Home

Verordening (EG) n r. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

Verordening (EG) n r. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

2002R1774 — NL — 28.07.2010 — 011.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 3 oktober 2002

tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten

(PB L 273, 10.10.2002, p.1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1774/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 3 oktober 2002

tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproductenHET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 152, lid 4, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3) en gezien de gemeenschappelijke tekst die op 12 september 2002 door het bemiddelingscomité is goedgekeurd,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 90/667/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de verwijdering en verwerking van dierlijke afvallen, voor het in de handel brengen van dierlijke afvallen en ter voorkoming van de aanwezigheid van ziekteverwekkers in diervoeders van dierlijke oorsprong (vissen daaronder begrepen) en tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG (4) legt als beginsel vast dat alle dierlijke afvallen, ongeacht de oorsprong ervan, na een passende behandeling voor de productie van voedermiddelen mogen worden gebruikt.

(2)

De Wetenschappelijke Stuurgroep heeft sedert de aanneming van die richtlijn een aantal adviezen aangenomen. De belangrijkste conclusie daarvan is dat dierlijke bijproducten afkomstig van dieren die na een gezondheidsinspectie voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, niet in de voederketen mogen komen.

(3)

In het licht van die wetenschappelijke adviezen dient in de te nemen maatregelen een onderscheid te worden gemaakt naar gelang van de aard van de gebruikte dierlijke bijproducten. Het mogelijke gebruik van bepaalde dierlijke materialen moet worden beperkt. Er dienen regels te worden vastgesteld voor ander gebruik van dierlijke bijproducten dan in diervoeders en voor de verwijdering ervan.

(4)

In het licht van de ervaring van de laatste jaren is het dienstig het verband te verduidelijken tussen Richtlijn 90/667/EEG en de communautaire milieuwetgeving. Deze verordening dient de toepassing van bestaande milieuwetgeving onverlet te laten en geen belemmering te vormen voor de ontwikkeling van nieuwe milieubeschermingsvoorschriften, met name wat bioafbreekbaar afval betreft. In dit verband heeft de Commissie toegezegd dat zij voor eind 2004 een richtlijn betreffende bio-afval, inclusief keukenafval en etensresten, zal uitwerken, met het doel regels vast te leggen m.b.t. veilig gebruik, hergebruik, terugwinning en verwijdering van dat afval en mogelijke verontreiniging te controleren.

(5)

De Internationale Wetenschappelijke Conferentie over vleesbeendermeel, georganiseerd door de Commissie en het Europees Parlement en gehouden in Brussel op 1 en 2 juli 1997, heeft een debat op gang gebracht over de productie en het vervoederen van vleesbeendermeel. De conferentie riep de deelnemers op verder na te denken over het toekomstige beleid op dit gebied. Om een zo breed mogelijk publiek debat over de toekomst van de communautaire voederwetgeving op gang te brengen, heeft de Commissie in november 1997 een discussienota over vleesbeendermeel uitgebracht. Na dit debat bleek alom te worden erkend, dat Richtlijn 90/667/EEG moet worden gewijzigd om de richtlijn in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetenschappelijke kennis.

(6)

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 16 november 2000 over BSE en de veiligheid van diervoeder (5) gepleit voor een verbod op het gebruik van dierlijke eiwitten in diervoeder, totdat deze verordening in werking treedt.

(7)

De wetenschappelijke adviezen wijzen erop dat de praktijk van het voederen van een diersoort met eiwitten die afkomstig zijn van kadavers of gedeelten ervan van dieren van dezelfde soort, het risico van verspreiding van ziekten inhoudt. Derhalve dient deze praktijk bij wijze van voorzorgsmaatregel te worden verboden. Er dienen uitvoeringsvoorschriften te worden aangenomen voor de noodzakelijke gescheiden bewaring van voor het gebruik in diervoeder bestemde dierlijke bijproducten in elke fase van de verwerking, de opslag en het vervoer. Er dient echter ruimte te worden gelaten om afwijkingen van dit algemene verbod toe te staan voor vissen en pelsdieren, indien zulks door wetenschappelijke adviezen gerechtvaardigd wordt.

(8)

Keukenafval en etensresten die producten van dierlijke oorsprong bevatten, kunnen ook drager van ziektekiemen zijn. Alle keukenafval en etensresten die gegenereerd worden door internationaal opererende middelen van vervoer dienen op veilige wijze verwijderd te worden. In de Gemeenschap geproduceerd keukenafval en etensresten dienen niet te worden gebruikt voor vervoedering aan ander vee dan pelsdieren.

(9)

Sinds 1996 heeft het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van de Commissie een aantal inspecties in de lidstaten verricht om het vóórkomen en het management van belangrijke risicofactoren en bewakingsprocedures inzake BSE te evalueren. De evaluatie had onder meer betrekking op de commerciële destructie en andere methoden voor de verwijdering van dierlijke afvallen. Naar aanleiding van deze inspecties zijn algemene conclusies getrokken en enkele aanbevelingen opgesteld, met name op het gebied van de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten.

(10)

Om het risico van verspreiding van ziekteverwekkers en/of residuen te voorkomen, moeten dierlijke bijproducten in een door de betrokken lidstaat aangewezen erkende en onder toezicht staande inrichting worden verwerkt, opgeslagen en gescheiden bewaard of op een passende wijze worden verwijderd. In bepaalde omstandigheden zou het aangewezen verwerkingsbedrijf of de aangewezen verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie in een andere lidstaat gelegen mogen zijn, met name om redenen in verband met afstand, vervoertijd of capaciteit.

(11)

Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (6) is niet van toepassing op verbrandingsinstallaties wanneer het daar verwerkte afval uitsluitend uit karkassen bestaat. Er moeten minimumeisen voor zulke verbrandingsinstallaties worden vastgesteld ter bescherming van de gezondheid van mens en dier. In afwachting van de aanneming van communautaire eisen mogen de lidstaten voor zulke installaties milieuwetgeving aannemen. Er dienen minder strenge eisen te worden toegepast voor verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit, zoals installaties op landbouwbedrijven en crematoria voor gezelschapsdieren, om met het geringere risico van het verwerkte materiaal rekening te houden en onnodig vervoer van dierlijke bijproducten te voorkomen.

(12)

Er moeten specifieke voorschriften worden vastgesteld betreffende de controle op verwerkingsbedrijven, die met name betrekking hebben op gedetailleerde procedures voor de validering van verwerkingsmethoden en voor een interne controle op de productie door de bedrijven zelf.

(13)

Het kan dienstig zijn in afwijkingen van de voorschriften voor het gebruik van dierlijke bijproducten te voorzien om het voederen van niet voor menselijke consumptie bestemde dieren te vergemakkelijken. De bevoegde autoriteiten dienen een dergelijk gebruik te controleren.

(14)

Het kan eveneens dienstig zijn in afwijkingen te voorzien om onder gecontroleerde omstandigheden dierlijke bijproducten ter plaatse te kunnen verwijderen. De Commissie dient de nodige gegevens te ontvangen om haar in staat te stellen toezicht te houden op de situatie en indien nodig uitvoeringsbepalingen vast te stellen.

(15)

Om een eenvormige toepassing van de gezondheidsvoorschriften te waarborgen, moeten in de lidstaten communautaire inspecties worden uitgevoerd. Dergelijke inspecties moeten ook een auditprocedure omvatten.

(16)

De communautaire wetgeving inzake gezondheidsvraagstukken is op gedegen wetenschappelijke kennis gebaseerd. Daarom moeten telkens wanneer nodig de bij Besluit 97/404/EG van de Commissie (7) en Besluit 97/579/EG van de Commissie (8) ingestelde relevante wetenschappelijke comités worden geraadpleegd. Er is met name nader wetenschappelijk advies vereist inzake het gebruik van producten van dierlijke oorsprong in organische meststoffen en bodemverbeteraars. In afwachting van de aanneming van communautaire voorschriften in het licht van dat advies, mogen de lidstaten nationale voorschriften aannemen of handhaven die strenger zijn dan in deze verordening is voorzien, mits die voorschriften in overeenstemming zijn met de overige communautaire wetgeving die van toepassing is.

(17)

In de lidstaten bestaan zeer uiteenlopende regelingen ten aanzien van financiële steun voor de verwerking, verzameling, opslag en verwijdering van dierlijke bijproducten. Om te voorkomen dat dit de mededingingsvoorwaarden tussen landbouwproducten verstoort, moet een analyse worden uitgevoerd en moeten zo nodig op Gemeenschapsniveau passende maatregelen worden genomen.

(18)

Gezien het voorgaande lijkt een fundamentele herziening van de communautaire voorschriften inzake dierlijke bijproducten noodzakelijk.

(19)

Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (met name verwerkte dierlijke eiwitten, gesmolten vet, voeder voor gezelschapsdieren, huiden en wol) staan in de productenlijst in bijlage I van het Verdrag. Het in de handel brengen van dergelijke producten vormt voor een deel van de boerenbevolking een belangrijke bron van inkomsten. Met het oog op een rationele ontwikkeling in deze sector en om de productiviteit te verhogen, moeten de veterinairrechtelijke voorschriften en gezondheidsvoorschriften voor de betrokken producten door de Gemeenschap worden vastgesteld. Wegens het aanzienlijke risico voor verspreiding van dierziekten moeten ten aanzien van bepaalde dierlijke bijproducten bijzondere eisen worden vastgesteld voor het in de handel brengen daarvan, met name in gebieden met een hoge gezondheidsstatus.

(20)

Om te garanderen dat uit derde landen ingevoerde producten aan hygiënenormen voldoen die ten minste gelijk of gelijkwaardig zijn aan de door de Gemeenschap gehanteerde hygiënenormen, moet voor derde landen en inrichtingen in die landen een erkenningenstelsel, in combinatie met een communautaire inspectieprocedure worden ingevoerd, om te waarborgen dat de erkenningseisen worden nageleefd. Ten aanzien van uit derde landen ingevoerd voeder voor gezelschapsdieren en grondstoffen daarvoor mogen andere voorwaarden gelden dan die voor dergelijke producten uit de Gemeenschap, met name met betrekking tot de vereiste waarborgen ten aanzien van residuen van stoffen die verboden zijn op grond van Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (9). Om te garanderen dat het betrokken voeder voor gezelschapsdieren en de betrokken grondstoffen uitsluitend voor de aangegeven bestemming worden gebruikt, moeten passende maatregelen voor de controle op de invoer van de uitzonderingsproducten worden vastgesteld.

(21)

Dierlijke bijproducten die door de Gemeenschap worden doorgevoerd, en dierlijke bijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap die voor de uitvoer bestemd zijn, kunnen een risico voor de gezondheid van mens en dier in de Gemeenschap vormen. Sommige van de bij deze verordening vastgestelde eisen dienen derhalve op het betrokken verkeer van toepassing te zijn.

(22)

Het meezenden van het geleidedocument voor producten van dierlijke oorsprong is de beste manier om de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming ervan te overtuigen dat een zending aan de bepalingen van deze verordening voldoet. Het gezondheidscertificaat moet worden gehandhaafd om de bestemming van bepaalde ingevoerde producten te kunnen verifiëren.

(23)

Bovengenoemde doelstellingen worden nagestreefd door Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (10).

(24)

Er zijn een aantal beschikkingen ter uitvoering van de Richtlijnen 90/667/EEG en 92/118/EEG door de Raad en de Commissie vastgesteld. Voorts is Richtlijn 92/118/EEG substantieel gewijzigd en dienen er nog meer wijzigingen te worden aangebracht. De sector dierlijke bijproducten wordt momenteel dus gereguleerd door een groot aantal communautaire besluiten, en de noodzaak van vereenvoudiging dringt zich op.

(25)

Een dergelijke vereenvoudiging zal leiden tot een grotere doorzichtigheid wat de specifieke gezondheidsvoorschriften voor niet voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong betreft. Vereenvoudiging van de specifieke gezondheidswetgeving mag niet tot deregulering leiden. Daarom moeten de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong gehandhaafd blijven en om de volksgezondheid en de gezondheid van dieren te beschermen, eventueel worden aangescherpt.

(26)

Ten aanzien van de betrokken producten moeten de bij Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (11) vastgestelde voorschriften voor veterinaire controles, met inbegrip van controles door deskundigen van de Commissie, en beschermende maatregelen worden toegepast.

(27)

In de Gemeenschap ingevoerde producten moeten doeltreffend worden gecontroleerd. Dit kan worden bereikt door uitvoering van de controles als bepaald in Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (12).

(28)

Richtlijn 90/667/EEG, Beschikking 95/348/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van veterinaire en veterinairrechtelijke voorschriften in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland voor de behandeling van bepaalde soorten afval, bestemd om plaatselijk in de handel te worden gebracht als voeder voor bepaalde categorieën dieren (13) en Beschikking 1999/534/EG van de Raad van 19 juli 1999 betreffende op de verwerking van bepaalde dierlijke afvallen toepasselijke maatregelen ter bescherming tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën en tot wijziging van Beschikking 97/735/EG van de Commissie (14) moeten derhalve worden ingetrokken.

(29)

Teneinde rekening te houden met de vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied, dient een nauwe en doeltreffende samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten te worden gewaarborgd in het kader van het bij Verordening (EG) 178/2002 (15) van 28 januari 2002 tot vaststelling van algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden ingestelde Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

(30)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (16),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Toepassingsgebied

1. In deze verordening worden veterinairrechtelijke en volksgezondheidsvoorschriften vastgesteld voor:

a)het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten, teneinde te voorkomen dat deze producten een risico voor de gezondheid van mens of dier vormen;

b)het in de handel brengen en, in bepaalde specifieke gevallen, het uitvoeren en het doorvoeren van dierlijke bijproducten en de in de bijlagen VII en VIII genoemde afgeleide producten daarvan.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

a)rauw voeder voor gezelschapsdieren dat afkomstig is uit winkels of lokalen die grenzen aan verkooppunten, waar het voer uitsluitend wordt gesneden en opgeslagen om het ter plaatse rechtstreeks aan de consument te kunnen leveren;

b)vloeibare melk en biest die op de boerderij van oorsprong worden verwijderd of gebruikt;

c)hele kadavers of delen van wilde dieren waarvan niet wordt vermoed dat zij met op mens of dier overdraagbare ziekten zijn besmet, met uitzondering van voor commerciële doeleinden aangevoerde vis en kadavers of delen van wilde dieren die worden gebruikt voor de productie van jachttrofeeën;

d)rauw voer voor de gezelschapsdieren ter plaatse dat afkomstig is van dieren die, in overeenstemming met de nationale wetgeving, op de boerderij van oorsprong zijn geslacht voor consumptie door de landbouwer en zijn gezin;

e)keukenafval en etensresten, tenzij:

i)afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer,

ii)bestemd voor dierlijke consumptie, of

iii)bestemd voor gebruik in een biogasinstallatie of voor verwerking tot compost;

f)voor fokdoeleinden bestemd(e) eicellen, embryo's en sperma; en

g)vervoer over zee of door de lucht.

3. Deze verordening laat de veterinaire wetgeving die de uitroeiing en bestrijding van bepaalde ziekten ten doel heeft, onverlet.

Artikel 2

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)

dierlijke bijproducten : hele kadavers of delen van dieren of producten van dierlijke oorsprong zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, met inbegrip van eicellen, embryo's en sperma;

b)

categorie 1-materiaal : dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 4;

c)

categorie 2-materiaal : dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 5;

d)

categorie 3-materiaal : dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 6;

e)

dieren : alle gewervelde of ongewervelde dieren (met inbegrip van vissen, reptielen en amfibieën);

f)

vee : alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt voor de productie van voedsel (met inbegrip van vlees, melk en eieren), wol, bont, veren, huiden of enig ander product van dierlijke oorsprong;

g)

wilde dieren : alle niet door de mens gehouden dieren;

h)

gezelschapsdieren : alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, doch niet gegeten, en die niet voor veeteelt worden gehouden;

i)

bevoegde autoriteit : de centrale autoriteit van een lidstaat die toeziet op de naleving van deze verordening of een autoriteit waaraan de centrale autoriteit die taak, met name met betrekking tot de controle op diervoeders, heeft gedelegeerd; dit begrip omvat in voorkomend geval de overeenkomstige autoriteit van een derde land;

j)

in de handel brengen : elke handeling die ten doel heeft dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten die onder deze verordening vallen, aan een derde in de Gemeenschap te verkopen, of enige andere vorm van levering aan een derde in de Gemeenschap, al dan niet tegen betaling, of van opslag met het oog op levering aan een derde in de Gemeenschap;

k)

handelsverkeer : de handel tussen lidstaten in goederen zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, van het Verdrag;

l)

doorvoer : een verplaatsing, door de Gemeenschap heen, van een derde land naar een ander derde land;

m)

producent : eenieder wiens activiteit dierlijke bijproducten oplevert;

n)

TSE's : alle overdraagbare spongiforme encefalopathieën, met uitzondering van de vormen die bij mensen voorkomen;

o)

gespecificeerd risicomateriaal : materiaal zoals bedoeld in bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (17).

2. De specifieke definities in bijlage I gelden ook.

Artikel 3

Algemene verplichtingen

1. Op het verzamelen, het vervoer, de opslag, het hanteren, de verwerking, de verwijdering, het in de handel brengen, het uitvoeren, het doorvoeren en het gebruik van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten zijn de bepalingen van deze verordening van toepassing.

▼M15

2. In afwachting van de aanneming van een besluit door de Commissie, mogen de lidstaten evenwel bij hun nationale regelgeving de invoer en het in de handel brengen van niet in de bijlagen VII en VIII genoemde producten reglementeren. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van het gebruik dat zij van deze mogelijkheid maken.

▼B

3. De lidstaten dragen er, hetzij afzonderlijk, hetzij in samenwerking, zorg voor dat er toereikende maatregelen worden genomen en dat er voldoende infrastructuur aanwezig is om de naleving van lid 1 te waarborgen.HOOFDSTUK II

INDELING IN CATEGORIEËN, VERZAMELEN, VERVOER, VERWIJDERING, VERWERKING, GEBRUIK EN TIJDELIJKE OPSLAG VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN

Artikel 4

Categorie 1-materiaal

1. Onder categorie 1-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat:

a)alle delen, met inbegrip van de huid, van de volgende dieren:

i)dieren die vermoedelijk met een TSE zijn besmet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2001 of waarbij de aanwezigheid van een TSE officieel is bevestigd;

ii)dieren die in het kader van TSE-uitroeiingsmaatregelen zijn gedood;

iii)andere dieren dan vee en wilde dieren, met name gezelschapsdieren, dieren in dierentuinen en circusdieren;

iv)proefdieren als gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (18);

v)wilde dieren waarvan wordt vermoed dat zij met op mens of dier overdraagbare ziekten zijn besmet;

b)

i)gespecificeerd risicomateriaal, en

ii)indien op het tijdstip van de verwijdering het gespecificeerd risicomateriaal nog niet is weggenomen, hele kadavers die gespecificeerd risicomateriaal bevatten;

c)producten afkomstig van dieren die stoffen toegediend hebben gekregen die op grond van Richtlijn 96/22/EG verboden zijn, en producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van de contaminanten en andere in het milieu aanwezige stoffen zoals bedoeld in groep B, punt 3, van bijlage I van Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (19), indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving of, bij gebreke daarvan, in de nationale wetgeving toegestane niveau overschrijden;

d)al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van categorie 1-verwerkingsbedrijven en andere bedrijfsruimten waar gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd, met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven, tenzij zulk materiaal geen gespecificeerd risicomateriaal of delen daarvan bevat;

e)keukenafval en etensresten afkomstig van internationaal opererende middelen van vervoer;

f)mengsels van categorie 1-materiaal met categorie 2-materiaal of met categorie 3-materiaal dan wel met materiaal van beide categorieën, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 1-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt.

2. Categorie 1-materiaal wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 7 verzameld, vervoerd en geïdentificeerd en, tenzij in de artikelen 23 en 24 iets anders is voorgeschreven,

a)wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding in een verbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

b)wordt verwerkt in een overeenkomstig artikel 13 erkend verwerkingsbedrijf volgens een van de verwerkingsmethodes 1 tot en met 5 of, indien de bevoegde autoriteit zulks verlangt, volgens verwerkingsmethode 1, in welk geval het daaruit resulterende materiaal blijvend wordt gemerkt, indien technisch mogelijk met een geur, overeenkomstig bijlage VI, hoofdstuk I, en definitief als afval wordt verwijderd door verbranding of meeverbranding in een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

c)wordt, met uitzondering van materiaal dat wordt bedoeld in lid 1, onder a), punt i) en punt ii), volgens verwerkingsmethode 1 verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 13 is erkend, in welk geval het daaruit resulterende materiaal blijvend wordt gemerkt, indien technisch mogelijk met een geur, overeenkomstig Bijlage VI, hoofdstuk I en definitief als afval wordt verwijderd door begraving op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van de afvalstoffen (20) is erkend;

d)wordt, in het geval van keukenafval en etensresten zoals bedoeld in lid 1, punt e), door begraving als afval verwijderd op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is; of

▼M15

e)wordt, in het licht van de ontwikkelingen van de wetenschappelijke kennis, verwijderd volgens een andere methode die, na raadpleging van het betrokken wetenschappelijke comité, door de Commissie is goedgekeurd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Die methode kan een aanvulling vormen op, dan wel in de plaats komen van, de in onder a) tot en met d) bedoelde methodes.

▼B

3. Tussentijds hanteren of tijdelijk opslaan van categorie 1-materiaal geschiedt uitsluitend in intermediaire categorie 1-bedrijven die overeenkomstig artikel 10 zijn erkend.

4. ►M15 Categorie 1-materiaal mag alleen in overeenstemming met deze verordening of de door de Commissie vastgestelde voorschriften worden ingevoerd of uitgevoerd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. De invoer of uitvoer van gespecificeerd risicomateriaal vindt evenwel uitsluitend plaats in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 999/2001.

Artikel 5

Categorie 2-materiaal

1. Onder categorie 2-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat:

a)mest en de inhoud van het maagdarmkanaal:

b)al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van andere slachthuizen dan die welke onder artikel 4, lid 1, onder d), vallen, of van categorie 2-verwerkingsbedrijven, met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven;

c)producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van diergeneesmiddelen en contaminanten zoals bedoeld in groep B, punten 1 en 2, van bijlage I van Richtlijn 96/23/EG, indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving toegestane niveau overschrijden;

d)andere producten van dierlijke oorsprong dan categorie 1-materiaal, ingevoerd uit derde landen, die tijdens de in de communautaire wetgeving voorgeschreven controle niet blijken te voldoen aan de veterinaire voorschriften voor invoer in de Gemeenschap, tenzij zij worden teruggezonden of tenzij de invoer ervan is toegestaan onder beperkende voorwaarden die in communautaire wetgeving zijn vastgesteld;

e)andere dieren en delen van dieren dan bedoeld in artikel 4, die anders dan door slachting voor menselijke consumptie sterven, met inbegrip van dieren die worden gedood om een epizoötie uit te roeien;

f)mengsels van categorie 2-materiaal met categorie 3-materiaal, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 2-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt; en

g)andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal.

2. Categorie 2-materiaal wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 7 verzameld, vervoerd en geïdentificeerd en, tenzij in de artikelen 23 en 24 iets anders is voorgeschreven,

a)wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding in een verbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

b)wordt verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 13 is erkend, volgens de toepassing van een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5, of, indien de bevoegde autoriteit zulks verlangt, volgens verwerkingsmethode 1, in welk geval het daaruit resulterende materiaal blijvend wordt gemerkt, indien technisch mogelijk met een geur, overeenkomstig bijlage VI, hoofdstuk I, en:

i)wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding of meeverbranding in een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

ii)wordt, in het geval van gesmolten vet, verder verwerkt tot vetderivaten voor gebruik in biologische meststoffen of bodemverbeteraars of voor ander technisch gebruik dan in cosmetische, farmaceutische en medische producten in een categorie 2-oleochemisch bedrijf dat overeenkomstig artikel 14 is erkend;

c)wordt verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 13 is erkend, volgens verwerkingsmethode 1, in welk geval het daaruit resulterende materiaal blijvend wordt gemerkt, indien technisch mogelijk met een geur, overeenkomstig bijlage VI, hoofdstuk I, en:

▼M15

(i)wordt, in het geval van het daaruit resulterende eiwitmateriaal, gebruikt als biologische meststof of als bodemverbeteraar overeenkomstig de eventuele voorschriften die na raadpleging van het betrokken wetenschappelijk comité door de Commissie zijn vastgesteld; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing,

▼B

ii)wordt verwerkt in een biogasinstallatie of composteerinstallatie die overeenkomstig artikel 15 is erkend, of

iii)wordt verwijderd door begraving als afval op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is;

▼M15

d)wordt, als het van vis afkomstig materiaal betreft, ingekuild of tot compost verwerkt overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing;

▼B

e)wordt, als het gaat om mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest waarvan de bevoegde autoriteit niet denkt dat zij een ernstige overdraagbare ziekte kunnen verspreiden:

i)onverwerkt gebruikt als grondstof in een biogasinstallatie of composteerinstallatie die overeenkomstig artikel 15 is erkend dan wel behandeld in een technisch bedrijf dat met het oog hierop is erkend overeenkomstig artikel 18, of

ii)op het land uitgereden met inachtneming van deze verordening, of

▼M15

iii)verwerkt in een biogasinstallatie of tot compost verwerkt overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing;

▼B

f)wordt, indien het hele kadavers of delen van wilde dieren betreft waarvan niet wordt vermoed dat zij met op mens of dier overdraagbare ziekten zijn besmet, gebruikt voor de productie van jachttrofeeën in een technisch bedrijf dat met het oog hierop is erkend overeenkomstig artikel 18; of

▼M15

g)wordt verwijderd volgens een andere methode, dan wel gebruikt op een andere manier, in overeenstemming met de voorschriften die, na raadpleging van het betrokken wetenschappelijke comité, door de Commissie zijn vastgesteld; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Die methode of die manier kan een aanvulling vormen op, dan wel in de plaats komen van, het bepaalde onder a) tot en met f).

▼B

3. Tussentijds hanteren of tijdelijk opslaan van ander categorie 2-materiaal dan mest, mag uitsluitend geschieden in intermediaire categorie 2-bedrijven die overeenkomstig artikel 10 zijn erkend.

▼M15

4. Categorie 2-materiaal mag alleen in overeenstemming met deze verordening of met door de Commissie vastgestelde voorschriften in de handel gebracht of uitgevoerd worden. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

Artikel 6

Categorie 3-materiaal

1. Onder categorie 3-materiaal wordt verstaan dierlijke bijproducten die aan de onderstaande beschrijving beantwoorden of materiaal dat dergelijke bijproducten bevat:

a)delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;

b)delen van geslachte dieren, die voor menselijke consumptie ongeschikt zijn verklaard, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard;

c)huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht overeenkomstig de communautaire wetgeving;

d)bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht overeenkomstig de communautaire wetgeving;

e)dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;

f)andere voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten dan keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;

g)rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;

h)op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;

i)verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;

j)eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;

k)bloed, huiden, hoeven, veren, wol, hoorn, haar en bont afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte; en

l)ander keukenafval en etensresten dan genoemd in artikel 4, lid 1, punt e).

2. Categorie 3-materiaal wordt zo spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 7 verzameld, vervoerd en geïdentificeerd, en, tenzij in de artikelen 23 en 24 anders is voorgeschreven,

a)wordt rechtstreeks als afval verwijderd door verbranding in een verbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

b)wordt verwerkt in een overeenkomstig artikel 13 erkend verwerkingsbedrijf, volgens een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5, in welk geval het daaruit resulterende materiaal blijvend wordt gemerkt, indien technisch mogelijk met een geur, overeenkomstig bijlage VI, hoofdstuk I, en als afval wordt verwijderd door verbranding of meeverbranding in een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend of wordt gestort op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is;

c)wordt verwerkt in een verwerkingsbedrijf dat overeenkomstig artikel 17 is erkend;

d)wordt verwerkt in een technisch bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 is erkend;

e)wordt als grondstof gebruikt in een bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren dat overeenkomstig artikel 18 is erkend;

f)wordt verwerkt in een biogasinstallatie of composteerinstallatie die overeenkomstig artikel 15 is erkend;

▼M15

g)wordt, als het in lid 1, onder l), bedoelde keukenafval en etensresten betreft, verwerkt in een biogasinstallatie of tot compost overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften, of, in afwachting van de vaststelling van die voorschriften, overeenkomstig de nationale regelgeving; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing;

h)wordt, als het materiaal afkomstig is van vis, ingekuild of tot compost verwerkt overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, of

i)wordt verwijderd volgens een andere methode, dan wel gebruikt op een andere manier, in overeenstemming met de voorschriften die, na raadpleging van het betrokken wetenschappelijk comité, door de Commissie zijn vastgesteld; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Die methode of die manier kan een aanvulling vormen op, dan wel in de plaats komen van, het bepaalde in de punten a) tot en met h).

▼B

3. Tussentijds hanteren of tijdelijk opslaan van categorie 3-materiaal mag uitsluitend geschieden in intermediaire categorie 3-bedrijven die overeenkomstig artikel 10 zijn erkend.

Artikel 7

Verzamelen, vervoer en opslag

1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten, met uitzondering van keukenafval en etensresten van categorie 3, worden verzameld, vervoerd en geïdentificeerd overeenkomstig bijlage II.

2. Tijdens het vervoer moeten de dierlijke bijproducten en de verwerkte producten vergezeld gaan van een handelsdocument of, indien deze verordening dit vereist, een gezondheidscertificaat. Handelsdocumenten en gezondheidscertificaten moeten voldoen aan de eisen en gedurende de periode die in bijlage II wordt vermeld worden bewaard. Zij bevatten in het bijzonder informatie over de hoeveelheid en een beschrijving van het materiaal en de merktekens ervan.

3. De lidstaten zien erop toe dat er goede voorschriften bestaan die waarborgen dat het verzamelen en vervoeren van categorie 1- en categorie 2-materiaal overeenkomstig bijlage II plaatsvindt.

4. Overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (21) nemen de lidstaten de maatregelen die vereist zijn om ervoor te zorgen dat de inzameling, het vervoer en de verwijdering van keukenafval en etensresten van categorie 3 zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu geschiedt.

5. De opslag van verwerkte producten geschiedt uitsluitend in opslagbedrijven die overeenkomstig artikel 11 zijn erkend.

6. De lidstaten kunnen evenwel besluiten dit artikel niet toe te passen op mest die wordt vervoerd tussen twee punten op dezelfde boerderij of tussen boerderijen en gebruikers die zich in dezelfde lidstaat bevinden.

Artikel 8

Verzending van dierlijke bijproducten en verwerkte producten naar andere lidstaten

1. Dierlijke bijproducten en verwerkte producten worden uitsluitend onder de in de leden 2 tot en met 6 vastgestelde voorwaarden naar andere lidstaten verzonden.

2. De lidstaat van bestemming moet de ontvangst hebben toegestaan van categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal, verwerkte producten die afgeleid zijn van categorie 1- en categorie 2-materiaal, en verwerkte dierlijke eiwitten. De lidstaten kunnen als voorwaarde voor hun toestemming stellen dat vóór de verzending verwerkingsmethode 1 moet zijn toegepast.

3. De dierlijke bijproducten en de in lid 2 bedoelde verwerkte producten moeten:

a)vergezeld gaan van een handelsdocument of, wanneer deze verordening dat voorschrijft, een gezondheidscertificaat, en

b)rechtstreeks naar de installatie van bestemming worden vervoerd, die overeenkomstig deze verordening erkend moet zijn.

4. Wanneer lidstaten categorie 1-materiaal, categorie 2-materiaal, verwerkte producten die afgeleid zijn van categorie 1- en categorie 2-materiaal, en verwerkte dierlijke eiwitten naar andere lidstaten zenden, meldt de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong via het Animo-systeem, dan wel via een andere onderling overeengekomen methode, iedere zending aan de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming. De melding omvat de in bijlage II, hoofdstuk I, punt 2, genoemde gegevens.

5. Wanneer zij overeenkomstig lid 4 van de verzending in kennis is gesteld, meldt de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming via het Animo-systeem, dan wel via een andere onderling overeengekomen methode, de aankomst van iedere zending aan de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong.

6. Lidstaten van bestemming zorgen er door middel van regelmatige controles voor dat de aangewezen bedrijven op hun grondgebied de zendingen uitsluitend voor de toegestane doeleinden gebruiken en een volledige administratie bijhouden waaruit blijkt dat deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 9

Administratie

1. Eenieder die dierlijke bijproducten verzendt, vervoert of ontvangt, houdt een administratie bij van die zendingen. De administratie bevat de informatie en wordt bewaard gedurende de periode, zoals vermeld in bijlage II.

2. Dit artikel is echter niet van toepassing op mest die wordt vervoerd tussen twee punten op dezelfde boerderij of die lokaal wordt vervoerd tussen boerderijen en gebruikers die zich in dezelfde lidstaat bevinden.HOOFDSTUK III

ERKENNING VAN INTERMEDIAIRE, OPSLAG-, VERBRANDINGS- EN MEEVERBRANDINGSINSTALLATIES, CATEGORIE 1- EN CATEGORIE 2-VERWERKINGSBEDRIJVEN, CATEGORIE 2- EN CATEGORIE 3-OLEOCHEMISCHE BEDRIJVEN, BIOGASINSTALLATIES EN COMPOSTEERINSTALLATIES

Artikel 10

Erkenning van intermediaire bedrijven

1. Intermediaire categorie 1-, 2- en 3-bedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten intermediaire categorie 1- of categorie 2-bedrijven:

a)voldoen aan de eisen in bijlage III, hoofdstuk I;

b)categorie 1- of categorie 2-materiaal hanteren en opslaan overeenkomstig bijlage III, hoofdstuk II, deel B;

c)de interne controles ondergaan zoals bedoeld in artikel 25, en

d)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26.

3. Om te worden erkend, moeten intermediaire categorie 3-bedrijven:

a)voldoen aan de eisen in bijlage III, hoofdstuk I;

b)categorie 3-materiaal hanteren en opslaan overeenkomstig bijlage III, hoofdstuk II, deel A;

c)de interne controles ondergaan zoals bedoeld in artikel 25, en

d)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26.

Artikel 11

Erkenning van opslagbedrijven

1. Opslagbedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten opslagbedrijven:

a)voldoen aan de eisen in bijlage III, hoofdstuk III; en

b)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26.

Artikel 12

Erkenning van verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties

1. Verbranding en meeverbranding van verwerkte producten geschieden volgens Richtlijn 2000/76/EG. Verbranding en meeverbranding van dierlijke bijproducten geschieden hetzij volgens Richtlijn 2000/76/EG, hetzij, indien die richtlijn niet van toepassing is, volgens deze verordening. Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties moeten overeenkomstig voornoemde richtlijn of overeenkomstig lid 2 of 3 zijn erkend.

2. Om door de bevoegde autoriteit erkend te worden voor de verwijdering van dierlijke bijproducten moet een verbrandingsinstallatie of meeverbrandingsinstallatie met een hoge capaciteit waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van toepassing is, voldoen aan:

a)de algemene voorwaarden in bijlage IV, hoofdstuk I;

b)de exploitatievoorwaarden in bijlage IV, hoofdstuk II;

c)de vereisten in bijlage IV, hoofdstuk III, over lozingen van water;

d)de vereisten in bijlage IV, hoofdstuk IV, over residuen;

e)de temperatuurmetingsvereisten in bijlage IV, hoofdstuk V; en

f)de voorwaarden inzake abnormale werking in bijlage IV, hoofdstuk VI.

3. Om door de bevoegde autoriteit erkend te worden voor de verwijdering van dierlijke bijproducten moet een verbrandingsinstallatie of meeverbrandingsinstallatie met een lage capaciteit waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van toepassing is:

▼M1

a)alleen worden gebruikt voor de verwijdering van dode gezelschapsdieren en dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, waarop Richtlijn 2000/76/EG niet van toepassing is;

▼B

b)indien de installatie zich bevindt in een bedrijf, alleen worden gebruikt om materiaal uit dat bedrijf te verwijderen;

c)voldoen aan de algemene voorwaarden in bijlage IV, hoofdstuk I;

d)voldoen aan de toepasselijke exploitatievoorwaarden in bijlage IV, hoofdstuk II;

e)voldoen aan de vereisten in bijlage IV, hoofdstuk IV, over residuen;

f)voldoen aan de toepasselijke temperatuurmetingsvereisten in bijlage IV, hoofdstuk V; en

g)voldoen aan de voorwaarden inzake abnormale werking in bijlage IV, hoofdstuk VI; en

▼M1

h)voldoen aan de voorwaarden van bijlage IV, hoofdstuk VII, indien de installatie wordt gebruikt voor de verwijdering van dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b).

▼B

4. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.

▼M15

5. De voorschriften van de leden 2 en 3 kunnen, in het licht van de ontwikkelingen van de wetenschappelijke kennis, na raadpleging van het betrokken wetenschappelijke comité, door de Commissie worden gewijzigd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

Artikel 13

Erkenning van categorie 1- en categorie 2-verwerkingsbedrijven

1. Categorie 1- en categorie 2-verwerkingsbedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten categorie 1- en categorie 2-verwerkingsbedrijven:

a)voldoen aan de eisen in bijlage V, hoofdstuk I;

b)het categorie 1- of categorie 2-materiaal hanteren, verwerken en opslaan overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk II, en bijlage VI, hoofdstuk I;

c)door de bevoegde autoriteit zijn gevalideerd overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk V;

d)de interne controles ondergaan zoals bedoeld in artikel 25;

e)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26; en

f)ervoor zorgen dat de door verwerking verkregen producten voldoen aan de eisen in bijlage VI, hoofdstuk I.

3. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.

Artikel 14

Erkenning van categorie 2- en categorie 3-oleochemische bedrijven

1. Oleochemische bedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten categorie 2-oleochemische bedrijven:

a)het van categorie 2-materiaal verkregen gesmolten vet verwerken overeenkomstig de normen die zijn vastgesteld in bijlage VI, hoofdstuk III;

b)methoden voor monitoring en controle op de kritische controlepunten invoeren en toepassen op basis van het gebruikte procédé;

c)de gegevens die zijn verkregen op grond van het bepaalde onder b) registreren, zodat deze aan de bevoegde autoriteit kunnen worden overgelegd; en

d)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26.

3. Om te worden erkend, moeten categorie 3-oleochemische bedrijven uitsluitend van categorie 3-materiaal verkregen gesmolten vet verwerken en aan de in lid 2 bedoelde desbetreffende eisen voldoen.

4. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.

Artikel 15

Erkenning van biogas- en composteerinstallaties

1. Biogasinstallaties en composteerinstallaties dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten biogasinstallaties en composteerinstallaties:

a)voldoen aan de eisen in bijlage VI, hoofdstuk II, deel A;

b)de dierlijke bijproducten hanteren en verwerken overeenkomstig bijlage VI, hoofdstuk II, delen B en C;

c)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26;

d)methoden voor monitoring en controle op de kritische controlepunten invoeren en toepassen, en

e)ervoor zorgen dat gistingsresiduen en, waar van toepassing, compost voldoen aan de microbiologische normen die zijn vastgesteld in bijlage VI, hoofdstuk II, deel D.

3. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.HOOFDSTUK IV

IN DE HANDEL BRENGEN EN GEBRUIK VAN VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN EN ANDERE VERWERKTE PRODUCTEN DIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT ALS VOEDERMIDDELEN, VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN, HONDENKLUIVEN EN TECHNISCHE PRODUCTEN EN ERKENNING VAN AANVERWANTE INSTALLATIES

Artikel 16

Algemene veterinairrechtelijke bepalingen

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen dat dierlijke bijproducten en de in de bijlagen VII en VIII genoemde daarvan afgeleide producten niet worden verzonden vanuit een bedrijf dat is gelegen in een zone waarvoor beperkingen gelden omdat daar een ziekte voorkomt waarvoor de soort waarvan het product is afgeleid, vatbaar is, en ook niet verzonden worden vanuit een inrichting of zone die bij verplaatsingen of handelsverkeer vanuit die inrichting of zone gevaar zouden opleveren voor de gezondheidsstatus van lidstaten of gebieden van lidstaten, tenzij de producten overeenkomstig deze verordening worden behandeld.

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen waarborgen dat de producten afkomstig zijn van dieren:

a)die komen uit een bedrijf, gebied of een deel van een gebied of, in geval van aquacultuurproducten, uit een bedrijf, zone of deel van een zone waarvoor ten aanzien van de betrokken dieren en producten geen beperkende veterinairrechtelijke maatregelen gelden, met name beperkingen in verband met verplichte ziektebestrijdingsmaatregelen op grond van de communautaire wetgeving of in verband met ernstige besmettelijke ziekten zoals vermeld in Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte (22);

b)die niet zijn geslacht in een bedrijf waar zich op het moment van het slachten dieren bevonden die besmet waren of vermoedelijk besmet waren met een van de ziekten waarvoor de onder a) bedoelde bepalingen gelden.

3. Op voorwaarde dat de in lid 2, onder a), bedoelde ziektebestrijdingsmaatregelen in acht worden genomen, wordt toegestaan dat dierlijke bijproducten en de in de bijlagen VII en VIII genoemde daarvan afgeleide producten, die afkomstig zijn uit een gebied of een deel van een gebied waarvoor veterinairrechtelijke beperkingen gelden, maar die niet of vermoedelijk niet besmet zijn, in de handel worden gebracht, mits, naar gelang van het geval:

a)de productie, het hanteren, het vervoer en de opslag van deze producten gescheiden van dan wel op andere tijdstippen geschieden dan die van producten die aan alle veterinairrechtelijke voorschriften voldoen,

b)de producten in een bedrijf dat daartoe is erkend door de lidstaat waar het gezondheidsprobleem zich voordoet, een behandeling hebben ondergaan die toereikend is om het betrokken diergezondheidsprobleem op te lossen overeenkomstig deze verordening,

c)de producten naar behoren worden geïdentificeerd,

▼M15

d)de producten aan de eisen van de bijlagen VII en VIII, dan wel aan de door de Commissie vastgestelde uitvoeringsbepalingen voldoen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 33, lid 4, bedoelde urgentieprocedure.

▼B

►M15 In specifieke omstandigheden kunnen bij door de Commissie te nemen besluiten andere voorwaarden dan de in de eerste alinea genoemde voorwaarden worden vastgesteld. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 33, lid 4, bedoelde urgentieprocedure. In deze besluiten dient rekening te worden gehouden met maatregelen of tests die op de dieren moeten worden uitgevoerd, en met de specifieke kenmerken van de ziekte van de betrokken soort; voorts moeten in die besluiten de maatregelen worden genoemd die nodig zijn ter bescherming van de gezondheid van dieren in de Gemeenschap.

Artikel 17

Erkenning van categorie 3-verwerkingsbedrijven

1. Categorie 3-verwerkingsbedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moeten categorie 3-verwerkingsbedrijven:

a)voldoen aan de eisen in bijlage V, hoofdstuk I, en bijlage VII, hoofdstuk I;

b)uitsluitend categorie 3-materiaal hanteren, verwerken en opslaan overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk II, en bijlage VII;

c)door de bevoegde autoriteit worden gevalideerd overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk V;

d)de interne controles ondergaan zoals bedoeld in artikel 25;

e)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26; en

f)ervoor zorgen dat de door verwerking verkregen producten voldoen aan de eisen in bijlage VII, hoofdstuk I.

3. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.

Artikel 18

Erkenning van bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en van technische bedrijven

1. Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en technische bedrijven dienen in het bezit te zijn van een erkenning van de bevoegde autoriteit.

2. Om te worden erkend, moet het bedrijf voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of het technische bedrijf:

a)zich ertoe verbinden om, rekening houdend met de specifieke voorschriften in bijlage VIII betreffende de producten die in het bedrijf worden vervaardigd:

i)zich te houden aan de specifieke productievoorschriften van deze verordening;

ii)methoden voor monitoring en controle op de kritische controlepunten in te voeren en toe te passen op basis van de gebruikte verwerkingsprocédés;

iii)naar gelang van de producten, monsters te nemen voor analyse in een door de bevoegde autoriteit erkend laboratorium om te controleren of de bij deze verordening vastgestelde normen worden nageleefd;

iv)de gegevens die op grond van de punten ii) en iii) zijn verkregen te registreren, zodat deze aan de bevoegde autoriteit kunnen worden overgelegd. De uitslagen van de verschillende controles en tests moeten minstens twee jaar worden bewaard;

v)de bevoegde autoriteit in te lichten indien uit het in punt iii) bedoelde laboratoriumonderzoek of uit enige andere informatie waarover het bedrijf beschikt, blijkt dat er een ernstig risico voor de gezondheid van mens of dier bestaat; en

b)door de bevoegde autoriteit worden gecontroleerd overeenkomstig artikel 26.

3. Zodra niet meer aan de erkenningseisen wordt voldaan, wordt de erkenning onmiddellijk geschorst.

Artikel 19

In de handel brengen en uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten en andere verwerkte producten die gebruikt kunnen worden als voedermiddelen

De lidstaten zien erop toe dat verwerkte dierlijke eiwitten en andere verwerkte producten die gebruikt kunnen worden als voedermiddelen slechts in de handel worden gebracht of worden uitgevoerd, indien:

a)zij zijn geproduceerd in een categorie 3-verwerkingsbedrijf dat is erkend en onder toezicht staat overeenkomstig artikel 17;

b)zij uitsluitend zijn geproduceerd met categorie 3-materiaal, zoals gespecificeerd in bijlage VII;

c)het hanteren, de verwerking, de opslag en het vervoer zijn geschied overeenkomstig bijlage VII en op een zodanige wijze dat de naleving van artikel 22 gewaarborgd is;

d)zij aan de in bijlage VII vastgestelde specifieke eisen voldoen.

Artikel 20

In de handel brengen en uitvoer van voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en technische producten

1. De lidstaten zien erop toe dat voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en technische producten die niet in de leden 2 en 3 worden genoemd, en de in bijlage VIII genoemde dierlijke bijproducten slechts in de handel worden gebracht of uitgevoerd indien:

a)zij voldoen aan:

i)de in bijlage VIII vastgestelde specifieke eisen, of

ii)wanneer een product als technisch product en ook als voedermiddel kan worden gebruikt en bijlage VIII geen specifieke eisen bevat, de in het desbetreffende hoofdstuk van bijlage VII vastgestelde eisen; en

b)zij afkomstig zijn van bedrijven die zijn erkend en onder toezicht staan overeenkomstig artikel 18 of, wanneer het de in bijlage VIII bedoelde dierlijke bijproducten betreft, van andere bedrijven die overeenkomstig de communautaire veterinaire wetgeving erkend zijn.

▼M15

2. De lidstaten zien erop toe dat biologische meststoffen en bodemverbeteraars, vervaardigd van andere verwerkte producten dan die welke van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal zijn vervaardigd, slechts in de handel worden gebracht of worden uitgevoerd indien zij voldoen aan de eventuele voorschriften die na raadpleging van het betrokken wetenschappelijk comité, door de Commissie zijn vastgesteld. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

3. De lidstaten zien erop toe dat van categorie 2-materiaal vervaardigde vetderivaten slechts in de handel worden gebracht of worden uitgevoerd, indien:

a)zij in een overeenkomstig artikel 14 erkend categorie 2-oleochemisch bedrijf zijn vervaardigd van gesmolten vet dat resulteert uit de verwerking van categorie 2-materiaal in een overeenkomstig artikel 13 erkend categorie 2-verwerkingsbedrijf, volgens de toepassing van een van de verwerkingsmethodes 1 tot en met 5;

b)het hanteren, de verwerking, de opslag en het vervoer zijn geschied overeenkomstig bijlage VI; en

c)zij aan de in bijlage VIII vastgestelde specifieke eisen voldoen.

Artikel 21

Vrijwaringsmaatregelen

Op de onder de bijlagen VII en VIII van deze verordening vallende producten is artikel 10 van Richtlijn 90/425/EEG van toepassing.

Artikel 22

Beperkingen van het gebruik

1. het hierna genoemde gebruik van dierlijke bijproducten en verwerkte producten is verboden:

a)het voederen van een diersoort met verwerkte dierlijke eiwitten die afkomstig zijn van karkassen of gedeelten ervan van dieren van dezelfde soort;

b)het voederen van ander vee dan pelsdieren met keukenafval en etensresten of met voedermiddelen die keukenafval en etensresten bevatten of daarvan afkomstig zijn; en

c)het gebruik op weiden van andere biologische meststoffen en bodemverbeteraars dan mest.

▼M15

2. De Commissie stelt regels vast betreffende controlemaatregelen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Andere voorschriften voor de toepassing van dit artikel worden overeenkomstig de in artikel 33, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure vastgesteld.

Na raadpleging van het betrokken wetenschappelijke comité kunnen afwijkingen van lid 1, onder a), worden toegestaan met betrekking tot vis en pelsdieren. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼BHOOFDSTUK V

AFWIJKINGEN

Artikel 23

Afwijkingen met betrekking tot het gebruik van dierlijke bijproducten

1. De lidstaten kunnen, op voorwaarde dat toezicht wordt gehouden door de bevoegde autoriteiten, toestemming verlenen om:

a)dierlijke bijproducten te gebruiken voor diagnose, onderwijs en onderzoek; en

b)dierlijke bijproducten te gebruiken voor taxidermie in technische bedrijven die hiertoe overeenkomstig artikel 18 zijn erkend.

2.

a)De lidstaten kunnen eveneens toestemming verlenen voor het gebruik van de onder b) genoemde dierlijke bijproducten voor het voederen van de onder c) genoemde dieren, op voorwaarde dat er toezicht wordt gehouden door de bevoegde autoriteiten en de in bijlage IX vastgestelde eisen worden nageleefd.

b)De onder a) bedoelde dierlijke bijproducten zijn:

i)categorie 2-materiaal dat afkomstig is van dieren die niet zijn gedood of gestorven in verband met de aanwezigheid of vermoede aanwezigheid van een op mens of dier overdraagbare ziekte, en

ii)categorie 3-materiaal genoemd in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j), en, onder voorbehoud van artikel 22, in artikel 6, lid 1, onder l).

c)De onder a) bedoelde dieren zijn:

i)dieren in dierentuinen,

ii)circusdieren,

iii)andere reptielen en roofvogels dan dieren in dierentuinen of circussen,

iv)pelsdieren,

v)wilde dieren waarvan het vlees niet voor menselijke consumptie bestemd is,

vi)honden in erkende kennels of honden voor de drijfjacht die deel uitmaken van een erkende jachthondenmeute, en

vii)maden voor gebruik als visaas.

▼M15

d)Bovendien mogen de lidstaten, onder toezicht van de bevoegde autoriteiten, het gebruik van het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal toestaan voor het voederen van met uitsterven bedreigde of beschermde aasetende vogelsoorten overeenkomstig de door de Commissie vastgestelde voorschriften na raadpleging van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

3. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van:

a)het gebruik dat wordt gemaakt van de in lid 2 bedoelde afwijkingen; en

b)de controlemaatregelen die worden ingevoerd om te waarborgen dat de betrokken dierlijke bijproducten uitsluitend worden gebruikt voor het toegestane doel.

4. Iedere lidstaat stelt een lijst samen van krachtens lid 2, letter c), onder iv), vi) en vii), gemachtigde en geregistreerde gebruikers en verzamelcentra op zijn grondgebied. Iedere gebruiker en ieder verzamelcentrum krijgt een officieel nummer met het oog op inspectie en om de oorsprong van de betrokken producten te kunnen traceren.

Het toezicht op de bedrijfsruimten van de in de vorige alinea genoemde gebruikers en verzamelcentra wordt verricht door de bevoegde autoriteit, die te allen tijde vrije toegang heeft tot alle delen van de ruimten, teneinde de naleving van de bepalingen in lid 2 te waarborgen.

Indien uit de inspectie blijkt dat niet aan die bepalingen wordt voldaan, neemt de bevoegde autoriteit passende maatregelen.

▼M15

5. De Commissie kan uitvoeringsbepalingen inzake controlemaatregelen vaststellen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

Artikel 24

Afwijkingen met betrekking tot de verwijdering van dierlijke bijproducten

1. Indien nodig kan de bevoegde autoriteit besluiten dat:

a)dode gezelschapsdieren rechtstreeks als afval mogen worden verwijderd door begraving;

b)de volgende dierlijke bijproducten in een afgelegen gebied als afval mogen worden verwijderd door verbranding of begraving ter plaatse:

i)het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal,

ii)categorie 2-materiaal, en

iii)categorie 3-materiaal; en

c)dierlijke bijproducten als afval mogen worden verwijderd door verbranding of begraving ter plaatse in geval van het uitbreken van een in lijst A van het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) genoemde ziekte, indien de bevoegde autoriteit vervoer naar de dichtstbijzijnde verbrandings- of verwerkingsinstallatie afwijst wegens het gevaar voor verbreiding van de gezondheidsrisico's of omdat de capaciteit van die installaties ontoereikend is, doordat er een epizoötie uitgebroken is, die zich wijd verbreid heeft.

2. Er mogen geen afwijkingen worden toegestaan voor het in artikel 4, lid 1, punt a), onder i), bedoelde categorie 1-materiaal.

3. Met betrekking tot het in artikel 4, lid 1, punt b), onder ii), bedoelde categorie 1-materiaal mag verbranding of begraving overeenkomstig lid 1, punt b) of c), alleen plaatsvinden indien de bevoegde autoriteit toestemming geeft en toezicht houdt op de gebruikte methode en ervan overtuigd is dat ieder risico van overbrenging van een TSE is uitgesloten.

4. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van:

a)het gebruik dat zij maken van de door lid 1, punt b), geboden mogelijkheden met betrekking tot categorie 1- en categorie 2-materiaal; en

b)de gebieden die zij met het oog op de toepassing van lid 1, onder b), indelen als afgelegen gebied en de redenen voor die indeling.

5. De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen om

a)ervoor te zorgen dat het verbranden of begraven van dierlijke bijproducten geen gevaar oplevert voor de gezondheid van mens of dier, en

b)het sluikstorten, dumpen of ongecontroleerd verwijderen van dierlijke bijproducten te voorkomen.

6. Volgens de procedure van artikel 33, lid 2, kunnen uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld.HOOFDSTUK VI

CONTROLES EN INSPECTIES

Artikel 25

Interne controles

1. Exploitanten en eigenaars van intermediaire bedrijven en verwerkingsbedrijven, dan wel hun vertegenwoordigers, nemen alle nodige maatregelen om aan de bepalingen van deze verordening te voldoen. Zij dragen zorg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van een permanente procedure, ontwikkeld volgens de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP). Zij moeten met name:

a)de kritische controlepunten in de bedrijven bepalen en controleren;

b)methoden voor monitoring en controle van dergelijke kritische controlepunten invoeren en toepassen;

c)in het geval van een verwerkingsbedrijf representatieve monsters nemen om te controleren:

i)voor iedere verwerkte partij, of aan de in deze verordening vastgestelde productnormen is voldaan, en

ii)of de volgens de communautaire wetgeving maximaal toegestane niveaus voor fysisch-chemische residuen niet zijn overschreden;

d)de resultaten van de onder b) en c) bedoelde controles en tests registreren en gedurende ten minste twee jaar bewaren, zodat zij aan de bevoegde autoriteiten kunnen worden overgelegd;

e)een systeem invoeren dat de traceerbaarheid van iedere verzonden partij waarborgt.

2. Wanneer de resultaten van een test op monsters die zijn genomen op grond van lid 1, onder c), niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze verordening, dient de exploitant van het verwerkingsbedrijf:

a)de bevoegde autoriteit onverwijld alle gegevens mee te delen over de aard van het monster en de partij waaruit het afkomstig is;

b)te bepalen als gevolg van welke oorzaak/oorzaken niet aan de voorschriften is voldaan;

c)de besmette partij onder toezicht van de bevoegde autoriteit opnieuw te verwerken of te verwijderen;

d)ervoor te zorgen dat besmet of vermoedelijk besmet materiaal het bedrijf niet verlaat voordat het onder toezicht van de bevoegde autoriteit opnieuw is verwerkt en er opnieuw officieel monsters zijn genomen teneinde te voldoen aan de normen die in deze verordening zijn vastgesteld, tenzij het is bestemd voor verwijdering;

e)de frequentie van de bemonstering en de controles op de productie op te voeren;

f)de voor het monster van het eindproduct relevante administratie over de dierlijke bijproducten te onderzoeken; en

g)het bedrijf op de juiste wijze te ontsmetten en te reinigen.

▼M15

3. De Commissie kan regels vaststellen inzake de frequentie van controles en de referentiemethoden voor de microbiologische analyses. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Volgens de regelgevingsprocedure van artikel 33, lid 2, kunnen andere uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld.

▼B

Artikel 26

Officiële controles en lijsten van erkende bedrijven

1. De bevoegde autoriteit voert op gezette tijden inspecties en toezicht uit in de overeenkomstig deze verordening erkende bedrijven. De inspecties en het toezicht in verwerkingsbedrijven worden uitgevoerd overeenkomstig bijlage V, hoofdstuk IV.

2. De frequentie van de inspecties en het toezicht is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, het type van de vervaardigde producten, de risicobeoordeling en de garanties die worden geboden volgens de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP).

3. Indien uit de inspectie door de bevoegde autoriteit blijkt dat aan één of meer van de bepalingen van deze verordening niet wordt voldaan, neemt de bevoegde autoriteit passende maatregelen.

4. Iedere lidstaat stelt een lijst op van de overeenkomstig deze verordening erkende bedrijven op zijn grondgebied. Aan elk bedrijf wordt een officieel nummer toegekend dat de aard van de activiteiten van het bedrijf aangeeft. De lidstaten zenden deze lijst en de bijwerkingen ervan aan de Commissie en aan de andere lidstaten.

▼M15

5. De Commissie kan regels vaststellen inzake de frequentie van controles en de referentiemethoden voor de microbiologische analyses. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Volgens de regelgevingsprocedure van artikel 33, lid 2, kunnen andere uitvoeringsbepalingen voor dit artikel worden vastgesteld.

▼BHOOFDSTUK VII

COMMUNAUTAIRE CONTROLES

Artikel 27

Communautaire controles in de lidstaten

1. Deskundigen van de Commissie kunnen, voorzover dat voor een uniforme toepassing van deze verordening noodzakelijk is, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten controles ter plaatse uitvoeren. De lidstaat op het grondgebied waarvan een controle wordt verricht, verleent de deskundigen alle nodige bijstand bij het uitvoeren van hun taken. De Commissie stelt de bevoegde autoriteit in kennis van het resultaat van de verrichte controles.

2. De uitvoeringsbepalingen voor dit artikel, met name die welke betrekking hebben op de wijze van samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten, worden volgens de procedure van artikel 33, lid 2, vastgesteld.HOOFDSTUK VIII

BEPALINGEN BETREFFENDE DE INVOER EN DE DOORVOER VAN BEPAALDE DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN DAARVAN AFGELEIDE PRODUCTEN

Artikel 28

Algemene bepalingen

De bepalingen die van toepassing zijn op de invoer uit derde landen van producten zoals bedoeld in de bijlagen VII en VIII mogen niet gunstiger of minder gunstig zijn dan de bepalingen die van toepassing zijn op de productie en het in de handel brengen van de betrokken producten in de Gemeenschap.

▼M15

De invoer uit derde landen van voeder voor gezelschapsdieren en grondstoffen voor voeder van gezelschapsdieren, afkomstig van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG verboden stoffen, kan evenwel worden toegestaan, mits de betrokken grondstoffen permanent zijn gemerkt en met inachtneming van de bijzondere eisen die door de Commissie zijn vastgesteld. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

Artikel 29

Verbodsbepalingen en naleving van communautaire bepalingen

1. De invoer en de doorvoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten anders dan overeenkomstig deze verordening is verboden.

2. De invoer in en de doorvoer door de Gemeenschap van de in de bijlagen VII en VIII bedoelde producten mogen alleen plaatsvinden wanneer dergelijke producten voldoen aan de bepalingen die zijn vastgesteld in de leden 3 tot en met 6.

3. De in de bijlagen VII en VIII bedoelde producten moeten, tenzij in deze bijlagen iets anders is bepaald, afkomstig zijn uit een derde land of een deel van een derde land dat voorkomt op een lijst die volgens de procedure van artikel 33, lid 2, wordt opgesteld en bijgewerkt.

De opgestelde lijst mag worden gecombineerd met andere lijsten die met het oog op de volksgezondheid en de gezondheid van dieren zijn opgesteld.

Bij het opstellen van deze lijst moet in het bijzonder rekening worden gehouden met:

a)de wetgeving van het derde land;

b)de organisatie van de bevoegde autoriteit en haar inspectiediensten in het derde land, de bevoegdheden van deze diensten, het toezicht op deze diensten en hun mogelijkheden om de toepassing van hun wetgeving doeltreffend te controleren;

c)de gezondheidsvoorschriften voor het produceren, vervaardigen, hanteren, opslaan en verzenden van producten van dierlijke oorsprong die voor de Gemeenschap bestemd zijn;

d)de waarborgen die het derde land kan geven met betrekking tot de naleving van de relevante gezondheidsvoorschriften;

e)de ervaring met het in de handel brengen van het product uit het derde land en de resultaten van invoercontroles;

f)de uitkomst van eventuele communautaire inspecties in het derde land;

g)de gezondheidsstatus van het vee, andere gedomesticeerde dieren en wilde dieren in het derde land, met name op het punt van exotische dierziekten en aspecten van de algemene gezondheidssituatie in het land die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren in de Gemeenschap;

h)de regelmaat en snelheid waarmee het derde land informatie verschaft over infectieuze of besmettelijke dierziekten op zijn grondgebied, met name de ziekten die worden vermeld in lijst A en lijst B van het OIE of, in het geval van ziekten van aquacultuurdieren, de meldingsplichtige ziekten die worden genoemd in de Internationale Gezondheidscode voor aquatische dieren van het OIE;

i)de wetgeving in het derde land inzake de voorkoming en de bestrijding van infectieuze of besmettelijke dierziekten, alsmede de uitvoering ervan, met inbegrip van de bepalingen inzake de invoer uit andere landen.

4. De in de bijlagen VII en VIII bedoelde producten, met uitzondering van technische producten, moeten afkomstig zijn uit bedrijven die voorkomen op een lijst van de Gemeenschap die volgens de procedure van artikel 33, lid 2, is opgesteld aan de hand van een mededeling van de bevoegde autoriteiten van het derde land aan de Commissie, waarin wordt verklaard dat het bedrijf aan de bepalingen van de Gemeenschap voldoet en dat een officiële inspectiedienst in het derde land toezicht houdt op het bedrijf.

Goedgekeurde lijsten worden als volgt gewijzigd:

a)De Commissie stelt de lidstaten binnen vijf werkdagen na ontvangst van het voorstel in kennis van de door het betrokken derde land in de lijsten van bedrijven voorgestelde wijzigingen;

b)de lidstaten delen de Commissie binnen zeven werkdagen na ontvangst van de onder a) bedoelde voorgestelde wijzigingen in de lijsten van bedrijven schriftelijk hun opmerkingen mee;

c)wanneer ten minste één lidstaat schriftelijke opmerkingen maakt, stelt de Commissie de lidstaten binnen vijf werkdagen daarvan in kennis en zet zij het punt op de agenda van de volgende vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid;

d)wanneer de Commissie binnen de onder b) bedoelde termijn geen opmerkingen van de lidstaten ontvangt, worden de voorgestelde wijzigingen van de lijst geacht door de lidstaten te zijn aanvaard. De Commissie stelt de lidstaten binnen vijf werkdagen daarvan in kennis en na verloop van vijf werkdagen na de dag waarop de lidstaten deze kennisgeving hebben ontvangen, wordt de invoer van producten uit de betrokken bedrijven toegestaan.

5. De in bijlage VIII bedoelde technische producten moeten afkomstig zijn uit bedrijven die door de bevoegde autoriteiten van de derde landen zijn erkend en geregistreerd.

6. Zendingen van in de bijlagen VII en VIII bedoelde producten moeten, tenzij in deze bijlagen iets anders is bepaald, vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat van het model in bijlage X, waarin wordt verklaard dat de producten aan de in die bijlagen genoemde bepalingen voldoen en afkomstig zijn uit bedrijven waar volgens die bepalingen wordt gewerkt.

7. In afwachting van de opstelling van de in lid 4 bedoelde lijst en de aanneming van de in lid 6 bedoelde modellen van certificaten, mogen de lidstaten de in Richtlijn 97/78/EG bepaalde controles en de krachtens de bestaande nationale regelgeving vereiste certificaten handhaven.

Artikel 30

Gelijkwaardigheid

1. Volgens de procedure van artikel 33, lid 2, kan een besluit worden genomen waarin wordt erkend dat de gezondheidsmaatregelen die door een derde land, een groep derde landen of een deel van een derde land worden toegepast op de productie, de vervaardiging, het hanteren, de opslag en het vervoer van één of meer categorieën producten zoals bedoeld in de bijlagen VII en VIII, garanties bieden die gelijkwaardig zijn met de in de Gemeenschap geldende waarborgen, voorzover het derde land dit objectief kan aantonen.

In het besluit worden de eisen voor de invoer en/of de doorvoer van dierlijke bijproducten uit dat land, dat deel van een land of die groep landen genoemd.

2. De in lid 1 bedoelde eisen betreffen:

a)de aard en inhoud van het gezondheidscertificaat waarvan het product vergezeld moet gaan;

b)specifieke gezondheidseisen voor de invoer in en/of de doorvoer door de Gemeenschap; en

c)waar nodig procedures voor het opstellen en wijzigen van lijsten van gebieden of bedrijven van waaruit invoer en/of doorvoer toegestaan zijn.

3. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2.

Artikel 31

Communautaire inspecties en audits

1. Deskundigen van de Commissie kunnen, waar nodig vergezeld van deskundigen uit de lidstaten, controles ter plaatse uitvoeren teneinde

a)de lijst van derde landen of delen daarvan op te stellen en de eisen voor invoer en/of doorvoer vast te stellen;

b)na te gaan of wordt gehandeld in overeenstemming met:

i)de eisen voor opneming in een communautaire lijst van derde landen,

ii)de eisen voor de invoer en/of doorvoer,

iii)de voorwaarden voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van maatregelen,

iv)noodmaatregelen die in het kader van communautaire wetgeving worden toegepast.

De Commissie wijst de deskundigen uit de lidstaten aan die met deze controles worden belast.

2. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd namens de Gemeenschap, die de kosten voor haar rekening neemt.

3. De frequentie van deze controles en de procedure daarvoor kunnen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2.

4. Indien uit een in lid 1 bedoelde controle blijkt dat de gezondheidsvoorschriften in ernstige mate worden overtreden, verzoekt de Commissie onmiddellijk dat het derde land passende maatregelen neemt, of schorst zij de invoer van zendingen producten en brengt zij de lidstaten onverwijld op de hoogte.HOOFDSTUK IX

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Wijzigingen van bijlagen en overgangsmaatregelen

▼M15

1. Na raadpleging van het betrokken wetenschappelijk comité over kwesties die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van mens of dier, kunnen de bijlagen worden aangevuld of gewijzigd en kunnen door de Commissie passende overgangsmaatregelen worden vastgesteld.

Overgangsmaatregelen en maatregelen tot wijziging of aanvulling van de bijlagen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen, in het bijzonder verdere preciseringen van de vereisten die in de bepalingen van deze richtlijn zijn vastgelegd, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie gebruikmaken van de in artikel 33, lid 4, bedoelde urgentieprocedure.

Andere overgangsmaatregelen kunnen worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

▼B

2. Wanneer vóór de toepassing van deze verordening in de lidstaten passende controlesystemen voorhanden zijn, worden ten aanzien van het verbod op het vervoederen van keukenafval en etensresten van artikel 22 overgangsmaatregelen overeenkomstig lid 1 goedgekeurd, om het verdere gebruik van bepaalde soorten keukenafval en etensresten onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan voor een periode van maximaal vier jaar vanaf 1 november 2002. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er gedurende de overgangsperiode geen onnodig risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van dieren bestaat.

▼M15

Artikel 33

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid (hierna: het Comité).

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van dat besluit bedoelde termijn wordt op 15 dagen vastgesteld.

3. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

4. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

▼B

Artikel 34

Raadpleging van wetenschappelijke comités

De betrokken wetenschappelijke comités worden geraadpleegd over alle aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen en die voor de gezondheid van mens of dier gevolgen kunnen hebben.

Artikel 35

Nationale bepalingen

1. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van alle bepalingen van nationaal recht die zij vaststellen binnen de werkingssfeer van deze verordening.

2. In het bijzonder stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de maatregelen die zijn genomen om aan deze verordening te voldoen, en wel binnen een jaar na de inwerkingtreding ervan. Op basis van de ontvangen informatie legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor, dat, zo nodig, vergezeld gaat van passende wetgevingsvoorstellen.

3. De lidstaten mogen nationale voorschriften aannemen of handhaven die het gebruik van organische meststoffen en bodemverbeteraars verder beperken dan in deze verordening is voorzien, in afwachting van de aanneming van communautaire voorschriften voor het gebruik daarvan overeenkomstig artikel 20, lid 2. De lidstaten mogen nationale voorschriften aannemen of handhaven die het gebruik van van categorie 2-materiaal vervaardigde vetderivaten verder beperken dan in deze verordening is voorzien, in afwachting van de toevoeging, overeenkomstig artikel 32, aan bijlage VIII van communautaire voorschriften voor het gebruik daarvan.

Artikel 36

Financiële regelingen

De Commissie stelt een rapport op over de financiële regelingen in de lidstaten voor het verwerken, verzamelen, opslaan en verwijderen van dierlijke bijproducten; dit rapport gaat vergezeld van passende voorstellen.

Artikel 37

Intrekking

Richtlijn 90/667/EEG en de Beschikkingen 95/348/EG en 1999/534/EG worden zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

Verwijzingen naar Richtlijn 90/667/EEG gelden vanaf dan als verwijzingen naar de onderhavige verordening.

Artikel 38

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening wordt van toepassing zes maanden na de inwerkingtreding. Artikel 12, lid 2, is evenwel van toepassing als gepreciseerd in artikel 20 van Richtlijn 2000/76/EG en artikelen 22, lid 1, punt b) en 32 zijn van toepassing per 1 november 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

SPECIFIEKE DEFINITIES

In deze verordening wordt verstaan onder:

▼M9

1.

bijproduct van de bijenteelt : honing, bijenwas, koninginnengelei, propolis of pollen, niet bestemd voor menselijke consumptie;

▼B

2.

partij : een eenheid productie — of een aantal tezamen opgeslagen eenheden — die in één bedrijf en met behulp van uniforme parameters is c.q. zijn vervaardigd en die kan c.q. kunnen worden geïdentificeerd met het oog op het terugroepen en opnieuw behandelen of verwijderen ervan, mocht uit tests blijken dat zulks noodzakelijk is;

3.

biogasinstallatie : een installatie waarin onder anaërobe omstandigheden biologische afbraak van producten van dierlijke oorsprong plaatsvindt voor de productie en winning van biogas;

4.

bloedproducten : producten afkomstig van bloed of bloedfracties, uitgezonderd bloedmeel, daaronder begrepen gedroogd/ingevroren/vloeibaar plasma, gedroogd volledig bloed, gedroogde/ingevroren/vloeibare rode bloedcellen of fracties daarvan en mengsels;

5.

bloed : vers volledig bloed;

▼M14

6.

bloedmeel : producten verkregen uit de warmtebehandeling van bloed of bloedfracties overeenkomstig bijlage VII, hoofdstuk II, en bestemd voor diervoeding of biologische meststoffen;

▼B

7.

blikvoeder voor gezelschapsdieren : warmtebehandeld voeder voor gezelschapsdieren in een hermetisch gesloten recipiënt;

8.

intermediair categorie 1- of categorie 2-bedrijf : een bedrijf waar niet-verwerkt categorie 1- of categorie 2-materiaal wordt gehanteerd en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming en waar bepaalde voorbereidende activiteiten, zoals het verwijderen van huiden en het verrichten van keuringen na de slacht, kunnen plaatsvinden;

9.

categorie 1-verwerkingsbedrijf : een bedrijf waar categorie 1-materiaal wordt verwerkt voordat het definitief wordt verwijderd;

10.

categorie 2-oleochemisch bedrijf : een bedrijf voor de verwerking van gesmolten vet dat overeenkomstig de eisen van bijlage VI, hoofdstuk III, is geproduceerd uit categorie 2-materiaal;

11.

categorie 2-verwerkingsbedrijf : een bedrijf waar categorie 2-materiaal wordt verwerkt voordat het definitief wordt verwijderd, verder wordt verwerkt of wordt gebruikt;

12.

intermediair categorie 3-bedrijf : een bedrijf waar niet-verwerkt categorie 3-materiaal wordt gesorteerd en/of versneden en/of gekoeld of diepgevroren in blokken en/of tijdelijk opgeslagen met het oog op verder vervoer naar de eindbestemming;

13.

categorie 3-oleochemisch bedrijf : een bedrijf voor de verwerking van gesmolten vet dat is geproduceerd uit categorie 3-materiaal;

14.

categorie 3-verwerkingsbedrijf : een bedrijf waar categorie 3-materiaal tot verwerkte dierlijke eiwitten en andere verwerkte producten wordt verwerkt die als voedermiddel gebruikt kunnen worden;

▼M1

15.

keukenafval en etensresten : alle voedselresten, met inbegrip van afgewerkte bak- en braadolie, afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens;

▼B

16.

meeverbrandingsinstallatie : inrichting voor afvalverwijdering zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2000/76/EG;

17.

meeverbranding : de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten in een meeverbrandingsinstallatie;

18.

verzamelcentra : lokalen waar bepaalde dierlijke bijproducten worden verzameld en behandeld die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het voederen van de in artikel 23, lid 2, onder c), genoemde dieren;

19.

composteerinstallatie : een installatie waarin onder aërobe omstandigheden biologische afbraak van producten van dierlijke oorsprong plaatsvindt;

20.

gistingsresiduen : residuen die het resultaat zijn van de verwerking van dierlijke bijproducten in een biogasinstallatie;

21.

inhoud van het maagdarmkanaal : de inhoud van het maagdarmkanaal van zoogdieren en loopvogels, al dan niet gescheiden van het maagdarmkanaal;

22.

hondenkluiven : ongelooide producten voor gezelschapsdieren om op te kauwen, vervaardigd van huiden van hoefdieren of ander dierlijk materiaal;

23.

voedermiddel : voedermiddelen zoals gedefinieerd in Richtlijn 96/25/EG (23), voorzover die van dierlijke oorsprong zijn. Hieronder vallen verwerkte dierlijke eiwitten, bloedproducten, gesmolten vet, visolie, vetderivaten, gelatine en gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat, melk, producten op basis van melk en biest;

24.

vismeel : verwerkte dierlijke eiwitten geproduceerd uit zeedieren, behalve zeezoogdieren;

25.

pelsdieren : dieren die worden gehouden of gefokt voor de productie van bont en die niet worden gebruikt voor menselijke consumptie;

26.

gelatine : al dan niet gelerend natuurlijk, oplosbaar eiwit, verkregen door de gedeeltelijke hydrolyse van collageen vervaardigd van beenderen, huiden en pezen van dieren (met inbegrip van vis en pluimvee);

27.

kanen : het eiwit bevattende residu dat ontstaat bij het smelten van vet, na gedeeltelijke afscheiding van vet en water;

28.

hermetisch gesloten recipiënt : een recipiënt die ontworpen en bedoeld is om ontoegankelijk te zijn voor micro-organismen;

29.

huiden : alle huidweefsels en onderhuidse weefsels;

30.

verbrandingsinstallatie met een hoge capaciteit : verbrandingsinstallatie die geen verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit is;

31.

gehydrolyseerde eiwitten : polypeptiden, peptiden en aminozuren en mengsels daarvan, verkregen door de hydrolyse van dierlijke bijproducten;

32.

verbrandingsinstallatie : inrichting voor afvalverwijdering zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2000/76/EG;

33.

verbranding : de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten in een verbrandingsinstallatie;

34.

laboratoriumreagens : een verpakt product, klaar om door de eindgebruiker te worden gebruikt, dat een bloedproduct bevat en dat bestemd is om afzonderlijk of in combinatie als reagens of reagensproduct in een laboratorium te worden gebruikt;

35.

stortplaats : afvalverwijderingsterrein zoals gedefinieerd in Richtlijn 1999/31/EG;

36.

verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit : een verbrandingsinstallatie met een capaciteit van minder dan 50 kg dierlijke bijproducten per uur;

▼M1

37.

mest : uitwerpselen en/of urine van vee, met of zonder strooisel, of guano, hetzij onverwerkt, hetzij verwerkt overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk III, hetzij op andere wijze verwerkt in een biogas- of composteerinstallatie;

▼B

38.

biologische meststoffen en bodemverbeteraars : materiaal van dierlijke oorsprong dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt om de voeding van planten, de fysische en chemische eigenschappen en de biologische activiteit van de bodem op peil te houden of te verbeteren; hiertoe kunnen ook mest, de inhoud van het maagdarmkanaal, compost en gistingsresiduen behoren;

▼M6

39.

weiden : met gras of andere weidegewassen bedekt land dat door vee wordt begraasd of als voeder voor vee wordt gebruikt, met uitzondering van land waarop biologische meststoffen en bodemverbeteraars in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 181/2006 van de Commissie (24) zijn gebruikt.

▼B

40.

bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren : een bedrijf waar voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven of smaakgevende ingewanden worden geproduceerd en waar bepaalde dierlijke bijproducten worden gebruikt bij de productie van dergelijk voer of dergelijke kluiven of smaakgevende ingewanden;

41.

voeder voor gezelschapsdieren : voeder voor gezelschapsdieren dat categorie 3-materiaal bevat;

▼M9

42.

verwerkte dierlijke eiwitten : dierlijke eiwitten die volledig zijn verkregen uit categorie 3-materiaal en die in overeenstemming met bijlage VII, hoofdstuk II, zijn behandeld om ze geschikt te maken voor rechtstreeks gebruik als voedermiddel of om anderszins gebruikt te worden in diervoeder, voeder voor gezelschapsdieren daaronder begrepen, of in biologische meststoffen of bodemverbeteraars; hieronder vallen echter niet bloedproducten, melk, producten op basis van melk, biest, gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat, eieren en eiproducten, tricalciumfosfaat en collageen;

▼B

43.

verwerkt voeder voor gezelschapsdieren : voeder voor gezelschapsdieren, niet zijnde rauw voeder voor gezelschapsdieren, dat een behandeling heeft ondergaan overeenkomstig de eisen in bijlage VIII;

44.

verwerkte producten : dierlijke bijproducten die een van de verwerkingsmethoden of een andere behandeling volgens de eisen van bijlage VII of VIII ondergaan hebben;

45.

verwerkingsmethoden : de in bijlage V, hoofdstuk III, vermelde methoden;

46.

verwerkingsbedrijf : een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden verwerkt;

47.

in-vitrodiagnosticum : een verpakt product, klaar om door de eindgebruiker te worden gebruikt, dat een bloedproduct bevat en dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt als reagens, reagensproduct, kaliber, kit of anderszins en bestemd is om in vitro te worden gebruikt bij onderzoek van monsters van menselijke of dierlijke oorsprong, behalve bij het afstaan van organen en bloed, met als enige of belangrijkste doel de diagnose van een fysiologische toestand, een gezondheidstoestand, een ziekte of een genetische anomalie of om de veiligheid en de compatibiliteit met reagentia te bepalen;

48.

rauw voeder voor gezelschapsdieren : voeder voor gezelschapsdieren dat geen andere behandeling heeft ondergaan dan koelen, vriezen of snelvriezen om de conservering te waarborgen;

49.

afgelegen gebieden : gebieden waar de dierenpopulatie zo klein is en de voorzieningen zo ver verwijderd zijn dat de regelingen die getroffen moeten worden voor het verzamelen en vervoeren, in vergelijking met het ter plaatse verwijderen, onaanvaardbaar hoog zouden zijn;

50.

gesmolten vet : vet ontstaan bij de verwerking van categorie 2- of categorie 3-materiaal;

51.

opslagbedrijf : een bedrijf, met uitzondering van de onder Richtlijn 95/69/EG (25) vallende bedrijven en tussenpersonen, waar verwerkte producten tijdelijk worden opgeslagen voordat zij voor hun einddoel worden gebruikt of definitief worden verwijderd;

52.

looiing : het verharden van huiden door middel van plantaardige looimiddelen, chroomzouten of andere stoffen zoals aluminiumzouten, ferrizouten, kiezelzouten, aldehyden en chinonen of andere synthetische verhardingsstoffen;

53.

technisch bedrijf : een bedrijf waar dierlijke bijproducten worden gebruikt voor de vervaardiging van technische producten;

54.

technische producten : rechtstreeks van bepaalde dierlijke bijproducten vervaardigde producten die niet voor menselijke consumptie of diervoeding bestemd zijn, zoals gelooide en behandelde huiden, jachttrofeeën, bewerkte wol, haar, varkenshaar, veren en delen van veren, serum van paardachtigen, bloedproducten, farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, cosmetische producten, beenderproducten voor porselein, gelatine en lijm, biologische meststoffen, bodemverbeteraars, gesmolten vet, vetderivaten, verwerkte mest en melk en producten op basis van melk;

▼M1

55.

onbewerkte veren en delen van veren : veren en delen van veren die niet zijn behandeld met stomende waterdamp of op een andere wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;

56.

onbewerkte wol : schapenwol die niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;

57.

onbewerkt haar : haar van herkauwers dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;

58.

onbewerkt varkenshaar : varkenshaar dat niet machinaal is gewassen, door looiing is verkregen of is behandeld op een ander wijze die garandeert dat er geen ziekteverwekkers overblijven;

▼M1

59.

collageen : uit eiwit bestaande producten afkomstig van huiden, pezen en ligamenten van dieren, alsmede van beenderen van varkens en pluimvee en van visgraten;

60.

zeefresten : zichtbaar, vast dierlijk materiaal dat door de afvalwaterzeef wordt opgevangen, indien een voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX, vereist is;

61.

mengsels van olie en vet : drijvend dierlijk materiaal dat aan de oppervlakte van het afvalwater wordt verzameld door vetverwijderingssystemen, indien een voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX, vereist is;

62.

slib : zichtbaar, vast dierlijk materiaal of bezinksel dat door de afvoerbuizen wordt opgevangen, indien een voorbehandeling zoals bedoeld in bijlage II, hoofdstuk IX, vereist is;

63.

ontzandingsmateriaal : zichtbaar, vast dierlijk materiaal of bezinksel dat door ontzandingssystemen wordt opgevangen, indien dit de in bijlage II, hoofdstuk IX, bedoelde voorbehandeling vormt;

▼M2

64.

smaakgevende ingewanden : een vloeibaar of gedehydrateerd verwerkt product van dierlijke oorsprong dat wordt gebruikt om de smaak van voeder voor gezelschapsdieren te verbeteren;

▼M10

65.

kleurcodering : het systematische gebruik van kleuren, als omschreven in bijlage II, hoofdstuk I, voor het aangeven van de in deze verordening bedoelde informatie op het oppervlak of een deel van het oppervlak van een verpakking, recipiënt of voertuig, of op een daarop aangebracht etiket of symbool.

▼B
BIJLAGE II

HYGIËNE-EISEN VOOR HET VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN VERWERKTE PRODUCTEN

▼M10

HOOFDSTUK I

Identificatie

1.Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat

a)categorie 1-, categorie 2- en categorie 3-materiaal identificeerbaar is en tijdens het verzamelen en vervoeren ervan gescheiden en identificeerbaar blijft;

b)verwerkte producten identificeerbaar zijn en tijdens het vervoer gescheiden en identificeerbaar blijven;

c)een merkstof voor de identificatie van dierlijke bijproducten en verwerkte producten van een specifieke categorie alleen wordt gebruikt voor de categorie waarvoor het gebruik daarvan krachtens deze verordening wordt voorgeschreven, of overeenkomstig punt 4 wordt vastgesteld; en

d)dierlijke bijproducten en verwerkte producten van de ene naar de andere lidstaat worden verzonden in verpakkingen, recipiënten of voertuigen die zijn voorzien van een opvallende en, ten minste tijdens het vervoer, onuitwisbare kleurcodering:

i)voor categorie 1-materiaal, onder gebruikmaking van de kleur zwart;

ii)voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal), onder gebruikmaking van de kleur geel;

iii)voor categorie 3-materiaal, onder gebruikmaking van de kleur groen met een hoog gehalte aan blauw om ervoor te zorgen dat zij duidelijk kan worden onderscheiden van de andere kleuren.

2.Tijdens het vervoer moet op de verpakking, de recipiënt of het voertuig een etiket worden aangebracht waarop

a)duidelijk de categorie dierlijke bijproducten of, voor verwerkte producten, de categorie dierlijke bijproducten waarvan de verwerkte producten zijn afgeleid, wordt aangegeven; en

b)het volgende opschrift staat vermeld:

i)voor categorie 3-materiaal: „niet voor menselijke consumptie”;

ii)voor categorie 2-materiaal (met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal) en daarvan afgeleide verwerkte producten: „niet voor dierlijke consumptie”; indien categorie 2-materiaal echter bestemd is voor het voederen van dieren, als bedoeld in artikel 23, lid 2, onder c), onder de in dat artikel vastgestelde voorwaarden, moet op het etiket worden aangegeven: „voeder voor …”, gevolgd door de naam van de specifieke diersoorten voor het voederen waarvan het materiaal bestemd is;

iii)voor categorie 1-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten: „uitsluitend geschikt voor verwijdering”;

iv)voor mest en de inhoud van het maagdarmkanaal: „mest”.

3.De lidstaten mogen systemen opzetten of voorschriften vaststellen voor de kleurcodering van verpakkingen, recipiënten of voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten die van hun grondgebied afkomstig zijn en op hun grondgebied blijven, mits die systemen of voorschriften niet leiden tot verwarring met het in artikel 1, onder d), bedoelde kleurcoderingssysteem.

4.Onverminderd bijlage V, punt 3, bij Verordening (EG) nr. 999/2001 mogen de lidstaten systemen opzetten of voorschriften vaststellen voor het merken van dierlijke bijproducten die van hun grondgebied afkomstig zijn en op hun grondgebied blijven, mits die systemen of voorschriften niet in strijd zijn met de markeringsvoorschriften voor verwerkte producten in bijlage VI, hoofdstuk I, bij deze verordening.

5.In afwijking van de punten 3 en 4 mogen de lidstaten gebruikmaken van de in die punten bedoelde systemen of voorschriften voor dierlijke bijproducten die van hun grondgebied afkomstig zijn maar niet bedoeld zijn om op hun grondgebied te blijven, als de lidstaat of het derde land van bestemming zijn instemming heeft betuigd.

▼B

HOOFDSTUK II

Voertuigen en recipiënten

1.Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten worden verzameld en vervoerd in gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen.

2.Voertuigen en recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, en alle opnieuw te gebruiken uitrusting of apparatuur die in contact komen met dierlijke bijproducten of verwerkte producten, moeten:

a)na elk gebruik gereinigd, gewassen en ontsmet worden;

b)schoon worden gehouden; en

c)schoon en droog zijn voor gebruik.

3.Recipiënten die opnieuw gebruikt kunnen worden, moeten specifiek bestemd worden voor het vervoer van een bepaald product, voorzover dat nodig is om kruisbesmetting te voorkomen.

▼M1

4.Verpakkingsmateriaal moet worden verbrand of op een andere wijze worden verwijderd volgens de instructies van de bevoegde autoriteit

▼B

HOOFDSTUK III

Handelsdocumenten en gezondheidscertificaten

▼M1

1.Dierlijke bijproducten en verwerkte producten moeten tijdens het vervoer vergezeld gaan van een handelsdocument of, wanneer deze verordening dat voorschrijft, een gezondheidscertificaat, behalve in het geval van verwerkte producten afkomstig van categorie 3-materiaal die binnen dezelfde lidstaat door detailhandelaars worden geleverd aan eindgebruikers die geen bedrijven zijn.

▼B

2.Op het handelsdocument moeten de volgende gegevens worden vermeld:

a)de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald;

b)de omschrijving van het materiaal, met inbegrip van de in hoofdstuk I bedoelde gegevens, de diersoort van het categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide producten die voor voedermiddelen bestemd zijn, en, indien van toepassing, het oormerknummer;

c)de hoeveelheid materiaal;

d)de plaats van herkomst van het materiaal;

e)de naam en het adres van de vervoerder;

f)de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, het erkenningsnummer; en

g)zo nodig,

i)het erkenningsnummer van het bedrijf van herkomst, en

ii)de aard en de methoden van de behandeling.

3.Dit handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (een origineel en twee afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het bewaren. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift.

4.Voor het handelsdocument kan een model worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2.

5.Gezondheidscertificaten moeten door de bevoegde autoriteit afgegeven en ondertekend worden.

HOOFDSTUK IV

Administratie

De in artikel 9 bedoelde administratie moet de volgende in hoofdstuk III, punt 2, bedoelde gegevens bevatten:

a)de onder b) en c) bedoelde informatie; en

b)voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten verzendt, de onder a), e) en, indien bekend, onder f) bedoelde informatie; of

c)voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten vervoert, de onder a), d) en f) bedoelde informatie; of

d)voor de administratie die bijgehouden wordt door een persoon die dierlijke bijproducten ontvangt, de datum van ontvangst en de onder d) en e) bedoelde informatie.

HOOFDSTUK V

Bewaren van documenten

Het in hoofdstuk III bedoelde handelsdocument en gezondheidscertificaat en de in hoofdstuk IV bedoelde administratie worden ten minste twee jaar bewaard, zodat zij aan de bevoegde autoriteit kunnen worden voorgelegd.

HOOFDSTUK VI

Temperatuurvoorschriften

1.Dierlijke bijproducten moeten tijdens het vervoer op een passende temperatuur gehouden worden, zodat er geen gevaar voor de gezondheid van mens of dier ontstaat.

2.Onverwerkt categorie 3-materiaal dat bestemd is voor de productie van voedermiddelen of voeders voor gezelschapsdieren moet gekoeld of ingevroren vervoerd worden, tenzij het binnen 24 uur na vertrek verwerkt wordt.

3.De koelwagens die voor het vervoer gebruikt worden, moeten zo ontworpen zijn dat gedurende de gehele vervoersperiode de temperatuur op een passend niveau kan worden gehandhaafd.

HOOFDSTUK VII

Specifieke regels voor de doorvoer

Voor de doorvoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten moet voldaan worden aan de eisen van de hoofdstukken I, II, III en VI.

HOOFDSTUK VIII

Controlemaatregelen

De bevoegde autoriteit treft de nodige maatregelen om het verzamelen, het vervoer, het gebruik en de verwijdering van dierlijke bijproducten en verwerkte producten te controleren, onder meer door na te gaan of de vereiste administratie en documenten worden bijgehouden en, indien deze verordening dat voorschrijft of de bevoegde autoriteit dat nodig acht, door zegels aan te brengen.

Wanneer de bevoegde autoriteit een zegel aanbrengt op een zending dierlijke bijproducten of verwerkte producten, moet de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming daarover worden ingelicht.

▼M1

HOOFDSTUK IX

Verzameling van dierlijk materiaal bij de behandeling van afvalwater

1.

Categorie 1-verwerkingsbedrijven en andere bedrijfsruimten waar gespecificeerd risicomateriaal wordt verwijderd, slachthuizen en categorie 2-verwerkingsbedrijven moeten als eerste fase van de afvalwaterbehandeling beschikken over een voorbehandelingsproces voor het opvangen en verzamelen van dierlijk materiaal. De uitrusting voor het voorbehandelingsproces moet bestaan uit sifons of zeven met openingen van maximaal 6 mm in de eindfase van het proces of soortgelijke systemen die vaste deeltjes van 6 mm of meer in het afvalwater tegenhouden.

2.

Afvalwater uit bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 moet een voorbehandelingsproces doorlopen zodat het gefilterd uit de bedrijfsruimten wordt afgevoerd. Het dierlijk materiaal mag niet worden vermalen of geweekt om het gemakkelijker door het voorbehandelingsproces te laten lopen.

3.

Al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij het voorbehandelingsproces in bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 moet, naar gelang van het geval, als categorie 1- of categorie 2-materiaal worden verzameld en vervoerd, en moet overeenkomstig deze verordening worden verwijderd.

4.

Afvalwater dat het voorbehandelingsproces in bedrijfsruimten zoals bedoeld in punt 1 heeft doorlopen en afvalwater van bedrijfsruimten die alleen categorie 3-materiaal ontvangen, moet overeenkomstig de overige relevante communautaire wetgeving worden behandeld.

▼M9

HOOFDSTUK X

Handelsdocument

▼M10

1.Tijdens het vervoer gaan de dierlijke bijproducten en de verwerkte producten vergezeld van een handelsdocument overeenkomstig het in dit hoofdstuk vastgestelde model. Voor het vervoer van dierlijke bijproducten en verwerkte producten op hun eigen grondgebied mogen de lidstaten echter voorschrijven:

a)dat gebruik wordt gemaakt van een verschillend handelsdocument, op papier of in elektronische vorm, mits dit handelsdocument voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk III, punt 2;

b)dat de hoeveelheid materiaal, als bedoeld in hoofdstuk III, punt 2, onder c), op het handelsdocument wordt uitgedrukt als gewicht van het materiaal;

c)dat een kopie van het handelsdocument door de ontvanger wordt teruggestuurd naar de producent, die de kopie overeenkomstig hoofdstuk V moet bewaren als bewijs van aankomst van de zending.

▼M9

2.Indien er sprake is van meer dan een vervoerder, vult elke vervoerder een verklaring zoals bedoeld in punt 7 van het handelsdocument, in, die deel uitmaakt van dit document.

MODEL VOOR EEN HANDELSDOCUMENT VOOR HET VERVOER VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN VERWERKTE PRODUCTEN BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Noten

a)Handelsdocumenten worden overeenkomstig het model in deze bijlage opgesteld. Op elk document worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die voor het vervoer van dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide verwerkte producten zijn vereist.

b)Het wordt opgesteld in een van de officiële talen van de lidstaat van oorsprong of, zo nodig, van de lidstaat van bestemming. Het mag echter ook in andere officiële talen van de Gemeenschap worden opgesteld, indien het vergezeld is van een officiële vertaling of indien dit vooraf met de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming is overeengekomen.

c)Dit handelsdocument moet ten minste in drievoud worden opgemaakt (één origineel en twee afschriften). Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming. De ontvanger moet het bewaren. De producent en de vervoerder bewaren ieder een afschrift.

d)Het originele exemplaar van elk handelsdocument bestaat uit één enkel blad waarvan de beide zijden worden gebruikt; indien meer tekst benodigd is, wordt het formulier in zodanige vorm ingediend dat alle bladen één enkel ondeelbaar geheel vormen.

e)Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending extra bladen aan het handelsdocument worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele document en wordt op elk blad de handtekening van de voor de zending verantwoordelijke persoon geplaatst.

f)Indien het handelsdocument, inclusief de onder e) bedoelde extra bladen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd — (bladzijdenummer) van (totaal aantal bladzijden) — en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het codenummer van het document dat door de verantwoordelijke persoon is toegekend.

g)Het originele exemplaar van het handelsdocument wordt ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke persoon. Hierbij draagt de verantwoordelijke persoon er zorg voor dat de in bijlage II, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 vastgelegde documentatieprincipes worden nageleefd. Op het handelsdocument moeten de volgende gegevens worden vermeld:

i)de datum waarop het materiaal op het bedrijf is opgehaald;

ii)de omschrijving van het materiaal, met inbegrip van de identificatie van het materiaal, de diersoort in geval van categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten die voor voedermiddelen bestemd zijn, en, indien van toepassing, het oormerknummer van het dier;

iii)de hoeveelheid materiaal;

iv)de plaats van oorsprong van het materiaal;

v)de naam en het adres van de vervoerder van het materiaal;

vi)de naam en het adres van de ontvanger en, indien van toepassing, het erkenningsnummer, en,

vii)zo nodig, het erkenningsnummer van het bedrijf van oorsprong en de aard en de methoden van de behandeling.

h)De kleur van de handtekening van de verantwoordelijke persoon moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

i)Het handelsdocument moet gedurende ten minste twee jaar worden bewaard, zodat het aan de bevoegde autoriteiten kan worden overgelegd ter controle van de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 bedoelde administratie.

j)Indien lidstaten besluiten een handelsdocument in elektronische vorm te gebruiken, wordt voldaan aan de voorschriften onder a) tot en met i) voor zover die op die elektronische vorm van toepassing zijn.

Handelsdocumentvoor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en verwerkte producten binnen de Europese Gemeenschap overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2)EUROPESE GEMEENSCHAPHandelsdocumentDeel I: Informatie betreffende de aangeboden zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer van het documentI.2.a. Lokaal referentienummmerAdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitPostcodeI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6.NaamAdresPostcodeI.7.I.8. Land van oorsprongISO-codeI.9. Regio van oorsprongCodeI.10. Land van bestemmingISO-codeI.11. Regio van bestemmingCodeI.12. Plaats van oorsprongI.13. Plaats van bestemmingInrichtingInrichtingOverigeNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodePostcodeI.14. Plaats van ladingI.15. Datum en uur van vertrekPostcodeI.16. VervoermiddelenI.17. VervoerderVliegtuigVaartuigTreinwagonNaamErkenningsnummerWegvoertuigAndereAdresIdentificatie:PostcodeLidstaatI.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikOverigeI.26. Doorvoer door een derde landISO-codeI.27. Doorvoer door de lidstatenDerde landCodeLidstaatISO-codePunt van uitgangNr. BIPLidstaatISO-codePunt van binnenkomstLidstaatISO-codeI.28. UitvoerI.29.Derde landISO-codePunt van uitgangCodeI.30.I.31. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenCategorieSoort behandelingVerwerkingsbedrijfPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)EUROPESE GEMEENSCHAPNiet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten/verwerkte productenDeel II: VerklaringII.a. Referentienummer van het documentII.b. Lokaal referentienummerII.1. Verklaring van de verzenderOndergetekende verklaart het volgende:II.1.1. op een op de recipiënten, dozen of andere verpakkingen bevestigd etiket is het volgende aangegeven (1):a) de categorie dierlijke bijproducten (zie vak I.31: Categorie);b) in het geval van verwerkte producten: de categorie dierlijke producten waarvan de verwerkte producten zijn afgeleid (zie vak I.31: Categorie):c) i) voor categorie 3-materiaal, de woorden „niet voor menselijke consumptie”;ii) voor categorie 2-materiaal, met uitzondering van mest en de inhoud van het maagdarmkanaal, en daarvan afgeleide verwerkte producten, de woorden „niet voor dierlijke consumptie”;iii) voor categorie 2-materiaal dat bestemd is als voeder voor dieren zoals bedoeld in artikel 23, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1774/2002, onder de in dat artikel vastgestelde voorwaarden, de woorden „voeder voor …”, gevolgd door de naam van de specifieke diersoort(en) waarvoor het materiaal bestemd is (2);iv) voor mest en de inhoud van het maagdarmkanaal, het woord „mest”, of,v) voor categorie 1-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten, de woorden „uitsluitend geschikt voor verwijdering”;II.1.2. indien de verzender het materiaal heeft verpakt bevinden de dierlijke bijproducten en/of verwerkte producten zich:(1) hetzij [in gesloten nieuwe verpakkingen;](1) of [worden zij als bulkgoederen vervoerd in afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig gereinigd en gedroogd zijn;]II.1.3. indien behandeling van toepassing is,a) zijn de huiden behandeld overeenkomstig „noot deel I, vak I.31: Soort behandeling” bij dit document, enb) is de zending niet in aanraking geweest met andere producten van dierlijke oorsprong of met levende dieren die verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte zouden kunnen veroorzaken;II.1.4. de dierlijke bijproducten en/of verwerkte producten zijn vóór inlading en verzending adequaat opgeslagen;II.1.5. alle voorzorgen zijn getroffen om verontreiniging van de dierlijke bijproducten en verwerkte producten met ziekteverwekkers en versleping tussen de diverse categorieën te voorkomen.NotenDeel I— Vakken I.9 en I.11: indien van toepassing.— Vak I.14: invullen indien verschillend van „I.1. Verzender”.— Vak I.31:Diersoort: Voor categorie 3-materiaal en de daarvan afgeleide verwerkte producten die voor voedermiddelen bestemd zijn.Aard van de goederen: Eén van de onderstaande onverwerkte dierlijke bijproducten of verwerkte producten invullen: „biologische meststoffen”, „blikvoeder voor gezelschapsdieren”, „bloed”, „bloedmeel”, „bloedproducten”, „gehydrolyseerde eiwitten”, „gelatine”, „gesmolten vet”, „gistingsresiduen”, „hondenkluiven”, „huiden”, „inhoud van het maagdarmkanaal”, „kanen”, „producten van de bijenteelt”, „rauw voeder voor gezelschapsdieren”, „verwerkt voeder voor gezelschapsdieren”, „verwerkte dierlijke eiwitten”, „verwerkte producten”, „vismeel”, „voeder voor gezelschapsdieren”.Categorie: Categorie 1, 2 of 3. Voor categorie 3 de onderverdelingen 3a tot en met 3k aangeven (overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1774/2002).Als het gaat om dierlijke bijproducten die voor rauw voeder voor gezelschapsdieren bestemd zijn, categorie 3a of 3b invullen, en wel als volgt:categorie 3a, artikel 6, lid 1, onder a), d.w.z. delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;categorie 3b, artikel 6, lid 1, onder b), d.w.z. delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie.Als het gaat om huiden en daarvan afgeleide verwerkte producten categorie 3c of 3k invullen, en wel als volgt:categorie 3c, artikel 6, lid 1, onder c), d.w.z. huiden van dieren die in een slachthuis zijn geslacht nadat ze zijn gekeurd en overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht, ofcategorie 3k, artikel 6, lid 1, onder k), d.w.z. huiden afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte.Indien de zending uit meer dan een categorie bestaat, de hoeveelheid en, indien van toepassing, het aantal containers per categorie vermelden.Soort behandeling: Voor de behandeling van huiden die a) niet voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22) of b) geen volledig looiprocedé hebben ondergaan of c) niet “wet blue” zijn of d) geen „pickled pelt”-huiden zijn of e) niet zijn gekalkt (behandeling met kalk en in pekel met een pH van 12 tot 13 gedurende ten minste 8 uur), één van de volgende behandelingen invullen: a) gedroogd, b) gedurende minimaal 14 dagen vóór de verzending nat of droog gezouten, c) gedurende zeven dagen gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd of d) geconserveerd door toepassing van een ander procedé dan looiing, vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1774/2002.Voor categorie 3-materiaal en daarvan afgeleide verwerkte producten die voor voedermiddelen bestemd zijn: zo nodig de aard en de methoden van de behandeling beschrijven.Partijnummer: Partijnummer of oormerknummer indien van toepassing.Deel II(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.(2) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.HandtekeningGedaan te … op …(Plaats)(Datum)…(Handtekening van de verantwoordelijke persoon/verzender)…(Naam in hoofdletters)Verklaring van de vervoerderOndergetekende verklaart het volgende:II.2.1. indien de vervoerder het materiaal heeft verpakt bevinden de dierlijke en/of verwerkte producten zich:(1) hetzij [in gesloten nieuwe verpakkingen;](1) of [worden zij als bulkgoederen vervoerd in afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen of andere vervoermiddelen die vóór gebruik gereinigd en gedroogd zijn en na elk gebruik gereinigd, gewassen en ontsmet worden;]II.2.2. alle voorzorgen zijn getroffen— om verontreiniging van de dierlijke bijproducten of verwerkte producten met ziekteverwekkers en versleping tussen de diverse categorieën te voorkomen, en— om vervoer bij een passende temperatuur te waarborgen, zodat er geen gevaar voor de gezondheid van mens of dier ontstaat.NotenDeel II(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de vervoerder: De zending (*) moet vanaf de plaats van inlading tot de plaats van bestemming van dit document vergezeld gaan.(*) Zending: Een hoeveelheid producten van hetzelfde type, die verschillende categorieën dierlijke bijproducten kan bevatten, van dezelfde verzender afkomstig is, waarop hetzelfde handelsdocument van toepassing is en die met hetzelfde vervoermiddel naar dezelfde ontvanger vervoerd wordt.HandtekeningGedaan te … op …(Plaats)(Datum)…(Handtekening van de verantwoordelijke persoon/vervoerder)…(Naam in hoofdletters)

▼B
BIJLAGE III

HYGIËNE-EISEN VOOR INTERMEDIAIRE BEDRIJVEN EN OPSLAGBEDRIJVEN

HOOFDSTUK I

Erkenningseisen voor intermediaire bedrijven

1.Bedrijfsruimten en voorzieningen moeten minstens aan de volgende eisen voldoen:

a)de bedrijfsruimten moeten adequaat gescheiden zijn van de openbare weg en van andere bedrijfsruimten zoals slachthuizen. De ligging van de installaties moet waarborgen dat categorie 1- en categorie 2-materiaal vanaf de ontvangst tot de verzending volledig gescheiden blijven van categorie 3-materiaal;

b)het bedrijf moet een overdekte ruimte hebben voor de levering van dierlijke bijproducten;

c)het bedrijf moet zo gebouwd zijn dat het eenvoudig kan worden gereinigd en ontsmet. Vloeren moeten zo aangelegd zijn dat vloeistoffen gemakkelijk wegvloeien;

d)het bedrijf moet voorzien zijn van adequate toiletten, kleedlokalen en wastafels voor het personeel;

e)het bedrijf moet voorzien zijn van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren zoals insecten, knaagdieren en vogels;

f)het bedrijf moet voorzien zijn van een afvalwaterlozingssysteem dat voldoet aan de hygiëne-eisen;

g)waar zulks vereist is om de doelstellingen van deze verordening te bereiken, dienen bedrijven over passende opslagfaciliteiten met regelbare temperatuur en voldoende capaciteit te beschikken waarin dierlijke bijproducten op passende temperaturen bewaard kunnen worden en die zo ontworpen zijn dat deze temperaturen gecontroleerd en geregistreerd kunnen worden.

2.Het bedrijf moet beschikken over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de (open of afsluitbare) recipiënten waarin dierlijke bijproducten worden geleverd, en van de voertuigen, met uitzondering van schepen, waarin ze worden vervoerd. Er moet worden gezorgd voor adequate voorzieningen voor het ontsmetten van de wielen van de voertuigen.

HOOFDSTUK II

Algemene hygiëne-eisen

A. Intermediaire bedrijven voor categorie 3-materiaal

1.Het bedrijf mag geen andere activiteiten uitvoeren dan het importeren, verzamelen, sorteren, uitsnijden, koelen, in blokken invriezen, tijdelijk opslaan en verzenden van categorie 3-materiaal.

2.Het sorteren van categorie 3-materiaal moet zo gebeuren dat elk gevaar voor verspreiding van dierziekten wordt voorkomen.

3.Tijdens het sorteren en gedurende de opslag moet het categorie 3-materiaal te allen tijde gescheiden van andere goederen dan ander categorie 3-materiaal worden gehanteerd en opgeslagen, en wel zo dat elke verspreiding van ziekteverwekkers wordt voorkomen en artikel 22 nageleefd wordt.

4.Categorie 3-materiaal moet adequaat worden opgeslagen — en indien nodig worden gekoeld of ingevroren — totdat het verder wordt verzonden.

▼M1 —————

▼B

B. Intermediaire bedrijven voor categorie 1- of categorie 2-materiaal

6.Het bedrijf mag geen andere activiteiten uitvoeren dan het verzamelen, het hanteren, de tijdelijke opslag en het verzenden van categorie 1- of categorie 2-materiaal.

7.Het sorteren van categorie 1- of categorie 2-materiaal moet zo gebeuren dat elk gevaar voor verspreiding van dierziekten wordt voorkomen.

8.Gedurende de opslag moet het categorie 1- of categorie 2-materiaal gescheiden van andere goederen worden gehanteerd en opgeslagen, en wel zo dat elke verspreiding van ziekteverwekkers wordt voorkomen.

9.Categorie 1- of categorie 2-materiaal moet adequaat, mede op de juiste temperatuur, worden opgeslagen totdat het verder wordt verzonden.

▼M1 —————

▼M15

11.Afvalwater moet — voor zover dat praktisch uitvoerbaar is — zo worden behandeld dat er geen ziekteverwekkers meer aanwezig zijn. De Commissie kan specifieke eisen vaststellen voor de behandeling van afvalwater van intermediaire bedrijven voor categorie 1- of categorie 2-materiaal. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

HOOFDSTUK III

Erkenningseisen voor opslagbedrijven

Bedrijfsruimten en voorzieningen moeten minstens aan de volgende eisen voldoen:

1.Bedrijfsruimten waarin verwerkte producten die afgeleid zijn van categorie 3-materiaal worden opgeslagen, mogen zich niet op dezelfde plaats bevinden als bedrijfsruimten waarin verwerkte producten die afgeleid zijn van categorie 1- of categorie 2-materiaal worden opgeslagen, tenzij zulks in volledig gescheiden gebouwen gebeurt.

2.Het bedrijf moet

a)een overdekte ruimte hebben voor de levering van de dierlijke bijproducten;

b)zo gebouwd zijn dat het eenvoudig kan worden gereinigd en ontsmet. Vloeren moeten zo aangelegd zijn dat vloeistoffen gemakkelijk wegvloeien;

c)voorzien zijn van adequate toiletten, kleedlokalen en wastafels voor het personeel; en

d)voorzien zijn van adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren zoals insecten, knaagdieren en vogels.

3.Het bedrijf moet beschikken over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de (open of afsluitbare) recipiënten waarin de producten worden geleverd, en van de voertuigen, met uitzondering van schepen, waarin ze worden vervoerd. Er moet worden gezorgd voor adequate voorzieningen voor het ontsmetten van de wielen van de voertuigen.

4.De producten moeten adequaat worden opgeslagen totdat ze verder worden verzonden.
BIJLAGE IV

VOORSCHRIFTEN VOOR VERBRANDINGS- EN MEEVERBRANDINGSINSTALLATIES WAAROP RICHTLIJN 2000/76/EG NIET VAN TOEPASSING IS

HOOFDSTUK I

Algemene voorwaarden

▼M1

1.Verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties moeten zodanig ontworpen en uitgerust zijn en geëxploiteerd worden dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Er moet aan volgende hygiënevoorschriften worden voldaan:

a)Dierlijke bijproducten moeten zo vlug mogelijk na aankomst worden verwijderd. Tot ze worden verwijderd, moeten ze op de juiste manier worden opgeslagen;

b)Recipiënten en voertuigen die voor het vervoer van onverwerkt materiaal worden gebruikt, moeten in een daarvoor aangewezen gedeelte worden gereinigd. Het afvalwater moet gedurende de opslag zoals bedoeld in hoofdstuk III worden behandeld;

c)Er moeten systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte worden getroffen. Hiertoe dient een gedocumenteerd bestrijdingsprogramma te worden gebruikt;

d)Voor alle delen van de ruimten moeten reinigingsprocedures worden vastgesteld en gedocumenteerd. Voor de reiniging moeten geschikt materiaal en geschikte schoonmaakmiddelen worden verstrekt;

e)De controle op de hygiëne omvat regelmatige inspectie van de omgeving en de toestellen. De inspectieschema's en de resultaten moeten worden gedocumenteerd en ten minste twee jaar worden bewaard.

▼B

2.De exploitant van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie moet in samenhang met de inontvangstneming van dierlijke bijproducten alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om directe risico's voor de gezondheid van mens of dier te voorkomen of, voorzover dat praktisch haalbaar is, te beperken.

HOOFDSTUK II

Exploitatievoorwaarden

3.Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties moeten zodanig ontworpen, uitgerust en gebouwd zijn en geëxploiteerd worden dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot een temperatuur van 850 oC, gemeten gedurende twee seconden dichtbij de binnenwand of op een door de bevoegde autoriteit toegestaan ander representatief punt van de verbrandingskamer.

4.Elke verbrandingsstraat van installaties met een hoge capaciteit moet worden uitgerust met ten minste één hulpbrander. Deze brander moet automatisch worden ingeschakeld wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen na de laatste toevoer van verbrandingslucht tot onder 850 oC zakt. Hij moet ook tijdens de inwerkingstelling en de stillegging van de installatie worden gebruikt teneinde ervoor te zorgen dat de temperatuur van 850 oC gedurende bedoelde werkzaamheden steeds wordt gehandhaafd zolang zich onverbrand materiaal in de verbrandingskamer bevindt.

5.Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties met een hoge capaciteit moeten beschikken over en gebruikmaken van een automatisch systeem ter voorkoming dat dierlijke bijproducten worden toegevoerd:

a)bij het in werking stellen, totdat de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 oC is bereikt; en

b)wanneer de vereiste verbrandingstemperatuur van 850 oC niet gehandhaafd blijft.

6.Dierlijke bijproducten moeten, indien mogelijk, direct in de oven worden geplaatst, zonder rechtstreeks te worden aangeraakt.

HOOFDSTUK III

Afvalwater

7.De locaties van verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties, met de bijbehorende terreinen voor de opslag van dierlijke bijproducten, moeten zodanig ontworpen zijn dat het ongeoorloofd en accidenteel vrijkomen van verontreinigende stoffen in de bodem of in oppervlakte- en grondwater overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke communautaire wetgeving wordt voorkomen. Bovendien moet worden voorzien in opvangcapaciteit voor van het terrein van de verbrandingsinstallatie wegvloeiend verontreinigd regenwater en voor verontreinigd water dat afkomstig is van overlopen of brandbestrijding.

8.De opvangcapaciteit dient zodanig te zijn dat dit water, alvorens het wordt geloosd, zo nodig getest en gezuiverd kan worden.

HOOFDSTUK IV

Residuen

9.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder residu verstaan een vloeibaar of vast materiaal dat vrijkomt bij verbranding of meeverbranding, afvalwaterbehandeling of andere processen in de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie. Daaronder begrepen zijn bodemas, slakken, vliegas en ketelas.

10.Het ontstaan van residuen bij de exploitatie van de verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie en de schadelijkheid daarvan moet tot een minimum worden beperkt. De residuen worden overeenkomstig de toepasselijke communautaire wetgeving, in voorkomend geval, in de installatie zelf of daarbuiten gerecycleerd.

11.Vervoer en tussentijdse opslag van droge residuen in de vorm van stof geschieden op een zodanige wijze dat verspreiding in het milieu voorkomen wordt, bijvoorbeeld in gesloten houders.

HOOFDSTUK V

Temperatuurmeting

12.Er moet gebruikgemaakt worden van technieken ter bewaking van de parameters en omstandigheden die relevant zijn voor het verbrandings- of meeverbrandingsproces. Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties met een hoge capaciteit moeten beschikken over en gebruikmaken van temperatuurmetingsapparatuur.

13.De door de bevoegde autoriteit verleende erkenning dient of de daaraan gehechte voorwaarden dienen temperatuurmeetvoorschriften te bevatten.

14.Gecontroleerd wordt of alle automatische bewakingsapparatuur naar behoren is geïnstalleerd en functioneert; jaarlijks wordt een verificatietest uitgevoerd. Ten minste om de drie jaar moet er worden geijkt door middel van parallelmetingen overeenkomstig de referentiemethoden.

15.De temperatuurmeetresultaten moeten op passende wijze worden geregistreerd en gepresenteerd, zodat de bevoegde autoriteit volgens door haar vast te stellen procedures kan controleren of de in deze verordening vervatte exploitatievoorwaarden worden nageleefd.

HOOFDSTUK VI

Abnormaal functioneren

16.In geval van een defect of abnormale exploitatieomstandigheden vermindert de exploitant de activiteit van de installatie zo spoedig mogelijk of legt hij de installatie stil totdat normaal functioneren opnieuw mogelijk is.

▼M1

HOOFDSTUK VII

Verbranding van categorie 1-materiaal zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b)

1.De verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit moet op een verharde vloer met een goede waterafvoer staan.

2.Vee mag geen toegang hebben tot de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit, te verbranden dierlijke bijproducten of as van verbrande dierlijke bijproducten. Indien de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit op een veehouderij gelegen is:

a)moet de verbrandingsinstallatie volledig fysiek worden gescheiden van de dieren en hun voeder en strooisel, zo nodig door een omheining;

b)mag de uitrusting uitsluitend voor werkzaamheden in de verbrandingsinstallatie worden gebruikt, en niet elders op het bedrijf;

c)moeten de operatoren andere bovenkleding en schoenen aantrekken alvorens ze met vee of veevoeder in aanraking komen.

3.Dierlijke bijproducten en as moeten afgedekt, geëtiketteerd een lekvrij worden opgeslagen.

4.De exploitant moet zich ervan vergewissen dat de dierlijke bijproducten op dergelijke wijze worden verbrand dat ze volledig tot as worden gereduceerd. De as moet worden verwijderd op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG erkend is.

5.Dierlijke bijproducten die niet volledig zijn verbrand, mogen niet op een stortplaats worden verwijderd, maar moeten overeenkomstig deze verordening opnieuw worden verbrand of op andere wijze worden verwijderd.

6.De verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit moet met een naverbrander uitgerust zijn.

7.De exploitant moet een register bijhouden van de hoeveelheden, categorieën en soorten dierlijke bijproducten die worden verbrand en de datum van verbranding.

8.De bevoegde autoriteit moet de verbrandingsinstallatie met een lage capaciteit inspecteren alvorens deze goed te keuren en moet ten minste jaarlijks controleren of deze verordening wordt nageleefd.

▼B
BIJLAGE V

ALGEMENE HYGIËNE-EISEN VOOR DE VERWERKING VAN MATERIAAL VAN DE CATEGORIEËN 1, 2 EN 3

HOOFDSTUK I

Algemene eisen voor de erkenning van verwerkingsbedrijven van de categorieën 1, 2 en 3

1.Bedrijfsruimten en voorzieningen moeten minstens aan de volgende eisen voldoen:

▼M14

a)Verwerkingsbedrijven mogen niet op hetzelfde terrein gelegen zijn als slachthuizen, tenzij de risico's voor de volks- en de diergezondheid als gevolg van de verwerking van dierlijke bijproducten die afkomstig zijn van dergelijke slachthuizen, worden beperkt door naleving van ten minste de volgende voorwaarden:

i)het verwerkingsbedrijf moet fysiek gescheiden zijn van het slachthuis; zo mogelijk door het onderbrengen van het verwerkingsbedrijf in een gebouw dat volledig gescheiden is van het slachthuis;

ii)het volgende moet worden geïnstalleerd en gebezigd:

—een transportsysteem dat het verwerkingsbedrijf met het slachthuis verbindt;

—afzonderlijke ingangen, ontvangstruimten, uitrusting en uitgangen voor het verwerkingsbedrijf en het slachthuis;

iii)er moeten maatregelen worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van de risico's door toedoen van het personeel dat in het verwerkingsbedrijf en het slachthuis werkt;

iv)onbevoegden en dieren mogen geen toegang hebben tot het verwerkingsbedrijf.

In afwijking van de punten i) tot en met iv) mag de bevoegde autoriteit voor categorie 3-verwerkingsbedrijven andere dan de in deze punten vastgestelde voorwaarden toestaan, die de vermindering beogen van de risico's voor de volks- en de diergezondheid, inclusief de risico's als gevolg van de verwerking van categorie 3-materiaal dat afkomstig is van niet op hetzelfde terrein gelegen bedrijven die zijn goedgekeurd krachtens Verordening (EG) nr. 853/2004. De lidstaten stellen de Commissie en de andere lidstaten in het kader van het comité, bedoeld in artikel 33, lid 1, in kennis van het gebruik dat door hun bevoegde autoriteiten van deze afwijking wordt gemaakt.

▼B

b)Het verwerkingsbedrijf moet bestaan uit een reine en een onreine zone, die adequaat gescheiden moeten zijn. De onreine zone moet een overdekte ruimte hebben voor de levering van de dierlijke bijproducten en moet zo gebouwd zijn dat hij gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is. De vloeren moeten zo aangelegd zijn dat vloeistoffen gemakkelijk kunnen wegvloeien. Het bedrijf moet voorzien zijn van geschikte toiletten, kleedlokalen en wastafels voor het personeel.

c)Het bedrijf moet installaties met voldoende capaciteit voor de productie van warm water en voor het opwekken van stoom hebben voor het verwerken van dierlijke bijproducten.

d)Zo nodig moet de onreine zone installaties hebben om het volume van de dierlijke bijproducten te verkleinen en een installatie om de fijngemaakte dierlijke bijproducten in de verwerkingsinstallatie te laden.

e)Alle installaties waarin dierlijke bijproducten worden verwerkt, moeten functioneren overeenkomstig de eisen van hoofdstuk II. Wanneer een warmtebehandeling vereist is, moeten alle installaties voorzien zijn van:

i)meetapparatuur om de temperatuur en de tijdsduur te volgen en zo nodig op kritische punten de druk te controleren;

ii)registreertoestellen die permanent die meetresultaten registreren, en

iii)een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de bijproducten onvoldoende worden verhit.

f)Om herbesmetting van het eindproduct door binnenkomende dierlijke bijproducten te voorkomen, moet het gedeelte van het bedrijf waar het te verwerken binnenkomende materiaal wordt gelost, duidelijk gescheiden zijn van het gedeelte voor de verwerking van dat product en de opslag van het verwerkte product.

2.Het verwerkingsbedrijf moet beschikken over adequate voorzieningen voor het reinigen en ontsmetten van de open en de afsluitbare recipiënten waarin de dierlijke bijproducten zijn ontvangen, alsmede de voertuigen (met uitzondering van schepen) waarin ze zijn vervoerd.

3.Het verwerkingsbedrijf moet beschikken over adequate voorzieningen om de wielen van de voertuigen te ontsmetten bij het verlaten van de onreine zone van het bedrijf.

4.Alle verwerkingsbedrijven moeten uitgerust zijn met een afvalwaterlozingsinstallatie die voldoet aan de eisen van de bevoegde autoriteit.

5.Het verwerkingsbedrijf moet beschikken over een eigen laboratorium of gebruikmaken van de diensten van een extern laboratorium. Het laboratorium moet zo uitgerust zijn dat het de noodzakelijke analyses kan uitvoeren en moet door de bevoegde autoriteit erkend zijn.

HOOFDSTUK II

Algemene hygiëne-eisen

1.Dierlijke bijproducten moeten zo spoedig mogelijk na aankomst in het bedrijf worden verwerkt. Tot de verwerking moeten ze adequaat worden opgeslagen.

2.Open en afsluitbare recipiënten en voertuigen die voor het vervoer van onbehandeld materiaal worden gebruikt, worden in een daarvoor aangewezen gedeelte gereinigd. Dit gedeelte bevindt zich op een zodanige plaats of is zo ontworpen dat er geen gevaar bestaat voor verontreiniging van verwerkte producten.

3.Personen die in de onreine zone werkzaam zijn, mogen de reine zone niet binnengaan zonder van werkkleding en schoeisel te veranderen of zonder hun schoeisel te hebben ontsmet. Toestellen en gereedschappen mogen niet van de onreine naar de reine zone worden meegenomen, tenzij ze voordien gereinigd en ontsmet zijn. Er worden procedures vastgesteld om de verplaatsing van personeel tussen de gedeelten te regelen en het gebruik van voetbaden en wielbaden voor te schrijven.

▼M15

4.Afvalwater dat afkomstig is uit de onreine zone moet — voor zover dat praktisch uitvoerbaar is — zo worden behandeld dat er geen ziekteverwekkers meer aanwezig zijn. De Commissie kan specifieke eisen vaststellen voor de behandeling van afvalwater van verwerkingsbedrijven. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

5.Er moeten systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte worden getroffen. Hiertoe dient een gedocumenteerd bestrijdingsprogramma te worden gebruikt.

6.Voor alle delen van de ruimten worden reinigingsprocedures vastgelegd en gedocumenteerd. Met het oog op de reiniging moeten geschikte hulpmiddelen en schoonmaakmiddelen worden verstrekt.

7.Controle op de hygiëne omvat regelmatige inspectie van de omgeving en de toestellen. De inspectieschema's en resultaten moeten worden gedocumenteerd en ten minste twee jaar worden bewaard.

8.De installaties en toestellen moeten goed worden onderhouden en de meetapparatuur moet regelmatig worden geijkt.

9.Verwerkte producten moeten in het verwerkingsbedrijf zo gehanteerd en opgeslagen worden dat herbesmetting uitgesloten is.

HOOFDSTUK III

Verwerkingsmethoden

Methode 1

Verkleining

1.Als de deeltjesgrootte van de te verwerken dierlijke bijproducten meer dan 50 millimeter bedraagt, worden de dierlijke bijproducten met behulp van adequate apparatuur zo verkleind dat de deeltjes na de verkleining niet groter zijn dan 50 millimeter. De doeltreffendheid van de apparatuur wordt dagelijks gecontroleerd en de staat ervan geregistreerd. Indien uit de controles blijkt dat er deeltjes voorkomen die groter zijn dan 50 millimeter, wordt de verwerking stopgezet en worden er herstelwerkzaamheden verricht voordat de verwerking wordt hervat.

Tijd, temperatuur en druk

2.Na de verkleining worden de dierlijke bijproducten met verzadigde stoom (26) ononderbroken gedurende ten minste 20 minuten bij een (absolute) druk van ten minste 3 bar verhit tot een kerntemperatuur van 133 oC; de warmtebehandeling kan als enig procédé worden toegepast of vóór of na de sterilisatie plaatsvinden.

3.De verwerking kan worden uitgevoerd in een batch- of continuprocédé.

Methode 2

Verkleining

1.Als de deeltjesgrootte van de te verwerken dierlijke bijproducten meer dan 150 millimeter bedraagt, worden de dierlijke bijproducten met behulp van adequate apparatuur zo verkleind dat de deeltjes na de verkleining niet groter zijn dan 150 millimeter. De doeltreffendheid van de apparatuur wordt dagelijks gecontroleerd en de staat ervan geregistreerd. Indien uit de controles blijkt dat er deeltjes voorkomen die groter zijn dan 150 millimeter, wordt de verwerking stopgezet en worden er herstelwerkzaamheden verricht voordat de verwerking wordt hervat.

Tijd, temperatuur en druk

2.Na de verkleining worden de dierlijke bijproducten verhit totdat ze gedurende ten minste 125 minuten een kerntemperatuur boven 100 oC, gedurende ten minste 120 minuten een kerntemperatuur boven 110 oC en gedurende ten minste 50 minuten een kerntemperatuur boven 120 oC hebben.

3.De verwerking wordt uitgevoerd in een batchprocédé.

▼M1

4.De dierlijke bijproducten mogen zo worden gekookt dat gelijktijdig aan de eisen met betrekking tot tijd en temperatuur wordt voldaan.

▼B

Methode 3

Verkleining

1.Als de deeltjesgrootte van de te verwerken dierlijke bijproducten meer dan 30 millimeter bedraagt, worden de dierlijke bijproducten met behulp van adequate apparatuur zo verkleind dat de deeltjes na de verkleining niet groter zijn dan 30 millimeter. De doeltreffendheid van de apparatuur wordt dagelijks gecontroleerd en de staat ervan geregistreerd. Indien uit de controles blijkt dat er deeltjes voorkomen die groter zijn dan 30 millimeter, wordt de verwerking stopgezet en worden er herstelwerkzaamheden verricht voordat de verwerking wordt hervat.

Tijd, temperatuur en druk

2.Na de verkleining worden de dierlijke bijproducten verhit totdat ze gedurende ten minste 95 minuten een kerntemperatuur boven 100 oC, gedurende ten minste 55 minuten een kerntemperatuur boven 110 oC, en gedurende ten minste 13 minuten een kerntemperatuur boven 120 oC hebben.

3.De verwerking kan worden uitgevoerd in een batch- of continuprocédé.

4.De dierlijke bijproducten mogen zo worden gekookt dat gelijktijdig aan de eisen met betrekking tot tijd en temperatuur wordt voldaan.

Methode 4

Verkleining

1.Als de deeltjesgrootte van de te verwerken dierlijke bijproducten meer dan 30 millimeter bedraagt, worden de dierlijke bijproducten met behulp van adequate apparatuur zo verkleind dat de deeltjes na de verkleining niet groter zijn dan 30 millimeter. De doeltreffendheid van de apparatuur wordt dagelijks gecontroleerd en de staat ervan geregistreerd. Indien uit de controles blijkt dat er deeltjes voorkomen die groter zijn dan 30 millimeter, wordt de verwerking stopgezet en worden er herstelwerkzaamheden verricht voordat de verwerking wordt hervat.

Tijd, temperatuur en druk

2.Na de verkleining worden de dierlijke bijproducten in een ketel met toegevoegd vet gebracht en verhit totdat zij gedurende ten minste 16 minuten een kerntemperatuur boven 100 oC, gedurende ten minste 13 minuten een kerntemperatuur boven 120 oC, gedurende ten minste 8 minuten een kerntemperatuur boven 120 oC en gedurende 3 minuten een kerntemperatuur boven 130 oC hebben.

3.De verwerking kan worden uitgevoerd in een batch- of continuprocédé.

4.De dierlijke bijproducten mogen zo worden gekookt dat gelijktijdig aan de eisen met betrekking tot tijd en temperatuur wordt voldaan.

Methode 5

Verkleining

1.Als de deeltjesgrootte van de te verwerken dierlijke bijproducten meer dan 20 millimeter bedraagt, worden de dierlijke bijproducten met behulp van adequate apparatuur zo verkleind dat de deeltjes na de verkleining niet groter zijn dan 20 millimeter. De doeltreffendheid van de apparatuur wordt dagelijks gecontroleerd en de staat ervan geregistreerd. Indien uit de controles blijkt dat er deeltjes voorkomen die groter zijn dan 20 millimeter, wordt de verwerking stopgezet en worden er herstelwerkzaamheden verricht voordat de verwerking wordt hervat.

Tijd, temperatuur en druk

2.Na de verkleining worden de dierlijke bijproducten verhit totdat ze coaguleren en vervolgens geperst zodat vet en water uit het eiwitmateriaal worden verwijderd. Daarna wordt het eiwitmateriaal verhit totdat het gedurende ten minste 120 minuten een kerntemperatuur boven 80 oC en gedurende ten minste 60 minuten een kerntemperatuur boven 100 oC heeft.

3.De verwerking kan worden uitgevoerd in een batch- of continuprocédé.

4.De dierlijke bijproducten mogen zo worden gekookt dat gelijktijdig aan de eisen met betrekking tot tijd en temperatuur wordt voldaan.

▼M4

Methode 6

(Uitsluitend voor dierlijke bijproducten van vis van categorie 3)

Verkleining

1.De dierlijke bijproducten worden verkleind tot ten minste:

a)50 millimeter bij warmtebehandeling overeenkomstig punt 2, onder a), of

b)30 millimeter bij warmtebehandeling overeenkomstig punt 2, onder b),

Vervolgens worden ze met mierenzuur gemengd om de pH te verlagen tot 4,0 of minder. Het mengsel wordt in afwachting van een nieuwe behandeling gedurende 24 uur opgeslagen.

Tijd en temperatuur

2.Na verkleining moet het mengsel worden verhit tot:

a)een kerntemperatuur van ten minste 90 °C gedurende ten minste 60 minuten, of

b)een kerntemperatuur van ten minste 70 °C gedurende ten minste 60 minuten.

Bij het gebruik van een continusysteem gebeurt het doorvoeren van het product door de verhittingsinstallatie mechanisch en de snelheid van het doorvoeren wordt zo geregeld dat de cyclus van de warmtebehandeling zowel qua tijd als temperatuur toereikend is.

▼B

Methode 7

1.Elke door de bevoegde autoriteit goedgekeurde methode waarvoor aan de bevoegde autoriteit is aangetoond dat het eindproduct gedurende één maand dagelijks is bemonsterd en is voldaan aan de volgende microbiologische normen:

a)Materiaalmonsters die onmiddellijk na de warmtebehandeling worden genomen:

Clostridium perfringens: geen in 1 g.

b)Materiaalmonsters die tijdens de opslag bij het verwerkingsbedrijf of bij de uitslag uit het verwerkingsbedrijf worden genomen:

Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

waarbij

n

=

aantal te testen monsters;

m

=

drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

=

maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

=

aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.

2.De gegevens inzake de kritische controlepunten waaruit moet blijken dat een verwerkingsbedrijf aan de microbiologische normen voldoet, worden geregistreerd en bewaard, zodat de eigenaar, de exploitant of hun vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit de werking van het bedrijf kunnen controleren. Geregistreerd en gecontroleerd worden de gegevens betreffende de deeltjesgrootte, de kritische temperatuur en eventueel de absolute tijd, het drukprofiel, het verwerkingsdebiet en de vetrecyclage.

3.Desgevraagd worden de gegevens aan de Commissie ter beschikking gesteld.

HOOFDSTUK IV

Toezicht op de productie

1.Verwerkingsbedrijven staan onder toezicht van de bevoegde autoriteit, teneinde te garanderen dat aan de bepalingen van deze verordening wordt voldaan, die daartoe met name zorgt voor:

a)controle op:

i)de algemene hygiëne van bedrijfsruimten, apparatuur en personeel;

ii)de doelmatigheid van de door het bedrijf overeenkomstig artikel 25 uitgevoerde interne controles, met name door de uitkomsten te bekijken en monsters te nemen;

iii)de normwaarden van de door verwerking verkregen producten. De analyses en de tests moeten worden uitgevoerd volgens wetenschappelijk erkende methoden, met name volgens de methoden die in de communautaire wetgeving of, als die niet bestaat, in erkende internationale normen, of bij gebreke daarvan in nationale normen, zijn vastgesteld; en

iv)de omstandigheden bij de opslag;

b)het nemen van monsters voor laboratoriumtests; en

c)andere controles die zij nodig acht om naleving van deze verordening te waarborgen.

2.Om de in punt 1 bedoelde taken uit te kunnen voeren, moet de bevoegde autoriteit te allen tijde vrije toegang hebben tot alle delen van het verwerkingsbedrijf en tot de administratie, de handelsdocumenten en de gezondheidscertificaten.

HOOFDSTUK V

Valideringsprocedures

1.

De bevoegde autoriteit dient het verwerkingsbedrijf te valideren overeenkomstig de volgende procedures en indicatoren:

a)beschrijving van het verwerkingsproces (aan de hand van een stroomdiagram);

b)identificatie van de kritische controlepunten (CCP's), met inbegrip van het verwerkingsdebiet voor continuprocédés;

c)inachtneming van de in deze verordening genoemde bijzondere verwerkingseisen; en

d)inachtneming van de volgende eisen:

i)de deeltjesgrootte voor batchprocédés (onder druk) en continuprocédés is afhankelijk van de grootte van de gaatjes of van de openingen van de verkleiningsapparatuur; en

ii)temperatuur, druk, verwerkingsduur en verwerkingsdebiet (uitsluitend voor continuprocédés) zoals omschreven in de punten 2 en 3.

2.

In het geval van een batchprocédé (onder druk):

a)de temperatuur moet worden bewaakt met behulp van een permanent thermokoppel en moet worden afgeplot tegen de reële tijd;

b)de drukfase moet worden bewaakt met een permanente drukklep. De druk moet worden afgeplot tegen de reële tijd;

c)de verwerkingsduur moet worden gevisualiseerd aan de hand van de diagrammen tijd/temperatuur en tijd/druk.

Ten minste eens per jaar moeten het thermokoppel en de drukklep worden geijkt.

3.

In het geval van een continuprocédé (onder druk):

a)de temperatuur en de druk moeten worden bewaakt met thermokoppels, of met een infrarood temperatuurpistool, en met drukkleppen die worden aangebracht op welbepaalde plaatsen in het verwerkingssysteem op een zodanige wijze dat de temperatuur en de druk in het gehele continusysteem of in een deel daarvan aan de vastgestelde eisen voldoen. De temperatuur en de druk moeten worden afgeplot tegen de reële tijd;

b)de minimale doorgangstijd moet binnen het relevante deel van het continusysteem waar de temperatuur en de druk aan de vastgestelde eisen voldoen, door de bevoegde autoriteiten worden gemeten met gebruikmaking van onoplosbare merkers (bijv. mangaandioxide) of met een methode die gelijkwaardige garanties biedt. Accurate meting en beheersing van het verwerkingsdebiet zijn essentieel; de meting moet plaatsvinden tijdens de valideringstest in relatie tot een CCP dat continu kan worden bewaakt, bijvoorbeeld

i)het aantal omwentelingen per minuut van de aanvoerschroef,

ii)elektrisch vermogen (ampère bij een bepaald voltage),

iii)verdamping/condensatie, of

iv)aantal pompbewegingen per tijdseenheid.

Alle meet- en bewakingsapparatuur moet ten minste eens per jaar worden geijkt.

4.

De bevoegde autoriteit herhaalt de valideringsprocedures regelmatig of wanneer zij dat nodig acht, en in elk geval telkens wanneer het procédé ingrijpend wordt gewijzigd (bijv. wijziging van machines, verandering van grondstof, enz.).

▼M15

5.

De Commissie kan op testmethoden gebaseerde valideringsprocedures vaststellen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B
BIJLAGE VI

▼M10

SPECIFIEKE EISEN VOOR DE VERWERKING VAN CATEGORIE 1- EN CATEGORIE 2-MATERIAAL, VOOR BIOGAS- EN COMPOSTEERINSTALLATIES EN VOOR HET MERKEN VAN BEPAALDE VERWERKTE PRODUCTEN

▼B

HOOFDSTUK I

▼M10

Specifieke eisen voor de verwerking van categorie 1- en categorie 2-materiaal en voor het merken van bepaalde verwerkte producten

▼B

Naast de in bijlage V vermelde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Bedrijfsruimten

1.Verwerkingsbedrijven van de categorieën 1 en 2 moeten zodanig zijn ingericht dat tussen ontvangst van de grondstof en verzending van het verwerkte product de absolute scheiding van categorie 1-materiaal van categorie 2-materiaal gewaarborgd is.

2.De bevoegde autoriteit mag echter toestaan dat een categorie 2-verwerkingsbedrijf tijdelijk voor de verwerking van categorie 1-materiaal gebruikt wordt, wanneer de capaciteit op de categorie 1-verwerkingsbedrijven ten gevolge van het uitbreken van een epizoötie die zich wijd verbreid heeft, of andere bijzondere en onvoorzienbare omstandigheden ontoereikend is.

Een categorie 2-verwerkingsbedrijf moet opnieuw door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 13 erkend worden voordat het weer categorie 2-materiaal mag verwerken.

B.Verwerkingsnormen

3.Voor iedere in bijlage V, hoofdstuk III, beschreven verwerkingsmethode moeten de kritische controlepunten worden vastgesteld die bepalend zijn voor de bij de verwerking toegepaste warmtebehandeling. De kritische controlepunten kunnen het volgende omvatten:

a)de deeltjesgrootte van de grondstof

b)de bij de warmtebehandeling bereikte temperatuur

c)de druk waarbij de grondstof wordt verwerkt; en

d)de duur van de warmtebehandeling of het verwerkingsdebiet van een continuprocédé.

Voor ieder kritisch controlepunt worden minimumnormen voor het verwerkingsproces gespecificeerd.

4.De verzamelde gegevens worden ten minste twee jaar bewaard om aan te tonen dat voor ieder kritisch controlepunt de minimumwaarden voor verwerking worden toegepast.

5.Er worden nauwkeurig geijkte meters/registreertoestellen gebruikt om de verwerking continu te controleren. Er worden bewijzen bewaard van de data waarop de meters/registreertoestellen geijkt zijn.

6.Materiaal dat mogelijk niet de gespecificeerde warmtebehandeling heeft ondergaan (dat wil zeggen materiaal dat bij het opstarten van het verwerkingsproces wordt afgevoerd of uit kooktoestellen is gelekt), moet opnieuw door het warmtebehandelingsproces worden geleid of worden verzameld en opnieuw worden verwerkt.

7.Dierlijke bijproducten moeten volgens de volgende verwerkingsnormen verwerkt worden:

a)verwerkingsmethode 1 moet toegepast worden op

▼M1

i)ander categorie 2-materiaal dan mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest, bestemd voor biogas- of composteerinstallaties of voor gebruik als biologische meststof of bodemverbeteraar, en

▼B

ii)categorie 1- en categorie 2-materiaal dat bestemd is voor de stortplaats.

b)een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 moet toegepast worden op:

i)categorie 2-materiaal waarvan de daaruit resulterende eiwitten bestemd zijn voor verbranding of meeverbranding,

ii)categorie 2-materiaal waarvan het gesmolten vet bestemd is voor een categorie 2-oleochemisch bedrijf, en

iii)categorie 1- en categorie 2-materiaal dat bestemd is voor verbranding of meeverbranding.

C.Verwerkte producten

▼M15

8.Van categorie 1- of categorie 2-materiaal afgeleide producten, met uitzondering van vloeibare producten die bestemd zijn voor biogas- of composteerinstallaties, moeten via een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd systeem permanent gemerkt worden, voor zover technisch mogelijk, met een geur. De Commissie kan daarvoor nadere bepalingen vaststellen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

9.Onmiddellijk na een warmtebehandeling genomen monsters van verwerkte producten bestemd voor biogas- of composteerinstallaties of om te worden gestort, moeten vrij zijn van hitteresistente sporen van ziekteverwekkende bacteriën (Clostridium perfringens: geen in 1 g product).

▼M10

10.In overeenkomstig artikel 13 erkende verwerkingsbedrijven worden verwerkte producten, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b) en c), en artikel 5, lid 2, onder b) en c), permanent gemerkt met:

a)een geur, voor zover technisch mogelijk; en

b)glyceroltriheptanoaat (GTH), op zodanige wijze dat:

i)GTH wordt toegevoegd aan verwerkte producten die een voorafgaande sanerende warmtebehandeling bij een kerntemperatuur van ten minste 80 °C hebben ondergaan en daarna tegen herbesmetting beschermd blijven; en

ii)alle verwerkte producten, homogeen in de stof verdeeld, een minimumconcentratie van ten minste 250 mg GTH per kg vet bevatten.

11.De exploitanten van overeenkomstig artikel 13 erkende verwerkingsbedrijven beschikken over een systeem voor de permanente monitoring en registratie van parameters die geschikt zijn om de bevoegde autoriteit aan te tonen dat de vereiste homogene minimumconcentratie van GTH, als bedoeld in punt 10, onder b), in de in punt 10 bedoelde verwerkte producten wordt bereikt.

Dat monitoring- en registratiesysteem omvat de bepaling van het gehalte aan intact GTH als triglyceride in een gereinigd petroleumether 40-70-extract van GTH uit met regelmatige tussenpozen genomen monsters.

12.De bevoegde autoriteit voert een prestatiecontrole van het in punt 11 bedoelde monitoring- en registratiesysteem uit om na te gaan of het aan deze verordening voldoet en mag, zo nodig, verzoeken om het testen van bijkomende monsters overeenkomstig de in punt 11, tweede alinea, bedoelde methode.

13.Het merken met GTH is niet vereist voor verwerkte producten, als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b) en c), en artikel 5, lid 2, onder b) en c), wanneer deze producten:

a)via een gesloten transportsysteem dat door de bevoegde autoriteit is goedgekeurd, uit het verwerkingsbedrijf worden vervoerd voor:

i)onmiddellijke directe verbranding of meeverbranding, of

ii)onmiddellijk gebruik volgens een voor dierlijke bijproducten van categorie 1 en 2 goedgekeurde methode overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 92/2005; of

b)zijn bestemd voor onderzoek of door de bevoegde autoriteit toegestaan wetenschappelijk gebruik.

▼B

HOOFDSTUK II

Specifieke eisen voor de erkenning van biogas- en composteerinstallaties

A.Bedrijfsruimten

▼M7

1.Een biogasinstallatie moet uitgerust zijn met:

a)een pasteurisatie/ontsmettingstoestel dat niet overgeslagen kan worden en dat uitgerust is met:

i)apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te meten;

ii)registreertoestellen die de onder i) bedoelde meetresultaten permanent registreren; en

iii)een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de bijproducten onvoldoende worden verhit.

b)adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en recipiënten bij het verlaten van de biogasinstallatie.

Een pasteurisatie/ontsmettingstoestel is echter niet verplicht voor biogasinstallaties die alleen worden gebruikt voor de verwerking van:

i)dierlijke bijproducten die verwerkingsmethode 1 ondergaan hebben;

ii)alleen categorie 3-materiaal dat reeds elders gepasteuriseerd of ontsmet is; of

iii)dierlijke bijproducten die zonder verwerking als grondstof kunnen worden gebruikt.

Indien de biogasinstallatie gelegen is op een terrein waar landbouwhuisdieren gehouden worden en niet alleen gebruikmaakt van mest van die dieren, moet de installatie op voldoende afstand gelegen zijn van het terrein waarop vee gehouden wordt, en moet de installatie in ieder geval fysiek volledig worden gescheiden van de dieren en hun voeder en strooisel, zo nodig door een omheining.

2.Een composteerinstallatie moet uitgerust zijn met:

a)een gesloten composteerreactor die niet overgeslagen kan worden en die uitgerust is met:

i)apparatuur om de temperatuur als functie van de tijd te meten;

ii)registreertoestellen die de onder i) bedoelde meetresultaten zo nodig permanent registreren; en

iii)een adequaat veiligheidssysteem om te voorkomen dat de bijproducten onvoldoende worden verhit.

b)adequate voorzieningen voor de reiniging en ontsmetting van voertuigen en recipiënten waarin onbehandelde dierlijke bijproducten worden vervoerd.

Er kunnen echter ook andere soorten composteersystemen worden toegestaan, mits zij:

i)zijn uitgerust met passende voorzieningen om ongedierte te bestrijden;

ii)op zodanige wijze worden beheerd dat de vereiste tijd- en temperatuurparameters voor al het materiaal in het systeem worden bereikt en zo nodig permanent worden bewaakt;

iii)aan alle andere bepalingen van deze verordening voldoen.

Indien de composteerinstallatie gelegen is op een terrein waar landbouwhuisdieren gehouden worden en niet alleen gebruikmaakt van mest van die dieren, moet de installatie op voldoende afstand gelegen zijn van het terrein waarop vee gehouden wordt, en moet de installatie in ieder geval fysiek volledig worden gescheiden van de dieren en hun voeder en strooisel, zo nodig door een omheining.

▼B

3.Elk biogas- en compostproductiebedrijf moet beschikken over een eigen laboratorium of gebruikmaken van een extern laboratorium. Het laboratorium moet zo uitgerust zijn dat het de noodzakelijke analyses kan uitvoeren en moet door de bevoegde autoriteit erkend zijn.

B.Hygiënevoorschriften

4.Alleen de volgende dierlijke bijproducten mogen in een biogas- of composteerinstallatie worden verwerkt:

a)categorie 2-materiaal dat met verwerkingsmethode 1 in een categorie 2-verwerkingsbedrijf is behandeld;

▼M1

b)mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest, en

▼B

c)categorie 3-materiaal.

Materiaal afkomstig van de verwerking van materiaal van categorie 1 mag echter in een biogasinstallatie worden omgezet op voorwaarde dat de verwerking is gebeurd volgens een overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder e), goedgekeurde alternatieve methode en, tenzij anders is bepaald, de biogasproductie deel uitmaakt van die alternatieve methode en het resulterend materiaal verwijderd wordt overeenkomstig de voor de alternatieve methode vastgestelde voorwaarden.

5.De in punt 4 bedoelde dierlijke bijproducten moeten zo spoedig mogelijk na aankomst in de installatie worden verwerkt. Tot de behandeling moeten ze adequaat worden opgeslagen.

6.Open en afsluitbare recipiënten en voertuigen die voor het vervoer van onbehandeld materiaal worden gebruikt, worden in een daarvoor aangewezen gedeelte gereinigd. De plaats van dit gedeelte wordt zo gekozen of dit gedeelte wordt zo ontworpen dat er geen gevaar bestaat voor verontreiniging van behandelde producten.

7.Er moeten systematisch preventieve maatregelen tegen vogels, knaagdieren, insecten en ander ongedierte worden getroffen. Hiertoe dient een gedocumenteerd bestrijdingsprogramma te worden gebruikt.

8.Voor alle delen van de ruimten worden reinigingsprocedures gedocumenteerd en vastgelegd. Met het oog op de reiniging moeten geschikte hulpmiddelen en schoonmaakmiddelen worden verstrekt.

9.Controle op de hygiëne omvat regelmatige inspectie van de omgeving en de toestellen. De inspectieschema's en resultaten moeten worden gedocumenteerd.

10.De installaties en toestellen moeten goed worden onderhouden en de meetapparatuur moet regelmatig worden geijkt.

▼M7

11.Hanteren en opslaan van gistingsresiduen en compost in de biogas- respectievelijk composteerinstallatie moeten zo gebeuren dat herbesmetting uitgesloten is.

▼B

C.Verwerkingsnormen

▼M7

12.Categorie 3-materiaal dat als grondstof in een biogasinstallatie met een pasteurisatie/ontsmettingstoestel wordt gebruikt, moet aan de volgende minimumeisen voldoen:

a)maximale deeltjesgrootte vóór het invoeren in de installatie: 12 mm;

b)minimumtemperatuur van al het materiaal in de installatie: 70 °C; en

c)minimumtijd dat het materiaal zonder onderbreking in de installatie is: 60 minuten.

Category 3-melk, colostrum en melkproducten kunnen echter zonder pasteurisatie/ontsmetting als grondstof in een biogasinstallatie worden gebruikt, indien zij volgens de bevoegde autoriteit geen risico opleveren voor de verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte.

13.Categorie 3-materiaal dat als grondstof in een composteerinstallatie wordt gebruikt, moet aan de volgende minimumeisen voldoen:

a)maximale deeltjesgrootte vóór het invoeren in de composteerreactor: 12 mm;

b)minimumtemperatuur van al het materiaal in de reactor: 70 °C; en

c)minimumtijd in de reactor bij 70 °C (al het materiaal): 60 minuten.

▼M7

13 bis.De bevoegde autoriteit kan echter het gebruik van andere gestandaardiseerde procesparameters toestaan, mits de aanvrager bewijst dat dergelijke parameters ervoor zorgen dat de biologische risico’s tot een minimum worden beperkt. Dit bewijs omvat een validatie, die wordt uitgevoerd overeenkomstig de punten a) tot en met f):

a)Identificatie en analyse van mogelijke gevaren, waaronder het effect van het uitgangsmateriaal, gebaseerd op een volledige omschrijving van de verwerkingsvoorwaarden.

b)Een risicobeoordeling die evalueert hoe de onder a) bedoelde specifieke verwerkingsvoorwaarden in normale en atypische situaties in de praktijk worden bereikt.

c)Validatie van het voorgenomen proces door het meten van de vermindering van de levensvatbaarheid/infectiviteit van:

i)endogene indicatororganismen tijdens het proces, waarbij de indicator:

—consistent in hoge aantallen in de grondstof aanwezig is,

—niet minder hittebestendig voor de dodelijke aspecten van het behandelingsproces is, maar ook niet significant resistenter dan de pathogenen voor de bewaking waarvan hij wordt gebruikt,

—vrij gemakkelijk te kwantificeren en vrij gemakkelijk te identificeren en te bevestigen is;

of

ii)een goed gekarakteriseerd testorganisme of -virus, tijdens de behandeling, dat in een geschikt testlichaam in het uitgangsmateriaal is gebracht.

d)De validatie van het voorgenomen proces, als bedoeld onder c), moet bewijzen dat het proces de volgende algehele risicovermindering bereikt:

i)voor warmte- en chemische processen:

—een vermindering met 5 log10 van Enterococcus faecalis of Salmonella Senftenberg (775W, H2S negatief);

—een vermindering van de infectiviteitstiter van hittebestendige virussen zoals Parvovirus met ten minste 3 log10, wanneer zij als een relevant gevaar worden geïdentificeerd;

en

ii)wat de chemische processen betreft ook:

—een vermindering van resistente parasieten zoals eieren van Ascaris spp. met ten minste 99,9 % (3 log10) van de levensvatbare stadia.

e)Opstelling van een volledig controleprogramma, waaronder procedures voor de bewaking van het functioneren van het proces, als bedoeld onder c).

f)Maatregelen voor de continue bewaking van en het continue toezicht op de in het controleprogramma vastgestelde relevante procesparameters bij het gebruik van de installatie.

Er moeten dossiers met de bijzonderheden van de relevante procesparameters die in een biogas- of composteerinstallatie worden gebruikt, alsook van andere kritische controlepunten worden aangelegd en bijgehouden, zodat de eigenaar, exploitant of hun vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit het functioneren van de installatie kunnen bewaken. De dossiers moeten op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit worden gesteld.

Op verzoek moeten gegevens over een overeenkomstig dit punt toegestaan proces aan de Commissie worden verstrekt.

▼M1

14.In afwachting van de voorschriften die overeenkomstig artikel 6, lid 2, onder g), worden goedgekeurd, kan de bevoegde autoriteit evenwel, indien keukenafval en etensresten het enige dierlijke bijproduct zijn dat in een biogas- of composteerinstallatie als grondstof gebruikt wordt, andere specifieke eisen toestaan dan de in dit hoofdstuk vermelde eisen, mits ze een gelijkwaardig effect hebben met betrekking tot de vermindering van ziekteverwekkers. Deze specifieke eisen mogen ook op keukenafval en etensresten worden toegepast indien deze met mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest vermengd zijn, mits het daaruit resulterende materiaal wordt beschouwd als resulterend uit keukenafval en etensresten.

Indien mest, de inhoud van het maagdarmkanaal gescheiden van het maagdarmkanaal, melk en biest de enige grondstoffen van dierlijke oorsprong zijn die in een biogas- of composteerinstallatie worden verwerkt, kan de bevoegde autoriteit andere specifieke eisen toestaan dan de in dit hoofdstuk vermelde eisen, mits deze autoriteit:

a)van mening is dat deze grondstoffen geen risico van verspreiding van ernstige besmettelijke ziekten inhouden;

▼M7

b)de residuen of de compost als niet-verwerkt materiaal beschouwt.

▼B

D.Gistingsresiduen en compost

▼M7

15.Representatieve monsters van de gistingsresiduen of de compost, die tijdens of onmiddellijk na de verwerking in het biogas- of compostproductiebedrijf worden genomen om het proces te bewaken, moeten aan de volgende normen voldoen:

Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

of

Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 in 1 g;

en

representatieve monsters van de gistingsresiduen of de compost, die tijdens de opslag bij het biogas- of compostproductiebedrijf of bij de uitslag van die producten uit de betrokken bedrijven worden genomen, moeten aan de volgende normen voldoen:

Salmonella: geen in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

waarbij

n

=

aantal te testen monsters;

m

=

drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

=

maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

=

aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.

Gistingsresiduen of compost, die niet voldoen aan de in dit hoofdstuk vastgestelde eisen, worden opnieuw verwerkt en in het geval van Salmonella gehanteerd of verwijderd overeenkomstig de instructies van de bevoegde autoriteit.

▼B

HOOFDSTUK III

Normen voor de verdere verwerking van gesmolten vet

De volgende procédés mogen gebruikt worden voor de productie van vetderivaten van gesmolten vet dat afgeleid is van categorie 2-materiaal:

1.Verestering of hydrolyse bij ten minste 200 oC en onder de corresponderende adequate druk gedurende ten minste 20 minuten (glycerol, vetzuren en esters); of

2.verzeping met NaOH 12M (glycerol en zeep):

a)in een discontinuprocédé: bij 95 oC gedurende drie uur, of

▼M15

b)in een continuprocedé: bij 140 °C en 2 bar (2 000 hPa) gedurende acht minuten, of onder gelijkwaardige omstandigheden die door de Commissie zijn bepaald; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼M3

Voor de verdere verwerking van dierlijk vet dat afkomstig is van materiaal van categorie 1, mogen evenwel andere procédés worden toegepast op voorwaarde dat deze procédés overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder e), als alternatieve methode zijn goedgekeurd.

▼B
BIJLAGE VII

SPECIFIEKE HYGIËNE-EISEN VOOR HET VERWERKEN EN HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN VERWERKTE DIERLIJKE EIWITTEN EN ANDERE VERWERKTE PRODUCTEN DIE ALS VOEDERMIDDEL GEBRUIKT KUNNEN WORDEN

HOOFDSTUK I

Specifieke eisen voor de erkenning van categorie 3-verwerkingsbedrijven

Naast de in bijlage V vermelde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Bedrijfsruimten

1.Bedrijfsruimten voor de verwerking van categorie 3-materiaal mogen niet op hetzelfde terrein gelegen zijn als ruimten waar categorie 1- of categorie 2-materiaal wordt verwerkt, tenzij ze zich in een volledig afgezonderd gebouw bevinden.

2.De bevoegde autoriteit mag echter toestaan dat een categorie 3-verwerkingsbedrijf tijdelijk voor de verwerking van categorie 1- of categorie 2-materiaal gebruikt wordt, wanneer de capaciteit op de categorie 1- en categorie 2-verwerkingsbedrijven ontoereikend is, doordat er een epizoötie uitgebroken is, die zich wijd verbreid heeft, of ten gevolge van andere bijzondere en onvoorzienbare omstandigheden.

Een categorie 3-verwerkingsbedrijf moet opnieuw door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 17 erkend worden voordat het weer categorie 3-materiaal mag verwerken.

3.Categorie 3-verwerkingsbedrijven moeten:

a)uitgerust zijn met een installatie die de dierlijke bijproducten controleert op vreemde bestanddelen, zoals verpakkingsmateriaal, stukken metaal, enz.;

b)als het, gezien de hoeveelheid producten die wordt behandeld, nodig is dat de bevoegde autoriteit regelmatig of permanent aanwezig is, beschikken over een adequaat uitgeruste afsluitbare ruimte die uitsluitend door de inspectiedienst mag worden gebruikt.

B.Grondstoffen

▼M1

4.Alleen categorie 3-materiaal zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j), dat gehanteerd, opgeslagen en vervoerd is in overeenstemming met de artikelen 7, 8 en 9 mag worden gebruikt voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten en andere voedermiddelen.

▼B

5.Vóór de verwerking worden de dierlijke bijproducten gecontroleerd op vreemde bestanddelen. Eventuele vreemde bestanddelen worden onmiddellijk verwijderd.

C.Verwerkingsnormen

6.Voor iedere in bijlage V, hoofdstuk III, beschreven verwerkingsmethode moeten de kritische controlepunten worden vastgesteld die bepalend zijn voor de bij de verwerking toegepaste warmtebehandeling. De kritische controlepunten moeten ten minste het volgende omvatten:

—de deeltjesgrootte van de grondstof;

—de bij de warmtebehandeling bereikte temperatuur;

—indien van toepassing, de druk waarbij de grondstof wordt verwerkt, en

—de duur van de warmtebehandeling of het verwerkingsdebiet van een continuprocédé.

Voor ieder kritisch controlepunt worden minimumnormen voor het verwerkingsproces gespecificeerd.

7.De verzamelde gegevens worden ten minste twee jaar bewaard om aan te tonen dat voor ieder kritisch controlepunt de minimumwaarden voor verwerking worden toegepast.

8.Er worden nauwkeurig geijkte meters/registreertoestellen gebruikt om de verwerking continu te controleren. Er worden gedurende ten minste twee jaar bewijzen bewaard van de data waarop de meters/registreertoestellen geijkt zijn.

9.Materiaal dat mogelijk niet de gespecificeerde warmtebehandeling heeft ondergaan (bijvoorbeeld materiaal dat bij het opstarten van het verwerkingsproces wordt afgevoerd of uit kooktoestellen is gelekt), moet opnieuw door het warmtebehandelingsproces worden geleid of worden verzameld en opnieuw worden verwerkt.

D.Verwerkte producten

10.Monsters die worden genomen tijdens de opslag van de eindproducten bij het verwerkingsbedrijf of bij uitslag van die producten uit dat bedrijf, moeten aan de volgende normen voldoen:

Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

waarbij

n

=

aantal te testen monsters;

m

=

drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

=

maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

=

aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.

▼M1

11.Ongebruikte of overtollige verwerkte producten mogen, nadat ze permanent zijn gemerkt,

a)als afval worden verwijderd door verbranding of meeverbranding in een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie die overeenkomstig artikel 12 is erkend;

b)worden begraven op een stortplaats die overeenkomstig Richtlijn 1999/31/EG is erkend; of

c)worden verwerkt in een biogasinstallatie of composteerinstallatie die overeenkomstig artikel 15 is erkend.

▼B

HOOFDSTUK II

Specifieke eisen voor verwerkte dierlijke eiwitten

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Verwerkingsnormen

▼M1

1.►M14 Verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren moeten met verwerkingsmethode 1 zijn behandeld. Varkensbloed of varkensbloedfracties mogen echter in plaats daarvan met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of met verwerkingsmethode 7 zijn behandeld, mits in het laatste geval een kerntemperatuur van ten minste 80 °C is bereikt.

Hoewel het verbod op vervoederen van Beschikking 2000/766/EG van de Raad van kracht blijft, mogen verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren ook met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zijn behandeld. Onmiddellijk na deze behandeling moeten ze met kleurstof of op andere wijze permanent worden gemerkt en overeenkomstig de geldende communautaire wetgeving worden verwijderd.

Hoewel het verbod op vervoederen van Beschikking 2000/766/EG van de Raad van kracht blijft, mogen verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren ook met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zijn behandeld indien ze uitsluitend voor gebruik in voeder voor gezelschapsdieren bestemd zijn, worden vervoerd in speciale recipiënten die niet voor het vervoer van dierlijke bijproducten of voeder voor landbouwhuisdieren worden gebruikt, en rechtstreeks door een categorie 3-verwerkingsbedrijf aan een fabriek van voeder voor gezelschapsdieren worden geleverd.

▼B

2.Verwerkte dierlijke eiwitten van andere dieren dan zoogdieren, uitgezonderd vismeel, moeten met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zijn behandeld.

3.Vismeel moet

a)met een van de verwerkingsmethoden behandeld zijn, of

b)behandeld zijn via een methode die zodanige normen omvat dat de producten voldoen aan de microbiologische normen die zijn vermeld in hoofdstuk I, punt 10.

B.Opslag

4.Verwerkte dierlijke eiwitten worden verpakt en opgeslagen in nieuwe of gesteriliseerde zakken of opgeslagen in adequate bakken voor bulkgoederen.

5.Er worden toereikende maatregelen getroffen om de condensvorming in bakken en liften of op transportbanden zoveel mogelijk te beperken.

6.Producten op transportbanden en in liften en bakken worden beschermd tegen toevallige verontreiniging.

7.Apparatuur voor de behandeling van verwerkte dierlijke eiwitten wordt schoon en droog gehouden en moet geschikte inspectiepunten hebben zodat de apparatuur op reinheid kan worden gecontroleerd. Alle opslagfaciliteiten moeten overeenkomstig de productievoorschriften regelmatig worden geleegd en gereinigd.

8.Verwerkte dierlijke eiwitten moeten droog worden gehouden. Lekken en condensvorming in de opslagruimte moeten worden voorkomen.

C.Invoer

9.De lidstaten moeten de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten toestaan, als deze producten:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel II van bijlage XI of, in geval van vismeel, op de lijst in deel III van bijlage XI;

b)afkomstig zijn uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd; en

▼M2

d)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 1 van bijlage X.

▼B

10.Voordat de zendingen in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, moet de bevoegde autoriteit in de grensinspectiepost monsters nemen van ingevoerde verwerkte dierlijke eiwitten om te verifiëren of voldaan wordt aan de eisen van hoofdstuk I, punt 10. De bevoegde autoriteit moet:

a)monsters nemen van elke zending producten in bulkvervoer; en

b)via een steekproef monsters nemen van zendingen producten die in de productie-inrichting van herkomst verpakt zijn.

11.Als de laatste zes opeenvolgende onderzoeken naar zendingen bulkproducten uit een bepaald derde land negatief zijn uitgevallen, mag de bevoegde autoriteit echter de volgende zendingen bulkproducten uit dat land steekproefsgewijs controleren. Als de uitslag van zo'n controle positief is, moet de controlerende bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van het land van herkomst hiervan in kennis stellen, zodat die passende corrigerende maatregelen kan nemen. De bevoegde autoriteit van het land van herkomst moet de bevoegde autoriteit die de steekproeven uitvoert, van die maatregelen in kennis stellen. Als een zending van dezelfde herkomst opnieuw positief wordt bevonden, moet de bevoegde autoriteit opnieuw monsters nemen van elke zending van die herkomst, totdat zes opeenvolgende onderzoeken een negatief resultaat hebben opgeleverd.

12.De bevoegde autoriteiten moeten gedurende ten minste twee jaar een register bijhouden van de uitslagen van alle bemonsteringen die op de zendingen zijn uitgevoerd.

13.Indien de tests aantonen dat een zending salmonella bevat, wordt deze zending:

a)volgens de procedure van artikel 17, lid 2, onder a), van Richtlijn 97/78/EG (27) behandeld, of

▼M15

b)in een overeenkomstig deze verordening erkend verwerkingsbedrijf opnieuw verwerkt of ontsmet door een behandeling die door de bevoegde autoriteit is toegestaan. De Commissie kan een lijst van toegestane behandelingen opstellen; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. De zending wordt pas vrijgegeven na behandeling en onderzoek op salmonella door de bevoegde autoriteit overeenkomstig hoofdstuk I, punt 10, en als de uitslag van dit onderzoek negatief is.

▼B

HOOFDSTUK III

Specifieke eisen voor bloedproducten

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Grondstoffen

1.Alleen bloed als bedoeld in lid 1, onder a) en b), van artikel 6 mag voor de vervaardiging van bloedproducten worden gebruikt.

B.Verwerkingsnormen

2.Bloedproducten moeten

a)met één van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zijn behandeld, of

b)behandeld zijn via een methode die zodanige normen omvat dat de producten voldoen aan de microbiologische normen die zijn vermeld in hoofdstuk I, punt 10.

C.Invoer

3.De lidstaten moeten de invoer van bloedproducten toestaan, als:

▼M2

a)ze afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel V of deel VI van bijlage XI, naar gelang van het geval;

▼B

b)zij afkomstig zijn uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)ze overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd;

▼M2

d)ze vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 4 (B) van bijlage X.

▼B

HOOFDSTUK IV

Specifieke eisen voor gesmolten vet en visolie

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Verwerkingsnormen

▼M1

1.Gesmolten vet moet volgens de methoden 1 tot en met 5 of methode 7 (zoals bedoeld in bijlage V, hoofstuk III) worden geproduceerd, tenzij het gesmolten vet overeenkomstig bijlage C, hoofdstuk II, van Richtlijn 77/99/EEG van de Raad (28) of bijlage I, hoofdstuk 9, van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (29) is geproduceerd; visolie mag volgens methode 6 (zoals bedoeld in bijlage V, hoofstuk III) worden geproduceerd.

Gesmolten vet van herkauwers moet zo worden gezuiverd dat het maximumgehalte aan nog resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt.

▼B

B.Invoer van gesmolten vet

2.De lidstaten moeten de invoer van gesmolten vet toestaan, als:

a)het afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel IV van bijlage XI;

b)het afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)het overeenkomstig deze verordening is vervaardigd;

d)het ofwel:

i)geheel of gedeeltelijk verkregen is van grondstoffen van varkens, afkomstig is uit een land of een deel van het grondgebied van een land dat de afgelopen 24 maanden vrij was van mond- en klauwzeer en de afgelopen twaalf maanden van klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest,

ii)geheel of gedeeltelijk verkregen is van grondstoffen van pluimvee, afkomstig is uit een land of een deel van het grondgebied van een land dat de afgelopen zes maanden vrij was van de ziekte van Newcastle en aviaire influenza,

iii)geheel of gedeeltelijk verkregen is van grondstoffen van herkauwers, afkomstig is uit een land of een deel van het grondgebied van een land dat de afgelopen 24 maanden vrij was van mond- en klauwzeer en de afgelopen twaalf maanden van runderpest,

iv)indien een van de bovengenoemde ziekten tijdens bovenvermelde relevante perioden is uitgebroken, een van de volgende warmtebehandelingen heeft ondergaan:

—verhit tot ten minste 70 oC gedurende ten minste 30 minuten, of

—verhit tot ten minste 90 oC gedurende ten minste 15 minuten,

en de gegevens inzake de kritische controlepunten worden geregistreerd en bewaard, zodat de eigenaar, de exploitant of hun vertegenwoordiger en zo nodig de bevoegde autoriteit de doeltreffendheid van het bedrijf kunnen controleren. De betrokken gegevens omvatten de deeltjesgrootte, de kritische temperatuur en eventueel de absolute tijd, het drukprofiel, het verwerkingsdebiet en de vetrecyclage, en

▼M2

e)het vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 10 (A) van bijlage X.

▼B

C.Invoer van visolie

3.De lidstaten moeten de invoer van visolie toestaan, als dit product:

a)afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel III van bijlage XI;

b)afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening is vervaardigd; en

▼M2

d)vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 9 van bijlage X.

▼B

D.Hygiënevoorschriften

4.Als het gesmolten vet of de visolie in eindverpakking wordt geleverd, moeten nieuwe of gereinigde recipiënten worden gebruikt en alle voorzorgen worden genomen om verontreiniging van de producten te voorkomen. Als de producten bestemd zijn voor levering via bulkvervoer, moeten de leidingen, pompen, bulktanks, alsmede alle bulkcontainers of tankwagens die worden gebruikt voor het vervoer van de producten vanuit de productie-inrichting hetzij rechtstreeks naar het schip of naar opslagtanks op het land, hetzij rechtstreeks naar inrichtingen, vóór gebruik geïnspecteerd en schoon bevonden zijn.

▼M12

HOOFDSTUK V

Specifieke eisen voor melk, melkproducten en biest

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A. Verwerkingsnormen

1.Melk moet een van de volgende behandelingen ondergaan:

1.1.sterilisatie met een F0-waarde (30) van ten minste 3;

1.2.UHT (31) gecombineerd met een van de volgende behandelingen:

a)een daarop volgende fysieke behandeling, door:

i)een droogprocedé, in het geval van melk die bestemd is als voeder voor dieren gecombineerd met extra verhitting tot 72 °C of meer; of

ii)verlaging van de pH tot minder dan 6 gedurende ten minste een uur;

b)de voorwaarde dat de melk of het melkproduct ten minste 21 dagen voor verzending is geproduceerd en dat in de lidstaat van oorsprong gedurende deze periode geen mond-en-klauwzeer is vastgesteld;

1.3.HTST (32) tweemaal toegepast;

1.4.HTST (32) in combinatie met een van de volgende behandelingen:

a)een daarop volgende fysieke behandeling, door:

i)een droogprocedé, in het geval van melk die bestemd is als voeder voor dieren gecombineerd met extra verhitting tot 72 °C of meer; of

ii)verlaging van de pH tot minder dan 6 gedurende ten minste een uur;

b)de voorwaarde dat de melk of het melkproduct ten minste 21 dagen voor verzending is geproduceerd en dat in de lidstaat van oorsprong gedurende deze periode geen mond-en-klauwzeer is vastgesteld.

2.Melkproducten moeten ten minste een van de in lid 1 bedoelde behandelingen ondergaan of worden bereid met melk die overeenkomstig lid 1 is behandeld.

3.Wei die wordt gebruikt als voeder voor dieren die gevoelig zijn voor mond-en-klauwzeer en die afkomstig is van melk die een behandeling overeenkomstig lid 1 heeft ondergaan, mag pas 16 uur na het stremmen van de melk worden afgetapt en alleen naar veehouderijen worden vervoerd als de pH lager dan 6,0 is.

4.Behalve aan de in de leden 1, 2 en 3 vermelde eisen moeten melk en melkproducten aan de volgende eisen voldoen:

4.1.na de verwerking moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het product wordt verontreinigd;

4.2.het eindproduct moet voorzien zijn van een etiket waarop vermeld staat dat het categorie 3-materiaal bevat en niet bestemd is voor menselijke consumptie, en

a)moet in nieuwe recipiënten worden verpakt; of

b)in geval van bulkvervoer moeten de voertuigen of containers die voor dat vervoer worden gebruikt, vóór gebruik grondig gereinigd en ontsmet worden met een door de bevoegde autoriteit voor dit doel goedgekeurd ontsmettingsmiddel.

▼M15

5.De productie van rauwe melk en biest dient te gebeuren onder voorwaarden die adequate garanties bieden ten aanzien van de diergezondheid. De Commissie kan deze voorwaarden vaststellen. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼M12

B. Invoer

1.De lidstaten staan invoer van melk en melkproducten onder de volgende voorwaarden toe:

1.1.zij zijn afkomstig uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel I van bijlage XI;

1.2.zij zijn afkomstig van een verwerkende inrichting die voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

1.3.zij gaan vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 2 van bijlage X;

1.4.zij hebben ten minste een van de behandelingen bedoeld in de punten 1.1, 1.2, 1.3 en letter a) van punt 1.4 van deel A ondergaan;

1.5.zij voldoen aan de punten 2 en 4 en, in het geval van wei, aan punt 3 van deel A.

2.In afwijking van punt 1.4 staan de lidstaten de invoer toe van melk en melkproducten uit derde landen die zijn vermeld in kolom A van bijlage I bij Beschikking 2004/438/EG van de Commissie (33), op voorwaarde dat de melk of melkproducten één HTST-behandeling hebben ondergaan en:

i)ten minste 21 dagen vóór verzending zijn geproduceerd en dat gedurende deze periode geen gevallen van mond-en-klauwzeer in het land van uitvoer zijn vastgesteld, of

ii)ten minste 21 dagen na de productie bij een EU-grensinspectiepost zijn aangeboden en dat gedurende deze periode geen gevallen van mond-en-klauwzeer in het land van uitvoer zijn vastgesteld.

▼M15

3.Wanneer wordt geconstateerd dat er gevaar dreigt voor het binnenbrengen van een exotische ziekte of dat de diergezondheid op een andere wijze wordt bedreigd, kunnen door de Commissie aanvullende eisen worden vastgesteld ter bescherming van de diergezondheid. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

HOOFDSTUK VI

Specifieke eisen voor gelatine en gehydrolyseerd eiwit

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A.Verwerkingsnormen voor gelatine

1.

a)Gelatine moet worden vervaardigd via een proces waarbij niet-verwerkt categorie 3-materiaal met een zuur of een base wordt behandeld en vervolgens één of meer keren wordt gespoeld. Daarna wordt de pH aangepast. De gelatine wordt geëxtraheerd door de grondstoffen één keer of verschillende keren na elkaar te verhitten; het extract wordt dan gezuiverd door middel van filtrering en sterilisatie.

b)Na de onder a) bedoelde bewerkingen, kan de gelatine worden gedroogd en vervolgens eventueel worden verwerkt tot poeder of tot blaadjes.

c)Het is verboden andere conserveringsmiddelen te gebruiken dan zwaveldioxide en waterstofperoxide.

2.Gelatine moet onder bevredigende hygiënische omstandigheden worden voorzien van een onmiddellijke verpakking, worden verpakt, opgeslagen en vervoerd. De volgende zaken zijn met name van belang:

a)er moet een ruimte zijn voor de opslag van materiaal voor onmiddellijke verpakking en ander verpakkingsmateriaal;

b)het aanbrengen van de onmiddellijke verpakking en de verpakking moet plaatsvinden in een ruimte of op een plaats die voor dat doel bestemd is; en

c)op de onmiddellijke verpakkingen en de verpakkingen van gelatine moet vermeld staan „Gelatine die geschikt is voor diervoeding”.

B.Verwerkingsnormen voor gehydrolyseerd eiwit

▼M1

3.Gehydrolyseerd eiwit moet worden vervaardigd via een productieproces dat adequate maatregelen omvat om de verontreiniging van categorie 3-materiaal zoveel mogelijk te beperken. Het gehydrolyseerde eiwit moet een molecuulgewicht van minder dan 10 000 Dalton hebben.

Bovendien moet gehydrolyseerd eiwit dat volledig of gedeeltelijk van huiden van herkauwers afkomstig is, worden vervaardigd in een verwerkingsfabriek die uitsluitend gehydrolyseerd eiwit produceert; tijdens het productieproces moeten de categorie-3 grondstoffen worden voorbewerkt door pekelen, kalken en grondig wassen, gevolgd door:

a)blootstelling van het materiaal aan een pH van meer dan 11 gedurende meer dan 3 uur bij een temperatuur van meer dan 80 oC, gevolgd door een warmtebehandeling bij meer dan 140 oC gedurende 30 minuten bij meer dan 3,6 bar;

b)blootstelling van het materiaal aan een pH van 1 tot 2, gevolgd door een pH van meer dan 11, gevolgd door een warmtebehandeling bij 140 oC gedurende 30 minuten bij 3 bar; of

▼M15

c)een gelijkwaardig proces dat door de Commissie is goedgekeurd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

C.Invoer

▼M1

4.De lidstaten moeten de invoer van gelatine en gehydrolyseerd eiwit toestaan indien de producten:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;

b)afkomstig zijn uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd; en

▼M2

d)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 11 of hoofdstuk 12 van bijlage X, naar gelang van het geval.

▼M1

HOOFDSTUK VII

Specifieke eisen voor dicalciumfosfaat

Naast de in hoofdstuk I genoemde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:

A. Verwerkingsnormen

▼M15

1.

Dicalciumfosfaat moet worden vervaardigd via een proces waarbij:

a)al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen, met heet water wordt ontvet en wordt behandeld met verdund zoutzuur (bij een minimumconcentratie van 4 % en een pH van minder dan 1,5) gedurende ten minste twee dagen;

b)de verkregen fosforvloeistof na de procedure zoals bedoeld onder a) wordt behandeld met kalk, wat resulteert in een neerslag van dicalciumfosfaat met een pH van 4 tot 7, en

c)deze neerslag van dicalciumfosfaat ten slotte met lucht wordt gedroogd bij een inlaattemperatuur van 65 °C tot 325 °C en een eindtemperatuur tussen 30 °C en 65 °C, of

een gelijkwaardig proces dat door de Commissie is goedgekeurd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼M1

2.

Dicalciumfosfaat uit onvette beenderen moet afkomstig zijn van beenderen die, na keuring vóór en na het slachten, geschikt zijn bevonden voor menselijke consumptie.

B. Invoer

3.

De lidstaten moeten de invoer van dicalciumfosfaat toestaan indien het product:

a)afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;

b)afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening is vervaardigd; en

▼M2

d)vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 12 van bijlage X.

▼M1

HOOFDSTUK VIII

Specifieke eisen voor tricalciumfosfaat

Naast de in hoofdstuk I genoemde algemene eisen gelden de volgende bepalingen:

A. Verwerkingsnormen

▼M15

1.

Tricalciumfosfaat moet worden vervaardigd via een proces waarbij:

a)al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen en in tegenstroom met heet water wordt ontvet (botsplinters van minder dan 14 mm);

b)het materiaal gedurende 30 minuten continu met stoom wordt gekookt bij 145 °C en 4 bar;

c)de eiwithoudende vloeistof door centrifugering van het hydroxyapatiet (tricalciumfosfaat) wordt gescheiden, en

d)het tricalciumfosfaat wordt gedroogd in een wervelbed met lucht bij 200 °C en vervolgens wordt gegranuleerd, of

een gelijkwaardig productieproces dat door de Commissie is goedgekeurd. Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼M1

B. Invoer

2.

De lidstaten moeten de invoer van tricalciumfosfaat toestaan indien het product:

a)afkomstig is uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XI van bijlage XI;

b)afkomstig is uit een verwerkingsbedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening is vervaardigd; en

▼M2

d)vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 12 van bijlage X.

▼M2

HOOFDSTUK IX

Specifieke eisen voor collageen

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A. Verwerkingsnormen

1.Collageen moet worden vervaardigd volgens een procédé waarbij onverwerkt categorie 3-materiaal wordt gewassen, de pH met een zuur of base wordt bijgesteld en het materiaal één of meer keren gespoeld en vervolgens gefiltreerd en geëxtrudeerd wordt. Na deze behandeling mag het collageen eventueel worden gedroogd.

2.Het gebruik van andere conserveermiddelen dan krachtens de communautaire wetgeving zijn toegestaan, is verboden.

3.Collageen moet onder bevredigende hygiënische omstandigheden worden voorzien van een onmiddellijke verpakking, worden verpakt, opgeslagen en vervoerd. Met name geldt het volgende:

a)Er moet een ruimte zijn voor de opslag van materiaal voor onmiddellijke verpakking en ander verpakkingsmateriaal;

b)het aanbrengen van de onmiddellijke verpakking en de verpakking moet plaatsvinden in een ruimte of op een plaats die voor dat doel bestemd is, en

c)op de onmiddellijke verpakkingen en de verpakkingen van collageen moet vermeld staan „Collageen geschikt voor diervoeding”.

B. Invoer

4.De lidstaten moeten de invoer van collageen toestaan als dit:

a)afkomstig is uit een derde land dat voorkomt op een communautaire lijst in deel XI van bijlage XI;

b)afkomstig is van een bedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening is vervaardigd, en

d)vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 11 van bijlage X.

HOOFDSTUK X

Specifieke eisen voor eiproducten

Naast de in hoofdstuk I genoemde eisen gelden de volgende bepalingen:

A. Verwerkingsnormen

1.Eiproducten moeten:

a)met één van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zijn behandeld, of

b)zijn behandeld volgens een methode en parameters die ervoor zorgen dat het product voldoet aan de microbiologische normen van hoofdstuk I, punt 10, of

c)zijn behandeld overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 89/437/EEG van de Raad van 20 juni 1989 inzake hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten (34).

B. Invoer

2.De lidstaten moeten de invoer van eiproducten toestaan als deze:

a)afkomstig zijn uit een derde land dat voorkomt op een communautaire lijst in deel XVI van bijlage XI;

b)afkomstig zijn van een bedrijf dat voorkomt op de in artikel 29, lid 4, bedoelde lijst;

c)overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd, en

d)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 15 van bijlage X.

▼B
BIJLAGE VIII

EISEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN, HONDENKLUIVEN EN TECHNISCHE PRODUCTEN

HOOFDSTUK I

Eisen voor de erkenning van bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en van technische bedrijven

Bedrijven waar voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en andere technische producten dan van categorie 2-materiaal verkregen biologische meststoffen, bodemverbeteraars en vetderivaten worden vervaardigd, moeten aan de volgende eisen voldoen:

1.Ze moeten over adequate voorzieningen beschikken om het binnenkomende materiaal volkomen veilig te kunnen opslaan en behandelen;

2.Ze moeten overeenkomstig deze verordening over adequate voorzieningen beschikken om ongebruikte dierlijke bijproducten die na de vervaardiging van dierlijke bijproducten overblijven, te verwijderen of ze moeten deze ongebruikte producten overeenkomstig deze verordening naar een verwerkingsbedrijf dan wel naar een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie zenden.

HOOFDSTUK II

Eisen voor voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven

A. Grondstoffen

▼M9

1.De enige dierlijke bijproducten die gebruikt mogen worden voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven zijn vermeld in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j). Rauw voeder voor gezelschapsdieren mag echter uitsluitend vervaardigd worden van de in artikel 6, lid 1, onder a) en b), bedoelde dierlijke bijproducten.

▼B

B. Verwerkingsnormen

2.Blikvoeder voor gezelschapsdieren ondergaat een warmtebehandeling met een Fc-waarde van ten minste 3.

▼M11

3.Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoeder, moet:

a)een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 90 °C in het eindproduct ondergaan;

b)een warmtebehandeling van de ingrediënten van dierlijke oorsprong tot ten minste 90 °C ondergaan, of

c)wat de ingrediënten van dierlijke oorsprong betreft, worden bereid met uitsluitend:

i)vlees of vleesproducten die een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 90 °C hebben ondergaan;

ii)de volgende dierlijke bijproducten of verwerkte producten die overeenkomstig de eisen van deze verordening zijn verwerkt: melk en producten op basis van melk, gelatine, gehydrolyseerd eiwit, eiproducten, collageen, bloedproducten, verwerkte dierlijke eiwitten met inbegrip van vismeel, gesmolten vet, visolie, dicalciumfosfaat, tricalciumfosfaat of smaakgevende ingewanden.

Na de warmtebehandeling moeten alle nodige voorzorgen worden genomen om te voorkomen dat het verwerkte voeder voor gezelschapsdieren aan verontreiniging wordt blootgesteld.

Het verwerkte voeder voor gezelschapsdieren moet in nieuwe verpakkingen worden verpakt.

▼M9

4.Hondenkluiven moeten een zodanige warmtebehandeling ondergaan dat ziekteverwekkers (met inbegrip van salmonella) worden gedood. Na de behandeling moeten de nodige voorzorgen worden genomen om ervoor te zorgen dat de hondenkluiven niet aan verontreiniging wordt blootgesteld. De hondenkluiven moeten in nieuwe verpakkingen worden verpakt.

▼B

5.Rauw voeder voor gezelschapsdieren moet in nieuwe lekvrije verpakking worden verpakt. Er moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het product in de hele productieketen en tot aan het verkooppunt niet aan verontreiniging wordt blootgesteld. Op de verpakking moeten zichtbaar en leesbaar de woorden „voeder voor gezelschapsdieren” zijn aangebracht.

▼M1

6.Tijdens de productie en/of de opslag (vóór verzending) moet via aselecte steekproeven worden gecontroleerd of aan de volgende normen wordt voldaan:

Salmonella: geen in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g

Waarbij:

n

=

aantal te testen monsters;

m

=

drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

=

maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

=

aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.

Blikvoeder voor gezelschapsdieren dat de in punt 2 bedoelde warmtebehandeling heeft ondergaan, hoeft echter niet noodzakelijk te worden bemonsterd en op salmonella en enterobacteriaceae te worden getest.

▼B

C. Invoer

7.De lidstaten moeten de invoer van voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven toestaan, als de producten:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel X van bijlage XI;

b)afkomstig zijn uit bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en voldoen aan de bijzondere eisen van deze verordening;

c)overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd;

d)vergezeld gaan:

i)in geval van blikvoeder voor gezelschapsdieren, van een certificaat volgens het model in hoofdstuk 3 (A) van bijlage X;

ii)in geval van ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren dan blikvoeder, van een certificaat volgens het model in hoofdstuk 3 (B) van bijlage X;

iii)in geval van hondenkluiven, van een certificaat volgens het model in hoofdstuk 3 (C) van bijlage X;

iv)in geval van rauw voeder voor gezelschapsdieren, van een certificaat volgens het model in hoofdstuk 3 (D) van bijlage X.

HOOFDSTUK III

Eisen voor mest, verwerkte mest en verwerkte producten uit mest

I. Niet-verwerkte mest

A. Handelsverkeer

1.

a)Handelsverkeer in niet-verwerkte mest van andere soorten dan pluimvee en paardachtigen is verboden, tenzij deze mest:

i)afkomstig is uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in verband met een ernstige overdraagbare ziekte, en

ii)bestemd is om, onder controle van de bevoegde autoriteit, te worden uitgereden op de gronden van eenzelfde bedrijf, gelegen aan weerszijden van de grens tussen twee lidstaten.

b)De bevoegde autoriteit mag echter via een specifieke goedkeuring toestaan dat op haar grondgebied:

i)mest wordt binnengebracht die bestemd is om overeenkomstig deze verordening in een door de bevoegde autoriteit erkend technisch bedrijf of erkende biogas- of composteerinstallatie te worden behandeld met het oog op de vervaardiging van de in afdeling II bedoelde producten. De bevoegde autoriteit moet bij de erkenning van dergelijke installaties rekening houden met de herkomst van de mest; of

ii)mest wordt binnengebracht die bestemd is om op een bedrijf te worden uitgereden. Dit type van handelsverkeer is slechts toegestaan na instemming van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst en van de lidstaat van bestemming. Bij het overwegen van deze goedkeuring houden de bevoegde autoriteiten met name rekening met de herkomst van de mest, de bestemming van de mest en overwegingen in verband met de bescherming van de diergezondheid.

In voornoemde gevallen moet de mest vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarvan het model is vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2.

2.Voor het handelsverkeer in niet-verwerkte mest van pluimvee gelden de volgende eisen:

a)de mest moet afkomstig zijn uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden in verband met de ziekte van Newcastle of aviaire influenza;

b)bovendien mag niet-verwerkte mest die afkomstig is van tegen de ziekte van Newcastle ingeënte koppels, niet worden verzonden naar een gebied dat overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Richtlijn 90/539/EEG (35) is erkend als „gebied waar niet tegen de ziekte van Newcastle wordt ingeënt”; en

c)de mest moet vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarvan het model is vastgesteld volgens de procedure van artikel 33, lid 2.

▼M9

3.Onverwerkte mest van paardachtigen die wordt verhandeld, mag niet afkomstig zijn van een bedrijf waarvoor veterinairrechtelijke beperkingen gelden in verband met kwade droes, vesiculaire stomatitis, miltvuur of rabiës overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Richtlijn 90/426/EEG.

▼B

B. Invoer

▼M9

4.De invoer van onverwerkte mest is verboden.

▼B

II. Verwerkte mest en verwerkte producten uit mest

A. In de handel brengen

▼M7

5.Voor het in de handel brengen van verwerkte mest en verwerkte producten uit mest gelden de volgende eisen, als vastgesteld onder de punten a) tot en met e):

a)Zij moeten afkomstig zijn uit een overeenkomstig deze verordening door de bevoegde autoriteit erkend technisch bedrijf of erkende biogas- of composteerinstallatie.

b)Zij moeten een warmtebehandeling hebben ondergaan waarbij gedurende ten minste 60 minuten een temperatuur van 70 °C is aangehouden en zij moeten een behandeling hebben ondergaan waarbij sporenvormers en toxinevorming worden onderdrukt.

c)De bevoegde autoriteit kan echter het gebruik van andere gestandaardiseerde procesparameters dan die beschreven onder b) toestaan, mits de aanvrager bewijst dat dergelijke parameters ervoor zorgen dat de biologische risico’s tot een minimum worden beperkt. Dit bewijs omvat een validatie, die als volgt wordt uitgevoerd:

i)Identificatie en analyse van mogelijke gevaren, waaronder het effect van het uitgangsmateriaal, gebaseerd op een volledige omschrijving van de verwerkingsvoorwaarden, en een risicobeoordeling die evalueert hoe de specifieke verwerkingsvoorwaarden in normale en atypische situaties in de praktijk worden bereikt.

ii)Validatie van het voorgenomen proces

ii-1)door het meten van de vermindering van de levensvatbaarheid/infectiviteit van endogene indicatororganismen tijdens het proces, waarbij de indicator:

—consistent in hoge aantallen in de grondstof aanwezig is,

—niet minder hittebestendig voor de dodelijke aspecten van het behandelingsproces is, maar ook niet significant resistenter dan de pathogenen voor de bewaking waarvan hij wordt gebruikt,

—vrij gemakkelijk te kwantificeren en vrij gemakkelijk te identificeren en te bevestigen is;

of

ii-2)door het meten van de vermindering van de levensvatbaarheid/infectiviteit, tijdens de behandeling, van een goed gekarakteriseerd testorganisme of -virus, dat in een geschikt testlichaam in het uitgangsmateriaal is gebracht.

iii)De onder punt ii) bedoelde validatie moet bewijzen dat het proces de volgende algemene risicovermindering bereikt:

—voor warmte- en chemische processen een vermindering van Enterococcus faecalis met ten minste 5 log10 en een vermindering van de infectiviteitstiter van hittebestendige virussen zoals Parvovirus, wanneer zij als een relevant gevaar worden geïdentificeerd, met ten minste 3 log10;

—voor chemische processen ook een vermindering van resistente parasieten zoals eieren van Ascaris spp. met ten minste 99,9 % (3 log10) van de levensvatbare stadia.

iv)Opstelling van een volledig controleprogramma, waaronder procedures voor de bewaking van het proces.

v)Maatregelen voor de continue bewaking van en het continue toezicht op de in het controleprogramma vastgestelde relevante procesparameters bij het gebruik van de installatie.

Er moeten dossiers met de bijzonderheden van de relevante procesparameters die in een biogas- of composteerinstallatie worden gebruikt, alsook van andere kritische controlepunten worden aangelegd en bijgehouden, zodat de eigenaar, exploitant of hun vertegenwoordiger en de bevoegde autoriteit het functioneren van de installatie kunnen bewaken. De dossiers moeten op verzoek ter beschikking van de bevoegde autoriteit worden gesteld.

Op verzoek moeten gegevens over een overeenkomstig dit punt toegestaan proces aan de Commissie worden verstrekt.

d)Representatieve monsters van de mest, die tijdens of onmiddellijk na de verwerking in het bedrijf worden genomen om het proces te bewaken, moeten aan de volgende normen voldoen:

Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

of

Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 in 1 g;

en

representatieve monsters van de mest, die tijdens de opslag bij het technisch, biogas- of compostproductiebedrijf of bij de uitslag van die mest uit de betrokken bedrijven worden genomen, moeten aan de volgende normen voldoen:

Salmonella: geen in 25 g: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0

waarbij

n

=

aantal te testen monsters;

m

=

drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;

M

=

maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M; en

c

=

aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.

Verwerkte mest en verwerkte producten uit mest die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen, worden als niet-verwerkt beschouwd.

e)Zij moeten zo opgeslagen worden dat verontreiniging c.q. secundaire besmetting en vochtigheid na behandeling tot een minimum wordt beperkt. Daarom moeten verwerkte mest en verwerkte producten uit mest:

i)opgeslagen worden in goed afgesloten en geïsoleerde silo's, of

ii)opgeslagen worden in deugdelijk afgesloten verpakkingen (plastic zakken of „big bags”).

▼B

B. Invoer

6.De lidstaten moeten de invoer van verwerkte mest en verwerkte producten uit mest toestaan, als deze producten:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel IX van bijlage XI;

b)afkomstig zijn van een bedrijf dat door de bevoegde autoriteit van het derde land is erkend en voldoet aan de bijzondere eisen van deze verordening;

c)voldoen aan de in punt 5 vastgestelde eisen; en

▼M9

d)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 17 van bijlage X.

▼B

III. Guano

7.Er gelden geen veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van guano.

▼M13

HOOFDSTUK IV

Eisen voor bloed en bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de vervaardiging van technische producten

A. Invoer

1.Voor de invoer van bloed gelden de eisen van hoofdstuk XI.

2.De lidstaten moeten de invoer van bloedproducten voor de vervaardiging van technische producten, met inbegrip van materiaal afkomstig van dieren waaraan overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG verboden stoffen zijn toegediend, toestaan als zij:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel VI, onder A, van bijlage XI, zoals toepasselijk;

b)afkomstig zijn van een technisch bedrijf dat aan de bijzondere eisen van deze verordening voldoet of van de verzamelinrichting;

c)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 4 (C) of hoofdstuk 4 (D) van bijlage X, naargelang het geval.

3.Het bloed waaruit bloedproducten voor de vervaardiging van technische producten worden geproduceerd, moet zijn verzameld:

a)in overeenkomstig de communautaire wetgeving erkende slachthuizen;

b)in slachthuizen die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit, of

c)bij levende dieren in voorzieningen die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit.

4.In geval van bloedproducten voor de vervaardiging van technische producten die zijn afgeleid van dieren die behoren tot de orden Artiodactyla, Perissodactyla en Proboscidea, met inbegrip van kruisingen daarvan, moeten zij voldoen aan de eisen van punt a) of b):

a)de producten hebben één van de volgende behandelingen ondergaan om de afwezigheid van ziekteverwekkers van de in punt b) genoemde ziekten te garanderen:

i)warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste 3 uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

ii)bestraling bij 25 kGy met gammastralen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

iii)warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 80 °C, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

iv)alleen voor andere dieren dan Suidae en Tayassuidae: wijziging van de pH-waarde in pH 5 gedurende twee uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

b)in geval van niet overeenkomstig punt a) behandelde bloedproducten zijn de producten afkomstig van een land of een deel daarvan:

i)waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van runderpest, „peste des petits ruminants” en riftdalkoorts is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekten is uitgevoerd;

ii)waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van mond-en-klauwzeer is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekte is uitgevoerd, of

waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van mond-en-klauwzeer is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden inentingsprogramma's tegen mond-en-klauwzeer bij als landbouwhuisdier gehouden herkauwers officieel zijn uitgevoerd en gecontroleerd; in dit geval moeten de producten na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde grenscontrole en overeenkomstig de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn direct naar het technische bedrijf van bestemming worden vervoerd en moeten alle voorzorgsmaatregelen, inclusief de veilige verwijdering van afval, ongebruikt of overtollig materiaal, worden genomen om de risico's van verspreiding van ziekten onder dieren of mensen te voorkomen.

Naast de bepalingen in de punten i) en ii) moet bij andere dieren dan Suidae en Tayassuidae ook aan één van de volgende eisen worden voldaan:

—in het land of het deel van het land van oorsprong is gedurende een periode van 12 maanden geen geval van vesiculaire stomatitis of bluetongue (inclusief de aanwezigheid van seropositieve dieren) geconstateerd en is gedurende een periode van ten minste 12 maanden bij de vatbare soorten geen inenting tegen die ziekten uitgevoerd;

—de producten moeten na de in Richtlijn 97/78/EG vastgestelde grenscontrole en overeenkomstig de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn direct naar het technische bedrijf van bestemming worden vervoerd en alle voorzorgsmaatregelen, inclusief de veilige verwijdering van afval, ongebruikt of overtollig materiaal, moeten worden genomen om de risico's van verspreiding van ziekten onder dieren of mensen te voorkomen.

Naast de bepalingen in de punten i) en ii) is voor Suidae en Tayassuidae in het land of het deel van het land van oorsprong gedurende een periode van 12 maanden geen geval van vesiculaire varkensziekte, klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest geconstateerd, is gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekten uitgevoerd en wordt aan één van de volgende eisen voldaan:

—in het land of het deel van het land van oorsprong is gedurende een periode van 12 maanden geen geval van vesiculaire stomatitis (inclusief de aanwezigheid van seropositieve dieren) geconstateerd en is gedurende een periode van ten minste 12 maanden bij de vatbare soorten geen inenting tegen die ziekte uitgevoerd;

—de producten moeten na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde grenscontrole en overeenkomstig de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn direct naar het technische bedrijf van bestemming worden vervoerd en alle voorzorgsmaatregelen, inclusief de veilige verwijdering van afval, ongebruikt of overtollig materiaal, moeten worden genomen om de risico's van verspreiding van ziekten onder dieren of mensen te voorkomen.

5.In geval van bloedproducten voor de vervaardiging van technische producten die zijn afgeleid van pluimvee en andere vogelsoorten moeten zij voldoen aan de eisen van punt a) of b):

a)de producten hebben één van de volgende behandelingen ondergaan om de afwezigheid van ziekteverwekkers van de in punt b) genoemde ziekten te garanderen:

i)warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste 3 uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

ii)bestraling bij 25 kGy met gammastralen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

iii)warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 70 °C, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;

b)niet overeenkomstig punt a) behandelde bloedproducten zijn afkomstig van een land of een deel daarvan:

i)dat vrij is van de ziekte van Newcastle en hoogpathogene aviaire influenza als omschreven in de Gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial Animal Health Code) van de OIE;

ii)dat gedurende de laatste 12 maanden geen inenting tegen aviaire influenza heeft uitgevoerd;

iii)waar het pluimvee of de andere vogelsoorten waarvan de producten zijn afgeleid, niet zijn ingeënt tegen de ziekte van Newcastle met vaccins die zijn bereid uit een initiële stam van de ziekte van Newcastle met een hogere pathogeniciteit dan lentogene virusstammen.

▼M16

HOOFDSTUK V

Eisen voor bloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruik

A.In de handel brengen

Het in de handel brengen voor technisch gebruik van bloed en bloedproducten van paardachtigen is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1.Bloed mag in de handel worden gebracht, op voorwaarde dat:

a)het is verzameld bij paardachtigen die:

i)bij de inspectie op de datum van de verzameling van het bloed geen klinische tekenen vertoonden van meldingsplichtige ziekten, opgenomen in bijlage A bij Richtlijn 90/426/EEG en van paardeninfluenza, equiene piroplasmose, equiene rinopneumonitis en equiene virusarteritis, vermeld in punt 4 van artikel 1.2.3. van de Terrestrial Animal Health Code van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE), uitgave 2009;

ii)gedurende ten minste 30 dagen vóór de datum van en tijdens de verzameling van het bloed zijn gehouden op onder veterinair toezicht staande bedrijven waarvoor geen verbodsmaatregel krachtens artikel 4, lid 5, van Richtlijn 90/426/EEG of beperkingen krachtens artikel 5 daarvan golden;

iii)gedurende de in artikel 4, lid 5, van Richtlijn 90/426/EEG vastgestelde perioden geen contact hebben gehad met paardachtigen uit bedrijven waarvoor een verbodsmaatregel om diergezondheidsredenen krachtens dat artikel gold en gedurende ten minste 40 dagen vóór de datum van en tijdens de verzameling van het bloed geen contact hebben gehad met paardachtigen uit een lidstaat of een derde land dat overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), van die richtlijn niet als vrij van paardenpest wordt beschouwd;

b)het onder veterinair toezicht is verzameld:

i)in slachthuizen die zijn erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004; of

ii)in erkende voorzieningen die beschikken over een veterinair erkenningsnummer en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit voor de verzameling van bloed van paardachtigen voor de productie van bloedproducten voor technisch gebruik.

2.Bloedproducten mogen in de handel worden gebracht, op voorwaarde dat:

a)alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmetting van de bloedproducten met ziekteverwekkers tijdens de productie, hantering en verpakking te voorkomen;

b)de bloedproducten zijn geproduceerd met bloed dat:

i)aan de in lid 1, onder a), vastgestelde voorwaarden voldoet; of

ii)ten minste één van de volgende behandelingen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid, heeft ondergaan voor de inactivering van mogelijke causatieve pathogenen voor paardenpest, alle vormen van paardenencefalomyelitis, inclusief Venezolaanse paardenencefalomyelitis, infectieuze anemie bij paarden, vesiculaire stomatitis en kwade droes (Burkholderia mallei):

—warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste 3 uur;

—bestraling met 25 kGy gammastralen;

—wijziging van de pH-waarde in pH 5 gedurende 2 uur;

—warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 80 °C.

3.Bloed en bloedproducten van paardachtigen moeten worden verpakt in gesloten, ondoordringbare recipiënten waarop:

a)duidelijk de vermelding „BLOED EN BLOEDPRODUCTEN VAN PAARDACHTIGEN, NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE OF DIERLIJKE CONSUMPTIE” is aangebracht;

b)het erkenningsnummer is vermeld van de verzamelinrichting, als bedoeld in lid 1, onder b).

B.Invoer

De lidstaten staan de invoer van bloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruik toe, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.Het bloed moet voldoen aan de voorwaarden van punt 1, onder a), van deel A en moet onder veterinair toezicht zijn verzameld in:

a)slachthuizen

i)die zijn erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004; of

ii)die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit; of

b)in erkende voorzieningen die beschikken over een veterinair erkenningsnummer en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het derde land voor de verzameling van bloed van paardachtigen voor de productie van bloedproducten voor technisch gebruik.

2.De bloedproducten moeten voldoen aan de voorwaarden van punt 2 van deel A.

Bovendien moeten de in punt 2, onder b) i), van deel A bedoelde bloedproducten zijn geproduceerd met bloed dat is verzameld bij paardachtigen die gedurende een periode van ten minste drie maanden, of sinds hun geboorte als zij minder dan drie maanden oud zijn, vóór de datum van de verzameling zijn gehouden op onder veterinair toezicht staande bedrijven in het derde land van verzameling, dat gedurende die periode en de periode van de bloedverzameling vrij is geweest van:

a)paardenpest overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG;

b)Venezolaanse paardenencefalomyelitis gedurende een periode van ten minste twee jaar;

c)kwade droes:

i)gedurende een periode van drie jaar; of

ii)gedurende een periode van zes maanden waarin de dieren geen klinische tekenen van kwade droes (Burkholderia mallei) hebben vertoond tijdens de keuring na het slachten in het in punt 1, onder a), bedoelde slachthuis, inclusief een zorgvuldig onderzoek van de slijmvliezen van de luchtpijp, het strottenhoofd, de neusholten, de sinussen en de vertakkingen ervan, nadat de kop overlangs doormidden is gespleten en het neustussenschot is weggesneden;

d)vesiculaire stomatitis gedurende zes maanden.

3.De bloedproducten moeten afkomstig zijn uit een door de bevoegde autoriteit van het derde land erkend technisch bedrijf dat voldoet aan de specifieke voorwaarden van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1774/2002.

4.Het bloed en de bloedproducten moeten afkomstig zijn uit een derde land dat voorkomt op de in de volgende delen van bijlage XI bedoelde lijst:

a)deel XIII (A), wanneer het bloed is verzameld overeenkomstig punt 1 van deel A of wanneer de bloedproducten zijn geproduceerd overeenkomstig punt 2, onder b) i), van deel A; of

b)deel XIII (B), wanneer zij zijn behandeld overeenkomstig punt 2, onder b) ii), van deel A.

5.Het bloed en de bloedproducten worden verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig punt 3, onder a), van deel A en gaan vergezeld van een door de officiële dierenarts naar behoren ingevuld en ondertekend gezondheidscertificaat conform het model in hoofdstuk 4 (A) van bijlage X.

▼B

HOOFDSTUK VI

Eisen voor huiden van hoefdieren

A. Toepassingsgebied

1.De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op:

▼M9

a)huiden van hoefdieren die voldoen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (36);

▼B

b)huiden van hoefdieren waarop een volledig looiprocédé is toegepast;

c)„wet blue”-huiden;

d)„pickled pelt”-huiden; en

e)gekalkte huiden (behandeling met kalk en in pekel met een pH van 12 tot 13 gedurende ten minste 8 uur).

2.Binnen het in punt 1 gedefinieerde toepassingsgebied gelden de bepalingen van dit hoofdstuk voor verse, gekoelde en behandelde huiden. In dit hoofdstuk wordt onder behandelde huiden verstaan, huiden die:

a)gedroogd zijn;

b)nat of droog zijn gezouten gedurende minimaal 14 dagen vóór de verzending;

c)gedurende zeven dagen zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd;

d)zijn gedroogd gedurende 42 dagen bij een temperatuur van ten minste 20 oC, of

▼M15

e)zijn geconserveerd door toepassing van een ander procedé dan looiing, vastgesteld door de Commissie; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

B. Handelsverkeer

▼M9

3.Voor het handelsverkeer in verse of gekoelde huiden gelden dezelfde gezondheidsvoorschriften als voor vers vlees gelden op grond van Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (37).

▼B

4.Het handelsverkeer in behandelde huiden is toegestaan op voorwaarde dat iedere zending vergezeld gaat van een handelsdocument zoals bedoeld in bijlage II, waarin wordt verklaard dat:

a)de huiden zijn behandeld overeenkomstig punt 2, en

b)de zending niet in aanraking is geweest met andere producten van dierlijke oorsprong of met levende dieren die verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte zouden kunnen veroorzaken.

C. Invoer

5.De lidstaten moeten de invoer van verse of gekoelde huiden toestaan als:

a)ze afkomstig zijn van dieren bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b) of c);

▼M9

b)ze afkomstig zijn uit een derde land of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, uit een deel van een derde land, dat voorkomt op de lijst in deel XIV, onder A, van bijlage XI en dat, al naar de diersoort in kwestie:

i)ten minste de laatste twaalf maanden vóór de verzending vrij was van de volgende ziekten:

—klassieke varkenspest,

—Afrikaanse varkenspest en

—runderpest, en

ii)de laatste twaalf maanden vóór de verzending vrij was van mond- en klauwzeer en waar in de laatste twaalf maanden vóór de verzending niet tegen mond- en klauwzeer is ingeënt;

▼B

c)ze afkomstig zijn van:

i)dieren die ten minste de laatste drie maanden vóór het slachten of sedert hun geboorte indien ze jonger waren dan drie maanden, hebben verbleven op het grondgebied van het land van herkomst,

ii)wanneer het om huiden van tweehoevigen gaat, dieren van bedrijven waar in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van mond- en klauwzeer is geconstateerd en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km in de laatste 30 dagen geen enkel geval van mond- en klauwzeer heeft voorgedaan,

iii)wanneer het om huiden van varkens gaat, dieren van bedrijven waar in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van vesiculaire varkensziekte en in de laatste 40 dagen geen enkele uitbraak van klassieke varkenspest of van Afrikaanse varkenspest is geconstateerd en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km in de laatste 30 dagen geen enkel geval van voornoemde ziekten heeft voorgedaan, of

iv)dieren die in de laatste 24 uur vóór het slachten in het slachthuis zijn gekeurd, zonder dat daarbij symptomen van mond- en klauwzeer, runderpest, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest of vesiculaire varkensziekte zijn geconstateerd,

d)ze gehanteerd zijn met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat de huiden na behandeling weer met ziekteverwekkers worden besmet; en

e)ze vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 5 (A) van bijlage X.

6.De lidstaten moeten de invoer van behandelde huiden toestaan als:

a)ze afkomstig zijn van dieren bedoeld in artikel 6, lid 1, punt b) of c) of k);

▼M9

b)zij afkomstig zijn van:

i)een derde land of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, een deel van een derde land, dat voorkomt op de lijst in bijlage XI, deel XIV, onder B, waaruit de invoer van vers vlees van de betrokken diersoort is toegestaan, en de huiden overeenkomstig het bepaalde onder A, punt 2, letter a), b) of c), zijn behandeld, of

ii)een derde land dat voorkomt op de lijst in bijlage XI, deel XIV, onder B, en zijn behandeld overeenkomstig het bepaalde onder A, punt 2, letter c) of d), of

iii)paardachtigen of herkauwers uit een derde land dat voorkomt op de lijst in bijlage XI, deel XIV, onder C, en zijn behandeld overeenkomstig het bepaalde onder A, punt 2, letter a), b) of c), en na behandeling ten minste 21 dagen apart zijn gehouden;

c)indien het gaat om gezouten huiden die per schip vervoerd worden, zij zijn behandeld overeenkomstig het bepaalde onder A, punt 2, letter b) of c), en na behandeling tijdens het vervoer ten minste 14 dagen in het geval van letter b), respectievelijk zeven dagen in het geval van letter c), apart gehouden alvorens te worden ingevoerd, en op het gezondheidscertificaat dat de zending vergezelt, de toegepaste behandeling en de duur van het vervoer is vermeld, en

d)zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage X, hoofdstuk 5 (B), of, in het geval van huiden zoals bedoeld onder C, punt 6, letter b), iii), van een officiële verklaring volgens het model in bijlage X, hoofdstuk 5 (C).

▼B

7.Verse, gekoelde of behandelde huiden van hoefdieren worden ingevoerd in containers, vrachtwagens, spoorwegwagons of balen, die zijn verzegeld door de bevoegde autoriteit van het derde land van verzending.

HOOFDSTUK VII

Eisen voor jachttrofeeën

A. Grondstoffen

1.Onbewerkte wol, onbewerkt haar, onbewerkt varkenshaar en onbewerkte veren en delen van veren moeten afkomstig zijn van dieren vermeld in artikel 6, lid 1, punt c) of k). Zij moeten droog zijn en van een stevige verpakking zijn voorzien. Goederenverkeer van varkenshaar vanuit gebieden waar Afrikaanse varkenspest een endemische ziekte is, is echter verboden tenzij het varkenshaar:

a)gekookt, geverfd of gebleekt is, of

b)een andere behandeling heeft ondergaan waarmee ziekteverwekkers absoluut worden vernietigd, op voorwaarde dat dit bevestigd wordt in een certificaat dat is afgegeven door de voor de plaats van herkomst bevoegde dierenarts. Machinaal wassen hoeft niet te gelden als behandeling in de zin van deze eis.

2.Onverminderd de bepalingen die zijn vastgesteld in het kader van Verordening (EG) nr. 338/97, gelden voor jachttrofeeën van hoefdieren en vogels die geen behandeling zoals bedoeld in punt 1, onder a), hebben ondergaan, de volgende eisen. Zij moeten:

a)afkomstig zijn van dieren van oorsprong uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden omdat er een ernstige overdraagbare ziekte voorkomt waarvoor dieren van de betrokken soorten vatbaar zijn, of

b)indien ze afkomstig zijn van dieren van oorsprong uit een gebied waarvoor beperkingen gelden omdat er een ernstige overdraagbare ziekte voorkomt waarvoor dieren van de betrokken soort vatbaar zijn, voldoen aan de in de punten 3 en 4 vermelde eisen.

3.Jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien of tanden moeten:

a)zo lang in kokend water zijn gedompeld dat alle andere stoffen dan beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien en tanden verwijderd zijn;

b)wat de delen betreft die uit been bestaan, zijn ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd product, met name waterstofperoxide;

c)onmiddellijk na de behandeling, zonder in contact te komen met andere producten van dierlijke oorsprong waardoor ze kunnen worden besmet, worden verpakt in individuele, doorzichtige, gesloten verpakkingen om elke besmetting achteraf te voorkomen; en

d)vergezeld gaan van een document of een certificaat waarin wordt bevestigd dat aan bovengenoemde eisen is voldaan.

4.Jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit huiden:

a)moeten

i)gedroogd zijn, of;

ii)vóór de verzending gedurende ten minste 14 dagen in zout of pekel bewaard zijn; of

▼M15

iii)zijn geconserveerd door toepassing van een ander procedé dan looiing, goedgekeurd door de Commissie; deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 33, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

▼B

b)moeten, onmiddellijk na de behandeling, zonder in contact te komen met andere producten van dierlijke oorsprong waardoor ze kunnen worden besmet, worden verpakt in individuele, doorzichtige, gesloten verpakkingen om elke besmetting achteraf te voorkomen; en

c)moeten vergezeld gaan van een document of een certificaat waarin wordt bevestigd dat aan bovengenoemde eisen is voldaan.

B. Invoer

5.De lidstaten moeten de invoer uit derde landen van behandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren, die enkel en alleen bestaan uit beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden, toestaan als:

a)zij vergezeld gaan van een certificaat volgens het model in hoofdstuk 6 (A) van bijlage X; en

b)zij voldoen aan de in de punten 3 en 4 vastgestelde eisen. Wanneer het gaat om per schip vervoerde huiden die in zout of pekel zijn bewaard, hoeven de huiden niet 14 dagen vóór de verzending te worden ingezouten, mits de huiden vóór de invoer gedurende ten minste 14 dagen op deze wijze zijn bewaard;

▼M2

c)ze afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XV, onder A, van bijlage XI.

▼B

6.De lidstaten moeten, overeenkomstig de in punt 7 vastgestelde eisen, de invoer van behandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren, die enkel en alleen bestaan uit volledige anatomische delen die geen enkele behandeling hebben ondergaan, toestaan uit derde landen:

▼M2

a)die voorkomen op de lijst in deel XV, onder B of C, van bijlage XI, naar gelang van het geval, en

▼B

b)waaruit alle categorieën vers vlees van de betrokken diersoorten in de Gemeenschap mogen worden ingevoerd.

7.De lidstaten moeten de invoer van de in punt 6 bedoelde jachttrofeeën toestaan als

a)zij afkomstig zijn van dieren van oorsprong uit een gebied waarvoor geen beperkingen gelden omdat er een ernstige overdraagbare ziekte voorkomt waarvoor de dieren van de betrokken soorten vatbaar zijn;

b)zij onmiddellijk na de behandeling, zonder in contact te komen met andere producten van dierlijke oorsprong waardoor ze kunnen worden besmet, zijn verpakt in individuele, doorzichtige, gesloten verpakkingen om elke besmetting achteraf te voorkomen; en

c)zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 6 (B) van bijlage X.

HOOFDSTUK VIII

Eisen voor wol, haar en varkenshaar, en veren en delen van veren

A. Grondstoffen

▼M1

1.

a)Onbewerkte wol, onbewerkt haar, onbewerkt varkenshaar en onbewerkte veren en delen van veren moeten afkomstig zijn van dieren vermeld in artikel 6, lid 1, punt c) of k). Zij moeten droog zijn en van een stevige verpakking zijn voorzien. Voor onbewerkte veren en delen van veren die rechtstreeks van het slachthuis naar het verwerkingsbedrijf worden gebracht, mag de bevoegde autoriteit echter een afwijking toestaan van de eis dat deze grondstoffen droog moeten zijn, mits:

i)alle nodige maatregelen worden genomen om mogelijke verspreiding van ziekten te voorkomen;

ii)de grondstoffen worden vervoerd in lekvrije recipiënten of voertuigen, die onmiddellijk na elk gebruik moeten worden gereinigd en ontsmet; en

iii)de lidstaat de Commissie van deze afwijking in kennis stelt.

b)Goederenverkeer van varkenshaar vanuit gebieden waar Afrikaanse varkenspest een endemische ziekte is, is echter verboden tenzij het varkenshaar:

i)gekookt, geverfd of gebleekt is; of

ii)een andere behandeling heeft ondergaan waarmee ziekteverwekkers absoluut worden vernietigd, op voorwaarde dat dit bevestigd wordt in een certificaat dat is afgegeven door de voor de plaats van herkomst bevoegde dierenarts. Machinaal wassen hoeft niet te gelden als behandeling in de zin van deze eis.

▼B

2.De bepalingen in punt 1 zijn niet van toepassing op sierveren of veren die

a)door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd, of

b)niet voor industriële doeleinden als zending aan privé-personen worden gestuurd.

B. Invoer

3.De lidstaten moeten toestaan dat varkenshaar uit derde landen of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, delen van derde landen wordt ingevoerd als

a)het varkenshaar verkregen is van dieren die afkomstig zijn uit en geslacht zijn in een slachthuis in het land van herkomst; en

b)ofwel:

i)daar in de laatste twaalf maanden geen geval van Afrikaanse varkenspest is geconstateerd, en de zending vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 7 (A) van bijlage X; of

ii)daar in de laatste twaalf maanden een of meerdere gevallen van Afrikaanse varkenspest zijn geconstateerd, en de zending vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 7 (B) van bijlage X;

▼M2

c)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel VIII van bijlage XI.

▼B

4.De lidstaten moeten de invoer van onbewerkte wol en onbewerkt haar toestaan als deze producten:

a)droog en stevig verpakt zijn; en

b)rechtstreeks naar het technische bedrijf of een intermediair bedrijf worden vervoerd onder zulke omstandigheden dat verspreiding van ziekteverwekkers voorkomen wordt.

▼M9

5.De invoer van onbewerkte veren en delen van veren is verboden.

De lidstaten moeten de invoer van bewerkte veren en delen van veren toestaan als:

a)het gaat om bewerkte sierveren, bewerkte veren die door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd, of zendingen van bewerkte veren die voor niet-industriële doeleinden aan privépersonen worden gestuurd, of

b)zij vergezeld gaan van een handelsdocument waarin wordt verklaard dat de veren of delen van veren zijn behandeld met stoom of op een andere wijze waardoor ziekteverwekkers worden geïnactiveerd, en zij droog en stevig verpakt zijn.

▼M2

HOOFDSTUK IX

Eisen voor producten van de bijenteelt

A. Grondstoffen

▼M9

1.Bijproducten van de bijenteelt die uitsluitend voor gebruik in de bijenteelt bestemd zijn:

a)mogen niet komen uit een gebied waarvoor een verbod geldt in verband met een uitbraak van:

i)Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae larvae), tenzij de bevoegde autoriteit het risico verwaarloosbaar heeft bevonden, een specifieke vergunning voor alleen die lidstaat heeft verleend en de nodige maatregelen heeft genomen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan;

ii)acariose (Acarapis woodi (Rennie)), tenzij het gebied van bestemming aanvullende garanties heeft gekregen op grond van artikel 14, lid 2, van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (38);

iii)kleine bijenkastkever (Aethina tumida), of

iv)Tropilaelaps spp. (Tropilaelaps spp), en

b)moeten voldoen aan de eisen van artikel 8, onder a), van Richtlijn 92/65/EEG.

B. Invoer

2.Aangezien de kleine bijenkastkever en Tropilaelaps spp. in de Gemeenschap niet voorkomen, moeten voor de invoer van producten van de bijenteelt de volgende extra vrijwaringsmaatregelen worden vastgesteld.

▼M9

3.De lidstaten moeten de invoer van bijproducten van de bijenteelt, met uitzondering van bijenwas in de vorm van honingraat, die voor gebruik in de bijenteelt bestemd zijn, toestaan als:

a)zij afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in bijlage XI, deel XII;

b)hetzij

i)zij gedurende ten minste 24 uur aan een temperatuur van –12 °C of lager blootgesteld zijn, of,

ii)in het geval van was, het materiaal vóór de uitvoer geraffineerd of gesmolten is, en

c)zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage X, hoofdstuk 13.

▼M9

4.De lidstaten moeten de invoer van bijenwas voor technisch gebruik, met uitzondering van bijenwas in de vorm van honingraat, toestaan als het materiaal:

a)vóór de uitvoer geraffineerd of gesmolten is, en

b)vergezeld gaat van een handelsdocument waarin wordt bevestigd dat de onder a) bedoelde behandeling heeft plaatsgevonden.

5.De invoer van bijenwas in de vorm van honingraat is verboden.

▼B

HOOFDSTUK X

Eisen voor beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel), en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermateriaal, organische meststof of bodemverbeteraar

1.De lidstaten moeten toestaan dat beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel), en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven) voor de vervaardiging van technische producten worden ingevoerd als:

a)de producten vóór de uitvoer worden gedroogd en niet worden gekoeld of ingevroren;

b)de producten alleen over land of zee vanuit het land van herkomst rechtstreeks worden vervoerd naar een inspectiepost aan de grens in de Gemeenschap en niet worden overgeladen in een haven of plaats buiten de Gemeenschap;

c)de producten, na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde controle van de documenten, rechtstreeks naar het technische bedrijf worden vervoerd;

▼M2

d)de producten afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel XVII van bijlage XI.

▼B

2.Elke zending moet vergezeld gaan van

a)een handelsdocument dat is afgestempeld door de bevoegde autoriteit die belast is met het toezicht op de inrichting van herkomst, en waarop de volgende gegevens zijn vermeld:

i)het land van herkomst,

ii)de naam van de productie-inrichting,

iii)de aard van de producten (gedroogde beenderen/gedroogde producten uit beenderen/gedroogde hoorn/gedroogde producten uit hoorn/gedroogde hoeven/gedroogde producten uit hoeven), en

iv)het feit dat de producten:

—afkomstig zijn van gezonde, in een slachthuis geslachte dieren, of

—gedurende 42 dagen zijn gedroogd bij een gemiddelde temperatuur van ten minste 20 oC, of

—vóór het drogen zijn verhit tot een kerntemperatuur van ten minste 80 oC gedurende 1 uur, of

▼M2

—vóór het drogen zijn verast tot een kerntemperatuur van ten minste 800 oC gedurende één uur, of

▼B

—vóór het drogen een zodanige zuurbehandeling hebben ondergaan dat gedurende ten minste 1 uur de pH in de kern lager dan 6 is geweest;

en niet bestemd zijn om op enigerlei wijze in menselijke voeding, voedermateriaal, organische meststoffen of bodemverbeteraars te worden gebruikt; en

▼M2

b)een verklaring van de importeur volgens het model in hoofdstuk 16 van bijlage X, die in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de zending de Gemeenschap binnenkomt, en ten minste één van de officiële talen van de lidstaat van bestemming moet zijn opgesteld.

▼B

3.De goederen moeten in verzegelde containers of per verzegelde vrachtwagen, dan wel als bulkgoederen per schip naar het grondgebied van de Gemeenschap worden vervoerd. Op de begeleidende documenten en op de containers, ingeval de goederen daarin worden verzonden, worden naam en adres van het technische bedrijf vermeld.

▼M2

4.Na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde grenscontrole moeten de goederen, in overeenstemming met de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn, onmiddellijk naar het technische bedrijf worden vervoerd.

▼B

5.Bij de verwerking moet zowel de hoeveelheid als de aard van de goederen worden geregistreerd, teneinde te kunnen aantonen dat de goederen werkelijk voor de voorgenomen bestemming zijn gebruikt.

▼M2

HOOFDSTUK XI

▼M8

Eisen voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder, met inbegrip van voeder voor gezelschapsdieren, en van technische producten, met uitzondering van tussenproducten als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2007/2006 van de Commissie

▼M2

De lidstaten moeten de invoer van dierlijke bijproducten bestemd voor de productie van diervoeder, waaronder voeder voor gezelschapsdieren, farmaceutische producten en andere technische producten, toestaan als deze:

1.afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijsten in deel VI en deel VII, onder A, B en C, van bijlage XI;

2.uitsluitend bestaan uit dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j), en/of, indien ze voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren bestemd zijn, uit materiaal afkomstig van dieren die zijn behandeld zoals bedoeld in artikel 28, tweede alinea.

Dierlijke bijproducten die als voeder voor pelsdieren of in rauw voeder voor gezelschapsdieren worden gebruikt, mogen echter uitsluitend bestaan uit dierlijke bijproducten zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a) en b);

3.op het bedrijf van herkomst zijn diepgevroren of overeenkomstig de communautaire wetgeving op een dergelijke wijze zijn bewaard dat ze van de verzending tot de levering aan het bedrijf van herkomst niet kunnen bederven;

4.zijn gehanteerd met de nodige voorzorgen om besmetting met ziekteverwekkers te voorkomen;

5.in een nieuwe, lekvrije verpakking zijn verpakt;

▼M9

6.vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage X, hoofdstuk 3 (D), hoofdstuk 3 (F) of hoofdstuk 8;

▼M2

7.na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde grenscontroles, in overeenstemming met de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn, rechtstreeks worden vervoerd naar:

a)een bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren of een technisch bedrijf dat gegarandeerd heeft dat de dierlijke bijproducten uitsluitend voor de productie van — zo nodig door de bevoegde autoriteit gespecificeerd(e) — voeder voor gezelschapsdieren of technische producten zullen worden gebruikt en het bedrijf niet onbehandeld zullen verlaten, of

b)een intermediair bedrijf, of

c)gemachtigde en geregistreerde gebruikers of verzamelcentra die gegarandeerd hebben dat de dierlijke bijproducten uitsluitend voor een — zo nodig door de bevoegde autoriteit gespecificeerd — toegestaan doel zullen worden gebruikt,

en

8.1.in het geval van grondstoffen voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren afkomstig van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG verboden stoffen, zoals bedoeld artikel 28, tweede alinea, van deze richtlijn:

a)alvorens ze de Gemeenschap binnenkomen, in het derde land worden gemerkt met een kruis van vloeibare houtskool of actieve kool op elke buitenzijde van elk diepgevroren blok, op een dergelijke wijze dat de markering ten minste 70 % van de diagonale lengte van de zijkant van het diepgevroren blok bestrijkt en ten minste 10 cm breed is;

b)indien ze niet diepgevroren zijn, alvorens ze de Gemeenschap binnenkomen, in het derde land met vloeibare houtskool worden bespoten of met houtskoolpoeder worden gemerkt, op een dergelijke wijze dat de houtskool duidelijk zichtbaar is op het materiaal;

c)rechtstreeks worden vervoerd naar:

i)het bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren van bestemming, overeenkomstig punt 7, onder a),

of

ii)een intermediair bedrijf, overeenkomstig punt 7, onder b), en van daaruit rechtstreeks naar het onder i) bedoelde bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren, mits in dit intermediaire bedrijf:

—alleen materiaal zoals bedoeld in dit punt 8.1 wordt gehanteerd, of

—alleen materiaal bestemd voor één bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren zoals bedoeld onder i), wordt gehanteerd,

en

d)de onder a) en b) bedoelde markering mag alleen in het bedrijf voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren van bestemming en alleen onmiddellijk vóór het gebruik van het materiaal voor de productie van voeder voor gezelschapsdieren worden verwijderd.

8.2.Indien een zending bestaat uit zowel grondstoffen die zijn behandeld zoals bedoeld in punt 8.1, als andere, niet behandelde grondstoffen, moeten alle grondstoffen in de zending overeenkomstig punt 8.1, onder a) en b), worden gemerkt.

8.3.De in punt 8.1, onder a) en b), en punt 8.2 bedoelde markering moet zichtbaar blijven van de verzending tot de levering aan het bedrijf voor de productie van voeder van gezelschapsdieren van bestemming.

HOOFDSTUK XII

Gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal voor oleochemische doeleinden

A. Verwerkingsnormen

1.Gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal moet zijn vervaardigd volgens de methoden 1 tot en met 5 zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III.

2.Gesmolten vet van herkauwers moet zo worden gezuiverd dat het maximumgehalte aan resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt.

B. Invoer van gesmolten vet

3.De lidstaten moeten de invoer van gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal dat bestemd is om te worden verwerkt volgens een methode die ten minste aan de normen van één van de in bijlage VI, hoofdstuk III, beschreven procédés voldoet, toestaan als het:

a)afkomstig is uit een derde land dat voorkomt op een communautaire lijst in deel IV van bijlage XI;

b)overeenkomstig deze verordening is vervaardigd, en

c)vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 10 (B) van bijlage X.

4.Het gesmolten vet moet rechtstreeks vanuit het land van herkomst over land en/of over zee worden vervoerd naar een inspectiepost aan de grens in de Gemeenschap.

5.Na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde controles moet het gesmolten vet, in overeenstemming met de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn, onmiddellijk naar een categorie 2-oleochemisch bedrijf worden vervoerd om tot vetderivaten te worden verwerkt.

6.In het in punt 3 bedoelde gezondheidscertificaat moet worden verklaard dat:

i)het gesmolten vet alleen zal worden gebruikt voor verdere verwerking volgens een methode die ten minste aan de normen van één van de in bijlage VI, hoofdstuk III, beschreven procédés voldoet, en

ii)de daaruit verkregen vetderivaten alleen zullen worden gebruikt in biologische meststoffen of bodemverbeteraars of voor ander technisch gebruik dan in cosmetische, farmaceutische en medische producten.

7.Het in punt 3 bedoelde gezondheidscertificaat moet worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit van de inspectiepost aan de grens waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen; daarna moet een kopie de zending tot het bedrijf van bestemming vergezellen.

8.Na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde controles moet het gesmolten vet, in overeenstemming met artikel 8, lid 4, van die richtlijn, rechtstreeks naar het bedrijf van bestemming worden vervoerd.

▼M2

HOOFDSTUK XIII

Vetderivaten

A. Verwerkingsnormen

1.Indien gesmolten vet afkomstig van categorie 2-materiaal voor de vervaardiging van vetderivaten wordt gebruikt, moet een methode worden gebruikt die ten minste aan de normen van één van de in bijlage VI, hoofdstuk III, beschreven procédés voldoet.

B. Invoer

2.De lidstaten moeten de invoer van vetderivaten toestaan als elke zending van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 14 (A) of 14 (B) van bijlage X vergezeld gaat.

3.In het in punt 2 bedoelde gezondheidscertificaat moet worden verklaard:

a)of het vet afkomstig is van categorie 2- of 3-materiaal;

b)in het geval van vetderivaten afkomstig van categorie 2-materiaal, dat de producten:

i)zijn vervaardigd volgens een methode die ten minste voldoet aan de normen van één van de in bijlage VI, hoofdstuk III, beschreven procédés, en

ii)alleen zullen worden gebruikt in biologische meststoffen of bodemverbeteraars of voor ander technisch gebruik dan in cosmetische, farmaceutische en medische producten.

4.Het in punt 2 bedoelde gezondheidscertificaat moet worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit van de inspectiepost aan de grens waar de goederen het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen; daarna moet een kopie de zending tot het bedrijf van bestemming vergezellen.

5.Na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde controles moeten de vetderivaten, in overeenstemming met artikel 8, lid 4, van die richtlijn, rechtstreeks naar de bedrijven van bestemming worden vervoerd.

HOOFDSTUK XIV

Specifieke eisen voor smaakgevende ingewanden voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren

Naast de in hoofdstuk I genoemde erkenningseisen gelden de volgende bepalingen:

A. Grondstoffen

1.Voor de vervaardiging van vloeibare of gedehydrateerde verwerkte producten van dierlijke oorsprong die worden gebruikt om de smaak van voeder voor gezelschapsdieren te verbeteren, mogen alleen in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met j), vermelde dierlijke bijproducten worden gebruikt.

B. Verwerkingsnormen

2.De smaakgevende ingewanden moeten zijn behandeld volgens een methode en parameters die ervoor zorgen dat het product voldoet aan de microbiologische normen van bijlage VIII, hoofdstuk II, punt 6. Na de behandeling moeten de nodige voorzorgen worden genomen om ervoor te zorgen dat het product niet aan verontreiniging wordt blootgesteld.

3.Het eindproduct moet:

a)worden verpakt in een nieuwe of gesteriliseerde verpakking; of

b)in bulk worden vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel.

C. Invoer

4.De lidstaten moeten de invoer van smaakgevende ingewanden toestaan als deze:

a)afkomstig zijn uit derde landen die voorkomen op de lijst in deel VII, onder C, van bijlage XI;

b)afkomstig zijn van bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en voldoen aan de bijzondere eisen van artikel 18;

c)overeenkomstig deze verordening zijn vervaardigd, en

d)vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat volgens het model in hoofdstuk 3 (E) van bijlage X.

▼M16

HOOFDSTUK XV

Eisen voor hoorn en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, bestemd voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars

A.In de handel brengen

Het in de handel brengen van hoorn en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, bestemd voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars is aan de volgende voorwaarden onderworpen:

1.zij moeten afkomstig zijn van dieren die:

a)zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de EU-wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht; of

b)geen klinische tekenen hebben vertoond van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;

2.zij moeten een warmtebehandeling gedurende een uur bij een kerntemperatuur van ten minste 80 °C hebben ondergaan;

3.de hoorns moeten zijn verwijderd zonder opening van de schedelholte;

4.in elk stadium van de verwerking, de opslag of het transport moeten alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om kruisbesmetting te vermijden;

5.zij worden verpakt in nieuwe verpakkingen of recipiënten; of zij worden vervoerd in voertuigen of bulkcontainers die vóór het laden zijn ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd product;

6.de verpakkingen of recipiënten moeten:

a)het type product aangeven (hoorn, producten uit hoorn, hoeven of producten uit hoeven):

b)duidelijk zijn voorzien van het opschrift „NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE OF DIERLIJKE CONSUMPTIE”;

c)zijn voorzien van de naam en het adres van het erkende technische of opslagbedrijf van bestemming.

B.Invoer

De lidstaten staan de invoer toe van hoorn en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, bestemd voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars, op voorwaarde dat zij:

1.afkomstig zijn uit een derde land dat voorkomt op de lijst in deel XVIII van bijlage XI;

2.zijn geproduceerd overeenkomstig punt A van dit hoofdstuk;

3.vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat conform het model in hoofdstuk 18 van bijlage X, naar behoren ingevuld en ondertekend door de officiële dierenarts;

4.na de veterinaire controles in de grensinspectiepost op de plaats van binnenkomst in de EU, als bedoeld in Richtlijn 97/78/EG, en overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van die richtlijn direct worden vervoerd naar een erkend technisch bedrijf of een erkend opslagbedrijf.

▼B
BIJLAGE IX

VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN BEPAALD MATERIAAL VAN CATEGORIE 2 OF CATEGORIE 3 ALS DIERVOEDER VOOR BEPAALDE DIEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 23, LID 2

1.

Deze bijlage geldt uitsluitend voor krachtens artikel 23, lid 2, onder c), punten iv), vi) en vii), gemachtigde en geregistreerde gebruikers en verzamelcentra. Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder relevant materiaal de in artikel 23, lid 2, onder b), vermelde dierlijke bijproducten en daarvan afgeleide producten.

2.

Relevant materiaal moet naar de gebruikers of de verzamelcentra worden vervoerd overeenkomstig bijlage II.

▼M1

2 bis.

Hele karkassen van dieren moeten tijdens het verzamelen en het vervoer als categorie 2-materiaal worden gehanteerd, onverminderd de eis dat het gespecificeerde risicomateriaal worden weggenomen met het oog op verwijdering alvorens de rest van het karkas overeenkomstig artikel 23 als voeder mag worden gebruikt.

▼B

3.

Verzamelcentra moeten:

a)ten minste aan de volgende eisen van bijlage V voldoen:

i)hoofdstuk I, punt 1, onder a), b), c), d) en f), en punten 2, 3, 4, en

ii)hoofdstuk II, punten 1, 2, 4, 5 en 9, en

b)uitgerust zijn met adequate faciliteiten voor de destructie van ongebruikt, onverwerkt relevant materiaal, of moeten dit materiaal naar een verwerkingsbedrijf, dan wel naar een verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie sturen, overeenkomstig deze verordening.

De lidstaten mogen toestaan dat een categorie 2-verwerkingsbedrijf als verzamelcentrum wordt gebruikt.

4.

Naast de overeenkomstig bijlage II te registreren gegevens, moeten ook de volgende gegevens in verband met het relevante materiaal worden bijgehouden:

a)voor eindgebruikers, de hoeveelheid die is gebruikt en de datum van gebruik; en

b)voor verzamelcentra:

i)de hoeveelheid die overeenkomstig punt 5 is behandeld;

ii)de naam en het adres van elke eindgebruiker die het materiaal koopt;

iii)de bedrijfsruimten waarnaar het materiaal voor gebruik gebracht is;

iv)de verzonden hoeveelheid, en

v)de datum van verzending van het materiaal.

5.

Exploitanten van verzamelcentra die ander relevant materiaal dan visafval aan eindgebruikers leveren, dragen er zorg voor dat dit materiaal:

a)een van de volgende behandelingen ondergaat (in het verzamelcentrum dan wel in een door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving goedgekeurd slachthuis):

i)denaturering met een oplossing van een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde kleurstof. De oplossing dient een zodanige concentratie te hebben dat de verkleuring van het behandelde materiaal duidelijk zichtbaar is; de volledige oppervlakte van alle stukken materiaal moet met voornoemde oplossing behandeld worden door onderdompeling van het materiaal in de oplossing of door de oplossing daarop te spuiten of op een andere manier daarop te brengen;

ii)sterilisatie, dat wil zeggen koken of stomen onder druk totdat elk stuk materiaal volledig doorgekookt is; hetzij

iii)iedere andere door de bevoegde autoriteit goedgekeurde behandeling; en

b)na behandeling en vóór verzending wordt verpakt in een verpakking waarop duidelijk leesbaar de naam en het adres van het verzamelcentrum, alsmede de vermelding: „Niet voor menselijke consumptie” worden aangebracht.

▼M9
BIJLAGE X

MODELLEN VAN GEZONDHEIDSCERTIFICATEN VOOR DE INVOER VAN BEPAALDE DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN DAARVAN AFGELEIDE PRODUCTEN UIT DERDE LANDEN EN VOOR DE DOORVOER ERVAN DOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Noten

a)Het land van uitvoer stelt een veterinair certificaat op volgens het model voor de betrokken dierlijke bijproducten in deze bijlage X. Op het certificaat worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die voor alle derde landen vereist zijn en, in voorkomend geval, ook de aanvullende garanties die voor het derde land van uitvoer of een deel daarvan vereist zijn.

b)Het originele exemplaar van elk certificaat bestaat uit één dubbelzijdig blad of heeft een zodanige vorm dat alle bladzijden één ondeelbaar geheel vormen.

c)Het wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de EU-lidstaat waar de controle in de grensinspectiepost wordt uitgevoerd, en van de EU-lidstaat van bestemming. Deze lidstaten kunnen evenwel toestaan dat in plaats van de eigen taal een andere taal wordt gebruikt, indien nodig vergezeld van een officiële vertaling.

d)Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending extra bladen aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat, en moeten op elk blad de handtekening en het stempel van de certificerende officiële dierenarts worden aangebracht.

e)Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd – (bladzijdenummer) van (totaal aantal bladzijden) – en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het referentienummer van het certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.

f)Het originele exemplaar van het certificaat moet door een officiële dierenarts worden ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer zien er daarbij op toe dat beginselen van certificering worden toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG van de Raad (PB L 13 van 16.1.1997, blz. 28).

g)De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor de stempels, met uitzondering van reliëfstempels en watermerken.

h)Het originele exemplaar van het certificaat vergezelt de zending tot in de EU-grensinspectiepost.

i)Indien gezondheidscertificaten worden gebruikt voor doorvoerzendingen, worden in vak I.5 („Geadresseerde”) van het gezondheidscertificaat de naam en het adres van de grensinspectiepost ingevuld via welke de zending de Europese Gemeenschap zal verlaten.

HOOFDSTUK 1Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal / HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDNiet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevattenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VII, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en verklaart het volgende:II.1. de hierboven beschreven verwerkte dierlijke eiwitten of producten bestaan uitsluitend uit verwerkte dierlijke eiwitten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd en die:a) zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, enb) uitsluitend zijn vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]enc) volgens de volgende norm zijn verwerkt:(2) hetzij [verhitting tot een kerntemperatuur van meer dan 133 °C gedurende ten minste 20 minuten zonder onderbreking bij een (absolute) druk van ten minste 3 bar, geproduceerd door verzadigde stoom, waarbij de deeltjes vóór de verwerking maximaal 50 mm groot zijn;](2) of [in het geval van niet van zoogdieren afkomstige eiwitten, met uitzondering van vismeel, verwerkingsmethode … zoals bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;](2) of [in het geval van vismeel verwerkingsmethode … zoals bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;](2) of [in het geval van varkensbloed verwerkingsmethode … zoals bedoeld in hoofdstuk III van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, waarbij, indien methode 7 toegepast is, een kerntemperatuur van ten minste 80 °C is bereikt;]II.2. de bevoegde autoriteit heeft onmiddellijk vóór de verzending een aselect monster onderzocht en heeft vastgesteld dat het aan de volgende normen voldoet (3):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.3. het eindproduct:(2) hetzij [is in nieuwe of gesteriliseerde zakken verpakt;](2) of [is in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel,]en is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”;II.4. het eindproduct is in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.5. het product is gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat het na de behandeling opnieuw met ziekteverwekkers wordt besmet.

NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.05, 05.06, 05.07 of 23.01.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M, enc = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M16

HOOFDSTUK 2

Gezondheidscertificaat

Voor niet voor menselijke consumptie bestemde melk en melkproducten voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese Unie

Deel I: Gegevens betreffrende de zendingLAND:Veterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1. VerzenderNaamAdresTel.I.2. Referentienummer certificaatI.2.aI.3. Bevoegde centrale autoriteitI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.I.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongNaamErkenningsnummerAdresI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUI.17. CITES-nr(s)I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Zegelnummer/ContainernummerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voor:DiervoederVerdere verwerkingTechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar derde land door de EUDerde landISO-codeI.27. Voor invoer of toelating in de EUI.28. Identificatie van de goederenSoort (wetenschappelijke benaming)Erkenningsnummer van inrichtingen VerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer

Deell II: CertificeringLANDMelk en melkproducten, niet bestemd voor menselijke consumptieII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1774/2002, met name artikel 6 en hoofdstuk V van bijlage VII, gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de in vak I.28 vermelde melk (2) of melkproducten (2) aan de volgende voorwaarden voldoen:II.1. zij zijn geproduceerd en verkregen in …(land van uitvoer) (3) , …(gebied) (3) , dat is opgenomen in de bijlage bij Beschikking 2004/438/EG en dat de laatste twaalf maanden vóór de uitvoer vrij was van mond-en-klauwzeer (MKZ) en runderpest en gedurende die periode geen vaccinatie tegen runderpest heeft uitgevoerd;II.2. zij zijn vervaardigd van rauwe melk afkomstig van dieren die bij het melken geen klinische tekenen vertoonden van een via melk op mens of dier overdraagbare ziekte, en die minimaal 30 dagen voor de productie waren gehouden op bedrijven waarvoor geen officiële beperkende maatregelen golden in verband met mond-en-klauwzeer of runderpest;II.3. zij zijn melk of melkproducten die:(2) hetzij [een van de behandelingen of combinaties daarvan hebben ondergaan, als beschreven in punt II.4;](2) of [wanneer zij aan dieren van voor mond-en-klauwzeer vatbare soorten te voederen wei omvatten, de wei is verzameld van melk die een van de in punt II.4 beschreven behandelingen heeft ondergaan en(2) hetzij [de wei ten minste 16 uur na de stolling is verzameld en een pH van minder dan 6 heeft;](2) of [de wei ten minste 21 dagen vóór de verzending is geproduceerd en in deze periode in het land van uitvoer geen gevallen van MKZ zijn aangetroffen;](2) of [de wei is geproduceerd op ../../…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;](4)]II.4. zij hebben een van de volgende behandelingen ondergaan:(2) hetzij [kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur (High Temperature Short Time - HTST), namelijk bij 72 °C gedurende ten minste 15 seconden, of een gelijkwaardige pasteurisatiebehandeling die volstaat om een negatieve reactie op een fosfatasetest te veroorzaken, in combinatie met:(2) hetzij [een daaropvolgende tweede kortstondige pasteurisatie bij hoge temperatuur bij 72 °C gedurende ten minste 15 seconden, of een gelijkwaardige pasteurisatiebehandeling die volstaat om een negatieve reactie op een fosfatasetest te veroorzaken;](2) of [een daaropvolgend droogprocedé, dat in het geval van melk die bestemd is om als voeder voor dieren te worden gebruikt, wordt gecombineerd met extra verhitting tot 72 °C of meer;](2) of [een daaropvolgend procedé waarbij de pH gedurende ten minste 1 uur tot minder dan 6 wordt verlaagd;](2)(4) of [de voorwaarde dat de melk/het melkproduct ten minste 21 dagen vóór verzending is geproduceerd en in deze periode in het land van uitvoer geen gevallen van MKZ zijn aangetroffen;](2)(4) of [de melk/het melkproduct is geproduceerd op ../../…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;](2) of [sterilisatie met een F 0 -waarde van ten minste 3;]](2) of [ultrahogetemperatuur-behandeling bij 132 °C gedurende ten minste één seconde, in combinatie met:(2) hetzij [een daaropvolgend droogprocedé, dat in het geval van melk die bestemd is om als voeder voor dieren te worden gebruikt, wordt gecombineerd met extra verhitting tot 72 °C of meer;](2) of [een daaropvolgend procedé waarbij de pH gedurende ten minste 1 uur tot minder dan 6 wordt verlaagd;](2)(4) of [de voorwaarde dat de melk/het melkproduct ten minste 21 dagen vóór verzending is geproduceerd en in deze periode in het land van uitvoer geen gevallen van MKZ zijn aangetroffen;](2)(4) of [de melk/het melkproduct is geproduceerd op ../../…, waarbij deze datum, rekening houdend met de verwachte reisduur, ten minste 21 dagen eerder is dan de datum waarop de zending aan een grensinspectiepost van de Europese Unie wordt aangeboden;]]

LANDMelk en melkproducten, niet bestemd voor menselijke consumptieII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.5. alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om te vermijden dat de melk/het melkproduct na verwerking wordt verontreinigd;II.6. de melk/het melkproduct is verpakt:(2) hetzij [in nieuwe recipiënten,](2) of [in voertuigen of bulkcontainers die vóór het laden zijn ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd product,]en waarop de aard van de melk/het melkproduct is vermeld en waarop etiketten zijn aangebracht met de vermelding dat het product categorie 3-materiaal is en niet voor menselijke consumptie bestemd is.OpmerkingenDeel I:Vak I.6: in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is.Vak I.12: plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuig) of naam van het schip invullen. Als zendingen worden overgeslagen, moet de verzender de grensinspectiepost van de Europese Unie daarvan in kennis stellen.Vak I.19: toepasselijke GS-code (geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie) gebruiken: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 of 35.04.Vak I.23: voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.Vak I.26 en I.27: invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Vak I.28: „verwerkingsbedrijf”: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II:(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Alleen in te vullen als de toestemming voor invoer in de Europese Unie slechts geldt voor bepaalde gebieden van het betrokken derde land.(4) Deze voorwaarde geldt alleen voor derde landen die zijn opgenomen in kolom A van bijlage I bij Beschikking 2004/438/EGDe kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Opmerking voor de importeur: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost van de Europese Unie.Officiële dierenartsNaam (in blokletters):Hoedanigheid en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M9

HOOFDSTUK 3 (A)Gezondheidscertificaatvoor blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)23.09.10I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijf(Wetenschappelijke benaming)NettogewichtPartijnummer

LANDBlikvoeder voor gezelschapsdierenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en dat het hierboven beschreven voeder voor gezelschapsdieren:II.1. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en wordt gecontroleerd;II.2. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— materiaal van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3) verboden stoffen, dat mag worden ingevoerd overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002;]II.3. in hermetisch gesloten recipiënten een warmtebehandeling heeft ondergaan tot een Fc-waarde van ten minste 3;II.4. in een laboratorium volgens diagnostische methoden is geanalyseerd op basis van een aselecte steekproef van ten minste vijf recipiënten van elke partij om te garanderen dat de gehele zending een adequate warmtebehandeling zoals bedoeld in punt II.3, heeft ondergaan;II.5. met de nodige voorzorgen is behandeld om te voorkomen dat het na behandeling opnieuw met ziekteverwekkende agentia wordt verontreinigd.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 3 (B)Gezondheidscertificaatvoor verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)23.09.10I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDVerwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van blikvoederDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en dat het hierboven beschreven voeder voor gezelschapsdieren:II.1. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en wordt gecontroleerd;II.2. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— materiaal van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3) verboden stoffen, dat mag worden ingevoerd overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002;]II.3.(2) hetzij [een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 90 °C heeft ondergaan;](2) of [wat ingrediënten van dierlijke oorsprong betreft uitsluitend is vervaardigd met producten diea) als het gaat om vlees of vleesproducten, een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 90 °C hebben ondergaan;b) als het gaat om melk en producten op basis van melk:i) indien zij afkomstig zijn van in bijlage I, kolom B, bij Beschikking 2004/438/EG van de Commissie (3) vermelde derde landen of delen van derde landen, een pasteurisatie hebben ondergaan die volstaat om een negatieve reactie op de fosfatasetest te veroorzaken,ii) met een pH van minder dan 6, indien zij afkomstig zijn van in bijlage I, kolom C, bij Beschikking 2004/438/EG vermelde derde landen of delen van derde landen, een pasteurisatie hebben ondergaan die volstaat om een negatieve reactie op de fosfatasetest te veroorzaken,iii) indien zij afkomstig zijn van in bijlage I, kolom C, bij Beschikking 2004/438/EG vermelde derde landen of delen van derde landen, een sterilisatie of een dubbele warmtebehandeling hebben ondergaan waarvan elk op zich volstaat om een negatieve reactie op de fosfatasetest te veroorzaken,

iv) indien zij afkomstig zijn van in bijlage I, kolom C, bij Beschikking 2004/438/EG vermelde derde landen of delen daarvan waar zich in de loop van de twaalf voorafgaande maanden een uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan of waar in de twaalf voorafgaande maanden tegen mond-en-klauwzeer is ingeënt,hetzij— een zodanige sterilisatie hebben ondergaan dat de Fc-waarde ten minste 3 bedraagt,of— een eerste warmtebehandeling hebben ondergaan waarvan het verhittingseffect ten minste gelijk is aan dat van een behandeling van het type pasteurisatie bij een temperatuur van ten minste 72 °C gedurende ten minste 15 seconden, en die volstaat om een negatieve reactie op de fosfatasetest te veroorzaken, gevolgd door:hetzij— een tweede warmtebehandeling, voor melkpoeder of melkpoederproducten voorafgaand aan het droogprocedé, die ten minste hetzelfde verhittingseffect heeft als de eerste warmtebehandeling en die volstaat om een negatieve reactie op de fosfatasetest te veroorzaken,of— een aanzuringsbehandeling waarbij de pH gedurende ten minste één uur tot minder dan 6 is verlaagd;c) als het gaat om gelatine, zijn vervaardigd via een procedé waarbij niet-verwerkt categorie 3-materiaal met een zuur of een base wordt behandeld en vervolgens één of meer keren wordt gespoeld, waarna de pH is bijgesteld en de gelatine is geëxtraheerd door de grondstoffen één keer of verschillende keren na elkaar te verhitten waarna het extract is gezuiverd door middel van filtratie en sterilisatie;d) als het gaat om gehydrolyseerde eiwitten, zijn vervaardigd via een productieproces dat adequate maatregelen omvat om verontreiniging van de categorie 3-grondstoffen zo veel mogelijk te beperken, waarbij alleen materiaal is gebruikt met een molecuulgewicht van minder dan 10 000 Dalton en, voor gehydrolyseerde eiwitten die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van huiden van herkauwers, zijn vervaardigd in een verwerkingsbedrijf dat uitsluitend gehydrolyseerde eiwitten produceert, waarbij de categorie 3-grondstoffen zijn voorbewerkt door pekelen, kalken en grondig wassen, gevolgd door:i) blootstelling van het materiaal aan een pH van meer dan 11 gedurende meer dan drie uur bij een temperatuur van meer dan 80 °C, gevolgd door een warmtebehandeling bij meer dan 140 °C gedurende 30 minuten bij meer dan 3,6 bar, ofii) blootstelling van het materiaal aan een pH van 1 tot 2, gevolgd door een pH van meer dan 11, gevolgd door een warmtebehandeling bij 140 °C gedurende 30 minuten bij 3 bar;e) als het gaat om eiproducten, een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 hebben ondergaan, of zijn behandeld overeenkomstig bijlage III, sectie X, hoofdstuk II, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4);f) als het gaat om collageen, zijn vervaardigd via een procedé waarbij onverwerkt categorie 3-materiaal wordt gewassen, de pH met een zuur of base wordt bijgesteld en het materiaal één of meer keren gespoeld en vervolgens gefiltreerd en geëxtrudeerd, waarbij het gebruik van andere conserveermiddelen dan krachtens de communautaire wetgeving zijn toegestaan, is verboden;g) als het gaat om bloedproducten, zijn vervaardigd via een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;h) als het gaat om verwerkte dierlijke eiwitten van zoogdieren, zijn behandeld met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 en, als het gaat om varkensbloed, met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7, waarbij in het laatste geval een kerntemperatuur van ten minste 80 °C is bereikt;i) als het gaat om niet van zoogdieren afkomstige verwerkte eiwitten, met uitzondering van vismeel, zijn behandeld met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;k) als het gaat om vismeel, zijn behandeld met een van de verwerkingsmethoden of volgens een methode en parameters die ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de microbiologische normen van bijlage VII, hoofdstuk I, punt 10, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;l) als het gaat om gesmolten vet, met inbegrip van visolie, zijn behandeld met een van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5 of 7 (en in het geval van visolie verwerkingsmethode 6) zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, of zijn vervaardigd overeenkomstig bijlage III, sectie XII, hoofdstuk II, bij Verordening (EG) nr. 853/2004, gesmolten vet van herkauwers moet zo worden gezuiverd dat het maximumgehalte aan resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt;m) als het gaat om dicalciumfosfaat, zijn vervaardigd volgens een procedé waarbij:i) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen, met heet water wordt ontvet en gedurende ten minste twee dagen wordt behandeld met verdund zoutzuur (bij een minimumconcentratie van 4 % en een pH van minder dan 1,5);ii) de verkregen fosfaatoplossing na de procedure zoals bedoeld onder a), wordt behandeld met kalk, wat resulteert in een neerslag van dicalciumfosfaat met een pH van 4 tot 7, eniii) deze neerslag van dicalciumfosfaat ten slotte gedurende 15 minuten met lucht wordt gedroogd bij een inlaattemperatuur van 65 °C tot 325 °C en een eindtemperatuur tussen 30 °C en 65 °C;

n) als het gaat om tricalciumfosfaat, zijn vervaardigd volgens een procedé waarbij:i) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen en in tegenstroom met heet water wordt ontvet (botsplinters van minder dan 14 mm);ii) het materiaal gedurende 30 minuten continu met stoom wordt gekookt bij 145 °C en 4 bar;iii) de eiwithoudende vloeistof door centrifugering van het hydroxyapatiet (tricalciumfosfaat) wordt gescheiden, eniv) het tricalciumfosfaat wordt gedroogd in een wervelbed met lucht bij 200 °C en vervolgens wordt gegranuleerd;]II.4. is onderzocht op basis van een aselecte steekproef van ten minste vijf monsters van elke partij die tijdens of na de opslag in het verwerkingsbedrijf zijn genomen, en aan de volgende normen voldoet (5):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.5. met de nodige voorzorgen is behandeld om te voorkomen dat het na behandeling opnieuw met ziekteverwekkende agentia wordt verontreinigd;II.6. is verpakt in een nieuwe verpakking die, als het voeder voor gezelschapsdieren niet wordt verzonden in voor de verkoop klare verpakkingen waarop duidelijk vermeld is dat de inhoud alleen bestemd is als voeder voor gezelschapsdieren, voorzien is van een etiket met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.(4) PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.(5) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M, enc = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 3 (C)Gezondheidscertificaatvoor hondenkluiven bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamAdresI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.I.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)42.05.00I.20. Aantal / HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDHondenkluivenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven hondenkluiven:II.1. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en wordt gecontroleerd;II.2. uitsluitend zijn vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden verkregen van andere dieren dan herkauwers die zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— materiaal van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3) verboden stoffen, dat mag worden ingevoerd overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002;]II.3. een van de volgende behandelingen hebben ondergaan:(2) hetzij [in het geval van hondenkluiven vervaardigd van huiden van hoefdieren of van vis, een behandeling die voldoende is om ziekteverwekkers (waaronder salmonella) te doden, indien de hondenkluiven droog zijn;](2) of [in het geval van hondenkluiven vervaardigd van andere dierlijke bijproducten dan huiden van hoefdieren of van vis, een warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 90 °C;]II.4. zijn onderzocht op basis van een aselecte steekproef van ten minste vijf monsters van elke partij die tijdens of na de opslag in het verwerkingsbedrijf zijn genomen, en aan de volgende normen voldoen (3):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.5. met de nodige voorzorgen zijn behandeld om te voorkomen dat ze na behandeling opnieuw met ziekteverwekkende agentia worden verontreinigd;II.6. zijn verpakt in nieuwe verpakkingen.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M, enc = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 3 (D)Gezondheidscertificaatvoor rauw voeder voor gezelschapsdieren voor rechtstreekse verkoop of dierlijke bijproducten die als voeder voor pelsdieren worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (*) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDRauw voeder voor gezelschapsdieren voor rechtstreekse verkoop of dierlijke bijproducten die als voeder voor pelsdieren worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk II, gelezen en begrepen heeft, en dat het hierboven beschreven rauwe voeder voor gezelschapsdieren of dierlijke bijproduct:II.1. bestaat uit dierlijke bijproducten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. bestaat uit dierlijke bijproducten:a) die vervaardigd zijn van vlees dat voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften en de gezondheidsvoorschriften van:— Beschikking 79/542/EEG van de Raad (2), mits de dieren waarvan het vlees afkomstig is, afkomstig zijn uit een in die beschikking vermeld grondgebied of deel van een grondgebied … (ISO-code) dat in de laatste twaalf maanden vrij was van mond-en-klauwzeer, runderpest, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en vesiculaire varkensziekte en waar gedurende die periode niet is ingeënt (alleen van toepassing op vatbare soorten),— en/of Beschikking 2006/696/EG van de Commissie (3), mits de dieren waarvan het vlees afkomstig is, afkomstig zijn uit een in die beschikking vermeld grondgebied of deel van een grondgebied … (ISO-code) dat in de laatste twaalf maanden vrij was van de ziekte van Newcastle en aviaire influenza,— en/of Beschikking 2000/585/EG van de Commissie (4), mits de dieren waarvan het vlees afkomstig is, afkomstig zijn uit een in die beschikking vermeld grondgebied of deel van een grondgebied … (ISO-code) dat in de laatste twaalf maanden vrij was van mond-en-klauwzeer, runderpest, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekte, de ziekte van Newcastle en aviaire influenza en waar gedurende die periode niet is ingeënt (alleen van toepassing op vatbare soorten);b) afkomstig zijn van dieren die in de laatste 24 uur vóór het slachten in het slachthuis zijn gekeurd, zonder dat daarbij symptomen zijn geconstateerd van de in bovengenoemde beschikkingen vermelde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn, enc) afkomstig zijn van dieren die in het slachthuis, tot het tijdstip waarop zij zijn geslacht of gedood, zijn behandeld overeenkomstig Richtlijn 93/119/EG van de Raad (5) betreffende dierenwelzijn;II.3. uitsluitend bestaat uit de volgende dierlijke bijproducten:a) delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, enb) delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;enII.4. is verkregen en bereid zonder contact met ander materiaal dat niet aan de eisen van bovengenoemde beschikkingen voldoet, en is gehanteerd met de nodige voorzorgen om besmetting met ziekteverwekkers te voorkomen;II.5. is verpakt in een eindverpakking met een etiket waarop „RAUW VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN – NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” of „DIERLIJKE BIJPRODUCTEN VOOR GEBRUIK ALS VOEDER VOOR PELSDIEREN – NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” is vermeld en vervolgens in nieuwe, lekvrije en officieel verzegelde recipiënten, of in een nieuwe lekvrije verpakking en officieel verzegelde recipiënten met een etiket waarop „RAUW VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN – NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” of „DIERLIJKE BIJPRODUCTEN VOOR GEBRUIK ALS VOEDER VOOR PELSDIEREN – NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” en de naam en het adres van het bedrijf van bestemming zijn vermeld;II.6. als het gaat om rauw voeder voor gezelschapsdieren:a) is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en wordt gecontroleerd;b) is onderzocht op basis van een aselecte steekproef van ten minste vijf monsters van elke partij die tijdens de opslag (vóór verzending) zijn genomen, en aan de volgende normen voldoet (6):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g.

NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.11.91, 05.11.99 of 23.09.90.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: rauw voeder of dierlijke bijproducten invullen.Deel II(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15).(3) PB L 295 van 25.10.2006, blz. 1.(4) Beschikking 2000/585/EG van de Commissie van 7 september 2000 houdende vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en van bepaalde soorten vlees van vrij en van gekweekt wild, en houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor die invoer (PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1).(5) Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden (PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21).(6) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M, enc = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 3 (E)Gezondheidscertificaatvoor smaakgevende ingewanden die worden gebruikt bij de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer (2) door de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDSmaakgevende ingewanden voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdierenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk XIV, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven smaakgevende ingewanden:II.1. bestaan uit dierlijke bijproducten die voldoen aan de onderstaande veterinairrechtelijke voorschriften;II.2. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd;II.3. uitsluitend zijn vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— materiaal van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3) verboden stoffen, dat mag worden ingevoerd overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002;]II.4. overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk XIV, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 zijn behandeld om ziekteverwekkers te doden;II.5. de bevoegde autoriteit heeft onmiddellijk vóór de verzending een aselect monster onderzocht en heeft vastgesteld dat het aan de volgende normen voldoet (3):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.6. het eindproduct is:(2) hetzij [in nieuwe of gesteriliseerde zakken verpakt;](2) of [in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel,]en is voorzien van etiketten met de vermelding “NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”;II.7. het eindproduct is in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.8. het product is gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat het na de behandeling met ziekteverwekkers wordt besmet.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.04 of 05.11.91.

— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: De smaakgevende ingewanden omschrijven.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M, enc = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 3 (F)Gezondheidscertificaatvoor dierlijke bijproducten (*) die worden gebruikt bij de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer (3) door de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoederverdere verwerkingtechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDDierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdierenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.1. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven dierlijke bijproducten:II.1.1. bestaan uit dierlijke bijproducten die voldoen aan de onderstaande veterinairrechtelijke voorschriften;II.1.2. op het grondgebied van … (2) zijn verkregen van dieren die:(3) hetzij [a) sedert hun geboorte of ten minste gedurende de laatste drie maanden vóór het slachten op dit grondgebied hebben verbleven;](3) of [b) op dit grondgebied in het wild zijn gedood (4);]II.1.3. zijn verkregen van dieren die:(3) hetzij [a) komen van bedrijven:i) waar zich, bij de voor de ziekte vatbare soorten, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van runderpest, vesiculaire varkensziekte, de ziekte van Newcastle of hoogpathogene aviaire influenza heeft voorgedaan, waar zich in de laatste 40 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van klassieke varkenspest of Afrikaanse varkenspest heeft voorgedaan, en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 10 km, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van deze ziekten heeft voorgedaan, enii) waar zich in de laatste 60 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 25 km, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan, enb) die:i) niet zijn gedood om een epizoötie uit te roeien;ii) gedurende ten minste 40 dagen vóór de verzending op het bedrijf van oorsprong zijn gebleven en rechtstreeks naar het slachthuis zijn vervoerd, zonder dat zij in contact gekomen zijn met andere dieren die niet aan dezelfde gezondheidseisen voldeden, eniii) in de laatste 24 uur vóór het slachten in het slachthuis zijn gekeurd, zonder dat daarbij symptomen zijn geconstateerd van de bovengenoemde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn;iv) in het slachthuis, tot het tijdstip waarop zij zijn geslacht of gedood, zijn behandeld overeenkomstig Richtlijn 93/119/EG van de Raad (PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21) betreffende dierenwelzijn;](3) of [a) in het wild zijn gevangen en gedood in een gebied:i) waar zich in een straal van 25 km geen enkel(e) geval/uitbraak heeft voorgedaan van de volgende ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn: mond-en-klauwzeer, runderpest, de ziekte van Newcastle en hoogpathogene aviaire influenza in de laatste 30 dagen en klassieke en Afrikaanse varkenspest in de laatste 40 dagen, enii) dat is gelegen op meer dan 20 km van de grens met een ander land of een deel daarvan waaruit dit materiaal in die periode niet naar de Europese Gemeenschap mag worden uitgevoerd, enb) binnen twaalf uur na het doden zijn weggevoerd om te worden gekoeld, hetzij naar een verzamelcentrum en onmiddellijk daarna naar een erkende wildverwerkingsinrichting, hetzij rechtstreeks naar een wildverwerkingsinrichting;]II.1.4. zijn verkregen in een inrichting waaromheen zich in de laatste 30 dagen in een straal van 10 km geen enkel(e) geval/uitbraak heeft voorgedaan van de in punt II.1.3 genoemde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn, of waar, indien zich toch een ziektegeval heeft voorgedaan, de toestemming om voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde grondstoffen te bewerken pas is gegeven nadat al het vlees was verwijderd en de inrichting volledig was gereinigd en ontsmet onder controle van een officiële dierenarts;II.1.5. zijn verkregen en bereid zonder contact met ander materiaal dat niet aan bovengenoemde eisen voldoet, en zijn gehanteerd met de nodige voorzorgen om besmetting met ziekteverwekkers te voorkomen;II.1.6. zijn verpakt in een nieuwe, lekvrije verpakking en in officieel verzegelde recipiënten met een etiket waarop „GRONDSTOFFEN, UITSLUITEND VOOR DE VERVAARDIGING VAN VOEDER VOOR GEZELSCHAPSDIEREN” en de naam en het adres van het bedrijf van bestemming in de Europese Unie zijn vermeld;II.1.7. uitsluitend bestaan uit de volgende dierlijke bijproducten:(3) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](3) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](3) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;]

(3) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (5), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](3) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](3) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](3) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](3) en/of [— grondstoffen afkomstig van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3) verboden stoffen, zoals bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002;]II.1.8. op het bedrijf van oorsprong zijn diepgevroren of overeenkomstig de communautaire wetgeving op een zodanige wijze zijn bewaard dat zij van de verzending tot de levering aan het bedrijf van bestemming niet kunnen bederven;II.1.9. indien het gaat om grondstoffen afkomstig van dieren die zijn behandeld met bepaalde krachtens Richtlijn 96/22/EG verboden stoffen, zoals bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1774/2002:a) alvorens zij de Gemeenschap binnenkomen, in het derde land zijn gemerkt met een kruis van vloeibare houtskool of actieve kool op elke buitenzijde van elk diepgevroren blok, op een zodanige wijze dat de markering ten minste 70 % van de diagonale lengte van het diepgevroren blok bestrijkt en ten minste 10 cm breed is;b) indien zij niet diepgevroren zijn, alvorens zij de Gemeenschap binnenkomen, in het derde land met vloeibare houtskool zijn bespoten of met houtskoolpoeder zijn gemerkt, op een zodanige wijze dat de houtskool duidelijk zichtbaar is op het materiaal;c) indien de dierlijke bijproducten bestaan uit zowel grondstoffen die op bovengenoemde wijze zijn behandeld als andere, niet behandelde grondstoffen, overeenkomstig de punten a) en b) zijn gemerkt.(3) (6) [II.2. Specifieke voorschriften(3) (7) II.2.1. De bijproducten in deze zending zijn afkomstig van dieren die zijn gehouden op het in punt II.1.2 genoemde grondgebied, waar regelmatig vaccinatieprogramma’s tegen mond-en-klauwzeer bij als huisdier gehouden runderen worden uitgevoerd en officieel worden gecontroleerd.(3) (8) II.2.2. De bijproducten in deze zending bestaan uitsluitend uit dierlijke bijproducten van opgemaakte slachtafvallen van herkauwend vee, die bij een omgevingstemperatuur van meer dan + 2 °C zijn gerijpt gedurende ten minste drie uur of, in het geval van kauwspieren van runderen en ontbeend vlees van huisdieren, gedurende ten minste 24 uur.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.11.91 of 05.11.99.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: adres en veterinair controlenummer van de erkende inrichting.

Deel II(*) Met uitzondering van rauw bloed, rauwe melk, huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren (voor de invoer van deze producten, zie de desbetreffende certificaten).(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Naam en ISO-code van het land van uitvoer zoals vastgesteld in:— bijlage II, deel 1, bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15),— de bijlage bij Beschikking 94/984/EG van de Commissie (PB L 378 van 31.12.1994, blz. 11), en— de bijlage bij Beschikking 2000/585/EG van de Commissie (PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1).Ook de ISO-regionalisatiecode in deze bijlage (indien van toepassing op de vatbare soort in kwestie) moet worden vermeld.(3) Doorhalen wat niet van toepassing is.(4) Alleen voor landen waaruit vlees van vrij wild voor menselijke consumptie van dezelfde diersoort in de Europese Gemeenschap mag worden ingevoerd.(5) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.(6) Deze aanvullende garanties moeten worden verstrekt indien het materiaal van herkauwend vee afkomstig is uit het grondgebied of een deel van het grondgebied van een land in Zuid-Amerika of zuidelijk Afrika waaruit alleen gerijpt en ontbeend vers vlees van herkauwend vee voor menselijke consumptie naar de Europese Gemeenschap mag worden uitgevoerd. In het geval van slachtafvallen zijn alleen opgemaakte slachtafvallen van herkauwend vee toegestaan, waaruit de beenderen, het kraakbeen, de trachea en de hoofdbronchiën, de lymfeklieren en het daaraan vastzittend bindweefsel, vet en mucus volledig zijn verwijderd. Hele kauwspieren van runderen, ingesneden overeenkomstig bijlage I, hoofdstuk VIII, punt 41, onder a), bij Richtlijn 64/433/EEG van de Raad (PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64), zijn ook toegestaan.(7) Alleen voor bepaalde landen in Zuid-Amerika.(8) Alleen voor bepaalde landen in Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M16

HOOFDSTUK 4 (A)

Gezondheidscertificaat

Voor de invoer van bloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruik, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese Unie

Deel I: Gegevens betreffrende de zendingLAND:Veterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1. VerzenderNaamAdresTel.I.2. Referentienummer certificaatI.2.aI.3. Bevoegde centrale autoriteitI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.I.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongNaamErkenningsnummerAdresI.12. Plaats van bestemmingdouane-entrepotNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUI.17.I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)30.02I.20. HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Zegelnummer/ContainernummerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voor:Technisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar derde land door de EUDerde landISO-codeI.27. Voor invoer of toelating in de EUI.28. Identificatie van de goederenSoort(wetenschappelijke benaming)Erkenningsnummer van inrichtingenVerwerkingsbedrijf

Deell II: CertificeringLANDBloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruikII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1) , met name artikel 4, lid 1, onder c), artikel 6 en hoofdstuk V van bijlage VIII, gelezen en begrepen heeft, en dat het bloed of de bloedproducten van paardachtigen, als hierboven beschreven, aan de volgende voorwaarden voldoen:II.1. zij bestaan uit bloed of bloedproducten van paardachtigen die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. zij bestaan uitsluitend uit bloed of bloedproducten van paardachtigen die niet voor menselijke of dierlijke consumptie zijn bestemd;II.3. zij zijn afkomstig uit een derde land, gebied of deel daarvan, opgenomen in deel XIII van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1774/2002, waar de volgende ziekten meldingsplichtig zijn: paardenpest, dourine, kwade droes (Burkholderia mallei), paardenencefalomyelitis (alle vormen, met inbegrip van VEE), infectieuze anemie bij paarden, vesiculaire stomatitis, rabiës, antrax;II.4. zij zijn verkregen van bloed dat onder toezicht van een dierenarts is verzameld bij paardachtigen die bij de keuring op het tijdstip van de verzameling geen klinische tekenen van een infectieuze ziekte vertoonden:(2) hetzij [in slachthuizen die zijn erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 (3);](2) of [in slachthuizen die zijn erkend door en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het land van uitvoer;](2) of [in voorzieningen die erkend zijn door en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het land van uitvoer voor de verzameling van bloed van paardachtigen voor de productie van bloedproducten voor technisch gebruik;]II.5. zij zijn verkregen van bloed dat is verzameld bij paardachtigen,II.5.1. die bij de keuring op de datum van de verzameling van het bloed geen klinische tekenen vertoonden van meldingsplichtige ziekten, opgenomen in bijlage A bij Richtlijn 90/426/EEG (4) , en van paardeninfluenza, equiene piroplasmose, equiene rinopneumonitis en equiene virusarteritis, vermeld in punt 4 van artikel 1.2.3. van de Terrestrial Animal Health Code van de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE), uitgave 2009;II.5.2. die gedurende ten minste 30 dagen vóór de datum van en tijdens de verzameling van het bloed zijn gehouden op onder veterinair toezicht staande bedrijven waarvoor geen verbod krachtens artikel 4, lid 5, of beperkingen voor paardenpest krachtens artikel 5 van Richtlijn 90/426/EEG golden;II.5.3. die geen contact hebben gehad met paardachtigen van een bedrijf waarvoor overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Richtlijn 90/426/EEG een verbod om diergezondheidsredenen gold;II.5.4. zij zijn verkregen van bloed dat was verzameld bij paardachtigen waarvoor de periode voor het verbod, als bedoeld in de punten II.5.2. en II.5.3, als volgt is vastgesteld:(2) hetzij [wanneer niet alle op het bedrijf aanwezige dieren van voor de ziekte vatbare soorten zijn geslacht en de ruimten zijn ontsmet, bedroeg de verbodsperiode:in geval van kwade droes (Burkholderia mallei) zes maanden vanaf de datum waarop de met de ziekte besmette paardachtigen geslacht zijn;in geval van paardenencefalomyelitis, alle vormen inclusief Venezolaanse paardenencefalomyelitis, zes maanden vanaf de datum waarop de met de ziekte besmette paardachtigen geslacht zijn;in geval van infectieuze anemie, tot de datum waarop, nadat de besmette dieren zijn geslacht, de resterende dieren negatief hebben gereageerd op twee met een tussenpoos van drie maanden uitgevoerde cogginstests;zes maanden vanaf de datum van het laatste geregistreerde geval van vesiculaire stomatitis;één maand vanaf de datum van het laatste geregistreerde geval van rabiës;15 dagen vanaf de datum van het laatste geregistreerde geval van antrax;](2) of [wanneer alle op het bedrijf aanwezige dieren van de voor de ziekte vatbare soorten zijn geslacht en de ruimten zijn ontsmet, bedraagt de verbodsperiode 30 dagen na de datum waarop de dieren zijn geslacht en de ruimten ontsmet, behalve voor antrax waarvoor de verbodsperiode 15 dagen bedraagt;]

LANDBloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruikII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.6. de bloedproducten zijn afkomstig uit een door de bevoegde autoriteit van het derde land erkend bedrijf dat voldoet aan de specifieke voorwaarden van artikel 17 of 18 van Verordening (EG) nr. 1774/2002.II.7. de bloedproducten moeten zijn geproduceerd met bloed dat voldoet aan de voorwaarden van de punten II.4. en II.5 en(2) hetzij [is geproduceerd met bloed dat is verzameld bij paardachtigen die gedurende een periode van ten minste drie maanden, of sinds hun geboorte als zij minder dan drie maanden oud zijn, vóór de datum van de verzameling zijn gehouden op onder veterinair toezicht staande bedrijven in het land van verzameling, dat gedurende die periode en de periode van de bloedverzameling vrij is geweest van:a) paardenpest gedurende een periode van twee jaar;b) Venezolaanse paardenencefalomyelitis gedurende een periode van ten minste twee jaar;c) kwade droes(2) hetzij [gedurende een periode van drie jaar;](2) of [gedurende een periode van zes maanden waarin de dieren geen klinische tekenen van kwade droes hebben vertoond tijdens de keuring na de slacht in het in II.4 bedoelde slachthuis, inclusief een zorgvuldig onderzoek van de slijmvliezen van de luchtpijp, het strottenhoofd, de neusholten, de sinussen en de vertakkingen ervan, nadat de kop overlangs doormidden is gespleten en het neustussenschot is weggesneden;]d) vesiculaire stomatitis gedurende een periode van zes maanden;](2) or [ten minste één van de volgende behandelingen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid, heeft ondergaan voor de inactivering van mogelijke causatieve pathogenen voor paardenpest, alle vormen van paardenencefalomyelitis, inclusief Venezolaanse paardenencefalomyelitis, infectieuze anemie bij paarden, vesiculaire stomatitis en kwade droes (Burkholderia mallei):(2) hetzij [warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste 3 uur;](2) of [bestraling met 25 kGy gammastralen;](2) of [wijziging van de pH-waarde in pH 5 gedurende 2 uur;](2) of [warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 80 °C;]II.8. alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om besmetting van het bloed en de bloedproducten met ziekteverwekkers tijdens de productie, hantering en verpakking te voorkomen;II.9. het bloed en de bloedproducten zijn verpakt in gesloten, ondoordringbare recipiënten waarop duidelijk de vermelding ”NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE OF DIERLIJKE CONSUMPTIE „is aangebracht en waarop het erkenningsnummer is vermeld van de inrichting waar het bloed is verzameld;II.10. de producten zijn in gesloten opslagplaatsen opgeslagen.OpmerkingenDeel I:Vak I.6: in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.Vak I.12: plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen); in geval van overslag moet informatie worden verstrekt.Vak I.23: voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.Vak I.26 en I.27: invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Vak I.28: verwerkingsbedrijf: adres en veterinair controlenummer van de geregistreerde verzamelinrichting.

LANDBloed en bloedproducten van paardachtigen voor technisch gebruikII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.Deel II:(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.(4) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42.De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Opmerking voor de in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending tot in de grensinspectiepost vergezellen.Officiële dierenartsNaam (in blokletters):Hoedanigheid en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M9

HOOFDSTUK 4 (B)Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde bloedproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoederI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDBloedproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven bloedproducten:II.1. bestaan uit bloedproducten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaan uit bloedproducten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd;II.3. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd;II.4. uitsluitend vervaardigd (afkomstig) zijn van de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [bloed van geslachte dieren dat overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd is;](2) en/of [bloed van geslachte dieren dat ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertoont en dat afkomstig is van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;]II.5. zijn behandeld:(2) hetzij [volgens verwerkingsmethode … (3), zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002,](2) of [volgens een methode en parameters die ervoor zorgen dat het product voldoet aan de microbiologische normen van bijlage VII, hoofdstuk I, punt 10, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002,]om ziekteverwekkers te doden;II.6. de bevoegde autoriteit heeft onmiddellijk vóór de verzending een aselect monster onderzocht en heeft vastgesteld dat het aan de volgende normen voldoet (4):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.7. het eindproduct is:(2) hetzij [in nieuwe of gesteriliseerde zakken verpakt;](2) of [in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel,]en is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”II.8. het eindproduct is in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.9. het product is gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat het na de behandeling met ziekteverwekkers wordt besmet.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.11.91 of 05.11.99.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) De gebruikte methode (1 tot en met 5 of 7) invullen.(4) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M;c = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M13

HOOFDSTUK 4 (C)

Deel I: Gegevens betreffende de zendingGezondheidscertificaatVoor onbehandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de vervaardiging van technische producten, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1 VerzenderNaamAdresTel.I.2 Referentienummer certificaatI.2.aI.3 Bevoegde centrale autoriteitI.4 Bevoegde lokale autoriteitI.5 GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.I.6 Voor de zending in EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.I.7 Land van oorsprongISO-codeI.8 Regio van oorsprongCodeI.9 Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11 Plaats van oorsprong/Plaats van de vangstNaamErkenningsnummerAdresI.12 Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13 Plaats van ladingI.14 Datum van vertrekI.15 VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16 Grensinspectiepost van binnenkomst in EUI.17I.18 Omschrijving van de goederenI.19 Productcode (GN-code)30.02I.20 Aantal/HoeveelheidI.21 Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22 Aantal verpakkingenI.23 Nr. zegel en nr. containerI.24 Aard van de verpakkingI.25 Goederen gecertificeerd voorTechnisch gebruikI.26 Voor doorvoer naar derde land door EUDerde landISO-codeI.27 Voor invoer of toelating in EUI.28 Identificatie van de goederenSoort(Wetenschappelijke benaming)Aard van de goederenErkenningsnummer van inrichtingenVerwerkingsbedrijfPartijnummer

Deel II: CertificeringLANDOnbehandelde bloedproducten, met uitzonderingvan die van paardachtigen, voor technische productenII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), met name artikel 4, lid 1, onder c), artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk IV, gelezen en begrepen heeft, en dat:II.1. de hierboven beschreven bloedproducten bestaan uit bloedproducten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen:II.2. zij bestaan uitsluitend uit bloedproducten die niet voor menselijke consumptie of diervoeding bestemd zijn;II.3. zij zijn uitsluitend met de volgende dierlijke bijproducten vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (2) door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, of in de verzamelinrichting:(2) hetzij [ — bloed van geslachte dieren dat overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd is; ](2) en/of [ — bloed van geslachte dieren dat ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertoont en dat afkomstig is van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie; ](2) en/of [ — bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht overeenkomstig de communautaire wetgeving; ](2) en/of [ — bloed en bloedproducten afkomstig van levende dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via die producten op mens of dier overdraagbare ziekte; ]II.4. het bloed waarmee deze producten zijn vervaardigd, is verzameld:(2) hetzij [ in overeenkomstig de communautaire wetgeving erkende slachthuizen, ](2) of [ in slachthuizen die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit, ](2) of [ bij levende dieren in voorzieningen die door de bevoegde autoriteit van het derde land zijn erkend en onder toezicht staan van die autoriteit; ](2) [II.5. in geval van bloedproducten die zijn afgeleid van dieren die behoren tot de orden Artiodactyla, Perissodactyla en Proboscidea, met inbegrip van kruisingen daarvan, zijn de producten afkomstig van:II.5.1. een land waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van runderpest, „peste des petits ruminants” en riftdalkoorts is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekten is uitgevoerd;(2) [II.5.2. hetzij [ het grondgebied van een land of een deel daarvan met code … (3) waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van mond-en-klauwzeer is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekte is uitgevoerd; ](2) [II.5.2. of [ het grondgebied van een land of een deel daarvan met code … (3) waar gedurende een periode van 12 maanden geen geval van mond-en-klauwzeer is geconstateerd en waar gedurende een periode van ten minste 12 maanden inentingsprogramma's tegen mond-en-klauwzeer bij als landbouwhuisdier gehouden herkauwers officieel zijn uitgevoerd en gecontroleerd (4) ] ](2) [II.5.3. Bovendien in geval van andere dieren dan Suidae en Tayassuidae:(2) hetzij [ in het land of het deel van het land van oorsprong is gedurende een periode van 12 maanden geen geval van vesiculaire stomatitis of bluetongue (2) (inclusief de aanwezigheid van seropositieve dieren) geconstateerd en is gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekten uitgevoerd; ](2) of [ in het land of het deel van het land van oorsprong zijn voor vesiculaire stomatitis en bluetongue (2) seropositieve dieren aanwezig (4); ](2) [II.5.4. Bovendien in geval van Suidae en Tayassuidae:[II.5.4.1. [ in het land of het deel van het land van oorsprong is gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen geval van vesiculaire varkensziekte, klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest geconstateerd en is gedurende een periode van ten minste 12 maanden bij de vatbare soorten geen inenting tegen die ziekten uitgevoerd; ](2) [II.5.4.2. hetzij [ in het land of het deel van het land van oorsprong is gedurende een periode van 12 maanden geen geval van vesiculaire stomatitis (inclusief de aanwezigheid van seropositieve dieren) geconstateerd en is gedurende een periode van ten minste 12 maanden geen inenting tegen deze ziekte uitgevoerd; ]

LANDOnbehandelde bloedproducten, met uitzonderingvan die van paardachtigen, voor technische productenII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.(2) [II.5.4.2. of [ in het land of het deel van het land van oorsprong zijn voor vesiculaire stomatitis seropositieve dieren aanwezig (4), ] ](2) [II.6. in geval van bloedproducten die zijn afgeleid van pluimvee of andere vogelsoorten zijn de dieren en de producten afkomstig van het gebied van een land of deel van een land met code … (5) ]dat vrij is van de ziekte van Newcastle en hoogpathogene aviaire influenza als omschreven in de Gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial Animal Health Code) van de OIE;dat gedurende de laatste 12 maanden geen inenting tegen aviaire influenza heeft uitgevoerd;waar de dieren waarvan de producten zijn afgeleid niet zijn ingeënt tegen de ziekte van Newcastle met vaccins die zijn bereid uit een initiële stam van de ziekte van Newcastle met een hogere pathogeniciteit dan lentogene virusstammen; ]II.7. de producten:(2) hetzij [ zijn verpakt in nieuwe of gesteriliseerde zakken of flessen; ](2) of [ zijn in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel; ]op de buitenverpakking of containers zijn etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE OF DIERVOEDING” aangebracht;II.8. de producten zijn in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.9. de producten zijn gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat zij tijdens het vervoer met ziekteverwekkers wordt besmet.NotenDeel I:Vak I.6: in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.Vak I.12: plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.Vak I.15: registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen); in geval van overslag moet informatie worden verstrekt.Vak I.23: voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.Vak I.26 en I.27: invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Deel II:(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Gebiedscode als vermeld in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG.(4) De producten moeten na de in Richtlijn 97/78/EG bedoelde grenscontrole en overeenkomstig de eisen van artikel 8, lid 4, van die richtlijn, direct naar het technische bedrijf van bestemming worden vervoerd.(5) Gebiedscode als vermeld in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 2006/696/EG.De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Opmerking voor de in de Europese Gemeenschap voor de zending verantwoordelijke persoon: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Hoedanigheid en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M16

HOOFDSTUK 4 (D)

Gezondheidscertificaat

Voor behandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor de vervaardiging van technische producten, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese Unie

Deel I: Gegevens betreffrende de zendingLAND:Veterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1. VerzenderNaamAdresTel.I.2. Referentienummer certificaatI.2.aI.3. Bevoegde centrale autoriteitI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.I.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongNaamErkenningsnummerAdresI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUI.17.I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)30.02I.20. HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Zegelnummer/ContainernummerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voor:Technisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar derde land door de EUDerde landISO-codeI.27. Voor invoer of toelating in de EUI.28. Identificatie van de goederenSoort(wetenschappelijke benaming)Aard van de goederenErkenningsnummer van inrichtingenVerwerkingsbedrijftPartijnummer

Deel II: CertificeringLANDBehandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor technische productenII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), met name artikel 4, lid 1, onder c), artikel 6 en hoofdstuk IV van bijlage VIII, gelezen en begrepen heeft, en dat:II.1. de hierboven beschreven bloedproducten bestaan uit bloedproducten die voldoen aan de onderstaande eisen:II.2. zij bestaan uitsluitend uit bloedproducten die niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemd zijn;II.3. zij zijn uitsluitend met de volgende dierlijke bijproducten vervaardigd en zijn opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 18 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (2) door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en onder het toezicht daarvan staat, of in de verzamelinrichting:(2) hetzij [– bloed van geslachte dieren dat overeenkomstig de EU-wetgeving geschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd is;](2) en/of [– bloed van geslachte dieren dat ongeschikt is verklaard voor menselijke consumptie, maar dat geen tekenen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertoont en dat afkomstig is van karkassen die overeenkomstig de EU-wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [– bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de EU-wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [– bloed en bloedproducten afkomstig van levende dieren die geen klinische tekenen vertoonden van een via deze producten op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.4. het bloed waarmee deze producten zijn vervaardigd, is verzameld:(2) hetzij [in overeenkomstig de EU-wetgeving erkende slachthuizen;](2) of [in slachthuizen die zijn erkend door en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het derde land;](2) of [bij levende dieren in voorzieningen die zijn erkend door en onder het toezicht staan van de bevoegde autoriteit van het derde land;](2) [II.5. in geval van bloedproducten die zijn afgeleid van de taxa Artiodactyla, Perissodactyla en Proboscidea, met inbegrip van kruisingen daarvan, met uitzondering van Suidae en Tayassuidae, de producten één van de volgende behandelingen hebben ondergaan om de afwezigheid van ziekteverwekkers van mond-en-klauwzeer, vesiculaire stomatitis, runderpest, „peste des petits ruminants”, riftdalkoorts en bluetongue te garanderen:(2) hetzij [warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste drie uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;](2) of [bestraling met 25 kGy gammastralen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;](2) of [verlaging van de pH-waarde tot pH 5 gedurende twee uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;](2) of [warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 80 °C, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;]](2) [II.6. in geval van bloedproducten die zijn afgeleid van Suidae, Tayassuidae, pluimvee en andere vogelsoorten hebben de producten één van de volgende behandelingen ondergaan om de afwezigheid van ziekteverwekkers van de volgende ziekten te garanderen: mond-en-klauwzeer, vesiculaire stomatitis, vesiculaire varkensziekte, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, de ziekte van Newcastle en hoogpathogene aviaire influenza, naargelang de soort;(2) hetzij [warmtebehandeling bij een temperatuur van 65 °C gedurende ten minste drie uur, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;](2) of [bestraling met 25 kGy gammastralen, gevolgd door een test op de doeltreffendheid;](2) of [warmtebehandeling tot een kerntemperatuur van ten minste 80 °C voor Suidae/Tayassuida (2) en ten minste 70 °C voor pluimvee en andere vogelsoorten (2), gevolgd door een test op de doeltreffendheid.]](2) [II.7. in geval van bloedproducten die zijn afgeleid van andere soorten dan die vermeld onder II.5 en II.6 hebben de producten de volgende behandeling ondergaan (aangeven welke): …;]II.8. de producten zijn:(2) hetzij [verpakt in nieuwe of gesteriliseerde zakken of flessen;]

LANDBehandelde bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor technische productenII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.(2) of [in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd ontsmettingsmiddel;]op de buitenverpakking of containers zijn etiketten met de vermelding “NIET VOOR MENSELIJKE OF DIERLIJKE CONSUMPTIE” aangebracht;II.9. de producten zijn in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.10. voor de producten zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat zij na behandeling met ziekteverwekkers worden besmet.OpmerkingenDeel I:Vak I.6: in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.Vak I.12: plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in daartoe erkende vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen); in geval van overslag moet informatie worden verstrekt.Vak I.23: voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.Vak I.26 en I.27: invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Deel II:(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Opmerking voor de in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending tot in de grensinspectiepost vergezellen.Officiële dierenartsNaam (in blokletters):Hoedanigheid en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M9

HOOFDSTUK 5 (A)Gezondheidscertificaatvoor verse of gekoelde huiden van hoefdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17. CITES-nr(s)Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijfNettogewicht(Wetenschappelijke benaming)

LANDVerse of gekoelde huiden van hoefdierenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk VI, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven huiden:II.1. zijn verkregen van dieren die (2):a) zijn geslacht en waarvan de karkassen overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, ofb) zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;II.2. afkomstig zijn uit een land of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, uit een deel van een land waaruit de invoer van alle categorieën vers vlees van de betrokken diersoorten is toegestaan en dat:a) ten minste de laatste twaalf maanden vóór verzending vrij was van de volgende ziekten (3):[— klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest,][— runderpest,]enb) de laatste twaalf maanden vóór de verzending vrij was van mond-en-klauwzeer en waar in de laatste twaalf maanden vóór verzending niet tegen mond-en-klauwzeer is ingeënt (3);II.3. zijn verkregen van:[dieren die ten minste de laatste drie maanden vóór het slachten of sedert hun geboorte indien zij jonger waren dan drie maanden, hebben verbleven op het grondgebied van het land van oorsprong;][indien het om huiden van tweehoevigen gaat, dieren van bedrijven waar zich in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km in de laatste 30 dagen geen enkel geval van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan;][indien het om huiden van varkens gaat, dieren van bedrijven waar zich in de laatste 30 dagen geen enkele uitbraak van vesiculaire varkensziekte en in de laatste 40 dagen geen enkele uitbraak van klassieke varkenspest of van Afrikaanse varkenspest heeft voorgedaan en waaromheen zich in een gebied met een straal van 10 km in de laatste 30 dagen geen enkel geval van bovengenoemde ziekten heeft voorgedaan;][dieren die in de laatste 24 uur vóór het slachten in het slachthuis zijn gekeurd, waarbij geen symptomen van [mond-en-klauwzeer], [runderpest], [klassieke varkenspest], [Afrikaanse varkenspest] of [vesiculaire varkensziekte] (3) zijn geconstateerd;]II.4. zijn gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat ze opnieuw met ziekteverwekkers worden besmet.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 41.01, 41.02 of 41.03.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Voor de diersoort in kwestie niet relevante ziekten doorhalen.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 5 (B)Gezondheidscertificaatvoor behandelde huiden van hoefdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17. CITES-nr(s).Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijfNettogewicht(Wetenschappelijke benaming)

LANDBehandelde huiden van hoefdierenDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk VI, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven huiden:II.1. zijn verkregen van dieren die (2):a) zijn geslacht en waarvan de karkassen overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, ofb) zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht, ofc) geen klinische symptomen van een op mens of dier overdraagbare ziekte vertoonden en niet geslacht zijn om een epizoötie uit te roeien;(2) hetzij [II.2 zijn verkregen van dieren die afkomstig zijn uit een derde land of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, een deel van een derde land, dat is opgenomen in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (3) waaruit de invoer van vers vlees van de betrokken diersoorten is toegestaan en:(2) hetzij [gedroogd zijn;](2) of [gedurende minimaal 14 dagen vóór de verzending nat of droog zijn gezouten;](2) of [op … (datum) droog of nat zijn gezouten en volgens de verklaring van de vervoerder zo lang per schip zullen worden vervoerd dat de huiden bij aankomst bij de EG-grensinspectiepost ten minste 14 dagen zijn gezouten;](2) of [gedurende zeven dagen zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd;](2) of [op … (datum) zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd en volgens de verklaring van de vervoerder zo lang per schip zullen worden vervoerd dat de huiden bij aankomst bij de EG-grensinspectiepost ten minste zeven dagen zijn gezouten;]](2) of [II.2. zijn verkregen van dieren die afkomstig zijn uit een derde land of, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, een deel van een derde land, dat is opgenomen in deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG waaruit de invoer van vers vlees van de betrokken diersoorten NIET is toegestaan en:(2) hetzij [gedurende zeven dagen zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd;](2) of [op … (datum) zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd en volgens de verklaring van de vervoerder zo lang per schip zullen worden vervoerd dat de huiden bij aankomst bij de EG-grensinspectiepost ten minste zeven dagen zijn gezouten;](2) of [gedurende 42 dagen zijn gedroogd bij een temperatuur van ten minste 20 °C;]]II.3. de zending is niet in aanraking geweest met andere producten van dierlijke oorsprong of met levende dieren die verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte zouden kunnen veroorzaken.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 41.01, 41.02 of 41.03.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 5 (C)Officiële verklaringvoor behandelde huiden van herkauwers en van paardachtigen, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (1) de Europese Gemeenschap, die vóór de invoer gedurende 21 dagen apart gehouden zijn of gedurende 21 dagen zonder onderbreking worden vervoerdLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17. CITES-nr(s).Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortVerwerkingsbedrijfNettogewicht(Wetenschappelijke benaming)

LANDBehandelde huiden van herkauwers en paardachtigen die vóór de invoer gedurende 21 dagen apart gehouden zijn of gedurende 21 dagen zonder onderbreking worden vervoerdDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. VerklaringOndergetekende verklaart dat de hierboven omschreven huiden:II.1. zijn verkregen van dieren die (1):a) zijn geslacht en waarvan de karkassen overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, ofb) zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht, ofc) geen klinische symptomen van een op mens of dier overdraagbare ziekte vertoonden en niet geslacht zijn om een epizoötie uit te roeien;II.2. en dat zij:(1) hetzij [gedroogd zijn;](1) of [gedurende minimaal 14 dagen vóór de verzending nat of droog zijn gezouten;](1) of [gedurende zeven dagen zijn gezouten met zeezout waaraan 2 % natriumcarbonaat is toegevoegd;]II.3. niet in aanraking zijn geweest met andere producten van dierlijke oorsprong of met levende dieren die verspreiding van een ernstige overdraagbare ziekte zouden kunnen veroorzaken;(1) hetzij [II.4. na de in punt II.2 beschreven behandeling gedurende 21 dagen onmiddellijk vóór de verzending onder officieel toezicht apart gehouden zijn;](1) of [II.4. volgens de verklaring van de vervoerder gedurende ten minste 21 dagen zullen worden vervoerd.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 41.01, 41.02 of 41.03.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Deel II(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Deze verklaring is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 6 (A)Gezondheidscertificaatvoor behandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden bestaan, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17. CITES-nr(s).Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal / HoeveelheidI.21.I.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voorAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenSoortAard van de goederenAantal verpakkingen(Wetenschappelijke benaming)

LANDBehandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden bestaanDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven jachttrofeeën:II.1. onmiddellijk na de behandeling, zonder in contact te komen met andere producten van dierlijke oorsprong waardoor zij kunnen worden verontreinigd, verpakt zijn in individuele, doorzichtige en gesloten verpakkingen om elke verontreiniging achteraf te voorkomen;(2) hetzij [II. 2 in het geval van jachttrofeeën die uitsluitend uit huiden bestaan:(2) hetzij [gedroogd zijn;](2) of [gedurende minimaal 14 dagen vóór verzending nat of droog zijn gezouten;](2) of [op …… (datum) droog of nat zijn gezouten en volgens de verklaring van de vervoerder zo lang per schip zullen worden vervoerd dat de huiden bij aankomst bij de EG-grensinspectiepost ten minste 14 dagen zijn gezouten;]](2) of [II.2 in het geval van jachttrofeeën die uitsluitend uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien of tanden bestaan:a) zo lang in kokend water zijn gedompeld dat alle andere stoffen dan beenderen, hoorn, hoeven, klauwen, geweien en tanden verwijderd zijn, enb) wat de delen betreft die uit been bestaan, zijn ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd product, met name waterstofperoxide.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.05, 05.06, 05.07 of 97.05.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: één of meer van de volgende mogelijkheden aangeven: [beenderen], [horens], [hoeven], [klauwen], [geweien], [tanden ] of [huiden].Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 6 (B)Gezondheidscertificaatvoor jachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uit onbehandelde volledige anatomische delen bestaan, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17. CITES-nr(s)Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal / HoeveelheidI.21.I.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voorAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenSoortAantal verpakkingen(Wetenschappelijke benaming)

LANDJachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uit onbehandelde volledige anatomische delen bestaanDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven jachttrofeeën:(2) hetzij [II.1 voor jachttrofeeën van evenhoevigen, met uitzondering van varkens:a) … (gebied) was de laatste twaalf maanden vrij van mond-en-klauwzeer en runderpest en in die periode is tegen geen van deze ziekten ingeënt, enb) de hierboven beschreven jachttrofeeën:i) zijn afkomstig van dieren die gedood zijn op het grondgebied van bovengenoemd gebied, waaruit vers vlees van de betreffende, voor de betrokken ziekten vatbare soorten huisdieren naar de Gemeenschap mag worden uitgevoerd en waar de laatste 60 dagen geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen wegens uitbraken van een ziekte waarvoor het wild vatbaar is, van kracht waren, enii) zijn afkomstig van dieren die gedood zijn op ten minste 20 km afstand van de grens met een ander derde land of deel van een derde land waaruit onbehandelde jachttrofeeën van andere evenhoevigen dan varkens niet naar de Gemeenschap mogen worden uitgevoerd;](2) of [II.1 voor jachttrofeeën van wilde varkens:a) … (gebied) was de laatste twaalf maanden vrij van klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekte, mond-en-klauwzeer en besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) en in die periode is tegen geen van deze ziekten ingeënt, enb) de hierboven beschreven jachttrofeeën:i) zijn afkomstig van dieren die gedood zijn in bovengenoemd gebied, waaruit vers vlees van de betreffende, voor de betrokken ziekten vatbare soorten huisdieren naar de Gemeenschap mag worden uitgevoerd en waar de laatste 60 dagen geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen wegens uitbraken van een ziekte waarvoor varkens vatbaar zijn, van kracht waren, enii) zijn afkomstig van dieren die gedood zijn op ten minste 20 km afstand van de grens met een ander derde land of deel van een derde land waaruit onbehandelde jachttrofeeën van wilde varkens niet naar de Gemeenschap mogen worden uitgevoerd;](2) of [II.1 voor jachttrofeeën van eenhoevigen: de hierboven beschreven jachttrofeeën zijn afkomstig van eenhoevig wild dat gedood is op het grondgebied van bovengenoemd land van uitvoer;](2) of [II.1 voor jachttrofeeën van vederwild:a) … (gebied) is vrij van hoogpathogene aviaire influenza en de ziekte van Newcastle, enb) bovengenoemde jachttrofeeën zijn afkomstig van vederwild dat gedood is in bovengenoemd gebied, waar de laatste 30 dagen geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen wegens uitbraken van een ziekte waarvoor vederwild vatbaar is, van kracht waren.]II.2. De hierboven beschreven jachttrofeeën zijn, zonder in contact te komen met andere producten van dierlijke oorsprong waardoor zij kunnen worden verontreinigd, verpakt in individuele, doorzichtige en gesloten verpakkingen om verontreiniging achteraf te voorkomen.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.05, 05.06 of 05.07.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 7 (A)Gezondheidscertificaatvoor varkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die vrij zijn van Afrikaanse varkenspest, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)05.02I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenAantal verpakkingenErkenningsnummer van de inrichtingenVerwerkingsbedrijfNettogewicht

LANDVarkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die vrij zijn van Afrikaanse varkenspestDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart het volgende:II.1. het hierboven beschreven varkenshaar is verkregen van varkens die afkomstig zijn uit het land van oorsprong en daar in een slachthuis zijn geslacht;II.2. de varkens waarvan het varkenshaar verkregen is, vertoonden bij de keuring bij het slachten geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten en zijn niet geslacht om een epizoötie uit te roeien;II.3. het land van oorsprong of, in geval van officiële regionalisering volgens de communautaire wetgeving, het gebied van oorsprong was ten minste de laatste twaalf maanden vrij van Afrikaanse varkenspest;II.4. het varkenshaar is droog en is zorgvuldig verpakt.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: adres en veterinair controlenummer van de geregistreerde inrichting.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 7 (B)Gezondheidscertificaatvoor varkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die niet vrij zijn van Afrikaanse varkenspest, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)05.02I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenAantal verpakkingenErkenningsnummer van de inrichtingenVerwerkingsbedrijfNettogewicht

LANDVarkenshaar uit derde landen of delen van derde landen die niet vrij zijn van Afrikaanse varkenspestDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart het volgende:II.1. het hierboven beschreven varkenshaar is verkregen van varkens die afkomstig zijn uit het land van oorsprong en daar in een slachthuis zijn geslacht;II.2. de varkens waarvan het varkenshaar verkregen is, vertoonden bij de keuring bij het slachten geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten en zijn niet geslacht om een epizoötie uit te roeien;II.3. het bovengenoemde varkenshaar is:(2) hetzij [gekookt;](2) of [gekleurd;](2) of [gebleekt;]II.4. het varkenshaar is droog en is zorgvuldig verpakt.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: adres en veterinair controlenummer van de geregistreerde inrichting.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 8Gezondheidscertificaatvoor dierlijke bijproducten (*) voor technisch gebruik, bestemd voor verzending naar of doorvoer (3) door de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamAdresAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voortechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDDierlijke bijproducten voor technisch gebruikDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.1. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven dierlijke bijproducten:II.1.1. bestaan uit dierlijke bijproducten die voldoen aan de onderstaande veterinairrechtelijke voorschriften;II.1.2. op het grondgebied van … (2) zijn verkregen van dieren die:(3) hetzij [a) sedert hun geboorte of ten minste gedurende de laatste drie maanden vóór het slachten op dit grondgebied hebben verbleven;](3) of [b) op dit grondgebied in het wild zijn gedood (4);]II.1.3. zijn verkregen van dieren die:(3) hetzij [a) komen van bedrijven:i) waar zich, bij de voor de ziekte vatbare soorten, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van runderpest, vesiculaire varkensziekte, de ziekte van Newcastle of hoogpathogene aviaire influenza heeft voorgedaan, waar zich in de laatste 40 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van klassieke varkenspest of Afrikaanse varkenspest heeft voorgedaan, en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 10 km, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van deze ziekten heeft voorgedaan, enii) waar zich in de laatste 60 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan en waaromheen zich, in een gebied met een straal van 25 km, in de laatste 30 dagen geen enkel(e) geval/uitbraak van mond-en-klauwzeer heeft voorgedaan, enb) die:i) niet zijn gedood om een epizoötie uit te roeien;ii) gedurende ten minste 40 dagen vóór de verzending op het bedrijf van oorsprong zijn gebleven en rechtstreeks naar het slachthuis zijn vervoerd, zonder dat zij in contact gekomen zijn met andere dieren die niet aan dezelfde gezondheidseisen voldeden, eniii) in de laatste 24 uur vóór het slachten in het slachthuis zijn gekeurd, zonder dat daarbij symptomen zijn geconstateerd van de bovengenoemde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn;iv) in het slachthuis, tot het tijdstip waarop ze zijn geslacht of gedood, zijn behandeld overeenkomstig Richtlijn 93/119/EG van de Raad (PB L 340 van 31.12.1993, blz. 21) betreffende dierenwelzijn;](3) of [a) in het wild zijn gevangen en gedood in een gebied:i) waar zich in een straal van 25 km geen enkel(e) geval/uitbraak heeft voorgedaan van de volgende ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn: mond-en-klauwzeer, runderpest, de ziekte van Newcastle en hoogpathogene aviaire influenza in de laatste 30 dagen en klassieke en Afrikaanse varkenspest in de laatste 40 dagen, enii) dat is gelegen op meer dan 20 km van de grens met een ander land of een deel daarvan waaruit dit materiaal in die periode niet naar de Europese Gemeenschap mag worden uitgevoerd, enb) binnen twaalf uur na het doden zijn weggevoerd om te worden gekoeld, hetzij naar een verzamelcentrum en onmiddellijk daarna naar een erkende wildverwerkingsinrichting, hetzij rechtstreeks naar een wildverwerkingsinrichting;]II.1.4. zijn verkregen in een inrichting waaromheen zich in de laatste 30 dagen in een straal van 10 km geen enkel(e) geval/uitbraak heeft voorgedaan van de in punt II.1.3 genoemde ziekten waarvoor de dieren vatbaar zijn, of waar, indien zich toch een ziektegeval heeft voorgedaan, de toestemming om voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde grondstoffen te bewerken pas is gegeven nadat al het vlees was verwijderd en de inrichting volledig was gereinigd en ontsmet onder controle van een officiële dierenarts;II.1.5. zijn verkregen en bereid zonder contact met ander materiaal dat niet aan bovengenoemde eisen voldoet, en zijn gehanteerd met de nodige voorzorgen om besmetting met ziekteverwekkers te voorkomen;II.1.6. zijn verpakt in een nieuwe, lekvrije verpakking en in officieel verzegelde recipiënten met een etiket waarop „GRONDSTOFFEN, UITSLUITEND VOOR DE VERVAARDIGING VAN TECHNISCHE PRODUCTEN” en de naam en het adres van het bedrijf van bestemming in de Europese Unie zijn vermeld;II.1.7. uitsluitend bestaan uit de volgende dierlijke bijproducten:(3) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](3) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](3) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](3) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (5), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](3) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;]

(3) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](3) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](3) en/of [— pels afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.1.8. op het bedrijf van oorsprong zijn diepgevroren of overeenkomstig de communautaire wetgeving op een zodanige wijze zijn bewaard dat zij van de verzending tot de levering aan het bedrijf van bestemming niet kunnen bederven.(3) (6) [II.2. Specifieke voorschriften(3) (7) II.2.1. De bijproducten in deze zending zijn afkomstig van dieren die zijn verkregen op het in punt II.1.2 genoemde grondgebied, waar regelmatig vaccinatieprogramma’s tegen mond-en-klauwzeer bij als huisdier gehouden runderen worden uitgevoerd en officieel worden gecontroleerd.(3) (8) II.2.2. De bijproducten in deze zending bestaan uit dierlijke bijproducten verkregen van slachtafvallen of ontbeend vlees.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.11.91, 05.11.99 of 30.01.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: adres en veterinair controlenummer van de erkende inrichting.Deel II(*) Met uitzondering van rauw bloed, rauwe melk, huiden van hoefdieren of herkauwers en varkenshaar (zie de desbetreffende specifieke certificaten voor de invoer van deze producten), alsook wol, haar, veren of delen van veren.(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Naam en ISO-code van het land van uitvoer zoals vastgesteld in:— deel 1 van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15),— de bijlage bij Beschikking 94/984/EG van de Commissie (PB L 378 van 31.12.1994, blz. 11), en— de bijlage bij Beschikking 2000/585/EG van de Commissie (PB L 251 van 6.10.2000, blz. 1).Ook de ISO-regionalisatiecode in deze bijlage (indien van toepassing op de vatbare soort in kwestie) moet worden vermeld.(3) Doorhalen wat niet van toepassing is.(4) Alleen voor landen waaruit vlees van vrij wild voor menselijke consumptie van dezelfde diersoort in de Europese Gemeenschap mag worden ingevoerd.(5) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.(6) Deze aanvullende garanties moeten worden verstrekt indien het materiaal van herkauwend vee afkomstig is uit het grondgebied of een deel van het grondgebied van een land in Zuid-Amerika of zuidelijk Afrika waaruit alleen gerijpt en ontbeend vers vlees van herkauwend vee voor menselijke consumptie naar de Europese Gemeenschap mag worden uitgevoerd. In het geval van slachtafvallen zijn alleen opgemaakte slachtafvallen van herkauwend vee toegestaan waaruit de beenderen, het kraakbeen, de trachea en de hoofdbronchiën, de lymfeklieren en het daaraan vastzittend bindweefsel, vet en mucus volledig zijn verwijderd. Hele kauwspieren van runderen, ingesneden overeenkomstig bijlage I, hoofdstuk VIII, punt 41, onder a), bij Richtlijn 64/433/EEG van de Raad (PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64), zijn ook toegestaan.(7) Alleen voor bepaalde landen in Zuid-Amerika.(8) Alleen voor bepaalde landen in Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 9Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor technisch gebruik kan worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8.I.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.25. Goederen gecertificeerd voorI.24. Aard van de verpakkingdiervoedertechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer

LANDVisolie die als voedermiddel of voor technisch gebruik kan worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven visolie:II.1. bestaat uit visolie die voldoet aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaat uit visolie die niet voor menselijke consumptie is bestemd;II.3. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd;II.4. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— voormalige voedingsmiddelen afkomstig van vis, met uitzondering van keukenafval en etensresten (3), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;]II.5. de visolie:a) is overeenkomstig bijlage VII, hoofdstuk IV, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 behandeld om ziekteverwekkers te doden;b) is niet in contact gekomen met andere soorten olie, zoals gesmolten vet van andere diersoorten, en(2) hetzij [c) is in nieuwe of gereinigde recipiënten verpakt met de nodige voorzorgen om besmetting te voorkomen,](2) of [c) in geval van bulkvervoer zijn de leidingen, pompen, bulktanks en alle bulkcontainers of tankwagens die worden gebruikt om het product van het productiebedrijf hetzij rechtstreeks naar het schip of naar opslagtanks op het land, hetzij rechtstreeks naar inrichtingen, te vervoeren, vóór gebruik geïnspecteerd en schoon bevonden,]en is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 15.04 of 15.18.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 10 (A)Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet dat als voedermiddel of voor technisch gebruik kan worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (4) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8.I.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal / HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDNiet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet dat als voedermiddel of voor technisch gebruik kan worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat het hierboven beschreven gesmolten vet:II.1. bestaat uit gesmolten vet dat voldoet aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. bestaat uit gesmolten vet dat niet voor menselijke consumptie is bestemd;II.3. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 of bijlage C, hoofdstuk II, bij Richtlijn 77/99/EEG van de Raad (2) of bijlage 1, hoofdstuk 9, bij Richtlijn 92/118/EEG van de Raad (3) door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(4) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](4) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](4) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](4) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](4) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](4) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (5), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](4) en/of [— melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](4) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](4) en/of [— bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](4) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.5. gesmolten vet van herkauwers is dat op een zodanige wijze is gezuiverd dat het maximumgehalte aan nog resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt;II.6. gesmolten vet is:a) dat overeenkomstig bijlage VII, hoofdstuk IV, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 of overeenkomstig Richtlijn 77/99/EEG of Richtlijn 92/118/EEG is behandeld om ziekteverwekkers te doden, en(4) hetzij [b) dat in nieuwe of gereinigde recipiënten is verpakt met de nodige voorzorgen om besmetting te voorkomen,](4) of [b) waarvoor in geval van bulkvervoer de leidingen, pompen, bulktanks en alle bulkcontainers of tankwagens die worden gebruikt om het product van het productiebedrijf hetzij rechtstreeks naar het schip of naar opslagtanks op het land, hetzij rechtstreeks naar inrichtingen, te vervoeren, vóór gebruik geïnspecteerd en schoon bevonden zijn,]en dat is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”.

NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 of 15.18.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.(3) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.(4) Doorhalen wat niet van toepassing is.(5) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 10 (B)Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor technisch gebruik, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodeTel.PostcodeTel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8.I.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voortechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDGesmolten vet voor technisch gebruikDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat het hierboven beschreven gesmolten vet:II.1. bestaat uit gesmolten vet dat voldoet aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. bestaat uit gesmolten vet dat niet voor menselijke consumptie of diervoeding is bestemd;II.3. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [categorie 2-materiaal (3);](2) of [een mengsel van categorie 2-materiaal en categorie 3-materiaal (4);]II.5. gesmolten vet van herkauwers is dat op een zodanige wijze is gezuiverd dat het maximumgehalte aan nog resterende onoplosbare onzuiverheden niet meer dan 0,15 gewichtsprocent bedraagt;II.6. gesmolten vet is:a) dat overeenkomstig bijlage VII, hoofdstuk XII, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002 is behandeld om ziekteverwekkers te doden, en(2) hetzij [b) in nieuwe of gereinigde recipiënten is verpakt met de nodige voorzorgen om besmetting te voorkomen,](2) of [b) waarvoor in geval van bulkvervoer de leidingen, pompen, bulktanks en alle bulkcontainers of tankwagens die worden gebruikt om het product van het productiebedrijf hetzij rechtstreeks naar het schip of naar opslagtanks op het land, hetzij rechtstreeks naar inrichtingen, te vervoeren, vóór gebruik geïnspecteerd en schoon bevonden zijn,]en dat is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE OF DIERVOEDING”.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 of 15.18.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Lijst van categorie 2-materiaal:a) al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van andere slachthuizen dan die welke onder artikel 4, lid 1, onder d), vallen, of van categorie 2-verwerkingsbedrijven, met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven;b) producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van diergeneesmiddelen en contaminanten zoals bedoeld in groep B, punten 1 en 2, van bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG van de Raad (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10), indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving toegestane niveau overschrijden;c) andere producten van dierlijke oorsprong dan categorie 1-materiaal, ingevoerd uit derde landen, die tijdens de in de communautaire wetgeving voorgeschreven controle niet blijken te voldoen aan de veterinaire voorschriften voor invoer in de Gemeenschap, tenzij zij worden teruggezonden of tenzij de invoer ervan is toegestaan onder beperkende voorwaarden die in communautaire wetgeving zijn vastgesteld;

d) andere dieren en delen van dieren dan bedoeld in artikel 4, die anders dan door slachting voor menselijke consumptie sterven, met inbegrip van dieren die worden gedood om een epizoötie uit te roeien;e) mengsels van categorie 2-materiaal met categorie 3-materiaal, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 2-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt, enf) andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal.(4) Lijst van categorie 3-materiaal:a) delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;b) delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;c) huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;d) bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;e) dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;f) voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten, die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;g) melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;h) op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;i) bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen,j) eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 11Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en collageen die als voedermiddel of voor technisch gebruik kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8.I.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDNiet voor menselijke consumptie bestemde gelatine en collageen die als voedermiddel of voor technisch gebruik kunnen worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven gelatine/het hierboven beschreven collageen (2):II.1. bestaat uit gelatine die/collageen dat (2) voldoet aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaat uit gelatine die/collageen dat (2) niet voor menselijke consumptie is bestemd;II.3. is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. uitsluitend is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (3), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;]II.5. gelatine/collageen is die/dat (2):a) onder bevredigende hygiënische omstandigheden van een onmiddellijke verpakking is voorzien, verpakt, opgeslagen en vervoerd is en met name in een daartoe voorziene ruimte van een onmiddellijke verpakking is voorzien en verpakt. Er zijn alleen krachtens de communautaire wetgeving toegestane conserveermiddelen gebruikt.Op de onmiddellijke verpakkingen en de verpakkingen van de gelatine/het collageen (2) is de vermelding „GELATINE/COLLAGEEN (2) GESCHIKT VOOR DIERVOEDING” aangebracht;(2) hetzij [b) indien het om gelatine gaat, vervaardigd is via een procedé waarbij niet-verwerkt categorie 3-materiaal met een zuur of een base wordt behandeld en vervolgens één of meer keren wordt gespoeld; daarna wordt de pH bijgesteld, wordt de gelatine geëxtraheerd door de grondstoffen één keer of verschillende keren na elkaar te verhitten en wordt het extract gezuiverd door middel van filtratie en sterilisatie om ziekteverwekkers te doden.](2) of [b) indien het om collageen gaat, vervaardigd is via een procedé waarbij onverwerkt categorie 3-materiaal wordt gewassen, de pH met een zuur of base wordt bijgesteld, het materiaal één of meer keren gespoeld en vervolgens gefiltreerd en geëxtrudeerd wordt om ziekteverwekkers te doden.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 35.03 of 35.04.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: gelatine of collageen invullen.Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 12Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat die als voedermiddel of voor technisch gebruik kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8.I.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDGehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat voor gebruik als voedermiddel of voor technisch gebruikDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven gehydrolyseerde eiwitten/het hierboven beschreven dicalciumfosfaat/tricalciumfosfaat (2):II.1. bestaan uit gehydrolyseerde eiwitten die voldoen/bestaat uit dicalciumfosfaat/tricalciumfosfaat dat voldoet (2) aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaan uit gehydrolyseerde eiwitten die/bestaat uit dicalciumfosfaat/tricalciumfosfaat dat (2) niet voor menselijke consumptie zijn/is bestemd;II.3. zijn/is vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. uitsluitend zijn/is vervaardigd met de volgende dierlijke bijproducten:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (3), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— rauwe melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— verse bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.5. de gehydrolyseerde eiwitten/het dicalciumfosfaat/tricalciumfosfaat (2):a) zijn/is onder bevredigende hygiënische omstandigheden van een onmiddellijke verpakking en een verpakking voorzien waarop etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” zijn aangebracht, opgeslagen en vervoerd en zijn/is met name in een daartoe voorziene ruimte van een onmiddellijke verpakking voorzien en verpakt. Er zijn alleen krachtens de communautaire wetgeving toegestane conserveermiddelen gebruikt;(2) hetzij [b) zijn, indien het om gehydrolyseerde eiwitten gaat, vervaardigd via een procedé dat de nodige maatregelen omvat om de verontreiniging van categorie 3-grondstoffen zoveel mogelijk te beperken.Indien het om gehydrolyseerde eiwitten gaat die uitsluitend of gedeeltelijk afkomstig zijn van huiden van herkauwers, zijn deze vervaardigd in een verwerkingsbedrijf waar uitsluitend gehydrolyseerde eiwitten worden vervaardigd, volgens een procedé waarbij de categorie 3-grondstoffen worden voorbewerkt door pekelen, kalken en intensief wassen, gevolgd door:i) blootstelling van het materiaal aan een pH van meer dan 11 gedurende meer dan drie uur bij een temperatuur van meer dan 80 °C, gevolgd door een warmtebehandeling bij meer dan 140 °C gedurende 30 minuten bij meer dan 3,6 bar, enii) blootstelling van het materiaal aan een pH van 1 tot 2, gevolgd door een pH van meer dan 11, gevolgd door een warmtebehandeling bij 140 °C gedurende 30 minuten bij 3 bar.]

(2) of [b) is, indien het om dicalciumfosfaat gaat, vervaardigd volgens een procedé waarbij:i) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen, met heet water wordt ontvet en gedurende ten minste twee dagen wordt behandeld met verdund zoutzuur (bij een minimumconcentratie van 4 % en een pH van minder dan 1,5);ii) de verkregen fosfaatoplossing vervolgens wordt behandeld met kalk, wat resulteert in een neerslag van dicalciumfosfaat met een pH van 4 tot 7;iii) deze neerslag ten slotte gedurende 15 minuten met lucht wordt gedroogd bij een inlaattemperatuur tussen 270 en 325 °C en een eindtemperatuur tussen 60 en 65 °C.](2) of [b) is, indien het om tricalciumfosfaat gaat, vervaardigd via een procedé waarbij:i) al het categorie 3-beendermateriaal fijn wordt gemalen en in tegenstroom met heet water wordt ontvet (botsplinters van minder dan 14 mm);ii) het materiaal gedurende 30 minuten continu met stoom wordt gekookt bij 145 °C en 4 bar;iii) de eiwithoudende vloeistof door centrifugering van het hydroxyapatiet (tricalciumfosfaat) wordt gescheiden, eniv) het tricalciumfosfaat wordt gedroogd in een wervelbed met lucht bij 200 °C en vervolgens wordt gegranuleerd.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer ogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 28.35 of 35.04.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: gehydrolyseerde eiwitten/dicalciumfosfaat/tricalciumfosfaat invullen.Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 13Gezondheidscertificaatvoor bijproducten van de bijenteelt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfNettogewicht(Wetenschappelijke benaming)

LANDBijproducten van de bijenteeltDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 6 en bijlage VIII, hoofdstuk IX, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven bijproducten van de bijenteelt:II.1. afkomstig zijn uit een gebied waar de onderstaande ziekten aangifteplichtig zijn en waar geen beperkingen gelden met betrekking tot:a) Amerikaans vuilbroed (Paenibacillus larvae larvae);b) acariose (Acarapis woodi (Rennie));c) kleine bijenkastkever (Aethina tumida), end) tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp.),II.2. en dat zij:(2) hetzij [gedurende ten minste 24 uur aan een temperatuur van 12 °C of lager blootgesteld zijn;](2) of [in het geval van was, geraffineerd of gesmolten zijn.]NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.19: Toepasselijke GS-code gebruiken: 05.11.99 en het product aangeven zoals ingevuld in vak I.28.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: honing, bijenwas, koninginnengelei, propolis of pollen gebruikt in de bijenteelt.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 14 (A)Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde vetderivaten voor technisch gebruik, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)15.16.10I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voortechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDVetderivaten voor technisch gebruikDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven vetderivaten:II.1. bestaan uit vetderivaten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaan uit vetderivaten die niet voor menselijke consumptie of diervoeding zijn bestemd;II.3. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. zijn vervaardigd van gesmolten vet dat uitsluitend van categorie 2- en/of categorie 3-materiaal (3) is vervaardigd;II.5. de van categorie 2-materiaal vervaardigde vetderivaten:a) zijn vervaardigd volgens de volgende methoden:(2) hetzij [verestering of hydrolyse bij ten minste 200 °C en onder de corresponderende adequate druk gedurende ten minste 20 minuten (glycerol, vetzuren en esters), en](2) of [verzeping met NaOH 12 M (glycerol en zeep):(2) hetzij [in een discontinuprocedé: bij 95 °C gedurende 3 uur, en](2) of [in een continuprocedé: bij 140 °C en 2 bar (2 000 hPa) gedurende 8 min, en]]b) in nieuwe of gereinigde recipiënten zijn verpakt waarop etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE OF DIERVOEDING” zijn aangebracht, en dat de nodige voorzorgen zijn genomen om besmetting te voorkomen.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Lijst van categorie 2-materiaal:a) al het dierlijke materiaal dat wordt opgevangen bij de behandeling van afvalwater van andere slachthuizen dan die welke onder artikel 4, lid 1, onder d), vallen, of van categorie 2-verwerkingsbedrijven, met inbegrip van zeefresten, materialen afkomstig van ontzanding, mengsels van olie en vet, slib en materialen verwijderd uit de afvoerleidingen van deze bedrijven;b) producten van dierlijke oorsprong die residuen bevatten van diergeneesmiddelen en contaminanten zoals bedoeld in groep B, punten 1 en 2, van bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG, indien dergelijke residuen het in de communautaire wetgeving toegestane niveau overschrijden;c) andere producten van dierlijke oorsprong dan categorie 1-materiaal, ingevoerd uit derde landen, die tijdens de in de communautaire wetgeving voorgeschreven controle niet blijken te voldoen aan de veterinaire voorschriften voor invoer in de Gemeenschap, tenzij zij worden teruggezonden of tenzij de invoer ervan is toegestaan onder beperkende voorwaarden die in communautaire wetgeving zijn vastgesteld;d) andere dieren en delen van dieren dan bedoeld in artikel 4, die anders dan door slachting voor menselijke consumptie sterven, met inbegrip van dieren die worden gedood om een epizoötie uit te roeien;e) mengsels van categorie 2-materiaal met categorie 3-materiaal, daaronder begrepen materiaal dat bestemd is om in een categorie 2-verwerkingsbedrijf te worden verwerkt, enf) andere dierlijke bijproducten dan categorie 1-materiaal of categorie 3-materiaal.

— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europee Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 14 (B)Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde vetderivaten die als voedermiddel of voor technisch gebruik kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)15.16.10I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUISO-codeDerde landI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDVetderivaten voor gebruik als voedermiddel of voor technisch gebruikDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven vetderivaten:II.1. bestaan uit vetderivaten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaan uit vetderivaten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd;II.3. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. zijn vervaardigd van gesmolten vet dat uitsluitend van het volgende categorie 3-materiaal is vervaardigd:(2) hetzij [— delen van geslachte dieren die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die om commerciële redenen niet voor menselijke consumptie bestemd zijn;](2) en/of [— delen van geslachte dieren die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie, maar die geen symptomen van op mens of dier overdraagbare ziekten vertonen en die afkomstig zijn van karkassen die overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard voor menselijke consumptie;](2) en/of [— huiden, hoeven en horens, varkenshaar en veren van dieren die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [— bloed verkregen van andere dieren dan herkauwers die worden geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij overeenkomstig de communautaire wetgeving geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) en/of [— dierlijke bijproducten verkregen bij de productie van voor menselijke consumptie bestemde producten, waaronder ontvette beenderen en kanen;](2) en/of [— voormalige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong of voormalige voedingsmiddelen die producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van keukenafval en etensresten (3), die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, zulks om commerciële redenen of ten gevolge van gebreken bij de productie of bij de verpakking of andere gebreken die geen enkel gevaar voor mens of dier vormen;](2) en/of [— melk afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;](2) en/of [— op volle zee voor de productie van vismeel gevangen vis of andere zeedieren, met uitzondering van zeezoogdieren;](2) en/of [— bijproducten van vis afkomstig van bedrijven die visproducten voor menselijke consumptie vervaardigen;](2) en/of [— eierschalen, bijproducten van broederijen en bijproducten van gebarsten eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.5. in nieuwe of gereinigde recipiënten zijn verpakt waarop etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE” zijn aangebracht, en dat de nodige voorzorgen zijn genomen om besmetting te voorkomen.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Verwerkingsbedrijf: registratienummer van het behandelings- of verwerkingsbedrijf invullen.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Alle voedselresten zijn afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

HOOFDSTUK 15Gezondheidscertificaatvoor niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (3) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)35.02I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoederI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfAantal verpakkingenNettogewichtPartijnummer(Wetenschappelijke benaming)

LANDNiet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruiktDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) gelezen en begrepen heeft, en verklaart dat de hierboven beschreven eiproducten:II.1. bestaan uit eiproducten die voldoen aan de onderstaande gezondheidseisen;II.2. uitsluitend bestaan uit eiproducten die niet voor menselijke consumptie zijn bestemd;II.3. zijn vervaardigd en opgeslagen in een bedrijf dat overeenkomstig artikel 17 en, in voorkomend geval, artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 of Richtlijn 89/437/EEG van de Raad (2) door de bevoegde autoriteit is erkend en gevalideerd en wordt gecontroleerd, om ziekteverwekkers te doden;II.4. uitsluitend vervaardigd (afkomstig) zijn van de volgende dierlijke bijproducten:— eieren afkomstig van dieren die geen klinische symptomen vertonen van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;II.5. zijn behandeld:(3) hetzij [volgens verwerkingsmethode … (4) zoals bedoeld in bijlage V, hoofdstuk III, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;](3) of [volgens een methode en parameters die ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de microbiologische normen van bijlage VII, hoofdstuk I, punt 10, bij Verordening (EG) nr. 1774/2002;](3) of [overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 89/437/EEG;]II.6. de bevoegde autoriteit heeft onmiddellijk vóór de verzending een aselect monster onderzocht en heeft vastgesteld dat het aan de volgende normen voldoet (5):Salmonella: geen in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;II.7. de producten voldoen aan de communautaire normen inzake residuen van schadelijke stoffen of stoffen die de organoleptische kenmerken van de producten kunnen veranderen of de vervoedering ervan gevaarlijk of schadelijk voor de diergezondheid kunnen maken;II.8. het eindproduct is:(3) hetzij [in nieuwe of gesteriliseerde zakken verpakt,](3) of [in bulk vervoerd in containers of andere vervoermiddelen die vóór gebruik grondig zijn gereinigd en ontsmet met een door de bevoegde autoriteit erkend ontsmettingsmiddel,]en is voorzien van etiketten met de vermelding „NIET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE”;II.9. het eindproduct is in gesloten opslagplaatsen opgeslagen;II.10. het product is gehanteerd met de nodige voorzorgen om te voorkomen dat het na de behandeling met ziekteverwekkers wordt besmet.NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.

Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(3) Doorhalen wat niet van toepassing is.(4) De gebruikte methode (1 tot en met 5 of 7) invullen.(5) Daarbij geldt het volgende:n = aantal te testen monsters;m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als bevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in geen enkel monster groter is dan m;M = maximumwaarde voor het aantal bacteriën; het resultaat wordt als onbevredigend beschouwd als het aantal bacteriën in één of meer monsters gelijk is aan of hoger ligt dan M;c = aantal monsters waarvoor de bacterietelling een resultaat tussen m en M te zien mag geven en waarbij het monster nog als aanvaardbaar wordt beschouwd als het resultaat van de bacterietelling voor de overige monsters niet hoger is dan m.Naam (in hoofdletters):Datum:Stempel:(2) PB L 212 van 22.7.1989, blz. 87.— De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsKwalificatie en titel:Handtekening:

HOOFDSTUK 16ModelverklaringVerklaring van de importeur van beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermiddel, biologische meststof of bodemverbeteraar, bestemd voor verzending naar de Europese GemeenschapOpmerking voor de importeur: Deze verklaring is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Ondertekende verklaart dat hij voornemens is de volgende producten (1):a) beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel),b) hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel,c) hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven),in de Gemeenschap in te voeren, dat deze goederen op geen enkel moment en op geen enkele wijze voor menselijke voeding, voedermiddel, biologische meststof of bodemverbeteraar zullen worden gebruikt en dat zij rechtstreeks voor verdere verwerking of behandeling zullen worden vervoerd naar:Naam: Adres: …De importeur:Naam: Adres: …Gedaan te op …(Plaats)(Datum)Handtekening …Referentienummer dat is vermeld op het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB) overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EG) nr. 136/2004:Officieel stempel van de grensinspectiepost van binnenkomst in de Europese Gemeenschap (2)Handtekening: …(Handtekening van de officiële dierenarts van de grensinspectiepost) (2)Naam: …(Naam in hoofdletters)(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.(2) De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.

HOOFDSTUK 17Gezondheidscertificaatvoor verwerkte mest en verwerkte producten uit mest, bestemd voor verzending naar of doorvoer door (2) de Europese GemeenschapLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de Europese UnieDeel I: Gegevens betreffende de zendingI.1. VerzenderNaamI.2. Referentienummer certificaatI.2.a.AdresI.3. Bevoegde centrale autoriteitTel.I.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeI.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamNaamAdresAdresPostcodePostcodeTel.Tel.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerNaamErkenningsnummerAdresAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenI.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUVliegtuigVaartuigWegvoertuigAndereTreinwagonIdentificatie:I.17.Referentiedocumenten:I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenI.22. Aantal verpakkingenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voordiervoedertechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar een derde land door de EUI.27. Voor invoer of toelating in de EUDerde landISO-codeI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van de inrichtingenSoortAard van de goederenVerwerkingsbedrijfNettogewicht(Wetenschappelijke benaming)

LANDVerwerkte mest en verwerkte producten uit mestDeel II: CertificeringII.a. Referentienummer certificaatII.b.II. GezondheidsverklaringOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 5 en bijlage VIII, hoofdstuk VI, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven verwerkte mest of verwerkte producten uit mest:II.1. afkomstig is/zijn uit een technisch bedrijf dat of een biogas- of composteerinstallatie die door de bevoegde autoriteit van het derde land is erkend en voldoet aan de bijzondere eisen van Verordening (EG) nr. 1774/2002;II.2 (2) een van de volgende behandelingen heeft/hebben ondergaan:[een warmtebehandeling tot ten minste 70 °C gedurende ten minste 60 minuten,] of[een gelijkwaardige behandeling die door de lidstaat van invoer is gevalideerd en toegestaan overeenkomstig de bijzondere eisen van Verordening (EG) nr. 1774/2002, en wel als volgt;]II.3. en:a) vrij is/zijn van salmonella (geen salmonella in 25 g behandeld product);b) vrij is/zijn van Escherichia coli of Enterobacteriaceae (volgens meting van het aerobe kiemgetal: < 1 000 kve per gram behandeld product), enc) een behandeling heeft/hebben ondergaan waarbij sporenvormers en toxinevorming worden onderdrukt;II.4. stevig verpakt is/zijn in:a) goed afgesloten en geïsoleerde silo’s, ofb) deugdelijk gesloten verpakkingen (plastic zakken of „big bags”).NotenDeel I— Vak I.6: In de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.— Vak I.12: Plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.— Vak I.15: Registratienummer (treinwagons, containers), kentekennummer (vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen) en informatie in geval van overslag.— Vak I.23: Voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.— Vakken I.26 en I.27: Invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.— Vak I.28: Aard van de goederen: verwerkte mest of verwerkte producten uit mest invullen.Deel II(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.— De kleur van het stempel en van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst.— Opmerking voor de in de Europese Unie voor de zending verantwoordelijke persoon: Dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending vergezellen tot in de grensinspectiepost.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M16

HOOFDSTUK 18

Gezondheidscertificaat

Voor hoorn en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven, voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars, bestemd voor verzending naar of doorvoer(2) door de Europese Unie

Deel I: Gegevens betreffrende de zendingLAND:Veterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1. VerzenderNaamAdresTel.I.2. Referentienummer certificaatI.2.aI.3. Bevoegde centrale autoriteitI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.I.6. Voor de zending in de EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.I.7. Land van oorsprongISO codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10. Regio van bestemmingCodeI.11. Plaats van oorsprongNaamErkenningsnummerAdresI.12. Plaats van bestemmingDouane-entrepotNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in de EUI.17. CITES-nr(s)I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GS-code)I.20. HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Zegelnummer/ContainernummerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voor:DiervoederVerdere verwerkingTechnisch gebruikAndereI.26. Voor doorvoer naar derde land door de EUDerde landISO-codeI.27. Voor invoer of toelating in de EUI.28. Identificatie van de goederenSoort (wetenschappelijke benaming)Erkenningsnummer van inrichtingenVerwerkingsbedrijfNettogewichtPartijnummer

Deel II: CertificeringLANDHoorn en producten uit hoorn en hoeven en producten uit hoeven, bestemd voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraarsII. Informatie over de gezondheidII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.1. Ondergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat hij/zij Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1) , met name hoofdstuk XV van bijlage VIII, gelezen en begrepen heeft, en dat de hierboven beschreven hoorn en producten uit hoorn, met uitzondering van hoornmeel, en hoeven en producten uit hoeven, met uitzondering van meel van hoeven (2) , aan de volgende voorwaarden voldoen:(2) hetzij [zij zijn afkomstig van dieren die zijn geslacht in een slachthuis nadat zij een keuring vóór het slachten hebben ondergaan waarbij zij geschikt zijn verklaard om voor menselijke consumptie te worden geslacht;](2) of [zij zijn afkomstig van dieren die geen klinische tekenen vertoonden van een via dat product op mens of dier overdraagbare ziekte;]II.2. de hoorns moeten een warmtebehandeling gedurende één uur bij een kerntemperatuur van ten minste 80 °C hebben ondergaan;II.3. de hoorns moeten zijn verwijderd zonder opening van de schedelholte;II.4. in elk stadium van de verwerking, de opslag of het transport moeten alle voorzorgsmaatregelen worden genomen om kruisbesmetting te vermijden;II.5. zij zijn verpakt:(2) hetzij [in nieuwe verpakkingen of recipiënten;](2) of [in voertuigen of bulkcontainers die vóór het laden zijn ontsmet met een door de bevoegde autoriteit goedgekeurd product,]en [op de verpakkingen of containers is de aard van het dierlijke bijproduct vermeld en zijn etiketten met de vermelding„NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE EN DIERLIJKE CONSUMPTIE” en de naam en het adres van de EU-inrichting van bestemming aangebracht.]OpmerkingenDeel I:Vak I.6: in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit vak moet worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is; facultatief als de producten worden ingevoerd.Vak I.12: plaats van bestemming: dit vak hoeft alleen te worden ingevuld als het een certificaat voor doorvoer is. De producten in doorvoer mogen alleen worden opgeslagen in vrije zones, vrije entrepots en douane-entrepots.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer (vliegtuigen) of naam (schepen); informatie in geval van overslag.Vak I.23: voor bulkcontainers het containernummer en het zegelnummer (indien van toepassing) vermelden.Vak I.26 en I.27: invullen als het om doorvoer, respectievelijk invoer gaat.Vak I.28: aard van de goederen.Deel II:(1) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) Soort product: hoorn en producten van hoorn, hoeven en producten van hoeven.De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst.Opmerking voor de in de EU voor de zending verantwoordelijke persoon: dit certificaat is uitsluitend bestemd voor veterinaire doeleinden en moet de zending tot in de grensinspectiepost vergezellen.Officiële dierenartsNaam (in blokletters):Hoedanigheid en titel:Datum:Handtekening:Stempel:

▼M16
BIJLAGE XI

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie

Opname van een derde land in een van de onderstaande lijsten is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om de betrokken producten uit dat derde land te mogen invoeren. Bij invoer moet tevens worden voldaan aan de voorschriften inzake diergezondheid en volksgezondheid. De volgende beschrijvingen verwijzen naar de gebieden of delen daarvan waaruit de invoer van bepaalde dierlijke bijproducten is toegestaan, als aangegeven in het desbetreffende certificaat of de desbetreffende verklaring betreffende de diergezondheid in bijlage X.

DEEL I

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van melk en melkproducten (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 2)

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij Beschikking 2004/438/EG (39).

DEEL II

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van verwerkte dierlijke eiwitten (met uitzondering van vismeel) (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 1)

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie (40).

DEEL III

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van vismeel en visolie (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 1 en 9)

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG van de Commissie (41).

DEEL IV

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van gesmolten vet (met uitzondering van visolie) (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 10 (A) en 10 (B))

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

DEEL V

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van bloedproducten voor voedermiddelen (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 4 (B))

A. Bloedproducten van hoefdieren

Derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit invoer toegestaan is van alle categorieën vers vlees van de betrokken soorten.

B. Bloedproducten van andere diersoorten

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

DEEL VI

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van dierlijke bijproducten en bloedproducten (met uitzondering van bloedproducten van paardachtigen) voor technisch of farmaceutisch gebruik (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 4 (C) en 8)

A.Bloedproducten:

1.Onbehandelde bloedproducten van hoefdieren:

Derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit de invoer van vers vlees van als huisdier gehouden hoefdiersoorten is toegestaan voor de in de kolommen 7 en 8 van dat deel aangegeven periode

—(JP) Japan

2.Onbehandelde bloedproducten van pluimvee en andere vogelsoorten:

Derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie (42)

—(JP) Japan

3.Onbehandelde bloedproducten van andere dieren:

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010, in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 van de Commissie (43)

—(JP) Japan

4.Behandelde bloedproducten van alle soorten:

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010, in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009

—(JP) Japan

B.Dierlijke bijproducten voor farmaceutisch gebruik:

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010, in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 en de volgende derde landen:

—(JP) Japan,

—(PH) de Filippijnen,

—(TW) Taiwan.

C.Dierlijke bijproducten voor technisch gebruik, met uitzondering van farmaceutisch gebruik: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit de invoer van die categorie vers vlees van de respectieve soorten is toegestaan, in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009.

DEEL VII (A)

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 3 (F))

A.Dierlijke bijproducten van paardachtigen, runderen, schapen, geiten en varkens, zowel als landbouwhuisdier gehouden als wilde dieren:

Derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit invoer van vers vlees voor menselijke consumptie van die diersoorten is toegestaan.

B.Grondstoffen van pluimvee, met inbegrip van loopvogels en vederwild:

Derde landen of delen van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan en die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

C.Grondstoffen van vis:

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG.

D.Grondstoffen van andere wilde landzoogdieren en leporidae:

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 en waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde soorten toestaan.

DEEL VII (B)

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van rauw voeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar de Europese Unie voor rechtstreekse verkoop of dierlijke bijproducten die als voeder voor gekweekte pelsdieren worden gebruikt (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 3 (D))

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 en waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde soorten toestaan en waar alleen vlees met been is toegestaan.

In geval van materiaal van vis, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG.

DEEL VII (C)

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van smaakgevende ingewanden voor gebruik bij de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar de Europese Unie (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 3 (E))

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 en waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde soorten toestaan en waar alleen vlees met been is toegestaan.

In geval van smaakgevende ingewanden uit materiaal van vis, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG.

DEEL VIII

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van varkenshaar (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 7 (A) en 7 (B))

A.Voor onbehandeld varkenshaar, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en die in de 12 maanden vóór de datum van invoer vrij waren van Afrikaanse varkenspest.

B.Voor behandeld varkenshaar, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en die in de 12 maanden vóór de datum van invoer vrij waren van Afrikaanse varkenspest.

DEEL IX

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van verwerkte mest en verwerkte producten uit mest voor bodemverbetering (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 17)

Voor verwerkte mest en verwerkte producten uit mest, de derde landen die zijn opgenomen in:

a)deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010;

b)bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG van de Commissie (44); of

c)deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

DEEL X

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 3 (A), 3 (B) en 3 (C))

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en de volgende derde landen:

—(JP) Japan

—(EC) Ecuador (45)

—(LK) Sri Lanka (46)

—(TW) Taiwan (47).

DEEL XI

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van gelatine, gehydrolyseerde eiwitten, collageen, dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 11 en 12)

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en de volgende derde landen:

—(KR) Zuid-Korea (48)

—(MY) Maleisië (48)

—(PK) Pakistan (48)

—(TW) Taiwan (48) .

DEEL XII

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van producten van de bijenteelt (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 13)

Derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

DEEL XIII

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van bloed en bloedproducten van paardachtigen (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 4 (A))

A.Onbehandeld bloed en onbehandelde bloedproducten: derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG en waaruit de invoer van fok- en gebruikspaardachtigen is toegestaan.

B.Behandelde bloedproducten: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden paardachtigen.

DEEL XIV

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van huiden van hoefdieren (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 5 (A), 5 (B) en 5 (C))

A.Voor verse of gekoelde huiden van hoefdieren, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vers vlees van dezelfde soorten.

B.Voor behandelde huiden van hoefdieren, derde landen of delen van derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

C.Voor behandelde huiden van herkauwers die bestemd zijn voor verzending naar de EU en die vóór de invoer gedurende 21 dagen apart gehouden zijn of gedurende 21 dagen zonder onderbreking worden vervoerd, alle derde landen.

DEEL XV

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van jachttrofeeën (gezondheidscertificaat, hoofdstukken 6 (A) en 6 (B))

A.Voor behandelde jachttrofeeën van vogels en hoefdieren die uitsluitend uit beenderen, hoorns, hoeven, klauwen, geweien, tanden of huiden bestaan, alle derde landen.

B.Voor jachttrofeeën van vogels die uit onbehandelde volledige anatomische delen bestaan, derde landen die zijn opgenomen in de lijst in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 en waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan, en de volgende landen:

—(GL) Groenland

—(TN) Tunesië.

C.Voor jachttrofeeën van hoefdieren die uit onbehandelde volledige anatomische delen bestaan, derde landen die zijn opgenomen in de desbetreffende kolommen voor vers vlees van hoefdieren in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010, met de eventuele beperkingen die zijn vastgesteld in de kolom met speciale opmerkingen voor vers vlees.

DEEL XVI

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 15)

Derde landen die zijn opgenomen in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en derde landen of delen van derde landen waaruit de landen de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan en die zijn opgenomen in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008.

DEEL XVII

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van beenderen en producten uit beenderen (met uitzondering van beendermeel), hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermateriaal, organische meststof of bodemverbeteraar (verklaring, hoofdstuk 16)

Alle derde landen.

DEEL XVIII

Lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer kunnen toestaan van hoorn en producten uit hoorn (met uitzondering van hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (met uitzondering van meel van hoeven), bestemd voor de productie van organische meststoffen of bodemverbeteraars (gezondheidscertificaat, hoofdstuk 18)

Alle derde landen.(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 40.

(2) PB C 193 van 10.7.2001, blz. 32.

(3) Advies van het Europees Parlement van 12 juni 2001 (PB C 53 E van 28.2.2002, blz. 84), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 20 november 2001 (PB C 45 E van 19.2.2002, blz. 70) en besluit van het Europees Parlement van 13 maart 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van het Europees Parlement van 24 september 2002 en besluit van de Raad van 23 september 2002.

(4) PB L 363 van 27.12.1990, blz. 51. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 1994.

(5) PB C 223 van 8.8.2001, blz. 281.

(6) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.

(7) PB L 169 van 27.6.1997, blz. 85. Besluit gewijzigd bij Besluit 2000/443/EG (PB L 179 van 18.7.2000, blz. 13).

(8) PB L 237 van 28.8.1997, blz. 18. Besluit gewijzigd bij Besluit 2000/443/EG.

(9) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3.

(10) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/7/EG van de Commissie (PB L 2 van 5.1.2001, blz. 27).

(11) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG.

(12) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(13) PB L 202 van 26.8.1995, blz. 8.

(14) PB L 204 van 4.8.1999, blz. 37.

(15) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(16) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(17) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1326/2001 van de Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 60).

(18) PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.

(19) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(20) PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1.

(21) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/350/EG van de Commissie (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).

(22) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 69. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 1994.

(23) Richtlijn 96/25/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verkeer van voedermiddelen, tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG en 93/47/EEG en tot intrekking van Richtlijn 77/101/EEG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 35). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/46/EG (PB L 234 van 1.9.2001, blz. 55).

(24) PB L 29 van 2.2.2006, blz. 31.

(25) Richtlijn 95/69/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding en tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG en 82/417/EEG (PB L 332 van 30.12.1995, blz. 15). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/29/EG (PB L 115 van 4.5.1999, blz. 32).

(26) „Verzadigde stoom” betekent dat alle lucht uit de sterilisatieruimte is geëvacueerd en vervangen door stoom.

(27) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).

(28) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.

(29) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49.

(30) F0 is de berekende dodende werking op sporen van bacteriën. Een F0-waarde van 3,00 betekent dat het koudste punt in het product voldoende is verhit om dezelfde dodende werking te verkrijgen als 121 °C (250 °F) in drie minuten met verwaarloosbare verhittings- en afkoeltijd.

(31)

(32)

(33) PB L 154 van 30.4.2004, blz. 72; gerectificeerd in PB L 189 van 27.5.2004, blz. 57.

(34) PB L 212 van 22.7.1989, blz. 87.

(35) Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/505/EG van de Commissie (PB L 201 van 9.8.2000, blz. 8).

(36) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.

(37) PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(38) Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

(39) PB L 154 van 30.4.2004, blz. 72.

(40) PB L 73 van 20.3.2010, blz. 1.

(41) PB L 320 van 18.11.2006, blz. 53.

(42) PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1.

(43) PB L 39 van 10.2.2009, blz. 12.

(44) PB L 73 van 11.3.2004, blz. 1.

(45) Alleen van vis afkomstig voeder voor gezelschapsdieren.

(46) Alleen van huiden van hoefdieren gemaakte hondenkluiven.

(47) Alleen verwerkt voer voor siervissen.

(48) Alleen gelatine.