Home

Verordening (EG) n r. 586/2001 van de Commissie van 26 maart 2001 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) betreft

Verordening (EG) n r. 586/2001 van de Commissie van 26 maart 2001 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) betreft

2001R0586 — NL — 01.01.2009 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 586/2001 VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 2001

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) betreftDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken (1), en met name op artikel 3 en artikel 17, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1165/98 is een gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire kortetermijnstatistieken over de conjunctuurcyclus vastgesteld.

(2)

Krachtens artikel 3 en artikel 17, onder c), van Verordening (EG) nr. 1165/98 zijn uitvoeringsbepalingen betreffende de definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) noodzakelijk.

(3)

De definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's) is gebaseerd op de statische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie (3) (NACE Rev. 1). Om een onderscheid tussen de belangrijke industriegroepen (BIG's) te maken, gaat de definitie uit van het groepsniveau (drie cijfers).

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad (4) ingestelde Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Definitie van belangrijke industriegroepen (BIG's)

De indeling van ►M1 NACE Rev. 2-groepen bij de belangrijke industriegroepen (BIG's) is in de bijlage bij deze verordening gedefinieerd.

Artikel 2

Niet-beschikbaarheid van gegevens op het ►M1 NACE Rev. 2-groepsniveau

De lidstaten die de statistische gegevens waarop Verordening (EG) nr. 1165/98 betrekking heeft niet op het gedetailleerde niveau van de ►M1 NACE Rev. 2-groepen berekenen, mogen nationale wegingen voor de groepen binnen een afdeling berekenen met het oog op de uitsplitsing in groepen van de gegevens op afdelingsniveau.

De lidstaten die de indeling bij belangrijke industriegroepen (BIG's) gedeeltelijk of geheel op basis van ►M1 NACE Rev. 2-afdelingen uitvoeren, stellen Eurostat in kennis van de voor de uitsplitsing in ►M1 NACE Rev. 2-groepen toegepaste wegingen.

Artikel 3

Toepassing van de definities

De lidstaten passen ►M1 vanaf 1 januari 2009 de in de bijlage opgenomen definities toe voor statistische gegevens die krachtens Verordening (EG) nr. 1165/98 worden medegedeeld. De lidstaten nemen bij de toepassing van de in de bijlage opgenomen definities de nodige maatregelen om te waarborgen dat bestaande statistische gegevens die door Verordening (EG) nr. 1165/98 worden bestreken, worden herzien door middel van een herberekening of schatting, zodat deze gegevens met deze definities in overeenstemming zijn.

Artikel 4

Informatie over de overeenstemming met de definities

Op verzoek van de Commissie verstrekken de lidstaten haar alle relevante informatie over de overeenstemming van hun statistische gegevens met de in de bijlage opgenomen definities.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGEINDELING VAN NACE REV. 2-RUBRIEKEN BIJ DE GEAGGREGEERDE CLASSIFICATIECATEGORIEËN

NACE Rev. 2

NACE Rev. 2-omschrijving

Geaggregeerde classificatie

07

Winning van metaalertsen

Intermediaire goederen

08

Overige winning van delfstoffen

Intermediaire goederen

09

Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw

Intermediaire goederen

10.6

Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten

Intermediaire goederen

10.9

Vervaardiging van diervoeders

Intermediaire goederen

13.1

Bewerken en spinnen van textielvezels

Intermediaire goederen

13.2

Weven van textiel

Intermediaire goederen

13.3

Textielveredeling

Intermediaire goederen

16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

Intermediaire goederen

17

Vervaardiging van papier en papierwaren

Intermediaire goederen

20.1

Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen

Intermediaire goederen

20.2

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw

Intermediaire goederen

20.3

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

Intermediaire goederen

20.5

Vervaardiging van andere chemische producten

Intermediaire goederen

20.6

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Intermediaire goederen

22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

Intermediaire goederen

23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

Intermediaire goederen

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

Intermediaire goederen

25.5

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

Intermediaire goederen

25.6

Oppervlaktebehandeling van metaal; verspanend bewerken van metalen

Intermediaire goederen

25.7

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

Intermediaire goederen

25.9

Vervaardiging van andere producten van metaal

Intermediaire goederen

26.1

Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten

Intermediaire goederen

26.8

Vervaardiging van magnetische en optische media

Intermediaire goederen

27.1

Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

Intermediaire goederen

27.2

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

Intermediaire goederen

27.3

Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

Intermediaire goederen

27.4

Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden

Intermediaire goederen

27.9

Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

Intermediaire goederen

05

Winning van steenkool en bruinkool

Energie

06

Winning van aardolie en aardgas

Energie

19

Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

Energie

35

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Energie

36

Winning, behandeling en distributie van water

Energie

25.1

Vervaardiging van metalen constructiewerken

Kapitaalgoederen

25.2

Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal

Kapitaalgoederen

25.3

Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming

Kapitaalgoederen

25.4

Vervaardiging van wapens en munitie

Kapitaalgoederen

26.2

Vervaardiging van computers en randapparatuur

Kapitaalgoederen

26.3

Vervaardiging van communicatieapparatuur

Kapitaalgoederen

26.5

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

Kapitaalgoederen

26.6

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Kapitaalgoederen

28

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

Kapitaalgoederen

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Kapitaalgoederen

30.1

Scheepsbouw

Kapitaalgoederen

30.2

Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen

Kapitaalgoederen

30.3

Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee

Kapitaalgoederen

30.4

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

Kapitaalgoederen

32.5

Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden

Kapitaalgoederen

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

Kapitaalgoederen

26.4

Vervaardiging van consumentenelektronica

Duurzame consumptiegoederen

26.7

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

Duurzame consumptiegoederen

27.5

Vervaardiging van huishoudapparaten

Duurzame consumptiegoederen

30.9

Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.

Duurzame consumptiegoederen

31

Vervaardiging van meubelen

Duurzame consumptiegoederen

32.1

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen

Duurzame consumptiegoederen

32.2

Vervaardiging van muziekinstrumenten

Duurzame consumptiegoederen

10.1

Verwerking en conservering van vlees en vleesproducten

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.2

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.3

Verwerking en conservering van groenten en fruit

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.4

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.5

Vervaardiging van zuivelproducten

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.7

Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren

Niet-duurzame consumptiegoederen

10.8

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

Niet-duurzame consumptiegoederen

11

Vervaardiging van dranken

Niet-duurzame consumptiegoederen

12

Vervaardiging van tabaksproducten

Niet-duurzame consumptiegoederen

13.9

Vervaardiging van andere textielproducten

Niet-duurzame consumptiegoederen

14

Vervaardiging van kleding

Niet-duurzame consumptiegoederen

15

Vervaardiging van leer en van producten van leer

Niet-duurzame consumptiegoederen

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

Niet-duurzame consumptiegoederen

20.4

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen

Niet-duurzame consumptiegoederen

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

Niet-duurzame consumptiegoederen

32.3

Vervaardiging van sportartikelen

Niet-duurzame consumptiegoederen

32.4

Vervaardiging van spellen en speelgoed

Niet-duurzame consumptiegoederen

32.9

Industrie, n.e.g.

Niet-duurzame consumptiegoederen(1) PB L 162 van 5.6.1998, blz. 1.

(2) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1.

(3) PB L 83 van 3.4.1993, blz. 1.

(4) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.