Home

Beschikking van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1426) (Voor de EER relevante tekst) (2002/300/EG)

Beschikking van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1426) (Voor de EER relevante tekst) (2002/300/EG)

2002D0300 — NL — 05.02.2005 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2002

tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1426)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/300/EG)

(PB L 103, 19.4.2002, p.24)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 april 2002

tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1426)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/300/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om ten aanzien van bonamiose en/of marteiliose bij weekdieren — mits veroorzaakt door de agentia Bonamia ostreae (B. ostreae) en Marteilia refringens (M. refringens) — de status van erkend gebied te verwerven, leggen lidstaten de relevante bewijsstukken over samen met de nationale bepalingen die het in acht nemen van de in Richtlijn 91/67/EEG vervatte regels waarborgen.

(2)

De garanties voor het binnenbrengen van weekdieren in gebieden waarvoor een programma inzake B. ostreae en M. refringens is goedgekeurd, zijn gewijzigd bij Beschikking 93/55/EEG van de Commissie (3), gewijzigd bij Beschikking 93/169/EEG (4).

(3)

Het programma met betrekking tot bonamiose en marteiliose in Ierland is goedgekeurd bij Beschikking 93/56/EEG van de Commissie (5).

(4)

In Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad van 12 maart 1973 betreffende de communautaire regeling voor de Kanaaleilanden en het eiland Man inzake het handelsverkeer in landbouwproducten (6), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1174/86 (7), is bepaald dat de veterinaire wetgeving op deze eilanden onder dezelfde voorwaarden als in het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast op producten die door de eilanden worden ingevoerd of door de eilanden naar de Gemeenschap worden uitgevoerd.

(5)

De door het Verenigd Koninkrijk ingediende programma's met betrekking tot bonamiose en marteiliose zijn goedgekeurd bij Beschikkingen 92/528/EEG (8) (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), 93/57/EEG (9) (Jersey), 93/58/EEG (10) (Guernsey) en 93/59/EEG (11) (eiland Man) van de Commissie.

(6)

Ierland heeft de vereiste relevante bewijsstukken overgelegd om ten aanzien van B. ostreae en M. refringens voor bepaalde gebieden in Ierland de status van erkend gebied te verwerven en heeft de nationale bepalingen meegedeeld die moeten waarborgen dat aan de voorschriften voor het behoud van de erkenning wordt voldaan.

(7)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de vereiste relevante bewijsstukken overgelegd om ten aanzien van B. ostreae en M. refringens voor bepaalde gebieden de status van erkend gebied te verwerven en heeft de nationale bepalingen meegedeeld die moeten waarborgen dat aan de voorschriften voor het behoud van de erkenning wordt voldaan.

(8)

Uit de door Ierland en het Verenigd Koninkrijk verstrekte informatie over de betrokken gebieden blijkt dat deze gebieden voldoen aan de voorschriften van artikel 5 van Richtlijn 91/67/EEG. Bijgevolg komen zij in aanmerking voor de status van erkend gebied.

(9)

Om een en ander te verduidelijken en te vereenvoudigen is het dienstig één enkele lijst op te stellen van alle ten aanzien van bonamiose en marteiliose erkende gebieden en de beschikkingen tot goedkeuring van programma's die reeds eerder werden uitgevoerd in de gebieden die vervolgens werden erkend, in te trekken.

(10)

De beschikkingen 92/528/EEG, 93/56/EEG, 93/57/EEG, 93/58/EEG en 93/59/EEG moeten derhalve worden ingetrokken en vervangen door deze beschikking.

(11)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

De ten aanzien van B. ostreae en M. refringens erkende gebieden worden vermeld in de bijlage.

Artikel 2

De Beschikkingen 92/528/EEG, 93/56/EEG, 93/57/EEG, 93/58/EEG en 93/59/EEG worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikkingen worden beschouwd als verwijzingen naar deze beschikking.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

▼M3
BIJLAGE

TEN AANZIEN VAN BONAMIA OSTREAE EN MARTEILIA REFRINGENS ERKENDE GEBIEDEN

1.A. Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in Ierland

—De gehele kustlijn, met uitzondering van de volgende zes gebieden:

—Cork Harbour,

—Galway Bay,

—Ballinakill Harbour,

—Clew Bay,

—Achill Sound,

—Logmore, Belmullet.

1.B. Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in Ierland

—De gehele kustlijn van Ierland.

2.A. Ten aanzien van B. ostreae erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

—De gehele kustlijn van Groot-Brittannië, met uitzondering van de volgende gebieden:

—de zuidkust van Cornwall van de Lizard tot Start Point,

—het gebied rond het estuarium van de Solent, van Portland Bill tot Selsey Bill,

—het gebied langs de kust in Essex, van Shoeburyness tot Landguard Point.

—De gehele kustlijn van Noord-Ierland.

—De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

—Het gebied de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

—De gehele kustlijn van het eiland Man.

2.B. Ten aanzien van M. refringens erkende gebieden in het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man

—De gehele kustlijn van Groot-Brittannië.

—De gehele kustlijn van Noord-Ierland.

—De gehele kustlijn van Guernsey en Herm.

—Het gebied de „States of Jersey”: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

—De gehele kustlijn van het eiland Man.

3. Ten aanzien van B. ostreae en M. refringens erkende gebieden in Denemarken

—Limfjorden, van Thyborøn in het westen tot Hals in het oosten.(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(2) PB L 189 van 3.7.1998, blz. 12.

(3) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 24.

(4) PB L 71 van 24.3.1993, blz. 16.

(5) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 25.

(6) PB L 68 van 15.3.1973, blz. 1.

(7) PB L 107 van 24.4.1986, blz. 1.

(8) PB L 332 van 18.11.1992, blz. 25.

(9) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 26.

(10) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 27.

(11) PB L 14 van 22.1.1993, blz. 28.