Home

Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5242) (Voor de EER relevante tekst) (2004/211/EG)

Beschikking van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5242) (Voor de EER relevante tekst) (2004/211/EG)

2004D0211 — NL — 16.06.2010 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 januari 2004

tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5242)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/211/EG)

(PB L 073, 11.3.2004, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 januari 2004

tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5242)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/211/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), en met name op artikel 12 en artikel 19, onder i) en ii),

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG (2) geldt, en met name op artikel 17, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 12 van Richtlijn 90/426/EEG bepaalt dat de invoer van paardachtigen alleen is toegestaan uit derde landen of delen van derde landen die voorkomen op een lijst welke moet worden opgenomen in een overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (3) vastgelegde lijst van derde landen.

(2)

Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten, vers vlees en vleesproducten toestaan (4) is aanzienlijk gewijzigd, met name om paardachtigen van het toepassingsgebied ervan uit te sluiten. De lijsten van derde landen die paardachtigen naar de Gemeenschap mogen uitvoeren, die berusten op Beschikking 79/542/EEG, zijn evenwel vastgelegd in de op grond van Richtlijn 90/426/EEG vastgestelde beschikkingen van de Commissie inzake gezondheidsvoorschriften voor de invoer van paardachtigen.

(3)

De bepalingen die betrekking hebben op de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van levende dieren op grond van Richtlijn 72/462/EEG, met name artikel 3 inzake een lijst van derde landen die levende dieren mogen uitvoeren, worden momenteel opnieuw bestudeerd. Met het oog hierop heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende dieren en tot wijziging van de Richtlijnen 72/462/EEG, 90/426/EEG, 92/65/EEG en 97/78/EG (5). In dit verband zal artikel 12 van Richtlijn 90/426/EEG worden aangepast om daarin de beginselen vast te leggen voor het opstellen van een lijst van derde landen waaruit de invoer van paardachtigen is toegestaan.

(4)

Beschikking 92/260/EEG van de Commissie van 10 april 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor tijdelijke toelating van geregistreerde paarden (6) bevat in bijlage I een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de tijdelijke invoer van dergelijke paarden toestaan en de vaststelling van de gezondheidscategorieën van derde landen.

(5)

Beschikking 93/195/EEG van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (7) bevat in bijlage I een lijst van derde landen waaruit de lidstaten het opnieuw binnenbrengen van dergelijke paarden toestaan.

(6)

Beschikking 93/196/EEG van de Commissie van 5 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen (8) bevat in voetnoot 3 van bijlage II een lijst van derde landen waaruit lidstaten de invoer van dergelijke paardachtigen toestaan.

(7)

Beschikking 93/197/EEG van de Commissie van 5 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor de invoer van geregistreerde paarden en de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen (9) bevat in bijlage I een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van dergelijke dieren toestaan.

(8)

Het is wenselijk de lijsten van derde landen die paardachtigen in de Gemeenschap mogen invoeren, in één communautair instrument te vermelden.

(9)

Overeenkomstig Beschikking 92/160/EEG van de Commissie van 5 maart 1992 tot regionalisering van sommige derde landen ten aanzien van de invoer van paardachtigen (10) mogen in sommige gevallen uit bepaalde delen van een derde land slechts bepaalde categorieën paardachtigen worden ingevoerd en zijn slechts bijzondere soorten invoer toegestaan; ter wille van de duidelijkheid en de transparantie dienen deze bepalingen betreffende regionalisering tezamen met de lijst van erkende derde landen vastgelegd te worden en dient Beschikking 92/160/EEG ingetrokken te worden.

(10)

Aangezien het bij de lijst van derde landen om een algemene lijst gaat, moet er naar bijzondere voorwaarden of beperkingen betreffende de invoer van paardachtigen in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht worden verwezen.

(11)

Beschikking 95/461/EG van de Commissie (11) legt beschermende maatregelen vast in verband met Venezolaanse paardenencefalomyelitis in Venezuela en in Colombia en stelt een verbod in op het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden uit Venezuela en Colombia. Het lijkt derhalve raadzaam de lijst dienovereenkomstig aan te passen.

(12)

Beschikking 97/10/EG van de Commissie van 12 december 1996 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG en 93/197/EEG van de Commissie ten aanzien van de tijdelijke toelating tot en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit Zuid-Afrika (12) legt bijzondere invoervoorwaarden, met inbegrip van regionalisering, vast.

(13)

Beschikking 94/63/EG van de Commissie van 31 januari 1994 tot vaststelling van een voorlopige lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan (13), verwijst in deel I van de bijlage naar de delen I en II van de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG. Deze lijst werd krachtens artikel 28 van Richtlijn 92/65/EEG voor een overgangsperiode van drie jaar vastgelegd.

(14)

Beschikking 2000/284/EG van de Commissie van 31 maart 2000 houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen en tot wijziging van de Beschikkingen 96/539/EG en 96/540/EG (14), bevat een lijst van landen en inrichtingen vanwaar de invoer van sperma van paardachtigen is toegestaan.

(15)

Beschikking 96/539/EG van de Commissie van 4 september 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van sperma van paardachtigen (15) en Beschikking 96/540/EG van de Commissie van 4 september 1996 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van eicellen en embryo's van paardachtigen (16) leggen veterinairrechtelijke voorschriften vast voor de invoer van sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen; naar deze bepalingen dient ook in een geconsolideerde lijst van derde landen te worden verwezen.

(16)

Het verdient aanbeveling de lijsten voor specifieke landen en de in de Beschikkingen 79/542/EEG, 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG, 93/197/EEG en 94/63/EG neergelegde regionaliseringsvoorschriften in één geconsolideerde lijst samen te vatten, waarin wordt aangegeven tot welke gezondheidscategorie de derde landen behoren en — voorzover nodig — de specifieke voorwaarden voor de invoer van paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen worden vermeld.

(17)

De Beschikkingen 92/160/EEG en 95/461/EG moeten dus worden ingetrokken en de Beschikkingen 94/63/EG en 93/195/EEG dienen dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(18)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

Deze beschikking stelt een lijst vast van derde landen of delen daarvan waar regionaliseringsmaatregelen van toepassing zijn, waaruit de lidstaten de invoer van paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's daarvan toestaan en bepaalt de andere invoervoorwaarden.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze beschikking gelden de onderstaande definities:

„categorie paardachtigen” : paardachtigen als omschreven in artikel 2, onder c), d) en e), van Richtlijn 90/426/EEG en geregistreerde paardachtigen;

„invoer” : het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van levende paardachtigen in overeenstemming met de specifiek voor deze bijzondere soort invoer geldende voorwaarden, met name de tijdelijke toelating en het opnieuw binnenbrengen na tijdelijke uitvoer en invoer.

Artikel 3

Invoer van levende paardachtigen

De lidstaten staan de invoer toe in de Gemeenschap van levende paardachtigen uit de in de kolommen 2 en 4 van de bijlage vermelde derde landen of delen daarvan onder de volgende, in bijlage I genoemde voorwaarden:

—de tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, zoals aangegeven in kolom 6,

—het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties, zoals aangegeven in kolom 7,

—de invoer van geregistreerde paarden, zoals aangegeven in kolom 8,

—de invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen, zoals aangegeven in kolom 9,

—de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen, zoals aangegeven in kolom 10.

Artikel 4

Invoer van sperma van paarden

De lidstaten staan de invoer toe van sperma van paarden uit in de kolommen 2 en 4 van bijlage I vermelde derde landen of delen daarvan, respectievelijk derde landen of delen daarvan waaruit de definitieve invoer van geregistreerde paarden, geregistreerde paardachtigen of van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen eveneens is toegestaan. De invoer is toegestaan mits het voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde sperma alleen is gewonnen van paardachtigen die behoren tot de categorie levende paardachtigen waarvoor definitieve invoer is toegestaan en voldaan is aan de in de kolommen 11, 12 en 13 van bijlage I vermelde voorwaarden.

Artikel 5

Invoer van eicellen en embryo's van paarden

De lidstaten staan de invoer toe van eicellen en embryo's van paarden uit in de kolommen 2 en 4 van bijlage I vermelde derde landen of delen daarvan, respectievelijk derde landen of delen daarvan waaruit de definitieve invoer van geregistreerde paardachtigen of van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen eveneens is toegestaan. De invoer is toegestaan, mits aan de in kolom 14 van bijlage I genoemde voorwaarden voldaan is.

Artikel 6

Voorwaarden voor invoer van paardachtigen uit derde landen

De lidstaten staan slechts de invoer van paardachtigen toe, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)de paardachtigen voldoen aan de in het bij de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG en 93/197/EEG bepaalde overeenkomstige modelcertificaat vastgelegde veterinairrechtelijke voorschriften met betrekking tot de desbetreffende categorie paardachtigen, het soort invoer en de in kolom 5 van bijlage I vermelde gezondheidscategorie, waarbij het derde land of een deel daarvan is ingedeeld;

b)de invoer van paardachtigen is — voorzover van toepassing — afhankelijk van de in kolom 15 van de tabel in bijlage I vermelde garanties of voorwaarden;

c)de paardachtigen mogen niet worden vervoerd in een vervoermiddel waarmee ook andere paardachtigen worden vervoerd die niet bestemd zijn voor de Gemeenschap;

d)voorzover niet anders geregeld in de bijzondere veterinairrechtelijke voorschriften voor invoer in de Gemeenschap, mogen paardachtigen niet worden vervoerd in een vervoermiddel waarmee ook paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus worden vervoerd;

e)tijdens het vervoer naar de Gemeenschap mogen paardachtigen niet worden afgeladen op het grondgebied van een derde land of een deel daarvan, waaruit de invoer van paardachtigen in de Gemeenschap niet toegestaan is;

f)tijdens het vervoer naar de Gemeenschap mogen de paardachtigen niet over de weg, per spoor of op eigen kracht worden verplaatst via het grondgebied van een derde land of een deel daarvan, waaruit de invoer van paardachtigen in de Gemeenschap voor ten minste één soort invoer van ten minste één categorie paardachtigen niet toegestaan is;

g)de paardachtigen komen binnen tien dagen na afgifte van het voor vervoer of verplaatsing naar de Gemeenschap vereiste gezondheidscertificaat in het derde land van uitvoer aan bij de grensinspectiepost op de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap. Bij vervoer over zee mag de periode van tien dagen worden verlengd met de duur van de zeereis.

Artikel 7

Voorwaarden voor invoer van sperma van paarden uit derde landen

De invoer van sperma van paarden in de Gemeenschap is slechts toegestaan, indien het sperma gewonnen is in een krachtens Richtlijn 92/65/EEG erkend en in Beschikking 2000/284/EG vermeld spermacentrum en aan de in het diergezondheidscertificaat overeenkomstig Beschikking 96/539/EG vastgelegde voorwaarden voldoet.

Artikel 8

Voorwaarden voor de invoer van eicellen en embryo's van paarden uit derde landen

De invoer van eicellen en embryo's van paarden in de Gemeenschap is slechts toegestaan indien de eicellen en/of embryo's aan de in het diergezondheidscertificaat overeenkomstig Beschikking 96/540/EG vastgelegde voorwaarden voldoen.

Artikel 9

Wijzigingen

1. De bijlagen I en II bij Beschikking 93/195/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij de onderhavige beschikking.

2. Beschikking 94/63/EG wordt als volgt gewijzigd:

a)De titel van de beschikking wordt vervangen door:

„Beschikking van de Commissie van 31 januari 1994 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen, geiten en paarden en van eicellen en embryo's van varkens toestaan”

.

b)Artikel 1, lid 2, wordt geschrapt.

c)In de bijlage wordt deel II geschrapt.

Artikel 10

Intrekking

Beschikking 92/160/EG en Beschikking 95/461/EG worden ingetrokken.

Artikel 11

Datum van inwerkingtreding

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 12

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE IISO-code

Land

Gebiedscode

Omschrijving van het gebied

GC

TT

Her-In

Invoer

Invoer

Specifieke voorwaarden

GP

GP

GP

PS

GPA + FGP

Sperma

E/E

GP

GPA

FGP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AE-0

Het hele land

E

X

X

X

X

AR

Argentinië

AR-0

Het hele land

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australië

AU-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BB

Barbados

BB-0

Het hele land

D

X

X

X

X

▼M1 —————

▼M5

BH

Bahrein

BH-0

Het hele land

E

▼B

BM

Bermuda

BM-0

Het hele land

D

X

X

X

X

BO

Bolivia

BO-0

Het hele land

D

X

X

X

X

▼M5

BR

Brazilië

BR-0

Het hele land

BR-1

De staten

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BR-2

Distrito Federal

D

▼B

BY

Belarus

BY-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CA

Canada

CA-0

Het hele land

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Zwitserland

CH-0

Het hele land

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chili

CL-0

Het hele land

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M4

CN

China

CN-0

Het hele land

CN-1

De paardenziektevrije zone in Conghua City, Guangzhou Municipality, Guangdong Province, met inbegrip van de bioveilige verbindingswegen („Biosecurity Highway Passage”) van en naar de luchthaven in Guangzhou en Hongkong (zie kader 3 voor nadere gegevens)

C

X

X

X

▼B

CR

Costa Rica

CR-0

Het hele land

CR-1

Hoofdstedelijk gebied San José

D

X

CU

Cuba

CU-0

Het hele land

D

X

X

X

X

DZ

Algerije

DZ-0

Het hele land

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EG

Egypte

EG-0

Het hele land

EG-1

Gouvernementen Alexandrië, Beheira, Krafr el Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, Noord-Sinaï, Zuid-Sinaï, Caïro (Groot-Caïro, met inbegrip van de stad Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza en Beni Suef

E

X

X

X

X

FK

Falklandeilanden

FK-0

Het hele land

A

X

X

X

X

X

X

GL

Groenland

GL-0

Het hele land

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HK

Hongkong

HK-0

Het hele land

C

X

X

X

X

HR

Kroatië

HR-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IL

Israël

IL-0

Het hele land

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IS

IJsland

IS-0

Het hele land

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JM

Jamaica

JM-0

Het hele land

D

X

X

X

X

JO

Jordanië

JO-0

Het hele land

E

X

X

X

X

JP

Japan

JP-0

Het hele land

C

X

X

X

X

KG

Kirgizië

KG-0

Het hele land

KG-1

Gebied Issyk-Kul

B

X

X

KR

Koreaanse Republiek

KR-0

Het hele land

C

X

X

X

X

KW

Koeweit

KW-0

Het hele land

E

X

X

X

X

LB

Libanon

LB-0

Het hele land

E

X

X

X

X

LY

Libië

LY-0

Het hele land

E

X

X

MA

Marokko

MA-0

Het hele land

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼M2

ME

Montenegro

ME-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼B

MK (1)

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MO

Macao

MO-0

Het hele land

C

X

X

X

X

MY

Maleisië

MY-0

Schiereiland

C

X

X

X

X

▼M3

MU

Mauritius

MU-0

Het hele land

E

X

▼B

MX

Mexico

MX-0

Het hele land

MX-1

Het hele land met uitzondering van de staten Chiapas en Oaxaca

D

X

X

X

X

X

X

X

X

NZ

Nieuw-Zeeland

NZ-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OM

Oman

OM-0

Het hele land

E

X

X

X

X

PE

Peru

PE-0

Het hele land

PE-1

Regio Lima

D

X

X

X

X

PM

Saint-Pierre en Miquelon

PM-0

Het hele land

G

X

X

X

X

X

X

PY

Paraguay

PY-0

Het hele land

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QA

Quatar

QA-0

Het hele land

E

X

X

X

X

▼M1 —————

▼M2

RS

Servië

RS-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

▼B

RU

Rusland

RU-0

Het hele land

RU-1

Provincies Kaliningrad, Archangelsk, Vologda, Moermansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Brjansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaloega, Kostroma, Moskou, Orjol, Rjazan, Smolensk, Toela, Jaroslavl, Nizjni Novgorod, Kirov, Belgorod, Voronjezj, Koersk, Lipezk, Tambov, Astrachan, Volgograd, Penza, Saratov, Oeljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm en Koergan

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RU-2

Regio's Stavropol en Krasnodar

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RU-3

Republieken Karelië, Marij-El, Mordovië, Tsjoewasjië, Kalmukkië, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarië, Severnaja, Osetië, Ingoesjetië en Karatsjai-Tsjerkessië

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SA

Saoedi-Arabië

SA-0

Het hele land

SA-1

Gehele land, met uitzondering van de beschermings- en bewakingsgebieden (zie voor bijzonderheden: kader 1)

E

X

X

X

X

▼M2 —————

▼B

SG

Singapore

SG-0

Het hele land

C

X

X

X

X

SY

Syrië

SY-0

Het hele land

E

X

X

X

X

TH

Thailand

TH-0

Het hele land

C

X

X

X

X

TN

Tunesië

TN-0

Het hele land

E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TR

Turkije

TR-0

Het hele land

TR-1

De provincies Ankara, Edirne, Istanboel, Izmir, Kirklareli en Tekirdag

E

X

X

X

X

UA

Oekraïne

UA-0

Het hele land

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

US

Verenigde Staten van Amerika

US-0

Het hele land

C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

UY-0

Het hele land

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ZA

Zuid-Afrika

ZA-0

Het hele land

ZA-1

Grootstedelijk gebied van Kaapstad (zie voor bijzonderheden: kader 2)

F

X

X

X

Beschikking 97/10/EG

(1)Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven na afloop van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd.

VERKLARING VAN DE AFKORTINGEN:


Vakjes

X

Invoer in beginsel toegestaan

Invoer niet toegestaan

Kolommen

Kolommen 1-4:

Betrokken gebieden

Kolom 5 (GC):

Gezondheidscategorie

Kolom 6 (TT):

Tijdelijke toelating van geregistreerde paarden

(Beschikking 92/260/EEG)

Kolom 7 (Her-In):

Het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties

(Beschikking 93/195/EEG)

Kolom 8

Invoer van geregistreerde paarden

(Beschikking 93/197/EEG)

Kolom 9

Invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen

(Beschikking 93/196/EEG)

Kolom 10

Invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen

(Beschikking 93/197/EEG)

Kolom 11

Invoer van sperma, gewonnen van geregistreerde paarden

(Beschikking 96/539/EEG)

Kolom 12

Invoer van sperma, gewonnen van geregistreerde paardachtigen

(Beschikking 96/539/EEG)

Kolom 13

Invoer van sperma, gewonnen van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen

(Beschikking 96/539/EEG)

Kolom 14

Invoer van eicellen en embryo's van paarden

(Beschikking 96/540/EEG)

Kolom 15

Verwijzing naar specifieke voorwaarden/aanvullende garanties

Dier/Product

Categorieën/voorwaarden

GP

Geregistreerde paarden

PS

Voor de slacht bestemde paardachtigen als omschreven in artikel 2, onder d), van Richtlijn 90/426/EEG

GPA

Geregistreerde paardachtigen als omschreven in artikel 2, onder c), van Richtlijn 90/426/EEG

FGP

Als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen als omschreven in artikel 2, onder e), van Richtlijn 90/426/EEG

Sperma

Sperma van paarden, gewonnen in overeenstemming met Richtlijn 92/65/EG

E/E

Eicellen en embryo's van paarden, verkregen in overeenstemming met Richtlijn 92/65/EGKADER 1:

SA

Saoedi-Arabië

SA-1

Begrenzing van de beschermings- en bewakingsgebieden (kader 1)

1. Provincie Jizan

— beschermingsgebied: de hele provincie behalve het deel ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq aan weg nr. 5 en ten noorden van weg nr. 10;

— bewakingsgebied: het deel van de provincie ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq aan weg nr. 5, gecontroleerd door de wegcontrolepost te Al Qahmah en ten noorden van weg nr. 10.

2. Provincie Asir

— beschermingsgebied: het door weg nr. 10 tussen Ad Darb, Abha en Kamis-Mushayt begrensde deel van de provincie, met uizondering van de maneges van de luchtmacht- en militaire bases, en het aan de noordzijde door weg nr. 15 van Kamis-Mushayt via Jarash, Al Utfah en Dhahram Al Janoub tot de grens met de provincie Najran begrensde deel van de provincie en het aan de noordkant door de weg van Al Utfah via Al Fayd naar Badr Al Janoub (provincie Najran) begrensde gedeelte van de provincie;

— bewakingsgebied: de maneges van de luchtmacht- en militaire bases, het gedeelte van de provincie tussen de grens van het beschermingsgebied en weg nr. 209 van Ash-Shuqaiq naar de wegcontrolepost Muhayil aan weg nr. 211, het gedeelte van de provincie tussen de controlepost aan weg nr. 10 ten zuiden van Abha, de stad Abha en de wegcontrolepost Ballasmer op 65 km van Abha aan weg nr. 15 naar het noorden, het gedeelte van de provincie tussen Khamis-Mushayt en de wegcontrolepost op 90 km van Abha aan weg nr. 225 naar Samakh en de wegcontrolepost te Yarah, 90 km van Abha, aan weg nr. 10 naar Riyadh en het gedeelte van de provincie ten zuiden van een denkbeeldige lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah aan weg nr. 10 en Khashm-Ghurab aan we. nr. 177 tot aan de grens met de provincie Najran.

3. Provincie Najran

— beschermingsgebied: het aan de noordzijde door de weg van Al Utfah (provincie Asir) naar Badr Al Janoub en naar As Sebt en van As Sebt langs Wadi Habunah naar de kruising met weg nr. 177 tussen Najran en Riyadh begrensde gdeelte van de provincie, en van deze kruising met weg nr. 177 in zuidelijke richting naar de kruising met weg nr. 15 van Najran naar Sharourah, en het gedeelte van de provincie ten zuiden van weg nr. 15 tussen Najran en Sharourah en de grens met Jemen;

— bewakingsgebied: het deel van de provincie ten zuiden van een lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah aan weg nr. 10 en Khashm Ghurab aan weg nr. 177, van de grens van de provincie Najran tot de wegcontrolepost Khashm Ghurab op 80 km van Narjan en ten westen van weg nr. 175 naar Sharourah.KADER 2:

ZA

Zuid-Afrika

ZA-1

Begrenzing van het grootstedelijk gebied van Kaapstad (ZA-1):

Noordelijke begrenzing: Blaauwberg Road (M14);

Oostelijke begrenzing: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14) Highway N7, Highway N1 en Highway M5;

Zuidelijke begrenzing: Otterey Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive tot Newlands Forestry Station en door Echo Gorge of Table Mountain naar Camps Bay;

Westelijke begrenzing: de kustlijn van Camps Bay naar Blaauwberg Road.

▼M4KADER 3:

CN

China

CN-1

De specifieke paardenziektevrije zone in Guangdong Province met de volgende begrenzing:

Kernzone: paardensportcentrum in Reshui Village, Lingkou Town, Conghua City, met het omringende gebied binnen een straal van vijf km, dat door de wegcontrolepost aan State Highway 105 wordt gecontroleerd.

Toezichtszone: alle bestuurlijke onderverdelingen in Conghua City rond de kernzone, met een oppervlakte van 2 009 km2.

Beschermingszone: buitengrenzen van de volgende aangrenzende bestuurlijke onderverdelingen rond de toezichtszone:

— Baiyun District, Luogang District van Conghua City,

— Huadu District van Guangzhou City,

— Zengcheng City,

— bestuurlijke onderverdelingen in Qingcheng District van Qingyuan City,

— Fogang County,

— Xinfeng County,

— Longmen County.

Bioveilige verbindingswegen:

Quarantaine vóór het binnenbrengen: de door de bevoegde autoriteit aangewezen quarantainevoorzieningen in de beschermingszone voor de voorbereiding van paardachtigen uit andere delen van China met het oog op het binnenbrengen ervan in de paardenziektevrije zone.

▼B
BIJLAGE II

Beschikking 93/195/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1.De lijst van derde landen in groep D van bijlage I wordt vervangen door:

„Argentinië (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brazilië (1) (BR), Chili (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Jamaica (JM), Mexico (1) (MX), Peru (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)”.

2.De lijst van derde landen van groep D in de titel van het gezondheidscertificaat in bijlage II wordt vervangen door:

„Argentinië, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazilië (1), Chili, Costa Rica (1), Cuba, Jamaica, Mexico (1), Peru (1), Paraguay, Uruguay”.(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie (PB L 198 van 6.8.2003, blz. 3).

(3) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(4) PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/212/EG, (zie bladzijde 11 van dit Publicatieblad).

(5) COM(2003) 570.

(6) PB L 130 van 15.5.1992, blz. 67. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/541/EG (PB L 185 van 24.7.2003, blz. 41).

(7) PB L 86 van 6.4.1993, blz. 1. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/611/EG (PB L 214 van 8.8.2001, blz. 49).

(8) PB L 86 van 6.4.1993, blz. 7. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/611/EG.

(9) PB L 86 van 6.4.1993, blz. 16. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/541/EG (PB L 185 van 24.7.2003, blz. 41).

(10) PB L 71 van 18.3.1992, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/635/EG (PB L 206 van 3.8.2002, blz. 20).

(11) PB L 265 van 8.11.1995, blz. 40.

(12) PB L 3 van 7.4.1997, blz. 9. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/541/EG (PB L 185 van 24.7.2003, blz. 41).

(13) PB L 28 van 2.2.1994, blz. 47. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/734/EG (PB L 275 van 18.10.2001, blz. 19).

(14) PB L 94 van 14.4.2000, blz. 35. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/574/EG (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 27).

(15) PB L 230 van 11.9.1996, blz. 23. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/284/EG (PB L 94 van 14.4.2000, blz. 35).

(16) PB L 230 van 11.9.1996, blz. 28. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/284/EG (PB L 94 van 14.4.2000, blz. 35).