Home

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2003/2) (2003/652/EG)

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2003/2) (2003/652/EG)

2003O0002 — NL — 17.02.2005 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 6 februari 2003

inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken

(ECB/2003/2)

(2003/652/EG)

(PB L 241, 26.9.2003, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 6 februari 2003

inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken

(ECB/2003/2)

(2003/652/EG)DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 5.1, artikel 12.1 en artikel 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (1), zoals gewijzigd bij Verordening ECB/2002/8 (2), bepaalt dat, ten behoeve van de regelmatige productie van bedoelde geconsolideerde balans, de monetaire financiële instellingen (MFI's) die deel uitmaken van de werkelijke populatie van informatieplichtigen, statistische balansinformatie verstrekken aan de nationale centrale bank (NCB) van de lidstaat waarin zij gevestigd zijn. Het is derhalve noodzakelijk de formaten en procedures vast te leggen die de NCB's moeten volgen om overeenkomstig Verordening ECB/2001/13 aan de Europese Centrale Bank (ECB) statistische informatie te verstrekken die is afgeleid uit de van de werkelijke populatie van informatieplichtigen verzamelde informatie en uit hun eigen balans. Ter fine van de statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die door de NCB's uit hun eigen balans worden afgeleid. De door de ECB berekende monetaire aggregaten kunnen depositoverplichtingen omvatten alsmede nauwe substituten voor depositoverplichtingen uitgegeven door de centrale overheid. Het is bovendien noodzakelijk formaten en procedures vast te leggen voor de regelmatige samenstelling van stroomstatistieken afgeleid uit de geconsolideerde balans van de MFI-sector en uit aanvullende informatie van de NCB's.

(2)

Sedert de vaststelling van Richtsnoer ECB/2002/5 van 30 juli 2002 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (3), is de uitwisseling van statistische informatie binnen het Eurosysteem aanzienlijk toegenomen vanwege het van kracht worden van Verordening ECB/2001/13 en Verordening ECB/2001/18 van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (4). De bijlagen bij Richtsnoer ECB/2002/5 dienen derhalve door middel van het onderhavige richtsnoer te worden bijgewerkt.

(3)

De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de Europese Unie (EU), de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden worden door de ECB in samenwerking met de NCB's vastgesteld en geregistreerd.

(4)

Aanvullende gegevens inzake de balansen van kredietinstellingen en overige structurele indicatoren betreffende het bancaire systeem zijn noodzakelijk ten behoeve van een macro-prudentiële en structurele analyse op Europees niveau.

(5)

Aanvullende gegevens inzake overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (hierna aangeduid met „OFI's”) zijn noodzakelijk om het statistische beeld van het eurogebied te completeren. Door OFI's uitgeoefende activiteiten lijken in feite op door MFI's uitgeoefende activiteiten en vormen daar een aanvulling op en, met name gezien het feit dat, voor statistische doeleinden van de ECB, balansgegevens van OFI's die geheel of deels eigendom zijn van MFI's, niet worden opgenomen in de balansen van de MFI's, is het van belang deze gegevens te verzamelen. Op dit gebied hanteert de ECB voorlopig een kortetermijnaanpak, dat wil zeggen dat statistieken worden gecompileerd met gebruikmaking van op nationaal niveau beschikbare informatie.

(6)

Aanvullende gegevens inzake de verkoop/overdracht van MFI-leningen aan derden (securitisatie) zijn noodzakelijk om de mogelijke impact van deze ontwikkelingen op door kredietinstellingen aan de overige ingezeten sectoren verstrekte leningen te kunnen volgen. Verkoop/overdracht van MFI-leningen aan derden kan de door MFI's gerapporteerde bedragen verlagen, zonder dat zulks feitelijk van invloed is op de financiering van de overige ingezeten sectoren.

(7)

De NCB's kunnen via de ECB aanvullende monetaire en bancaire statistieken doorgeven aan het IMF.

(8)

Voor door de NCB's te publiceren statistische informatie inzake de geconsolideerde balans van de MFI-sector dient een aantal gemeenschappelijke regels te worden vastgesteld, om te verzekeren dat ermee verband houdende marktbeïnvloedende aggregaten op gepaste wijze worden vrijgegeven.

(9)

Verordening ECB/2001/13 bepaalt dat de door kredietinstellingen overeenkomstig de in die verordening vastgelegde regels gerapporteerde statistische informatie wordt gebruikt voor het berekenen van de reservebasis overeenkomstig Verordening ECB/1998/15 van 1 december 1998 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ECB/2002/3 (6). Voor analytische doeleinden dient de ECB maandelijks statistieken samen te stellen van de naar soort passiva uitgesplitste geaggregeerde reservebasis.

(10)

Verordening ECB/2001/13 bepaalt dat de ECB voor statistische doeleinden een lijst van MFI's opstelt en bijhoudt, daarbij rekening houdend met de eisen met betrekking tot frequentie en tijdigheid die voortvloeien uit het gebruik van deze lijst in samenhang met het systeem van reserveverplichtingen van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB). Het is derhalve noodzakelijk de formaten en procedures vast te stellen die de NCB's moeten volgen, teneinde de voor de vervulling van voornoemde taak noodzakelijke informatie aan de ECB te rapporteren.

(11)

Ter verbetering van de kwaliteit van de balansstatistieken van de MFI-sector van het eurogebied, dienen gemeenschappelijke regels te worden vastgesteld voor de extrapolatieprocedure ten aanzien van kleine MFI's die overeenkomstig artikel 2, lid 2 van Verordening ECB/2001/13 zijn vrijgesteld van volledige rapportageverplichtingen.

(12)

Informatie inzake effectenemissies vormt een aanvulling op de statistieken betreffende de MFI-sector, daar voor geldnemers effectenemissies een alternatief vormen voor bankfinanciering, en houders van financiële activa door niet-banken uitgegeven effecten kunnen beschouwen als gedeeltelijke substituten voor bankdeposito's en door banken uitgegeven verhandelbare instrumenten. Een sectorale uitsplitsing van de emissieactiviteit maakt het relatieve belang duidelijk van de vraag van de publieke en particuliere sectoren op de kapitaalmarkten en draagt bij tot een verklaring van marktrentebewegingen, met name in het geval van middellange tot lange looptijden. Informatie betreffende in euro luidende effectenemissies kan worden gebruikt om de rol van de euro op internationale financiële markten te beoordelen. Met het oog daarop zijn statistieken betreffende effectenemissies noodzakelijk die alle in enigerlei valuta luidende emissies door ingezetenen van het eurogebied bestrijken, alsook alle nationale en internationale in euro luidende emissies over de hele wereld. Op dit gebied hanteert de ECB voorlopig een kortetermijnaanpak, dat wil zeggen dat statistieken worden gecompileerd met gebruikmaking van op nationaal en internationaal niveau beschikbare informatie.

(13)

De ECB dient toezicht te houden op de doorwerking van het monetaire beleid via wijzigingen van de rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het ESCB, om zo een beter inzicht te krijgen in de structuur en werking van het prijsmechanisme inzake monetaire aggregaten en in financiële markten en om de sectorale financiële context te kunnen evalueren. Voor dit doel is statistische informatie noodzakelijk over de ontwikkeling van rentevoeten die door MFI's ten opzichte van huishoudens en niet-financiële vennootschappen op deposito's en leningen worden gehanteerd (hierna „MFI-rentevoeten”). Het is daarom noodzakelijk de formaten en procedures vast te stellen die de NCB's moeten volgen, teneinde dergelijke informatie aan de ECB te rapporteren, overeenkomstig Verordening ECB/2001/18. Totdat MFI-rentestatistieken van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn op het niveau van het eurogebied, zal de ECB met betrekking tot de bancaire rente een kortetermijnaanpak hanteren, dat wil zeggen op basis van nationale informatie en zonder een extra rapportagelast te creëren voor de populatie van informatieplichtigen wordt een beperkt aantal geaggregeerde bancaire rentevoeten gecompileerd voor het hele eurogebied, dat daarbij als één economisch ruimte wordt beschouwd. Voor een meer gedetailleerde analyse van bancaire rentevoeten zal de ECB zich voornamelijk baseren op de belangrijkste nationale rentevoeten, dat wil zeggen de rentevoeten die worden beschouwd als de voornaamste indicatoren voor de situatie op de particuliere financiële markt in de betrokken lidstaat, zoals gebruikers die doorgaans ervaren.

(14)

Het is noodzakelijk een procedure op te zetten om op doelmatige wijze technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast. In deze procedure wordt rekening gehouden met de standpunten van het Comité statistieken van het ESCB. NCB's kunnen via het Comité statistieken technische wijzigingen van de bijlagen van dit richtsnoer voorstellen.

(15)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:Artikel 1

Definities

In dit richtsnoer worden de volgende definities gehanteerd:

1.de termen „deelnemende lidstaat” en „ingezetene” hebben dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (7);

2.„eurogebied”: het economisch gebied van de deelnemende lidstaten en de ECB;

3.„Eurosysteem”: de NCB's van de deelnemende lidstaten en de ECB;

4.de term „kredietinstelling” heeft dezelfde betekenis als in hoofdstuk I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13.

Artikel 2

Geconsolideerde balans van de MFI-sector en de afleiding van stroomstatistieken

▼M2

1. Conform Verordening ECB/2001/13 stellen de NCB's twee geaggregeerde balansen samen van de subsectoren „Centrale bank” en „Overige MFI's” van hun respectieve lidstaat en rapporteren deze. Met name de statistische informatie die vereist is betreffende de balans van de centrale bank, wordt nader bepaald in de concordantietabellen voor monetaire en bancaire statistieken zoals neergelegd in bijlage I. Ter fine van de statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die door de NCB's uit hun eigen balans worden afgeleid. De NCB's, als samenstellers van hun eigen balans, volgen de in bijlage II neergelegde procedure bij de reguliere bewaking van de consistentie tussen de voor statistische doeleinden opgestelde geaggregeerde balans per maandultimo van het Eurosysteem en de weekstaat van het Eurosysteem, alsook bij hun reguliere verslaglegging aan de ECB betreffende de resultaten van de consistentiebewaking. De ECB, als samensteller van haar eigen balans, volgt dezelfde procedure. Deze statistische informatie wordt gerapporteerd volgens het jaarlijkse schema dat door de ECB wordt vastgesteld en elk jaar voor eind september aan de NCB's wordt meegedeeld.

▼B

2. Voorzover beschikbaar, rapporteren de NCB's nadere statistische informatie over door MFI's en niet-MFI's uitgegeven elektronisch geld in overeenstemming met de lijst van posten opgesomd in bijlage IV. Ten minste tweemaal per jaar worden maandgegevens aan de ECB verstrekt. De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de EU, de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden worden door de ECB, in samenwerking met de NCB's, op jaarbasis vastgesteld en geregistreerd.

3. Om de ECB in staat te stellen een macro-prudentiële analyse van, en een analyse van structurele ontwikkelingen in, de Europese banksector te maken, rapporteren NCB's balansgegevens inzake de sector kredietinstellingen en overige structurele indicatoren overeenkomstig de bijlagen V en VI.

4. ►M1 Ter fine van de samenstelling van de monetaire aggregaten rapporteren de NCB's statistische informatie over depositoverplichtingen en bezit aan kasmiddelen en effecten van de centrale overheid conform bijlage VII als aanvulling op en met dezelfde frequentie en tijdigheid als de statistische informatie die moet worden verstrekt conform Verordening ECB/2001/13.

5. Voorzover statistische informatie beschikbaar is, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, of voorzover de betreffende activiteit vanuit monetair oogpunt van belang is, rapporteren de NCB's verdere statistische informatie conform de lijst van pro-memorieposten in bijlage IX als aanvulling op en met dezelfde frequentie en tijdigheid als de overeenkomstig Verordening ECB/2001/13 te verschaffen statistische gegevens. In samenwerking met de NCB's, bepaalt en registreert de ECB de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden.

▼M1

5a. Onder verwijzing naar tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13 worden niet-gerapporteerde gegevens voor met het symbool „#” gemarkeerde cellen geraamd overeenkomstig de in bijlage VIII vastgelegde normen.

▼B

6. Om de ECB in staat te stellen stroomstatistieken betreffende monetaire aggregaten en tegenposten af te leiden, rapporteren de NCB's statistische informatie conform bijlage X.

7. Onverminderd de wettelijk verplichtingen van de NCB's jegens het IMF, kunnen de NCB's besluiten aanvullende monetaire en bancaire statistieken via de ECB aan het IMF door te geven. Deze statistieken en de desbetreffende rapportage-instructies worden beschreven in bijlage XI.

8. NCB's gaan niet over tot publicatie van de nationale bijdragen aan de maandelijkse monetaire aggregaten van het eurogebied voordat de ECB deze aggregaten heeft gepubliceerd. Indien NCB's dergelijke gegevens publiceren, komen deze overeen met de gegevens voor de laatst gepubliceerde aggregaten van het eurogebied. Indien NCB's door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij zulks accuraat.

9. Voorzover statistische informatie beschikbaar is, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, rapporteren NCB's gegevens inzake de verkoop/overdracht van MFI-leningen aan derden (securitisatie) conform bijlage XII.

10. Indien nodig, sturen de NCB's de ECB herzieningen conform het in bijlage XIII neergelegde beleid.

11. De vereiste statistische informatie wordt aan de ECB gerapporteerd in een vorm die voldoet aan de in bijlage XIII neergelegde vereisten. Deze bijlage geeft ook aan in welke vorm de ECB statistische informatie terugzendt aan de NCB's.

12. Indien NCB's aan kleine MFI's een vrijstelling verlenen overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening ECB/2001/13 en teneinde de kwaliteit van de MFI-balansstatistieken van het eurogebied te garanderen, voeren de NCB's een zodanige extrapolatie uit overeenkomstig bijlage XIV dat de betreffende MFI's voor 100 % worden bestreken door de maandelijks en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren MFI-balansgegevens.

Artikel 3

Statistieken betreffende de reservebasis en forfaitaire vermindering van de reservebasis

1. Voor de regelmatige samenstelling van statistieken betreffende de reservebasis, rapporteren NCB's statistische informatie aan de ECB conform bijlage XV.

2. ►M1 Ter controle van de juistheid van de actuele forfaitaire bedragen die kredietinstellingen conform artikel 3, lid 2, van Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (8) van de reservebasis mogen aftrekken voor de uitstaande bedragen van door hen uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd van maximaal twee jaar, maakt de ECB maandelijks berekeningen met gebruikmaking van statistische informatie die de kredietinstellingen conform Verordening ECB/2001/13 per maandultimo aan de NCB's verstrekken. De NCB's stellen de vereiste aggregaten samen conform bijlage XVI en rapporteren deze aan de ECB.

Artikel 4

Lijst van MFI's voor statistische doeleinden

Om de lijst van MFI's voor statistische doeleinden accuraat en up-to-date te houden, rapporteren NCB's bijgewerkte gegevens conform bijlage XVII.

Artikel 5

Balansgegevens inzake OFI's

Voor de regelmatige samenstelling door de ECB van statistieken betreffende de activiteiten van ingezeten OFI's, rapporteren NCB's statistische informatie, voorzover beschikbaar, conform bijlage XVIII.

Artikel 6

Effectenemissies

Voor de regelmatige samenstelling door de ECB van statistieken betreffende effectenemissies, die alle emissies door ingezetenen van het eurogebied in enigerlei valuta en alle nationale en internationale in euro luidende emissies over de hele wereld bestrijken, rapporteren de NCB's conform bijlage XIX statistische informatie, voorzover beschikbaar, binnen vijf weken volgend op het einde van de referentiemaand.

Artikel 7

MFI-rentestatistieken

▼M2

1. Voor de regelmatige samenstelling van MFI-rentestatistieken door de ECB, rapporteren NCB's statistische informatie conform bijlage XX. Deze statistische informatie wordt gerapporteerd volgens het jaarlijkse schema dat door de ECB wordt vastgesteld en elk jaar voor eind september aan de NCB's wordt meegedeeld.

▼M1 —————

▼B

Artikel 8

Kwaliteit van de statistische informatie

Onverminderd het recht van de ECB tot verificatie zoals neergelegd in Verordening (EG) nr. 2533/98 en Verordening ECB/2001/13, houden de NCB's toezicht op en staan ze in voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van aan de ECB beschikbaar gestelde statistische informatie.

Artikel 9

Transmissienormen

Voor de elektronische transmissie van de door de ECB vereiste statistische informatie maken de NCB's gebruik van de door het ESCB verstrekte faciliteit op basis van het telecommunicatienetwerk „ESCB-Net”. Voor deze elektronische uitwisseling van statistische informatie wordt het door het Comité statistieken overeengekomen standaardformaat gebruikt. Dit neemt niet weg dat, met instemming van de ECB, andere middelen kunnen worden gebruikt als noodoplossing voor de verzending van statistische informatie.

Artikel 10

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

De directie van de ECB heeft het recht, met inachtneming van de standpunten van het Comité statistieken, technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer door te voeren, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast van informatieplichtigen in lidstaten.

Artikel 11

Intrekking

Richtsnoer ECB/2002/5 van 30 juli 2002 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 12

Slotbepalingen

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de deelnemende lidstaten.

Dit richtsnoer wordt van kracht op 11 februari 2003.

Dit richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE I

CONCORDANTIETABELLEN VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

▼M2

Bij het reguliere toezicht op de consistentie tussen de voor statistische doeleinden samengestelde geaggregeerde balans van het Eurosysteem per de laatste dag van de maand en de dagelijkse financiële overzichten voor administratieve doeleinden en liquiditeitenbeheer gebruiken de nationale centrale banken (NCB's) en de Europese Centrale Bank (ECB), als samenstellers van hun eigen statistische balansgegevens, de volgende concordantietabellen. Deze statistische gegevens dienen te worden gerapporteerd volgens het jaarlijkse schema dat door de ECB wordt vastgesteld en elk jaar voor eind september aan de NCB's wordt meegedeeld.

▼B

De concordantietabellen leggen een gedetailleerd verband tussen de posten op de financieel administratieve balans en de posten die voor statistische doeleinden moeten worden gerapporteerd.

Ze verschaffen een richtsnoer betreffende zowel de maandelijkse als de driemaandelijkse statistische vereisten. Ze gaan vergezeld van hulptabellen waarmee de financieel administratieve en de statistische balans nader op elkaar kunnen worden afgestemd.

De linkerkant van de concordantietabellen vermeldt voor elke cel van tabel 1, 2, 3 en 4 van bijlage 1 bij Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (9), zoals gecorrigeerd door Verordening ECB/2002/8 (10), postnummer, beschrijving en uitsplitsing; de rechterkant van de concordantietabellen geeft voor elke financieel administratieve post het postnummer, de beschrijving en de verzochte uitsplitsing. Bepaalde balansposten van Verordening ECB/2001/13 zijn niet van toepassing op de balans van de ECB en NCB's (aangeduid als „n.v.t.”).

De hulptabellen zijn een kopie van de oorspronkelijke tabellen 1, 2, 3 en 4 van Verordening ECB/2001/13. Elke cel bevat het aantal van belang zijnde financieel administratieve posten.

Bij het samenstellen van deze statistische gegevens wordt verder verlangd dat NCB's zich op bepaalde uitzonderingen na houden aan de geharmoniseerde bedrijfseconomische regels zoals vastgelegd in Richtsnoer ECB/2002/10 van 5 december 2002 betreffende het juridisch kader voor financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (11). Naar verwachting is de belangrijkste uitzondering dat van hen wordt verlangd hun effectenportefeuille maandelijks in plaats van driemaandelijks te herwaarderen, zoals vereist wordt voor financieel administratieve doeleinden.

Een andere uitzondering is dat de financieel administratieve posten 9.5 „overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)” en 10.4 „overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)” voor statistische doeleinden op brutobasis dienen te worden gerapporteerd. Daarentegen wordt post 14 „herwaarderingsrekeningen” voor financieel administratieve doeleinden op brutobasis gerapporteerd (niet-gerealiseerde verliezen worden onder post 11 „overige activa” gerapporteerd) en voor statistische doeleinden op nettobasis.CONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Valuta

Sector

Subsector

Looptijd

8

Geld in omloop

1

Bankbiljetten in omloop

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

MFI's

2.1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

2.2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

2.3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

2.4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

2.5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

10.1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

10.2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

10.4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Niet-MFI's

Centrale overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Niet-MFI's

Centrale overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

2.1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

2.2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

2.3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

2.4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

2.5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro - overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

10.1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

10.2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

10.4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Centrale overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Centrale overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

8.2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Naar looptijd (2 groepen)

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

Naar looptijd (2 groepen)

9e

Deposito's (euro)

Binnenland

MFI's

2.1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

2.2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

2.3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

2.4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

2.5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

10.1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

10.2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

10.4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Euro

9e

Deposito's (euro)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

2.1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

2.2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

2.3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

2.4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

2.5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

10.1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

10.2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

10.4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Euro

MFI's

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Huishoudens

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

10

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

n.v.t.

n.v.t.

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

4

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

12

Kapitaal en reserves

(11)

(Overige activa)

12

Overige passiva

Kapitaal en reserves

13

Voorzieningen

Kapitaal en reserves

14

Herwaarderingsrekeningen

15

Kapitaal en reserves

13

Overige passiva

10.3

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Overige passiva

11

Elementen in liquidatiefase

Overige passiva

12

Andere verplichtingen

Overige passiva

13

Voorzieningen

Overige passiva

CB3

Tegenwaarde van bijzondere trekkingsrechten

9

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche BundesbankCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Doel

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsector

Doel

Looptijd/valuta

1

Kasmiddelen (alle valuta's)

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Kasmiddelen

11

Overige activa

1e

Kasmiddelen, waarvan in euro

11

Overige activa

2

Leningen

Binnenland

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

5.1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Binnenland

5.2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Binnenland

5.3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

5.4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Binnenland

5.5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Binnenland

5.6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Binnenland

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Leningen

9.2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Binnenland

9.3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Binnenland

9.5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

MFI's

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

5.1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

5.2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

5.3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

5.4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

5.5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

5.6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

9.2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

9.3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

9.5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

MFI's

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Rest van de wereld

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

2

Leningen

Rest van de wereld

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

tot en met 1 jaar

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

tot en met 1 jaar

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

tot en met 1 jaar

2

Leningen

Rest van de wereld

Langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

langer dan 1 jaar

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

langer dan 1 jaar

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)/Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)/Euro

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)/Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)/Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Binnenland

MFI's

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

9.1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Binnenland

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

9.1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Rest van de wereld

11

Overige activa

Rest van de wereld

Aandelen en overige deelnemingen

6

Vaste activa

11

Overige activa

Vaste activa

7

Overige activa

9.4

Vorderingen binnen het Eurosysteem — netto vorderingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Overige activa

10

Elementen in liquidatiefase

Overige activa

11

Overige activa

Overige activa

CB1

Goud & goudvorderingen (alleen monetair goud)

1

Goud en goudvorderingen

CB2

Van het IMF te ontvangen posten — trekkingsrechten, bijzondere trekkingsrechten, overige vorderingen

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Bijzondere trekkingsrechten

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche BundesbankCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsectoren

Looptijd

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Banken

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Banken

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

Overheid

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overheid

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

Overige ingezetenen

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

9.1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

9.2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

9.2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

9.2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

9.2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

9.2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

9.2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

9.3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

9.3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

9.3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

9.3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

n.v.t.

n.v.t.

9.3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

9.4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

9.4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Lagere overheid

9.4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

9.4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

9.4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Lagere overheid

9.4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingenCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Ingezetenschap

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Verdere uitsplitsing

Type

Sector

Subsector

Looptijd

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Centrale overheid

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Centrale overheid

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Centrale overheid

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Centrale overheid

2

Leningen

Rest van de wereld

Banken

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Banken

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Banken

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Overheid

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Niet-banken

Overheid

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Niet-banken

Overheid

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overheid

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Centrale overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Centrale overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Banken

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappenCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Uitsplitsing naar land (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 3

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Ingezetenschap

Sector

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

9

Deposito's (alle valuta's)

EU-landen (exclusief binnenland) --x --y --z

MFI's

2.1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

2.2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

2.3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

2.4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

2.5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

MFI's

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

MFI's

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

10.1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

10.2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

(DE)

10.4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

12

Overige passiva

EU-landen

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

12

Overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

9

Deposito's (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

Niet-MFI's

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

MFI's

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Niet-MFI's

12

Overige passiva

EU-landen

Niet-MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-banken

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-banken

12

Overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-bankenCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Uitsplitsing naar land (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 3

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Sector

Looptijd

2

Leningen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Leningen

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Leningen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Leningen

MFI's

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

5.1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

5.6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Leningen

9.2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

(DE)

9.3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

9.5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

11

Overige activa

EU-landen

Leningen

MFI's

2

Leningen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

2

Leningen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

Niet-MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Leningen

Niet-MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Leningen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Leningen

Niet-MFI's

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Leningen

11

Overige activa

EU-landen

Leningen

Niet-MFI's

2

Leningen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

Naar looptijd (3 groepen)

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

Niet-MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten: --a --b --c

Effecten met uitzondering van aandelen

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

11

Overige activa

EU-landen

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

EU-landen (excl. binnenland) --x --y --z

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): --x --y --z

Aandelen en overige deelnemingen

9.1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

(DE)

11

Overige activa

EU-landen

Aandelen en overige deelnemingen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Aandelen en overige deelnemingenCONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Uitsplitsing naar valuta (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 4

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Sector

Valuta

Looptijd

Ingezetenschap

Sector

Valuta

Looptijd

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Valuta's van overige lidstaten — totaal

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Valuta's van overige lidstaten — totaal

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

DKK

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

DKK

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

SEK

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

SEK

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

GBP

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

GBP

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Overige valuta's — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Overige valuta's totaal

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

USD

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

USD

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

JPY

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

JPY

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

CHF

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

CHF

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Euro

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Euro

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Valuta's van overige lidstaten — totaal

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten — totaal

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

DKK

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

DKK

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

SEK

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

SEK

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

GBP

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

GBP

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Overige valuta's — totaal

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's — totaal

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

USD

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

USD

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

JPY

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

JPY

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

CHF

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

CHF

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

DKK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

DKK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

SEK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

SEK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

GBP

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

GBP

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Overige valuta's — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Overige valuta's — totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Overige valuta's — totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

USD

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

USD

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

JPY

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

JPY

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

CHF

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

CHF

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Euro

5.1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Euro

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Valuta's van overige lidstaten — totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten — totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

DKK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

SEK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

GBP

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's — totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

USD

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

JPY

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

CHF

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9C

Deposito's — rest van de wereld

Euro

Naar looptijd (2 groepen)

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Euro

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten — totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Overige valuta's — totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Overige valuta's — totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Overige valuta's — totaal

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Overige valuta's — totaal

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

USD

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

USD

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

USD

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

USD

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Alle valuta's gecombineerd

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Banken

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Euro

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

12

Overige passiva

Banken

Euro

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Valuta's van overige lidstaten — totaal

12

Overige passiva

Banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

DKK

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

DKK

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

DKK

12

Overige passiva

Banken

DKK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

SEK

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

SEK

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

SEK

12

Overige passiva

Banken

SEK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

GBP

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

GBP

8.2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

GBP

12

Overige passiva

Banken

GBP

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Overige valuta's — totaal

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Overige valuta's — totaal

12

Overige passiva

Banken

Overige valuta's — totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

USD

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

USD

12

Overige passiva

Banken

USD

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

JPY

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

JPY

12

Overige passiva

Banken

JPY

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

CHF

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

CHF

12

Overige passiva

Banken

CHF

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Alle valuta's gecombineerd

8

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

12

Overige passiva

Niet-banken

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Euro

8

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

12

Overige passiva

Niet-banken

Euro

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

12

Overige passiva

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten — totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

DKK

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

DKK

12

Overige passiva

Niet-banken

DKK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

SEK

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

SEK

12

Overige passiva

Niet-banken

SEK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

GBP

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

GBP

12

Overige passiva

Niet-banken

GBP

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Overige valuta's — totaal

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overige valuta's — totaal

12

Overige passiva

Niet-banken

Overige valuta's — totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

USD

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

USD

12

Overige passiva

Niet-banken

USD

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

JPY

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

JPY

12

Overige passiva

Niet-banken

JPY

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

CHF

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

CHF

12

Overige passiva

Niet-banken

CHF

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

8.1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Valuta's van overige lidstaten — totaal

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

DKK

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

SEK

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

GBP

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Overige valuta's — totaal

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

USD

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

JPY

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

CHF

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Resterende valuta's gecombineerd

n.v.t.

n.v.t.CONCORDANTIETABEL VOOR MONETAIRE EN BANCAIRE STATISTIEKEN

Uitsplitsing naar valuta (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel voor monetaire en bancaire statistieken. Paarsgewijze overeenkomst van posten

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 4

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Sector

Valuta

Looptijd

Ingezetenschap

Sector

Type

Valuta

Looptijd

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

DKK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

DKK

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

DKK

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

SEK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

SEK

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

SEK

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

GBP

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

GBP

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

GBP

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's — totaal

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Overige valuta's — totaal

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Overige valuta's — totaal

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

USD

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

USD

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

USD

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

JPY

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

JPY

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

JPY

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

CHF

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

CHF

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

CHF

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

DKK

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

DKK

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

SEK

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

SEK

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

GBP

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

GBP

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's — totaal

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overige valuta's — totaal

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Overige valuta's — totaal

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

USD

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

USD

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

JPY

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

JPY

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

CHF

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

CHF

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

2C

Leningen — rest van de wereld

Euro

tot en met 1 jaar

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

tot en met 1 jaar

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Euro

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

DKK

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

SEK

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

GBP

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Overige valuta's — totaal

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

USD

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

JPY

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

CHF

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

tot en met 1 jaar

2.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Euro

langer dan 1 jaar

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Euro

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

DKK

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

DKK

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

DKK

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

SEK

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

SEK

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

SEK

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

GBP

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

GBP

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

GBP

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Overige valuta's — totaal

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Overige valuta's — totaal

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Overige valuta's — totaal

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

USD

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

USD

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

USD

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

JPY

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

JPY

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

JPY

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

CHF

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

CHF

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

CHF

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Alle valuta's gecombineerd

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Banken

Leningen

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Euro

4.1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Banken

Leningen

4.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Euro

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Valuta's van overige lidstaten

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

DKK

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

DKK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

DKK

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

SEK

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

SEK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

SEK

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

GBP

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

GBP

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

GBP

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Overige valuta's — totaal

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

Overige valuta's — totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Overige valuta's — totaal

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

USD

2.2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

USD

11

Overige activa