBeschrijving van de nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:Het is verboden toxafeen te produceren, op de markt te brengen of te gebruiken. Deze chemische stof is als zodanig, in preparaten of als bestanddeel van voorwerpen verboden bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 229 van 29.6.2004, blz. 5).Volledige naam en adres van de instelling/instantie die verantwoordelijk is voor het uitvaardigen van deze nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel:de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (zie het adres in deel 8).

5.5OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediendJaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 6: VOORLOPIG ANTWOORD6.1Geen toestemming voor invoerWordt de invoer van de chemische stof uit alle bronnen tegelijkertijd verboden?JaNeeWordt de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik tegelijkertijd verboden?JaNee6.2Toestemming voor invoer6.3Toestemming voor invoer uitsluitend onder bepaalde voorwaardenDe voorwaarden zijn:Zijn de voorwaarden voor de invoer van de chemische stof voor alle bronnen van invoer dezelfde?JaNeeZijn de voorwaarden voor de binnenlandse productie van de chemische stof voor binnenlands gebruik dezelfde als voor alle invoer?JaNee6.4INDICATIE OF ER ACTIEF WORDT GEWERKT AAN EEN DEFINITIEF BESLUITWordt er actief gewerkt aan een definitief besluit?JaNeeGedurende de periode waarin er aan een definitief besluit wordt gewerkt, gelden de volgende bestuursrechtelijke maatregelen:Termijn die ongeveer nodig is voor het nemen van een definitief besluit:Volledige naam en adres van de verantwoordelijke instelling/instantie die actief werkt aan een definitief besluit:

6.5INFORMATIE OF HULP DIE WORDT GEVRAAGD OM TOT EEN DEFINITIEF BESLUIT TE KOMENVan het secretariaat wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het land dat kennisgeving heeft gedaan van de definitieve regelgeving wordt de volgende aanvullende informatie gevraagd:Van het secretariaat wordt bij de beoordeling van de chemische stof de volgende hulp gevraagd:6.6OpmerkingenIs er ooit een registratieverzoek voor deze chemische stof in het land ingediend?JaNeeIs deze chemische stof momenteel in het land geregistreerd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land vervaardigd?JaNeeWordt deze chemische stof in het land geformuleerd?JaNeeAls op een van de laatste twee vragen „ja” is geantwoord:Is dit voor binnenlands gebruik?JaNeeIs dit voor uitvoer?JaNeeOverige opmerkingenDEEL 7: RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIEToxafeen is krachtens Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1) ingedeeld als: T; R25 (vergiftig; vergiftig bij opname door de mond) — Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeen categorie 3; carcinogene effecten zijn niet uitgesloten) — Xn; R21 (schadelijk; schadelijk bij aanraking met de huid) — Xi; R37/38 (irriterend; irriterend voor de ademhalingswegen en de huid) — N; R50/53 (gevaarlijk voor het milieu; zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken).DEEL 8: AANGEWEZEN NATIONALE AUTORITEITInstellingEuropese Commissie DG MilieuAdresWetstraat 200B-1049 Brussel(1) PB L 251 van 29.8.1992, blz. 13.

(2) PB L 282 van 20.10.1998, blz. 12.

(3) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.

(4) PB L 92 van 13.4.1991, blz. 42.

(5) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201.

(6) PB L 207 van 6.8.1999, blz. 18.

(7) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(8) PB L 198 van 4.8.2000, blz. 39.

(9) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(10) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.