Home

Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad van 19 februari 2004 inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

2004R0314 — NL — 21.08.2005 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 314/2004 VAN DE RAAD

van 19 februari 2004

inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

(PB L 055, 24.2.2004, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 314/2004 VAN DE RAAD

van 19 februari 2004

inzake bepaalde beperkende maatregelen tegen ZimbabweDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB van 19 februari 2004 van de Raad houdende verlenging van de maatregelen tegen Zimbabwe (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB van 18 februari 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (2) uitte de Raad zijn ernstige bezorgdheid over de situatie in Zimbabwe, met name over ernstige schendingen van de mensenrechten door de regering van Zimbabwe, waaronder schending van de vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van vreedzame vergadering. Om die reden stelde de Raad beperkende maatregelen in, die jaarlijks worden geëvalueerd. Enkele van de beperkende maatregelen tegen Zimbabwe zijn in de Gemeenschap ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 310/2002 van de Raad (3). De toepassingsperiode van die verordening is bij Verordening (EG) nr. 313/2003 van de Raad (4) tot 20 februari 2004 verlengd.

(2)

De Raad blijft van mening dat de regering van Zimbabwe zich aanhoudend schuldig maakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Zolang die schendingen zich blijven voordoen, acht de Raad het daarom noodzakelijk de beperkende maatregelen tegen de regering van Zimbabwe en degenen die voor de schendingen de hoofdverantwoordelijkheid dragen, te handhaven.

(3)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB voorziet met dit doel in verlenging van de beperkende maatregelen waarin in Gemeenschappelijk Standpunt 2002/145/GBVB wordt voorzien.

(4)

De beperkende maatregelen waarin Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB voorziet, omvatten onder meer een verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, alsmede de bevriezing van tegoeden, financiële activa en economische middelen van leden van de regering van Zimbabwe en van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die banden met hen hebben.

(5)

Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag. Derhalve is, met name ter voorkoming van concurrentievervalsing, communautaire wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen voorzover het de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(6)

Het is wenselijk de bepalingen inzake het verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, en inzake de bevriezing van tegoeden, financiële activa en economische middelen aan te passen aan de recente praktijk.

(7)

Deze verordening strekt tot wijziging en verlenging van de toepassing van de beperkende maatregelen waarin in Verordening (EG) nr. 310/2002 wordt voorzien, en dient bij het verstrijken van die verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)„technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten. Technische bijstand omvat mondelinge vormen van bijstand;

b)„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii)in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv)interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi)kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;

vii)bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

viii)ieder ander exportfinancieringsbewijs;

c)„bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

d)„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e)„bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Artikel 2

Het volgende is verboden:

a)het verstrekken, verkopen, leveren of overdragen van technische bijstand die verband houdt met militaire activiteiten en met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe;

b)het verstrekken van financiering of financiële steun die verband houdt met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel, direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a) of b) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 3

Het volgende is verboden:

a)het bewust en opzettelijk, direct of indirect, verkopen, leveren of overdragen aan of exporteren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van de in bijlage I genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Gemeenschap;

b)het direct of indirect verstrekken, verkopen, leveren of overdragen aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van technische bijstand die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

c)het direct of indirect verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Zimbabwe, van financiering of financiële steun die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

d)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a), b) of c) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 4

1. In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestaan:

a)het verstrekken van financiering en financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

i)niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, of voor programma's voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Gemeenschap;

ii)materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie of de Verenigde Naties;

b)de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I genoemde uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, alsmede de verstrekking van financiële bijstand, financiering en technische bijstand in verband met deze transacties.

2. Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 5

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel uitsluitend voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Zimbabwe wordt uitgevoerd.

Artikel 6

1. Alle tegoeden en economische middelen van de afzonderlijke leden van de regering van Zimbabwe en van de in bijlage III vermelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die met hen banden hebben, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage III genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. 3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in de leden 1 of 2 bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 7

1. In afwijking van artikel 6 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken bevoegde autoriteit de andere bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

De betrokken bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende toestemming.

2. Artikel 6, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop Verordening (EG) nr. 310/2002 op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 6, lid 1 blijven vallen.

Artikel 8

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd het bepaalde in artikel 284 van het Verdrag dienen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 6 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b)bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

3. De overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

Artikel 9

De bevriezing van tegoeden en economische middelen of het niet beschikbaar stellen van tegoeden, waartoe is overgegaan in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit die deze bevriezing uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij wordt aangetoond dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd:

a)bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

b)bijlage III te wijzigen op basis van besluiten ten aanzien van de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB.

Artikel 12

De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op overtreding van deze verordening en zorgen ervoor dat deze regels daadwerkelijk worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim;

b)aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die volgens het recht van een lidstaat erkend of opgericht zijn en

e)op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die zaken binnen de Gemeenschap doen.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, als bedoeld in artikel 3

Deze lijst bevat geen artikelen die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen of aangepast.

1.Kogelbestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.Speciaal ontworpen vingerafdrukapparatuur.

3.Elektrisch bediende zoeklichten.

4.Kogelbestendig constructiematerieel.

5.Jachtmessen.

6.Speciaal ontworpen materieel voor het vervaardigen van jachtgeweren.

7.Handlaaduitrusting voor munitie.

8.Apparatuur voor het onderscheppen van berichten.

9.Optische halfgeleiderdetectoren.

10.Beeldversterkerbuizen.

11.Telescopische vuurwapenvizieren.

12.Wapens met gladde loop en bijbehorende munitie, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

—seinpistolen,

—luchtdruk- of patroongeweren die ontworpen zijn als industriegereedschap of voor het op humane wijze bedwelmen van dieren.

13.Simulatieapparatuur voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen en toebehoren.

14.Bommen en granaten, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

15.Lichaamspantsering, voorzover niet vervaardigd volgens militaire normen of specificaties, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

16.Op alle wielen aangedreven, niet-weggebonden bedrijfsvoertuigen, vervaardigd met of voorzien van bescherming tegen kogels, alsmede profielpantsering voor dergelijke voertuigen.

17.Waterkanonnen en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

18.Voertuigen uitgerust met een waterkanon.

19.Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren, alsmede onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel zijn ontworpen of aangepast.

20.Geluidsapparaten die door de fabrikant of de leverancier worden omschreven als geschikt voor oproerbeheersing, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

21.Voetboeien, groeps- en individuele kluisters en stroomgordels die speciaal zijn ontworpen om mensen in hun bewegingsvrijheid te beperken, met uitzondering van:

—handboeien waarvan de totale maximumafmeting, met inbegrip van de ketting, in gesloten toestand ten hoogste 240 mm bedraagt.

22.Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van een stof die mensen tijdelijk kan uitschakelen (zoals traangas of peperspray), alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

23.Draagbare toestellen die zijn ontworpen of aangepast voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van elektrische schokken (met inbegrip van stroomstokken, stroomschilden, verdovingsgeweren en geweren voor het afvuren van schokpijltjes (tasers)), alsmede onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel ontworpen of aangepast zijn.

24.Elektronische uitrusting voor het opsporen van verborgen explosieven, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

—inspectieapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van tv-apparatuur of röntgenstraling.

25.Elektronische storingsuitrusting die speciaal is ontworpen ter voorkoming van het door middel van radiosignalen op afstand doen exploderen van geïmproviseerde explosiemiddelen alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

26.Uitrusting en toestellen die speciaal zijn ontworpen voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, „boosters” en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

—uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers op toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties).

27.Uitrusting en toestellen ontworpen voor het opruimen van explosieven, met uitzondering van:

—bomdempers,

—containers ontworpen voor het omhullen van voorwerpen waarvan bekend is of vermoed wordt dat het geïmproviseerde explosiemiddelen zijn.

28.Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur alsmede beeldversterkerbuizen of halfgeleidersensoren daarvoor.

29.De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.

30.Ladingen voor directionele explosies.

31.De volgende explosieven en aanverwante stoffen:

—amatol,

—nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %),

—nitroglycol,

—penta-erythritol tetranitraat (PETN),

—picrylchloride,

—trinitrofenylmethylnitramine (tetryl),

—2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

32.De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.
BIJLAGE II

Lijst van bevoegde autoriteiten bedoeld in de artikelen 4, 7 en 8

BELGIË

▼M4

1.

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service „Afrique du sud du Sahara”

Tel.: (32-2) 501 85 77

Fax: (32-2) 501 38 26

Service des transports

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale de la coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Tel.: (32-2) 501 83 20

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie van de bilaterale betrekkingen

Dienst „Afrika ten Zuiden van de Sahara”

Tel.: (32-2) 501 88 75

Fax: (32-2) 501 38 26

Dienst Vervoer

Tel.: (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Tel.: (32-2) 501 83 20

2.

Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique

Direction industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5ème étage

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.Région de Bruxelles-Capitale:

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts 9

B-1210 Bruxelles

Tel.: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Tel.: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

▼M1

TSJECHIË

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel: +420 22406 2720

Fax: +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analyticky útvar

P.O. Box 675

Jindřisská 14

111 21 Praha 1

Tel: +420 25704 4501

Fax: +420 25704 4502

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 0000

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

DUITSLAND

Voor financiering en financiële bijstand:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Voor technische bijstand en andere diensten:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

▼M1

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6 317 100

Fax: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680500

Fax: +372 6680501

▼B

GRIEKENLAND

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκηs 5-7

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2

Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis St.

GR-101 80 Athens

Tel.: (0030-210) 333 27 81-2

Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2

Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy

General Directorate for Policy Planning and Implementation

1, Kornarou St.

GR-105 63 Athens

Tel.: (0030-210) 333 27 81-2

Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

SPANJE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopie (33) 144 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139 rue de Bercy

F-75572 Paris

Cedex 12

Téléphone (33) 144 87 17 17

Télécopieur (33) 153 18 36 15

Ministère des affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Téléphone (33) 143 17 44 52

Télécopieur (33) 143 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Téléphone (33) 143 17 45 16

Télécopieur (33) 143 17 45 84

IERLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 21 21

Fax (353-1) 631 25 62

ITALIË

Ministero degli Affari esteri

DGAS — Uff. II

Roma

Tel. (39) 06 36 91 24 35

Fax (39) 06 36 91 45 34

Ministero delle Attività produttive

Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero

Roma

Tel. (39) 06 59 64 75 47

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Gabinetto del ministro

Roma

Tel. (39) 06 44 26 73 75

Fax (39) 06 44 26 73 70

▼M1

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel: +357-22-300600

Fax: +357-22-661881

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. Nr. (371) 7016201

Fax Nr. (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel: +7044 431

Fax: +7044 549

LITOUWEN

▼M4

Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales

6 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 46

Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Téléphone (352) 478 27 12

Télécopieur (352) 47 52 41

▼M1

HONGARIJE

▼M4

Artikel 4

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf. 345

Tel.: (36-1) 336 73 00

Artikel 8

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel.: (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70

▼M1

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2-4.

Tel: (36-1) 327 2100

Fax: (36-1) 318 2570

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NEDERLAND

▼M4

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Nederland

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 52 29

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0

Fax (43-1) 404 20-7399

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef-Holaubek-Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43-1) 313 45-0

Fax: (43-1) 313 45-85290

▼M1

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

▼M1

SLOVENIË

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 478 20 00

Fax: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOWAKIJE

Voor financiële en technische bijstand met betrekking tot militaire activiteiten:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochranspotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

tel: +421 2 4854 2116

fax: +421 2 4854 3116

Voor tegoeden en economische middelen:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

tel: +421 2 5958 2201

fax: +421 2 5249 3531

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tel. (358-9) 16 05 5900

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tel. (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

ZWEDEN

▼M4

Artikel 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tfn: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 0

Artikel 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: (46-8) 786 90 00

Fax: (46-8) 411 27 89

Artikel 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn: (46-8) 787 80 00

Fax: (46-8) 24 13 35

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 94

Fax (44-207) 215 05 93

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1 Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 59 77

Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44 207) 601 43 09

▼M1

EUROPESE GEMEENSCHAP

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

▼M2
BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 6 bedoelde personen

Mugabe, Robert Gabriel

President, geboren op 21.2.1924

Bonyongwe, Happyton

Directeur-generaal Centrale Inlichtingendienst, geboren op 6.11.1960

Buka (ook: Bhuka), Flora

Minister voor Speciale Zaken, verantwoordelijk voor land- en relocatieprogramma’s (voormalig staatsminister bij het kabinet van de vice-president en voormalig staatsminister van het landhervormingsprogramma bij het kabinet van de president), geboren op 25.2.1968

Chapfika, David

Onderminister van Financiën (voormalig onderminister van Financiën en Economische Ontwikkeling), geboren op 7.4.1957

Charamba, George

Permanent secretaris Dienst Voorlichting en Publiciteit, geboren op 4.4.1963

Charumbira, Fortune Zefanaya

Voormalig onderminister van Plaatselijk Bestuur, Openbare Werken en Nationale Huisvesting, geboren op 10.6.1962

Chigudu, Tinaye

Gouverneur van de provincie Manicaland

Chigwedere, Aeneas Soko

Minister van Onderwijs, Sport en Cultuur, geboren op 25.11.1939

Chihota, Phineas

Onderminister van Industrie en Internationale Handel

Chihuri, Augustine

Commissaris van politie, geboren op 10.3.1953

Chimbudzi, Alice

Lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau

Chimutengwende, Chen

Staatsminister van Openbare en Interactieve Zaken (voormalig minister van Post en Telecommunicatie), geboren 28.8.1943

Chinamasa, Patrick Anthony

Minister van Justitie en Juridische en Parlementaire Zaken, geboren op 25.1.1947

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Voormalig minister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling, geboren op 14.3.1955

Chipanga, Tongesai Shadreck

Voormalig onderminister van Binnenlandse Zaken, geboren op 10.10.1946

Chitepo, Victoria

Lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren op 27.3.1928

Chiwenga, Constantine

Bevelhebber van de Zimbabwaanse Defensiemacht, Generaal (voormalig bevelhebber Landmacht, LTL-Gen), geboren op 25.8.1956

Chiweshe, George

Voorzitter, Zimbabwaanse kiescommissie (rechter bij het Hooggerechtshof en voorzitter van de controversiële commissie voor de indeling van kieskringen), geboren op 4.6.1953

Chiwewe, Willard

Gouverneur van de provincie Masvingo (voormalige hoge secretaris voor Speciale Zaken bij het kabinet van de president), geboren op 19.3.1949

Chombo, Ignatius Morgan Chininya

minister van Plaatselijk Bestuur, Openbare Werken en Nationale Huisvesting, geboren op 1.8.1952

Dabengwa, Dumiso

Hoger lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren in 1939

Damasane, Abigail

Onderminister van Vrouwenzaken, Genderkwesties en Maatschappelijk Opbouwwerk

Goche, Nicholas Tasunungurwa

Minister van Overheidsdienst, Arbeid en Welzijn (voormalig staatsminister van Nationale Veiligheid bij het kabinet van de president), geboren op 1.8.1946

Gombe, G

Voorzitter van de Commissie voor verkiezingstoezicht

Gula-Ndebele, Sobuza

Voormalig voorzitter van de Commissie voor verkiezingstoezicht

Gumbo, Rugare Eleck Ngidi

Minister van Economische Ontwikkeling (voormalig staatsminister voor staats- en parastatale bedrijven bij het kabinet van de president), geboren op 8.3.1940

Hove, Richard

Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Economische Zaken, geboren in 1935

Hungwe, Josaya (ook Josiah) Dunira

Voormalig gouverneur van de provincie Masvingo, geboren op 7.11.1935

Jokonya, Tichaona

Minister van Voorlichting en Publiciteit, geboren op 27.12.1938

Kangai, Kumbirai

Lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren op 17.2.1938

Karimanzira, David Ishemunyoro Godi

Gouverneur van Harare en secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Financiën, geboren op 25.5.1947

Kasukuwere, Saviour

Onderminister van Jeugdontwikkeling en Werkgelegenheidsgroei, en ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Jeugdzaken, geboren op 23.10.1970

Kaukonde, Ray

Gouverneur van de provincie Oost-Mashonaland, geboren op 4.3.1963

Kuruneri, Christopher Tichaona

Voormalig minister van Financiën en Economische Ontwikkeling, geboren op 4.4.1949.

NB: momenteel in hechtenis

Langa, Andrew

Onderminister van Milieu en Toerisme (voormalig onderminister van Vervoer en Communicatie)

Lesabe, Thenjiwe V.

Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Vrouwenzaken, geboren in 1933

Machaya, Jason (ook: Jaison) Max Kokerai

Voormalig onderminister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling, geboren op 13.6.1952

Made, Joseph Mtakwese

Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (voormalig minister van Landzaken, Landbouw- en Plattelandsrelocatie), geboren op 21.11.1954

Madzongwe, Edna (ook: Edina)

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Productie en Arbeid, geboren op 11.7.1943

Mahofa, Shuvai Ben

Voormalig onderminister van Jeugdontwikkeling, Genderkwesties en Werkgelegenheidsgroei, geboren op 4.4.1941

Mahoso, Tafataona

Voorzitter van de Commissie mediavoorlichting

Makoni, Simbarashe

Adjunct-secretaris-generaal van het ZANU (PF) — Politbureau voor Economische Zaken (voormalig minister van Financiën), geboren op 22.3.1950

Malinga, Joshua

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Gehandicapten en Kansarmen, geboren op 28.4.1944

Mangwana, Paul Munyaradzi

Staatsminister (voormalig minister van Overheidsdienst, Arbeid en Welzijn), geboren op 10.8.1961

Manyika, Elliot Tapfumanei

Minister zonder portefeuille (voormalig minister van Jeugdontwikkeling, Genderkwesties en Werkgelegenheidsgroei), geboren op 30.7.1955

Manyonda, Kenneth Vhundukai

Voormalig onderminister voor Industrie en Internationale Handel, geboren op 10.8.1934

Marumahoko, Rueben

Onderminister van Binnenlandse Zaken (voormalig onderminister van Energie en Energieontwikkeling), geboren op 4.4.1948

Masawi, Ephrahim Sango

Gouverneur van de provincie Centraal-Mashonaland

Masuku, Angeline

Gouverneur van de provincie Zuid-Matabeleland (Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Gehandicapten en Kansarmen), geboren op 14.10.1936

Mathema, Cain

Gouverneur van de provincie Bulawayo

Mathuthu, Thokozile

Gouverneur van de provincie Noord-Matabeleland en ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Vervoer en Welzijn

Matiza, Joel Biggie

Onderminister van Plattelandshuisvesting en Sociale Voorzieningen, geboren op 17.8.1960

Matonga, Brighton

Onderminister van Voorlichting en Publiciteit, geboren in 1969

Matshalaga, Obert

Onderminister van Buitenlandse Zaken

Midzi, Amos Bernard (ook: Mugenva)

Minister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling (voormalige minister van Energie en Energieontwikkeling), geboren op 4.7.1952

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Minister van Plattelandshuisvesting en Sociale Voorzieningen (voormalig Parlementsvoorzitter), geboren op 15.9.1946

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Minister van Binnenlandse Zaken (voormalig onderminister van Plaatselijk Bestuur, Openbare Werken en Nationale Huisvesting), geboren op 15.11.1949

Moyo, Jonathan

Voormalig staatsminister van Voorlichting en Publiciteit bij het Kabinet van de president, geboren op 12.1.1957

Moyo, July Gabarari

Voormalig minister van Energie en Energieontwikkeling (voormalig minister van Overheidsdienst, Arbeid en Welzijn), geboren op 7.5.1950

Moyo, Simon Khaya

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Juridische Zaken, geboren in 1945.

NB: ambassadeur in Zuid-Afrika

Mpofu, Obert Moses

Minister van Industrie en Internationale Handel (voormalig gouverneur van de provincie Noord-Matabeleland) (ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Nationale Veiligheid), geboren op 12.10.1951

Msika, Joseph W.

Vice-President, geboren op 6.12.1923

Msipa, Cephas George

Gouverneur van de provincie Midlands, geboren op 7.7.1931

Muchena, Olivia Nyembesi (ook: Nyembezi)

Staatsminister van Wetenschap en Technologie bij het kabinet van de president (voormalig staatsminister bij het kabinet van vice-president Msika), geboren op 18.8.1946

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

Minister van Vrouwenzaken, Genderkwesties en Maatschappelijk Opbouwwerk, en secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Genderkwesties en Cultuur, geboren op 14.12.1958

Mudede, Tobaiwa (Tonneth)

Griffier-generaal, geboren op 22.12.1942

Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo

Minister van Hoger en Tertiair Onderwijs (voormalig minister van Buitenlandse Zaken), geboren op 17.12.1941

Mugabe, Grace

Echtgenote van Robert Gabriel Mugabe, geboren op 23.7.1965

Mugabe, Sabina

Hoger lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren op 14.10.1934

Muguti, Edwin

Onderminister van Volksgezondheid en Kinderwelzijn, geboren in 1965

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

Vice-President (voormalig minister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling), geboren op 15.4.1955

Mujuru, Solomon T.R.

Hoger lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren op 1.5.1949

Mumbengegwi, Samuel Creighton

Voormalig minister van Industrie en Internationale Handel, geboren op 23.10.1942

Mumbengegwi, Simbarashe

Minister van Buitenlandse Zaken, geboren op 20.7.1945

Murerwa, Herbert Muchemwa

Minister van Financiën (voormalig minister van Hoger en Tertiair Onderwijs), geboren op 31.7.1941

Mushohwe, Christopher Chindoti

Minister van Vervoer en Communicatie (voormalig onderminister van Vervoer en Communicatie), geboren op 6.2.1954

Mutasa, Didymus Noel Edwin

Minister van Nationale Veiligheid (voormalig minister van Speciale Zaken bij het kabinet van de president, belast met het anti-corruptie en anti-monopolieprogramma en voormalig secretaris van het ZANU (PF)-Politbureau voor Externe Betrekkingen), geboren op 27.7.1935

Mutezo, Munacho

Minister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling

Mutinhiri, Ambros (ook: Ambrose)

Minister van Jeugdontwikkeling, Genderkwesties

Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Onderminister van Ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Werkgelegenheidsgroei (voormalig onderminister van Ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen), geboren op 27.5.1948

Muzenda, Tsitsi V.

Hoger lid van de Commissie van het ZANU (PF) — Politbureau, geboren op 28.10.1922

Muzonzini, Elisha

Brigadegeneraal (voormalig directeur-generaal van de Centrale Inlichtingendienst), geboren op 24.6.1957

Ncube, Abedinico

Onderminister van Overheidsdienst, Arbeid en Welzijn (voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken), geboren op 13.10.1954

Ndlovu, Naison K.

Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Productie en Arbeid, geboren op 22.10.1930

Ndlovu, Richard

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor het commissariaat, geboren op 26.6.1942

Ndlovu, Sikhanyiso

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor het commissariaat, geboren op 20.9.1949

Nguni, Sylvester

Onderminister van Landbouw, geboren op 4.8.1955

Nhema, Francis

Minister van Milieu en Toerisme, geboren op 17.4.1959

Nkomo, John Landa

Parlementsvoorzitter (voormalig minister voor Speciale Zaken bij het kabinet van de president), geboren op 22.8.1934

Nyambuya, Michael Reuben

Minister van Energie en Energieontwikkeling (voormalig luitenant-generaal, Gouverneur van de provincie Manicaland), geboren op 23.7.1955

Nyanhongo, Magadzire Hubert

Onderminister van Vervoer en Communicatie

Nyathi, George

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Wetenschap en Technologie

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Minister van Ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Werkgelegenheidsgroei (voormalig minister van Ontwikkeling van Kleine en Middelgrote Ondernemingen), geboren op 20.9.1949

Parirenyatwa, David Pagwese

Minister van Volksgezondheid en Kinderwelzijn (voormalig onderminister), geboren op 2.8.1950

Patel, Khantibhal

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Genderkwesties en Cultuur, geboren op 28.10.1928

Pote, Selina M.

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Genderkwesties en Cultuur

Rusere, Tino

Onderminister van Mijnbouw en Mijnontwikkeling (voormalig onderminister van Watervoorraden en Infrastructuurontwikkeling), geboren op 10.5.1945

Sakabuya, Morris

Onderminister van Plaatselijk Bestuur, Openbare Werken en Stadsontwikkeling

Sakupwanya, Stanley

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Volksgezondheid en Kinderwelzijn

Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gouverneur van de provincie West-Mashonaland

Sandi of Sachi, E.

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Vrouwenzaken

Savanhu, Tendai

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Vervoer en Welzijn, geboren 21.3.1968

Sekeramayi, Sydney (ook: Sidney) Tigere

Minister van Defensie, geboren op 30.3.1944

Sekeremayi, Lovemore

Hoofdambtenaar voor de organisatie van de verkiezingen

Shamu, Webster

Staatsminister voor Beleidsimplementatie (voormalig staatsminister voor Beleidsimplementatie bij het kabinet van de president), geboren op 6.6.1945

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Voorlichting en Publiciteit, geboren op 29.9.1928

Shiri, Perence

Luitenant-generaal (Luchtmacht), geboren op 1.11.1955

Shumba, Isaiah Masvayamwando

Onderminister van Onderwijs, Sport en Cultuur, geboren op 3.1.1949

Sibanda, Jabulani

Voormalig voorzitter Nationale Vereniging van Oorlogsveteranen, geboren op 31.12.1970

Sibanda, Misheck Julius Mpande

Kabinetssecretaris (opvolger van nr. 117 Charles Utete), geboren op 3.5.1949

Sibanda, Phillip Valerio (ook: Valentine)

Bevelhebber van het Zimbabwaanse Nationale Leger, Luitenant-generaal, geboren op 25.8.1956

Sikosana, Absolom

Secretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Jeugdzaken

Stamps, Timothy

Adviseur Volksgezondheid bij het Kabinet van de president, geboren op 15.10.1936

Tawengwa, Solomon Chirume

Ondersecretaris van het ZANU (PF) — Politbureau voor Financiën, geboren op 15.6.1940

Tungamirai, Josiah T.

Staatsminister voor Inheems bewustzijn en Empowerment, luitenant-generaal in ruste (voormalig secretaris van het ZANU (PF)-Politbureau voor Inheems bewustzijn en Empowerment), geboren op 8.10.1948

Udenge, Samuel

Onderminister van Economische Ontwikkeling

Utete, Charles

Voorzitter van de presidentiële commissie voor landherziening (voormalig kabinetssecretaris), geboren op 30.10.1938

Zimonte, Paradzai

Hoofd Strafinrichtingen, geboren op 4.3.1947

Zhuwao, Patrick

Onderminister van Wetenschap en Technologie. (

NB: neef van Robert Gabriel Mugabe

)

Zvinavashe, Vitalis

Generaal in ruste (voormalig Chef Defensiestaf), geboren op 27.9.1943

▼M3

Sekesai Makwavarara

Waarnemend burgemeester van Harare (ZANU-PF)

Edmore Veterai

Senior assistent-politiecommissaris, officier met het bevel over Harare

Munyaradzi Musariri

Assistent-politiecommissaris

Wayne Bvudzijena

Assistent-politiecommissaris

Partson Mbiriri

Permanent secretaris, Ministerie van Lokaal bestuur, openbare werken en stadsontwikkeling

Melusi (Mike) Matshiya

Permanent secretaris, Ministerie van Binnenlandse zaken(1) PB L 50 van 20.2.2004, blz. 66.

(2) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 1. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/115/GBVB (PB L 46 van 20.2.2003, blz. 30).

(3) PB L 50 van 21.2.2002, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 743/2003 van de Commissie (PB L 106 van 29.4.2003, blz. 18).

(4) PB L 46 van 20.2.2003, blz. 6.