Home

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB van de Raad van 11 oktober 2004 betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB van de Raad van 11 oktober 2004 betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)

2004E0694 — NL — 15.11.2004 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

BESLUIT VAN DE RAAD 2004/767/GBVB van 15 november 2004

L 339

16

16.11.2004
▼B

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2004/694/GBVB VAN DE RAAD

van 11 oktober 2004

betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 30 maart 2004 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2004/293/GBVB (1) aangenomen tot verlenging van de maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY). Daarbij zijn beperkingen ingesteld voor de toelating van personen die betrokken zijn bij activiteiten waardoor voortvluchtige personen geholpen worden om zich te blijven onttrekken aan berechting voor misdaden waarvoor het ICTY hen in staat van beschuldiging heeft gesteld, of die anderszins handelen op een wijze die het ICTY zou kunnen beletten zijn mandaat daadwerkelijk uit te voeren.

(2)

De Raad heeft herhaald dat de inspanningen om Radovan Karadžić, Ratko Mladić en Ante Gotovina voor het ICTY te brengen, moeten worden opgevoerd.

(3)

Ter aanvulling van de maatregelen die in Resolutie nr. 1503 van de VN-Veiligheidsraad van 28 augustus 2003 worden aanbevolen tegen personen, groepen of organisaties die steun verlenen aan voortvluchtige, in staat van beschuldiging gestelde personen en met inacht¬neming van het feit dat alle landen in deze resolutie wordt gevraagd hun samenwerking met het ICTY op te voeren, met name ten aanzien van Radovan Karadžić, Ratko Mladić en Ante Gotovina, acht de Raad het dienstig om, in het kader van het algemene streven van de Europese Unie om bijstand aan die personen te verhinderen en ze voor het ICTY te brengen, hun vermogensbestanddelen te bevriezen.

(4)

Indien de personen tegen wie de bevriezingsmaatregelen worden genomen, op vrije voeten blijven, zal de Raad die maatregelen verlengen of, waar passend, wijzigen.

(5)

Het optreden van de Gemeenschap is nodig om de bedoelde maatregelen uit te voeren,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:Artikel 1

1. Alle geldmiddelen en tegoeden die toebehoren aan de in de bijlage vermelde natuurlijke personen, welke door het ICTY in staat van beschuldiging zijn gesteld, worden bevroren.

2. Aan, dan wel ten behoeve van, de in de bijlage vermelde natuurlijke personen mogen geen geldmiddelen of tegoeden rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking worden gesteld.

3. Ontheffingen mogen worden verleend voor geldmiddelen of tegoeden die:

a)nodig zijn voor essentiële uitgaven, zoals kosten van levensmiddelen, huur of hypotheek, geneesmiddelen en medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en kosten voor het gebruik van openbare nutsvoorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de terugbetaling van kosten voor rechtsbijstand;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van vergoedingen of administratiekosten voor het gewone bewaren of instandhouden van bevroren geldmiddelen of tegoeden;

d)noodzakelijk zijn voor bijzondere uitgaven.

4. Lid 2 is niet van toepassing op de creditering van bevroren rekeningen met:

a)interesten of andere premies, of

b)verschuldigde betalingen uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verbintenissen die aangegaan of ontstaan zijn vóór het tijdstip waarop die rekeningen aan restrictieve maatregelen werden onderworpen,

op voorwaarde dat de bedoelde interesten, premies en betalingen onder de toepassing van lid 1 blijven vallen.

Artikel 2

De Raad besluit op voorstel van een lidstaat of van de Commissie tot de nodige wijzigingen van de lijst in de bijlage.

Artikel 3

Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Europese Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen te treffen als die welke in dit gemeenschappelijk standpunt worden genoemd.

Artikel 4

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de datum van vaststelling. Het is van toepassing gedurende een periode van twaalf maanden. Het wordt voortdurend getoetst. Het wordt verlengd, of waar passend gewijzigd, indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen niet zijn bereikt.

Artikel 5

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE

▼M1

Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen

1)Borovcanin, Ljubomir. Geboortedatum: 27.2.1960. Geboorteplaats: Han Pijesak, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

2)Borovnica, Goran. Geboortedatum: 15.8.1965. Geboorteplaats: Kozarac, gemeente Prijedor, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

3)Bralo, Miroslav. Geboortedatum: 13.10.1967. Geboorteplaats: Kratine, gemeente Vitez, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

4)Djordjevic, Vlastimir. Geboortejaar: 1948. Geboorteplaats: Vladicin Han, Servië en Montenegro. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

5)Gotovina, Ante. Geboortedatum: 12.10.1955. Geboorteplaats: Eiland Pasman, gemeente Zadar, Kroatië. Nationaliteit: a) Kroatisch, b) Frans.

6)Hadzic, Goran. Geboortedatum: 7.9.1958. Geboorteplaats: Vinkovci, Kroatië. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

7)Jankovic, Gojko. Geboortedatum: 31.10.1954. Geboorteplaats: Trbuse, gemeente Foca, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

8)Karadžić, Radovan. Geboortedatum: 19.6.1945. Geboorteplaats: Petnjica, Savnik, Montenegro, Servië en Montenegro. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

9)Lazarevic, Vladimir. Geboortedatum: 23.3.1949. Geboorteplaats: Grncar, Servië en Montenegro. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

10)Lukic, Milan. Geboortedatum: 6.9.1967. Geboorteplaats: Visegrad, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: a) van Bosnië en Herzegovina, b) mogelijk van Servië en Montenegro.

11)Lukic, Sredoje. Geboortedatum: 5.4.1961. Geboorteplaats: Visegrad, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: a) van Bosnië en Herzegovina, b) mogelijk van Servië en Montenegro.

12)Lukic, Sreten. Geboortedatum: 28.3.1955. Geboorteplaats: Visegrad, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

13)Milosevic, Dragomir. Geboortedatum: 4.2.1942. Geboorteplaats: Murgas, gemeente Ub, Servië en Montenegro. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

14)Mladić, Ratko. Geboortedatum: 12.3.1942. Geboorteplaats: Bozanovici, gemeente Kalinovik, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: a) van Bosnië en Herzegovina, b) van Servië en Montenegro.

15)Nikolic, Drago. Geboortedatum: 9.11.1957. Geboorteplaats: Bratunac, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

16)Pandurevic, Vinko. Geboortedatum: 25.6.1959. Geboorteplaats: Sokolac, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: a) van Bosnië en Herzegovina, b) mogelijk van Servië en Montenegro.

17)Pavkovic, Nebojsa. Geboortedatum: 10.4.1946. Geboorteplaats: Senjski Rudnik, Servië en Montenegro. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

18)Popovic, Vujadin. Geboortedatum: 14.3.1957. Geboorteplaats: Sekovici, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Servië en Montenegro.

19)Todovic, Savo. Geboortedatum: 11.12.1952. Geboorteplaats: Foca, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

20)Zelenovic, Dragan. Geboortedatum: 12.2.1961. Geboorteplaats: Foca, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.

21)Zupljanin, Stojan. Geboortedatum: 22.9.1951. Geboorteplaats: Kotor Varos, Bosnië en Herzegovina. Nationaliteit: van Bosnië en Herzegovina.(1) PB L 94 van 31.3.2004, blz. 65.