Home

Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1282) (Voor de EER relevante tekst) (2004/292/EG)

Beschikking van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1282) (Voor de EER relevante tekst) (2004/292/EG)

2004D0292 — NL — 11.02.2005 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2004

betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1282)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/292/EG)

(PB L 094, 31.3.2004, p.63)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 februari 2005

L 39

53

11.2.2005
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2004

betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1282)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/292/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op de artikelen 37 en 37 bis,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name op artikel 20, lid 3,

Gelet op Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG, alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG (3), en met name op artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 91/398/EEG van de Commissie van 19 juli 1991 betreffende een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten (Animo) (4) is bepaald op welke wijze de veterinaire eenheden die in Beschikking 2002/459/EG (5) zijn vermeld, met elkaar moeten worden verbonden.

(2)

Volgens Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (6) moet er een computersysteem worden ontwikkeld waarin de systemen Animo en Shift worden geïntegreerd in één enkele architectuur.

(3)

Overeenkomstig Beschikking 92/486/EEG van de Commissie van 25 september 1992 tot vaststelling van de bepalingen inzake de samenwerking tussen het serverstation Animo en de lidstaten (7) lopen de contracten tussen de lidstaten en het server-station Animo op 31 maart 2004 af. Traces moet dus op dat moment van start gaan, zodat die contracten niet verlengd hoeven te worden.

(4)

Sommige lidstaten kunnen Traces nog niet met ingang van de door de Commissie vastgestelde datum, 1 april 2004, gaan gebruiken omdat zij nog onvoldoende voorbereid zijn op de overgang van Animo naar Traces. Voor die lidstaten moet er dus een overgangsperiode komen om hen in staat te stellen de migratie naar Traces af te ronden.

(5)

Beschikking 92/486/EEG moet worden gewijzigd zodat de lidstaten waarvoor een overgangsperiode geldt hun contract met het serverstation Animo kunnen verlengen.

(6)

De contracten tussen het serverstation Animo en de grensinspectieposten in Duitsland, Oostenrijk en Italië die vermeld staan in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 282/2004 van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende de vaststelling van een document voor de aangifte en de veterinaire controle van uit derde landen afkomstige dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht (8) moeten worden aangepast omdat die grensposten in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten zullen verdwijnen.

(7)

Om de lidstaten die als eerste overstappen de gelegenheid te geven zich aan Traces aan te passen moeten de functionaliteiten van dit nieuwe systeem stap voor stap ingevoerd worden, waarbij wel vanaf het begin evenveel informatie moet worden verstrekt als bij het Animo-systeem.

(8)

Alle informatie in de Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor producten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 136/2004 (9), de Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor dieren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 282/2004 en in de geharmoniseerde certificaten voor het intracommunautaire handelsverkeer overeenkomstig Verordening (EG) nr. 599/2004 (10) moet via Traces worden doorgegeven.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a)„Animo”: het in Beschikking 91/398/EEG bedoelde computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire eenheden;

b)„Traces”: het in Beschikking 2003/24/EG bedoelde geïntegreerde veterinaire computersysteem.

Artikel 2

De lidstaten gebruiken het Traces-systeem met ingang van 1 april 2004 en verzenden vanaf die datum geen berichten meer via het Animo-systeem.

Artikel 3

1. De lidstaten zorgen ervoor dat met ingang van 1 april 2004 het volgende in Traces wordt geregistreerd:

a)deel I van de certificaten voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong waarvoor volgens de regelgeving een voorafgaande kennisgeving vereist is;

b)de Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor dieren die in een lidstaat worden binnengebracht en voor een andere lidstaat bestemd zijn, en

c)de Gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor producten die zich in de Gemeenschap in doorvoer bevinden en voor producten die zijn toegelaten volgens de procedures van artikel 8, artikel 12, lid 4, en artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG.

▼M1

2. De lidstaten zorgen ervoor dat met ingang van 31 december 2004 het volgende in Traces wordt geregistreerd:

a)de delen I en II van de gezondheidscertificaten ten behoeve van het handelsverkeer, alsmede deel III wanneer een controle wordt uitgevoerd;

b)de gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor alle dieren die in de Gemeenschap worden binnengebracht;

c)de gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst voor alle afgewezen partijen, alsmede voor alle producten die zijn onderworpen aan de volgende bijzondere procedures van Richtlijn 97/78/EG:

i)de procedure voor het specifieke toezicht, zoals bedoeld in artikel 8, lid 4,

ii)de procedure voor de doorvoer van een derde land naar een ander derde land, zoals bedoeld in artikel 11, lid 1,

iii)de procedure voor de overbrenging naar vrije zones, vrije entrepots of douane-entrepots, zoals bedoeld in artikel 12, lid 1,

iv)de procedure voor de levering aan zeevervoermiddelen, zoals bedoeld in artikel 13, lid 1,

v)de procedure voor de wederinvoer van uit de Gemeenschap afkomstige producten, zoals bedoeld in artikel 15, lid 1.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, onder c), zorgen de lidstaten ervoor dat met ingang van 30 juni 2005 in Traces alle gemeenschappelijke veterinaire documenten van binnenkomst worden geregistreerd voor alle in de Gemeenschap binnengebrachte producten, ongeacht de plaatsing van goederen onder een douaneregeling.

▼B

Artikel 4

Alle verwijzingen in de communautaire wetgeving naar Animo worden beschouwd als verwijzing naar Traces met ingang van:

a)1 april 2004 voor lidstaten die geen gebruikmaken van de in artikel 5 bedoelde afwijking;

b)31 december 2004 voor lidstaten die gebruikmaken van de in artikel 5 bedoelde afwijking.

Artikel 5

In afwijking van artikel 2 kunnen de lidstaten die dat wensen, uiterlijk op 31 december 2004 op Traces overstappen. In dat geval moeten zij hun contract met het serverstation Animo verlengen. Ook moeten zij het serverstation Animo toestemming geven om van elk door hen gezonden bericht een kopie aan de Commissie te sturen.

Artikel 6

Aan artikel 2 bis van Beschikking 92/486/EEG wordt een lid 8 toegevoegd, luidende:

„8. De coördinerende autoriteiten van de lidstaten die gebruikmaken van de in artikel 5 van Beschikking 2004/292/EG (11)” opgenomen afwijking zorgen ervoor dat de in artikel 1 bedoelde contracten worden verlengd van 1 april 2004 tot en met 31 december 2004, behalve voor de grensinspectieposten die in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 282/2004 vermeld staan, waarvoor de verlenging moet lopen van 1 april 2004 tot en met 30 april 2004.

Voor de toepassing van dit lid wordt het volgende tarief gehanteerd:

—290 euro per eenheid (centrale eenheid, lokale eenheid, grensinspectiepost);

—32 euro per grensinspectiepost voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 282/2004 genoemde grensinspectieposten.

Artikel 7

De Commissie ontwikkelt een computerprogramma waarmee de berichten die worden verzonden door lidstaten die van het Animo-systeem gebruikmaken, in het Traces-systeem worden opgenomen.

Voor de ontwikkeling van dat programma en de deelname van de Commissie aan het Animo-systeem beschikt de Commissie over 48 000 euro.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/572/EG (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 16).

(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(3) PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Besluit 95/1/EG (PB L 1 van 1.1.1995, blz. 113).

(4) PB L 221 van 9.8.1991, blz. 30.

(5) PB L 159 van 17.6.2002, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/831/EG (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 61).

(6) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44.

(7) PB L 291 van 7.10.1992, blz. 20. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/236/EG (PB L 87 van 4.4.2003, blz. 12).

(8) PB L 49 van 19.2.2004, blz. 11.

(9) PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11.

(10) Zie bladzijde 44 van dit Publicatieblad.

(11) PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63.