Home

Verordening (EG) nr. 1466/2003 van de Commissie van 19 augustus 2003 tot vaststelling van de handelsnorm voor artisjokken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 963/98

Verordening (EG) nr. 1466/2003 van de Commissie van 19 augustus 2003 tot vaststelling van de handelsnorm voor artisjokken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 963/98

2003R1466 — NL — 01.01.2007 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1466/2003 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2003

tot vaststelling van de handelsnorm voor artisjokken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 963/98

(PB L 210, 20.8.2003, p.6)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1466/2003 VAN DE COMMISSIE

van 19 augustus 2003

tot vaststelling van de handelsnorm voor artisjokken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 963/98DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met name op artikel 2, lid 2, en op artikel 3, lid 3, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artisjokken behoren tot de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vermelde producten waarvoor normen moeten worden vastgesteld. Verordening (EG) nr. 963/98 van de Commissie van 7 mei 1998 tot vaststelling van de handelsnormen voor bloemkool en artisjokken (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 46/2003 (4) moet worden gewijzigd, wat de definitie van met „Poivrade” en „Bouquet” aangeduide artisjokken betreft.

(2)

Duidelijkheidshalve moet de norm voor artisjokken in een aparte verordening worden vastgesteld en Verordening (EG) nr. 963/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd. Ter wille van de transparantie van de wereldmarkt moet in dit verband rekening worden gehouden met de norm die voor artisjokken is aanbevolen door de „Working Party on Standardization of Perishable Produce and Quality Development” (Werkgroep voor normalisatie van bederfelijke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UN/ECE).

(3)

De toepassing van de nieuwe norm moet ertoe leiden dat producten van onbevredigende kwaliteit niet meer op de markt komen, dat de productie zo wordt gestuurd dat aan de eisen van de consument tegemoet wordt gekomen, en dat handelsrelaties op basis van eerlijke concurrentie worden vergemakkelijkt, en zo de rentabiliteit van de productie wordt vergroot.

(4)

De normen zijn van toepassing op alle handelsstadia. Het vervoer over grote afstanden, de opslag voor een zekere duur of de verschillende behandelingen die de producten ondergaan, kunnen kwaliteitsverlies veroorzaken als gevolg van de biologische ontwikkeling of de bederfelijke aard van de producten. Bij de toepassing van de norm in de handelsstadia na de verzending moet derhalve met dit kwaliteitsverlies rekening worden gehouden. Voor de producten van de klasse „Extra”, die met bijzondere zorg moeten worden gesorteerd en verpakt, mag alleen rekening worden gehouden met verlies aan versheid en turgescentie.

(5)

Bepaalde artisjokkenvariëteiten die in de Italiaanse regio's Sicilië, Apulië, Sardinië, Campanië, Latium en Toscane worden geteeld, worden traditioneel in de regio van productie verkocht in bossen met een omhulsel van bladeren, met stelen met een lengte van meer dan 10 cm. Op verzoek van Italië is deze handelspraktijk toegestaan bij Verordening (EG) nr. 448/97 van de Commissie van 7 maart 1997 houdende afwijking, voor bepaalde gebieden in Italië, van handelsnormen die zijn vastgesteld voor artisjokken (5). Ter verduidelijking en vereenvoudiging van de communautaire regelgeving moet de genoemde uitzonderingsbepaling in deze verordening worden opgenomen en moet Verordening (EG) nr. 448/97 worden ingetrokken.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De handelsnorm voor artisjokken van GN-code ►M2 0709 90 80 is opgenomen in de bijlage.

Deze norm is onder de bij Verordening (EEG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.

In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel de volgende afwijkingen van de voorgeschreven norm vertonen:

a)een lichte vermindering van versheid en turgescentie;

b)voor producten van andere klassen dan „Extra”: een gering kwaliteitsverlies als gevolg van biologische ontwikkeling en bederfelijkheid.

Artikel 2

1. In afwijking van het bepaalde in de bijlage mogen artisjokken die in de Italiaanse regio's Sicilië, Apulië, Sardinië, Campanië, Latium en Toscane zijn geproduceerd, door de kleinhandel in deze regio's worden verkocht in bossen met een omhulsel van bladeren, met stelen met een lengte van meer dan 10 cm.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet bij iedere partij in het begeleidende document of de begeleidende notitie, als bedoeld in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96, behalve de overige vereiste aanduidingen ook de volgende vermelding staan:

„Destinato alla vendita al dettaglio unicamente in… (productiegebied)”.

Artikel 3

Verordening (EG) nr. 963/98 wordt als volgt gewijzigd:

1.In de titel van de verordening worden de woorden „en artisjokken” geschrapt.

2.Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

„1. De handelsnorm voor bloemkool van GN-code 0704 10 is opgenomen in de bijlage.”.

3.Bijlage II wordt geschrapt.

4.In bijlage I wordt „Bijlage I” vervangen door „Bijlage”.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 448/97 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

NORM VOOR ARTISJOKKEN

I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

Deze norm heeft betrekking op de bloemhoofden (artisjokken) van de variëteiten (cultivars) van Cynara Scolymus L., bestemd voor verse consumptie, en niet voor industriële verwerking.

„Poivrade” en „Bouquet” zijn aanduidingen voor jonge kegelvormige paarse artisjokken.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In de norm wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen artisjokken na opmaak en verpakking moeten voldoen.

A. Minimumeisen

Onverminderd de bijzondere eisen voor elke klasse en de toegestane toleranties, moeten artisjokken van alle kwaliteitsklassen als volgt zijn:

—intact,

—gezond; niet aangetast door rot of van een zodanig verminderde kwaliteit dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie,

—zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen,

—vers van uiterlijk, en met name geen tekenen van verwelking vertonen,

—nagenoeg vrij van plagen,

—nagenoeg vrij van beschadiging door plagen,

—vrij van abnormaal uitwendig vocht,

—vrij van vreemde geur en/of smaak.

De stelen moeten recht afgesneden zijn en mogen niet langer zijn dan 10 cm. Dit laatste voorschrift is niet van toepassing op artisjokken die in een bos worden gepresenteerd, dat wil zeggen waarbij een bepaald aantal artisjokken bij de steel samengebonden zijn, en het geldt ook niet voor artisjokken van de variëteit „Spinoso”.

De artisjokken moeten in een zodanige staat van ontwikkeling en een zodanige conditie zijn dat zij:

—bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, en

—in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen.

B. Indeling in klassen

Artisjokken worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:

i) Klasse „Extra”

In deze klasse ingedeelde artisjokken moeten artisjokken van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de specifieke kenmerken van de variëteit en/of het handelstype hebben. De binnenste bloemschubben moeten dicht opeen zitten, naar gelang van de kenmerken van de variëteit.

Zij mogen geen afwijkingen vertonen, met uitzondering van zeer lichte oppervlakkige afwijkingen van de huid van de bloemschubben, op voorwaarde dat deze het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet schaden.

De vruchtbodems mogen geen begin van houtvorming vertonen.

ii) Klasse I

In deze klasse ingedeelde artisjokken moeten artisjokken van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de specifieke kenmerken van de variëteit en/of het handelstype hebben. De binnenste bloemschubben moeten dicht opeen zitten, naar gelang van de kenmerken van de variëteit.

De artisjokken mogen de volgende geringe afwijkingen vertonen, die evenwel het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet mogen schaden:

—een lichte afwijking in vorm,

—lichte vorstschade (kloofjes),

—zeer lichte kneuzingen.

De vruchtbodems mogen geen begin van houtvorming vertonen.

iii) Klasse II

Tot deze klasse behoren artisjokken die niet in klasse „Extra” of klasse I kunnen worden ingedeeld, maar die aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen. Zij mogen enigszins open staan.

Op voorwaarde dat de artisjokken hun specifieke kenmerken inzake kwaliteit, houdbaarheid en presentatie behouden, zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

—afwijkingen in vorm,

—vorstschade,

—lichte kneuzingen,

—kleine vlekken op de buitenste bloemschubben,

—begin van houtvorming van de vruchtbodem.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

Artisjokken worden naar grootteklasse gesorteerd aan de hand van de maximale middellijn bij de grootste dwarsdoorsnede van de artisjokken.

De minimale middellijn is vastgesteld op 6 cm.

De hieronder vastgestelde schaal voor de groottesortering is verplicht voor artisjokken van de klassen „Extra” en I; voor die van klasse II is zij facultatief:

—diameter van 13 cm en meer,

—diameter van 11 cm en meer, doch minder dan 13 cm,

—diameter van 9 cm en meer, doch minder dan 11 cm,

—diameter van 7,5 cm en meer, doch minder dan 9 cm,

—diameter van 6 cm en meer, doch minder dan 7,5 cm.

Verder is een diameter van 3,5 cm en meer, doch minder dan 6 cm toegestaan voor met „Poivrade” of „Bouquet” aangeduide artisjokken.

IV. TOLERANTIES

Per verpakkingseenheid zijn bepaalde afwijkingen in kwaliteit en grootte toegestaan.

A. Toleranties in kwaliteit

i) Klasse „Extra”

5 % van het aantal mag bestaan uit artisjokken die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse I of, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

ii) Klasse I

10 % van het aantal mag bestaan uit artisjokken die niet aan de eisen voor deze klasse beantwoorden, maar wel aan die van klasse II of, bij uitzondering, binnen de toleranties voor die klasse vallen.

iii) Klasse II

10 % van het aantal mag bestaan uit artisjokken die noch aan de eisen voor deze klasse, noch aan de minimumeisen beantwoorden, met uitzondering van artisjokken die zijn aangetast door rot of die enige andere afwijking vertonen waardoor zij niet meer geschikt zijn voor consumptie.

B. Toleranties in grootte

Voor alle klassen (voorzover groottesortering verplicht is) mag 10 % van het aantal bestaan uit artisjokken die beantwoorden aan de sorteringsvoorschriften van de grootteklasse direct onder of boven de vermelde grootteklasse, met dien verstande dat de artisjokken in de kleinste grootteklasse (6 tot 7,5 cm) een diameter van minimaal 5 cm moeten hebben.

Voor met „Poivrade” of „Bouquet” aangeduide artisjokken geldt geen tolerantie in grootte.

V. VOORSCHRIFTEN INZAKE PRESENTATIE

A. Uniformiteit

De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zijn en moet bestaan uit artisjokken van dezelfde oorsprong, dezelfde variëteit of hetzelfde handelstype, dezelfde kwaliteit en (indien naar grootte gesorteerd) dezelfde grootteklasse.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van de verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

Onverminderd de voorafgaande bepalingen van dit punt mogen de producten die onder de toepassing van deze verordening vallen, in verkoopverpakkingen met een gewicht van niet meer dan 3 kg, worden gemengd met andere soorten vers fruit en groenten, mits is voldaan aan de voorwaarden die zijn bepaald in Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie (6).

B. Verpakking

De verpakking moet de artisjokken goed beschermen.

Het materiaal binnen de verpakkingseenheid moet nieuw en schoon zijn en van een zodanige kwaliteit dat de producten niet uitwendig of inwendig worden beschadigd. Er mag materiaal, met name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits voor de bedrukking of de etikettering niet-giftige inkt of lijm is gebruikt.

In de verpakkingseenheid mogen geen vreemde stoffen voorkomen.

▼M1

Het op elk product aangebrachte etiket mag bij het verwijderen ervan geen zichtbaar spoor van lijm achterlaten en de schil niet beschadigen.

▼B

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant, duidelijk leesbaar, onuitwisbaar en van buitenaf goed zichtbaar, de onderstaande gegevens worden vermeld.

▼M1

A. Identificatie

De naam en het adres van de verpakker en/of de verzender.

Deze vermelding mag worden vervangen:

—voor alle verpakkingen, behalve voorverpakkingen, door de door een officiële dienst afgegeven of erkende code van de verpakker en/of de verzender, voorafgegaan door de vermelding „verpakker en/of verzender” of een gelijkwaardige afkorting;

—uitsluitend voor voorverpakkingen, door de naam en het adres van de in de Gemeenschap gevestigde verkoper, voorafgegaan door de vermelding „verpakt voor:” of een gelijkwaardige vermelding. In dat geval moet op het etiket tevens de code van de verpakker en/of de verzender vermeld staan. De verkoper verstrekt alle door de controlediensten noodzakelijk geachte inlichtingen met betrekking tot de betekenis van die code.

▼B

B. Aard van het product

—„Artisjokken”, indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is;

—Naam van de variëteit voor klasse „Extra”;

—Indien van toepassing: „Poivrade” of „Bouquet”;

—Indien van toepassing: „Spinoso”.

C. Oorsprong van het product

Land van oorsprong, en, eventueel, productiegebied of aanduiding van nationale, regionale of lokale benaming.

D. Handelskenmerken

—Klasse;

—Aantal artisjokken;

—Grootteklasse (indien van toepassing), aangegeven door middel van de minimum- en maximumdiameter van de artisjokken.

E. Officieel controlemerk (facultatief)

▼M1

De in de eerste alinea genoemde gegevens hoeven niet te worden aangebracht op de verpakkingseenheden (colli) wanneer deze laatste verkoopverpakkingen bevatten die van buitenaf zichtbaar zijn en elk van die gegevens zijn voorzien. Op deze verpakkingseenheden mag geen enkele aanduiding voorkomen die misverstanden kan veroorzaken. Wanneer deze verpakkingseenheden op een pallet worden aangeboden, moeten de betrokken gegevens zijn aangebracht op een blad dat zichtbaar op ten minste twee zijden van de pallet is bevestigd.(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64.

(3) PB L 135 van 8.5.1998, blz. 18.

(4) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 61.

(5) PB L 68 van 8.3.1997, blz. 17.

(6) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 65.