Home

Beschikking van de Commissie van 17 juli 2003 houdende wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/197/EEG en 97/10/EG ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Europese Unie van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1212) (Voor de EER relevante tekst) (2003/541/EG)

Beschikking van de Commissie van 17 juli 2003 houdende wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/197/EEG en 97/10/EG ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Europese Unie van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1212) (Voor de EER relevante tekst) (2003/541/EG)

2003D0541 — NL — 02.09.2008 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 juli 2003

houdende wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/197/EEG en 97/10/EG ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Europese Unie van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1212)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/541/EG)

(PB L 185, 24.7.2003, p.41)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 8 augustus 2008

L 235

16

2.9.2008
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 juli 2003

houdende wijziging van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/197/EEG en 97/10/EG ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Europese Unie van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1212)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/541/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/160/EG van de Commissie (2), en met name op artikel 12, lid 2, artikel 13, lid 2, de artikelen 14, 15 en 16 en artikel 19, onder i),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 92/260/EEG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/635/EG (4), zijn de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering vastgesteld voor de tijdelijke toelating van geregistreerde paarden.

(2)

Bij Beschikking 93/197/EEG van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/841/EG (6), zijn de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering vastgesteld voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen.

(3)

In bijlage I bij Beschikking 97/10/EG van de Commissie van 12 december 1996 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG en 93/197/EEG van de Commissie ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika (7), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/622/EG (8), zijn aanvullende garanties vastgesteld die in verband met de regionalisatie van Zuid-Afrika van toepassing zijn op de invoer van geregistreerde paarden in de Europese Unie.

(4)

In bovengenoemde aanvullende garanties is bepaald dat geregistreerde paarden gedurende een bepaalde periode moeten hebben verbleven in het gebied dat vrij is van paardenpest, en is ook bepaald op welke wijze geregistreerde paarden, bestemd om per vliegtuig naar de Europese Unie te worden vervoerd, tegen vectoren moeten worden beschermd wanneer zij worden vervoerd naar de luchthaven die gelegen is in het toezichtsgebied.

(5)

Met inachtneming van de vereiste afzondering in een erkend en tegen vectoren beschermd quarantainestation, lijkt het verantwoord te bepalen dat geregistreerde paarden die bestemd zijn om tijdelijk te worden toegelaten tot of te worden ingevoerd in de Europese Unie, gedurende ten minste eenzelfde periode moeten hebben verbleven in het gebied dat vrij is van paardenpest.

(6)

Wegens wijzigingen in de vliegschema's van de luchtvaartmaatschappijen, is het transport van geregistreerde paarden met de normale vrachtvliegtuigen klaarblijkelijk onmogelijk geworden, zodat het transport van geregistreerde paarden per schip het enige realistische alternatief is.

(7)

Vastgesteld moet worden op welke wijze geregistreerde paarden mogen worden vervoerd, zonder dat de gezondheidsstatus van de dieren in het gedrang komt tijdens de reis overzee van de haven van Kaapstad, gelegen in de vrije zone, naar een haven in de Europese Unie die als grensinspectiepost is erkend overeenkomstig Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (9), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (10).

(8)

De Beschikkingen 92/260/EEG, 93/197/EEG en 97/10/EG moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

In bijlage II bij Beschikking 92/260/EEG wordt het diergezondheidscertificaat F vervangen door bijlage I bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

In bijlage II bij Beschikking 93/197/EEG wordt het diergezondheidscertificaat F vervangen door bijlage II bij de onderhavige beschikking.

▼M1 —————

▼B

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

imageimageimageimageimage
BIJLAGE II

imageimageimageimageimage

▼M1 —————(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42.

(2) PB L 53 van 23.2.2002, blz. 37.

(3) PB L 130 van 15.5.1992, blz. 67.

(4) PB L 206 van 3.8.2002, blz. 20.

(5) PB L 86 van 6.4.1993, blz. 16.

(6) PB L 287 van 25.10.2002, blz. 42.

(7) PB L 3 van 7.1.1997, blz. 9.

(8) PB L 216 van 10.8.2001, blz. 26.

(9) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(10) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.