Home

Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

Verordening (EG) nr. 234/2004 van de Raad van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

2004R0234 — NL — 01.01.2007 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 234/2004 VAN DE RAAD

van 10 februari 2004

betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

(PB L 040, 12.2.2004, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 234/2004 VAN DE RAAD

van 10 februari 2004

betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB van de Raad van 10 februari 2004 betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Resolutie 1521 (2003) van 22 december 2003 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, op grond van hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties en gezien de veranderde omstandigheden in Liberia, met name het vertrek van de voormalige president Charles Taylor en de vorming van de nationale overgangsregering van Liberia, bepaalde beperkende maatregelen te wijzigen die ten aanzien van Liberia waren ingesteld bij de Resoluties 1343 (2001) van 7 maart 2001 en 1478 (2003) van 6 mei 2003 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(2)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de maatregelen die zijn opgenomen in Resolutie 1521 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met inbegrip van een verbod op technische bijstand in verband met militaire activiteiten en de invoer van ruwe diamanten uit Liberia en van rondhout en houtproducten van oorsprong uit dat land.

(3)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB voorziet tevens in een verbod op diensten in verband met militaire activiteiten, en op financiële steun in verband met militaire activiteiten, hetgeen niet wordt genoemd in Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.

(4)

Enkele van de maatregelen als voorzien in de Resoluties 1343 (2001) en 1478 (2003) werden uitgevoerd door middel van Verordening (EG) nr. 1030/2003 van de Raad van 16 juni 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (2). De wijzigingen op deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag, en derhalve is ter voorkoming van concurrentievervalsing communautaire wetgeving nodig om de betreffende besluiten van de Veiligheidsraad uit te voeren voor wat de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht te omvatten de grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de daarin vastgestelde voorwaarden.

(5)

Ter wille van de duidelijkheid dient er één enkele tekst te worden vastgesteld die alle desbetreffende bepalingen bevat en die in de plaats komt van Verordening (EG) nr. 1030/2003, die moet worden ingetrokken.

(6)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen als voorzien in deze verordening te waarborgen, dient de verordening op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende definitie:

onder „technische bijstand” wordt verstaan elke technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, beproeving, onderhoud, of enige andere technische dienst, in de vorm van bijvoorbeeld instructies, advies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; „technische bijstand” omvat mondelinge vormen van bijstand.

Artikel 2

Er geldt een verbod op:

a)het verstrekken, verkopen, leveren of overdragen van technische bijstand in verband met militaire activiteiten en meer in het bijzonder de verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen voor bovengenoemd materieel, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Liberia, of voor gebruik in dat land;

b)het verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapentuig en aanverwant materieel, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Liberia, of voor gebruik in dat land;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a) en b) bedoelde transacties te bevorderen.

▼M3

Artikel 3

1. In afwijking van artikel 2 mag de in bijlage I vermelde bevoegde instantie van de lidstaat waar de dienstverstrekker is gevestigd, het verstrekken toestaan van:

a)technische bijstand, financiering of financiële steun in verband met

i)wapentuig en aanverwant materieel, indien dergelijke bijstand en diensten uitsluitend bestemd zijn ter ondersteuning van en voor gebruik door de VN-missie in Liberia, of

ii)wapentuig en munitie die onder het toezicht van de speciale veiligheidsdienst staan met het oog op vrij operationeel gebruik en die overeenkomstig de goedkeuring van het comité, opgericht bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, 13 juni 2006 voor opleidingsdoeleinden aan de leden van die veiligheidsdienst zijn verstrekt;

b)financiering en financiële steun in verband met:

i)wapentuig en aanverwant materieel, uitsluitend bestemd ter ondersteuning van en voor gebruik binnen een internationaal opleidings- en hervormingsprogramma voor de Liberiaanse strijdkrachten en politie, op voorwaarde dat het comité ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad zijn goedkeuring heeft gehecht aan de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van het wapentuig of materieel;

ii)niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat het comité ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad zijn goedkeuring heeft gehecht aan de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van de uitrusting, of

iii)wapens en munitie, bestemd voor gebruik door leden van de politie en de veiligheidstroepen van de Liberiaanse regering die sinds de aanvang van de VN-missie in Liberia in oktober 2003 zijn gescreend en opgeleid, op voorwaarde dat het comité, ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, zijn goedkeuring heeft gehecht aan de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van de wapens of de munitie.

2. Voor afgelopen activiteiten worden geen vergunningen toegekend.

Artikel 4

1. Mits de betrokken activiteiten vooraf zijn goedgekeurd door het comité, ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, mag in afwijking van artikel 2 van deze verordening de in bijlage I vermelde bevoegde instantie van de lidstaat waar de dienstverstrekker is gevestigd, toestaan dat technische bijstand wordt verstrekt in verband met:

a)wapentuig en aanverwant materieel, uitsluitend bestemd ter ondersteuning van en voor gebruik binnen een internationaal opleidings- en hervormingsprogramma voor de Liberiaanse strijdkrachten en politie,

b)niet-dodelijke militaire uitrusting, uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of

c)wapens en munitie, bestemd voor gebruik door leden van de politie en de veiligheidstroepen van de Liberiaanse regering die sinds de aanvang van de VN-missie in Liberia in oktober 2003 zijn gescreend en opgeleid.

De goedkeuring van het comité, ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, wordt aangevraagd bij de in bijlage I vermelde bevoegde instantie van de lidstaat waar de dienstverstrekker is gevestigd.

De regering van de betrokken lidstaat en de regering van Liberia dienen bij het comité, ingesteld bij punt 21 van Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad, een gezamenlijk verzoek in om goedkeuring van de technische bijstand die wordt verstrekt in verband met de onder c) bedoelde wapens en munitie.

2. Voor afgelopen activiteiten worden geen vergunningen toegekend.

▼B

Artikel 5

Artikel 2 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Liberia worden uitgevoerd.

Artikel 6

1. Er geldt, ongeacht de oorsprong, een verbod op de rechtstreekse of onrechtstreekse invoer uit Liberia in de Gemeenschap van alle ruwe diamant als omschreven in bijlage II.

▼M4 —————

▼B

3. Voorts geldt een verbod op het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in de leden 1 en 2 bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 7

Onverminderd de rechten en plichten van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties, onderhoudt de Commissie alle noodzakelijke contacten met de bij paragraaf 21 van Resolutie 1521 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde commissie met het oog op de effectieve uitvoering van deze verordening.

Artikel 8

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van de door hen krachtens deze verordening genomen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun ter beschikking staande en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 9

De Commissie wordt gemachtigd om:

a)bijlage I te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

b)de bijlagen II en III te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de eventuele veranderingen in de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten en plichten uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór 13 februari 2004 werden toegekend.

Artikel 11

1. De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van de verordening onverwijld in kennis van deze regels; tevens stellen zij de Commissie in kennis van alle daaropvolgende wijzigingen.

Artikel 12

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

b)aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

c)op alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

d)op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,

e)op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.

Artikel 13

Verordening (EG) nr. 1030/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van in de artikelen 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten

BELGIË

▼M2

1.

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Direction générale des affaires bilatérales

Service „Afrique du sud du Sahara”

Egmont 1

Rue des Petits Carmes, 19

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Directoraat-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Afrika ten zuiden van de Sahara

Egmont 1

Karmelietenstraat 19

B-1000 Brussel

Tél. (32-2) 501 88 75

Fax (32-2) 501 38 26

2.

Service public fédéral, économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès, 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

5e verdieping

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Tél. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 09/277 53 10

3.Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

3.Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 209 28 25

Fax (32-2) 209 28 12

4.Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tél. (32-81) 33 12 11

Fax (32-81) 33 13 13

5.Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

▼M5

BULGARIJE

1.Inzake technische bijstand en invoer- en uitvoerbeperkingen:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. „Дондуков” № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

1.

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 „Dondukov” Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

2.Inzake het bevriezen van tegoeden:

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски” № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

2.

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky” street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼M1

TSJECHIË

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 0000

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

DUITSLAND

Voor financiering en financiële bijstand:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 28 89 38 00

Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

Voor technische bijstand en andere diensten:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 619 69 08-0

Fax: (49) 619 69 08-800

▼M1

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

▼B

GRIEKENLAND

A. Bevriezen van tegoeden

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-101 80 Athens

Tel. (30) 210 333 27 86

Fax (30) 210 333 28 10

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 333 27 86

Φαξ (30) 210 333 28 10

B. In- en uitvoerbepalingen

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str. 1

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30) 210 328 64 01-3

Φαξ (30) 210 328 64 04

SPANJE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur (33) 143 17 46 91

IERLAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353) 1 631 2121

Fax: (353) 1 631 2562

ITALIË

Ministero degli Affari esteri

DGAS.-Uff. I

Roma

Tel. (39) 06 36 91 4492/2988/5805

Fax (39) 06 36 91 5446

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

▼M1

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

LITOUWEN

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: 370 5 236 25 92

Fax: 370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L-2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

▼M1

HONGARIJE

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1024 Budapest

Margit körút 85

Tel: (36-1) 336 7300

Fax: (36-1) 336 7302

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLAND

▼M2

Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel. (31-38) 467 25 41

Fax (31-38) 469 52 29

▼B

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax: (43-1) 711 00-83 86

▼M1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

▼M5

ROEMENIË

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13

▼M1

SLOVENIË

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOWAKIJE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 05 5900

Faksi/Fax (358-9) 16 05 5707

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

ZWEDEN

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

103 39 Stockholm

Tfn (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

VERENIGD KONINKRIJK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593

▼M1

EUROPESE GEMEENSCHAP

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen

Directoraat GBVB

Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen; sancties

CHAR 12/163

B-1049 Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

▼B
BIJLAGE IIIn artikel 6, lid 1, bedoelde ruwe diamant

GN code

Omschrijving

7102 10 00

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet, niet gesorteerd

7102 21 00

Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

7102 31 00

Andere diamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

7105 10 00

Poeder en stof van diamant
BIJLAGE IIIIn artikel 6, lid 2, bedoeld rondhout en houtproducten

GN-code

Omschrijving

4401

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen

4402

Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

4404

Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke

4405

Houtwol; houtmeel

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten

4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen, platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm

4409

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden

4410

Spaanplaat en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenaamd oriented strand board en zogenaamd waferboard) van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen

4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout

4413

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

4414

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke

4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout

4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen

4417

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout

4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout

4419

Tafel- en keukengerei van hout

4420

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94

4421

Andere houtwaren

4701

Houtslijp

4702

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

4703

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4 702

4704

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4 702

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

9401 61

Andere zitmeubelen, met onderstel van hout

9401 69

Andere zitmeubelen met onderstel van hout zonder bekleding

9401 90 30

Delen van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvoertuigen

9403 30

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

9403 40

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 50

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

9403 60

Andere meubelen van hout

9406 00 20

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

ex97 05

Verzamelobjecten van hout

ex97 06

Antiquiteiten van hout(1) Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 150 van 18.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2061/2003 van de Commissie (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 5).