Home

Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

2004R0794 — NL — 30.12.2015 — 008.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

▼M8

VERORDENING (EG) nr. 794/2004 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 2004

tot uitvoering van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

▼BDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (1), inzonderheid op artikel 27,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité inzake overheidssteun,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ter vergemakkelijking van de voorbereiding van aanmeldingen van staatssteun door de lidstaten en de beoordeling van die aanmeldingen door de Commissie, is het wenselijk een verplicht aanmeldingsformulier vast te stellen. Dit formulier dient zo omvattend mogelijk te zijn.

(2)

Het standaardaanmeldingsformulier, alsmede het beknopte informatieformulier en de aanvullende informatieformulieren dienen alle bestaande richtsnoeren en kaderregelingen op het gebied van staatssteun te bestrijken. Zij moeten kunnen worden aangepast of vervangen, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van deze regels.

(3)

Voor bepaalde aanpassingen van bestaande steun dient in een vereenvoudigde aanmeldingsregeling te worden voorzien. Dergelijke vereenvoudigde regelingen dienen alleen te worden aanvaard indien de Commissie op geregelde tijdstippen over de tenuitvoerlegging van de bestaande steun is ingelicht.

(4)

In het belang van de rechtszekerheid dient te worden verduidelijkt dat geringe verhogingen, van maximaal 20 procent, van de oorspronkelijk voor een steunregeling voorziene middelen, met name teneinde rekening te houden met de gevolgen van de inflatie, niet bij de Commissie behoeven te worden aangemeld, daar het weinig waarschijnlijk is dat zij van invloed zijn op de initiële beoordeling van de verenigbaarheid van de steunregeling door de Commissie, mits de andere voorwaarden van de steunregeling ongewijzigd blijven.

(5)

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 659/1999 dienen de lidstaten bij de Commissie jaarlijks een verslag in te dienen over alle bestaande steunregelingen of individuele steun die buiten een goedgekeurde steunregeling is toegekend, en waarvoor bij een voorwaardelijke beschikking geen specifieke rapportageverplichting is opgelegd.

(6)

Om zich van haar verantwoordelijkheden inzake het toezicht op steunmaatregelen te kunnen kwijten, dient de Commissie van de lidstaten nauwkeurige informatie te ontvangen over de aard en de omvang van de krachtens bestaande steunregelingen door hen toegekende steun. Een vereenvoudiging en verbetering is mogelijk van de regelingen inzake verslag aan de Commissie betreffende steun, die thans zijn beschreven in de gemeenschappelijke procedure voor verslagen en aanmeldingen op grond van het EG-Verdrag en de WTO-Overeenkomst, die in de brief van de Commissie aan de lidstaten van 2 augustus 1995 is uiteengezet. Het deel van deze gemeenschappelijke procedure dat betrekking heeft op de verplichtingen inzake verslaguitbrenging van de lidstaten betreffende de aanmelding van subsidies krachtens artikel 25 van de WHO-Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen en krachtens artikel XVI van de GATT 1994, goedgekeurd op 21 juli 1995, valt niet onder deze verordening.

(7)

De in de jaarverslagen verlangde informatie is bedoeld om de Commissie in staat te stellen toe te zien op het totale steunpeil en zich een algemeen beeld te vormen van de gevolgen van de diverse vormen van steun op de mededinging. Daartoe kan de Commissie de lidstaten eveneens verzoeken op ad hoc basis bijkomende gegevens over specifieke onderwerpen te verstrekken. De keuze van deze onderwerpen dient vooraf met de lidstaten te worden besproken.

(8)

De jaarlijkse verslaguitbrenging betreft niet de informatie die nodig kan zijn om vast te stellen of bij specifieke steunmaatregelen het Gemeenschapsrecht is nageleefd. Daartoe dient de Commissie het recht te behouden van de lidstaten toezeggingen te verkrijgen of aan beschikkingen waarbij de verstrekking van aanvullende gegevens wordt verlangd, voorwaarden te verbinden.

(9)

De in Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde termijnen dienen te worden berekend overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (2), aangevuld door de bijzondere voorschriften die in de onderhavige verordening zijn vastgesteld. Met name dienen de gebeurtenissen te worden vastgesteld die de aanvang van de in staatssteunprocedures toegepaste termijnen bepalen. De in deze verordening vastgestelde regels dienen van toepassing te zijn op vastgestelde termijnen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening nog niet zijn verstreken.

(10)

Terugvordering heeft ten doel de situatie te herstellen welke vóór de toekenning van de onrechtmatige steun bestond. Om gelijke behandeling te waarborgen dient het voordeel objectief te worden berekend vanaf het tijdstip waarop de steun voor de begunstigde onderneming beschikbaar was, ongeacht het resultaat van eventuele zakelijke beslissingen die nadien door de begunstigde onderneming zijn genomen.

(11)

Overeenkomstig de gangbare financiële praktijk is het passend het bij terugvordering toe te passen rentepercentage vast te stellen als een jaarlijks percentage.

(12)

De omvang en de regelmaat van interbancaire transacties resulteren in een rentepercentage dat voortdurend meetbaar en statistisch relevant is, en dat daarom de grondslag dient te vormen voor het bij terugvordering toe te passen rentepercentage. De interbancaire swaprente dient echter te worden aangepast om rekening te houden met het over het algemeen grotere commerciële risico buiten de banksector. Op basis van de gegevens over de interbancaire swaprente dient de Commissie voor elke lidstaat één enkel bij terugvordering toe te passen rentepercentage vast te stellen. Ter wille van de rechtszekerheid en de gelijke behandeling dient de precieze methode waarmee het rentepercentage moet worden berekend, te worden vastgesteld en moet worden bepaald dat de op een bepaald tijdstip bij terugvordering toe te passen rentepercentages, evenals eerder toepasselijke percentages, worden bekendgemaakt.

(13)

Staatssteun kan worden geacht de financieringsbehoeften van een begunstigde onderneming op middellange termijn te verminderen. Overeenkomstig de gangbare financiële praktijk, kan de middellange termijn derhalve worden vastgesteld op vijf jaar. Het bij terugvordering toe te passen rentepercentage dient derhalve overeen te komen met een jaarlijks rentepercentage dat voor vijf jaar wordt vastgesteld.

(14)

Aangezien met terugvordering het herstel wordt beoogd van de situatie welke voor de onrechtmatige toekenning van de steun bestond, en overeenkomstig de gangbare financiële praktijk, dient het door de Commissie voor terugvordering vast te stellen rentepercentage een op jaarbasis samengesteld percentage te zijn. Om dezelfde reden dient het in het eerste jaar van de terugvorderingsperiode toepasselijke rentepercentage gedurende de eerste vijf jaar van deze periode te worden gehanteerd, en het in het zesde jaar van de terugvorderingsperiode toepasselijke rentepercentage gedurende de volgende vijf jaar.

(15)

Deze verordening dient van toepassing te zijn op terugvorderingsbeschikkingen waarvan na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kennis is gegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Voorwerp en toepassingtsgebied

1. Deze verordening behelst nadere bepalingen met betrekking tot de vorm, de inhoud en andere bijzonderheden van de in Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde aanmeldingen en jaarverslagen. Zij behelst eveneens bepalingen voor de berekening van de termijnen in alle staatssteunprocedures en van het voor de terugvordering van onrechtmatige steun toe te passen rentepercentage.

2. Deze verordening is van toepassing op steun in alle sectoren.HOOFDSTUK II

AANMELDINGEN

Artikel 2

Aanmeldingsformulieren

Onverminderd de in Beschikking 2002/871/EG van de Commissie (3) neergelegde verplichting van de lidstaten tot aanmelding van staatssteun in de kolenindustrie, geschieden aanmeldingen van nieuwe steun overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 659/1999, met uitzondering van de in artikel 4, lid 2, bedoelde steun, door middel van het in deel I van Bijlage I bij deze verordening opgenomen aanmeldingsformulier.

Aanvullende informatie die nodig is ter beoordeling van de maatregel overeenkomstig verordeningen, richtsnoeren, kaderregelingen en andere regelingen die op staatssteun van toepassing zijn, wordt verstrekt door middel van de in deel III van Bijlage I opgenomen formulieren.

Telkens wanneer de betrokken richtsnoeren of kaderregelingen worden aangepast of vervangen, past de Commissie de dienovereenkomstige informatieformulieren aan.

▼M3

Artikel 3

Toezending van de aanmelding

1. De aanmelding wordt de Commissie toegezonden door middel van de elektronische validering door de daartoe door de lidstaat opgegeven persoon. Deze gevalideerde aanmelding wordt geacht te zijn verzonden door de Permanente Vertegenwoordiger.

2. De Commissie zendt haar briefwisseling aan de Permanente Vertegenwoordiger van de betrokken lidstaat of aan een ander, door die lidstaat op te geven adres.

3. Vanaf 1 juli 2008 worden aanmeldingen over de webtoepassing SANI (State Aid Notification Interactive) elektronisch toegezonden.

Alle briefwisseling in verband met een aanmelding wordt over het (beveiligde e-postsysteem PKI(Public Key Infrastructure) toegezonden.

4. In uitzonderlijke omstandigheden en na overeenstemming tussen de Commissie en de betrokken lidstaat kan een ander dan de in lid 3 bedoelde communicatiekanalen worden gebruikt om een aanmelding of briefwisseling in verband met een aanmelding in te dienen.

Bij gebreke van een dergelijk akkoord, worden aanmeldingen of briefwisseling in verband met een aanmelding die door een lidstaat aan de Commissie is gezonden via een ander dan de in lid 3 bedoelde communicatiekanalen, niet geacht bij de Commissie te zijn ingediend.

5. Wanneer de aanmelding of de briefwisseling in verband met een aanmelding vertrouwelijke informatie bevat, geeft de betrokken lidstaat duidelijk aan welke gegevens vertrouwelijk zijn en vermeldt hij de redenen waarom die gegevens als vertrouwelijk worden aangemerkt.

6. De lidstaten verwijzen bij elke steunverlening aan een uiteindelijke begunstigde naar het staatssteunidentificatienummer dat de Commissie aan de betrokken steunregeling heeft toegewezen.

De eerste alinea geldt niet voor steun verleend in de vorm van fiscale maatregelen.

▼B

Artikel 4

Vereenvoudigde aanmeldingsprocedure voor bepaalde wijzigingen in bestaande steun

1. Voor de toepassing van artikel 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 659/1999 wordt onder een wijziging in bestaande steun iedere wijziging verstaan, met uitzondering van aanpassingen van louter formele of administratieve aard die de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt niet kunnen beïnvloeden. Een verhoging van de oorspronkelijk voor een bestaande steunregeling voorziene middelen met maximaal 20 procent, wordt echter niet als een wijziging van bestaande steun beschouwd.

2. De volgende wijzigingen van bestaande steun worden aangemeld door middel van het in Bijlage II opgenomen formulier voor vereenvoudigde aanmelding:

a)verhogingen van de voor een goedgekeurde steunregeling voorziene middelen met meer dan 20 procent;

b)de verlenging van een bestaande goedgekeurde steunregeling voor een periode tot zes jaar, al dan niet met een verhoging van de voorziene middelen;

c)de aanscherping van de criteria voor de toepassing van een goedgekeurde steunregeling, een verlaging van de steunintensiteit of van de in aanmerking komende uitgaven.

De Commissie poogt naar beste vermogen binnen een termijn van één maand een besluit te nemen over alle door middel van het vereenvoudigde aanmeldingsformulier aangemelde steun.

3. De procedure voor vereenvoudigde aanmelding kan niet worden gebruikt voor de aanmelding van wijzigingen in steunregelingen waarvoor lidstaten geen jaarverslagen overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 hebben ingediend, tenzij de jaarverslagen over de jaren waarin de steun is toegekend, op hetzelfde tijdstip als dat van de aanmelding worden ingediend.HOOFDSTUK III

JAARVERSLAGEN

Artikel 5

Vorm en inhoud van jaarverslagen

1. Onverminderd de tweede en derde alinea van dit lid en eventuele aanvullende specifieke vereisten inzake verslagen welke zijn vervat in overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 659/1999 gegeven voorwaardelijke beschikkingen, en onverminderd de naleving van door de betrokken lidstaat in verband met goedkeuringsbeschikkingen gedane toezeggingen, stellen de lidstaten de in artikel 21, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde jaarverslagen over bestaande steunregelingen voor elk volledig kalenderjaar, of deel daarvan, waarin de regeling van toepassing is, op in overeenstemming met het in Bijlage III A gestandaardiseerde verslagmodel.

Bijlage IIIB bevat het model voor de jaarverslagen over bestaande steunregelingen met betrekking tot de productie, de verwerking en de afzet van in bijlage I van het Verdrag opgenomen landbouwproducten.

Bijlage IIIC bevat het model voor de jaarverslagen over bestaande steunregelingen met betrekking tot de productie, de verwerking en de afzet van in bijlage I van het Verdrag opgenomen visserijproducten.

2. De Commissie kan de lidstaten ook verzoeken bijkomende gegevens over specifieke onderwerpen te verstrekken, na voorafgaande besprekingen met de lidstaten.

Artikel 6

Toezending en bekendmaking van jaarverslagen

1. Iedere lidstaat zendt de Commissie zijn jaarverslagen uiterlijk op 30 juni van het jaar volgende op het jaar waarop het verslag betrekking heeft, elektronisch toe.

In gerechtvaardigde gevallen kunnen de lidstaten ramingen voorleggen, mits de werkelijke cijfers ten laatste samen met de gegevens over het volgende jaar worden toegezonden.

2. Jaarlijks publiceert de Commissie een scorebord voor staatssteun dat een synthese bevat van de informatie uit de in het jaar voordien ingediende jaarverslagen.

Artikel 7

Status van jaarverslagen

De toezending van jaarverslagen kan niet worden aangemerkt als de nakoming van de verplichting uit hoofde van artikel 88, lid 3 van het Verdrag om steunmaatregelen aan te melden voordat zij ten uitvoer worden gelegd. Deze toezending kan evenmin op enigerlei wijze vooruitlopen op de uitkomst van een onderzoek naar beweerdelijk onrechtmatige steun, overeenkomstig de in Hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 659/1999 vastgelegde procedure.HOOFDSTUK IV

TERMIJNEN

Artikel 8

Berekening van termijnen

▼M7

1. De termijnen die zijn bepaald in Verordening (EG) nr. 659/1999 en in de onderhavige verordening, of die door de Commissie in het kader van de toepassing van artikel 108 van het Verdrag zijn vastgesteld, worden berekend overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 en de bijzondere bepalingen die in de leden 2 tot en met 5 ter van dit artikel zijn neergelegd. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bepalingen van de onderhavige verordening voorrang.

▼B

2. Termijnen worden uitgedrukt in maanden of in werkdagen.

▼M3

3. Met betrekking tot de termijnen voor maatregelen van de Commissie is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 de relevante gebeurtenis, de ontvangst van de aanmelding of de daaropvolgende briefwisseling overeenkomstig artikel 3, leden 1 en 3, van de onderhavige verordening.

4. Met betrekking tot de termijnen voor maatregelen van de lidstaten is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 de relevante gebeurtenis, de ontvangst van de desbetreffende aanmelding of briefwisseling van de Commissie overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de onderhavige verordening.

▼B

5. Met betrekking tot de termijn voor de indiening van opmerkingen door derden en door niet rechtstreeks bij de procedure betrokken lidstaten, na de inleiding van de in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 bedoelde formele onderzoekprocedure, is voor de toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 de relevante gebeurtenis, de bekendmaking van de mededeling betreffende de inleiding van de procedure in het Publicatieblad van de Europese Unie.

▼M7

5 bis. Ten aanzien van de termijn voor het verschaffen van de overeenkomstig artikel 6 bis, lid 6, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van derden verlangde inlichtingen is de ontvangst van het verzoek om inlichtingen de voor de toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 relevante gebeurtenis.

5 ter. Ten aanzien van de termijn voor het verschaffen van de overeenkomstig artikel 6 bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van derden verlangde inlichtingen is de kennisgeving van het besluit de voor de toepassing van artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 relevante gebeurtenis.

▼B

6. Elk verzoek tot verlenging van een termijn wordt met redenen omkleed, en wordt ten minste twee werkdagen vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk ingediend op het adres dat is opgegeven door de partij die de termijn vaststelt.HOOFDSTUK V

BIJ TERUGVORDERING VAN ONRECHTMATIGE STEUN TOE TE PASSEN RENTEPERCENTAGE

▼M3

Artikel 9

Methode voor de vaststelling van het rentepercentage

1. Tenzij in een bijzondere beschikking of een bijzonder besluit anders is bepaald, is het bij terugvordering van in strijd met artikel 88, lid 3, van het Verdrag verleende staatssteun toe te passen rentepercentage een vóór elk kalenderjaar door de Commissie vastgesteld jaarlijks rentepercentage.

2. Het rentepercentage wordt berekend door de eenjaarlijkse geldmarktrente met 100 basispunt te verhogen. Wanneer die percentages niet beschikbaar zijn, wordt de driemaandelijkse geldmarktrente gebruikt of, bij gebreke daarvan, het rendement van overheidsobligaties.

3. Bij gebreke van betrouwbare gegevens over de geldmarkt of het rendement van overheidsobligaties of gelijkwaardige gegevens, of in uitzonderlijke omstandigheden kan de Commissie, in nauwe samenwerking met de betrokken lidstaat of lidstaten, een bij terugvordering toe te passen rentepercentage vaststellen met gebruikmaking van een andere methode en op de grondslag van de gegevens waarover zij beschikt.

4. Het bij terugvordering toe te passen rentepercentage wordt eenmaal per jaar herzien. Het basispercentage wordt berekend op basis van de eenjaarlijkse geldmarktrente van de maanden september, oktober en november van het betrokken jaar. Het aldus vastgestelde percentage wordt gedurende het gehele daaropvolgende jaar toegepast.

5. Bovendien zal, om rekening te houden met aanzienlijke en onverwachte schommelingen, een aanpassing plaatsvinden telkens wanneer het gemiddelde percentage, berekend over de drie voorgaande maanden, meer dan 15 % afwijkt van het geldende rentepercentage. Dit nieuwe percentage wordt van kracht op de eerste dag van de tweede maand volgende op de maanden die voor de berekening zijn gebruikt.

▼B

Artikel 10

Bekendmaking

De Commissie maakt de geldende en de relevante vroegere bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie en, ter kennisneming, op het internet.

Artikel 11

Methode voor de toepassing van het rentepercentage

1. Het toepasselijke rentepercentage is het percentage dat van toepassing was op de datum waarop de onrechtmatig verleende steun ter beschikking van de begunstigde is gesteld.

2. Het rentepercentage wordt op samengestelde grondslag toegepast, tot de datum waarop de steun is terugbetaald. Over de rente die betrekking heeft op het voorgaande jaar is in elk volgende jaar rente verschuldigd.

▼M3

3. Het in lid 1 bedoelde rentepercentage is gedurende de gehele periode, tot het tijdstip van volledige terugbetaling, van toepassing. Wanneer echter meer dan één jaar is verstreken tussen het tijdstip waarop de onrechtmatige steun de begunstigde voor het eerst ter beschikking is gesteld, en het tijdstip waarop de steun volledig is terugbetaald, wordt de rente jaarlijks opnieuw berekend, op de grondslag van het ten tijde van de herberekening geldende percentage.

▼M7HOOFDSTUK V bis

DE AFHANDELING VAN KLACHTEN

Artikel 11 bis

Ontvankelijkheid van klachten

1. Een ieder die, overeenkomstig artikel 10, lid 1, en artikel 20, lid 2, van Verordening (EG) nr. 659/1999 een klacht indient, toont aan dat hij een belanghebbende is in de zin van artikel 1, onder h), van die verordening.

2. Belanghebbenden vullen het in bijlage IV opgenomen formulier correct in en verschaffen alle daarin gevraagde verplichte informatie. Na een gemotiveerd verzoek van een belanghebbende partij kan de Commissie ontheffing verlenen van de verplichting om bepaalde op het formulier verlangde inlichtingen te verschaffen.

3. De klachten worden in een van de officiële talen van de Unie ingediend.HOOFDSTUK V ter

IDENTIFICATIE EN BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Artikel 11 ter

Bescherming van bedrijfsgevoelige en anderszins vertrouwelijke informatie

Een ieder die, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 659/1999 informatie verschaft, geeft duidelijk aan welke informatie hij, onder opgave van redenen, als vertrouwelijk beschouwt, en verschaft de Commissie een afzonderlijke, niet-vertrouwelijke versie van zijn verklaring. Wanneer informatie binnen een bepaalde termijn moet worden verschaft, geldt dezelfde termijn voor het verschaffen van de niet-vertrouwelijke versie.

▼BHOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

De Commissie herbeziet, na raadpleging van de lidstaten, de toepassing van deze verordening binnen vier jaar nadat deze in werking is getreden.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hoofdstuk II is alleen van toepassing op aanmeldingen die de Commissie meer dan vijf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zijn toegezonden.

Hoofdstuk III is van toepassing op jaarverslagen betreffende steun die vanaf 1 januari 2003 is toegekend.

Hoofdstuk IV is van toepassing op alle termijnen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening zijn vastgesteld, maar nog niet zijn verstreken.

De artikelen 9 en 11 zijn van toepassing op alle terugvorderingsbeschikkingen waarvan na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kennis wordt gegeven

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

image

▼M8

DEEL I

ALGEMENE INFORMATIE

1. Aard van de aanmelding

Betreft de in dit formulier verstrekte informatie:

a) □een vooraanmelding? Zo ja, dan hoeft u in dit stadium misschien niet het volledige formulier in te vullen, maar kunt u met de diensten van de Commissie afspraken maken over welke gegevens nodig zijn voor een voorafgaande beoordeling van de voorgenomen maatregel.

b) □een aanmelding overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)?

c) □een vereenvoudigde aanmelding op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 794/2004 (4)? Zo ja, vult u dan alleen het formulier vereenvoudigde aanmelding in bijlage II in.

d) □een maatregel die geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU vormt, maar die ter wille van de rechtszekerheid bij de Commissie wordt aangemeld?

Hebt u punt d) geselecteerd, geef dan hieronder aan waarom de aanmeldende lidstaat van mening is dat de maatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Geef een volledige beoordeling van de maatregel in het licht van elk van de hiernavolgende vier criteria. Besteed daarbij met name aandacht aan de criteria waaraan de voorgenomen maatregel volgens u niet voldoet.

Houdt de aangemelde maatregel een overdracht van overheidsmiddelen in of valt hij aan de Staat toe te rekenen?

Wordt met de maatregel een voordeel verleend aan ondernemingen?

Is de maatregel discretionair, in de zin dat hij alleen openstaat voor een beperkt aantal ondernemingen, voor een beperkt aantal economische sectoren of dat hij territoriale beperkingen inhoudt?

Beïnvloedt de maatregel de mededinging op de interne markt ongunstig of dreigt hij het handelsverkeer binnen de EU te verstoren?

2. Identificatie van de steunverlenende autoriteit

Betrokken lidstaat:

Regio('s) van de betrokken lidstaat (op NUTS-niveau 2) (geef ook aan om welk soort regionale-steungebied het gaat):

Contactpersoon(-personen):

Naam: …

Adres: …

Tel.: …

E-mail: …

Naam, adres (plus webadres) en e-mailadres van de steunverlenende autoriteit:

Naam: …

Adres: …

Webadres: …

E-mail:…

Contactpersoon bij de Permanente Vertegenwoordiging:

Naam: …

Tel.: …

E-mail: …

Indien u wenst dat een afschrift van de door de Commissie aan de lidstaat gerichte ambtelijke correspondentie ook aan andere autoriteiten in uw lidstaat wordt gezonden, gelieve dan hier hun naam, adres (plus webadres) en e-mailadres te geven:

Naam: …

Adres: …

Webadres: …

E-mail: …

3. Begunstigden

3.1.

Vestigingsplaats van de begunstigde(n)

a) □buiten (een) steungebied(en): …

b) □in (een) steungebied(en) op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU (specificeer het gebied (de gebieden) op NUTS-niveau 2): …

c) □in een steungebied op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU (specificeer het gebied (de gebieden) op NUTS-niveau 3, of lager): …

3.2.

De locatie van het (de) project(en) (indien van toepassing)

a) □buiten (een) steungebied(en): …

b) □in (een) steungebied(en) op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU (specificeer het gebied (de gebieden) op NUTS-niveau 2): …

c) □in (een) steungebied(en) op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU (specificeer het gebied (de gebieden) op NUTS-niveau 3, of lager): …

3.3.

Sector(en) getroffen door de steunmaatregel (d.w.z. waar de begunstigden van de steun actief zijn):

a) □De maatregel staat open voor alle sectoren.

b) □Sectorspecifiek. Zo ja, geef de sector(en) op NACE-groepsniveau (5): …

3.4.

Gaat het om een steunregeling? Geef dan de volgende informatie.

3.4.1.

Om welk soort begunstigde ondernemingen gaat het?

a) □Grote ondernemingen

b) □Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's)

c) □Middelgrote ondernemingen

d) □Kleine ondernemingen

e) □Micro-ondernemingen.

3.4.2.

Hoeveel bedraagt het geschatte aantal begunstigde ondernemingen?

a) □Minder dan 10

b) □Tussen 11 en 50

c) □Tussen 51 en 100

d) □Tussen 101 en 500

e) □Tussen 501 en 1 000

f) □Meer dan 1 000 .

3.5.

Gaat het om individuele steun (in het kader van een regeling of als ad-hocsteun)? Geef dan:

3.5.1.

De naam van de begunstigde(n):

3.5.2.

Het soort begunstigde(n):

□Kmo

Aantal werknemers: …

Jaaromzet (het volledige bedrag in nationale valuta, gedurende het laatste boekjaar): …

Jaarlijks balanstotaal (het volledig bedrag in nationale valuta, gedurende het laatste boekjaar):

Verbonden ondernemingen of partnerondernemingen (voeg een verklaring bij overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de kmo-aanbeveling van de Commissie (6), waaruit blijkt dat de begunstigde onderneming zelfstandig is, dan wel een verbonden onderneming of een partneronderneming is (7)):

□Grote onderneming

3.6.

Is (zijn) de begunstigde onderneming(en) (een) onderneming(en) in moeilijkheden (8)?□ Ja.

□ Neen.

3.7.

Uitstaande bevelen tot terugvordering

3.7.1.

Individuele steun

De autoriteiten van de lidstaat verbinden zich ertoe om de toekenning of betaling van de aangemelde steun op te schorten indien de begunstigde nog steeds de beschikking heeft over eerdere, onrechtmatige steun die door een besluit van de Commissie onverenigbaar is verklaard (hetzij als individuele steun of als steun in het kader van een steunregeling), totdat die begunstigde het totale bedrag aan onrechtmatige en onverenigbare steun, vermeerderd met terugvorderingsrente, heeft terugbetaald of op een geblokkeerde rekening heeft gestort.□ Ja.

□ Neen.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende nationale rechtsgrondslag:

3.7.2.

Steunregelingen

De autoriteiten van de lidstaat verbinden zich ertoe om de toekenning of betaling van enige steun op te schorten voor iedere onderneming die eerdere, onrechtmatige steun heeft ontvangen die door een besluit van de Commissie onverenigbaar is verklaard (hetzij als individuele steun of als steun in het kader van een steunregeling), totdat die onderneming het totale bedrag aan onrechtmatige en onverenigbare steun, vermeerderd met terugvorderingsrente, heeft terugbetaald of op een geblokkeerde rekening heeft gestort. Ja.

 Neen.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende interne rechtsgrondslag:

4. Nationale rechtsgrondslag

4.1.

Geef hier de nationale rechtsgrondslag voor de steunmaatregel, met inbegrip van de uitvoeringsbepalingen ervan. Geef telkens ook de vindplaatsen.

Nationale rechtsgrondslag: …

Uitvoeringsbepalingen (indien van toepassing):

Vindplaatsen (indien van toepassing):

4.2.

Voeg bij deze aanmelding hetzij:

a) □een kopie van de desbetreffende uittreksels uit de definitieve tekst(en) van de rechtsgrondslag (samen met een weblink die directe toegang geeft tot die teksten (voor zover beschikbaar)); of

b) □een kopie van de desbetreffende uittreksels uit de concepttekst(en) van de rechtsgrondslag (samen met een weblink die directe toegang geeft tot die teksten (voor zover beschikbaar)).

4.3.

Indien de rechtsgrondslag een definitieve tekst betreft, bevat die definitieve tekst dan een stand-still-bepaling waardoor de steunverlenende instantie de steun pas kan toekennen nadat de Commissie goedkeuring heeft verleend voor de steun?

□Ja.

□Neen. Was een bepaling in die zin opgenomen in de ontwerptekst?

□Ja.

□Neen. Waarom is dit soort bepaling niet opgenomen in de rechtsgrondslag?

4.4.

Wanneer de tekst van de rechtsgrondslag een standstillbepaling bevat, wat is dan de precieze datum van toekenning van de steun?

□De datum van de goedkeuring door de Commissie.

□De datum waarop de nationale autoriteiten toezeggen de steun toe te kennen, onder de voorwaarde dat de Commissie goedkeuring verleent:

5. Identificatie van de steun, doelstelling en looptijd

5.1. Benaming van de steunmaatregel (of naam van de begunstigde onderneming in het geval van individuele steun):

5.2. Korte beschrijving van het doel van de steunmaatregel:

5.3. Gaat het bij de maatregel om nationale cofinanciering van een project in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) (9)?

□Neen.

□Ja. Voeg het aanvraagformulier van de Europese Investeringsbank (EIB) bij het aanmeldingsformulier.

5.4. Soort steunmaatregel

5.4.1.

Heeft de aanmelding betrekking op een steunregeling?

□Neen.

□Ja. Wijzigt de regeling een bestaande steunregeling?

□Neen.

□Ja. Zijn de voorwaarden vervuld voor een vereenvoudigde aanmelding overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 794/2004?

□Ja. Vult u dan het formulier vereenvoudigde aanmelding (bijlage II) in.

□Neen. Vult u dan dit formulier verder in. Geeft u ook aan of de oorspronkelijke regeling die thans wordt gewijzigd, bij de Commissie was aangemeld.

□Ja. Vermeld:

Nummer van de steunmaatregel (10): …

Datum van de goedkeuring door de Commissie (referentie van de brief van de Commissie), indien van toepassing, of groepsvrijstellingsnummer:.…/…/…

Looptijd van de oorspronkelijke regeling: …

Welke wijzigingen zijn in de oorspronkelijke regeling aangebracht en waarom? …

□Neen. Wanneer is de regeling ten uitvoer gelegd?

5.4.2.

Heeft de aanmelding betrekking op individuele steun (11)?

□Neen.

□Ja. Het gaat om:

□Steun die is gebaseerd op een goedgekeurde of onder een groepsvrijstelling vallende regeling en die individueel moet worden aangemeld. Geef de referentie van de goedgekeurde of vrijgestelde steunregeling:

Titel: …

Nummer van de steunmaatregel (11) : …

Goedkeuringsbrief van de Commissie (indien van toepassing): …

□Individuele steun die niet op een regeling is gebaseerd.

5.4.3.

Maakt het financieringssysteem integrerend deel uit van de steunmaatregel (bijv. via parafiscale heffingen om de voor het toekennen van de steun vereiste middelen aan te kunnen trekken)?

□Neen.

□Ja. In dat geval moet ook het financieringssysteem worden aangemeld.

5.5. Looptijd

Regeling

Geef de geplande einddatum voor de individuele steunverlening in het kader van de regeling. Indien de looptijd van de regeling langer is dan zes jaar, geef dan aan waarom een langere looptijd onmisbaar is om de doelstellingen van de regeling te bereiken:

Individuele steun

Geef de datum waarop de steun volgens plan wordt toegekend (12): …

Wordt de steun in tranches uitgekeerd, geef dan de datum waarop elk van de tranches volgens planning wordt uitgekeerd: …

6. Verenigbaarheid van de steun

Gemeenschappelijke beoordelingsbeginselen

(De subrubrieken 6.2 t/m 6.7 zijn niet van toepassing op steun in de landbouw-, de visserij- en de aquacultuursector (13))

6.1.

Geef de primaire doelstelling — en (indien van toepassing) de secundaire doelstelling(en) — van gemeenschappelijk belang waartoe de steun bijdraagt:Primaire doelstelling

(slechts één vakje aankruisen)

Secundaire doelstelling(1)

Landbouw; bosbouw; plattelandsgebieden

Breedbandinfrastructuur

Sluitingssteun

Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen

Cultuur

Steun ten behoeve van kwetsbare werknemers en/of werknemers met een handicap

Energie-infrastructuur

Energie-efficiëntie

Milieubescherming

Verwezenlijking belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang

Visserij en aquacultuur

Instandhouding erfgoed

Bevordering export en internationalisering

Regionale ontwikkeling (incl. territoriale samenwerking)

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Hernieuwbare energie

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Herstructurering ondernemingen in moeilijkheden

Risicofinanciering

Sectorale ontwikkeling

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB's)

Kmo's

Sociale ondersteuning individuele consumenten

Sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur

Opleiding

Luchthaveninfrastructuur of -uitrusting

Exploitatie luchthavens

Aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen voor de uitbouw van nieuwe verbindingen

Coördinatie vervoer

(1)Een „secundaire doelstelling” is een doelstelling waarvoor de steun, naast de primaire doelstelling, uitsluitend is bestemd. Een regeling met als primaire doelstelling onderzoek en ontwikkeling (O&O) kan bijvoorbeeld als secundaire doelstelling kmo's hebben indien de steun uitsluitend voor kmo's is bestemd. De secundaire doelstelling kan ook sectoraal zijn, zoals bijvoorbeeld een O&O-steunregeling in de ijzer- en staalindustrie.

6.2.

Leg uit waarom overheidsmaatregelen nodig zijn. De steun moet op een situatie zijn gericht waar de steun kan zorgen voor een wezenlijke verbetering die de markt zelf niet tot stand kan brengen, en zo een oplossing bieden voor welomschreven marktfalen:

6.3.

Leg uit waarom de steun een geschikt instrument is om de bovengenoemde doelstelling van gemeenschappelijk belang (zoals omschreven in punt 6.1) te helpen bereiken. De steun zal niet verenigbaar worden verklaard wanneer met minder verstorende maatregelen dezelfde positieve bijdrage kan worden geleverd:

6.4.

Heeft de steun een stimulerend effect (d.w.z. wanneer de steun het gedrag van een onderneming zodanig verandert dat die meer activiteiten onderneemt dan zij zonder de steun had uitgevoerd, dan wel in beperktere mate of op een andere wijze had uitgevoerd)?□ Ja.

□ Neen.

Komen activiteiten die van start zijn gegaan voordat een aanvraag is ingediend, voor steun in aanmerking?□ Ja.

□ Neen.

Indien de activiteiten in aanmerking komen, hoe wordt de voorwaarde „stimulerend effect” dan vervuld?

6.5.

Leg uit waarom de steun evenredig is, d.w.z. dat de steunbedragen beperkt blijven tot het minimum dat nodig is om tot de investering of de activiteiten aan te zetten:

6.6.

Wat zijn de eventuele negatieve effecten van de steun op de mededinging en het handelsverkeer? In hoeverre wegen de positieve effecten hiertegen op?

6.7.

Geef, zoals in de transparantiemededeling (14) gevraagd, aan of de volgende informatie zal worden gepubliceerd op één nationale of regionale website: de volledige tekst van de goedgekeurde steunregeling of het besluit tot individuele steunverlening en de uitvoeringsbepalingen daarvoor, of een link daarnaar; de identiteit van de steunverlenende autoriteit(en); de identiteit van de individuele begunstigde(n), het steuninstrument (15) en het bedrag dat elk van de begunstigden aan steun wordt toegekend; de doelstelling van de steun, de datum van toekenning, het soort onderneming (bijv. kmo, grote onderneming); het referentienummer van de steunmaatregel bij de Commissie; de regio waar de begunstigde(n) is (zijn) gevestigd (op NUTS 2-niveau) en de voornaamste economische sector waarin de begunstigde(n) actief is (zijn) (op NACE-groepsniveau) (16).□ Ja.

□ Neen.

6.7.1.

Geef het (de) adres(sen) van de website(s) waarop die informatie wordt gepubliceerd:

6.7.2.

In voorkomend geval, geef het (de) adres(sen) van de centrale website die informatie ophaalt bij de regionale website(s):

6.7.3.

Indien de adressen van de websites uit punt 6.7.2 niet bekend zijn bij het indienen van de aanmelding, moet de lidstaat toezeggen om de Commissie op de hoogte te brengen zodra die websites zijn gecreëerd en de adressen ervan bekend zijn.

7. Steuninstrument, steunbedrag, steunintensiteit en financieringsbronnen

7.1. Steuninstrument en steunbedrag

Vermeld de aard van de steun die en het steunbedrag (17) dat aan de begunstigde onderneming(en) ter beschikking wordt gesteld (in voorkomend geval voor elke maatregel):Steuninstrument

Steunbedrag of uitgetrokken budget (1)

Totaal

Jaarlijks

Subsidies (of met vergelijkbaar effect)

a) □ Rechtstreekse subsidie

b) □ Rentesubsidie

c) □ Kwijtschelding schulden

Leningen (of met vergelijkbaar effect)

a) □ Zachte lening (geef bijzonderheden over gestelde zekerheden en looptijd)

b) □ Terug te betalen voorschot

c) □ Belastinguitstel

Garantie

Geef in voorkomend geval een referentie naar het besluit van de Commissie waarbij de methodiek voor het berekenen van het bruto subsidie-equivalent is goedgekeurd, en informatie over de lening of de andere financiële transactie die door de garantie wordt afgedekt, de gestelde zekerheid, de verschuldigde premie, de looptijd, enz.:…

□ Vormen van (quasi-)eigen-vermogensmaatregelen:

Belastingvoordeel of belastingvrijstelling

a) □ Belastingvoordeel

b) □ Versmalling belastinggrondslag

c) □ Verlaagd belastingtarief

d) □ Vermindering socialezekerheidsbijdragen

e) □ Andere. Welke?

Andere. Welke?

……

Met welke instrumenten zou dit instrument grotendeels overeenkomen wat het effect ervan betreft?

……

(1)Voor alle gegevens over steunbedragen of -budget die in een van de hoofdstukken van dit formulier en de formulieren aanvullende informatie worden gevraagd, moet u het hele bedrag in nationale valuta verschaffen.

Voor garanties: geef het maximale bedrag aan gegarandeerde leningen: …

Voor leningen: geef het maximale (nominale) bedrag van de toegekende lening: …

7.2. Beschrijving van het steuninstrument

Beschrijf voor elk van de steuninstrumenten uit de lijst in punt 7.1 de toepassingsvoorwaarden voor de steun (zoals de fiscale behandeling, de vraag of de steun al dan niet automatisch wordt toegekend op grond van bepaalde objectieve criteria, dan wel of de steunverlenende autoriteiten een zekere discretionaire bevoegdheid hebben):

7.3. Financieringsbronnen

7.3.1.

Uit welke bronnen wordt de steun gefinancierd?

a) □Algemene begroting van de Staat/regionale overheid/lokale overheid

b) □Uit parafiscale heffingen of belastingen die voor een begunstigde zijn bestemd. Geef een volledige beschrijving van de heffingen en van de producten/activiteiten waarover die worden geheven (en met name of de heffingen worden geheven over producten die uit andere lidstaten worden ingevoerd). Voeg in voorkomend geval een kopie bij van de rechtsgrondslag van de financiering:

c) □Opgebouwde reserves

d) □Overheidsbedrijven

e) □Cofinanciering uit structuurfondsen

f) □Andere. Welke?

7.3.2.

Wordt het budget jaarlijks vastgesteld?…

□Ja.

□Neen. Welke periode bestrijkt het budget dan? …

7.3.3.

Gaat het bij de aanmelding om wijzigingen in een bestaande steunregeling, geef dan voor elk van de steuninstrumenten de begrotingseffecten van die wijzigingen voor:

het totale budget: …

het jaarbudget (18): …

7.4. Cumulering

Mag de steun worden gecumuleerd met steun of de-minimissteun (19) afkomstig van andere lokale, regionale of nationale steun (20) ter dekking van dezelfde in aanmerking komende kosten?

□Ja. Geef (voor zover beschikbaar) de benaming, bedoeling en doelstelling van de steun:

Verschaf toelichting bij de mechanismen die zijn uitgewerkt om te verzekeren dat de regels inzake cumulering in acht worden genomen:

□Neen.

8. Evaluatie

8.1.

Staat voor de regeling een evaluatie gepland (21)?

□Neen.

Staat voor de regeling geen evaluatie gepland, leg dan uit waarom u vindt dat de criteria voor een evaluatie niet zijn vervuld:

□Ja.

Op basis van welke criteria staat voor de aangemelde regeling een ex-post-evaluatie gepland?

a) □Regeling waarvoor omvangrijke steunmiddelen zijn uitgetrokken.

b) □Regeling die nieuwe kenmerken bevat.

c) □Regeling die kan leiden tot aanzienlijke veranderingen van de markt, de technologie of de regelgeving.

d) □Regeling waarvoor u een evaluatie plant, ook al zijn de overige criteria uit dit punt niet van toepassing.

Is een van de criteria uit dit punt vervuld, geef dan de evaluatieperiode en vul het formulier aanvullende informatie in voor het aanmelden van een evaluatieplan (bijlage 1, deel III.8) (22):

8.2.

Is al een ex-post-evaluatie uitgevoerd voor een vergelijkbare regeling? Zo ja, geef, voor zover beschikbaar, een referentie en een link naar iedere relevante website:

9. Verslaglegging en monitoring

Om de Commissie in staat te stellen de steunregeling en individuele steun te monitoren, zegt de aanmeldende lidstaat toe om:

□Jaarlijks bij de Commissie de verslagen in te dienen die zijn vereist krachtens artikel 26 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad (23).

□Gedurende ten minste 10 jaar vanaf het tijdstip waarop de steun (individuele steun en steun in het kader van de steunregeling) is verleend, gedetailleerde dossiers bij te houden die alle informatie en bewijsstukken bevatten die nodig zijn om vast te stellen dat alle verenigbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld, en die aan de Commissie, op haar schriftelijk verzoek, binnen 20 werkdagen (of binnen de langere termijn die in het verzoek is vastgesteld) te verschaffen.

Voor fiscale steunregelingen:

□In het geval van fiscale steunregelingen waarbij steun wordt toegekend op basis van belastingaangiften van de begunstigden en waarbij er geen ex-ante-controle is dat alle verenigbaarheidsvoorwaarden voor elke begunstigde zijn vervuld, zegt de lidstaat toe om een passend controlemechanisme op te zetten waarmee hij zich op regelmatige basis (bijv. eenmaal per belastingjaar) ten minste ex-post en op basis van een steekproef ervan vergewist dat alle verenigbaarheidsvoorwaarden zijn vervuld, en om in het geval van fraude sancties op te leggen. Om de Commissie in staat te stellen fiscale steunregelingen te monitoren, zegt de aanmeldende lidstaat toe om gedurende ten minste 10 jaar vanaf het tijdstip van de controles gedetailleerde dossiers over die controles bij te houden en die aan de Commissie binnen 20 werkdagen (of binnen de langere termijn die in het verzoek is vastgesteld) te verschaffen.

10. Vertrouwelijkheid

Bevat de aanmelding vertrouwelijke informatie (24) die niet aan derden mag worden bekendgemaakt?

□Ja. Zo ja, welk deel van het formulier is dan vertrouwelijk? Leg ook uit waarom hier volgens u vertrouwelijkheid geldt:

□Neen.

11. Andere informatie

Hier kunt u alle andere informatie geven die u voor de beoordeling van de betrokken maatregel van belang acht:

12. Bijvoegsels

Geef hier een lijst van alle documenten die bij de aanmelding zijn gevoegd en voeg een papieren versie van de betrokken documenten bij of geef internetlinks naar die documenten:

13. Verklaring

Ik bevestig dat de op dit formulier en de in de bijlagen en bijvoegsels verstrekte informatie naar mijn beste weten nauwkeurig en volledig is.

Datum en plaats van ondertekening: …

Handtekening: …

Naam en functie van de ondertekenaar: …

14. Formulier aanvullende informatie

14.1.

Kies op basis van de informatie die u in dit formulier „algemene informatie” heeft verschaft, welk formulier „aanvullende informatie” u dient in te vullen:

a) □Formulieren aanvullende informatie voor regionale steun:

1. □investeringssteun

2. □exploitatiesteun

3. □individuele steun

b) □Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie

c) □Formulier aanvullende informatie voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden:

1. □reddingssteun

2. □herstructureringssteun

3. □steunregelingen

d) □Formulier aanvullende informatie voor steun aan audiovisuele producties

e) □Formulier aanvullende informatie voor breedbandsteun

f) □Formulier aanvullende informatie voor milieu- en energiesteun

g) □Formulier aanvullende informatie voor risicofinancieringssteun

h) □Formulier aanvullende informatie voor steun in het vervoer:

1. □investeringssteun voor luchthavens

2. □exploitatiesteun voor luchthavens

3. □aanloopsteun voor luchtvaartmaatschappijen

4. □steunmaatregelen van sociale aard (artikel 107, lid 2, onder a), VWEU)

5. □steun voor het zeevervoer

i) □Formulier aanvullende informatie voor de aanmelding van een evaluatieplan

j) □Formulieren aanvullende informatie voor steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden

k) □Formulier aanvullende informatie voor steun in de visserij- en aquacultuursector

14.2.

Valt de steun niet onder een van de bovenstaande formulieren „aanvullende informatie”, kies dan hier de desbetreffende VWEU-bepaling, richtsnoeren of andere tekst die geldt voor staatssteun:

a) □Kortlopende exportkredietverzekering (25)

b) □Emissiehandelssystemen (ETS) (26)

c) □Bankenmededeling (27)

d) □Mededeling belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (28)

e) □Diensten van algemeen economisch belang (DAEB's) (artikel 106, lid 2, VWEU) (29)

f) □Artikel 93 VWEU

g) □Artikel 107, lid 2, onder a), VWEU

h) □Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU

i) □Artikel 107, lid 3, onder a), VWEU

j) □Artikel 107, lid 3, onder b), VWEU

k) □Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU

l) □Artikel 107, lid 3, onder d), VWEU

m) □Andere. Welke?

Waarom is de steun die onder een van de hierboven gekozen categorieën valt, verenigbaar?

N.B. Wegens praktische redenen kunt u best de documenten die u bijvoegt nummeren en vervolgens verwijzen naar het nummer van die documenten in de desbetreffende rubrieken van de formulieren aanvullende informatie.

image

DEEL III

FORMULIEREN AANVULLENDE INFORMATIE

DEEL III.1A

Formulier aanvullende informatie voor individuele regionale investeringssteun

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van individuele investeringssteun die valt onder de richtsnoeren regionale steun 2014-2020 (30)(hierna „de richtsnoeren” genoemd). Wanneer meerdere begunstigden betrokken zijn bij een individuele steunmaatregel, moet u de betrokken informatie voor elk van die begunstigden verstrekken.

1. Toepassingsgebied

1.1.

Waarom meldt u de maatregel aan?

a) □De aanmelding betreft individuele steun in het kader van een regeling en de steun uit alle bronnen samen overschrijdt de aanmeldingsdrempel. Geef de referenties van de staatsteunzaken van de betrokken steunregelingen die werden goedgekeurd of die onder een groepsvrijstelling vallen.

b) □De aanmelding betreft individuele steun die buiten een regeling om wordt toegekend (ad-hocsteun).

c) □De aanmelding betreft steun aan een begunstigde die dezelfde of een vergelijkbare activiteit (31) in de EER heeft gesloten in een periode van twee jaar vóór de steunaanvraag of een begunstigde die op het tijdstip van de indiening van de steunaanvraag voornemens is dit soort activiteit te sluiten binnen een periode van twee jaar nadat de te subsidiëren investering is voltooid.

d) □De aanmelding betreft een investering van een grote onderneming om een bestaande vestiging in een steungebied onder c) te diversifiëren naar nieuwe producten en/of nieuwe procesinnovatie. (Steungebieden onder a) en onder c) zijn afgebakend in de regionalesteunkaart. Zie punt 145 van de richtsnoeren).

e) □Andere: (Licht toe.)

1.2.

Toepassingsgebied van de aangemelde steunmaatregel

1.2.1.

Bevestig hier dat de begunstigde onderneming geen onderneming in moeilijkheden (32) is:

1.2.2.

Betreft de regeling investeringssteun voor breedbandnetwerken? Leg dan uit hoe de steunverlenende autoriteit ervoor zal zorgen dat de onderstaande voorwaarden in acht worden genomen. Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag en/of documenten die een en ander staven.

—Steun wordt alleen verleend voor gebieden waar er geen infrastructuur van dezelfde categorie (hetzij basisbreedband, hetzij een toegangsnetwerk van de nieuwe generatie (next generation access networks)) voorhanden is en waar er in de nabije toekomst waarschijnlijk ook geen zal worden uitgebouwd.

—De exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden actieve en passieve wholesaletoegang aan, met de mogelijkheid van daadwerkelijke en volledige ontbundeling.

—De steun werd of zal worden verleend op basis van een concurrentiegerichte selectieprocedure in overeenstemming met punt 78, onder c) en d), van de EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken (33):

1.2.3.

Indien de regeling steun voor onderzoeksinfrastructuur (34) betreft, bevestig dan dat de steun afhankelijk is gesteld van het bieden van transparante en niet-discriminerende toegang tot die infrastructuur. Verschaf ook documenten die een en ander staven en/of geef de referentie(s) naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag (punt 13 van de richtsnoeren):

1.2.4.

Verschaf een kopie van het aanvraagformulier en de steunverleningsovereenkomst (of het ontwerp daarvan).

2. Bijkomende informatie over de begunstigde, het investeringsproject en de steun

2.1. De begunstigde onderneming

2.1.1.

Identiteit van de ontvanger(s) van de steun:

2.1.2.

Isde ontvanger van de steun een andere natuurlijke of rechtspersoon dan de onderneming(en) die het project financiert (financieren) of dan de daadwerkelijke begunstigde(n) van de steun? Beschrijf dan hier die verschillen:

2.1.3.

Geef een duidelijke beschrijving van de relatie tussen de begunstigde onderneming, de groep ondernemingen waartoe zij behoort en andere verwante ondernemingen, met inbegrip van gemeenschappelijke ondernemingen:

2.2. Het investeringsproject

2.2.1.

Geef de volgende informatie over het aangemelde investeringsproject:Datum steunaanvraag:

(Geplande) datum aanvang werkzaamheden aan het investeringsproject:

Geplande datum aanvang productie:

Datum waarop de volledige capaciteit volgens planning wordt bereikt:

Geplande einddatum van het investeringsproject:

2.2.2.

Betreft de aanmelding een investering in een steungebied onder a) of een investering van één of meer kmo's (35) in een steungebied onder c) (punt 34 van de richtsnoeren)? Vermeld dan om welke categorie of categorieën initiële investeringen het in de aanmelding (punt 20, onder h), van de richtsnoeren)gaat.

a) □De oprichting van een nieuwe vestiging.

b) □De uitbreiding van de capaciteit van een bestaande vestiging.

c) □De diversificatie van de productie van een vestiging naar producten die voordien niet in de vestiging werden vervaardigd.

d) □Een fundamentele verandering in het totale productieproces van een bestaande vestiging.

e) □De verwerving van activa die rechtstreeks met een vestiging verband houden, mits de vestiging is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen en mits zij wordt verworven door een investeerder zonder banden met de verkoper (36).

2.2.3.

Betreft de aanmelding een investering van een grote onderneming in een steungebied onder c)? Om welke categorie(ën) initiële investeringen gaat het dan in de aanmelding (punt 15 en punt 20, onder i) van de richtsnoeren)?

a) □De oprichting van een nieuwe vestiging.

b) □De diversificatie van de activiteit van een vestiging, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is (37) met de activiteit die voordien in die vestiging werd uitgeoefend.

c) □De diversificatie van een bestaande vestiging naar nieuwe producten.

d) □Nieuwe procesinnovatie van een bestaande vestiging.

e) □De overname van de activa behorend tot een vestiging die is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen, en die wordt verworven door een investeerder zonder banden met de verkoper, op voorwaarde dat de met de overgenomen activa uitgeoefende nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de activiteit welke in die vestiging werd uitgeoefend vóór de overname ervan.

2.2.4.

Beschrijf kort de investering en leg ook uit hoe het betrokken project binnen één of meer van de bovenstaande categorieën initiële investeringen valt:

2.3. In aanmerking komende kosten, berekend op basis van de investeringskosten

2.3.1.

Maak hieronder een uitsplitsing van de totale in aanmerking komende investeringskosten in nominale en contante waarde.Totale in aanmerking komende kosten (nominaal) (1)

Totale in aanmerking komende kosten (contant gemaakt) (1)

Voorbereidende studies of consultancykosten m.b.t. de investering (alleen kmo's)

Gronden

Gebouwen

Installaties/machines/uitrusting (2)

Immateriële activa

Totale in aanmerking komende kosten

(1)In nationale valuta (zie ook punt 2.5)

(2)In de vervoersector kunnen de uitgaven die bestemd zijn voor de aankoop van vervoermiddelen geen deel uitmaken van het uniform geheel van kosten. Die uitgaven komen niet in aanmerking voor steun voor initiële investeringen.

2.3.2.

Bevestig dat de verworven activa nieuw zijn (punt 94 van de richtsnoeren) (38).□ Ja.

□ Neen.

2.3.3.

Verschaf hier bewijsmateriaal waaruit blijkt dat in het geval van kmo's maximaal 50 % van de kosten voor voorbereidende studies of consultancykosten met betrekking tot de investering is opgenomen in de in aanmerking komende kosten (punt 95 van de richtsnoeren):

2.3.4.

Verschaf hier bewijsmateriaal waaruit blijkt dat voor steun ten behoeve van een fundamentele verandering in het productieproces de in aanmerking komende kosten hoger liggen dan de in de drie voorafgaande belastingjaren doorgevoerde afschrijving voor de met de te moderniseren activiteit verband houdende activa (punt 96 van de richtsnoeren):

2.3.5.

Geef hier een referentie naar de rechtsgrondslag of leg uit hoe wordt gegarandeerd dat voor steun ten behoeve van de diversificatie van een bestaande vestiging de in aanmerking komende kosten ten minste 200 % hoger liggen dan de boekwaarde van de opnieuw gebruikte activa, zoals die in het belastingjaar voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden is geboekt (punt 97 van de richtsnoeren). Verschaf zo mogelijk ook documenten met de nodige kwantitatieve gegevens:

2.3.6.

Ingeval van huur/leasing van materiële activa: Geef een referentie naar de rechtsgrondslag waarin is bepaald dat de volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd (punt 98 van de richtsnoeren), of leg uit hoe anders wordt bereikt dat die voorwaarden worden nageleefd):

—voor gronden en gebouwen: de huur moet na het verwachte tijdstip van de voltooiing van de investering ten minste vijf jaar blijven doorlopen in het geval van grote ondernemingen en drie jaar in het geval van kmo's:

—…

—voor installaties of machines: de huur moet plaatsvinden in de vorm van leasing en moet voor de begunstigde van de steun een verplichting inhouden om de activa na afloop van de leaseovereenkomst te kopen:

—…

2.3.7.

In punt 99 van de richtsnoeren is bepaald: „Bij de verwerving van een vestiging dienen alleen de kosten voor de aankoop van de activa van derden die geen banden met de koper hebben, in aanmerking te worden genomen. De transactie moet op marktvoorwaarden plaatsvinden. Wanneer vóór de aankoop van activa reeds steun is verleend ten behoeve van de verwerving van die activa, dienen de kosten van die activa in mindering te worden gebracht op de in aanmerking komende kosten met betrekking tot de verwerving van een vestiging. Indien de verwerving van een vestiging vergezeld gaat van een bijkomende, voor steun in aanmerking komende investering, dienen de in aanmerking komende kosten van die laatste investering te worden bijgeteld bij de kosten voor de aankoop van de activa van de vestiging.”

Leg, indien dit relevant is in de aangemelde zaak, uit hoe die voorwaarden in acht zijn genomen. Verschaf ook de desbetreffende documenten die een en ander staven:

2.3.8.

Bevatten de in aanmerking komende uitgaven voor het investeringsproject ook immateriële activa? Leg dan uit hoe wordt verzekerd dat de voorwaarden van de punten 101 en 102 van de richtsnoeren zullen worden nageleefd (39). Geef in dat geval een precieze referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

2.4. In aanmerking komende kosten, berekend op basis van de loonkosten

Gelieve:

—toe te lichten hoe de in aanmerking komende kosten, berekend op basis van de loonkosten, zijn vastgesteld (punt 103 van de richtsnoeren);

—toe te lichten hoe het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen is berekend aan de hand van punt 20, onder k), van de richtsnoeren;

—toe te lichten hoe de loonkosten van de in dienst genomen personen zijn vastgesteld aan de hand van punt 20, onder z), van de richtsnoeren, en

—de desbetreffende berekeningen en de documenten die deze cijfergegevens staven te verschaffen:

2.5. Berekening van de contant gemaakte in aanmerking komende kosten en van het steunbedrag

2.5.1.

Verschaf in onderstaande tabel nadere gegevens over de in aanmerking komende kosten, uitgesplitst naar categorie in aanmerking komende kosten die over de volledige looptijd van het investeringsproject moeten worden vergoed.Nominaal/contant gemaakt

N – 0 (1)

N + 1 (1)

N + 2 (1)

N + 3 (1)

N + X (1)

Totaal (1)

Voorbereidende studies enz. (alleen kmo's)

Nominaal

Contant

Gronden

Nominaal

Contant

Gebouwen

Nominaal

Contant

Installaties/machines/uitrusting (2).

Nominaal

Contant

Immateriële activa

Nominaal

Contant

Loonkosten

Nominaal

Contant

Andere. Welke?

Nominaal

Contant

Totaal

Nominaal

Contant

(1)In nationale valuta.

(2)In de vervoersector kunnen de uitgaven die bestemd zijn voor de aankoop van vervoermiddelen, geen deel uitmaken van het uniforme geheel van kosten. Deze uitgaven komen niet in aanmerking voor steun voor initiële investeringen.

Tot welke datum zijn de bedragen contant gemaakt? Welke disconteringsvoet is daarbij gebruikt (40)?

2.5.2.

Verschaf in de onderstaande tabel, per toepasselijke soort steun, de nadere gegevens over de aangemelde steun die wordt (of zal worden) toegekend voor het investeringsproject.Nominaal/contant gemaakt

N – 0 (1)

N + 1 (1)

N + 2 (1)

N + 3 (1)

N + X (1)

Totaal (1)

Subsidies

Nominaal

Contant

Zachte lening

Nominaal

Contant

Garantie

Nominaal

Contant

Belastingvermindering

Nominaal

Contant

Nominaal

Contant

Nominaal

Contant

Totaal

Nominaal

Contant

(1)In nationale valuta.

Tot welke datum zijn de bedragen contant gemaakt? Welke disconteringsvoet is daarbij gebruikt?

Geef hier aan hoe voor elke soort steun uit de tabel in dit punt 2.5.2 het subsidie-equivalent is berekend:

Zachte lening:

Garantie:

Belastingvermindering:

Andere:

2.5.3.

Staan bepaalde in het kader van het project toe te kennen steunmaatregelen nog niet vast? Zo ja, leg dan hier uit hoe de steunverlenende autoriteit ervoor zal zorgen dat de toepasselijke maximale steunintensiteit in acht zal worden genomen (punten 82 en 83 van de richtsnoeren):

2.5.4.

Is er cofinanciering voor het project uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)? Zo ja, onder welke operationele programma's van de ESI-fondsen zal financiering worden verkregen? Geef ook het betrokken bedrag aan financiering uit ESI-fondsen:

2.5.5.

Heeft de begunstigde (op groepsniveau) steun ontvangen voor één of meer initiële investeringen die van start zijn gegaan in dezelfde NUTS 3-regio in een periode van drie jaar vanaf de aanvang van de werkzaamheden aan het investeringsproject (punt 20, onder t), van de richtsnoeren)? Verschaf dan nadere gegevens over de steunmaatregelen voor elk van de vorige gesteunde initiële investeringen. (Geef ook een korte beschrijving van het investeringsproject, de datum van de steunaanvraag, de datum van de toekenning van de steun, de datum van aanvang van de werkzaamheden, de steunbedragen en de in aanmerking komende kosten (41)).In aanmerking komende investeringskosten (1)

Toegekend steunbedrag (1)

Datum aanvraag

Datum toekenning steun

Datum aanvang werkzaamheden

Korte beschrijving

Referentie(s) steunmaatregel

Initieel investeringsproject 1

Initieel investeringsproject 2

Initieel investeringsproject 3

(1)In nationale valuta.

2.5.6.

Bevestig hier dat het totale steunbedrag dat voor het initiële investeringsproject zal worden toegekend, de „maximale steunintensiteit” (in de zin van punt 20, onder m), van de richtsnoeren) niet overschrijdt, rekening houdend met de verhoogde steunintensiteit voor kmo's (zoals bepaald in punt 177 van de richtsnoeren) en het „bijgestelde steunbedrag” (in de zin van punt 20, onder c), van de richtsnoeren), voor zover van toepassing. Verschaf ook de desbetreffende documenten en berekeningen die een en ander kunnen staven:

2.5.7.

Wordt de aan het investeringsproject toe te kennen steun toegekend op grond van meerdere regionale-steunregelingen of wordt die gecumuleerd met ad-hocsteun? Bevestig hier dan dat de maximaal toegestane steunintensiteit die voor het project kan worden toegekend vooraf is berekend door de eerste steunverlenende autoriteit. Vermeld ook die maximale steunintensiteit. Leg uit hoe de steunverlenende autoriteiten ervoor zullen zorgen dat die maximale steunintensiteit in acht zal worden genomen (punt 92 van de richtsnoeren):

2.5.8.

Houdt de initiële investering verband houdt met een project in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETC)? Leg hier dan, aan de hand van punt 93 van de richtsnoeren, uit hoe de voor het project geldende maximale steunintensiteit en de verschillende betrokken begunstigden worden vastgesteld:

3. Verenigbaarheidsbeoordeling van de maatregel

3.1. Bijdrage aan regionale doelstellingen en noodzaak van overheidsmaatregelen

3.1.1.

Licht de volgende punten toe:

—Wat is de precieze locatie van het gesteunde project (d.w.z. de gemeente en de NUTS 2- of NUTS 3-regio waartoe de gemeente behoort)?

—Om welk soort regionale-steungebied gaat het volgens de actuele regionale-steunkaart? (Gaat het m.a.w. om een gebied dat voor steun in aanmerking komt op grond van artikel 107, lid 3, onder a), VWEU, of op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU?) en

—Welke maximale steunintensiteit geldt voor grote ondernemingen?

3.1.2.

Hoe zal de steun bijdragen tot de regionale ontwikkeling (42)?

3.1.3.

Betreft de aanmelding een individuele steunaanvraag in het kader van een regeling? Leg dan uit hoe het project bijdraagt tot de doelstelling van de regeling. Onderbouw dit ook met documenten (punt 35 van de richtsnoeren):

3.1.4.

Betreft de aanmelding ad-hocsteun? Leg dan uit hoe het project bijdraagt tot de ontwikkelingsstrategie van het betrokken gebied. Onderbouw dit ook met documenten (punt 42 van de richtsnoeren):

3.1.5.

Hoe zal de voorwaarde worden toegepast dat de investering ten minste vijf jaar of, in het geval van kmo's, drie jaar na de voltooiing ervan in het gebied behouden moet blijven (punt 36 van de richtsnoeren)? Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag (bijv. de steunverleningsovereenkomst):

3.1.6.

Wordt de steun berekend op basis van de loonkosten? Licht dan toe hoe de bepaling wordt toegepast dat arbeidsplaatsen moeten worden geschapen in de eerste drie jaar nadat de investering is voltooid en dat alle door de betrokken investering geschapen arbeidsplaatsen binnen het betrokken gebied behouden moeten blijven gedurende een periode van vijf jaar (of drie jaar in het geval van kmo's) te rekenen vanaf de datum waarop de arbeidsplaats voor het eerst werd ingevuld (punt 37 van de richtsnoeren). Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag (bijv. de steunverleningsovereenkomst):

3.1.7.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag of toon aan dat de ontvanger(s) van de steun een bijdrage levert (leveren) van ten minste 25 % van de in aanmerking komende kosten — hetzij uit eigen middelen, hetzij door externe financiering — in een vorm die vrij is van elke financiële steun van de overheid (punt 38 van de richtsnoeren) (43):

3.1.8.

Hebt u voor de betrokken investering een milieueffectbeoordeling uitgevoerd of zegt u toe dat te zullen doen (punt 39 van de richtsnoeren)?□ Ja.

□ Neen.

Zo niet, waarom is er voor dit project geen milieueffectbeoordeling vereist?

3.2. Is de maatregel een geschikt instrument?

3.2.1.

Betreft de aanmelding ad-hocsteun? Toon dan aan hoe de ontwikkeling van het betrokken gebied met dit soort steun beter verzekerd is dan met steun in het kader van een regeling of andere soorten maatregelen (punt 55 van de richtsnoeren):

3.2.2.

Wordt de steun toegekend in een vorm die een direct financieel voordeel (44) oplevert? Toon dan aan waarom andere, potentieel minder verstorende vormen van steun zoals terugbetaalbare voorschotten of vormen van steun die gebaseerd zijn op schuld- of eigenvermogensinstrumenten (45), niet geschikt zijn (punt 57 van de richtsnoeren):

3.3. Stimulerend effect en evenredigheid van de maatregel

3.3.1.

Bevestig hier dat de werkzaamheden aan de aangemelde individuele investering pas van start zijn gegaan nadat de steunaanvraag is ingediend (punt 64 van de richtsnoeren). Verschaf een kopie van de steunaanvraag die de begunstigde bij de steunverlenende autoriteit heeft ingediend. Verschaf ook bewijsmateriaal aangaande de datum van aanvang van de werkzaamheden:

3.3.2.

Licht het stimulerende effect van de steun toe door een beschrijving te geven van het nulscenario aan de hand van een van de twee mogelijke scenario's die in punt 61 van de richtsnoeren worden beschreven:

3.3.3.

Geef in scenario 1-zaken (namelijk investeringsbesluiten als bedoeld in punt 61 van de richtsnoeren) de volgende informatie (of verwijs naar de desbetreffende delen van het meegedeelde nulscenario) (punt 104 van de richtsnoeren):

—de berekening van de interne opbrengstvoet (IRR) van de investering mét en zónder de steun (46):

—…

—informatie over de relevante benchmarks voor de ondernemingen (bijv. normale rendementspercentages die de begunstigde eist om gelijksoortige projecten uit te voeren, de kapitaalkosten van de onderneming als geheel, benchmarks uit de betrokken bedrijfstak):

—…

—een verklaring waarom, op basis van de criteria in dit punt, de steun het noodzakelijke minimum is om het project voldoende winstgevend te maken (cf. punt 79 van de richtsnoeren):

—…

3.3.4.

Geef in scenario 2-zaken (namelijk vestigingsbesluiten als bedoeld in punt 61 van de richtsnoeren) de volgende informatie (of verwijs naar de desbetreffende delen van het meegedeelde nulscenario) (punt 105 van de richtsnoeren):

—de berekening van het verschil tussen de netto contante waarde (NPV) van de investering in het doelgebied en de netto contante waarde van de investering op de alternatieve locatie (47):

—…

—alle parameters die zijn gebruikt bij de berekening van de netto contante waarde (NPV) van de investering in het doelgebied en de netto contante waarde van de investering op de alternatieve locatie (o.a. gehanteerde looptijd, gebruikte disconteringsvoet enz.):

—…

—een verklaring waarom, op basis van de in de eerste twee subpunten gegeven informatie, de steun niet méér bedraagt dan het verschil tussen de netto contante waarde van de investering in het doelgebied en de netto contante waarde op de alternatieve locatie (cf. punt 80 van de richtsnoeren):

—…

3.3.5.

Wordt de regionale steun via ESI-fondsen in steungebieden onder a) toegekend voor investeringen die nodig zijn om door Unierecht vastgestelde normen te behalen? Licht dan de volgende punten toe (en staaf dit met documenten):

—Om welke norm gaat het?

—Waarom is de investering nodig om de norm te behalen?

—Waarom is het voor de begunstigde van de steun niet voldoende winstgevend om de investering in het betrokken gebied uit te voeren, en zou het, zonder de steun, komen tot de sluiting van een bestaande vestiging in het gebied (punt 63 van de richtsnoeren)?

3.4. Vermijden van negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer

3.4.1.

Geef de in dit punt gevraagde informatie die nodig is om de relevante productmarkt(en) af te bakenen (d.w.z. de producten die beïnvloed worden door de gedragsverandering van de begunstigde van de steun) en om de getroffen concurrenten en afnemers/consumenten te identificeren (punten 129 en 130 van de richtsnoeren).

—Vermeld alle producten die in de gesteunde faciliteit zullen worden geproduceerd na de voltooiing van de investering. Geef, waar van toepassing, de NACE- of Prodcom-code of, voor projecten in de dienstensector, de CPA-code (48):

—…

—Zullen de met het investeringsproject beoogde producten andere producten vervangen die door de begunstigde onderneming (op groepsniveau) worden geproduceerd? Welk(e) product(en) wordt (worden) vervangen? Indien die vervangen producten niet op de projectlocatie worden vervaardigd, waar worden zij dan thans geproduceerd? Beschrijf het verband tussen de vervangen productie en de huidige investering. Geef ook een tijdschema voor die vervanging:

—…

—Welk(e) overige product(en) kan (kunnen) (dankzij flexibiliteit in de productie-installaties van de begunstigde onderneming) met dezelfde nieuwe faciliteiten worden vervaardigd tegen weinig of geen extra kosten?

—…

—Heeft het project betrekking op een tussenproduct? Wordt een aanzienlijk deel van de productie dan niet op de markt afgezet (tegen marktvoorwaarden)? Geef op basis van die toelichting, met het oog op het berekenen, in de rest van deze rubriek, van het marktaandeel en de capaciteitsverhoging, aan of het betrokken product het met het investeringsproject beoogde product is, dan wel of het een downstreamproduct is:

—…

—Wat is (zijn) de relevante productmarkt(en) voor het (de) betrokken product(en)? Onderbouw waar mogelijk een en ander met bewijsmateriaal van een onafhankelijke derde. Een relevante productmarkt omvat het betrokken product en de daarmee substitueerbare producten aan de vraagzijde (d.w.z. de producten die als dusdanig worden beschouwd door de consument (wegens de kenmerken van het product, de prijs en het gebruik waarvoor het is bestemd)) en daarmee substitueerbare producten aan de aanbodzijde (d.w.z. de producten die als dusdanig worden beschouwd door de producent (wegens de flexibiliteit van de productie-installaties van de begunstigde onderneming en haar concurrenten)):…

—…

3.4.2.

Verschaf informatie over de relevante geografische markt van de begunstigde, en documenten die een en ander kunnen staven:

3.4.3.

Geef de volgende informatie over de marktpositie van de begunstigde van de steun (voor de periode voordat die steun ontving en de verwachte marktpositie nadat de investering is voltooid):

—een raming van alle verkopen (in waarde en in volume) op de relevante markt (op groepsniveau) door de begunstigde van de steun:

—…

—een raming van alle verkopen van alle producten op de relevante markt (in waarde en in volume). Geef, voor zover beschikbaar, statistische gegevens afkomstig van overheidsbronnen en/of onafhankelijke bronnen:

—…

3.4.4.

Geef een beoordeling van de structuur van de relevante markt. Kijkt u daarbij bijvoorbeeld naar de concentratiegraad van de markt, mogelijke toetredingsbarrières, afnemersmacht en barrières voor expansie of uittreding. Onderbouwt u uw conclusies op dit punt indien mogelijk met bewijsmateriaal van een onafhankelijke derde:

3.4.5.

Geef een raming van de door de investering gecreëerde bijkomende productiecapaciteit (in volume en in waarde):

3.4.6.

Geef in scenario 1-zaken de volgende informatie over de relevante productmarkt (49) en staaf dit met bewijsstukken.

—Is, op de lange termijn bezien, de relevante markt in absolute cijfers structureel krimpend (d.w.z. vertoont die een negatief groeipercentage) (punt 135 van de richtsnoeren)?

—…

—Krimpt de relevante markt relatief (d.w.z. vertoont die een positief groeipercentage, zonder een benchmarkgroeipercentage te overschrijden) (punt 135 van de richtsnoeren)?

—…

In scenario 2-zaken: Zou de investering zonder de steun zijn gevestigd in een regio met een hogere of dezelfde regionale-steunintensiteit als de doelregio (punt 139 van de richtsnoeren)? Onderbouw een en ander met bewijsmateriaal:

3.4.7.

Bevestig hier dat de begunstigde een verklaring heeft ingediend waarin hij bevestigt dat hij, op groepsniveau, niet dezelfde of een vergelijkbare activiteit in de EER heeft gesloten in een periode van twee jaar vóór de steunaanvraag, noch voornemens is dezelfde of een vergelijkbare activiteit te sluiten binnen een periode van twee jaar nadat de investering is voltooid (punt 23 van de richtsnoeren).

Is dit soort verklaring ingediend, voeg dan een kopie daarvan bij de aanmelding. Zo niet, leg dan uit waarom dit soort verklaring niet is ingediend:

3.4.8.

Heeft de begunstigde op groepsniveau dezelfde of een vergelijkbare activiteit in een ander EER-gebied gesloten in een periode van twee jaar vóór de steunaanvraag, of is hij voornemens dat te doen binnen een periode van twee jaar nadat de investering is voltooid? Leg dan uit waarom er volgens de begunstigde geen oorzakelijk verband bestaat tussen de steun en de verplaatsing van activiteiten (punt 122 van de richtsnoeren):

3.4.9.

Kan de staatssteun rechtstreeks tot een substantieel verlies aan banen leiden op bestaande locaties binnen de EER? Indien dat het geval is, om hoeveel banen gaat het en wat is het aandeel in de totale werkgelegenheid op de betrokken locatie(s)?

4. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die relevant is om de aangemelde steunmaatregel aan de richtsnoeren te toetsen:

DEEL III.1.B

Formulier aanvullende informatie voor regelingen voor regionale investeringssteun

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van investeringssteunregelingen die vallen onder de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 (50)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Toepassingsgebied

1.1.

Waarom meldt u de regeling aan, in plaats van haar ten uitvoer te leggen op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna „AGVV” genoemd) (51) of de de-minimisverordening (52)?

a) De aanmelding betreft een sectorale regeling. Geef in dat geval de sector waarop de regeling betrekking heeft (NACE-code):

b) De aanmelding betreft een algemene regeling die ook de scheepsbouwsector betreft.

c) Andere. Verschaf nadere bijzonderheden:

1.2.

Toepassingsgebied van de aangemelde regeling

1.2.1.

Ik bevestig dat de rechtsgrondslag van de aangemelde regeling een verplichting bevat tot aanmelding bij de Commissie van individuele steun aan begunstigden die dezelfde of een vergelijkbare activiteit (53) in de EER hebben gesloten in een periode van twee jaar vóór de steunaanvraag of die op de datum van de steunaanvraag voornemens zijn dit soort activiteit te sluiten binnen een periode van twee jaar nadat de te subsidiëren investering is voltooid (punt 23 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

1.2.2.

Ik bevestig dat met de aangemelde steunregeling geen regionale investeringssteun zal worden toegekend aan de onderstaande categorieën ondernemingen en sectoren. Geef telkens de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag van de regeling:Uitgesloten categorieën ondernemingen en sectoren

Desbetreffende rechtsgrondslag van de regeling

Ondernemingen in moeilijkheden (1)

IJzer- en staalindustrie (2)

Synthetischevezelindustrie (2)

Productie van de in bijlage I bij het VWEU genoemde landbouwproducten

Verwerking en/of afzet van de in bijlage I bij het VWEU genoemde landbouwproducten (3) tot de in die bijlage I genoemde producten

Productie, verwerking en/of afzet van de in bijlage I bij het VWEU genoemde visserij- en/of aquacultuurproducten

Vervoersector (4)

Energiesector

(1)In de zin van de mededeling van de Commissie „Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden” (PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1).

(2)In de zin van bijlage IV bij de richtsnoeren regionale steun 2014-2020.

(3)Deze richtsnoeren regionale steun zijn van toepassing op steunmaatregelen ten behoeve van activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 VWEU vallen, maar die vallen onder Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487), en die ofwel worden gecofinancierd door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), ofwel worden verleend als aanvullende nationale financiering bij dit soort gecofinancierde maatregelen, tenzij in sectorale regels anders is bepaald.

(4)In de zin van voetnoot 12 van de richtsnoeren.

1.2.3.

Betreft de regeling investeringssteun voor breedbandnetwerken? Leg dan uit of elk van de onderstaande voorwaarden in acht wordt genomen.

a) Steun wordt alleen verleend voor gebieden waar er geen infrastructuur van dezelfde categorie (hetzij basisbreedband, hetzij een toegangsnetwerk van de nieuwe generatie (next generation access networks)NGA) voorhanden is en waar er in de nabije toekomst waarschijnlijk ook geen zal worden uitgebouwd.

b) De exploitant van het gesubsidieerde netwerk biedt op eerlijke en niet-discriminerende voorwaarden actieve en passieve wholesaletoegang aan, met de mogelijkheid van daadwerkelijke en volledige ontbundeling.

c) De steun wordt toegekend op basis van een concurrentiegerichte selectieprocedure in overeenstemming met punt 78, onder c) en d), van de richtsnoeren breedbandsteun (54).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

1.2.4.

Betreft de regeling onderzoeksinfrastructuur, wordt de steun dan afhankelijk gesteld van het bieden van transparante en niet-discriminerende toegang tot die infrastructuur?

a) Neen.

b) Ja. Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:…

2. Initiële investering, in aanmerking komende kosten en steun

2.1. Soorten initiële investeringen die onder de regeling vallen

2.1.1.

Heeft de regeling betrekking op investeringen van kmo's (55) of van grote ondernemingen in steungebieden onder a) of op investeringen van kmo's in steungebieden onder c) (punt 34 van de richtsnoeren)? Om welke categorie(ën) initiële investeringen gaat het dan in de aanmelding (punt 20, onder h), van de richtsnoeren)?

a) De oprichting van een nieuwe vestiging.

b) De uitbreiding van de capaciteit van een bestaande vestiging.

c) De diversificatie van de productie van een vestiging naar producten die voordien niet in de vestiging werden vervaardigd.

d) Een fundamentele verandering in het totale productieproces van een bestaande vestiging.

e) De verwerving van activa die rechtstreeks met een vestiging verband houden, mits de vestiging is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen en mits zij wordt verworven door een investeerder zonder banden met de verkoper (56).

2.1.2.

Heeft de regeling betrekking op investeringen van grote ondernemingen in steungebieden onder c)? Om welke categorie(ën) initiële investeringen gaat het dan in de aanmelding (punt 15 en punt 20, onder i) van de richtsnoeren)?

a) De oprichting van een nieuwe vestiging.

b) De diversificatie van de activiteit van een vestiging, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is (57) met de activiteit die voordien in die vestiging werd uitgeoefend.

c) De diversificatie van een bestaande vestiging naar nieuwe producten.

d) Nieuwe procesinnovatie van een bestaande vestiging.

e) De overname van de activa behorend tot een vestiging die is gesloten of zou zijn gesloten indien zij niet was overgenomen, en die wordt verworven door een investeerder zonder banden met de verkoper, op voorwaarde dat de met de overgenomen activa uitgeoefende nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de activiteit welke in die vestiging werd uitgeoefend vóór de overname ervan.

2.1.3.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende rechtsgrondslag waar is bepaald dat bij de Commissie aanmelding zal worden gedaan van alle individuele steun die op grond van de rechtsgrondslag van de regeling wordt verleend aan grote ondernemingen in steungebieden onder c) (punten 24 en 34 van de richtsnoeren) ten behoeve van:

a)de diversificatie van een bestaande vestiging naar nieuwe producten;

b)nieuwe procesinnovatie van een bestaande vestiging.

2.1.4.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende rechtsgrondslag waar is bepaald dat bij de Commissie aanmelding zal worden gedaan van alle individuele steun die op grond van de rechtsgrondslag van de regeling wordt verleend en ertoe zou leiden dat de aanmeldingsdrempel wordt overschreden (58) (punt 23 van de richtsnoeren):

2.2. In aanmerking komende kosten, berekend op basis van de investeringskosten

2.2.1.

Wanneer de op grond van de regeling in aanmerking komende uitgaven materiële activa (punt 20, onder x), van de richtsnoeren) vormen, wordt de waarde van de investering dan als percentage berekend op basis van gronden, gebouwen en installaties, machines en uitrusting? (59)

a) Gronden

b) Gebouwen

c) Installaties/machines/uitrusting.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende rechtsgrondslag:

2.2.2.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende rechtsgrondslag waar is bepaald dat de verworven activa nieuw moeten zijn (60) (punt 94 van de richtsnoeren):

2.2.3.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat voor kmo's maximaal 50 % van de kosten voor voorbereidende studies of consultancykosten met betrekking tot de investering als in aanmerking komende kosten kunnen worden beschouwd (punt 95 van de richtsnoeren):

2.2.4.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat voor steun ten behoeve van een fundamentele verandering in het productieproces, de in aanmerking komende kosten hoger liggen dan de in de drie voorafgaande belastingjaren doorgevoerde afschrijving voor de met de te moderniseren activiteit verband houdende activa (punt 96 van de richtsnoeren):

2.2.5.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat voor steun ten behoeve van de diversificatie van een bestaande vestiging de in aanmerking komende kosten ten minste 200 % hoger moeten liggen dan de boekwaarde van de opnieuw gebruikte activa, zoals die in het belastingjaar voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden is geboekt (punt 97 van de richtsnoeren):

2.2.6.

Ingeval van huur/leasing van materiële activa: Geef een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd (punt 98 van de richtsnoeren):

—voor gronden en gebouwen: de huur moet na het verwachte tijdstip van de voltooiing van de investering ten minste vijf jaar blijven doorlopen in het geval van grote ondernemingen en drie jaar in het geval van kmo's:

—voor installaties of machines: de huur moet plaatsvinden in de vorm van leasing en moet voor de begunstigde van de steun een verplichting inhouden om de activa na afloop van de leaseovereenkomst te kopen:

2.2.7.

In punt 99 van de richtsnoeren is bepaald: „Bij de verwerving van een vestiging dienen alleen de kosten voor de aankoop van de activa van derden die geen banden met de koper hebben, in aanmerking te worden genomen. De transactie moet op marktvoorwaarden plaatsvinden. Wanneer vóór de aankoop van activa reeds steun is verleend ten behoeve van de verwerving van die activa, dienen de kosten van die activa in mindering te worden gebracht op de in aanmerking komende kosten met betrekking tot de verwerving van een vestiging. Indien de verwerving van een vestiging vergezeld gaat van een bijkomende, voor steun in aanmerking komende investering, dienen de in aanmerking komende kosten van die laatste investering te worden bijgeteld bij de kosten voor de aankoop van de activa van de vestiging.”

Geef hier, voor zover dit relevant is voor de aangemelde regeling, een referentie naar de desbetreffende de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de voorwaarden uit dit puntdienen te worden nageleefd:

2.2.8.

Wanneer de op grond van de regeling in aanmerking komende uitgaven immateriële activa (punt 20, onder j), van de richtsnoeren) vormen, wordt de waarde van de investering dan berekend op basis van uitgaven die verband houden met technologieoverdracht door de verwerving van octrooirechten, licenties, knowhow of niet-geoctrooieerde technische kennis?

a) Octrooirechten

b) Licenties

c) Knowhow

d) Niet-geoctrooieerde technische kennis.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende delen van de rechtsgrondslag:

2.2.9.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat voor grote ondernemingen de kosten voor in aanmerking komende investeringen in immateriële activa maximaal 50 % van de totale in aanmerking komende investeringskosten voor het project mogen bedragen (punt 100 van de richtsnoeren):

2.2.10.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de in de punten 101 en 102 van de richtsnoeren (61) uiteengezette voorwaarden dienen te worden nageleefd:

2.3. In aanmerking komende kosten, berekend op basis van de loonkosten

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag waar is bepaald: i) hoe de in aanmerking komende kosten, berekend op basis van de loonkosten, dienen te worden vastgesteld (punt 103 van de richtsnoeren); ii) hoe het aantal geschapen arbeidsplaatsen dient te worden berekend aan de hand van punt 20, onder k), van de richtsnoeren, en iii) hoe de loonkosten van de in dienst genomen personen dienen te worden vastgesteld aan de hand van punt 20, onder z), van de richtsnoeren:

2.4. Berekening van de contant gemaakte in aanmerking komende kosten

2.4.1.

Welke vormen van steun zijn toegestaan in het kader van de regeling?

a) Subsidies. Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

b) Zachte leningen. Hoe zal het subsidie-equivalent worden berekend? Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

c) Garanties. Hoe zal het subsidie-equivalent worden berekend? Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

d) Belastingmaatregelen. Om welk soort maatregelen gaat het? Hoe zal het subsidie-equivalent worden berekend? Geef hier ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

e) Andere. Welke? Geef ook aan hoe het subsidie-equivalent zal worden berekend. Geef hier ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

2.4.2.

Komt de steunregeling in aanmerking voor cofinanciering uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)? Zo ja, onder welke operationele programma's van de ESI-fondsen kan financiering worden verkregen? Geef ook het bedrag aan financiering uit ESI-fondsen waarom het gaat, indien dat op dit ogenblik bekend is:

2.4.3.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de steunverlenende autoriteit, voordat in het kader van de aangemelde regeling individuele steun wordt verleend, dient na te gaan of de begunstigde (op groepsniveau) steun heeft ontvangen voor één of meer initiële investeringen die van start zijn gegaan in dezelfde NUTS 3-regio in een periode van drie jaar vanaf de aanvang van de werkzaamheden aan het investeringsproject:

2.4.4.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat het totale steunbedrag dat in het kader van de regeling aan een project voor initiële investeringen zal worden toegekend, de maximale steunintensiteit (als omschreven in punt 20, onder m), van de richtsnoeren) niet overschrijdt, rekening houdende met de verhoogde steunintensiteit voor kmo's (zoals bepaald in punt 177 van de richtsnoeren) of het „bijgestelde steunbedrag” (in de zin van punt 20, onder c), van de richtsnoeren), voor zover van toepassing:

2.4.5.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat wanneer individuele steun wordt toegekend op grond van meerdere regionale-steunregelingen of die wordt gecumuleerd met ad-hocsteun, de maximaal toegestane steunintensiteit voor het project vooraf zal worden berekend door de eerste steunverlenende autoriteit (punt 92 van de richtsnoeren):

2.4.6.

Wanneer de steunregeling de mogelijkheid biedt voor steun ten behoeve van initiële investeringen die verband houden met projecten in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETC), geef dan de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald (aan de hand van punt 93 van de richtsnoeren) hoe de voor het project geldende maximale steunintensiteit en de verschillende betrokken begunstigden zullen worden vastgesteld:

3. Verenigbaarheidsbeoordeling van de steunregeling

3.1. Bijdrage aan regionale doelstelling en noodzaak van overheidsmaatregelen

Is de regeling een onderdeel van een operationeel programma (62) (punt 32 van de richtsnoeren)?

Ja. Geef hier de referentie(s) van het (de) desbetreffende operationele programma('s):

Neen. Leg uit hoe de regeling aansluit bij en bijdraagt tot de ontwikkelingsstrategie van het betrokken gebied (punt 33 van de richtsnoeren):

3.1.1.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag die de voorwaarde bevat dat, wanneer dit wettelijk verplicht is, voor de betrokken investeringen een milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd voordat aan individuele projecten steun kan worden toegekend (punt 39 van de richtsnoeren):

3.1.2.

Hoe zullen de steunverlenende autoriteiten prioriteiten kunnen stellen en de investeringsprojecten kunnen selecteren aan de hand van de doelstellingen van de regeling (bijv. op basis van een puntensysteem) (punt 33 van de richtsnoeren)? Geef hier ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag of andere daarmee in verband staande bestuurlijke besluiten:

3.1.3.

Hoe zal de steunverlenende autoriteit, wanneer krachtens de aangemelde regeling steun aan individuele investeringsprojecten wordt toegekend, bepalen dat het (de) geselecteerde project(en) zal (zullen) bijdragen tot de doelstelling van de regeling — en zo ook tot de ontwikkelingsstrategie voor het betrokken gebied (punt 35 van de richtsnoeren):

3.1.4.

Hoe zal de voorwaarde worden toegepast dat een in het kader van de aangemelde regeling gesteunde investering ten minste vijf jaar of, in het geval van kmo's drie jaar, na de voltooiing ervan in het gebied behouden moet blijven (punt 36 van de richtsnoeren)? Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

3.1.5.

Wordt de in het kader van de aangemelde regeling toegekende steun berekend op basis van de loonkosten? Licht dan toe hoe de bepaling wordt toegepast dat arbeidsplaatsen moeten worden geschapen in de eerste drie jaar nadat de investering is voltooid en dat alle door de betrokken investering geschapen arbeidsplaatsen binnen het betrokken gebied behouden moeten blijven gedurende een periode van vijf jaar (of drie jaar in het geval van kmo's) te rekenen vanaf de datum waarop de arbeidsplaats voor het eerst werd ingevuld (punt 37 van de richtsnoeren)? Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

3.1.6.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de ontvangers van de steun een bijdrage leveren van ten minste 25 % van de in aanmerking komende kosten — hetzij uit eigen middelen, hetzij door externe financiering — in een vorm die vrij is van alle financiële steun van de overheid (63) (punt 38 van de richtsnoeren):

3.1.7.

Geef hier een referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waaruit blijkt dat de regeling op het tijdstip van toekenning van de steun de geldende plafonds van de regionale-steunkaart in acht moet nemen (punt 81 van de richtsnoeren). Geef ook de referentie naar het besluit van de Commissie waarin de betrokken regionale-steunkaart is goedgekeurd:

3.2. Is de regeling een geschikt instrument?

3.2.1.

Indien de regeling niet in aanmerking komt in het kader van een operationeel programma, leg dan uit waarom regionale steun een geschikt instrument is om een antwoord te bieden op de gemeenschappelijke doelstelling van rechtvaardigheid of cohesie (64) (punt 52 van de richtsnoeren):

3.2.2.

Wanneer de regeling sectorspecifiek is en niet in aanmerking komt voor cofinanciering door structuurfondsen, toon dan aan wat de voordelen zijn van dit soort instrument vergeleken met een multisectorale regeling of andere beleidsopties (punt 53 van de richtsnoeren):

3.2.3.

Hoe wordt in het kader van de aangemelde regeling individuele steun toegekend?

Automatisch indien aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, of

Op discretionaire basis, na een besluit van de autoriteiten.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

Wordt de steun discretionair toegekend, geef dan een beknopte beschrijving van de toegepaste criteria en voeg een kopie bij van de voor de steunverlening geldende interne administratieve bepalingen van de steunverlenende autoriteit:

3.2.4.

Wordt de steun in het kader van de regeling toegekend in een vorm die een direct financieel voordeel oplevert (65), toon dan aan waarom andere, potentieel minder verstorende vormen van steun zoals terugbetaalbare voorschotten of vormen van steun die gebaseerd zijn op schuld- of eigenvermogensinstrumenten (66), niet geschikt zijn (punt 57 van de richtsnoeren):

3.3. Stimulerend effect en evenredigheid van de regeling

3.3.1.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat steunaanvragen moeten zijn ingediend voordat met de uitvoering van het investeringsproject een aanvang wordt gemaakt (punt 64 van de richtsnoeren):

3.3.2.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat aanvragers van steun in het kader van de aangemelde regeling een door de steunverlenende autoriteit verschaft standaardaanvraagformulier moeten indienen waarin zij aan de hand van een nulscenario moeten uitleggen wat er zou gebeuren indien zij de steun niet ontvangen. Daarbij moeten zij aangeven welke van de scenario's (scenario 1 (investeringsbesluit) of scenario 2 (vestigingsbesluit)) van toepassing is (de punten 66 en 61 van de richtsnoeren). Verschilt dat aanvraagformulier van het in bijlage V bij de richtsnoeren verschafte voorbeeld, verschaf dan een kopie van dit formulier:

3.3.3.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat grote ondernemingen die steun aanvragen in het kader van de aangemelde regeling bewijsstukken moeten verschaffen ter staving van het in het aanvraagformulier beschreven nulscenario (punt 67 van de richtsnoeren). Geef ook aan welk soort documenten zal worden verlangd:

3.3.4.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de steunverlenende autoriteit, bij het beoordelen van individuele steunaanvragen, het meegedeelde nulscenario op zijn geloofwaardigheid moet toetsen en zich ervan moet vergewissen dat regionale steun het vereiste stimulerende effect oplevert dat overeenstemt met scenario 1 of scenario 2 (67) (punt 68 van de richtsnoeren):

3.3.5.

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de in het kader van de aangemelde regeling aan grote ondernemingen verschafte individuele steun beperkt zal zijn tot de nettomeerkosten van de tenuitvoerlegging van de investering in het betrokken gebied vergeleken met het nulscenario waarin er geen steun wordt verleend, gebruikmakend van de in de punten 79 en 80 van de richtsnoeren toegelichte methodiek (punt 88 van de richtsnoeren):

3.4. Vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer

3.4.1.

Hoe zullen de door de aangemelde steunregeling veroorzaakte verstoringen van de mededinging en het handelsverkeer tot het minimum beperkt blijven (punt 125 van de richtsnoeren) (68)?

3.4.2.

Geef hier referenties naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de steunverlenende autoriteit, wanneer zij in het kader van de regeling steun verleent aan individuele projecten, zij moet nagaan en bevestigen dat, zonder de steun, de investering niet zou zijn gevestigd in een regio met een hogere of dezelfde regionale-steunintensiteit als de doelregio (punt 126 van de richtsnoeren):

3.4.3.

Geef hier referenties naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag waar is bepaald dat de steunverlenende autoriteit, wanneer zij in het kader van de regeling steun verleent aan individuele projecten, zij individuele steunverleningen moet aanmelden in gevallen waarin de begunstigde dezelfde of een vergelijkbare activiteit in een ander EER-gebied heeft gesloten in een periode van twee jaar vóór de steunaanvraag of op de datum van de steunaanvraag voornemens is dit soort activiteit te sluiten binnen een periode van twee jaar nadat de te subsidiëren investering is voltooid (punt 122 van de richtsnoeren):

4. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die relevant isom de aangemelde steunmaatregel aan de richtsnoeren te toetsen:

DEEL III.1.C

Formulier aanvullende informatie voor regelingen voor regionale exploitatiesteun

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van regelingen voor regionale exploitatiesteun die vallen onder de richtsnoeren regionale steun 2014-2020 (69)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Toepassingsgebied

a)Welk soort exploitatiesteun zal worden toegekend?

i. Exploitatiesteun om bepaalde specifieke problemen te verminderen waarmee kmo's in steungebieden onder a) te kampen hebben

ii. Exploitatiesteun om bepaalde bijkomende kosten in de ultraperifere gebieden te compenseren

iii. Exploitatiesteun om de ontvolking in zeer dunbevolkte gebieden af te remmen

iv. Andere. Verschaf nadere bijzonderheden:

b)Is in de aangemelde steunregeling bepaald dat geen exploitatiesteun zal worden toegekend aan de volgende categorieën ondernemingen en sectoren? Geef telkens de desbetreffende rechtsgrondslag van de regeling.Uitgesloten categorieën ondernemingen en sectoren

Ondernemingen in moeilijkheden (1)

Desbetreffende rechtsgrondslag van de regeling

IJzer- en staalindustrie (2)

 Ja.

Synthetischevezelindustrie (2)

 Ja.

Productie van in bijlage I bij het VWEU genoemde landbouwproducten

 Ja.

Verwerking en/of afzet van in bijlage I bij het VWEU genoemde landbouwproducten (3) tot in die bijlage I genoemde producten

 Ja.

Productie, verwerking en/of afzet van visserij- en/of aquacultuurproducten genoemd in bijlage I bij het VWEU

 Ja.

Vervoersector

 Ja.

Energiesector

 Ja.

Sectie K „Financiële activiteiten en verzekeringen” van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2

 Ja.

NACE 70.10 „Activiteiten van hoofdkantoren” en NACE 70.22 „Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering”

 Ja.

(1)In de zin van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1).

(2)In de zin van bijlage IV bij de richtsnoeren regionale steun 2014-2020.

(3)Die richtsnoeren regionale steun zijn van toepassing op steunmaatregelen ten behoeve van activiteiten die buiten het toepassingsgebied van artikel 42 VWEU vallen, maar die vallen onder de Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487), en die ofwel worden gecofinancierd door het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), ofwel worden verleend als aanvullende nationale financiering bij dit soort gecofinancierde maatregelen, tenzij in sectorale regels anders is bepaald.

2. Basisonderdelen van de regeling

2.1.

Beschrijf de belangrijkste elementen van de regeling en de doelstellingen daarvan:

2.2.

Welke vormen van steun zijn toegestaan in het kader van de regeling?

a) Subsidies. Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

b) Zachte leningen. Hoe zal het subsidie-equivalent worden berekend? Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

c) Garanties. Hoe zal het subsidie-equivalent worden berekend? Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

d) Belastingmaatregelen. Welke? Geef ook aan hoe het subsidie-equivalent zal worden berekend. Geef hier ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

e) Andere. Welke? Geef ook aan hoe het subsidie-equivalent zal worden berekend. Geef hier ook de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

2.3.

Hoe wordt individuele steun in het kader van de aangemelde regeling toegekend?

a) Automatisch, voor zover aan de voorwaarden van de regeling is voldaan.

b) op discretionair basis, ten gevolge van een besluit van de autoriteiten.

Wordt de steun geval per geval toegekend, geef dan een beknopte beschrijving van de criteria die zullen worden gehanteerd. Indien administratieve richtsnoeren bestaan voor het beoordelen van de steunaanvraag, voeg dan een kopie bij:

2.4.

Zal de steun worden gecofinancierd uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)? Zo ja, onder welke operationele programma's van de ESI-fondsen zal financiering worden verkregen? Geef ook het bedrag aan financiering uit ESI-fondsen waarom het zal gaan:

3. Verenigbaarheid van de steun

3.1.

Bijdrage aan regionale doelstelling en stimulerend effect

3.1.1.

Geef een overzicht van de specifieke problemen waarmee kmo's in het betrokken gebied te kampen hebben en die de regeling moet aanpakken (punt 43 van de richtsnoeren). Toon ook het bestaan en de omvang van die problemen aan (punt 44 van de richtsnoeren):

3.1.2.

Waarom kunnen de in punt 3.1.1 opgesomde problemen niet worden opgelost met investeringssteun en waarom is dus de aangemelde regeling voor exploitatiesteun nodig? (punt 44 van de richtsnoeren):

3.1.3.

Welke specifieke bijkomende kosten (71) zullen in het kader van de regeling worden gecompenseerd? Toon ook aan hoe die kosten verband houden met de in artikel 349 VWEU genoemde blijvende handicaps (punt 45 van de richtsnoeren):

3.1.4.

Toon het risico aan op ontvolking van het betrokken gebied indien geen exploitatiesteun wordt toegekend (punt 46 van de richtsnoeren):

3.2.

Is de regeling een geschikt instrument?

Waarom kan de voorgenomen steun gelden als een geschikt instrument om de doelstelling van de regeling te behalen? Leg met name uit waarom andere, minder verstorende beleidsinstrumenten en andere, minder verstorende soorten steuninstrumenten geen geschikt instrument zijn om dezelfde positieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling te behalen (de punten 50, 56, 57 en 58 van de richtsnoeren):

3.3.

Evenredigheid van de regeling

3.3.1.

Welke in aanmerking komende kosten zijn volledig toe te schrijven aan de problemen die de steun wil aanpakken (punt 109 van de richtsnoeren)?

3.3.2.

Bevestig hier dat de afschrijvingslasten en de financieringskosten die bij de toekenning van regionale investeringssteun zijn opgenomen in de in aanmerking komende kosten, niet zullen worden opgenomen in de voor exploitatiesteun in aanmerking komende kosten (punt 109 van de richtsnoeren). Geef ook de verwijzing naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

3.3.3.

Beschrijf het compensatiemodel (punt 56 van de richtsnoeren) dat zal worden toegepast. Beschrijf ook hoe met dat model een correcte berekening van het steunbedrag kan worden gemaakt die ervoor zorgt dat er geen overcompensatie is in de zin van punt 109 van de richtsnoeren:

3.3.4.

Wordt in het gebied ook exploitatiesteun verleend via andere regelingen voor exploitatiesteun? Geef de desbetreffende staatssteunreferentie van die regelingen:

3.3.5.

Ingeval in het gebied andere regelingen voor exploitatiesteun van toepassing zijn, leg dan uit hoe wordt verzekerd dat de exploitatiesteun die in het kader van de verschillende regelingen voor exploitatiesteun wordt verleend, niet tot overcompensatie leidt:

3.3.6.

Toon aan dat de bijkomende kosten die in het kader van de aangemelde regeling zullen worden gecompenseerd, zullen worden gekwantificeerd ten opzichte van het niveau van de kosten die vergelijkbare ondernemingen in andere regio's van de betrokken lidstaat maken (punt 110 van de richtsnoeren):

3.3.7.

Leg uit hoe het steunniveau geleidelijk zal worden afgebouwd tijdens de looptijd van de regeling (punt 111 van de richtsnoeren). Geef ook de verwijzing naar de desbetreffende rechtsgrondslag:

3.4.

Vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer

Leg uit waarom het weinig waarschijnlijk is dat de in het kader van de regeling toegekende steun tot zeer aanzienlijke verstoringen van de mededinging op de markt zal leiden (punt 140 van de richtsnoeren):

4. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die relevant is om de aangemelde steunmaatregel aan de richtsnoeren te toetsen:

DEEL III.2

Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van alle steunmaatregelen (steunregelingen en individuele steun) die vallen onder de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (72)(hierna „het steunkader” genoemd).

Indien er meerdere begunstigden zijn van een individuele steunmaatregel, moet u de betrokken informatie voor elk van die begunstigden verstrekken.

1. Kenmerken van de aangemelde steunmaatregel

1.1. Steunregelingen

A)Waarom meldt u de regeling aan?

a) De regeling bevat steun die niet transparant is in de zin van artikel 5 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna „AGVV” genoemd) (73).

b) Andere redenen.

Verschaf nadere bijzonderheden:

B)Sectoraal toepassingsbereik van de aangemelde regeling:

C)Kruis het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat alle steun die in het kader van de aangemelde regeling wordt verleend, afzonderlijk zal worden aangemeld indien die de drempels van artikel 4 AGVV overschrijdt.

1.2. Individuele steun

A)Indien de aangemelde individuele steun gebaseerd is op een goedgekeurde regeling, geef dan details over die regeling, met inbegrip van de vindplaats van de bekendmaking (internetadres) en het nummer waaronder de steunmaatregel werd geregistreerd:

B)Indien van toepassing: Welke wisselkoers is gebruikt ten behoeve van deze aanmelding?

1.3. Algemene informatie

A)Om welk soort steun gaat het?

a) Steun voor O&O-projecten

b) Steun voor haalbaarheidsstudies

c) Steun voor de bouw en het upgraden van onderzoeksinfrastructuur

d) Innovatiesteun voor kmo's

e) Steun voor proces- en organisatie-innovatie

f) Steun voor innovatieclusters.

B)Is met de aangemelde maatregel ook centraal door de instellingen, agentschappen, gemeenschappelijke ondernemingen of andere instanties van de Unie beheerde Uniefinanciering gemoeid die niet direct of indirect onder de controle van de lidstaten staat? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

C)Betreft de aangemelde maatregel ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (74)? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

D)Betreft de aangemelde maatregel ondernemingen ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer. Geef ook aan welke bedragen nog moeten worden teruggevorderd:

E)Zijn bij de aangemelde maatregel organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding (hierna tezamen „onderzoeksorganisaties” genoemd) of onderzoeksinfrastructuur betrokken, zoals omschreven in punt 15, onder ee) resp. ff), van het steunkader? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

F)Omvat de aangemelde maatregel het inkopen door de overheid van O&O-diensten? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

G)Kan de in het kader van de aangemelde maatregel verleende steun met andere steun worden gecumuleerd? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

H)In voorkomend geval: Kruis het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat de begunstigden voldoen aan de kmo-definitie van bijlage I bij de AGVV. Verschaf bij individuele steun ook de nodige informatie en bewijsstukken:

2. Onderzoeksorganisaties en onderzoeksinfrastructuur

A)Oefenen bij de aangemelde steunmaatregel betrokken onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren economische activiteiten uit die bestaan in het aanbieden van producten of diensten op een bepaalde markt? Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden:

B)Indien dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, kunnen de beide soorten activiteiten, en de kosten, financiering en inkomsten daarvan, dan duidelijk van elkaar worden onderscheiden? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

C)Indien dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, blijft het bedrag van de voor een specifieke boekhoudkundige periode aan de betrokken entiteit toegewezen publieke financiering dan beperkt tot de kosten die in diezelfde periode met de niet-economische activiteiten worden gemaakt? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

D)Indien dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, blijft het economische gebruik dan zuiver ondersteunend, d.w.z. stemt het overeen met een activiteit die rechtstreeks verband houdt met en noodzakelijk is voor het functioneren van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur of intrinsiek verband houdt met het niet-economische hoofdgebruik ervan, en is het beperkt in omvang? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer dan en geef het aandeel van de totale capaciteit dat jaarlijks wordt gebruikt of naar raming zal worden gebruikt voor dit soort economische activiteiten:

E)Indien overheidsfinanciering wordt verschaft voor niet-ondersteunende economische activiteiten van onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren, kan dan worden aangetoond dat zowel de overheidsfinanciering als via die financiering verkregen voordelen volledig worden doorgegeven (bijv. via verlaagde tarieven) aan de uiteindelijke ontvangers en dat geen verder voordeel wordt toegekend aan de tussenpersoon? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

3. Indirecte staatssteun voor ondernemingen via onderzoeksorganisaties en onderzoeksinfrastructuren

3.1. Onderzoek namens ondernemingen

A)Voeren onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren die bij de aangemelde steunmaatregel betrokken zijn contractonderzoek uit of leveren zij onderzoeksdiensten aan ondernemingen? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

B)Indien onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren contractonderzoek uitvoeren of onderzoeksdiensten aan ondernemingen leveren, worden die diensten dan tegen markttarieven geleverd? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

C)Indien onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren contractonderzoek uitvoeren of onderzoeksdiensten aan ondernemingen leveren én er geen markttarief is, leveren zij dan die diensten tegen een tarief dat de volledige kosten van de dienst weergeeft en in het algemeen een marge omvat die is vastgesteld aan de hand van de marges die doorgaans worden gehanteerd door ondernemingen die in de betrokken sector actief zijn, dan wel dat de uitkomst is van onderhandelingen op arm's length waarbij onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren onderhandelen om het maximale economische voordeel binnen te halen op het tijdstip dat het contract wordt afgesloten zodat ten minste hun marginale kosten gedekt zijn? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

3.2. Samenwerking met ondernemingen

A)Werken onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren die bij de aangemelde steunmaatregel betrokken zijn, daadwerkelijk met ondernemingen samen om samen specifieke projecten uit te voeren? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

B)Indien onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren daadwerkelijk samenwerken met ondernemingen, zijn dan één of meer van de volgende voorwaarden vervuld?

a)De deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van de projecten. Ja.

 Neen.

b)De resultaten van de samenwerking die geen intellectuele-eigendomsrechten opleveren, kunnen breed worden verspreid en alle intellectuele-eigendomsrechten die de activiteiten van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur opleveren, worden volledig toegekend aan die entiteiten. Ja.

 Neen.

c)Uit het project ontstane intellectuele-eigendomsrechten en alle daarmee verband houdende toegangsrechten worden aan de verschillende samenwerkende partners toegekend op een wijze die een passende afspiegeling is van hun werkpakketten, bijdragen en respectieve belangen. Ja.

 Neen.

Hebt u op een van de bovenstaande vragen „ja” geantwoord, geef dan hier nadere bijzonderheden:

C)Indien onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren daadwerkelijk samenwerken met ondernemingen en u op geen van de vragen uit punt B „ja” heeft geantwoord, zijn dan één of meer van de volgende voorwaarden vervuld?

a)De onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren ontvangen een vergoeding waarvan het bedrag is vastgesteld via een open, transparante en niet-discriminerende concurrentiegerichte verkoopprocedure: Ja.

 Neen.

b)De onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren ontvangen een vergoeding waarvan in een taxatie door een onafhankelijke deskundige is bevestigd dat het bedrag ten minste gelijk is aan de marktprijs: Ja.

 Neen.

c)De onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk, op arm's length, hebben onderhandeld over de vergoeding, om het maximale economische voordeel binnen te halen op het tijdstip dat het contract werd afgesloten: Ja.

 Neen.

d)In gevallen waarin de samenwerkingsovereenkomst de samenwerkende ondernemingen een voorkeurrecht geeft ten aanzien van de door de samenwerkende onderzoeksorganisaties of onderzoeksinfrastructuren gegenereerde intellectuele-eigendomsrechten, oefenen die entiteiten een wederzijds recht uit om derden economisch meer voordelige aanbiedingen te vragen zodat de samenwerkende ondernemingen hun aanbod daaraan moet aanpassen: Ja.

 Neen.

Hebt u op een van de vragen uit deze rubriek „ja” geantwoord, geef dan hier nadere bijzonderheden:

4. Overheidsopdrachten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

A)Indien de aangemelde maatregel de inkoop door de overheid van O&O-diensten omvat, zijn de verrichters van die diensten dan geselecteerd via een openbare aanbestedingsprocedure in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen (75)? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

B)In alle overige gevallen waarin de aangemelde maatregel de inkoop door de overheid van O&O-diensten bij ondernemingen omvat, met inbegrip van precommerciële inkoop, zijn dan de volgende voorwaarden vervuld?

a)De selectieprocedure is openbaar, transparant en niet-discriminerend en is gebaseerd op objectieve selectie- en gunningscriteria die vóór de inschrijvingsprocedure zijn vastgesteld: Ja.

 Neen.

Zo niet, geef dan nadere bijzonderheden waaruit blijkt dat een concurrentiegerichte, transparante en niet-discriminerende procedure is gevolgd die in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen (bijv. gunningsprocedure met onderhandelingen, innovatiepartnerschap of concurrentiegerichte dialoog):

b)De voorgenomen contractuele regelingen met een beschrijving van alle rechten en verplichtingen van de partijen — ook wat de intellectuele-eigendomsrechten betreft -, worden vóór de inschrijvingsprocedure beschikbaar gesteld aan alle geïnteresseerde inschrijvers: Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden.

c)De inkoop levert geen van de deelnemende dienstverrichters een voorkeursbehandeling op bij de levering van commerciële volumes van de eindproducten of einddiensten aan een inkopende overheid in de betrokken lidstaat (76) en er is voldaan aan een van de volgende voorwaarden:

—alle resultaten die geen intellectuele-eigendomsrechten opleveren, kunnen breed worden verspreid zodat andere ondernemingen die kunnen reproduceren, en alle intellectuele-eigendomsrechten worden volledig toegekend aan de inkopende overheid;

—een dienstverrichter aan wie de resultaten worden toegekend die intellectuele-eigendomsrechten opleveren, is verplicht om de inkopende overheid onbeperkt kosteloze toegang te geven tot die resultaten en om derden onder marktvoorwaarden toegang te geven. Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden.

5. Beschrijving van de aangemelde steunmaatregel

5.1. Steun voor O&O-projecten

A)Welke O&O-fasen worden in het kader van de aangemelde steunmaatregel gesteund?

a) Fundamenteel onderzoek

b) Industrieel onderzoek

c) Experimentele ontwikkeling.

B)Indien bij individuele steun het project verschillende onderzoekscategorieën omvat, geef dan een lijst van de verschillende taken en geef daarbij aan of het om fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gaat.

C)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan.Fundamenteel onderzoek

Industrieel onderzoek

Experimentele ontwikkeling

Personeelskosten

Kosten van apparatuur en uitrusting

Kosten van gebouwen en gronden

Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien dieop arm's length zijn verworven bij externe bronnen of waarvoor bij die externe bronnen een licentie is verkregen

Extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het project voortvloeien

Andere exploitatiekosten

D)Hoeveel bedragen de toepasselijke maximale steunintensiteiten?Kleine onderneming

Middelgrote onderneming

Grote onderneming

Fundamenteel onderzoek

Industrieel onderzoek

— bij daadwerkelijke samenwerking tussen ondernemingen (voor grote ondernemingen: grensoverschrijdende samenwerking of met ten minste één kmo) of tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie, of

— indien de resultaten breed worden verspreid

Experimentele ontwikkeling

— bij daadwerkelijke samenwerking tussen ondernemingen (voor grote ondernemingen: grensoverschrijdende samenwerking of met ten minste één kmo) of tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie, of

— indien de resultaten breed worden verspreid

5.2. Steun voor haalbaarheidsstudies

A)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan:

B)Geef de toepasselijke maximale steunintensiteiten, met inbegrip van eventuele verhogingen voor kmo's:

5.3. Steun voor de bouw en het upgraden van onderzoeksinfrastructuren

A)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan:

B)Geef de toepasselijke maximale steunintensiteit:

C)Indien met de onderzoeksinfrastructuren zowel economische als niet-economische activiteiten worden verricht, kruis dan het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat voor de financiering, kosten en inkomsten van elke soort activiteit een gescheiden boekhouding wordt gevoerd, op basis van consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen van kostprijsadministratie.

Verschaf bij individuele steun ook de nodige informatie en bewijsstukken:

D)Indien de onderzoeksinfrastructuren overheidsfinanciering ontvangen voor zowel economische als niet-economische activiteiten, kruis dan het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat een monitoring- en terugvorderingsmechanisme voorhanden is om te garanderen dat de toepasselijke maximale steunintensiteit niet wordt overschreden.

Verschaf de nodige informatie en bewijsstukken:

E)Stemt de prijs die voor de exploitatie of het gebruik van de onderzoeksinfrastructuren wordt berekend overeen met een marktprijs? Ja.

 Neen.

Verschaf nadere bijzonderheden:

F)Hebben meerdere gebruikers op transparante en niet-discriminerende basis toegang tot de onderzoeksinfrastructuren? Ja.

 Neen.

Indien bepaalde ondernemingen preferente toegang krijgen, geef dan nadere bijzonderheden. Geef ook aan welk deel van de investeringskosten die ondernemingen dragen:

5.4. Innovatiesteun voor kmo's

A)Welke activiteiten worden in het kader van de aangemelde maatregel gesteund?

a) De verkrijging, validering en verdediging van octrooien en andere immateriële activa.

b) De detachering van hoogopgeleid personeel.

c) Het inkopen van diensten inzake innovatieadvies en innovatieondersteuning.

B)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan:

C)Hoeveel bedragen de toepasselijke maximale steunintensiteiten?

5.5. Steun voor proces- en organisatie-innovatie

A)Welke activiteiten worden in het kader van de aangemelde steunmaatregel gesteund?

Procesinnovatie.

Organisatie-innovatie.

B)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan.Personeelskosten

Kosten van apparatuur en uitrusting (voor zover en voor zolang zij worden gebruikt voor het project)

Kosten van gebouwen en gronden (voor zover en voor zolang zij voor het project worden gebruikt)

Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length zijn verworven bij externe bronnen of waarvoor bij die externe bronnen een licentie wordt verkregen

Extra algemene vaste kosten en andere exploitatiekosten die rechtstreeks uit het onderzoeksproject voortvloeien

C)Hoeveel bedragen de toepasselijke maximale steunintensiteiten?

D)Wanneer steun aan grote ondernemingen wordt toegekend, kruis dan het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat zij bij de gesteunde activiteit daadwerkelijk samenwerken met kmo's en dat de samenwerkende kmo's ten minste 30 % van de totale in aanmerking komende kosten dragen.

Verschaf bij individuele steun ook de nodige informatie en bewijsstukken:

5.6. Steun voor innovatieclusters

A)Kruis het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat de steun uitsluitend wordt toegekend aan de rechtspersoon die het innovatiecluster leidt.

Voor individuele steun, geef hier nadere bijzonderheden:

B)Stemmen de vergoedingen die worden berekend voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor de deelname aan de activiteiten van het cluster overeen met de marktprijs of weerspiegelen zij de kosten ervan? Ja.

 Neen.

Verschaf nadere bijzonderheden:

C)Hebben meerdere gebruikers op transparante en niet-discriminerende basis toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster? Ja.

 Neen.

Indien bepaalde ondernemingen preferente toegang krijgen, geef dan nadere bijzonderheden. Geef ook aan welk deel van de investeringskosten die ondernemingen dragen:

D)Voor individuele steun: Verschaf informatie over de beoogde of verwachte specialisatie van het innovatiecluster, het bestaande regionale potentieel en de aanwezigheid binnen de Unie van clusters met vergelijkbare doelstellingen:

5.6.1. Investeringssteun

A)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan:

B)Hoeveel bedragen de toepasselijke maximale steunintensiteiten? Vermeld ook eventuele verhogingen voor clusters in steungebieden die voldoen aan de voorwaarden van artikel 107, lid 3, onder a) of c), VWEU:

5.6.2. Exploitatiesteun

A)Welke activiteiten worden in het kader van de aangemelde steunmaatregel gesteund?

a) Aansturen van het cluster

b) Marketing van het cluster

c) Beheer van de faciliteiten van het cluster

d) Organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties.

B)Geef de in aanmerking komende kosten en vermeld, voor individuele steun, het bedrag ervan:

C)Geef de toepasselijke maximale steunintensiteit en de looptijd van de steun:

6. Beoordeling van de verenigbaarheid van de aangemelde steunmaatregel

Voor individuele steun: geef een volledige beschrijving van het gesteunde project of de gesteunde activiteit:

6.1. Bijdrage aan een duidelijk omschreven doelstelling van gemeenschappelijk belang

A)Om welke doelstelling gaat het precies? Leg ook uit hoe de aangemelde maatregelen zouden moeten bijdragen tot O&O&I-activiteiten in de Unie:

B)In het geval van een steunregeling: Maakt die steunregeling deel uit van een omvattend programma of actieplan om O&O&I-activiteiten of strategieën voor slimme specialisatie (S3) te bevorderen? Ja.

 Neen.

Specificeer. Geef in voorkomend geval ook referenties naar evaluaties van vergelijkbare steunmaatregelen uit het verleden:

A)Zal de projectomvang door de aangemelde maatregel worden verruimd? Ja.

 Neen.

Zo ja, om welk soort verruiming gaat het dan? Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal.

a) Toename van de totale projectkosten (zonder dat de begunstigde zijn uitgaven vermindert ten opzichte van een situatie zonder steun).

b) Uitbreiding van het aantal personen dat voor O&O&I-activiteiten wordt ingezet.

c) Ander soort verruiming.

B)Zal de reikwijdte van het project door de aangemelde maatregel worden verruimd? Ja.

 Neen.

Zo ja, om welk soort verruiming gaat het dan? Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal.

a) Uitbreiding van het aantal van het project te verwachten eindresultaten.

b) Een hoger ambitieniveau van het project, wat blijkt uit een hoger aantal betrokken partners, een grotere kans op een wetenschappelijke of technologische doorbraak of een hoger risico op mislukking (met name doordat het een langlopend project betreft en door de onzekerheid over de resultaten ervan).

c) Ander soort verruiming.

C)Zal de uitvoeringssnelheid van het project door de aangemelde maatregel worden verruimd? Ja.

 Neen.

Zo ja, verschaf dan het nodige bewijsmateriaal:

D)Zal het totale te besteden bedrag dankzij de aangemelde maatregel toenemen? Ja.

 Neen.

Zo ja, om welk soort verruiming gaat het dan? Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal.

a) Stijging van de totale O&O&I-uitgaven door de begunstigde van de steun, in absolute termen of als aandeel van de omzet.

b) Veranderingen in het voor het project vastgelegde budget (zonder een overeenkomstige daling in het budget dat voor andere projecten is uitgetrokken).

c) Andere soort verruiming.

E)Zal voor de aangemelde maatregel een publiek toegankelijke ex-post-evaluatie van de bijdrage aan het gemeenschappelijk belang worden uitgevoerd? Ja.

 Neen.

Zo ja, specificeer:

6.2. Noodzaak van overheidsmaatregelen

A)Welk marktfalen remt O&O&I-activiteiten in dit concrete geval af en rechtvaardigt staatssteun? Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal.

a) Positieve externe effecten/verspreiding van kennis

b) Imperfecte en asymmetrische informatie

c) Falen van coördinatie en netwerken.

B)Hoe kan de aangemelde maatregel daadwerkelijk het marktfalen lenigen dat verband houdt met het behalen van de doelstelling van gemeenschappelijk belang zonder steun?

6.2.1. Individuele steun

A)Leg uit of met de steun een algemeen marktfalen op het gebied van O&O&I-activiteiten in de Unie wordt aangepakt, dan wel een specifiek marktfalen in bijvoorbeeld een bepaalde bedrijfssector of een bepaalde bedrijfstak:

B)Geef, voor zover beschikbaar, sectorale vergelijkingen en andere studies die de analyse van het aangevoerde marktfalen kunnen onderbouwen:

C)Geef, voor zover beschikbaar, informatie over O&O&I-projecten of -activiteiten in de Unie die, wat de technologische inhoud, risicograad en omvang ervan betreft, vergelijkbaar zijn met die welke onder de aangemelde maatregel vallen. Leg ook uit waarom de steun in het betrokken geval noodzakelijk is:

6.3. Is de steunmaatregel een geschikt instrument?

A)Leg uit hoe de voordelen zijn vastgesteld van het gebruik van een selectief beleidsinstrument zoals staatssteun om O&O&I-activiteiten te bevorderen. Verschaf ook eventuele effectbeoordelingen en ondersteunende documenten in dat verband:

B)Wordt de steun toegekend in een vorm die een direct financieel voordeel oplevert (zoals rechtstreekse subsidies, vrijstellingen of verlagingen van belastingen of van andere verplichte bijdragen, of de terbeschikkingstelling van gronden, producten of diensten tegen voordelige prijzen)? Geef dan een analyse van andere opties en leg uit waarom of hoe andere vormen van steun minder geschikt zijn om het vastgestelde marktfalen aan te pakken:

6.4. Stimulerend effect

A)Kruis het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat bij het toekennen van steun in het kader van de aangemelde maatregel wordt gewaarborgd dat werkzaamheden voor de betrokken O&O&I-activiteiten niet zijn aangevat voordat de begunstigde de steunaanvraag bij de nationale autoriteiten heeft ingediend (77). Geef voor individuele steun ook de betrokken data:

B)Kruis het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat de steunaanvragen ten minste bevatten: de naam van de steunaanvrager en de grootte van de onderneming; een beschrijving van het project, met inbegrip van de locatie en de aanvangs- en einddatum; het bedrag aan steun van de overheid dat nodig is om het project te kunnen uitvoeren, en een lijst van in aanmerking komende kosten:

C)Indien de steun wordt toegekend in de vorm van een belastingmaatregel, geef hier dan nadere bijzonderheden. Geef voor maatregelen die niet stapsgewijs in kracht toenemen eventuele evaluatiestudies waaruit het stimulerende effect van de maatregel blijkt:

6.4.1. Individuele steun

A)Beschrijf aan de hand van een nulscenario het gedrag van de begunstigde indien die geen steun zou ontvangen. Geef ook aan welke verandering beoogd wordt:

B)Geef hier de elementen die relevant zijn voor de aangemelde maatregel. Onderbouw dit met documenten zoals documenten van de raad van bestuur, risicobeoordelingen, financiële rapporten, interne businessplannen, adviezen van deskundigen en andere studies met betrekking tot het project dat ter beoordeling voorligt.

a) Mate van winstgevendheid

b) Investeringsbedrag en tijdpad van de kasstromen

c) Risicograad.

C)Verschaf, voor zover beschikbaar, sectorale gegevens waaruit blijkt dat het nulscenario van de begunstigde, zijn vereiste winstgevendheidsniveau en zijn verwachte kasstromen redelijk zijn:

6.5. Evenredigheid van de steun

A)Wordt de steun toegekend in de vorm van een terugbetaalbaar voorschot uitgedrukt als bruto-subsidie-equivalent, geef dan nadere bijzonderheden over de methode om dit bruto-subsidie-equivalent te berekenen, met inbegrip van de onderliggende verifieerbare gegevens, of geef, in het geval van individuele steun, aan op grond van welke goedgekeurde steunregeling de steun wordt toegekend:

Wordt de steun toegekend in de vorm van een terugbetaalbaar voorschot uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking komende kosten en worden de in het steunkader vastgestelde maximale steunintensiteiten met maximaal 10 procentpunten overschreden? Bevestig dan dat:

a) in het geval van een succesvolle uitkomst in de aangemelde maatregel is bepaald dat het voorschot moet worden terugbetaald, vermeerderd met een rente die ten minste gelijk is aan de disconteringsvoet zoals die voortvloeit uit de toepassing van de mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (78);

b) in het geval van een succes dat verder gaat dan hetgeen als succesvol werd omschreven, de betrokken lidstaat betalingen eist die verder gaan dan de terugbetaling van het voorschot vermeerderd met rente die in overeenstemming is met de toepasselijke disconteringsvoet;

c) bij mislukking of bij gedeeltelijk succes, de terugbetaling evenredig is aan de bereikte mate van succes.

Geef nadere bijzonderheden over de terugbetaling van het voorschot. Omschrijf ook helder wat als een succesvolle uitkomst van de gesteunde activiteiten geldt, op basis van redelijke en voorzichtige aannames:

B)Wordt de steun toegekend in de vorm van een belastingmaatregel, geef dan aan hoe de steunintensiteiten worden berekend. Geef hier nadere bijzonderheden:

op basis van individuele projecten;

op het niveau van de onderneming, als de verhouding tussen het totale belastingvoordeel en het totaal van alle subsidiabele O&O-kosten die in een periode van maximaal drie opeenvolgende belastingjaren zijn gemaakt.

6.5.1. Individuele steun

A)Geef een omvattend businessplan voor het gesteunde project (met en zonder steun), met inbegrip van alle desbetreffende verwachte kosten en baten:

Indien de begunstigde van de steun een duidelijke keuze heeft om óf een project met steun uit te voeren óf een alternatief project zonder steun, geef dan ook een businessplan voor het project uit het nulscenario:

B)Indien er geen alternatief project is, leg dan uit waarom de steun is beperkt tot het minimum dat voor het gesteunde project noodzakelijk is om voldoende winstgevend te zijn, bijvoorbeeld doordat daarmee een interne opbrengstvoet (IRR) kan worden behaald die overeenstemt met de sectorale of ondernemingsspecifieke benchmark of hurdle rate:

C)Indien de begunstigde van de steun een duidelijke keuze heeft om óf een project met steun uit te voeren óf een alternatief project zonder steun, leg dan uit waarom de steun is beperkt tot het minimum dat nodig is voor het dekken van de netto extrakosten van het gesteunde project in vergelijking met het nulscenario. Hou daarbij waar nodig rekening met de mogelijkheid van verschillende zakelijke scenario's:

Verschaf eventuele ondersteunende documenten, zoals bedrijfsinterne documenten, waaruit blijkt dat het nulscenario een helder omschreven en voldoende voorspelbaar alternatief project is waarmee de begunstigde bij zijn interne besluitvorming heeft rekening gehouden:

D)Leg uit hoe het steunbedrag werd bepaald. Verschaf ook eventuele documenten ter staving:

E)Wanneer er meerdere potentiële kandidaten waren om de gesteunde activiteit uit te voeren, is de steun dan op grond van transparante, objectieve en niet-discriminerende criteria toegekend? Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden.

F)Is de steun bedoeld om daadwerkelijke of potentiële, rechtstreekse of onrechtstreekse verstoringen van het internationale handelsverkeer aan te pakken? Verschaf dan alle beschikbare bewijsmateriaal waaruit blijkt dat buiten de Unie gevestigde concurrenten — al dan niet rechtstreeks — voor vergelijkbare projecten steun met een gelijkwaardige intensiteit hebben ontvangen (doorgaans in de voorbije drie jaar) of die zullen ontvangen:

Verschaf, voor zover beschikbaar, ook voldoende informatie, zodat kan worden beoordeeld in hoeverre rekening moet worden gehouden met het concurrentievoordeel dat een concurrent in een derde land geniet:

6.6. Vermijden van overmatige negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer

Gaat het om:

a)steunverlening waaraan voor de begunstigde de verplichting is verbonden om zijn hoofdkantoor in de betrokken lidstaat te hebben of om overwegend in die lidstaat te zijn gevestigd? Ja.

 Neen.

b)steunverlening waaraan voor de begunstigde de verplichting is verbonden om binnenlandse producten of diensten te gebruiken? Ja.

 Neen.

c)steunmaatregelen waarbij de mogelijkheid voor de begunstigde om in andere lidstaten de O&O&I-resultaten te benutten, wordt beperkt? Ja.

 Neen.

d)een steunmaatregel die de begunstigde enige andere verplichting oplegt? Ja.

 Neen.

Hebt u op een van de vragen uit deze rubriek „ja” geantwoord, geef dan hier nadere bijzonderheden:

6.6.1. Steunregeling

Hoe zal bij steunregelingen worden gewaarborgd dat negatieve effecten tot het minimum beperkt zullen zijn (rekening houdende met bijvoorbeeld de omvang van de betrokken projecten, de individuele en gecumuleerde steunbedragen, het verwachte aantal begunstigden en de kenmerken van de beoogde sectoren)? Verschaf ook eventuele effectbeoordelingen of ex-post-evaluaties die zijn uitgevoerd voor vergelijkbare voorgaande regelingen:

6.6.2. Individuele steun

A)Beschrijf, in voorkomend geval, het effect dat van de steun te verwachten valt voor concurrentie bij innovatieprocessen:

B)Op welke productmarkten zal de steun naar verwachting invloed hebben? Wat is het huidige marktaandeel van de begunstigde op elk van de betrokken markten? Tot welke verschuivingen in die marktaandelen kunnen de gesteunde activiteiten leiden?

C)Geef voor elk van de betrokken productmarkten de belangrijkste concurrenten van de begunstigde van de steun. Geef ook hun marktaandelen:

Geef indien beschikbaar de bijbehorende Herfindal-Hirschman Index (HHI):

D)Geef voor elk van de betrokken productmarkten informatie over de afnemers of consumenten die door de gesteunde activiteiten worden getroffen:

E)Beschrijf aangaande de volgende aspecten de structuur en de dynamiek van de relevante markten:

a)recente ontwikkelingen en toekomstige groeivooruitzichten:

b)het bedrag dat de belangrijkste marktspelers besteden aan vergelijkbare projecten:

c)de hoogte van de drempels voor markttoetreding en -uittreding:

d)het bestaan van compenserende kopersmacht:

e)prikkels om op toekomstige markten te concurreren:

f)productdifferentiatie en intensiteit van de concurrentie:

g)andere kenmerken die waarschijnlijk effect kunnen hebben op concurrenten, afnemers of consumenten:

F)Heeft de begunstigde van de steun enige invloed op het selectieproces, bijvoorbeeld doordat hij het recht heeft ondernemingen aan te bevelen of hij het onderzoekstraject kan beïnvloeden? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan nadere bijzonderheden:

G)Wordt de steun toegekend op markten met een overcapaciteit of in krimpende sectoren? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan nadere bijzonderheden:

H)Heeft de begunstigde van de steun alternatieve locaties overwogen voor de gesteunde activiteiten? Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden.

7. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die relevant kan zijn om de aangemelde steunmaatregel aan het steunkader te toetsen:

DEEL III.3.A

Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van het redden van niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden: individuele steun

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van individuele reddingssteun die valt onder de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (79)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Subsidiabiliteit

1.1. Onderneming in moeilijkheden

A)Is de onderneming een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (80) waar meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal is verdwenen door opgebouwde verliezen (81)? Ja.

 Neen.

B)Is de onderneming een vennootschap waarin ten minste sommige vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming (82) en waar meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld, door de opgebouwde verliezen is verdwenen? Ja.

 Neen.

C)Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure of voldoet zij volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen? Ja.

 Neen.

D)Ingeval de onderneming geen kmo is:

—bedroeg de verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen van de onderneming gedurende de voorbije twee jaar meer dan 7,5

—en

—lag gedurende de voorbije twee jaar de rentedekkingsgraad, berekend op basis van de inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA), lager dan 1,0? Ja.

 Neen.

E)Hebt u op een van de vragen in de punten A tot en met D „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord. Verwijs uw antwoord ook naar het ondersteunende bewijsmateriaal of de ondersteunende documenten uit de bijlage (recentste winst-en-verliesrekeningen met balansen, besluit van de rechter om een collectieve insolventieprocedure tegen de onderneming in te leiden, bewijs dat is voldaan aan de nationale wettelijke criteria om de onderneming, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te onderwerpen enz.).

1.2. Een onderneming die te kampen heeft met acute liquiditeitsbehoeften

Indien de begunstigde onderneming volgens u in aanmerking komt voor reddingssteun, ook al vormt zij geen onderneming in moeilijkheden, leg uit waarom u vindt dat de onderneming als gevolg van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden te maken heeft met acute liquiditeitsbehoeften. Voeg ook verwijzingen toe naar het ondersteunende bewijsmateriaal of de ondersteunende documenten (bijv. kasstroomprognoses).

1.3. Nieuw opgerichte onderneming of grotere ondernemingsgroep

A)Wanneer is de onderneming opgericht?

B)Sedert wanneer is de onderneming in bedrijf?

C)Behoort de onderneming tot een grotere ondernemingsgroep? Ja.

 Neen.

D)Hebt u op punt C „ja” geantwoord? Verschaf dan volledige gegevens over de ondernemingsgroep (organogram waaruit de onderlinge banden tussen de leden van de ondernemingsgroep blijken, met bijzonderheden aangaande kapitaal en stemrechten). Toon ook aan dat de moeilijkheden ondernemingsspecifiek zijn en niet het gevolg van een arbitraire kostenallocatie binnen de ondernemingsgroep en dat die moeilijkheden van de onderneming te groot zijn om door de ondernemingsgroep zelf te kunnen worden opgelost.

1.4. Sectoraal toepassingsbereik

Gaat het om een onderneming uit:A) de kolenindustrie? (1)

 Ja.

 Neen.

B) de ijzer- en staalindustrie (2)?

 Ja.

 Neen.

C) sectoren die vallen onder specifieke regels voor financiële instellingen (3)?

 Ja.

 Neen.

(1)In de zin van Besluit 2010/787/EU.

(2)In de zin van bijlage IV bij de mededeling van de Commissie „Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020” (PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1).

(3)Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing vanaf 1 augustus 2013 van de staatssteunregels op maatregelen ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis („Bankenmededeling”) (PB C 216 van 30.7.2013, blz. 1).

2. Verenigbaarheid met de interne markt

2.1. Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang

A)Is de begunstigde onderneming gevestigd in een regio of in regio's (op NUTS II-niveau) waar het werkloosheidspercentage hetzij:

—hoger ligt dan het Uniegemiddelde, hardnekkig is en gepaard gaat met moeilijkheden om nieuwe werkgelegenheid in de betrokken regio('s) te scheppen?

—of

—hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, hardnekkig is en gepaard gaat met moeilijkheden om nieuwe werkgelegenheid in de betrokken regio('s) te scheppen? Ja.

 Neen.

B)Bestaat er een risico op verstoring van een belangrijke dienst die moeilijk te dupliceren is en zou het voor concurrenten moeilijk zijn om zomaar in te stappen (bijv. een landelijke aanbieder van infrastructuur)? Ja.

 Neen.

C)Heeft de onderneming een aanzienlijke systemische relevantie voor een bepaalde regio of sector? Zou het verdwijnen van de onderneming (bijvoorbeeld als aanbieder van een belangrijke toevoer) potentieel negatieve gevolgen hebben? Ja.

 Neen.

D)Bestaat er een risico op verstoring van de continuïteit in het beheer van een DAEB? Ja.

 Neen.

E)Zou het falen van de kredietmarkten of negatieve prikkels op die markten een anders levensvatbare onderneming in het faillissement storten? Ja.

 Neen.

F)Zou het van de markt verdwijnen van de betrokken onderneming leiden tot onherstelbaar verlies van belangrijke technische kennis of deskundigheid? Ja.

 Neen.

G)Zou het verdwijnen van de begunstigde onderneming leiden tot vergelijkbare ernstige problemen die niet in de bovenstaande lijst voorkomen? Ja.

 Neen.

H)Hebt u op een van de vragen in de punten A tot en met G „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord(en). Voeg ook verwijzingen toe naar verder ondersteunend bewijsmateriaal of naar ondersteunende documenten uit een bijlage.

2.2. Geschikt karakter/Vorm van de steun

A)Wordt de steun verleend in de vorm van kredietgaranties of leningen? Ja.

 Neen.

B)Hebt u hier „ja” geantwoord, beschrijf dan de voorwaarden van de lening of garantie. Voeg ook de nodige documenten bij (bijv. ontwerp van de kredietovereenkomst, ontwerpgarantie).

C)Is de rentevoet van de lening (of in voorkomend geval de totale financieringskosten van de gegarandeerde lening, met inbegrip van de rentevoet van de lening en de garantiepremie) vastgesteld als een percentage dat ten minste het referentiepercentage bedraagt zoals dat is bepaald in de mededeling van de Commissie over het referentiepercentage (83) voor zwakke ondernemingen met een normale zekerheidsstelling? Ja.

 Neen.

D)Leg uit waarvoor de reddingssteun zal worden gebruikt: Zal de reddingssteun worden gebruikt voor het financieren van structurele maatregelen, zoals de overname van andere belangrijke bedrijfsonderdelen of activa dan die welke tijdens de reddingsperiode vereist zijn voor het overleven van de begunstigde onderneming? Ja.

 Neen.

E)Zo ja, licht toe:

F)Zal de lening zijn terugbetaald of zal de kredietgarantie worden beëindigd binnen een termijn van maximaal zes maanden na de betaling van de eerste tranche aan de begunstigde onderneming? Ja.

 Neen.

G)Zegt u toe om de Commissie uiterlijk zes maanden nadat toestemming is gegeven voor de maatregel tot redding van de onderneming het volgende te delen:

—hetzij het bewijs dat de lening volledig is terugbetaald en/of dat de garantie is stopgezet?

—hetzij een herstructureringsplan?

—hetzij een vereffeningsplan waarin in detail de stappen worden beschreven die binnen een redelijk tijdsbestek leiden tot de vereffening van de begunstigde onderneming zonder verdere steun? Ja.

 Neen.

2.3. Evenredigheid van het steunbedrag/steun beperkt tot het minimum

Is het bedrag van de reddingssteun vastgesteld volgens de in bijlage I bij de richtsnoeren uiteengezette formule? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan de berekening van het bedrag van de reddingssteun overeenkomstig die formule.

Valt het bedrag van de reddingssteun hoger uit dan de berekeningen op basis van de in bijlage I bij de richtsnoeren uiteengezette formule? Verschaf dan een goed onderbouwd liquiditeitsplan waarin de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde onderneming voor de komende zes maanden worden beschreven:

2.4. Negatieve effecten — Eenmalig karakter van de steun

Heeft de onderneming (of de groep waarvan zij deel uitmaakt) in het verleden reeds reddingssteun of herstructureringssteun of tijdelijke flankerende herstructureringssteun (84) en/of niet-aangemelde steun ontvangen? Ja.

 Neen.

Zo ja, gelieve alle bijzonderheden te vermelden (datum, bedrag, in voorkomend geval verwijzing naar een eerder besluit van de Commissie enz.) (85):

3. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die u van belang acht voor de beoordeling van de betrokken maatregel(en) in het licht van de richtsnoeren:

DEEL III.3.B

Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van de herstructurering van niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden: individuele steun

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van individuele herstructureringssteun die valt onder de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (86)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Subsidiabiliteit

1.1. Onderneming in moeilijkheden

A)Is de onderneming een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (87) waar meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal is verdwenen door de opgebouwde verliezen (88)? Ja.

 Neen.

B)Is de onderneming een vennootschap waarin ten minste sommige vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming (89) en waar meer dan de helft van haar kapitaal zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld door de gecumuleerde verliezen is verdwenen? Ja.

 Neen.

C)Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure of voldoet de onderneming volgens het nationale recht aan de criteria om op verzoek van haar schuldeisers aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen? Ja.

 Neen.

D)Ingeval de onderneming geen kmo is:

—bedroeg de verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen van de onderneming tijdens de voorbije twee jaar meer dan 7,5

—en

—lag de rentedekkingsgraad van de onderneming, berekend op basis van de inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA), de voorbije twee jaar lager dan 1,0? Ja.

 Neen.

E)Hebt u op een van de vragen in de punten A tot en met D „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord. Verwijs in uw antwoord ook naar het ondersteunende bewijsmateriaal of de ondersteunende documenten uit een bijlage (recentste winst-en-verliesrekeningen met balansen, besluit van de rechter om een collectieve insolventieprocedure tegen de onderneming in te leiden, bewijs dat is voldaan aan de criteria om de onderneming op verzoek van haar schuldeisers aan een collectieve insolventieprocedure te onderwerpen enz.).

1.2. Nieuw opgerichte onderneming of grotere ondernemingsgroep

A)Wanneer is de onderneming opgericht? …

B)Sedert wanneer is de onderneming in bedrijf? …

C)Behoort de onderneming tot een grotere ondernemingsgroep? Ja.

 Neen.

D)Zo ja, verschaf dan volledige gegevens over de ondernemingsgroep (organogram waaruit de onderlinge banden tussen de leden van de ondernemingsgroep blijken, met bijzonderheden aangaande kapitaal en stemrechten). Verschaf ook bewijsmateriaal dat de moeilijkheden ondernemingsspecifiek zijn en niet het gevolg zijn van een arbitraire kostenallocatie binnen de ondernemingsgroep, en dat die moeilijkheden van de onderneming te groot zijn om door de ondernemingsgroep zelf te kunnen worden opgelost.

1.3. Sectoraal toepassingsbereik

Gaat het om een onderneming uit:A) de kolenindustrie (1)?

 Ja.

 Neen.

B) de ijzer- en staalindustrie (2)?

 Ja.

 Neen.

C) sectoren die vallen onder specifieke regels voor financiële instellingen (3)?

 Ja.

 Neen.

(1)In de zin van Besluit 2010/787/EU.

(2)In de zin van bijlage IV bij de mededeling van de Commissie „Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020” (PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1).

(3)Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing vanaf 1 augustus 2013 van de staatssteunregels op maatregelen ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis („Bankenmededeling”) (PB C 216 van 30.7.2013, blz. 1).

1.4. DAEB-beheerder

A)Beheert de onderneming diensten van algemeen economisch belang (DAEB's)? Ja.

 Neen.

B)Hebt u in punt A „ja” geantwoord? Beschrijf dan die dienst(en) van algemeen economisch belang en voeg een kopie bij van het (de) toewijzingsbesluit(en).

C)Hebt u in punt A „ja” geantwoord? Geef dan het bedrag van de compensatie voor de openbare dienst die de onderneming ontvangt en beschrijf de methode voor de berekening van die compensatie. Verschaf ook de betrokken rechtsgrondslag waarin de methode voor de berekening van de compensatie voor de openbare dienst is vastgesteld.

2. Verenigbaarheid met de interne markt

2.1. Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang

A)Is de begunstigde onderneming gevestigd in een regio of in regio's (op NUTS II-niveau) waar het werkloosheidspercentage:

—hetzij hoger ligt dan het Uniegemiddelde, hardnekkig is en gepaard gaat met moeilijkheden om nieuwe werkgelegenheid in de betrokken regio('s) te scheppen

—hetzij hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, hardnekkig is en gepaard gaat met moeilijkheden om nieuwe werkgelegenheid in de betrokken regio('s) te scheppen? Ja.

 Neen.

B)Bestaat er een risico op verstoring van een belangrijke dienst die moeilijk te dupliceren is en zou het voor concurrenten moeilijk zou zijn om zomaar in te stappen (bijv. een landelijke aanbieder van infrastructuur)? Ja.

 Neen.

C)Heeft de onderneming een aanzienlijke systemische relevantie voor een bepaalde regio of sector? Zou het verdwijnen van de onderneming (bijvoorbeeld als aanbieder van een belangrijke toevoer) potentieel negatieve gevolgen hebben? Ja.

 Neen.

D)Bestaat er een risico op verstoring van de continuïteit in het beheer van een DAEB? Ja.

 Neen.

E)Zou het falen van de kredietmarkten of negatieve prikkels op die kredietmarkten een anders levensvatbare onderneming in het faillissement storten? Ja.

 Neen.

F)Zou het van de markt verdwijnen van de betrokken onderneming leiden tot onherstelbaar verlies van belangrijke technische kennis of deskundigheid? Ja.

 Neen.

G)Zou het verdwijnen van de begunstigde onderneming leiden tot vergelijkbare ernstige problemen die niet in de bovenstaande lijst voorkomen? Ja.

 Neen.

H)Hebt u op een van de vragen in de bovenstaande punten A tot en met G „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord(en). Voeg ook een verwijzing toe naar verder ondersteunend bewijsmateriaal of naar ondersteunende documenten uit een bijlage:

2.2. Herstructureringsplan en herstel van de levensvatbaarheid op lange termijn

Verschaf het herstructureringsplan (90) dat de levensvatbaarheid op lange termijn (91) van de begunstigde onderneming binnen een redelijk tijdsbestek moet herstellen. Verschaf ook een marktstudie en een gevoeligheidsanalyse waaruit blijkt welke parameters bepalend zijn voor de prestaties van de begunstigde onderneming en wat de belangrijke risicofactoren voor de toekomst zijn (volg hierbij zoveel mogelijk het indicatieve herstructureringsplan dat u in bijlage II bij de richtsnoeren vindt).

3. Noodzaak van overheidsmaatregelen/stimulerend effect

3.1.

Verschaf een vergelijking tussen de in het herstructureringsplan beschreven maatregelen en een geloofwaardig alternatief scenario zonder staatssteun (92) om aan te tonen hoe, in het alternatieve scenario, de relevante doelstelling(en) uit punt 2.1 niet zou(den) worden bereikt of in mindere mate zou(den) worden bereikt.

3.2.

Toon aan dat de begunstigde onderneming zonder de steun zou zijn geherstructureerd, verkocht of geliquideerd op een wijze waarmee de in punt 2.1 genoemde doelstelling van gemeenschappelijk belang niet zou zijn behaald.

4. Geschikt instrument

4.1.

Beschrijf kort het gekozen staatssteuninstrument, met inbegrip van vorm, bedrag en vergoeding (93):

4.2.

Zijn de problemen van de begunstigde veroorzaakt door liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen, of door beide?

4.3.

Toon aan dat de gekozen staatssteuninstrumenten geschikt zijn om de in punt 4.2 genoemde problemen (d.w.z. liquiditeit- of solvabiliteitproblemen) aan te pakken:

5. Evenredigheid van het steunbedrag/steun beperkt tot het minimum

5.1. Eigen bijdrage

A)Beloopt de eigen bijdrage van de begunstigde ten minste 50 % van de herstructureringskosten (94)? Ja.

 Neen.

B)Beschrijf en kwantificeer elke categorie te maken herstructureringskosten, geef het totale bedrag van die kosten en vermeld welk percentage van de herstructureringskosten door de eigen bijdrage zal worden gedekt:

C)Beschrijf en kwantificeer de eigen bijdrage in de herstructureringskosten die zal worden geleverd uit de eigen middelen van de onderneming, haar aandeelhouders of schuldeisers of de ondernemingsgroep waarvan zij deel uitmaakt, of van nieuwe investeerders:

D)Waarom is die eigen bijdrage volgens u reëel en vrij van steun?

E)Toon aan dat de eigen bijdrage, wat het effect op de solvabiliteit of liquiditeit van de begunstigde onderneming betreft, vergelijkbaar is met de verleende steun. (95). Is dat niet het geval, leg dan uit waarom. Verwijs waar nodig naar ondersteunende documenten (bijv. balansen, kasstroomoverzichten):

5.2. Lastendeling

A)Hebben de bestaande aandeelhouders en/of houders van achtergestelde schulden volledig rekenschap gegeven voor de schulden, zijn die schulden aan hen volledig toegewezen en hebben zij die volledig geabsorbeerd? Ja.

 Neen.

B)Hebt u in punt A „ja” geantwoord, verschaf dan het nodige bewijsmateriaal, op basis van een actuele analyse van de balanspositie van de begunstigde onderneming:

C)Zal tijdens de herstructureringsperiode worden voorkomen dat financiële middelen van de begunstigde onderneming wegvloeien naar de houders van aandelenkapitaal en/of achtergestelde schulden? Ja.

 Neen.

D)Hebt u in punt C „neen” geantwoord, leg dan uit waarom:

E)Ontvangt de Staat een redelijk deel van de toekomstige waardestijgingen van de begunstigde onderneming, gelet op de verhouding tussen enerzijds het door de Staat ingebrachte kapitaal en anderzijds het eigen vermogen van de onderneming na verrekening van de verliezen? Ja.

 Neen.

F)Hebt u in punt E „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord en verschaf het nodige bewijsmateriaal:

G)Indien de verliezen van de begunstigde niet volledig zijn geabsorbeerd (zie punt A) en/of tijdens de herstructureringsperiode niet wordt voorkomen dat financiële middelen van de begunstigde onderneming wegvloeien naar de houders van aandelenkapitaal en/of achtergestelde schulden (zie punt C), leg dan uit waarom. Leg met name uit waarom de onverkorte toepassing van die voorwaarden tot onevenredige resultaten zou leiden:

H)Dragen houders van niet-achtergestelde schulden bij tot het herstel van de eigenvermogenspositie van de begunstigde onderneming? Ja.

 Neen.

I)Hebt u in punt H „ja” geantwoord, leg dan uit hoe houders van niet-achtergestelde schulden zullen bijdragen:

6. Negatieve effecten

6.1. Eenmalig karakter van de steun

Heeft de onderneming (of de groep waarvan zij deel uitmaakt) reeds reddingssteun of herstructureringssteun of tijdelijke flankerende herstructureringssteun (97) en/of niet-aangemelde steun ontvangen? Ja.

 Neen.

Zo ja, gelieve alle bijzonderheden te vermelden (datum, bedrag, in voorkomend geval verwijzing naar een eerder besluit van de Commissie enz.) (98):

6.2. Maatregelen ter beperking van verstoringen van de mededinging

A)Beschrijf de afstotingen van activa, capaciteitsinkrimping of vermindering van de aanwezigheid op de markt waarvan de uitvoering is toegezegd. Toon aan dat de afstotingen, afschrijvingen en sluitingen van verliesgevende activiteiten die in de toezeggingen zijn opgenomen niet noodzakelijk zijn om de levensvatbaarheid van de begunstigde onderneming op de lange termijn te herstellen. Geef ook aan op welke relevante markten die afstotingen zullen plaatsvinden en volgens welk tijdschema (99). Geef bovendien aan of de begunstigde onderneming afstotingen zal bevorderen, bijvoorbeeld door activiteiten af te schermen (ring-fencing) en door toe te zeggen om niet te proberen om klanten van het afgestoten bedrijfsonderdeel binnen te halen?

B)Indien structurele maatregelen bij wijze van uitzondering alleen plaatsvinden in de vorm van afstoting van activa zonder dat daarmee een levensvatbare entiteit tot stand komt die op de markt kan concurreren, toon dan aan dat geen andere vorm van structurele maatregelen haalbaar is of dat andere structurele maatregelen de economische levensvatbaarheid van de onderneming ernstig in gevaar zouden brengen:

C)Stemt de begunstigde onderneming ermee in om tijdens de herstructureringsperiode geen aandelen in ondernemingen te verwerven, tenzij een en ander van onmisbaar belang is om de levensvatbaarheid van de begunstigde onderneming op lange termijn te verzekeren en in dat geval aanmelding te doen bij en goedkeuring te vragen aan de Commissie? Ja.

 Neen.

D)Stemt de begunstigde onderneming erin toe om bij het op de markt brengen van haar producten en diensten de staatssteun niet als een concurrentievoordeel te adverteren? Ja.

 Neen.

E)Zijn er enige andere gedragsmaatregelen gepland? Ja.

 Neen.

F)Zullen de nationale autoriteiten of de begunstigde onderneming maatregelen nemen om opener, gezondere en meer concurrerende markten te bevorderen, bijvoorbeeld door het bevorderen van markttoetreding en -uittreding (100)? Ja.

 Neen.

G)Hebt u in punt F „ja” geantwoord, beschrijf dan om welke maatregelen en welke markt het gaat. Geef ook aan hoe de maatregelen direct of indirect verband houden met de activiteiten van de begunstigde onderneming:

H)Is enig gedeelte van de steun bestemd voor het dekken van de sociale kosten van de herstructurering (101)? Ja.

 Neen.

I)Hebt u in punt H „ja” geantwoord, gelieve te specificeren.

7. Andere informatie

7.1.

Geef hier alle andere informatie die u van belang acht om de betrokken maatregel(en) in het licht van de richtsnoeren te beoordelen (bijv. aangaande maatregelen om de inzetbaarheid van overtollige werknemers te verhogen of hen te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan):

DEEL III.3.C

Formulier aanvullende informatie voor reddingssteun, herstructureringssteun en/of tijdelijke flankerende herstructureringssteun: steunregelingen

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor regelingen inzake reddingssteun, herstructureringssteun en tijdelijke flankerende herstructureringssteun die vallen onder de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (102)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Toepassingsgebied van de regeling

1.1.

Gaat het bij regeling om de toekenning van:a) reddingssteun?

 Ja.

 Neen.

b) herstructureringssteun?

 Ja.

 Neen.

c) tijdelijke flankerende herstructureringssteun?

 Ja.

 Neen.

2. Subsidiabiliteit

2.1.

Is de regeling beperkt tot kmo's (103) in moeilijkheden of tot kleinere overheidsbedrijven in moeilijkheden (104) (tenzij anders aangegeven, hierna samen „kmo's” genoemd)? Ja.

 Neen.

2.2.

Is de regeling beperkt tot kmo's die voldoen aan een van de volgende criteria om in aanmerking te komen?

a)Zijn de kmo's vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (105) waar meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal is verdwenen door de opgebouwde verliezen (106)? Ja.

 Neen.

b)Zijn de kmo's ondernemingen waarin ten minste sommige vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming (107) en waar meer dan de helft van het kapitaal zoals dat in de boeken van de onderneming is vermeld door de opgebouwde verliezen is verdwenen? Ja.

 Neen.

c)Loopt tegen de kmo's een collectieve insolventieprocedure of voldoen zij volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van hun schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen? Ja.

 Neen.

d)In het geval van kleinere overheidsbedrijven: bedroeg de verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen van de onderneming meer dan 7,5 en lag gedurende de voorbije twee jaar de rentedekkingsgraad, berekend op basis van de inkomsten vóór aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA), lager dan 1,0? Ja.

 Neen.

2.3.

Is in de regeling bepaald dat reddingssteun of tijdelijke flankerende herstructureringssteun, of beide, kan worden toegekend aan kmo's die niet kwalificeren als onderneming in moeilijkheden, maar die als gevolg van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden wel te kampen hebben met acute liquiditeitsbehoeften? Ja.

 Neen.

2.4.

Indien u in punt 2.3 „ja” heeft geantwoord: Hoe zal worden beoordeeld of een kmo met acute liquiditeitsbehoeften te kampen heeft en welke omstandigheden zullen als uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden gelden?

2.5.

Is de regeling van toepassing op nieuw opgerichte kmo's? Ja.

 Neen.

2.6.

Is de regeling van toepassing op kmo's die actief zijn in:a) de kolenindustrie (1)?

 Ja.

 Neen.

b) de ijzer- en staalindustrie (2)?

 Ja.

 Neen.

c) sectoren die vallen onder specifieke regels voor financiële instellingen (3)?

 Ja.

 Neen.

(1)In de zin van Besluit 2010/787/EU.

(2)In de zin van bijlage IV bij de mededeling van de Commissie „Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020” (PB C 209 van 23.7.2013, blz. 1).

(3)Mededeling van de Commissie betreffende de toepassing vanaf 1 augustus 2013 van de staatssteunregels op maatregelen ter ondersteuning van banken in het kader van de financiële crisis („Bankenmededeling”) (PB C 216 van 30.7.2013, blz. 1).

3. Maximaal steunbedrag

3.1.

Is het totale maximumbedrag aan steun dat in het kader van de regeling aan één kmo wordt toegekend, beperkt tot maximaal 10 miljoen EUR, met inbegrip van steun uit andere bronnen of op grond van andere regelingen? Ja.

 Neen.

3.2.

Wat is het maximumbedrag aan steun dat aan een kmo in het kader van de regeling kan worden toegekend?

4. Verenigbaarheid met de interne markt

4.1.

Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang

a)Is de regeling alleen van toepassing in gevallen waarin het verdwijnen van de begunstigde onderneming waarschijnlijk zal leiden tot sociale problemen of marktfalen, met name wanneer:

—het verdwijnen van een innovatieve kmo of van een kmo met groot groeipotentieel kan leiden tot negatieve gevolgen? Ja.

 Neen.

—het verdwijnen van een kmo met uitgebreide banden met andere lokale of regionale kmo's kan leiden tot negatieve gevolgen? Ja.

 Neen.

—marktfalen of negatieve prikkels op kredietmarkten een anders levensvatbare kmo in het faillissement zouden storten? Ja.

 Neen.

—zich vergelijkbare probleemsituaties zouden voordoen die de begunstigde onderneming afdoende kan staven? Ja.

 Neen.

b)Hebt u op een van de vragen in punt a) „ja” geantwoord, onderbouw dan uw antwoord(en) omstandig. Licht ook de criteria toe aan de hand waarvan de nationale autoriteiten de bijdragen tot de doelstellingen van gemeenschappelijk belang zullen beoordelen:

4.2. Herstructureringsplan en herstel van de levensvatbaarheid op lange termijn

Wat de toekenning van herstructureringssteun betreft, wordt in de regeling geëist dat een herstructureringsplan (108) wordt verschaft op basis waarvan binnen een redelijk tijdsbestek de levensvatbaarheid van de begunstigde onderneming op lange termijn (109) wordt hersteld? (Een indicatief herstructureringsplan vindt u in bijlage II bij de richtsnoeren.) Ja.

 Neen.

5. Noodzaak van overheidsmaatregelen en stimulerend effect

5.1.

Wat de toekenning van herstructureringssteun betreft, wordt in de regeling geëist dat de nationale autoriteiten een vergelijking maken tussen de in het herstructureringsplan beschreven maatregelen en een geloofwaardig alternatief scenario waarmee geen staatssteun gemoeid is (110), om aan te tonen hoe, in het alternatieve scenario, de relevante doelstelling(en) van gemeenschappelijk belang uit deel 4.1 niet zou(den) worden bereikt of in mindere mate zou(den) worden bereikt? Met name, wordt in de regeling geëist dat wordt aangetoond dat — zonder de steun — de begunstigde onderneming zou zijn geherstructureerd, verkocht of ontbondenop een wijze waarmee de doelstelling van gemeenschappelijk belang (zoals beschreven in punt 4.1) niet zou zijn behaald? Ja.

 Neen.

5.2.

Hebt u in punt 5.1 „ja” geantwoord, leg dan uit aan de hand van welke criteria de nationale autoriteiten een en ander zullen beoordelen:

6. Geschikt instrument

6.1.

Blijft de in het kader van de regeling toegekende steun beperkt tot steun in de vorm van kredietgaranties of leningen? Ja.

 Neen.

6.2.

Wordt in de regeling geëist dat de financiële kosten van de lening (of, in het geval van kredietgaranties, de totale financieringskosten van de gegarandeerde lening, met inbegrip van de rente van de lening en de garantiepremie) worden vastgesteld als een percentage dat ten minste het referentiepercentage bedraagt zoals dat is bepaald in de mededeling van de Commissie over het referentiepercentage (111) voor zwakke ondernemingen met een normale zekerheidsstelling? Ja.

 Neen.

6.3.

Is in de regeling bepaald dat de reddingssteun wordt toegekend voor maximaal zes maanden en dat in die periode de toestand van de begunstigde onderneming moet worden onderzocht? Ja.

 Neen.

6.4.

Is in de regeling bepaald dat binnen zes maanden na de toekenning van de reddingssteun de lening moet zijn afgelost of de garantie moet zijn stopgezet, tenzij vóór dat tijdstip: a) de nationale autoriteiten een herstructurerings- of vereffeningsplan hebben goedgekeurd, of b) (in het geval van tijdelijke flankerende herstructureringssteun) de begunstigde onderneming een vereenvoudigd herstructureringsplan (112) heeft ingediend? Ja.

 Neen.

6.5.

Wordt in de regeling geëist dat de reddingssteun niet mag worden gebruikt voor het financieren van structurele maatregelen, zoals de overname van andere belangrijke bedrijfsonderdelen of activa dan die welke tijdens de reddingsperiode vereist zijn voor het overleven van de begunstigde onderneming? Ja.

 Neen.

6.6.

Leg uit op basis van welke criteria de nationale autoriteiten zullen beoordelen in hoeverre de problemen van de begunstigde verband houden met liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen (of beide) en hoe zij de staatssteuninstrumenten zullen selecteren waarmee de vastgestelde problemen het best kunnen worden aangepakt.

6.7.

Blijft de in het kader van de regeling toegekende tijdelijke flankerende herstructureringssteun beperkt tot steun in de vorm van kredietgaranties of leningen? Ja.

 Neen.

6.8.

Wordt in de regeling geëist dat de financiële kosten van de lening (of, in het geval van kredietgaranties, de totale financieringskosten van de gegarandeerde lening, met inbegrip van de rente van de lening en de garantiepremie) worden vastgesteld als een percentage dat ten minste het referentiepercentage bedraagt zoals dat is bepaald in de mededeling van de Commissie over het referentiepercentage voor zwakke ondernemingen met een normale zekerheidsstelling? Ja.

 Neen.

6.9.

Wordt in de regeling geëist dat de vergoeding voor de tijdelijke flankerende herstructureringssteun wordt verhoogd met ten minste 50 basispunten nadat twaalf maanden zijn verstreken sinds het tijdstip waarop de eerste tranche aan de begunstigde onderneming is betaald (onder aftrek van de eventuele daaraan onmiddellijk voorafgaande periode van reddingssteun)? Ja.

 Neen.

6.10.

Wordt in de regeling bepaald dat tijdelijke flankerende herstructureringssteun voor maximaal 18 maanden wordt toegekend (onder aftrek van de eventuele daaraan onmiddellijk voorafgaande periode van reddingssteun)? Ja.

 Neen.

6.11.

Wordt in de regeling bepaald dat de nationale autoriteiten uiterlijk zes maanden na de betaling aan de begunstigde van de eerste tranche van de tijdelijke flankerende herstructureringssteun (onder aftrek van de eventuele daaraan onmiddellijk voorafgaande periode van reddingssteun) een vereenvoudigd herstructureringsplan zullen goedkeuren? Ja.

 Neen.

6.12.

Wordt in de regeling bepaald dat, binnen 18 maanden te rekenen vanaf de datum van toekenning van de tijdelijke flankerende herstructureringssteun (onder aftrek van de eventuele daaraan onmiddellijk voorafgaande periode van reddingssteun) de lening moet zijn afgelost of de garantie moet zijn stopgezet, tenzij de nationale autoriteiten voordien een herstructurerings- of vereffeningsplan van de begunstigde hebben goedgekeurd? Ja.

 Neen.

7. Evenredigheid van het steunbedrag of steun beperkt tot het minimum

7.1. Steunbedrag

a)Wordt in de regeling bepaald dat het steunbedrag niet hoger zal uitvallen dan de berekeningen op basis van de in bijlage I bij de richtsnoeren uiteengezette formule? Ja.

 Neen.

b)Hebt u op punt a) „neen” geantwoord, wordt in de regeling dan geëist dat een liquiditeitsplan wordt opgesteld waarin de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde onderneming voor de komende zes maanden (18 maanden in het geval van tijdelijke flankerende herstructureringssteun) worden beschreven? Ja.

 Neen.

c)Hebt u op punt b) „ja” geantwoord, leg dan uit op basis waarvan en op basis van welke gegevens de nationale autoriteiten zullen beoordelen of het liquiditeitsplan waarin de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde onderneming voor de komende zes maanden (18 maanden in het geval van tijdelijke flankerende herstructureringssteun) worden beschreven, goed is onderbouwd.

7.2. Eigen bijdrage

a)Wordt in de regeling geëist dat een reële bijdrage, vrij van steun, wordt geleverd uit de eigen middelen van de begunstigde onderneming, haar aandeelhouders, schuldeisers, de ondernemingsgroep waarvan zij deel uitmaakt of van nieuwe investeerders, waarbij die bijdrage ten minste 40 % van de herstructureringskosten bedraagt in het geval van middelgrote ondernemingen of ten minste 25 % van de herstructureringskosten in het geval van kleine ondernemingen? Ja.

 Neen.

b)Hebt u op punt a) „ja” geantwoord, leg dan uit welke elementen de nationale autoriteiten in aanmerking zullen nemen om te beoordelen of het gaat om een reële eigen bijdrage, vrij van steun.

c)Wordt in de regeling geëist dat de eigen bijdrage, wat het effect op de solvabiliteit of liquiditeit van de begunstigde onderneming betreft, vergelijkbaar is met de verleende steun (113)? Ja.

 Neen.

d)Hebt u op punt c) „ja” geantwoord, leg dan uit aan de hand van welke criteria de nationale autoriteiten een en ander zullen beoordelen:

7.3. Lastendeling

Dit deel moet u invullen indien in de regeling is bepaald dat de staatssteun kan worden toegekend in een vorm die de eigenvermogenspositie van de begunstigde onderneming versterkt (114).

a)Wordt in de regeling bepaald dat overheidsmaatregelen pas mogen plaatsvinden nadat volledig rekenschap is gegeven voor de schulden en zij aan de bestaande aandeelhouders en aan de houders van achtergestelde schulden zijn toegewezen? Ja.

 Neen.

b)Zal, voor zover dat wettelijk mogelijk is, tijdens de herstructureringsperiode worden voorkomen dat financiële middelen van de begunstigde onderneming wegvloeien naar de houders van aandelenkapitaal en achtergestelde schulden? Ja.

 Neen.

c)Hebt u op punt b) „neen” geantwoord, leg dan uit op basis van welke criteria de nationale autoriteiten zullen beoordelen of daarmee de partijen die vers aandelenkapitaal hebben ingebracht, niet onevenredig worden getroffen?

d)Zullen de nationale autoriteiten uitzonderingen toestaan op de voorwaarden uit de punten a) en b) hierboven?

Neen.

Ja. Zo ja, licht toe.

e)Is in de regeling bepaald dat de Staat een redelijk deel van de toekomstige waardestijgingen van de begunstigde onderneming zal ontvangen, gelet op de verhouding tussen enerzijds het door de Staat ingebrachte kapitaal en anderzijds het eigen vermogen van de onderneming na verrekening van de verliezen? Ja.

 Neen.

8. Negatieve effecten

8.1.

Eenmalig karakter van de steun

Wordt in de regeling uitgesloten (115) dat steun wordt verstrekt aan een kmo die in het verleden reddingssteun of herstructureringssteun of tijdelijke flankerende herstructureringssteun (116) en/of niet-aangemelde steun heeft ontvangen? Ja.

 Neen.

8.2.

Maatregelen ter beperking van verstoringen van de mededinging (117)

a)Worden in de regeling van de begunstigde ondernemingen afstotingen van activa, capaciteitsinkrimpingen of verminderingen van de aanwezigheid op de markt geëist (118), waarbij ook moet worden aangegeven op welke relevante markten die afstotingen zullen plaatsvinden (119) en volgens welk tijdschema (120)? Ja.

 Neen.

b)Wordt in de regeling verklaard dat structurele maatregelen normaal de vorm dienen aan te nemen van afstoting, bij voortzetting van de bedrijfsactiviteiten, van levensvatbare, zelfstandig functionerende bedrijfsonderdelen die, mits zij door een geschikte overnemer worden geëxploiteerd, op lange termijn daadwerkelijk kunnen concurreren? Ja.

 Neen.

c)Hebt u op punt b) „neen” geantwoord, wordt dan in de regeling bepaald dat, ingeval dit soort onderdelen niet voorhanden zijn, de begunstigde onderneming een bestaande en afdoende gefinancierde activiteit kan afsplitsen en vervolgens afstoten, om zo een nieuwe en levensvatbare entiteit te creëren die op de markt zou moeten kunnen concurreren? Ja.

 Neen.

d)Indien volgens de regeling structurele maatregelen alleen mogen plaatsvinden in de vorm van afstoting van activa, zonder dat daarmee een levensvatbare entiteit tot stand komt die op de markt kan concurreren, moet dan worden aangetoond dat geen andere vorm van structurele maatregelen haalbaar is of dat andere structurele maatregelen de economische levensvatbaarheid van de onderneming ernstig in gevaar zouden brengen? Ja.

 Neen.

e)Verlangd de regeling van de begunstigde onderneming dat zij ervan afziet om gedurende de herstructureringsperiode aandelen in ondernemingen te verwerven, tenzij dat onontbeerlijk is om de levensvatbaarheid op lange termijn te verzekeren? Ja.

 Neen.

f)Wordt in de regeling geëist dat de begunstigde onderneming erin toestemt om bij het op de markt brengen van haar producten en diensten de staatssteun niet als een concurrentievoordeel te adverteren? Ja.

 Neen.

g)Wordt in de regeling bepaald dat de begunstigde onderneming dient af te zien van commerciële gedragingen die gericht zijn op een snelle uitbreiding van haar marktaandeel voor specifieke producten of op geografische markten door het aanbieden van voorwaarden (bijv. op het gebied van prijzen en andere commerciële voorwaarden) die niet haalbaar zijn voor concurrenten die geen staatssteun ontvangen? Ja.

 Neen.

h)Hebt u in punt g) „ja” geantwoord, onder welke voorwaarden dan? Leg uit:

i)Wordt door de regeling in andere gedragsmaatregelen voorzien?

Neen.

Ja. Zo ja, beschrijf die dan:

j)Biedt de regeling de mogelijkheid aan de nationale autoriteiten of de begunstigde onderneming om maatregelen te nemen om opener, gezondere en meer concurrerende markten te bevorderen, bijvoorbeeld door het bevorderen van markttoetreding en -uittreding (121)? Ja.

 Neen.

k)Hebt u in punt j) „ja” geantwoord, gelieve dan nader te beschrijven:

9. Algemeen

9.1.

Is de regeling van toepassing op kmo's die in een steungebied actief zijn? Ja.

 Neen.

9.2.

Gelden in het kader van deze regeling bijzondere bepalingen voor kmo's in steungebieden? Ja.

 Neen.

9.3.

Hebt u in punt 9.2 „ja” geantwoord, leg dan uit welke bijzondere bepalingen van toepassing zijn en waarom die bijzondere bepalingen verantwoord zijn.

9.4.

Zijn de nationale autoriteiten voornemens in te stemmen met een bijdrage die minder bedraagt dan 40 % van de herstructureringskosten in het geval van middelgrote ondernemingen of minder dan 25 % van de herstructureringskosten in het geval van kleine ondernemingen? Ja.

 Neen.

9.5.

Hebt u in punt 9.4 „ja” geantwoord, leg dan uit hoe de nationale autoriteiten de vereisten zullen toepassen inzake de maatregelen ter beperking van verstoringen van de mededinging om de negatieve systemische impact voor de regio te beperken.

10. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die u van belang acht om de aangemelde steunmaatregel in het licht van de richtsnoeren te beoordelen (bijv. aangaande maatregelen om de inzetbaarheid van overtollige werknemers te verhogen of hen te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan):

DEEL III.4

Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van films en andere audiovisuele werken

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van steun die onder de mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken (122)valt.

1. Kenmerken van de aangemelde steunmaatregel(en)

1.1.

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk het doel van de steun, in voorkomend geval voor elk van de maatregelen.

1.2.

Beschrijf het toepassingsgebied van elke maatregel, in termen van:

1.2.1.

het soort activiteiten waarop hij ziet (bijv. ontwikkeling, productie, distributie);

1.2.2.

het soort werken waarop hij ziet (bijv. cinematografische werken, televisieseries, transmediale projecten).

1.3.

Indien de steunregeling ook een maatregel ter ondersteuning van transmediale projecten bevat, houden de gesteunde activiteiten dan rechtstreeks verband met de component „filmproductie” van het werk? Ja.

 Neen.

1.4.

Vermeld de bepalingen waardoor de culturele doelstelling van de steun wordt gewaarborgd:

2. Voorwaarden voor subsidiabiliteit

2.1.

Vermeld de voorwaarden onder de voorgenomen maatregel voor de subsidiabiliteit van activiteiten of werken:

2.2.

Vermeld de voorwaarden waaronder begunstigden onder de voorgenomen maatregel in aanmerking komen voor steun:

—Wordt in de regeling onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit of vestigingsplaats?

—Moeten de begunstigden nog aan andere voorwaarden voldoen, behalve dat zij zijn vertegenwoordigd door een vaste inrichting op het tijdstip dat de steun wordt uitbetaald?

—Moeten de begunstigden, ingeval de steun een belastingvoordeel omvat, nog aan andere voorwaarden of verplichtingen voldoen dan de voorwaarde dat zij belastbare inkomsten hebben op het grondgebied van de lidstaat?

—Overige voorwaarden:

3. Territoriale bestedingseisen

3.1.

Bevat de maatregel bepalingen waarin wordt geëist dat de producent het productiebudget (of delen daarvan) besteedt op het grondgebied van de lidstaat of in een van de deelgebieden daarvan:

3.1.1.

om voor steun in aanmerking te komen? Ja.

 Neen.

3.1.2.

als voorwaarden voor de toekenning van de steun? Ja.

 Neen.

3.2.

Gelden de territoriale bestedingseisen voor specifieke posten van het productiebudget?

3.3.

Indien een minimumniveau van territoriale besteding vereist is om voor steun in aanmerking te komen, geef dan een beschrijving van de voorwaarden:

3.3.1.

van impliciete aard (bijv. een minimaal aantal draaidagen voor de productie op het grondgebied):

3.3.2.

van expliciete aard (bijv. een minimumbedrag of -minimumpercentage aan bestedingen):

3.4.

Indien territoriale bestedingseisen aan de toekenning van de steun zijn verbonden, licht dan de volgende punten toe:

3.4.1.

Wordt de steun berekend als een percentage van de territoriale bestedingen?

3.4.2.

Wordt de vereiste territoriale besteding berekend ten opzichte van het totale budget van de film?

3.4.3.

Wordt de vereiste territoriale besteding berekend ten opzichte van het aan steun toegekende bedrag?

4. In aanmerking komende kosten

Welke kosten worden in aanmerking genomen om het steunbedrag te bepalen?

5. Steunintensiteit

5.1.

Zijn in de regeling steunintensiteiten van meer dan 50 % van het productiebudget mogelijk? Zo ja, voor welke soorten werken en welke plafonds gelden er voor de steunintensiteit?

5.2.

Indien het begrip „moeilijke audiovisuele werken” wordt gehanteerd, om welke categorieën werken gaat het dan (geef m.a.w. aan welke definitie is gebruikt)?

5.3.

Indien er in het kader van de regeling steun gaat naar het schrijven van scenario's of naar ontwikkeling, zijn de kosten van het schrijven van scenario's en ontwikkeling dan opgenomen in het productiebudget en worden zij meegerekend voor het berekenen van de steunintensiteit van het audiovisuele werk?

5.4.

Indien distributie- en promotieactiviteiten worden gesteund in het kader van de regeling, wat zijn dan in het kader van de regeling de toegestane steunintensiteiten?

6. Cinematografisch erfgoed

Verschaf in voorkomend geval informatie over de maatregelen die zijn genomen ten behoeve van cinematografisch erfgoed:

7. Verenigbaarheid

7.1.

Geef een gemotiveerde onderbouwing voor de verenigbaarheid van de steun in het licht van de beginselen zoals die zijn geformuleerd in de mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken:

7.2.

Gaat het bij de regeling om steun voor bioscopen? Geef dan een gemotiveerde onderbouwing voor de verenigbaarheid van de steun als steun ter bevordering van cultuur in de zin van artikel 107, lid 3, onder d), VWEU, met name wat betreft de noodzaak van de steun en de geschiktheid en de evenredigheid ervan:

8. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die u van belang acht voor de beoordeling van de betrokken maatregel(en) in het licht van de mededeling van de Commissie betreffende staatssteun voor films en andere audiovisuele werken:

DEEL III.5

Formulier aanvullende informatie voor steun ten behoeve van breedband

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van steun die valt onder de EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken (123)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

1. Kenmerken van de aangemelde steunmaatregel

1.1.

Beschrijf de doelstelling van de steunmaatregel:

1.2.

Hoe sluit de steunmaatregel aan bij de nationale breedbandstrategie en de Uniedoelstellingen (met inbegrip van de Europa 2020-strategie en de Digitale Agenda (124))?

1.3.

Wat zijn de achterliggende argumenten voor overheidsmaatregelen? Leg ook uit welke voordelen van de steunmaatregel worden verwacht (bijv. economische en sociale voordelen, toegenomen breedbanddekking, internetpenetratie enz.).

1.4.

Op welke categorie netwerk zet de steunmaatregel in?

backbonenetwerken (of trunk-netwerken)

backhaulnetwerken (of regionale of middle-mile-netwerken)

toegangsnetwerken (of last-mile-netwerken).

1.5.

Op welke elementen van het netwerk zet de steunmaatregel in?

passieve-infrastructuurelementen

actieve-infrastructuuruitrusting.

1.6.

Op welk soort breedbandnetwerken zet de steunmaatregel in?

basisbreedbandnetwerken (met een downloadsnelheid van ten minste 2 Mbps)

toegangsnetwerken van de volgende generatie („Next Generation Access — NGA”) (125)

ultrasnelle breedbandnetwerken (126).

1.7.

Op welk soort gebieden zet de steunmaatregel in? Deel de betrokken gebieden in volgens de verschillende segmenten en soorten netwerken die worden gesteund. Onderbouw uw indeling op basis van controleerbare gegevens. Basis wit

 Basis grijs

 Basis zwart

 NGA wit

 NGA grijs

 NGA zwart

 Ultrasnel wit

 Ultrasnel grijs

 Ultrasnel zwart

1.8.

Verstrek alle verdere relevante informatie die nuttig is om de algemene context van de steunmaatregel te verhelderen:

1.9.

Voor welk soort investerings- en zakenmodel zal worden gekozen (127)?

2. Procedure voor en toekenning van de steunmaatregel

2.1.

Hoe breed is de steunmaatregel in termen van territoriale dekking?

2.2.

Verschaf informatie (o.a. de datum) en geef de uitkomsten van het gedetailleerd in kaart brengen en de dekkingsanalyse die werd uitgevoerd om de doelgebieden duidelijk af te bakenen:

2.3.

Beschrijf de procedure en de uitkomsten van de open, transparante publieke raadpleging waarin alle betrokken stakeholders de gelegenheid kregen opmerkingen te maken over de voorgenomen steunmaatregel. Verschaf de betrokken internetlinks waarop de informatie over de maatregel is bekendgemaakt:

2.4.

Bevestig in het geval van de uitrol en/of exploitatie van het gesubsidieerde netwerk door een derde-exploitant dat een concurrentiegerichte selectieprocedure zal worden georganiseerd in overeenstemming met de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten (128). Verschaf alle in dat verband relevante informatie:

2.5.

Hoe zal de economisch voordeligste offerte worden geselecteerd (met inbegrip van de gunningscriteria en het relatieve gewicht dat aan elk van de geselecteerde criteria wordt toegekend), rekening houdende met kwalitatieve criteria (bijv. dekking, de duurzaamheid van de technologische aanpak of de gevolgen van de voorgestelde oplossing voor de mededinging) en de prijs?

2.6.

Worden er aan de te leveren diensten minimumeisen gesteld waaraan het gesubsidieerde netwerk moet voldoen (zoals minimale bandbreedte, ondersteunde diensten, minimale geografische dekking enz.)? Ja.

 Neen.

2.7.

Zo ja, geef dan een beschrijving:

2.8.

Is de steunmaatregel technologisch neutraal? Ja.

 Neen.

2.9.

Hebt u op punt 2.8 „ja” geantwoord, beschrijf dan hoe die neutraliteit wordt gewaarborgd:

2.10.

Verschaf een kaart met daarop de bestaande infrastructuur die in het land of in de regio in kwestie voorhanden is. Neem daarin ook alle nieuwe infrastructuur op die commerciële partijen voor de nabije toekomst (d.w.z. binnen de komende drie jaar) plannen:

2.11.

Leg uit hoe wordt geborgd dat de operatoren die aan de selectieprocedure willen deelnemen, alle relevante informatie verstrekken over bestaande infrastructuur waarvan zij in het doelgebied eigenaar zijn of die zij daar controleren:

2.12.

Welk soort verplichtingen inzake wholesaletoegang zullen worden opgelegd voor het gesubsidieerde netwerk (zoals toegang tot passieve en actieve infrastructuur, het recht om buizen, masten, dark fibre en straatkasten te gebruiken)? Hoelang zullen die verplichtingen worden gehandhaafd?

2.13.

Leg uit hoe toegangstarieven zullen worden gebenchmarkt:

2.14.

Zal voor de steunmaatregel een terugvorderingsmechanisme gelden? Ja.

 Neen.

2.15.

Hebt u op punt 2.14 „ja” geantwoord, beschrijf dan dit mechanisme, de kenmerken en de looptijd ervan:

2.16.

Leg uit hoe de monitoring van de steunmaatregel zal worden georganiseerd:

—Welke overheidsinstantie wordt met de monitoring belast?

—Welke aspecten van de maatregel worden gemonitord?

—Welke prestatiecriteria worden geanalyseerd?

—Wat is het tijdsschema van de monitoring?

2.17.

Beschrijf de rol van de NRI, met name wat betreft afbakening van doelgebieden, de tariefstelling van de wholesaletoegang met inbegrip van benchmarking, geschillenbeslechting enz.:

2.18.

Wat is het standpunt van de NRI over de voorgenomen steunmaatregel en wat is (voor zover beschikbaar) de zienswijze van de nationale mededingingsautoriteit:

3. Verenigbaarheidscriteria

Leg uit hoe de aangemelde steunmaatregel de voorwaarden uit deel 2.5 van de richtsnoeren in acht neemt, met name wat de volgende punten betreft:

a)Zet de steunmaatregel in op duidelijk omschreven doelstellingen van gemeenschappelijk belang? Ja.

 Neen.

b)Hebt u op punt a) „ja” geantwoord, beschrijf dan de doelstellingen van gemeenschappelijk belang waarop de steunmaatregel inzet:

c)Pakt de steunmaatregel marktfalen aan of belangrijke ongelijkheden die de beschikbaarheid van breedbanddiensten belemmeren? Ja.

 Neen.

d)Hebt u op punt c) „ja” geantwoord, beschrijf dan dit marktfalen. Geef daarbij een algemeen overzicht van de breedbandmarkt in het land of de regio in kwestie en in de doelgebieden van de steunmaatregel:

Dat overzicht moet informatie bevatten over de bestaande dekkingsgraad voor breedband, de internetpenetratie (aantal aangesloten huishoudens, bedrijven), uitsplitsing naar technologie van de beschikbare diensten, belangrijkste trends op de (landelijke of regionale) breedbandmarkt, kloof platteland/steden in termen van dekkingsgraad voor breedband, een vergelijking van de detailhandelsprijzen die voor dezelfde diensten worden berekend in gebieden of regio's van het land die meer concurrentie kennen maar voor de rest vergelijkbaar zijn, technologische oplossingen beschikbaar voor uitbouw van breedband en het aanbieden van connectiviteitsdiensten, mededingingssituatie op de markten voor elektronische communicatie (structuur en dynamiek van de markten), overzicht van het nationale reguleringskader en van bestaande wettelijke verplichtingen voor operatoren van elektronische communicatie:

e)Toon aan dat de steunmaatregel een geschikt instrument is:

f)Zijn andere, alternatieve (minder verstorende) instrumenten al ingezet om het aanbieden van breedbanddiensten mogelijk te maken en om het gebrek aan breedbandconnectiviteit te verhelpen, zoals onder meer ex-anteregulering of vraagstimulering? Ja.

 Neen.

g)Hebt u op punt f) „ja” geantwoord, beschrijf dan die initiatieven. Leg ook uit waarom die initiatieven ontoereikend werden geacht om de beoogde doelstellingen inzake de uitbouw van breedband te verwezenlijken:

h)Hebben de bestaande netwerkoperatoren de afgelopen drie jaar in de doelgebieden particuliere investeringen uitgevoerd? Ja.

 Neen.

i)Hebt u op punt h) „ja” geantwoord, beschrijf dan die investeringen. Leg ook uit waarom de bestaande breedbandinfrastructuur ontoereikend is om te voldoen aan de behoeften van burgers en zakelijke gebruikers. Geef ook aan waarom staatssteun noodzakelijk is:

j)Beschrijf de positieve effecten die de steunmaatregel naar verwachting zal opleveren:

k)Zal de steunmaatregel zorgen voor een sprongsgewijze verandering in de beschikbaarheid van breedband? Ja.

 Neen.

l)Hebt u op punt k) „ja” geantwoord, toon dan een en ander aan door een vergelijking te maken tussen de bestaande uitrol en de geplande uitrol van het netwerk (d.w.z. een vergelijking tussen de situatie voor en na de geplande maatregel). Beschrijf met name in detail of en in welke mate significante nieuwe investeringen in het breedbandnetwerk zullen worden uitgevoerd en welke nieuwe mogelijkheden op de markt zullen komen in termen van beschikbaarheid van breedbanddiensten en kwaliteit:

m)Geef toelichting bij de verwachte gedragsveranderingen van de begunstigde(n) van de steunmaatregel:

n)Toon aan dat zonder staatssteun geen vergelijkbare investering in breedbandnetwerken was uitgevoerd binnen dezelfde termijn en/of onder dezelfde voorwaarden:

o)Hoe wordt gewaarborgd dat de steunmaatregel beperkt blijft tot het noodzakelijke minimum?

p)Wat zijn de mogelijke negatieve effecten van de steunmaatregel op de mededinging en het handelsverkeer (bijv. potentieel om particuliere investeringen weg te drukken of om een machtspositie te versterken)? Welke elementen in de vormgeving van de maatregel (129) kunnen die risico's tot een minimum beperken?

4. Andere informatie

Geef hier alle andere informatie die u van belang acht voor de beoordeling van de betrokken maatregel in het licht van de richtsnoeren of andere informatie die relevant is vanuit het oogpunt van de Unieregels op het gebied van mededinging en interne markt (130):

DEEL III.6

Formulier aanvullende informatie voor staatssteun ten behoeve van milieubescherming energie

Dit formulier aanvullende informatie moet u gebruiken voor het aanmelden van steun die valt onder de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 (131)(hierna „de richtsnoeren” genoemd).

Alle documenten die lidstaten als bijlagen bij de aanmelding verstrekken, moeten genummerd zijn en de nummers van de documenten moeten worden aangegeven in het desbetreffende deel van dit formulier.

Indien er meerdere begunstigden zijn van een individuele steunmaatregel moet u de betrokken informatie voor elk van die begunstigden verstrekken.

Dit formulier moet u invullen naast het formulier „Deel I. Algemene informatie”.

Toepassingsgebied

Voordat u dit aanmeldingsformulier invult, dient u zich af te vragen of deze maatregel ten uitvoer kan worden gelegd op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie (de algemene groepsvrijstellingsverordening, hierna „AGVV” genoemd) (132), en met name hoofdstuk III, deel 7, daarvan (Steun voor milieubescherming).

Zou de steun ten uitvoer kunnen worden gelegd op grond van de AGVV? Ja.

 Neen.

Indien de steun ten uitvoer kan worden gelegd op grond van de AGVV, waarom wordt de maatregel dan aangemeld?

Voordat u dit aanmeldingsformulier invult, dient u zich af te vragen of deze maatregel ten uitvoer kan worden gelegd op grond van de de-minimisverordening (133).

Zou de steun ten uitvoer kunnen worden gelegd op grond van de de-minimisverordening? Ja.

 Neen.

Indien de steun ten uitvoer kan worden gelegd op grond van de de-minimisverordening, waarom wordt de maatregel dan aangemeld?

U hoeft dit formulier alleen in te vullen om staatssteun aan te melden die op grond van de richtsnoeren ten uitvoer zal worden gelegd. Vul, afhankelijk van de aard van de aangemelde maatregel, de desbetreffende onderdelen van het aanmeldingsformulier in.

Deel A:Algemene informatie over maatregelen inzake milieu- en energiesteun

1.Geef aan om welk soort steun het gaat en vul vervolgens het desbetreffende onderdeel in van deel B van dit formulier aanvullende informatie („Algemene verenigbaarheidsbeoordeling”). Wordt met de regeling meer dan één soort steun uit de onderstaande lijst verleend, dan moet u rubriek B invullen voor elk van de aangekruiste vakjes.

Indien het bij de maatregel gaat om steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen of van financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen (134), moet u deel C van het formulier invullen („Verenigbaarheidsbeoordeling voor steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen en in de vorm van kortingen op financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen”).

a) Steun voor ondernemingen die verder gaan dan de normen van de Unie of die, bij ontstentenis van dergelijke normen van de Unie, het niveau van milieubescherming doen toenemen.

b) Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen die verder gaan dan de normen van de de Unie of die, bij ontstentenis van dergelijke normen van de Unie, het niveau van milieubescherming doen toenemen.

c) Steun voor een vroege aanpassing aan toekomstige normen van de Unie

d) Steun ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

—Bevestig hier dat met de maatregel alleen steun wordt verleend voor energie uit hernieuwbare energiebronnen in de zin van de punten 19(5) en 19(11) van de richtsnoeren:

—Bevestig hier voor biobrandstoffen dat met de maatregel alleen steun wordt verleend voor duurzame biobrandstoffen in de zin van punt 19(9) van de richtsnoeren:

e) Steun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen

—Bevestig hier dat met de maatregel alleen steun wordt verleend voor efficiëntiemaatregelen in de zin van punt 19(2) van de richtsnoeren:

f) Steun ten behoeve van energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling

—Bevestig hier dat met de maatregel alleen steun wordt verleend voor maatregelen ten behoeve van energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling in de zin van punt 19(14) van de richtsnoeren:

g) Steun voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (wkk)

—Bevestig hier dat met de maatregel alleen steun wordt verleend voor hoogrenderende wkk in de zin van punt 19(13) van de richtsnoeren:

h) Steun voor afvalbeheer;

i) Steun ten behoeve van milieustudies;

j) Steun voor de sanering van verontreinigde terreinen;

k) Steun ten behoeve van bedrijfsverplaatsingen;

l) Steun in de vorm van regelingen met verhandelbare vergunningen;

m) Steun voor energie-infrastructuur;

n) Steun voor CO2-afvang, -transport en -opslag (CCS);

o) Steun voor maatregelen ten behoeve van de leveringszekerheid;

p) Steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen;

q) Steun in de vorm van kortingen op financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen.

2.Beschrijf in detail de belangrijkste kenmerken van de aangemelde maatregel (doelstelling, waarschijnlijke effecten van de steun, steuninstrument, steunintensiteit, begunstigden, budget, voorwaarden enz.).

3.Mag de steun met andere steun worden gecumuleerd? Ja.

 Neen.

Zo ja, licht dan toe en vul in onderdeel B in de rubriek „Evenredigheid” het onderdeel over cumulering in:

4.Gaat het bij de aangemelde maatregel om een regeling, kruis dan het onderstaande vakje aan om te bevestigen dat alle steun die in het kader van de aangemelde regeling wordt verleend afzonderlijk zal worden aangemeld indien die steun de drempels van punt 20 van de richtsnoeren overschrijdt.

Ja.

5.Indien de aangemelde individuele steun gebaseerd is op een goedgekeurde regeling, geef dan details over die regeling (nummer waaronder de steunmaatregel werd geregistreerd, titel van de regeling, datum van goedkeuring door de Commissie):

6.Indien van toepassing: Welke wisselkoers is gebruikt voor deze aanmelding?

7.Zijn aan de maatregel voorwaarden gekoppeld, waaronder de financieringsmethode wanneer die een integrerend onderdeel van de staatssteunmaatregel vormt) die kunnen leiden tot een daarmee onlosmakelijk verbonden schending van het Unierecht (punt 29 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit hoe de inachtneming van het Unierecht wordt gewaarborgd:

Deel B:Algemene verenigbaarheidsbeoordeling

1. Bijdrage aan een doelstelling van gemeenschappelijk belang

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.1 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

1.Wat zijn, gelet op de door de richtsnoeren beoogde doelstellingen van gemeenschappelijk belang, de milieu- of energiedoelstellingen waarop de aangemelde maatregel inzet (135)? Beschrijf in detail elke afzonderlijke soort steun die op grond van de aangemelde maatregel zal worden toegekend:

2.Is de aangemelde maatregel in het verleden reeds toegepast? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef hier dan de resultaten ervan in termen van milieubescherming of verbeteringen aan het energiesysteem, het betreffende zaaknummer en de datum van goedkeuring door de Commissie. Voeg indien mogelijk ook nationale evaluatierapporten over de maatregel bij:

3.Is de maatregel nieuw, welke resultaten worden dan verwacht en over welke periode zullen die worden behaald? Hoe zullen die resultaten bijdragen tot het behalen van de nagestreefde doelstelling?

4.Hoe zorgt u ervoor dat de investering ten behoeve van leveringszekerheid niet in strijd is met de doelstelling van de uitfasering van milieuschadelijke subsidies (o.m. voor fossiele brandstoffen), in lijn met punt 220 van de richtsnoeren. Hoe wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met beheersing van de vraag en interconnectiecapaciteit? Is er bijvoorbeeld bij gelijkwaardige technische prestaties een voorkeur voor koolstofarme capaciteitsaanbieders?

5.In het geval van een leveringszekerheidsmaatregel: Licht toe en omschrijf duidelijk het leveringszekerheidsprobleem dat zich zou voordoen en hoe de maatregel aansluit bij de leveringszekerheidsanalyse die op regelmatige basis door ENTSO-E (136) wordt uitgevoerd. Ga in uw antwoord nader in op de overwegingen die in punt 221 van de richtsnoeren worden geformuleerd:

6.In het geval van steun ten behoeve van afvalbeheer: Bevestig dat de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) het beginsel van de afvalhiërarchie wordt in acht genomen (zie punt 118 van de richtsnoeren);

b) de investering dient om vervuiling die door ondernemingen wordt veroorzaakt („vervuilers”), te verminderen en heeft geen betrekking op de door de begunstigde van de steun veroorzaakte vervuiling (zie punt 158, onder a), van de richtsnoeren);

c) de steun bevrijdt vervuilers niet indirect van lasten die zij volgens het Unierecht moeten dragen, of van lasten die als normale ondernemingskosten voor de vervuilers dienen te worden beschouwd (zie punt 158, onder b), van de richtsnoeren);

d) de investering gaat verder dan de huidige stand van de techniek (zie punt 158, onder c), van de richtsnoeren);

e) het behandelde materiaal zou anders bij het afval belanden of op een minder milieuvriendelijke wijze worden verwerkt (zie punt 158, onder d), van de richtsnoeren);

f) de investering doet niet gewoon de vraag naar het te recycleren materiaal toenemen zonder dat de inzameling van dat materiaal toeneemt (zie punt 158 van de richtsnoeren).

Verstrek verder nadere gegevens en bewijzen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden uit dit punt wordt voldaan:

7.In het geval van verhandelbare vergunningen: Beschrijf in detail de regeling inzake verhandelbare vergunningen. Vermeld onder meer de doelstellingen, de methodiek voor de toekenning van rechten, de betrokken overheden of instanties, de rol van de Staat, de begunstigden en de procedurele aspecten:

Leg uit hoe:

a) de regeling inzake verhandelbare vergunningen zodanig is opgezet dat milieudoelstellingen worden bereikt die verder gaan dan die welke zouden zijn bereikt op grond van de voor de betrokken ondernemingen verplichte normen van de Unie:

b) de toekenning op een transparante wijze plaatsvindt, op basis van objectieve criteria en van gegevens uit bronnen van de best beschikbare kwaliteit:

c) het totale aantal verhandelbare vergunningen of rechten dat aan elke onderneming wordt toegekend tegen een prijs onder hun marktwaarde niet méér bedraagt dan haar verwachte behoeften, zoals geraamd voor een situatie zonder de handelsregeling:

d) de toekenningsmethode niet bepaalde ondernemingen of sectoren begunstigt:

Indien de toekenningsmethode bepaalde ondernemingen of sectoren begunstigt, leg dan uit hoe dat gerechtvaardigd is door de milieuargumenten van de regeling zelf of noodzakelijk is voor de coherentie met andere milieubeleidslijnen:

e) nieuwkomers in beginsel geen vergunningen of rechten mogen krijgen tegen gunstigere voorwaarden dan bestaande ondernemingen die op dezelfde markten actief zijn:

f) wanneer aan bestaande installaties meer rechten worden toegekend dan aan nieuwkomers, een en ander niet resulteert in het opwerpen van ontoelaatbare toegangsbelemmeringen:

Verstrek verder nadere gegevens en bewijzen waaruit blijkt dat aan de voorwaarden uit dit punt wordt voldaan:

8.Indien de steun beschikbaar wordt gesteld aan individuele ondernemingen, geef dan zoveel mogelijk kwantificeerbare informatie om de bijdrage van de aangemelde maatregel aan de desbetreffende doelstelling van gemeenschappelijk belang aan te tonen:

2. Noodzaak van staatssteun

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.2 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

1.Welk marktfalen vormt een belemmering voor een hoger niveau van milieubescherming of voor een goed functionerende, betrouwbare, betaalbare en duurzame interne energiemarkt (zie punt 35 van de richtsnoeren)?

2.Indien het marktfalen reeds wordt aangepakt door andere beleidslijnen of maatregelen, verschaf dan bewijsmateriaal dat de aangemelde maatregel alleen is gericht op het resterende marktfalen (zie punt 36 van de richtsnoeren):

3.Geef nadere informatie over de aard van de aangemelde maatregel en de redenen waarom hij noodzakelijk is:

4.In het geval van investeringen in projecten voor energie-infrastructuur: Licht de volgende punten toe (zie de punten 206 t/m 208 van de richtsnoeren):

a)In hoeverre komt de maatregel ten goede aan projecten van gemeenschappelijk belang in de zin van Verordening (EU) nr. 347/2013, slimme netwerken of infrastructuurinvesteringen in steungebieden?

b)In hoeverre levert marktfalen een suboptimaal aanbod van de vereiste infrastructuur op?

c)In hoeverre is de infrastructuur toegankelijk voor derden en is zij aan tariefregulering onderworpen?

5.Voor maatregelen op het gebied van leveringszekerheid: geef de volgende informatie zoals beschreven in de punten 222 t/m 224 van de richtsnoeren:

a)Inschattingen van de impact van variabele productie, ook die afkomstig van aangrenzende netten:

b)Inschattingen van de impact van de participatie aan de vraagzijde, met inbegrip van een beschrijving van maatregelen om vraagbeheersing te bevorderen:

c)Inschatting van de daadwerkelijke of potentiële beschikbaarheid van interconnectoren, met inbegrip van een beschrijving van projecten in aanbouw en in planning:

d)Beoordeling van alle overige elementen die het probleem inzake leveringszekerheid kunnen veroorzaken of aanscherpen, zoals regulerings- of marktfalen, met inbegrip van bijvoorbeeld plafonds voor groothandelsprijzen:

6.Indien de steun beschikbaar wordt gesteld aan individuele ondernemingen, verschaf dan duidelijke bewijzen dat de betrokken individuele ondernemingen daadwerkelijk te kampen hebben met het hierboven genoemde marktfalen of resterend marktfalen (zie de punten 38 en 39 van de richtsnoeren):

7.Geef, voor zover relevant, specifieke informatie over de volgende punten:

a)Bieden andere beleidsmaatregelen reeds een afdoende oplossing voor het marktfalen, en met name normen van de Unie op het gebied van milieu of op andere gebieden, het EU-ETS of milieubelastingen?

b)Is overheidsoptreden nodig, waarbij rekening wordt gehoudend met de kosten voor de toepassing van nationale normen voor de begunstigde indien die geen steun ontvangt, vergeleken met de kosten (of de ontstentenis daarvan) voor de toepassing van die normen voor de belangrijkste concurrenten van de begunstigde?

c)In het geval van coördinatiefalen: Wat is het aantal ondernemingen dat moet samenwerken en welke onderling uiteenlopende belangen van samenwerkende partijen en praktische problemen spelen er bij het coördineren van de samenwerking, zoals taalkwesties, de gevoelige aard van informatie en niet-geharmoniseerde normen?

3. Is de steunmaatregel een geschikt instrument?

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebtt u best deel 3.2.3 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

1.Leg uit waarom staatssteun het geschikte instrument is — en niet andere beleidsinstrumenten (dan staatssteun) of de onverkorte toepassing van het beginsel „de vervuiler betaalt” (137) (zie de punten 41 t/m 44 van de richtsnoeren):

2.Leg uit waarom u het gekozen staatssteuninstrument het best geschikte staatssteuninstrument vindt om de betrokken beleidsdoelstelling te helpen bereiken en waarom dit instrument (vergeleken met andere staatssteuninstrumenten) naar verwachting het minste risico op verstoringen van het handelsverkeer en de mededinging oplevert (zie de punten 45 t/m 48 van de richtsnoeren):

3.In het geval van maatregelen op het gebied van leveringszekerheid: Bevestig en leg uit dat de steun louter een vergoeding is voor het beschikbaar houden van regel- en reservevermogen, overeenkomstig punt 225 van de richtsnoeren. Beschrijf ook hoe de maatregel passende prikkels geeft voor zowel bestaande als nieuwe producenten en voor bedrijven die gebruikmaken van substitueerbare technologieën, zoals vraagrespons of oplossingen voor opslag (zoals mechanismen die de mogelijkheid bieden voor verschillende doorlooptijden om ruimte te bieden aan verschillende technologieën), overeenkomstig punt 226 van de richtsnoeren. In hoeverre kan interconnectiecapaciteit een oplossing bieden voor eventuele problemen inzake leveringszekerheid (zoals vermeld in punt 226 van de richtsnoeren)?

4. Stimulerend effect

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.4 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

1.Wordt de steun toegekend via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan nadere informatie over die procedure en voeg een exemplaar bij van de aankondiging van de procedure of van het ontwerp ervan:

2.Wordt bij het toekennen van steun in het kader van de aangemelde maatregel gewaarborgd dat werkzaamheden aan het project niet zijn aangevat voordat de begunstigde de steunaanvraag bij de nationale autoriteiten heeft ingediend? Wordt gewaarborgd dat de steun in geen geval zal worden uitgekeerd, en nog niet is uitgekeerd, wanneer werkzaamheden aan het gesteunde projecten reeds zijn aangevat voordat de begunstigde de steunaanvraag bij de nationale autoriteiten heeft ingediend (138)? Ja.

 Neen.

3.Bevatten de aanvraagformulieren ten minste de naam van de aanvrager en (in het geval van een onderneming) de grootte van de onderneming, een beschrijving van het project, met vermelding van de locatie en de start- en einddatum, het bedrag aan steun van de overheid dat nodig is om het project te kunnen uitvoeren en een lijst van in aanmerking komende kosten? Ja.

 Neen.

4.Beschrijf aan de hand van voorbeelden hoe nulscenario's op hun geloofwaardigheid zullen worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de steun de gewenste stimulerende effecten heeft:

5.Indien de toegekende steun dient als hulp bij de aanpassing aan toekomstige normen van de Unie of om verder te gaan dan normen van de Unie, geef dan nader aan waaruit de steun zal bestaan, aan welke normen zal worden voldaan en wanneer of welke normen zullen worden overtroffen (zie de punten 53 t/m 55 van de richtsnoeren.):

6.Indien de steun wordt toegekend voor vervoermiddelen voor vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren en over zee, geef dan nadere bijzonderheden over de toepasselijkheid van de normen van de Unie (in voorkomend geval met inbegrip van het geografische toepassingsbereik) en met name over de retroactieve toepassing ervan (zie punt 54, onder a) of b), van de richtsnoeren):

Was een norm van de Unie vastgesteld? Ja.

 Neen.

7.Hebt u op vraag 6 „Ja” geantwoord kunt u dan bevestigen dat die norm van kracht is geworden? Indien de norm nog niet van kracht is, tegen wanneer wordt zij dan van kracht? Ja.

 Neen.

8.Hebt u op vraag 6 „Ja” geantwoord, zal de investering dan ten uitvoer zijn gelegd en zijn voltooid ten minste één jaar voor de inwerkingtreding van de betrokken norm van de Unie? Ja.

 Neen.

Tegen wanneer zal de investering voltooid zijn?

9.Indien het gaat om steun voor energieaudits van grote ondernemingen, kunt u dan bevestigen dat met de steun geen energieaudit wordt bekostigd die de begunstigde moet uitvoeren krachtens Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (139)? Ja.

 Neen.

10.Indien de steun beschikbaar wordt gesteld aan individuele ondernemingen, verschaf dan duidelijke bewijzen dat de steun een stimulerend effect heeft op het investeringsbesluit, dat daarmee het gedrag van de begunstigde onderneming wordt gewijzigd waardoor het niveau van milieubescherming wordt verhoogd of dat een en ander resulteert in een beter functioneren van de Unie-energiemarkt (zie deel 3.2.4.2 van de richtsnoeren):

11.Geef duidelijk aan welke voordelen het gesteunde project de begunstigde zal opleveren, met name productievoordelen (bijv. effecten op capaciteit en productkwaliteit) (zie punt 59 van de richtsnoeren):

12.Verschaf het voor de betrokken individuele onderneming gehanteerde nulscenario, licht dit toe en onderbouw een en ander (zie punt 60 van de richtsnoeren):

13.Wat is de winstgevendheid voor het betrokken project en wat zijn doorgaans de normale rendementspercentages die de betrokken onderneming hanteert bij andere vergelijkbare investeringsprojecten? Onderbouw de verschafte informatie met bewijsstukken (zie de punten 61 t/m 65 van de richtsnoeren):

14.Indien een norm van de Unie van toepassing is of zal zijn, verschaf dan bewijsstukken (met inbegrip van kwantitatieve gegevens) dat die norm het stimulerende effect van de steun niet opheft (zie de punten 66 t/m 68 van de richtsnoeren):

5. Evenredigheid

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.5 en de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

Gaat het bij de maatregel alleen om investeringssteun, vul dan het eerste deel van deze rubriek in. Gaat het bij de maatregel om exploitatiesteun, vul dan het tweede deel van deze rubriek in. Gaat het bij de maatregel om zowel investerings- als exploitatiesteun, dan moet u de beide delen invullen.

5.1. Staatssteunregelingen

5.1.1. Regelingen voor investeringssteun

Het steunbedrag per begunstigde dient beperkt te blijven tot het minimum dat nodig is om het beoogde niveau van milieubescherming of de beoogde energiedoelstelling te bereiken. Als algemeen beginsel geldt dat steun zal worden beschouwd als tot het minimum beperkt indien het steunbedrag overeenstemt met de voor het bereiken van de doelstelling vereiste totale nettomeerkosten vergeleken met het nulscenario (zie deel 3.2.5 van de richtsnoeren, punt 70).

Voor steun aan energie-efficiënte stadsverwarmings- en stadskoelingsinstallaties is dit deel alleen van toepassing op de productie-eenheden. Voor het infrastructuurgedeelte moet u gebruikmaken van de voor energie-infrastructuur gehanteerde benadering waarbij naar de financieringskloof wordt gekeken (zie deel 5.1.2 over regelingen voor exploitatiesteun) (punt 76 van de richtsnoeren).

5.1.1.1. In aanmerking komende kosten (140) (verschaf waar nodig nadere gegevens over de in aanmerking komende kosten)

(1)Bevestigt u dat de in aanmerking komende kosten beperkt blijven tot de extra investeringskosten die nodig zijn om de doelstelling van gemeenschappelijk belang te behalen en dat de steunintensiteit ervan niet meer dan 100 % bedraagt?

Ja.

(2)Bevestig de onderstaande punten door het betrokken vakje aan te kruisen. Licht een en ander ook nader toe:

de exacte met de bescherming van het milieu verband houdende kosten zijn de in aanmerking komende kosten, indien de kosten voor milieu-investeringen gemakkelijk kunnen worden vastgesteld;

of

de extra investeringskosten worden vastgesteld door de gesteunde investering af te zetten tegen het nulscenario waarbij geen steun wordt verleend, d.w.z. de referentie-investering (141).

(3)Bij geïntegreerde projecten zoals geïntegreerde energie-efficiëntiemaatregelen of biogasprojecten kan het moeilijk zijn het nulscenario te bepalen. Wanneer geen nulscenario kan worden bepaald, kan de Commissie de totale kosten van een project eventueel als alternatief beschouwen, wat kan betekenen dat steunintensiteiten worden verlaagd om de berekening van de in aanmerking komende kosten tot uiting te brengen (zie punt 75 van de richtsnoeren).

Indien u dat soort benadering wenst te gebruiken, leg dan nader uit waarom u dit doet. Geef ook details van de berekening, waarbij u met name laat zien hoe de maximale steunintensiteiten op de juiste wijze worden aangepast:

(4)Verstrek een gedetailleerde berekeningsmethodiek (afgezet tegen het nulscenario), zoals die zal worden toegepast op alle gevallen waarin op basis van de aangemelde regeling individuele steun wordt verleend. Verschaf ook de relevante bewijsstukken:

(5)Hoe zullen de in aanmerking komende kosten er uitzien?

a) Investeringen in materiële activa

b) Investeringen in immateriële activa.

Houdt de investering verband met materiële activa, beantwoord dan vraag 6. Houdt de investering verband met immateriële activa, beantwoord dan vraag 7. Gaat het bij de investering om zowel materiële als immateriële activa, dan moet u zowel vraag 6 als vraag 7 beantwoorden.

(6)Vermeld bij investeringen in materiële activa de vorm(en) van de betrokken investeringen:

a) investeringen in gronden die absoluut noodzakelijk zijn om aan de milieudoelstellingen te voldoen;

b) investeringen in gebouwen, met als doel vervuiling en hinder te beperken of te beëindigen;

c) investeringen in installaties en uitrusting, met als doel vervuiling en hinder te beperken of te beëindigen;

d) investeringen om de productiemethoden aan te passen met het oog op de bescherming van het milieu.

(7)Bevestig in het geval van investeringen in immateriële activa (technologieoverdracht in de vorm van de verwerving van exploitatielicenties of van al dan niet geoctrooieerde technische kennis) dat al die immateriële activa aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) het actief moet als actief kunnen worden afgeschreven;

b) het moet tegen marktvoorwaarden zijn verworven van een onderneming waarover de verwerver niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent;

c) het moet onder de activa van de onderneming zijn opgenomen en voor ten minste vijf jaar bij de ontvanger van de steun blijven en door deze worden gebruikt (142).

Bevestig verder dat bij verkoop van de immateriële activa gedurende die termijn van de eerste vijf jaar:

de opbrengst van de verkoop in mindering wordt gebracht op de in aanmerking komende kosten,

en

het steunbedrag in voorkomend geval geheel of gedeeltelijk zal worden terugbetaald.

Houdt de investering verband met normen van de Unie, beantwoord dan vraag 8.

(8)Gaat het om investeringen waarmee wordt beoogd een hoger niveau van milieubescherming dan de normen van de Unie te behalen? Kruis dan de onderstaande vakjes aan ter bevestiging van de desbetreffende verklaringen (143):

a) indien de onderneming zich aanpast aan nationale normen die bij ontstentenis van normen van de Unie zijn vastgesteld: de in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten die nodig zijn om het door de nationale normen vereiste niveau van milieubescherming te behalen;

b) indien de onderneming zich aanpast aan of verder gaat dan nationale normen die strenger zijn dan de desbetreffende normen van de Unie, of verder gaat dan normen van de Unie: de in aanmerking komende kosten zijn de extra investeringskosten die nodig zijn om een hoger niveau van milieubescherming te behalen dan het door de normen van de Unie vereiste niveau (144);

c) indien geen normen voorhanden zijn: de in aanmerking komende kosten zijn de investeringskosten die noodzakelijk zijn om een milieubeschermingsniveau te bereiken dat hoger is dan het niveau dat de betrokken ondernemingen zouden behalen zonder enige milieusteun.

5.1.1.2. Steunintensiteiten en opslagen

De steunintensiteiten die voor de verschillende maatregelen zijn toegestaan, kunt u vinden in bijlage 1 bij de richtsnoeren.

(9)Wat is de basissteunintensiteit die voor de aangemelde maatregel geldt (zonder opslagen, zie verder punt 10)?

(10)Opslagen:

a)Wordt een opslag overwogen omdat de investering in een steungebied is gevestigd (145)? Ja.

 Neen.

Zo ja, hoe hoog is die opslag dan (uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten)? …

b)Indien de steun of opslag wordt toegekend voor steungebieden bedoeld in artikel 107, lid 3, onder a), VWEU, kunt u dan bevestigen dat alleen de in dit soort steungebieden, zoals gedefinieerd in punt 19(46) van de richtsnoeren, gevestigde begunstigden in aanmerking komen voor dit soort steun of opslag?

Ja.

c)Indien de steun of opslag wordt toegekend voor steungebieden bedoeld in artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, kunt u dan bevestigen dat alleen de in dit soort steungebieden, zoals gedefinieerd in punt 19(46) van de richtsnoeren, gevestigde begunstigden in aanmerking komen voor dit soort steun of opslag?

Ja.

d)Wordt er in het kader van de aangemelde maatregel een kmo-opslag (146) toegekend? Ja.

 Neen.

Zo ja, hoe hoog is die opslag dan (uitgedrukt als percentage van de in aanmerking komende kosten)? …

e)Wanneer de steun/opslag voor kleine ondernemingen wordt toegekend, kunt u dan bevestigen dat de begunstigden vallen onder de definitie van kleine ondernemingen van punt 19(17) van de richtsnoeren?

Ja.

f)Wanneer de steun/opslag voor middelgrote ondernemingen wordt toegekend, kunt u dan bevestigen dat de begunstigden vallen onder de definitie van middelgrote ondernemingen van punt 19(17) van de richtsnoeren?

Ja.

g)Wordt er in het kader van de aangemelde maatregel een opslag voor eco-innovatie (147) toegekend? Ja.

 Neen.

h)Zo ja, hoe hoog is die opslag dan? Leg ook uit hoe de specifieke voorwaarden worden vervuld die in punt 78, onder c), punten i) t/m iii), van de richtsnoeren zijn beschreven:

i)Wordt de steun toegekend via een daadwerkelijk concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure (148)? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef hier dan nadere bijzonderheden over deze concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure en onderbouw hoe punt 19(43) van de richtsnoeren in acht wordt genomen. Voeg een exemplaar bij van de (ontwerp)aankondiging van de procedure:

(11)Wat is de totale steunintensiteit van het in het kader van de aangemelde regeling gesteunde project (rekening houdende met de basissteunintensiteit en de opslagen), uitgedrukt in percentage?

5.1.1.3. Cumulering (zie deel 3.2.5.2 van de richtsnoeren)

(12)Wordt de in het kader van de aangemelde maatregel verleende steun met andere steun gecombineerd? Ja.

 Neen.

(13)Hebt u op punt 12 „ja” geantwoord, beschrijf dan de cumuleringsregels die voor de aangemelde steunmaatregel gelden (zie de punten 81 en 82 van de richtsnoeren):

(14)Zal de procedure om de naleving van de cumuleringsregels te verzekeren, worden gecontroleerd in het kader van de aangemelde steunmaatregel?

5.1.2. Regelingen voor exploitatiesteun

5.1.2.1. Exploitatiesteun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen

1.Welk(e) soort(en) hernieuwbare energiebronnen worden met de aangemelde maatregel gesteund? Geef hier nadere bijzonderheden.

Investeringssteun of exploitatiesteun voor de productie van biobrandstoffen is alleen mogelijk voor duurzame biobrandstoffen. Voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen kan geen investeringssteun worden toegekend en exploitatiesteun voor dit soort brandstoffen kan alleen worden toegekend tot 2020, tenzij de installatie voordien is afgeschreven. Kunt u bevestigen dat die voorwaarden in acht worden genomen (zie punt 113 van de richtsnoeren)?

2.Indien waterkracht wordt gesteund, kunt u dan bevestigen dat Richtlijn 2000/60/EG zal worden nageleefd? (149) Ja.

 Neen.

3.Indien er steun gaat naar afval, kunt u dan bevestigen dat de afvalhiërarchie niet wordt omzeild? Ja.

 Neen.

4.Wordt steun toegekend voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen, en zo ja, onder welke voorwaarden wordt dit soort steun dan toegekend (zie punt 113 van de richtsnoeren)?

5.Indien de maatregel dient om biobrandstoffen te bevorderen, kunt u dan bevestigen dat elk van de volgende voorwaarden voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen is vervuld?

a)De exploitatiesteun voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen wordt slechts tot 2020 toegekend. Ja.

 Neen.

b)De exploitatiesteun voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen wordt uitsluitend toegekend voor installaties die vóór 31 december 2013 in bedrijf zijn gekomen. Ja.

 Neen.

en

c)De exploitatiesteun voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen gaat alleen naar installaties die nog niet volledig zijn afgeschreven. Ja.

 Neen.

6.Geldt er een leverings- of bijmengverplichting voor biobrandstoffen of wordt die verplichting die overwogen? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit en verschaf bewijsstukken dat voor de gesteunde biobrandstoffen een leverings- of bijmengverplichting geldt. Leg uit of de gesteunde biobrandstoffen duurder zijn dan biobrandstoffen die alleen met een leverings- of bijmengverplichting (en zónder steun) op de markt zouden kunnen komen (zie, voor meer houvast, punt 114 van de richtsnoeren):

7.Bestaat er een samenwerkingsakkoord? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit en verschaf nadere bijzonderheden over dit samenwerkingsakkoord (zie punt 122 van de richtsnoeren):

5.1.2.1.1. Exploitatiesteun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (totdat de installatie is afgeschreven)

8.Kunt u bevestigen dat de steun slechts wordt toegekend totdat de installatie volledig is afgeschreven volgens algemeen erkende boekhoudkundige regels? Licht een en ander verder toe: Ja.

 Neen.

9.Kunt u bevestigen dat vroeger ontvangen investeringssteun in mindering wordt gebracht op de exploitatiesteun? Licht een en ander verder toe: Ja.

 Neen.

Om de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in de markt te stimuleren, is het van belang dat begunstigden hun elektriciteit rechtstreeks op de markt afzetten en onderworpen zijn aan marktverplichtingen (zie de punten 124 en 125 van de richtsnoeren).

10.Kunt u bevestigen dat steun wordt toegekend als opslag bovenop de marktprijs waartegen de producenten hun elektriciteit rechtstreeks op de markt afzetten (zie punt 124, onder a), van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan in detail uit hoe die voorwaarde in de praktijk ten uitvoer wordt gelegd:

11.Kunt u bevestigen dat begunstigden aan standaardbalanceringstaken onderworpen zijn? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan in detail uit welke balanceringstaken gelden voor producenten van hernieuwbare energie en welke gelden voor andere producenten (zie punt 124, onder b), van de richtsnoeren):

Zo niet, vindt u dat er in uw land geen liquide intradaymarkt bestaat? Ja.

 Neen.

Zo niet, leg dan in detail uit en onderbouw waarom er geen balanceringstaken gelden voor producenten van hernieuwbare energie:

12.Kunt u bevestigen dat maatregelen van toepassing zijn om te garanderen dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve prijzen (zie punt 124, onder c), van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan in detail uit hoe dit in de praktijk wordt verzekerd:

13.Wordt in de regeling steun verleend voor installaties, met uitzondering van windenergie, met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 500 kW? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit of een en ander geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Leg in detail uit of de voorwaarden van punt 124 van de richtsnoeren gelden voor dit soort installaties:

14.Wordt in de regeling steun verleend voor demonstratieprojecten als gedefinieerd in de richtsnoeren (zie punt 127 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan in detail uit en verschaf bewijs dat dit soort projecten voldoet aan alle voorwaarden beschreven in de definitie van de richtsnoeren (punt 19(45) van de richtsnoeren):

Zo ja, leg dan uit of een en ander geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Leg in detail uit of de voorwaarden van punt 124 van de richtsnoeren gelden voor demonstratieprojecten:

15.Wordt in de regeling steun verleend voor windenergie-installaties met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 3 MW of die minder dan 3 productie-eenheden tellen (zie punt 125 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan nader aan welke installaties onder die bepaling vallen:

Zo ja, leg dan uit of dit geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Leg in detail uit of de voorwaarden van punt 124 van de richtsnoeren gelden voor dit soort installaties:

Tijdens een overgangsfase die 2015 en 2016 bestrijkt, dient steun voor ten minste 5 % van het geplande nieuwe elektrische vermogen uit hernieuwbare energiebronnen te worden toegekend via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure op basis van duidelijke, transparante en niet-discriminerende criteria (zie de punten 124 en 125 van de richtsnoeren).

16.Kunt u bevestigen dat steun voor ten minste 5 % van het geplande nieuwe elektrische vermogen uit hernieuwbare energiebronnen dient te worden toegekend via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure? Ja.

 Neen.

17.Leg in detail uit hoe die voorwaarde in de praktijk ten uitvoer wordt gelegd, met onder meer de berekening van het minimum van 5 % voor zowel 2015 als 2016:

18.Met ingang van 1 januari 2017 moet exploitatiesteun in beginsel worden toegekend volgens een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure op grond van duidelijke, transparante en niet-discriminerende criteria, tenzij uitzonderingen gelden (zie punt 126 van de richtsnoeren). Kunt u bevestigen dat de steun wordt toegekend volgens een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure? Ja.

 Neen.

Zo ja, beschrijf die inschrijvingsprocedure dan nader:

Zo niet, leg dan uit of een van de volgende redenen van toepassing is:

a) er is slechts een zeer beperkt aantal subsidiabele projecten;

b) een inschrijvingsprocedure zou resulteren in hogere steunniveaus;

c) een inschrijvingsprocedure zou resulteren in een lager aantal uitgevoerde projecten.

19.Leg uit, onderbouw en ga in op de redenen waarom geen concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure wordt toegepast. Verschaf kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal dat een van de aangevoerde redenen zich daadwerkelijk zou voordoen:

Zo niet, vul dan punt 5.1.2.1.2: „Exploitatiesteun voor hernieuwbare energie niet zijnde elektriciteit (totdat de installatie is afgeschreven)” in.

20.Kunt u bevestigen dat de inschrijvingsprocedure openstaat voor alle producenten die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen? Ja.

 Neen.

Zo ja, licht het open karakter van die inschrijvingsprocedure dan toe:

Zo niet, leg dan uit of een van de volgende redenen van toepassing is:

a) potentieel op lange termijn van nieuwe innoverende technologie;

b) de behoefte om diversificatie tot stand te brengen;

c) netwerkrestricties en netstabiliteit;

d) systeem(integratie)kosten;

e) biomassa: noodzaak om verstoringen op de grondstoffenmarkten te voorkomen.

21.Specifieer, onderbouw en leg uit waarom wordt afgeweken van het vereiste van de concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure die open staat voor alle producenten. Verschaf kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal dat een van de in punt 20 opgesomde redenen zich daadwerkelijk zou voordoen:

22.Specifieer, onderbouw en leg uitwaarom de redenen voor het toepassen van een afwijking niet kunnen worden ondervangen via het bestek voor de inschrijving (zie punt 124 van de richtsnoeren):

23.Wordt in de regeling steun verleend voor installaties, met uitzondering van windenergie, met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 1 MW? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit of een en ander geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Ga nader in op de vraag of dergelijke installaties steun kunnen krijgen via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure:

24.Wordt in de regeling steun verleend voor demonstratieprojecten als gedefinieerd in de richtsnoeren? Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan uit of een en ander geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Ga nader in op de vraag of dit soort installaties steun kan krijgen via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure:

25.Wordt in de regeling steun verleend voor windenergie-installaties met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van minder dan 6 MW of die minder dan 6 productie-eenheden tellen? Ja.

 Neen.

Zo ja, geef dan nader aan welke installaties onder die bepaling vallen:

Zo ja, leg dan uit of een en ander geldt voor alle begunstigden of alleen voor een subgroep van begunstigden. Ga nader in op de vraag of dit soort installaties steun kan krijgen via een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure:

5.1.2.1.2. Exploitatiesteun voor hernieuwbare energie niet zijnde elektriciteit (totdat de installatie is afgeschreven)

26.Verschaf de volgende informatie waaruit blijkt dat de toegekende exploitatiesteun niet meer bedraagt dan het verschil tussen enerzijds de levelized costs van de productie van energie (LCOE's) met de betrokken technologie en anderzijds de marktprijs van de betrokken energievorm:

—een gedetailleerde analyse van de kosten voor de productie van energie met de betrokken technologie, in de vorm van LCOE's per eenheid van elk van de hernieuwbare energiebronnen (151):

—een nadere analyse van de marktprijs van de betrokken energievorm:

27.Verschaf bewijsstukken dat de steun slechts zal worden toegekend totdat de installatie volledig is afgeschreven volgens algemeen erkende boekhoudkundige regels. Geef een uitvoerige analyse van de afschrijving van elk soort investering met het oog op milieubescherming (zie punt 131, onder d), van de richtsnoeren):

28.Hoe zal bij steunregelingen de naleving van de voorwaarde uit punt 131, onder d), van de richtsnoeren worden gewaarborgd?

29.Wanneer het bedrag aan exploitatiesteun wordt bepaald, hoe gaat u dan te werk om alle investeringssteun die de betrokken onderneming voor een nieuwe installatie verleend krijgt op de productiekosten in mindering te brengen?

30.Is in de steun ook een normaal rendement op kapitaal begrepen? Ja.

 Neen.

Zo ja, verschaf dan nadere bijzonderheden en de gegevens of berekeningen waaruit het normale rendement blijkt. Onderbouw ook de juistheid van het gekozen percentage:

31.Worden de productiekosten regelmatig, en ten minste eenmaal per jaar, geactualiseerd? Ja.

 Neen.

Geef hier nadere bijzonderheden en licht toe:

5.1.2.1.3. Exploitatiesteun voor bestaande biomassacentrales nadat die zijn afgeschreven

Exploitatiesteun voor biomassa nadat de installatie is afgeschreven, kan met de interne markt verenigbaar zijn indien een lidstaat aantoont dat de exploitatiekosten voor de begunstigde na afschrijving van de installatie nog steeds hoger zijn dan de marktprijs van de betrokken energie (punt 133 van de richtsnoeren).

32.Bevestig en licht toe dat de steun alleen wordt toegekend op basis van energie uit hernieuwbare energiebronnen:

33.Verschaf de volgende gegevens:

—een nadere analyse van de exploitatiekosten voor de productie van energie uit biomassa na afschrijving van de installatie:

—een nadere analyse van de marktprijs van de betrokken energievorm:

—een nadere analyse van de opzet van de maatregel, waaruit blijkt dat die het verschil moet compenseren tussen de exploitatiekosten na afschrijving van de installatie en de marktprijs van de betrokken energievorm:

34.Is er een monitoringmechanisme voorhanden om te verifiëren of de gedragen exploitatiekosten nog steeds hoger zijn dan de marktprijs van de betrokken energievorm? Ja.

 Neen.

Wordt dit soort monitoringmechanisme ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd? Ja.

 Neen.

Beschrijf het monitoringmechanisme in detail:

Exploitatiesteun voor biomassa nadat de installatie is afgeschreven, kan met de interne markt verenigbaar zijn indien een lidstaat aantoont dat, ongeacht de marktprijs van de betrokken energie, het gebruik van fossiele brandstof als brandstof economisch voordeliger is dan het gebruik van biomassa (punt 134 van de richtsnoeren).

35.Bevestig en licht toe dat de steun alleen wordt toegekend op basis van energie uit hernieuwbare energiebronnen:

36.Verschaf de volgende gegevens:

—een nadere analyse van de exploitatiekosten voor de productie van energie uit biomassa na afschrijving van de installatie:

—een nadere analyse van de exploitatiekosten voor de productie van energie uit de betrokken fossiele brandstof na afschrijving van de installatie:

—een nadere analyse van de opzet van de maatregel waaruit blijkt dat die slechts het verschil beoogt te compenseren tussen de exploitatiekosten, na afschrijving van de installatie, bij gebruik van biomassa en gebruik van de betrokken fossiele brandstof:

37.Lever het bewijs dat, zonder de steun, binnen dezelfde installatie zou worden overgeschakeld van het gebruik van biomassa op het gebruik van fossiele brandstoffen:

38.Is er een monitoringmechanisme voorhanden om na te gaan of de exploitatiekosten bij gebruik van biomassa, nog steeds hoger zijn dan de exploitatiekosten bij gebruik van de betrokken fossiele brandstof? Ja.

 Neen.

39.Wordt dit soort monitoringmechanisme ten minste eenmaal per jaar geactualiseerd? Ja.

 Neen.

Beschrijf het monitoringmechanisme in detail:

5.1.2.1.4. Exploitatiesteun in de vorm van certificaten

40.Geef een uitvoerige beschrijving van het systeem van groene certificaten of het systeem van inschrijvingen (met o.m. informatie over de omvang van de beoordelingsvrijheid, de rol van de beheerder, het mechanisme voor de vaststelling van prijzen, het financieringsmechanisme, het boetemechanisme en het mechanisme voor herverdeling):

41.Wat is de looptijd van de aangemelde maatregel (152)?

42.Verstrek gegevens of berekeningen waaruit blijkt dat de steun van essentieel belang is voor de levensvatbaarheid van de hernieuwbare energiebronnen:

43.Verstrek gegevens of informatie waaruit blijkt dat de steun, over het geheel genomen, niet uitmondt in overcompensatie voor duurzame energie:

44.Verstrek gegevens of berekeningen waaruit blijkt dat de steun niet tot gevolg heeft dat producenten van hernieuwbare energie minder geprikkeld worden om concurrerender te worden:

45.Verschaf de informatie die verlangd wordt in punt 5.1.2.1.1 „Exploitatiesteun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (totdat de installatie is afgeschreven)”:

46.Indien de voorwaarden van de punten 124 en 125 van de richtsnoeren om technische redenen niet kunnen worden toegepast, verschaf dan informatie of berekeningen om een en ander te onderbouwen:

5.1.2.2. Exploitatiesteun voor hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallaties (wkk-installaties)

47.Verschaf de in rubriek 5.1.2.1 verlangde informatie voor de toepasselijke subrubriek:

—voor steun aan elektriciteit uit wkk-installaties totdat de installatie is afgeschreven: rubriek 5.1.2.1.1;

—voor steun aan warmte uit wkk-installaties totdat de installatie is afgeschreven: rubriek 5.1.2.1.2;

—voor steun aan warmte of elektriciteit uit wkk-installaties nadat de installatie is afgeschreven: rubriek 5.1.2.1.3;

—voor steun in de vorm van certificaten: rubriek 5.1.2.1.4.

48.Bevestig hier dat de exploitatiesteun voor hoogrenderende wkk uitsluitend wordt toegekend:

aan ondernemingen die elektriciteit en warmte aan het publiek leveren, wanneer de productiekosten van die elektriciteit of warmte hoger zijn dan het markttarief ervan (153);

ten behoeve van de industriële toepassing van warmtekrachtkoppeling, wanneer kan worden aangetoond dat de kostprijs van een met die technologie geproduceerde eenheid energie hoger is dan de marktprijs van een eenheid conventionele energie (154).

Verschaf details en bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de desbetreffende voorwaarde(n) is voldaan:

5.1.2.3. Exploitatiesteun ten behoeve van energie-efficiëntiemaatregelen

49.Verstrek gegevens of berekeningen waaruit blijkt dat de steun is beperkt tot het compenseren van de netto extra productiekosten van de investering, rekening houdende met de baten die de energie-efficiëntie met zich meebrengt (155):

50.Wat is de looptijd van maatregel voor exploitatiesteun lopen (156)?

5.1.2.4. Exploitatiesteun ten behoeve van energie-infrastructuur en CO2-afvang en -opslag (CCS)

51.Verstrek gegevens en berekeningen waaruit blijkt dat de steun beperkt is tot het compenseren van de netto extra productiekosten van de investering, rekening houdende met de kosten en de baten die het project met zich meebrengt:

Verschaf een gedetailleerd overzicht van de kasstromen gedurende de looptijd van het project:

Geef toelichting bij de gehanteerde disconteringsvoeten en rendementspercentages:

Geef hier nadere bijzonderheden over het nulscenario of leg uit waarom een nulscenario ontbreekt:

52.Bevestig in het geval van CO2-afvang en -opslag (CCS) dat de steun niet ten goede komt aan de CO2-uitstotende installatie. Geef ook nadere bijzonderheden:

53.In het geval van energie-infrastructuur worden de in aanmerking komende kosten dus gevormd door de financieringskloof. Toon aan dat de steun niet méér bedraagt dan de financieringskloof. Verschaf daartoe een gedetailleerde berekening en verantwoording voor de gebruikte gegevens (bijv. rendementspercentage) (zie punt 211 van de richtsnoeren):

54.Wat is de looptijd van de maatregel voor exploitatiesteun?

5.1.2.5. Exploitatiesteun ten behoeve van leveringszekerheid

55.Beschrijf de mechanismen die zijn ingebouwd om te beletten dat windfall profits ontstaan:

56.Beschrijf het mechanisme waarmee wordt verzekerd dat de prijs naar nul tendeert wanneer de omvang van het aangeboden vermogen naar verwachting afdoende is om te voldoen aan de omvang van de vraag naar vermogen (zie punt 231 van de richtsnoeren):

57.Is de regeling gebaseerd op een concurrentiegerichte inschrijvingsprocedure? Geef hier nadere bijzonderheden (zie punt 229 van de richtsnoeren):

58.Beschrijf het verwachte rendementspercentage dat de begunstigden van de regeling zullen behalen:

5.1.2.6. Exploitatiesteun in de vorm van regelingen met verhandelbare vergunningen (zie punt 235 van de richtsnoeren)

59.Bevestig dat de regeling voldoet aan elk van de volgende criteria:

a) de keuze van de begunstigden is gebaseerd op objectieve en transparante criteria en de steun wordt in beginsel voor alle concurrenten in dezelfde sector of op dezelfde relevante markt op dezelfde wijze toegekend indien zij zich in een vergelijkbare feitelijke situatie bevinden;

b) de volledige veiling leidt tot een aanzienlijke toename van de productiekosten voor elke sector of categorie individuele begunstigden;

c) de kostenstijging door de regeling van verhandelbare vergunningen kan niet aan klanten worden doorberekend zonder dat dit leidt tot aanzienlijke omzetdalingen;

d) de best presterende techniek in de EER werd gebruikt als benchmark voor de hoogte van de toegekende rechten.

Verschaf nadere informatie waaruit blijkt hoe de criteria uit dit punt worden toegepast:

5.2. Individueel aan te melden steun — bijkomende informatie

60.Geef voor individuele steunmaatregelen een uitvoerige berekening van de in aanmerking komende kosten van het aangemelde investeringsproject, afgezet tegen het nulscenario. Verschaf ook de relevante bewijsstukken:

61.Beschrijf in detail elk van de individueel aan te melden maatregelen. Hierbij mag het niet gaan om algemene (bijv. sectorspecifieke) informatie, maar moet het gaan om specifieke informatie over de individuele begunstigde:

6. Vermijden van negatieve effecten

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.6 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

6.1. Staatssteunregelingen

1.Hoe zullen de door de aangemelde steunregeling veroorzaakte verstoringen van de mededinging en het handelsverkeer tot het minimum beperkt blijven (zie deel 3.2.6 van de richtsnoeren)?

2.Belet de maatregel dat doelmatigere en innovatievere producenten efficiënte milieuresultaten boeken? Ja.

 Neen.

Zo niet, leg dan uit waarom.

3.Zal de steun verstorende effecten hebben doordat daarmee marktmacht van de begunstigde van de steun wordt versterkt of bestendigd?

4.Is de steun zodanig vormgegeven dat geschikte partijen toegang tot de maatregel krijgen? Welke maatregelen zijn genomen om die toegang te garanderen?

5.Hoe wordt met de maatregel punt 233 van de richtsnoeren in acht genomen?

6.Hoe maakt de maatregel het mogelijk dat alle vermogen dat daadwerkelijk kan bijdragen tot het aanpakken van het probleem inzake leveringszekerheid voor de maatregel kan worden ingezet (zie punt 232 van de richtsnoeren)?

6.2. Individueel aan te melden steun — bijkomende informatie

7.Indien de steun wordt verleend aan individuele ondernemingen, lever dan duidelijke bewijzen over de negatieve effecten op het niveau van de onderneming (zie deel 3.2.4.2 van de richtsnoeren):

7. Transparantie

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best deel 3.2.7 en (voor specifieke punten) de delen 3.2 t/m 3.6 en 3.8 t/m 3.10 van de richtsnoeren bij de hand.

1.Geef hier de referenties naar de betrokken bepalingen in de rechtsgrondslag waar wordt bepaald dat de steunverlenende autoriteit op een centrale website of op een aparte website die informatie ophaalt bij meerdere websites (bijv. websites van regio's), ten minste de volgende gegevens over de aangemelde staatssteunregelingen zal publiceren: de volledige tekst van de goedgekeurde steunregeling of het besluit tot individuele steunverlening en de uitvoeringsbepalingen daarvoor, of een link daarnaar; de identiteit van de steunverlenende autoriteit(en); de identiteit van de individuele begunstigde(n); de vorm en het bedrag van de steun voor elke begunstigde; de datum waarop de steun is toegekend; het soort onderneming (kmo of grote onderneming); de regio waar de begunstigde onderneming is gevestigd en de voornaamste economische sector waarin de begunstigde actief is (zie deel 3.2.7 van de richtsnoeren):

2.Geef de link naar de aparte website:

Deel C:Verenigbaarheidsbeoordeling voor steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen en in de vorm van kortingen op financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Bij het beantwoorden van de vragen in dit deel hebt u best vooral deel 3.2.7 van de richtsnoeren bij de hand.

Vul deel C1 in voor maatregelen in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen. Deel C2 (eventueel in combinatie met deel C3) vult u in voor maatregelen in de vorm van kortingen op financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Vul in deel B ook punt 7 over transparantie in.

Deel C1:Steun in de vorm van kortingen op of vrijstellingen van milieubelastingen (157)

1.Hoe draagt de belastingverlaging of -vrijstelling indirect bij tot de verbetering van het niveau van milieubescherming? Onderbouw ook waarom de belastingverlagingen en belastingvrijstellingen niet ten koste gaan van de nagestreefde algemene doelstelling:

2.Bevestig voor verlagingen of vrijstellingen van op Unieniveau geharmoniseerde belastingen elk van de volgende punten:

a) De steun wordt voor maximaal 10 jaar toegekend.

en

b) De keuze van de begunstigden is gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria.

en

c) De steun wordt in beginsel voor alle concurrenten in dezelfde sector op dezelfde wijze toegekend indien deze zich in een vergelijkbare feitelijke situatie bevinden.

en

d) De begunstigden betalen ten minste het bij de door de toepasselijke richtlijn vastgestelde Uniemiminumbelastingniveau (158).

Verstrek voor elke categorie begunstigden bewijsstukken met betrekking tot het verschuldigde minimumbelastingniveau (het werkelijk betaalde tarief, bij voorkeur in EUR en in dezelfde eenheden als in de toepasselijke Uniewetgeving):

e) De verlagingen of vrijstellingen zijn verenigbaar met de desbetreffende toepasselijke Uniewetgeving en voldoen aan de daarin vastgestelde beperkingen en voorwaarden.

Verwijs naar de desbetreffende bepaling(en) en verschaf het nodige bewijsmateriaal:

3.Indien u voor de voorwaarden uit punt 2 bevestigend hebt geantwoord en een en ander goed hebt onderbouwd, hoeft u dit deel niet verder in te vullen. Zijn al die voorwaarden niet voor de volledige maatregel vervuld, dan moet u dit deel wél verder invullen.

4.Bevestig voor verlagingen of vrijstellingen van milieubelastingen die niet zijn geharmoniseerd of voor belastingen die wel zijn geharmoniseerd maar waarvoor begunstigden minder betalen dan het Unieminimumbelastingtarief, dat de steun voor maximaal 10 jaar wordt toegekend. Ja.

 Neen.

Geef voorts:

—een uitvoerige beschrijving van de sector(en) waarvoor de vrijstelling geldt:

—een lijst van de 20 grootste begunstigden die onder de vrijstellingen/verlagingen vallen, alsmede een uitvoerige beschrijving van hun situatie, waaronder met name hun omzet en marktaandeel en de omvang van de belastinggrondslag:

5.Bevestig elk van de volgende punten:

a) De keuze van de begunstigden is gebaseerd op objectieve en transparante criteria en de steun wordt in beginsel voor alle concurrenten in dezelfde sector of op dezelfde relevante markt op dezelfde wijze toegekend wanneer zij zich in een vergelijkbare feitelijke situatie bevinden.

en

b) De milieubelasting zonder verlaging zou leiden tot een aanzienlijke toename van de productiekosten voor elke sector of categorie individuele begunstigden.

en

c) Zonder de steun zou de aanzienlijke toename van de productiekosten, indien die worden afgewenteld op de klanten, leiden tot aanzienlijk omzetverlies (159).

6.Verschaf kwalitatief en kwantitatief bewijsmateriaal met betrekking tot de voorwaarden uit punt 2:

7.Leg uit in welke vorm de belastingkorting of -vrijstelling wordt verleend (punt 174 van de richtsnoeren):

8.Welke van de onderstaande voorwaarden wordt vervuld?

a)De begunstigden van de steun betalen ten minste 20 % van de nationale belasting. Ja.

 Neen.

Zo niet, toon dan aan hoe een lager tarief te verantwoorden valt door een beperkte verstoring van de mededinging:

b)De kortingen of vrijstellingen worden afhankelijk gesteld van het sluiten van overeenkomsten tussen de lidstaat en de ontvangende ondernemingen of verenigingen van ondernemingen: Ja.

 Neen.

Zo ja, leg dan in detail uit en verschaf bewijs dat ondernemingen of verenigingen van ondernemingen zich ertoe verbinden de milieubeschermingsdoelstellingen te verwezenlijken die hetzelfde effect hebben als i) wanneer zij ten minste 20 % van de nationale belasting betalen of ii) het Unieminimumbelastingniveau zou zijn toegepast:

Bevestig voorts de volgende punten:

a) de inhoud van de overeenkomsten is door de lidstaat onderhandeld en in die overeenkomsten zijn de doelstellingen bepaald en is een tijdschema vastgelegd voor het bereiken van die doelstellingen;

b) de lidstaat garandeert een onafhankelijke en tijdige monitoring van de verbintenissen die in de overeenkomsten zijn aangegaan, en

c) die overeenkomsten worden periodiek herzien in het licht van technologische en andere ontwikkelingen en bevatten effectieve strafbepalingen die van toepassing zullen zijn wanneer de verbintenissen niet worden nagekomen.

Geef per sector de doelstellingen en het tijdschema. Beschrijf ook de monitoring- en herzieningsmechanismen (bijv. door wie dit gebeurt en met welke tussenpozen), en het sanctiemechanisme:

9.Wordt een CO2-heffing geheven over energieproducten die voor de productie van elektriciteit worden gebruikt en wordt compensatie voor de gebruikte elektriciteit overwogen (punt 179 van de richtsnoeren)? Verschaf dan de volgende informatie:

a)De rechtstreekse koppeling aan het ETS-emissierechtentarief:

b)Hoe evolueren de maximale steunintensiteiten in de tijd en hoe sluiten zij aan bij de intensiteiten van de richtsnoeren staatssteun bij emissiehandel (160)?

c)Een lijst van de begunstigden. Geeft u ook aan of zij in aanmerking komen op grond van de richtsnoeren staatssteun bij emissiehandel:

d)Nadere bijzonderheden over de wijze waarop het vaste bedrag wordt uitgekeerd:

Deel C2:Steun in de vorm van kortingen op financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen

1.Welke bijkomende kosten (161) vloeien voort uit de financiering van hernieuwbare energie? Hoe komen die tot uiting in de elektriciteitstarieven die worden bepaald? Geef hier nadere bijzonderheden:

2.Bevestig hier dat de maatregel alleen geldt voor kortingen op de kosten van financiële steun voor hernieuwbare energie en dat geen andere kosten worden meegenomen. Geef hier nadere bijzonderheden. De bijkomende kosten mogen niet meer bedragen dan de financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen:

3.Geef een overzicht van de begunstigden van de maatregel. Geef ook aan in hoeverre de begunstigden actief zijn in de sectoren vermeld in bijlage 3 bij de richtsnoeren:

4.Indien de begunstigden van de maatregel niet actief zijn in sectoren die vermeld worden in bijlage 3 bij de richtsnoeren, in hoeverre zijn zij dan actief in sectoren vermeld in bijlage 5 bij de richtsnoeren?

5.Toon voor de begunstigden uit deze rubriek aan wat het niveau van de elektriciteitsintensiteit is van de betrokken ondernemingen (punt 186 van de richtsnoeren). Maak daarvoor gebruik van benchmarks voor standaard elektriciteitsverbruik (voor zover beschikbaar):

6.Wanneer de begunstigden van de maatregel niet actief zijn in sectoren vermeld in bijlage 3 of bijlage 5 bij de richtsnoeren:

—Toon aan wat het niveau van de elektriciteitsintensiteit van die ondernemingen is. Maak daarvoor gebruik van benchmarks voor standaard elektriciteitsverbruik (voor zover beschikbaar):

—Toon aan wat voor de ondernemingen het niveau van de handelsintensiteit op Unieniveau is:

7.Bevestig aan de hand van de nodige bewijsstukken dat de keuze van de begunstigden is gebaseerd op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria en dat de steun in beginsel voor alle concurrenten in dezelfde sector of op dezelfde relevante markt op dezelfde wijze wordt toegekend wanneer zij zich in een vergelijkbare feitelijke situatie bevinden:

8.Bevestig dat de begunstigden van de steun ten minste 15 % betalen van de bijkomende kosten:

9.Bevestig hier dat de maximumbijdragen voor elektriciteitsintensieve ondernemingen gemaximeerd zijn op:

4 % bruto toegevoegde waarde

0,5 % bruto toegevoegde waarde (voor ondernemingen met een elektriciteitsintensiteit van ten minste 20 %).

Is dat het geval?

a)Toon dan aan hoe de maxima en de bruto toegevoegde waarde worden berekend (zie bijlage 4 bij de richtsnoeren):

b)Leg uit of de berekening op bepaalde punten wordt aangepast zodat alle arbeidskosten worden meegenomen (punt 191 van de richtsnoeren):

c)Leg uit hoe dit maximum geldt voor alle in aanmerking komende ondernemingen:

Deel C3:Overgangsregels voor kortingen op financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen

Dit deel geldt alleen indien vóór 1 juli 2015 een aanpassingsplan bij de Commissie was ingediend.

1.Leg in detail uit of vóór 1 juli 2014 kortingen op of vrijstellingen van financiële steun voor energie uit hernieuwbare energiebronnen werden toegestaan:

Zo ja, zijn er dan na 1 juli 2014 nieuwe begunstigden in de regeling gestapt?

2.Geef een overzicht van de begunstigden die vóór 1 juli 2014 de maatregel genoten:

3.Splits die begunstigden uit in twee groepen: een groep die op grond van de richtsnoeren voor steun in aanmerking komt (groep 1) en een tweede groep die op grond van de richtsnoeren niet voor steun in aanmerking komt (groep 2):

4.Verschaf een aanpassingsplan waarmee de steunniveaus geleidelijk in lijn worden gebracht met de toepassing van de subsidiabiliteits- en evenredigheidscriteria uit deel C2.

a)Laat zien hoe het plan ervoor zorgt dat tegen 2019 groep 1, vermeld inpunt 3, een eigen bijdrage levert van ten minste 15 %:

b)Laat zien hoe het plan ervoor zorgt dat tegen 2019 groep 2, vermeld in punt 3, een eigen bijdrage levert van ten minste 20 %:

DEEL III.7

Formulier aanvullende informatie voor risicofinancieringssteun

Wanneer u een steunregeling aanmeldt die valt onder de richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringen (hierna „de richtsnoeren” genoemd) (162), moet u dit formulier invullen naast het formulier „Deel I. Algemene informatie”.

De definities vindt u in punt 52 van de richtsnoeren.

1. Toepassingsgebied

1.1.

Waarom meldt u de regeling aan?

a) De regeling voldoet niet aan de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna „AGVV” genoemd) (163). Geef aan welke bepalingen in de rechtsgrondslag van de regeling verder gaan dan de AGVV en om welke bepalingen uit de AGVV het precies gaat:

b) De regeling voldoet niet aan de de-minimisverordening (164). Leg uit waarom:

c) De regeling voldoet op één of meer niveaus (dat van de investeerders, de financiële intermediair en zijn beheerder, de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd) niet aan het criterium van de marktdeelnemer in een markteconomie (zie deel 2.1 van de richtsnoeren; voor leningen, zie de mededeling betreffende het referentiepercentage (165) en, voor garanties, zie de garantiemededeling (166)). Leg uit waarom:

d) De regeling behelst geen steun en wordt ter wille van de rechtszekerheid aangemeld.

1.2.

Toepassingsgebied van de aangemelde regeling (bevestig door het vakje aan te kruisen)

a) De aangemelde regeling wordt via financiële intermediairs of alternatieve handelsplatforms ten uitvoer gelegd, behalve in het geval van fiscale prikkels met betrekking tot directe investeringen in in aanmerking komende ondernemingen (punt 20 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

b) De aangemelde regeling sluit grote ondernemingen uit, met uitzondering van kleine of innovatieve midcapondernemingen (punt 21 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

c) De aangemelde regeling sluit risicofinancieringssteun uit aan ondernemingen die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of een gereglementeerde markt (punt 22 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

d) Aan de risicofinancieringsregeling nemen particuliere investeerders deel (punt 23 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

e) In de risicofinancieringsregeling is bepaald dat, wat de asymmetrische risico-beloningsverdeling tussen de Staat en particuliere investeerders betreft, particuliere investeerders een substantieel risico lopen of dat de Staat wordt gecompenseerd voor zijn investering (punt 24 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

f) De risicofinancieringsregeling mag niet worden gebruikt ter ondersteuning van buy-outs (punt 25 van de richtsnoeren).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

g) In de risicofinancieringsregeling is bepaald dat geen risicofinancieringssteun zal worden toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de richtsnoeren. (Voor de toepassing van de richtsnoeren worden kmo's binnen zeven jaar na hun eerste commerciële verkoop die in aanmerking komen voor risicofinancieringsinvesteringen na een boekenonderzoek door de geselecteerde financiële intermediair, niet beschouwd als ondernemingen in moeilijkheden, tenzijtegen die ondernemingen een insolventieprocedure loopt of zij volgens het nationale recht voldoen aan de criteria om, op verzoek van hun schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen.).

Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

h) De risicofinancieringsregeling sluit steun uit aan ondernemingen die onrechtmatige staatssteun hebben ontvangen die nog niet volledig is terugbetaald (punt 26 van de richtsnoeren).

i) De risicofinancieringsregeling geldt niet voor steun voor activiteiten die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten, d.w.z. steun die rechtstreeks is gerelateerd aan de uitgevoerde hoeveelheden, de oprichting en de exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met activiteiten op het gebied van de uitvoer, alsmede steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen (punt 27 van de richtsnoeren).

j) De risicofinancieringsregeling stelt de steun niet afhankelijk van de verplichting om binnenlands geproduceerde goederen of binnenlandse diensten te gebruiken en maakt geen inbreuk op de vrijheid van vestiging door aan de steun voor de financiële intermediairs, hun beheerders of de uiteindelijke begunstigden de verplichting te verbinden een hoofdkantoor op het grondgebied van de betrokken lidstaat te hebben of het daar naartoe te verplaatsen.

2. Beschrijving van de regeling

2.1.

Voor de regeling uitgetrokken middelen

—Hoe groot is het totale bedrag aan risicofinancieringsinvesteringen (van zowel publieke als private partijen) per doelonderneming over de hele investeringscyclus voor elk van de ondernemingen die voor de regeling in aanmerking komen- (dus niet per jaar)? Verschaf nadere bijzonderheden:

—Hoe groot is het jaarbudget van de regeling?

—Hoe groot is het totale budget van de maatregel over de hele looptijd ervan? Verschaf nadere bijzonderheden:

—Wat is de omvang van de investeringsfondsen die in het kader van de regeling worden opgezet?

—Wordt de maatregel medegefinancierd uit Uniefondsen (Europees Sociaal Fonds, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, andere)? Verschaf nadere bijzonderheden:

2.2.

Looptijd van de regeling

a)Hoe lang zal de maatregel lopen? (Geef de datum van inwerkingtreding en de einddatum.)

b)Wat is de beoogde looptijd van de investeringsperiode?

c)Wat is de beoogde looptijd van de periode dat de investering wordt aangehouden?

2.3.

Doelondernemingen die de uiteindelijke begunstigden van de regeling zijn

Uit de ex-antebeoordeling (167) is gebleken dat de regeling moet worden gericht op de volgende ondernemingen als uiteindelijke begunstigden (punten 63 t/m 79 van de richtsnoeren) (geef nadere bijzonderheden):

a) kleine midcapondernemingen (d.w.z. ondernemingen i) met niet meer dan 499 werknemers en ii) waarvan de jaaromzet 100 miljoen EUR niet overschrijdt en waarvan het jaarlijkse balanstotaal 86 miljoen EUR niet overschrijdt). Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

b) innovatieve midcapondernemingen (d.w.z. midcapondernemingen met niet meer dan 1 500 werknemers, waarvan de O&O- en innovatiekosten (volgens de definitie van de AGVV) bedragen: a) ten minste 15 % van hun totale exploitatiekosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande aan de eerste investering in het kader van de risicofinancieringssteunmaatregel, of b) ten minste 10 % per jaar van de totale exploitatiekosten in de drie jaar voorafgaande aan de eerste investering in het kader van de risicofinancieringssteunmaatregel). Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

c) Ondernemingen die de initiële risicofinancieringsinvestering meer dan zeven jaar na hun eerste commerciële verkoop ontvangen. Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

d) Ondernemingen die een totale risicofinancieringsinvestering (door zowel publieke als private partijen) nodig hebben voor een bedrag dat het plafond van 15 miljoen EUR uit de AGVV overschrijdt. Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

e) Alternatieve handelsplatforms die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 23 AGVV. Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

f) Andere:

Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

2.4.

Financiële instrumenten: uit de ex-antebeoordeling blijkt een behoefte aan de volgende vormgevingsparameters die niet aan de AGVV voldoen (punten 80 t/m 86 van de richtsnoeren)

a) De inbreng van de particuliere investeerders ligt lager dan de in artikel 21, lid 10, AGVV vastgestelde percentages (punten 80 en 81 van de richtsnoeren).

Verschaf aan de hand van de ex-antebeoordeling een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording waarom de percentages lager moeten zijn dan in de AGVV bepaald:

b) Financiële instrumenten met vormgevingsparameters die de plafonds uit de AGVV overschrijden, d.w.z. waarbij de publieke investeerder meer risico op zich neemt dan volgens de AGVV is toegestaan (punten 82 en 83 van de richtsnoeren).

Verschaf aan de hand van de ex-antebeoordeling een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording waarom de vormgevingsparameters boven de plafonds uit de AGVV moeten uitkomen:

c) Financiële instrumenten niet zijnde garanties waarbij investeerders, financiële intermediairs en de beheerders daarvan worden geselecteerd door aan neerwaartse bescherming de voorkeur te geven boven asymmetrische winstdeling.

Verschaf aan de hand van de ex-antebeoordeling een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

d) Andere: …

Verschaf aan de hand van de ex-antebeoordeling een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

2.5.

Fiscale instrumenten: uit de ex-antebeoordeling blijkt een behoefte aan de volgende vormgevingsparameters die niet aan de AGVV voldoen

a) Fiscale prikkels voor zakelijke investeerders (met inbegrip van financiële intermediairs of beheerders daarvan die als mede-investeerders optreden).

Verschaf een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

b) Fiscale prikkels voor zakelijke investeerders om in kmo's te investeren via een alternatief handelsplatform.

Verschaf een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

c) Andere: …

Verschaf een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een passende verantwoording:

2.6.

Particuliere investeerders die in de maatregel deelnemen met eigen vermogen, leningen of garanties

a)Wat zijn de kenmerken van de particuliere investeerders die in de maatregel deelnemen (bijv. zakelijke investeerders, natuurlijke personen enz.)?

b)Verstrekken de particuliere investeerders eigen vermogen, leningen of garanties op het niveau van de financiële intermediair (bijv. dakfondsen) of op het niveau van de uiteindelijke begunstigden? Verschaf nadere bijzonderheden.

c)Zijn de financiële intermediairs die de regeling ten uitvoer leggen, ook mede-investeerders (en moeten zij dus als particuliere investeerders worden beschouwd)?

Ja. Zo ja, specificeer:

Neen.

2.7.

Financiële intermediairs die de regeling ten uitvoer leggen

(Zie de brede definitie in punt 52 van de richtsnoeren; dit omvat ook fondsen met of zonder rechtspersoonlijkheid.)

a)Verschaf nadere bijzonderheden over de aard van de financiële intermediairs die de regeling ten uitvoer leggen:

b)Is bij de tenuitvoerlegging van de maatregel een „met het beheer belaste entiteit” (in de zin van punt 52(v) van de richtsnoeren) betrokken?

Ja. Zo ja, welke? …

Neen.

c)Investeert die met het beheer belaste entiteit samen met de lidstaat uit haar eigen middelen?

Ja. Zo ja, geef hier dan de referentie naar de rechtsgrondslag op grond waarvan die met het beheer belaste entiteit die mede-investeringen mag doen:

Neen. Licht dan de methode toe voor het berekenen van de vergoeding die zij voor de tenuitvoerlegging van de maatregel ontvangt en die ervoor moet zorgen dat zij niet wordt overgecompenseerd:

d)Wordt de met het beheer belaste entiteit geselecteerd via een open, transparante, niet-discriminerende en objectieve selectieprocedure of wordt zij rechtstreeks aangesteld? Verschaf nadere bijzonderheden:

e)Beheert de met het beheer belaste entiteit het (de) fonds(en) waarlangs de financiering in het kader van de risicofinancieringsregeling wordt verschaft? Ja.

 Neen.

f)Wat zijn de kenmerken van de beheersonderneming die belast is met de tenuitvoerlegging van de maatregel op het niveau van de financiële intermediair?

g)Zijn meerdere niveaus van financiële intermediairs bij de regeling betrokken zijn (met inbegrip van dakfondsen)? Geef dan alle vereiste informatie voor elk van de niveaus van financiële intermediairs:

2.8.

Is bij de regeling nog een andere partij betrokken dan de steunverlenende overheidsinstantie, de doelondernemingen, de hier genoemde financiële intermediairs die de regeling ten uitvoer leggen, en de daarbij betrokken particuliere investeerders?

Ja. Zo ja, specificeer:

Neen.

2.9.

Nadere beschrijving van het (de) instrument(en)

Noot:Voor een goed begrip van de maatregel kunt u het best de structuur van de regeling en de verschillende instrumenten ervan visualiseren in een schema waarop u alle betrokken partijen aangeeft, de omvang van hun aandeel en (in voorkomend geval) een bijlage met een overzicht van de algemene vormgeving van de aangemelde regeling.

Schets de vormgevingsparameters die u hanteerde om bij potentiële financiële intermediairs te peilen of zij belangstelling zouden laten blijken om in de risicofinancieringsregeling deel te nemen. Dit kunt u doen door de gedetailleerde vragen in deze rubriek te beantwoorden.

2.9.1. Financiële instrumenten

Risicofinancieringssteun in de vorm van financiële instrumenten moet via financiële intermediairs ten uitvoer worden gelegd (punt 20 van de richtsnoeren). Daarom bevatten die maatregelen ten minste een overheidsmaatregel op het niveau van financiële intermediairs en risicofinancieringsinvesteringen van financiële intermediairs in uiteindelijk begunstigde ondernemingen.

2.9.1.1. Maatregelen op het niveau van financiële intermediairs

A) Overheidsmaatregelen op het niveau van financiële intermediairs

De Staat verschaft het volgende aan financiële intermediairs (kruis aan en vul in wat van toepassing is):

INJECTIE DOOR DE STAAT VAN (QUASI-)EIGEN VERMOGEN OP HET NIVEAU VAN DE FINANCIËLE INTERMEDIAIRS

1.Verschaf de volgende gegevens:

—de voorwaarden van de injectie van eigen vermogen (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort injectie van eigen vermogen):

—het soort financieel intermediair: …

—het soort financieringsstructuur van de financieel intermediair (bijv. investeringsfonds met een aandeel private en publieke deelneming, dakfondsen, meerlagige structuur met gespecialiseerde subfondsen, publiek fonds dat mede-investeert met particuliere investeerders voor individuele transacties) (geef nadere bijzonderheden):

2.Beschrijf in het geval van quasi-eigen vermogen in detail de aard van het overwogen instrument:

3.Bij particuliere deelneming (bijv. particuliere investeerders die, naast de Staat, eigen vermogen verschaffen aan de financiële intermediair):

—Wat is het aandeel van de deelneming van publieke investeerders en dat van particuliere investeerders?

—Welk soort voorkeursbehandeling wordt overwogen ten behoeve van deelnemende particuliere investeerders, zoals beschreven in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (geef nadere details)?

opwaartse prikkels:

neerwaartse bescherming:

—Indien de kenmerken van de ongelijke verliesdeling niet binnen de in de AGVV bepaalde grenzen vallen, geef dan, aan de hand van de ex-antebeoordeling, economisch bewijsmateriaal en argumenten (punt 110 van de richtsnoeren):

—In voorkomend geval: Is de first-loss-tranche die voor rekening van de publieke investeerder komt, gemaximeerd (punt 110 van de richtsnoeren)?

Ja. Hoe is dat maximum dan bepaald?

Neen. (Licht toe.)

4.Wat is de strategie van de publieke investeerder?

Hoe ondersteunt het gekozen instrument de door de publieke investeerder beoogde beleidsdoelstellingen?

5.Hoe is het instrument zodanig vormgegeven dat de belangen van de investeringsstrategie van de financiële intermediair en de beleidsdoelstellingen op elkaar zijn afgestemd?

6.Geef nadere toelichting bij de looptijd van het instrument of de exitstrategie die aan de eigen-vermogensinvestering ten grondslag ligt. Leg ook uit hoe de exit strategisch is gepland door de publieke investeerder:

7.Andere nuttige informatie:

GEFINANCIERDE SCHULDINSTRUMENTEN: LENINGINSTRUMENTEN (HIERNA „LENINGEN” GENOEMD) OP HET NIVEAU VAN FINANCIËLE INTERMEDIAIRS

1.Verschaf de volgende gegevens:

—soort lening (bijv. achtergesteld of niet, risicodeling voor de kredietportefeuille) (verschaf nadere bijzonderheden):

—voorwaarden van de lening in het kader van de maatregel (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort leningen):

—maximale omvang van de lening:

—maximale looptijd van de lening:

—zekerheden of andere voorwaarden:

—andere nuttige informatie:

2.Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag die verbieden dat de steun wordt gebruikt om bestaande leningen te herfinancieren (punt 115 van de richtsnoeren):

3.Indien er op dit niveau sprake is van particuliere deelneming (bijv. particuliere investeerders die, naast de Staat, leningen verstrekken aan de financiële intermediair):

—Wat is het aandeel van de deelneming van publieke investeerders/kredietgevers en dat van particuliere investeerders/kredietgevers?

—Met name in het geval van leningen met portefeuillerisicodeling (Portfolio risk-sharing loans — PRSL), wat is het percentage waarvoor de geselecteerde financiële intermediair mede-investeert? Dit percentage moet ten minste 30 % van de waarde van de onderliggende leningenportefeuille bedragen (punt 114 van de richtsnoeren): … %

—Beschrijf hoe de risico's en beloning tussen de publieke en particuliere investeerders of kredietgevers zijn verdeeld:

—Met name, indien de publieke investeerder het first-loss voor zijn rekening neemt, op welk percentage is dat dan gemaximeerd? Dit maximum bedraagt liefst niet meer dan 35 % (zie punt 113 van de richtsnoeren): Maximaal: … %

—Ingeval de publieke investeerder/kredietgever een first-loss-positie inneemt die hoger uitvalt dan het in de AGVV bepaalde maximum (25 %), moet de reden daarvoor ernstig marktfalen zijn dat bij de ex-antebeoordeling aan het licht is gekomen (punt 113 van de richtsnoeren). Onderbouw een en ander kort:

—Indien er andere risicolimiteringsmechanismen zijn ten behoeve van particuliere investeerders/kredietgevers, licht dan een en ander ook toe:

4.Wat is het mechanisme voor het doorgeven van voordelen (dat wordt geëist in punt 104 van de richtsnoeren) dat ervoor moet zorgen dat de financiële intermediair het voordeel dat hij van de Staat ontvangt, doorgeeft aan de uiteindelijk begunstigde ondernemingen? Welke eisen moet de financiële intermediair aan de uiteindelijke begunstigden stellen (bijv. in termen van rentepercentage, zekerheden, risicoklasse)? (Geef zeer precieze details.) Verschaf ook nadere bijzonderheden rond de vraag in hoeverre de in het kader van de maatregel op te bouwen portefeuille verder gaat dan het standaard kredietrisicobeleid van de financiële intermediair:

5.Wat is de strategie van de publieke investeerder?

Hoe ondersteunt het gekozen instrument de door de publieke investeerder beoogde beleidsdoelstellingen?

6.Hoe is het instrument zodanig vormgegeven dat de belangen van de investeringsstrategie van de financiële intermediair en de beleidsdoelstellingen op elkaar zijn afgestemd?

7.Geef nadere toelichting bij de looptijd van het instrument of de exitstrategie die aan de investering in schuldinstrumenten ten grondslag ligt. Leg ook uit hoe de exit strategisch is gepland door de publieke investeerder:

8.Andere nuttige informatie:

NIET-GEFINANCIERDE SCHULDINSTRUMENTEN: DOOR DE STAAT OP HET NIVEAU VAN FINANCIËLE INTERMEDIAIRS AFGEGEVEN GARANTIES OP ONDERLIGGENDE TRANSACTIES MET UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN

1.Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag die eist dat in aanmerking komende transacties die door de garantie worden gedekt, nieuw geïnitieerde in aanmerking komende risicofinancieringskrediettransacties zijn, met inbegrip van lease-instrumenten, alsmede quasi-eigenvermogensinstrumenten, met uitsluiting van eigenvermogensinstrumenten (punt 116 van de richtsnoeren):

2.Dekken de aan financiële intermediairs afgegeven garanties een portefeuille van onderliggende transacties — en niet één onderliggende transactie? Ja.

 Neen.

3.Soort garantie:

Gemaximeerd: garantie voor maximaal … %.

(Dit maximum geldt voor portefeuilles die worden gehouden door financiële intermediairs en het maximum bedraagt best niet meer dan 35 % (punt 118 van de richtsnoeren).) Wat zijn de argumenten voor dit percentage?

Kruis ook nog de volgende vakjes aan om aan te geven:

a) dat het maximumpercentage alleen geldt voor verwachte verliezen, dan wel

b) dat het maximumpercentage ook geldt voor onverwachte verliezen. Laat in dat geval ook zien hoe de tarifering van de garantie die bijkomende risicodekkingsgraad tot uiting brengt:

Niet gemaximeerd. Onderbouw in dat geval ook de noodzaak hiervan en laat zien hoe de tarifering van de garantie die bijkomende risicodekkingsgraad tot uiting brengt:

Tegengarantie (garantie aan garantie-instellingen)

Andere (specificeer a.u.b.): …

4.Wat is het garantiepercentage (het percentage van de dekking door de publieke investeerder van de verliezen op elke onderliggende transactie; zie de definitie in punt 52(xvi) van de richtsnoeren)? (Dit garantiepercentage mag niet meer dan 90 % bedragen (zie punt 117 van de richtsnoeren)): … %.

Onderbouw de hoogte van dit percentage:

5.Door de garantie afgedekte onderliggende transacties:

—aard van de onderliggende transacties:

—totale nominale omvang van de onderliggende transacties (in EUR):

—maximale nominale bedrag van de onderliggende transactie per uiteindelijke begunstigde:

—looptijd van de onderliggende transacties:

—andere relevante kenmerken van de onderliggende transacties (o.a. rating):

6.Beschrijf de overige kenmerken van de garantie (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort garantie):

—maximale looptijd van de garantie: …(Normaal gesproken mag de looptijd niet meer dan 10 jaar bedragen (punt 119 van de richtsnoeren).)

—Geef hier de referentie naar de betrokken bepalingen in de rechtsgrondslag waarin wordt bepaald dat de garantie wordt beperkt indien de financiële intermediair gedurende een gespecificeerde periode niet een bepaald minimumbedrag in de portefeuille investeert en dat voor niet-gebruikte bedragen een bereidstellingsprovisie in rekening moet worden gebracht:

—Wordt een garantievergoeding overwogen? Ja.

 Neen.

Welke partij zal de garantievergoeding moeten betalen?

Beschrijf de tarifering in detail:

Andere:

7.Wat is het mechanisme voor het doorgeven van voordelen (dat wordt geëist in punt 104 van de richtsnoeren) dat ervoor moet zorgen dat de financiële intermediair het voordeel dat hij van de Staat ontvangt, doorgeeft aan de uiteindelijk begunstigde ondernemingen? Welke eisen moet de financiële intermediair aan de uiteindelijke begunstigden stellen (bijv. in termen van rentepercentage, zekerheden, risicoklasse)? Geef zeer precieze details. Verschaf ook nadere bijzonderheden rond de vraag in hoeverre de in het kader van de maatregel op te bouwen portefeuille verder gaat dan het standaard kredietrisicobeleid van de financiële intermediair:

8.Wat is de strategie van de publieke investeerder?

Hoe ondersteunt het gekozen instrument de door de publieke investeerder beoogde beleidsdoelstellingen?

9.Hoe is het instrument zodanig vormgegeven dat de belangen van de investeringsstrategie van de financiële intermediair en de beleidsdoelstellingen op elkaar zijn afgestemd?

10.Geef nadere toelichting bij de looptijd van het instrument of de exitstrategie die ten grondslag ligt aan de investering in schuldinstrumenten. Leg ook uit hoe de exit strategisch is gepland door de publieke investeerder:

11.Andere nuttige informatie:

OVERIGE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Welk financieel instrument zal met de maatregel ten uitvoer worden gelegd? Geef ook een nadere beschrijving voor alle elementen uit deel 2.9.1.1 hierboven (voor zover van toepassing op het gekozen financiële instrument):

B) Maatregelen van financiële intermediairs op verdere niveaus van financiële intermediairs

Situaties kunnen zich voordoen (o.m. bij dakfondsstructuren) waarin de Staat bijvoorbeeld eigen vermogen, leningen of garanties verstrekt aan een financiële intermediair, die dan op zijn beurt eigen vermogen, leningen of garanties verstrekt aan weer een andere financiële intermediair, die uiteindelijk risicofinancieringsinvesteringen verschaft aan uiteindelijk begunstigden. In dergelijke gevallen, waar er een tweede niveau (of nog meer niveaus) van financiële intermediairs bij de regeling is (zijn) betrokken, moet u voor elk bijkomend niveau financiële intermediairs alle relevante informatie verschaffen over eigen vermogen/leningen/garanties/andere financiële instrumenten waarnaar in deel 2.9.1.1.A wordt gevraagd:

2.9.2. Risicofinancieringsinvesteringen door financiële intermediairs in uiteindelijk begunstigden

De risicofinancieringsinvestering in de uiteindelijk begunstigde neemt de volgende vorm aan (kruis aan en vul in wat van toepassing is):

INVESTERING DOOR DE FINANCIËLE INTERMEDIAIRS VAN EIGEN VERMOGEN (INCL. QUASI-EIGEN-VERMOGEN) IN UITEINDELIJK BEGUNSTIGDEN

a)Beschrijf in het geval van quasi-eigen vermogen in detail de aard van het overwogen instrument:

b)Beschrijf in detail de voorwaarden voor het investeren van eigen vermogen (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort investering van eigen vermogen):

c)Beschrijf in detail alle kenmerken van de door de financiële intermediair uit te voeren investeringen, met onder meer de voorwaarden waaraan de investeringsstrategie van de in aanmerking komende financiële intermediairs moet voldoen:

d)Geef nadere toelichting bij de looptijd van het instrument of de exitstrategie die aan de eigen-vermogensinvestering ten grondslag ligt:

e)Bij particuliere deelneming (bijv. particuliere investeerders die ook eigen vermogen verschaffen aan de uiteindelijke begunstigden):

—Voor welk percentage nemen particuliere partijen deel?

—Welk soort voorkeursbehandeling wordt overwogen ten behoeve van deelnemende particuliere investeerders, zoals beschreven in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling (geef nadere details)?

opwaartse prikkels:

neerwaartse bescherming:

—Indien de kenmerken van de ongelijke verliesdeling niet binnen de in de AGVV bepaalde grenzen vallen, geef dan, aan de hand van de ex-antebeoordeling, economisch bewijsmateriaal en argumenten (punt 110 van de richtsnoeren): …

—In voorkomend geval: Is de first-loss-tranche die voor rekening van de publieke investeerder komt gemaximeerd (punt 110 van de richtsnoeren)?

Ja. Hoe is het maximum dan bepaald?

Neen. (Licht toe.)

GEFINANCIERDE SCHULDINSTRUMENTEN: LENINGEN VAN FINANCIËLE INTERMEDIAIRS AAN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN

—Soort lening (geef nadere bijzonderheden):

—Voorwaarden van de lening in het kader van de maatregel (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort leningen):

—Maximale omvang van de lening per begunstigde:

—…

—Maximale looptijd van de lening:

—Nadere toelichting bij de looptijd van het instrument of de exitstrategie die aan de investering in schuldinstrumenten ten grondslag ligt:

—Rating van de uiteindelijke begunstigden:

—Zekerheden of andere voorwaarden:

—Andere nuttige informatie:

—Indien er op dit niveau sprake is van particuliere deelneming (bijv. particuliere investeerders die ook leningen verschaffen aan de uiteindelijke begunstigden):

Voor welk percentage nemen particuliere partijen deel? …

Beschrijf hoe de risico's en beloning tussen de publieke en particuliere investeerders zijn verdeeld:

Met name, indien de publieke investeerder het first-loss voor zijn rekening neemt, op welk percentage is dat dan gemaximeerd? Maximaal … %. (Dit maximum bedraagt liefst niet meer dan 35 % (zie punt 113 van de richtsnoeren).)

Ingeval de publieke investeerder of kredietgever een first-loss-positie inneemt die hoger uitvalt dan het in de AGVV bepaalde maximum (25 %), rechtvaardig dit dan door te verwijzen naar een ernstig marktfalen dat aan het licht is gekomen bij de ex-antebeoordeling (punt 113 van de richtsnoeren). Onderbouw een en ander ook kort:

Indien er andere risicolimiteringsmechanismen zijn ten behoeve van particuliere investeerders/kredietgevers, licht dan een en ander ook toe.

NIET-GEFINANCIERDE SCHULDINSTRUMENTEN: GARANTIES VAN FINANCIËLE INTERMEDIAIRS AAN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN

1.Beschrijf de aard en de voorwaarden van de garantie in detail (voeg ook een vergelijking bij met de marktvoorwaarden voor dit soort garanties):

2.Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag die eist dat in aanmerking komende transacties die door de garantie worden gedekt, nieuw geïnitieerde in aanmerking komende risicofinancieringskrediettransacties zijn, met inbegrip van lease-instrumenten, alsmede quasi-eigenvermogensinstrumenten, met uitsluiting van eigenvermogensinstrumenten (punt 116 van de richtsnoeren):

3.Om welk soort onderliggende transacties gaat het en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

OVERIGE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Welk financieel instrument zal met de maatregel ten uitvoer worden gelegd? Geef ook een nadere beschrijving voor alle elementen uit deel 2.9.1.2 hierboven (voor zover van toepassing op het gekozen financiële instrument).

2.9.2.

Fiscale instrumenten:

—Fiscale prikkel voor:

a) directe investeringen in ondernemingen

b) indirecte investeringen in ondernemingen (d.w.z. via financiële intermediairs)

c) indirecte investeringen in ondernemingen via een alternatief handelsplatform.

—Fiscale prikkel voor:

a) zakelijke investeerders

b) investeerders die natuurlijke personen zijn, ten behoeve van investeringen die buiten het toepassingsgebied van de AGVV vallen.

—Vorm van de fiscale prikkels:

a) verlaging van de belastbare grondslag in de inkomstenbelasting

b) aftrek van de verschuldigde belasting in de inkomstenbelasting

c) korting op de vermogenswinstbelasting

d) korting op de dividendbelasting

e) andere:

—Beschrijf in detail de voorwaarden waaraan de investering moet voldoen om voor de fiscale prikkel in aanmerking te komen:

—Beschrijf in detail hoe de fiscale prikkel wordt berekend (met o.m. het maximumpercentage van het geïnvesteerde bedrag waarvoor de investeerder belastingkorting kan krijgen, het maximale bedrag dat kan worden afgetrokken van de door de investeerder verschuldigde belastingen enz.):

—Verschaf, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een verantwoording voor elke categorie in aanmerking komende ondernemingen (punt 121 van de richtsnoeren):

—Verschaf bewijsmateriaal dat de selectie van de in aanmerking komende ondernemingen is gebaseerd op een samenhangend geheel van investeringsvereisten, die op passende wijze zijn bekendgemaakt en waarin de kenmerken zijn aangegeven van de in aanmerking komende ondernemingen die met aangetoond marktfalen te kampen hebben (punt 123 van de richtsnoeren):

—Geplande maximale looptijd van de fiscale prikkel: …(Normaal gesproken mag de looptijd van fiscale regelingen niet meer dan 10 jaar bedragen (punt 124 van de richtsnoeren).)

—Licht de specifieke kenmerken van het nationale belastingstelsel toe die van belang zijn voor een volledig begrip van de fiscale prikkel:

—Beschrijf verwante/vergelijkbare/relevante fiscale prikkels die in de lidstaat al voorhanden zijn en de wisselwerking tussen die prikkels en de aangemelde fiscale prikkel:

—Staat de fiscale prikkel open voor alle investeerders die aan de vereiste criteria voldoen, zonder dat daarbij naar plaats van vestiging wordt gediscrimineerd (punt 126 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

—Verschaf bewijzen dat voldoende ruchtbaarheid is gegeven aan de reikwijdte en de technische parameters van de fiscale prikkel (o.m. plafonds en maxima, maximaal investeringsbedrag) (punt 126 van de richtsnoeren:

—Bedraagt de totale investering per begunstigde onderneming niet meer dan het maximumbedrag dat in de AGVV is bepaald met betrekking tot risicofinanciering (punt 149 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

—Gaat het bij de in aanmerking komende aandelen om alle risico's dragende, nieuw door een in aanmerking komende onderneming uitgegeven aandelen als omschreven in de ex-antebeoordeling vooraf, en moeten die ten minste voor een periode van drie jaar worden gehouden (punt 150 van de richtsnoeren)?

Ja.

Neen. Geef hier nadere bijzonderheden:

—Staat de belastingvermindering open voor investeerders die niet onafhankelijk zijn van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd (punt 150 van de richtsnoeren)?

Neen.

Ja. Zo ja, geef dan nadere bijzonderheden:

—In het geval van een vermindering van de inkomstenbelasting: Hoe hoog kan het bedrag oplopen dat in de in aanmerking komende onderneming wordt geïnvesteerd (maximumpercentage) (punt 151 van de richtsnoeren)? Een belastingkorting gemaximeerd op 30 % van het geïnvesteerde bedrag wordt als redelijk beschouwd: … %

Kan de belastingvermindering hoger uitkomen dan de door de investeerder maximaal verschuldigde inkomstenbelasting, zoals die vóór de belastingmaatregel is vastgesteld?

Neen.

Ja. Zo ja, geef dan nadere bijzonderheden. …

Worden met de maatregel meerdere vormen van fiscale prikkels verleend, dan moet u voor elke vorm van steun de vragenlijst in deel 2.9.2 van dit formulier beantwoorden.

2.9.3.

Maatregelen ter ondersteuning van alternatieve handelsplatforms

—Gaat het om een bestaand platform?

Ja.

Neen, het gaat om een nieuw op te richten platform.

—Is het platform een subplatform of dochteronderneming van een bestaande effectenbeurs (of zal het dat zijn)?

Ja. Zo ja, welke?

Neen.

—Bestaan er al alternatieve handelsplatforms in uw lidstaat (punt 129 van de richtsnoeren)?

Ja. Zo ja, welke?

Neen.

—Wordt het platform opgezet door en zal het actief zijn in meerdere lidstaten (punt 128 van de richtsnoeren)?

Ja. Zo ja, licht toe:

Neen.

—Welk soort ondernemingen wordt op het platform verhandeld?

—Bewijsmateriaal dat de meeste financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op de alternatieve handelsplatforms, zijn (of zullen worden) uitgegeven door kmo's.

—Een exemplaar van het businessplan van de exploitant van het platform waaruit blijkt dat het gesteunde platform binnen tien jaar zelfvoorzienend kan zijn (punt 127 van de richtsnoeren).

—Plausibele nulscenario's waarin, in termen van toegang tot de vereiste financiering, een vergelijking wordt gemaakt met situaties waarmee de genoteerde ondernemingen te maken zouden krijgen indien het platform niet zou bestaan (punt 127 van de richtsnoeren).

—Voor bestaande platforms: een exemplaar van de bedrijfsstrategie van het platform waaruit blijkt dat het betrokken platform, ondanks zijn levensvatbaarheid op lange termijn, op kortetermijnsteun is aangewezen vanwege een aanhoudend tekort aan noteringen — en dus een liquiditeitstekort (punt 129 van de richtsnoeren).

Fiscale prikkels voor zakelijke investeerders ten aanzien van hun via een alternatief handelsplatform verlopende risicofinancieringsinvesteringen in in aanmerking komende investeringen. Vul dan deel 2.9.2 over fiscale instrumenten in.

Ondersteuning van platformexploitanten:

—De platformexploitant is: een kleine onderneming of groter dan een kleine onderneming.

—Maximumbedrag van de maatregel: … EUR.

—Ligt het maximumbedrag hoger dan dat voor starterssteun in het kader van de AGVV? Ja.

 Neen.

—Hoeveel bedragen de investeringsuitgaven voor de oprichting van het platform? … EUR.

—Bedraagt de steun aan de exploitant meer dan 50 % van die investeringsuitgaven (punt 153 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

—Voor hoeveel jaar is starterssteun voor het platform toegestaan?

—Voor platforms die een subplatform of dochteronderneming van een bestaande effectenbeurs (zullen) zijn: Verschaf bewijzen voor het tekort aan financiering waarmee dit soort subplatform te maken zou krijgen:

—Andere nuttige informatie:

3. Verdere informatie ten behoeve van de verenigbaarheidsbeoordeling van de steunregeling

3.1. Bijdrage aan een gemeenschappelijke doelstelling en noodzaak van overheidsmaatregelen (delen 3.2 en 3.3 van de richtsnoeren)

Een risicofinancieringsregeling valt alleen te verantwoorden indien die is gericht op het aanpakken van specifiek marktfalen, in de vorm van een financieringskloof waarmee specifieke ondernemingen in een specifieke ontwikkelingsfase, in een specifiek geografisch gebied en, in voorkomend geval, een specifieke sector te kampen hebben.

Voeg bij uw aanmelding ook een diepgaande ex-antebeoordeling waarin dit specifieke marktfalen wordt aangetoond.

3.1.1.

Informatie over de ex-antebeoordeling (punten 65-66 van de richtsnoeren)

Datum van de ex-antebeoordeling: …

De beoordeling is uitgevoerd door:

een onafhankelijke entiteit

een entiteit verbonden met de volgende overheidsinstantie:

Gegevens waarop de beoordeling is gebaseerd:

Kruis dit vakje aan om te bevestigen dat de ex-antebeoordeling is gebaseerd op gegevens voor de vijf jaar voorafgaand aan de aanmelding: □

De risicofinancieringsregeling wordt ten dele gefinancierd uit Europese structuur- en investeringsfondsen en de beoordeling werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 37, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad) (168): □

3.1.2.

In de ex-antebeoordeling voor de risicofinancieringsregeling genoemde specifieke beleidsdoelstellingen en prestatie-indicatoren (punten 58-59 van de richtsnoeren)

Geef hier de specifieke beleidsdoelstellingen die werden bepaald. Verwijs daarbij naar het betrokken deel van de ex-antebeoordeling:

Geef hier de prestatie-indicatoren die werden bepaald (voor voorbeelden, zie punt 58 van de richtsnoeren). Verwijs daarbij naar het betrokken deel van de ex-antebeoordeling:

3.1.3.

Economisch bewijsmateriaal en verantwoording in de ex-antebeoordeling van de noodzaak van overheidsmaatregelen (deel 3.3 van de richtsnoeren): zie de delen 2.3, 2.4 en 2.5 van dit formulier.

3.2. De risicofinancieringsregeling als geschikt instrument en stimulerend effect van de regeling (delen 3.4 en 3.5 van de richtsnoeren)

3.2.1.

Algemeen:

A)Leg, aan de hand van de ex-antebeoordeling uit waarom met de bestaande en geplande nationale beleidsinitiatieven en Uniebeleidsinitiatieven die op hetzelfde vastgestelde marktfalen zijn gericht, dat marktfalen niet afdoende kan worden aangepakt (punten 90-91 van de richtsnoeren):

B)Leg uit waarom de vormgeving van het voorgenomen staatssteuninstrument het meest geschikt is om een doelmatige financieringsstructuur te verzekeren (punten 92-93 van de richtsnoeren):

3.2.2.

Geschiktheidsvoorwaarden voor financiële instrumenten (deel 3.4.2 van de richtsnoeren):

1.Minimumpercentages inzake particuliere investeringen (punten 95-97 van de richtsnoeren):

—Hoeveel bedraagt het minimale, geaggregeerde percentage (d.w.z. voor alle niveaus samen) van de inbreng van particuliere investeerders voor de investering van risicofinanciering in de uiteindelijke begunstigde? … % van de (publieke en private) risicofinanciering verschaft aan de uiteindelijke begunstigde.

—Ingeval de inbreng van particuliere investeerders onder de door de AGVV vereiste percentages blijft: Geef een overzicht van het economische bewijsmateriaal en een nadere verantwoording voor dit percentage (cf. punt 95 van de richtsnoeren), aan de hand van de ex-antebeoordeling:

—Blijkt uit de ex-antebeoordeling dat de maatregel als hefboom functioneert voor aanvullende particuliere financiering die anders niet ter beschikking zou zijn gesteld of in andere vorm, voor andere bedragen of op andere voorwaarden ter beschikking zou zijn gesteld? Licht toe:

—Is de particuliere niet-onafhankelijke inbreng in de risicofinancieringsregeling aanvaardbaar (punt 96 van de richtsnoeren)?

Ja. Verschaf dan economisch bewijsmateriaal en verantwoording:

Neen.

—Ingeval ondernemingen de initiële risicofinancieringsinvestering meer dan zeven jaar na hun eerste commerciële verkoop ontvangen, welke toereikende beperkingen bevat de regeling dan? …Bedraagt het aandeel van particuliere investeringen ten minste 60 %?

Ja.

Neen (zie punt 97 van de richtsnoeren).

2.Evenwicht van risico's en beloningen tussen publieke en particuliere financiers (punten 98-100 van de richtsnoeren)

Waarom kan de verdeling van risico's en beloningen tussen publieke en particuliere financiers zoals die hierboven werd beschreven in de delen over de betrokken financiële instrumenten, als evenwichtig worden beschouwd (punt 98 van de richtsnoeren)?

3.Aard van de prikkels te bepalen via selectie van financiële intermediairs, fondsbeheerders of investeerders (punten 101-102 van de richtsnoeren)

Bevestig door het betrokken vakje aan te kruisen.

A)Selectie van de financiële intermediairs die de regeling ten uitvoer leggen

a) De financiële intermediairs worden geselecteerd via een open en niet-discriminerende procedure, aan de hand waarvan de precieze aard van de prikkels wordt bepaald.

—Zo niet, leg dan uit waarom (licht de selectie van investeerders toe):

—Beschrijf de concurrentiegerichte selectieprocedure. Leg ook uit hoe die selectieprocedure aan de voorwaarden voldoet:

—Geef hier de referentie naar de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag die de voorwaarden uit de richtsnoeren bevat dat de selectieprocedure openbaar en niet-discriminerend moet zijn:

—Geef de lijst met selectiecriteria voor financiële intermediairs, zoals die is opgenomen in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:

—Voeg bij uw aanmelding ook het evaluatieschema dat is gebruikt om de financiële intermediairs tijdens de selectieprocedure te screenen.

—Beschrijf het boekenonderzoek dat voor de geselecteerde financiële intermediairs is uitgevoerd:

—Beschrijf hoe wordt geborgd dat de voorwaarden voor zakelijk beheer en winstgerichte besluitvorming zoals die in de AGVV zijn beschreven (artikel 21, leden 14 en 15), worden nageleefd (punt 160 van de richtsnoeren):

—Verschaf bewijsmateriaal en de referentie naar de rechtsgrondslag:

b) In het kader van die selectieprocedure moeten financiële intermediairs aantonen hoe de door hen voorgestelde investeringsstrategie bijdraagt tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen (op basis van de in de ex-antebeoordeling bepaalde prestatie-indicatoren).

—Verschaf voor elk van de geselecteerde financiële intermediairs, samen met deze aanmelding, de documenten van de financiële intermediair waarin zijn investeringsstrategie (incl. het tariefbeleid) nader is uitgewerkt en hoe die strategie kan bijdragen tot de verwezenlijking van de verschillende beleidsdoelstellingen.

—Beschrijf in detail het mechanisme uit de risicofinancieringsregeling waarmee de lidstaat ervoor zorgt dat de investeringsstrategie van de intermediairs steeds aansluit op de overeengekomen beleidsdoelen (bijv. door monitoring, rapportage, en deelneming in de vertegenwoordigingsorganen) en dat ingrijpende wijzigingen in de investeringsstrategie alleen met voorafgaande toestemming van de lidstaat mogelijk zijn.

—Geef ook de referentie naar de desbetreffende bepaling in de rechtsgrondslag:

c) Elk van de geselecteerde financiële intermediairs is geselecteerd via een concurrentiegerichte selectieprocedure waarbij rekening werd gehouden met hun tariefbeleid voor de bij de risicofinancieringsregeling ingezette instrumenten (o.a. financieringskosten, kredietrisicopremies, beheersvergoedingen en alle andere vergoedingen). Verschaf voor elk van de geselecteerde financiële intermediairs bewijsmateriaal in dat verband.

d) De beheerder van de financiële intermediair of de beheersonderneming („de beheerder”) wordt geselecteerd via een open, transparante, niet-discriminerende en objectieve selectieprocedure, of de vergoeding van de beheerder weerspiegelt het op de markt geldende vergoedingsniveau.

—Zo niet, leg dan uit waarom (licht ook de selectie van investeerders toe):

—Beschrijf de concurrentiegerichte selectieprocedure. Leg ook uit hoe die selectieprocedure aan de voorwaarden van dit punt voldoet:

—Geef hier de referentie naar de bepaling in de rechtsgrondslag welke die voorwaarden bevat.

e) De beheerders van dakfondsen moeten zich juridisch ertoe te verbinden om, in het kader van hun investeringsmandaat, via een concurrentiegerichte selectieprocedure de preferente voorwaarden vast te stellen die kunnen worden toegepast op het niveau van de subfondsen (punt 101 van de richtsnoeren).

B)Selectie van particuliere investeerders

De particuliere intermediairs worden geselecteerd via een open en niet-discriminerende procedure, aan de hand waarvan de precieze aard van de prikkels wordt bepaald (punt 101 van de richtsnoeren). Beschrijf hoe private investeerders concreet worden geïdentificeerd en geselecteerd:

4.Mede-investerende financiële intermediair of fondsbeheerder die ten minste 10 % van de first-loss-tranche voor zijn rekening neemt (punt 103 van de richtsnoeren)

—Wanneer de financiële intermediair of de fondsbeheerder als mede-investeerder naast de lidstaat investeert, dient elk potentieel belangenconflict te worden vermeden en moeten zij ten minste 10 % van de first-loss-tranche voor hun rekening nemen (punt 103 van de richtsnoeren). Bevestig hier (in voorkomend geval) dat dit het geval is:

5.Mechanisme voor het doorgeven van voordelen in het geval van schuldinstrumenten (leningen of garanties) (punt 104 van de richtsnoeren)

a) De risicofinancieringsregeling bevat een mechanisme voor het doorgeven van voordelen (zoals hiervoor beschreven in deel 2.9.1.1.A.) dat ervoor moet zorgen dat de financiële intermediair het voordeel dat hij van de Staat ontvangt, doorgeeft aan de uiteindelijk begunstigde ondernemingen. Geef hier de desbetreffende bepalingen van de rechtsgrondslag:

b) Het mechanisme voor het doorgeven van voordelen bevat ook monitoringregelingen én een terugvorderingsmechanisme. Beschrijf een en ander. Geef ook de desbetreffende bepalingen van de rechtsgrondslag:

3.2.3.

Geschiktheidsvoorwaarden voor fiscale instrumenten (deel 3.4.3 van de richtsnoeren)

Voor het beoordelen van die voorwaarden, zal worden gekeken naar de informatie die u in deel 2.9.2 heeft verschaft.

Is er nog andere informatie die u van belang acht voor het beoordelen van de vraag of die voorwaarden in acht worden genomen?

3.2.4.

Geschiktheidsvoorwaarden voor maatregelen ter ondersteuning van alternatieve handelsplatforms (deel 3.4.4 van de richtsnoeren)

Voor het beoordelen van die voorwaarden, zal worden gekeken naar de informatie die u in deel 2.9.3 heeft verschaft.

Is er nog andere informatie die u van belang acht voor het beoordelen van de vraag of die voorwaarden in acht worden genomen?

3.3. Evenredigheid van de steun (deel 3.6 van de richtsnoeren)

3.3.1.

Evenredigheid aan het vastgestelde marktfalen

—Beschrijf en kwantificeer de financieringsbronnen die voor de doelondernemingen beschikbaar zijn, zoals geanalyseerd in de ex-antebeoordeling (cf. punt 65 van de richtsnoeren):

—Geef, aan de hand van de ex-antebeoordeling, een korte beschrijving van de aard en de omvang van de financieringskloof voor elke categorie doelondernemingen, zoals die blijkt uit de ex-antebeoordeling (d.w.z. de financieringsbehoefte van de doelondernemingen waarin de financieringsbronnen, vermeld in punt 3.3.1, niet voorzien; geef ook nader aan hoe de financieringskloof is berekend):

—Beschrijf hoe het totale bedrag aan gezamenlijke (publieke en particuliere) financiering die in het kader van de risicofinancieringsmaatregel wordt verschaft, beperkt wordt tot de omvang van de financieringskloof (punt 134 van de richtsnoeren):

—Leg uit, aan de hand van de ex-antebeoordeling, hoe de preferente behandeling van particuliere investeerders wordt beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om de door de regeling vereiste minimumpercentages aan inbreng van particulier kapitaal te behalen (punt 134 van de richtsnoeren):

—Hoelang zal, volgens de inschattingen van de ex-antebeoordeling, de financieringskloof voor elke categorie doelondernemingen blijven bestaan?

—Onderbouw een en ander kort met economisch bewijsmateriaal: …

—De ex-antebeoordeling levert bewijsmateriaal op voor het in punt 3.3.1 genoemde marktfalen in de volgende sector(en): …en in het volgende geografische gebied:

—Onderbouw een en ander kort met economisch bewijsmateriaal: …

3.3.2.

Evenredigheidsvoorwaarden voor financiële instrumenten (deel 3.6.1 van de richtsnoeren)

1.Voor financiële intermediairs/fondsbeheerders

Wordt de precieze waarde van de prikkels bepaald tijdens de procedure voor de selectie van de financiële intermediairs of fondsmanagers (punt 136 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen.

Geef de volgende informatie over de vergoeding van de financiële intermediairs of de fondsmanagers (punten 143 van de richtsnoeren):

—Omvat die vergoeding een jaarlijkse beheersvergoeding in overeenstemming met de richtsnoeren (punt 143)? Ja.

 Neen. Geef hier nadere bijzonderheden:

—Omvat die vergoeding prestatiegerelateerde prikkels, waaronder prikkels voor financiële prestaties en beleidsgerelateerde prikkels, in overeenstemming met de richtsnoeren (punt 144)? Ja.

 Neen. Geef hier nadere bijzonderheden:

—Welke sancties gelden indien de beleidsdoelstellingen niet worden gehaald?

—Verschaf nadere bijzonderheden over de prestatiegerelateerde vergoeding en vergelijk die met de marktpraktijk (punt 145 van de richtsnoeren):

—Verschaf nadere bijzonderheden over het totaal van de beheersvergoedingen en vergelijk die met de marktpraktijk (punt 146 van de richtsnoeren):

—Wordt de algehele vergoedingsstructuur geëvalueerd als onderdeel van de scoring van de selectieprocedure en wordt de maximale vergoeding vastgesteld als resultaat van die selectie (punt 147 van de richtsnoeren)? Ja.

 Neen. Leg uit waarom niet.

Indien de financiële intermediair en de beheerder ervan overheidsinstanties zijn en niet zijn geselecteerd via een open, transparante, niet-discriminerende en objectieve selectieprocedure, bevestig dan onderstaande punten door ze aan te kruisen. Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal (punt 41 van de richtsnoeren):

a) De beheersvergoeding van die partijen is gemaximeerd en hun totale vergoeding stemt overeen met de normale marktvoorwaarden en is prestatiegerelateerd:

b) De publieke financiële intermediairs worden volgens zakelijke beginselen beheerd en de beheerders ervan nemen op winst gerichte investeringsbesluiten op arm's length met de Staat. Geef met name toelichting bij de mechanismen die zijn opgezet om alle mogelijke interferentie door de Staat in het dagelijkse beheer van het publieke fonds te voorkomen:

c) De particuliere investeerders worden per individuele transactie geselecteerd via een open, transparante, niet-discriminerende en objectieve selectieprocedure.

In het geval van een rechtstreekse aanstelling van een met het beheer belaste entiteit: Hoeveel bedraagt de jaarlijkse beheersvergoeding, ongerekend prestatiegerelateerde prikkels? … % van het in de entiteit in te brengen kapitaal. Die vergoeding mag maximaal 3 % bedragen (punt 148 van de richtsnoeren).

2.Voor de particuliere investeerders

Ingeval een publiek fonds mede-investeert met particuliere investeerders die per individuele transactie deelnemen, worden die particuliere investeerders dan per transactie geselecteerd via een afzonderlijke concurrentiegerichte procedure, om het redelijke rendement te kunnen bepalen (punt 137 van de richtsnoeren)?

Ja. Zo ja, verschaf dan het nodige bewijsmateriaal.

Neen.

Wanneer particuliere investeerders niet via dit soort procedure worden geselecteerd, wordt het redelijke rendement dan bepaald door een onafhankelijke deskundige op basis van een analyse van marktbenchmarks en marktrisico's en aan de hand van de Discounted Cash Flow (DCF) waarderingsmethode waarin wordt uiteengezet hoe een minimumpercentage voor het redelijke rendement en een passende marge om de risico's tot uiting te brengen worden berekend (punt 138 van de richtsnoeren)? Zijn ook alle voorwaarden van punt 139 van de richtsnoeren vervuld?

Neen.

Ja. Zo ja, verschaf dan het rapport met die evaluatie, geef de naam van de deskundige en beschrijf de regels die voor zijn aanstelling gelden. Verschaf ook het nodige bewijsmateriaal:

Kruis dit vakje aan om te bevestigen dat binnen een periode van drie jaar niet tweemaal op dezelfde deskundige een beroep mag worden gedaan. 

Leg uit hoe het risicogewogen rendement voor de particuliere investeerders beperkt blijft tot het redelijke rendement (punt 140 van de richtsnoeren):

Leg uit, aan de hand van de ex-antebeoordeling, wat de economische argumenten zijn voor de specifieke financiële parameters die aan de maatregel ten grondslag liggen:

3.3.3.

Evenredigheidsvoorwaarden voor fiscale instrumenten (deel 3.6.2 van de richtsnoeren)

Voor het beoordelen van die voorwaarden, zal worden gekeken naar de informatie die u in deel 2.9.2 heeft verschaft.

Verschaf hier overige informatie aangaande de evenredigheidsvoorwaarden die volgens u relevant is: …

3.3.4.

Evenredigheidsvoorwaarden voor maatregelen ter ondersteuning van alternatieve handelsplatforms (deel 3.6.3 van de richtsnoeren)

Voor het beoordelen van die voorwaarden, zal worden gekeken naar de informatie die u in deel 2.9.3 heeft verschaft.

Verschaf hier overige informatie aangaande de evenredigheidsvoorwaarden die volgens u relevant is: …

3.4. Vermijden van ongewenste negatieve effecten op de mededinging en het handelsverkeer (deel 3.7 van de richtsnoeren)

—Verschaf, als onderdeel van de ex-antebeoordeling, informatie over de mogelijke negatieve effecten van de risicofinancieringsregeling. Ga hier nader in op de mogelijke negatieve effecten op de drie niveaus: i) het niveau van de markt voor het verschaffen van risicofinanciering (bijv. het risico op verdringing van particuliere investeerders); ii) het niveau van de financiële intermediairs en hun beheerders, en iii) het niveau van de uiteindelijke begunstigden (o.a. de markten waarop de begunstigden actief zijn).

—Zorgt de risicofinancieringsregeling ervoor dat de risicofinanciering alleen is gericht op potentieel levensvatbare ondernemingen? Ja.

 Neen.

—Hebt u op punt 12 „ja” geantwoord, beschrijf dan hoe een en ander wordt gewaarborgd. Geef ook de desbetreffende bepalingen in de rechtsgrondslag:

—…

—Is de risicofinancieringsregeling geografisch of regionaal beperkt? Ja.

 Neen.

—Zo ja, specificeer:

—Is in de rechtsgrondslag (de iure) de risicofinancieringsregeling beperkt tot specifieke sectoren? Ja.

 Neen.

—Zo ja, specificeer:

—Is de risicofinancieringsregeling in de praktijk beperkt tot specifieke sectoren? Ja.

 Neen.

—Zo ja, specificeer:

—Hoe worden negatieve effecten zoveel mogelijk tot een minimum beperkt?

4. Cumulering van steun (deel 3.9 van de richtsnoeren)

Risicofinancieringssteun mag worden gecumuleerd met andere staatssteunmaatregelen zonder identificeerbare in aanmerking komende kosten of met de-minimissteun, tot het hoogste betrokken totale financieringsplafond dat in de specifieke omstandigheden van elke zaak is bepaald door een door de Commissie vastgestelde groepsvrijstellingsverordening of een door de Commissie vastgesteld besluit (punt 168 van de richtsnoeren).

—Kruis dit vakje aan om te bevestigen dat die regel in acht wordt genomen. 

—Geef hier de referentie naar de rechtsgrondslag:

—Hoe wordt bereikt dat de cumuleringsregels in acht worden genomen?

5. Andere informatie

Hier kunt u alle andere informatie geven die u van belang acht voor de toetsing van de betrokken maatregel(en) aan de richtsnoeren:

DEEL III.8

Formulier aanvullende informatie voor het aanmelden van een evaluatieplan

Lidstaten moeten dit formulier gebruiken voor het aanmelden van een evaluatieplan overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie (169)en in het geval een aangemelde steunregeling volgens de betrokken richtsnoeren van de Commissie moet worden geëvalueerd.

In het werkdocument van de diensten van de Commissie „Gemeenschappelijke methodiek voor de evaluatie van staatssteun” (170)vindt u nadere aanwijzingen over hoe u een evaluatieplan opstelt.

1. De te evalueren steunregeling

1.Benaming van de steunregeling:

2.Gaat het om een evaluatieplan voor:

a) een op grond van artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 651/2014 te evalueren regeling?

b) een op grond van artikel 108, lid 3, VWEU bij de Commissie aangemelde regeling?

3.Referentie van de regeling (wordt door de Commissie ingevuld):

4.Vermeld hier alle ex-ante-evaluaties of effectbeoordelingen die voor de steunregeling voorhanden zijn, evenals alle ex-post-evaluaties of studies die in het verleden zijn uitgevoerd voor voorlopers van de steunregeling of voor vergelijkbare regelingen. Verschaf voor elk van die studies de volgende informatie: a) een korte beschrijving van de doelstellingen van de studie, de gehanteerde methodieken, uitkomsten en conclusies, en b) specifieke methodologische uitdagingen waarmee de evaluaties en studies eventueel te maken kregen (zoals beschikbaarheid van gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van het huidige evaluatieplan). Geef (in voorkomend geval) aan welke relevante sectoren of thema's niet in de vorige evaluatieplannen aan bod kwamen, maar die in deze evaluatie wel aan bod zouden moeten komen. Geef een overzicht van dit soort evaluaties en studies in een bijlage of geef (voor zover beschikbaar) internetlinks naar de betrokken documenten:

2. Doelstellingen van de te evalueren steunregeling (171)

2.1.

Beschrijf de steunregeling. Geef daarbij aan op welke behoeften en problemen de regeling een antwoord wil bieden, welke de beoogde categorieën begunstigden zijn (bijv. grootte, sectoren, locatie, indicatief aantal):

2.2.

Geef de doelstellingen van de regeling en de verwachte impact ervan, zowel op het niveau van de beoogde begunstigden als wat de doelstelling van gemeenschappelijk belang betreft:

2.3.

Welke mogelijke negatieve effecten — op de begunstigden van de steun of de economie meer algemeen — zijn direct of indirect met de steunregeling verbonden (172)?

2.4.

Geef: a) het jaarbudget dat voor de regeling is uitgetrokken; b) de looptijd van de regeling (173); c) het (de) steuninstrument(en), d) en de in aanmerking komende kosten:

2.5.

Geef een overzicht van de verenigbaarheidscriteria en de methoden om de begunstigden van de steun te selecteren. Beschrijf met name de volgende punten: a) de methoden voor het selecteren van de begunstigden (zoals bijv. scoring); b) het indicatieve budget dat voor elke groep begunstigden beschikbaar is; c) de kans dat het budget voor bepaalde groepen uitgeput raakt; d) de scoringregels, indien die bij de regeling worden gebruikt; e) de maximale steunintensiteiten, en f) de criteria waarmee de steunverlenende autoriteit rekening zal houden bij het beoordelen van aanvragen:

2.6.

Vermeld hier specifieke restricties of risico's die ongunstig kunnen uitwerken op de tenuitvoerlegging van de regeling, de verwachte impact daarvan en het behalen van de doelstellingen daarvan:

3. Evaluatievragen

3.1.

Op welke specifieke kwesties moet de evaluatie nader ingaan door kwantitatief bewijsmateriaal te leveren voor de impact van de steun? Maak daarbij een onderscheid tussen: a) kwesties die de rechtstreekse impact van de steun op de begunstigden betreffen; b) kwesties die de indirecte impact betreffen, en c) kwesties die de evenredigheid en de geschiktheid van de steun betreffen. Leg ook uit hoe de evaluatievragen verband houden met de doelstelling van de regeling:

4. Resultaatindicatoren

4.1.

Gebruik de onderstaande tabel om te beschrijven welke indicatoren zullen worden ontwikkeld om de uitkomsten van de regeling te meten, alsmede de relevante controlevariabelen (met inbegrip van databronnen) en hoe iedere resultaatindicator zal beantwoorden aan de evaluatievragen. Vermeld met name: a) de betreffende evaluatievraag; b) de indicator; c) de databron; d) de frequentie waarmee data worden verzameld (bijv. jaarlijks, maandelijks); e) het niveau waarop de data worden verzameld (bijv. op ondernemingsniveau, op bedrijfslocatieniveau, op regionaal niveau), en f) de in de databron bestreken populatie (bijv. begunstigden van steun, niet-begunstigden, alle ondernemingen).Evaluatievragen

Indicator

Bron

Frequentie

Niveau

Populatie

Leg uit waarom de gekozen indicatoren het meest relevant zijn voor het meten van de impact van deze regeling:

5. Voor het uitvoeren van de evaluatie overwogen methoden

5.1.

Beschrijf in het licht van de evaluatievragen de methoden waarvan het gebruik wordt overwogen om bij de evaluatie het causale effect van de steun op de begunstigden te bepalen en om andere indirecte effecten te meten. Leg met name uit waarom voor die methoden is gekozen en andere methoden werden verworpen (bijv. om redenen die verband houden met de vormgeving van de regeling) (174):

5.2.

Beschrijf nauwkeurig de identificatiestrategie voor de evaluatie van het causale effect van de steun en de aannames waarop die strategie berust. Beschrijf in detail de samenstelling en het belang van de controlegroep:

5.3.

Leg uit hoe in de beoogde methoden wordt omgegaan met mogelijke vertekeningen bij selectie. Valt met voldoende zekerheid te verklaren dat geobserveerde verschillen in de uitkomsten voor de begunstigden zijn toe te schrijven aan de steun?

5.4.

Leg (in voorkomend geval) uit hoe de beoogde methoden willen omgaan met specifieke uitdagingen van complexe regelingen (bijv. regelingen die regionaal gedifferentieerd ten uitvoer worden gelegd of regelingen die verschillende steuninstrumenten gebruiken):

6. Verzamelen van data

6.1.

Geef informatie over de mechanismen en bronnen voor het verzamelen en verwerken van data over de begunstigden van de steun en over het beoogde nulscenario (175). Beschrijf alle relevante informatie met betrekking tot de selectiefase: data verzameld over steunaanvragers, data ingediend door steunaanvragers en uitkomsten van de selectie. Geef ook toelichting bij mogelijke problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van data:

6.2.

Geef hier informatie over de frequentie waarmee voor de evaluatie relevante data worden verzameld. Zijn er observaties beschikbaar op een voldoende gedesaggregeerd niveau, d.w.z. op het niveau van individuele ondernemingen?

6.3.

Wordt toegang tot de voor het uitvoeren van de evaluatie vereiste data belemmerd door wet- en regelgeving inzake vertrouwelijkheid van gegevens? Hoe worden die kwesties dan opgelost? Zijn er eventueel nog andere problemen met betrekking tot gegevensverzameling en hoe worden die overwonnen?

6.4.

Staan er enquêtes van begunstigden van de steun of van andere ondernemingen gepland? Is het de bedoeling om aanvullende informatiebronnen te gebruiken?

7. Voorgenomen tijdpad voor de evaluatie

7.1.

Wat is het voorgenomen tijdpad voor de evaluatie, met mijlpalen voor het verzamelen van data, tussentijdse rapporten en betrokkenheid van stakeholders? Sluit, voor zover relevant, een bijlage in met een gedetailleerd tijdpad:

7.2.

Tegen wanneer zal het definitieve evaluatierapport bij de Commissie worden ingediend?

7.3.

Welke factoren kunnen eventueel invloed hebben op het beoogde tijdpad?

8. De evaluerende instantie

8.1.

Verschaf specifieke informatie over de evaluerende instantie of, mocht die nog niet zijn geselecteerd, over het tijdpad, de procedure en de criteria voor de selectie van de evaluerende instantie:

8.2.

Verschaf informatie over de onafhankelijkheid van de evaluerende instantie. Hoe worden eventuele belangenconflicten uitgesloten tijdens de selectieprocedure?

8.3.

Wat is de relevante deskundigheid en knowhow van de evaluerende instantie of hoe wordt die knowhow gegarandeerd tijdens de selectieprocedure?

8.4.

Welke regelingen zal de steunverlenende instantie treffen om de uitvoering van de evaluatie te beheren en te monitoren?

8.5.

Verschaf informatie (ook al zijn dat maar indicaties) over de vereiste personele en financiële hulpmiddelen die beschikbaar zullen worden gesteld om de evaluatie uit te voeren:

9. Openbaarmaking van de evaluatie

9.1.

Hoe zal de evaluatie openbaar worden gemaakt, d.w.z. door de publicatie van het evaluatieplan en het eindrapport op een website?

9.2.

Hoe wordt de betrokkenheid van stakeholders gegarandeerd? Wordt overwogen om publieke consultaties of evenementen te houden met betrekking tot de evaluatie?

9.3.

Hoe zullen de uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt door de steunverlenende autoriteit en andere instanties, bijv. om vervolgregelingen of vergelijkbare regelingen uit te werken?

9.4.

Worden de voor de evaluatie verzamelde of gebruikte data toegankelijk gemaakt voor verdere studie en onderzoek? Op welke voorwaarden?

9.5.

Bevat het evaluatieplan vertrouwelijke informatie die de Commissie niet mag vrijgeven?

10. Andere informatie

10.1.

Hier kunt u alle andere informatie geven die u van belang acht voor de beoordeling van het evaluatieplan:

10.2.

Geef hier een lijst van alle documenten die bij de aanmelding zijn gevoegd. Voeg ook een papieren versie van de betrokken documenten bij of geef directe internetlinks naar die documenten:

▼C3

DEEL III.12

INFORMATIEFORMULIER LANDBOUW

Dit formulier voor de aanmelding van staatssteun mag alleen worden gebruikt voor activiteiten in verband met de productie, verwerking en afzet van landbouwproducten zoals omschreven in punt 6 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (176). De specifieke regels voor staatssteun in de landbouw zijn niet van toepassing op maatregelen in verband met de verwerking van producten van bijlage I tot producten die niet onder bijlage I vallen. Gelieve voor dergelijke maatregelen het toepasselijke aanmeldingsformulier in te vullen.

1. Betrokken producten

1.1.Is de maatregel van toepassing op een van de volgende producten waarvoor nog geen gemeenschappelijke marktordening geldt:

aardappelen (andere dan voor de zetmeelproductie),

paardenvlees,

koffie,

kurk,

van alcohol afgeleide azijn?

De maatregel is op geen van de genoemde producten van toepassing.

2. Stimulerend effect

A. Steunregelingen

2.1.Wordt de steun in het kader van een steunregeling uitsluitend toegekend voor activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?Ja

Neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.

2.2.Als de steunregeling automatisch en zonder verdere administratieve handelingen recht geeft op steun, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat de steunregeling is ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag is aangemerkt?Ja

Neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.

2.3.Als voor de steunregeling een aanvraag moet worden ingediend bij de betrokken bevoegde autoriteit, is het dan zo dat de steun zelf uitsluitend wordt toegekend voor activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de steunregeling moet zijn ingesteld en door de Commissie als verenigbaar met het EG-Verdrag zijn aangemerkt;

b)de steunaanvraag moet naar behoren zijn ingediend bij de betrokken bevoegde autoriteit;

c)de betrokken bevoegde autoriteit moet de aanvraag hebben aanvaard en zich daarbij tot steunverlening hebben verplicht, met uitdrukkelijke vermelding van het te betalen steunbedrag of van de wijze waarop de steun wordt berekend; de bevoegde autoriteit mag een aanvraag slechts aanvaarden als de voor de betrokken steunmaatregel of steunregeling beschikbare begrotingsmiddelen niet zijn opgebruikt?Ja

Neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.

B. Individuele steun

2.4.Zal individuele steun die buiten een regeling valt, uitsluitend worden toegekend voor activiteiten die plaatsvinden of diensten die worden ontvangen nadat aan de in punt 2.3, onder b) en c), genoemde voorwaarden is voldaan?Ja

Neen

Zo neen, gelieve punt 16 van de richtsnoeren te raadplegen.

C. Compenserende steun

2.5.Is de steunregeling van compenserende aard?Ja

Neen

Zo ja, dan zijn de bovenstaande punten A en B niet van toepassing.

3. Aard van de steun

Welke soort(en) steun omvat de geplande maatregel?

MAATREGELEN VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING

A.

Steun voor investeringen in landbouwbedrijven

B.

Steun voor investeringen voor de verwerking en de afzet van landbouwproducten

C.

Agromilieusteun en steun voor het dierenwelzijn

C bis

Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG (177)

D.

Steun ter compensatie van handicaps in bepaalde gebieden

E.

Steun voor de naleving van normen

F.

Steun voor de vestiging van jonge landbouwers

G.

Steun voor vervroegde uittreding of voor de beëindiging van de landbouwactiviteit

H.

Steun voor producentengroeperingen

I.

Steun voor ruilverkavelingen

J.

Steun ter bevordering van de productie en de afzet van kwaliteitslandbouwproducten

K.

Technische ondersteuning in de landbouwsector

L.

Steunverlening aan de sector dierlijke productie

M.

Steun voor de ultraperifere gebieden en de eilanden in de Egeïsche Zee

RISICO- EN CRISISBEHEER

N.

Steun ter vergoeding van schade aan de landbouwproductie of aan de landbouwproductiemiddelen

O.

Steun ter bestrijding van dier- en plantenziekten

P.

Steun als bijdrage in verzekeringspremies

Q.

Steun voor de sluiting van productie-, verwerkings- en afzetcapaciteit

ANDERE STEUNMAATREGELEN

R.

Steun voor reclame voor landbouwproducten

S.

Steun met betrekking tot belastingvrijstelling op grond van Richtlijn 2003/96/EG (178)

T.

Steun voor de bossector

DEEL III.12.A

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR INVESTERINGEN IN LANDBOUWBEDRIJVEN

Dit aanmeldingsformulier moet worden gebruikt voor de investeringen in landbouwbedrijven zoals bedoeld in punt IV.A van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (179).

1. Doelstellingen van de steun

1.1.Welke van de onderstaande doelstellingen worden met de investering beoogd:

verlaging van de productiekosten;

verbetering en omschakeling van de productie;

verhoging van de kwaliteit;

bescherming en verbetering van het milieu, inachtneming van de normen inzake hygiëne en dierenwelzijn;

bevordering van de diversificatie van de landbouwactiviteiten;

andere (gelieve te specificeren).

Als de investering andere doelstellingen heeft, wijzen wij erop dat steun voor investeringen in landbouwbedrijven waarmee geen enkele van de bovengenoemde doelstellingen wordt beoogd, niet is toegestaan.

1.2.Betreft de steun gewone vervangingsinvesteringen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat voor gewone vervangingsinvesteringen geen steun voor investeringen in landbouwbedrijven mag worden verleend.

1.3.Heeft de steun betrekking op investeringen ten behoeve van producten waarvoor in het kader van een uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde gemeenschappelijke marktordening (inclusief de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening) op het niveau van individuele landbouwers, landbouwbedrijven of verwerkende bedrijven productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening gelden, en die de productie boven het op grond van deze beperkingen toegestane niveau zouden doen uitkomen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat volgens punt 37 van de richtsnoeren geen steun voor dit soort investeringen mag worden verleend.

2. Begunstigden

Wie zijn de begunstigden van de steun?

Landbouwers;

producentengroeperingen;

andere (gelieve te specificeren):

3. Steunintensiteit

3.1.Vermeld de maximale overheidssteun, uitgedrukt als percentage van het bedrag aan subsidiabele investeringen:

a) in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (180) (max. 50 %);

b) in de andere gebieden (max. 40 %);

c) voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, die de investering binnen vijf jaar na hun vestiging uitvoeren (max. 60 %);

d) voor jonge landbouwers in de andere gebieden, die de investering binnen vijf jaar na hun vestiging uitvoeren (max. 50 %);

e) in de ultraperifere gebieden en op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee in de zin van Verordening (EEG) nr. 2019/93 (181) (max. 75 %);

f) voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan binnen de termijnen voor de omzetting van pas ingestelde minimumnormen (max. 75 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 60 % in de andere gebieden);

g) voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan binnen drie jaar na de datum waartegen de investering overeenkomstig de in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde termijnen moest plaatsvinden (max. 50 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 40 % in de andere gebieden);

h) voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan in het vierde jaar na de datum waartegen de investering overeenkomstig de in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde termijnen moest plaatsvinden (max. 25 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 20 % in de andere gebieden);

i) voor investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, met betrekking tot uitgaven die worden gedaan in het vijfde jaar na de datum waartegen de investering overeenkomstig de in de Gemeenschapswetgeving vastgestelde termijnen moest plaatsvinden (max. 12,5 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 10 % in de andere gebieden). Voor uitgaven die na het vijfde jaar worden gedaan mag geen steun worden toegekend;

j) voor extra investeringskosten die de op respectievelijk 1 mei 2004 en 1 januari 2007 tot de Gemeenschap toegetreden lidstaten maken met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG (182) (max. 75 %);

k) voor extra investeringskosten die worden gemaakt met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG en waarvoor steun wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 1698/2005 (max. 50 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 40 % in de andere gebieden);

l) voor investeringen die jonge landbouwers doen met het oog op de naleving van bestaande communautaire of nationale normen (max. 60 % in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en max. 50 % in de andere gebieden).

3.2.Hebben de meerkosten, in het geval van investeringen die leiden tot extra kosten in verband met milieubescherming en -verbetering, de verbetering van de hygiëne op veehouderijbedrijven of de verbetering van het welzijn van landbouwhuisdieren, uitsluitend betrekking op investeringen die verder gaan dan de huidige minimumnormen van de Gemeenschap, op investeringen die worden gedaan om aan pas ingevoerde minimumnormen te voldoen, of op aanvullende subsidiabele kosten die noodzakelijk zijn om deze doelstellingen te bereiken, zonder dat de productiecapaciteit erdoor stijgt?Ja

Neen

3.3Heeft, in het geval van investeringen die worden gedaan met het oog op de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG, de beoogde steunintensiteit uitsluitend betrekking op noodzakelijke en aanvullende subsidiabele kosten en geldt zij niet voor investeringen die een stijging van de productiecapaciteit tot gevolg hebben?Ja

Neen

3.4.Is, in het geval van investeringen die jonge landbouwers doen om aan bestaande communautaire of nationale normen te voldoen, de steun beperkt tot de extra kosten die binnen 36 maanden na de datum van vestiging worden gemaakt in verband met de tenuitvoerlegging van de norm?Ja

Neen

4. Subsidiabiliteitscriteria

4.1.Is bepaald dat de steun uitsluitend mag worden toegekend aan landbouwbedrijven die niet in moeilijkheden verkeren?Ja

Neen

4.2.Is het de bedoeling dat de steun wordt verleend voor de vervaardiging en de afzet van producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen?Ja

Neen

5. Subsidiabele uitgaven

5.1.Hebben de subsidiabele uitgaven betrekking op:

de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen;

de aankoop of huurkoop van machines en uitrusting, met inbegrip van computerprogrammatuur, ten belope van de marktwaarde van het goed, met uitzondering van de kosten in verband met het huurkoopcontract, zoals belastingen, marge voor de verhuurder, herfinancieringskosten, algemene kosten, verzekeringskosten, enz.;

algemene kosten in verband met de twee genoemde uitgavenposten (bijvoorbeeld honoraria van architecten, ingenieurs en deskundigen, haalbaarheidsstudies, het verkrijgen van octrooien en licenties)?

5.2.Wordt er steun verleend voor de aankoop van tweedehands materieel?Ja

Neen

5.3.Zo ja, is de betrokken aankoop alleen subsidiabel voor kleine en middelgrote ondernemingen met een beperkte technische startbasis en weinig kapitaal?Ja

Neen

5.4.Zijn de aankoop van productierechten, dieren en eenjarige gewassen, alsmede de aanplant van eenjarige gewassen van de steun uitgesloten?Ja

Neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat krachtens punt 29 van de richtsnoeren geen steun mag worden verleend voor deze uitgavenposten.

5.5.Wordt het deel van de subsidiabele kosten van de investering dat wordt gevormd door de aankoop van andere grond dan bouwgrond, beperkt tot 10 %?Ja

Neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze beperking tot 10 % krachtens punt 29 van de richtsnoeren een van de voorwaarden is om voor steun in aanmerking te komen.

6. Steun voor de instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen

6.1.Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel hebben van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?Ja

Neen

6.1.1.Zo ja, wat is het beoogde steunpercentage (max. 100 %):

6.1.2.Omvatten de subsidiabele uitgaven ook de vergoeding van werken die de landbouwer of zijn personeel uitvoeren?Ja

Neen

6.1.3.Zo ja, zal die vergoeding beperkt zijn tot 10 000 EUR per jaar?Ja

Neen

6.1.4.Zo neen, geef een verantwoording voor de overschrijding van dit maximumbedrag.

6.2.Heeft de steun betrekking op investeringen of kapitaaluitgaven die de instandhouding tot doel hebben van productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven?Ja

Neen

6.2.1.Zo ja, leidt de betrokken investering tot een verhoging van de productiecapaciteit van het bedrijf?Ja

Neen

6.2.2.Wat zijn de maximale steunpercentages voor deze soort investeringen?

Investeringen zonder capaciteitsverhoging:

Maximumpercentage voor probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (max. 75 %):

Maximumpercentage voor de andere gebieden (max. 60 %):

Investeringen met capaciteitsverhoging:

Maximumpercentage bij gebruik van hedendaagse materialen (max.: zie punt 3.1):

Maximumpercentage bij gebruik van traditionele materialen, uitgedrukt als percentage van de extra kosten (max. 100 %):

7. Verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang

7.1.Is de verplaatsing het gevolg van een onteigening?Ja

Neen

7.2.Wordt de verplaatsing gerechtvaardigd door een in de rechtsgrond omschreven reden van algemeen belang?Ja

Neen

Hierbij wijzen wij erop dat het algemeen belang ten behoeve waarvan het landbouwbedrijf wordt verplaatst, in de rechtsgrond moet zijn toegelicht.

7.3.Bestaat de verplaatsing gewoon uit het uit elkaar halen, het verhuizen en het weer oprichten van bestaande installaties?Ja

Neen

7.3.1.Zo ja, wat is de steunintensiteit? (max. 100 %):

7.4.Levert de verplaatsing de landbouwer modernere installaties op?Ja

Neen

7.4.1.Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de meerwaarde van de installaties na de verplaatsing,

in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):

in de andere gebieden (min. 60 %):

voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):

voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %):

7.5.Leidt de verplaatsing tot een toename van de productiecapaciteit?Ja

Neen

7.5.1.Zo ja, wat is de eigen bijdrage van de landbouwer, uitgedrukt als percentage van de uitgaven die op de toename betrekking hebben,

in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 50 %):

in de andere gebieden (min. 60 %):

voor jonge landbouwers in probleemgebieden of de gebieden zoals bedoeld in artikel 36, onder a), punt i), ii) of iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (min. 45 %):

voor jonge landbouwers in de andere gebieden (min. 55 %):

8. Overige gegevens

8.1.Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de beoogde staatssteun coherent is met het (de) desbetreffende plan(nen) voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

8.2.Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de steun wordt toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en territoriale behoeften en structurele nadelen?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 36 van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III.12.B

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR INVESTERINGEN VOOR DE VERWERKING EN DE AFZET VAN LANDBOUWPRODUCTEN

Dit aanmeldingsformulier moet worden gebruikt voor investeringssteun voor de verwerking (183) en de afzet (184) van landbouwproducten zoals bedoeld in punt IV.B van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (185).

1. Reikwijdte & begunstigden van de steun

1.1.Gelieve te specificeren onder welke bepaling van de landbouwrichtsnoeren deze aanmelding thuishoort:

1.1.1.

punt IV.B.2, onder a) [Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie (186) of een bepaling ter vervanging daarvan],

1.1.2.

punt IV.B.2, onder b) [Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie (187)],

1.1.3.

punt IV.B.2, onder c) [de richtsnoeren van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (188)],

1.1.4.

punt IV.B.2, onder d) [steun voor tussenbedrijven in gebieden die niet voor regionale steun in aanmerking komen].

1.2. Verordening (EG) nr. 70/2001 (staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen — kmo's)

Is de begunstigde een kmo die zich bezighoudt met de verwerking of de afzet van landbouwproducten?Ja

Neen

Zo neen, dan voldoet de steunmaatregel niet aan de in deze verordening vastgestelde noodzakelijke voorwaarden en kan hij niet worden aangemerkt als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt krachtens punt IV.B.2, onder a), van de richtsnoeren.

Zo ja, dan wordt de steun van de aanmeldingsplicht vrijgesteld. Gelieve te vermelden waarom uw autoriteiten de steunmaatregel toch nog wensen aan te melden. Gelieve in dit geval het desbetreffende deel van het algemene aanmeldingsformulier te raadplegen (bijlage I, deel I en deel III.1, bij Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie (189) of een bepaling ter vervanging daarvan).

1.3. De verordening van de Commissie inzake regionale investeringssteun

Voldoet de steunmaatregel aan de voorwaarden die in deze verordening zijn vastgesteld?Ja

Neen

Zo neen, dan voldoet de steunmaatregel niet aan de in deze verordening vastgestelde noodzakelijke voorwaarden en kan hij niet worden aangemerkt als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt krachtens punt IV.B.2, onder b), van de richtsnoeren.

Zo ja, dan wordt de steun van de aanmeldingsplicht vrijgesteld. Gelieve te vermelden waarom uw autoriteiten de steunmaatregel toch nog wensen aan te melden. Gelieve in dit geval het specifieke aanmeldingsformulier te raadplegen.

1.4. De richtsnoeren van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (190)

Voldoet de steunmaatregel aan de voorwaarden die in deze richtsnoeren zijn vastgesteld?Ja

Neen

Zo neen, dan voldoet de steunmaatregel niet aan de in deze richtsnoeren vastgestelde noodzakelijke voorwaarden en kan hij niet worden aangemerkt als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt krachtens punt IV.B.2, onder c), van de landbouwrichtsnoeren.

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat de steun zal worden beoordeeld aan de hand van de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Gelieve het desbetreffende deel van het algemene aanmeldingsformulier te raadplegen (bijlage bij Verordening (EG) nr. 1627/2006 van de Commissie (191)).

1.5. Steun in gebieden die NIET voor regionale steun in aanmerking komen

1.5.1.Zijn er begunstigden die kmo's zijn?Ja

Neen

Zo ja, gelieve punt 1.2 te raadplegen (punt IV.B.2, onder a), van de landbouwrichtsnoeren).

1.5.2.Zijn er begunstigden die grote bedrijven zijn (d.i. 750 werknemers of meer en een omzet van 200 miljoen EUR of meer)?Ja

Neen

Zo ja, dan kan de steun niet worden aangemerkt als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt krachtens punt IV.B.2, onder d), van de landbouwrichtsnoeren.

1.5.3.Zijn er begunstigden die tussenbedrijven zijn (d.i. minder dan 750 werknemers en/of een omzet van minder dan 200 miljoen EUR)?Ja

Neen

Zo ja, gelieve het desbetreffende deel van het algemene aanmeldingsformulier te raadplegen (bijlage bij Verordening (EG) nr. 1627/2006) betreffende subsidiabele uitgaven).

2. Steunintensiteit

2.1.Gelieve, als de begunstigden kmo's zijn (Verordening (EG) nr. 70/2001 of een bepaling ter vervanging daarvan),

de maximale steunintensiteit te vermelden voor subsidiabele investeringen in:

2.1.1.ultraperifere gebieden: (max. 75 %),

2.1.2.kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (192): (max. 65 %),

2.1.3.gebieden die voor steun in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder a): (max. 50 %),

2.1.4.andere gebieden: (max. 40 %).

Als het percentage hoger is dan de genoemde maxima, wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met artikel 4 van Verordening (EG) nr. 70/2001.

2.2.Gelieve, als het gaat om steun die valt onder de verordening van de Commissie inzake regionale investeringssteun of onder de richtsnoeren van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013, de maximale steunintensiteit te vermelden voor:

2.2.1.kmo's

2.2.1.1.met betrekking tot subsidiabele investeringen in de in artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag bedoelde gebieden: . (max. 50 % of het maximumbedrag dat is vastgesteld in de voor de betrokken lidstaat goedgekeurde regionalesteunkaart voor 2007-2013),

2.2.1.2.met betrekking tot subsidiabele investeringen in andere gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen:. (max. 40 % of het maximumbedrag dat is vastgesteld in de voor de betrokken lidstaat goedgekeurde regionalesteunkaart voor 2007-2013);

2.2.2.tussenbedrijven in de zin van artikel 28, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (193)(geen kmo's, maar bedrijven met minder dan 750 werknemers of een omzet van minder dan 200 miljoen EUR)

2.2.2.1.met betrekking tot subsidiabele investeringen in gebieden die op grond van artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag voor steun in aanmerking komen: (max. 25 % of het maximumbedrag dat is vastgesteld in de voor de betrokken lidstaat goedgekeurde regionalesteunkaart voor 2007-2013),

2.2.2.2.met betrekking tot subsidiabele investeringen in andere gebieden die voor regionale steun in aanmerking komen: (max. 20 % of het maximumbedrag dat is vastgesteld in de voor de betrokken lidstaat goedgekeurde regionalesteunkaart voor 2007-2013).

Als het steunpercentage hoger is dan de genoemde maxima, wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met punt IV.B.2, onder c), punt ii), van de landbouwrichtsnoeren.

2.2.2.3.Voldoen de begunstigden aan alle andere voorwaarden van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (194)?Ja

Neen

Zo neen, dan is de maatregel niet in overeenstemming met punt IV.B.2, onder c), punt ii), van de landbouwrichtsnoeren.

2.2.3.Zijn er begunstigden die groter zijn dan de tussenbedrijven zoals vermeld in punt 2.2.2. (d.i. grote bedrijven)?Ja

Neen

Zo ja, is de maximale steunintensiteit gelijk aan of kleiner dan het maximumbedrag dat is vastgesteld in de voor de betrokken lidstaat goedgekeurde regionalesteunkaart voor 2007-2013?Ja

Neen

Zo neen, dan kan de maatregel niet worden aangemerkt als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt krachtens punt IV.B.2, onder c), van de landbouwrichtsnoeren. Zo ja, gelieve de in de genoemde regionalesteunkaart vermelde maximale steunintensiteit in te vullen. De desbetreffende maximale steunintensiteit in de overeenkomstige regionalesteunkaart bedraagt %.

2.3.Als het gaat om investeringssteun voor tussenbedrijven in gebieden die niet voor regionale steun in aanmerking komen:

2.3.1.Wat is de maximale steunintensiteit? (max. 20 %)

Als het maximale steunpercentage hoger is dan het genoemde maximum, wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met punt IV.B.2, onder d), van de landbouwrichtsnoeren.

2.3.2.Voldoen de begunstigden aan alle andere voorwaarden van Aanbeveling 2003/361/EG?Ja

Neen

Zo neen, dan is de maatregel niet in overeenstemming met punt IV.B.2, onder d), van de landbouwrichtsnoeren.

3. Subsidiabiliteitscriteria en uitgaven

3.1.Heeft de steun betrekking op de vervaardiging en de afzet van producten die melk of zuivelproducten imiteren of vervangen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met punt IV.B van de landbouwrichtsnoeren.

3.2.Als het om tussenbedrijven of grote bedrijven gaat, heeft de steun dan betrekking op de aankoop van tweedehands materieel?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met punt IV.B van de landbouwrichtsnoeren.

3.3.Kunt u, als het gaat om steun voor investeringen in gebieden die niet voor regionale steun in aanmerking komen,

bevestigen dat de subsidiabele uitgaven voor investeringen volledig in overeenstemming zijn met de subsidiabele uitgaven die zijn vermeld in de richtsnoeren van de Commissie inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013?Ja

Neen

Zo neen,

als de begunstigden geen kmo's zijn, is de maatregel niet in overeenstemming met punt IV.B.2, onder d), van de landbouwrichtsnoeren,

—als de begunstigden kmo's zijn, zijn de subsidiabele uitgaven in overeenstemming met de artikelen 2 en 4 van Verordening (EG) nr. 70/2001?Ja

Neen

Zo neen, dan is de maatregel niet in overeenstemming met punt IV.B.2, onder d), van de landbouwrichtsnoeren.

3.4.Zou de steun kunnen worden verleend voor investeringen waarvoor in het kader van een uit het ELGF gefinancierde gemeenschappelijke marktordening, inclusief de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening, op het niveau van individuele landbouwers, landbouwbedrijven of verwerkende bedrijven productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening gelden, en die de productie boven het op grond van deze beperkingen toegestane niveau zouden doen uitkomen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat volgens punt 47 van de landbouwrichtsnoeren geen steun voor dit soort investeringen mag worden verleend.

4. Overige gegevens

4.1.Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de steun wordt toegespitst op duidelijk omschreven doelstellingen die aansluiten bij onderkende structurele en territoriale behoeften en structurele nadelen?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 46 van de landbouwrichtsnoeren.

4.2.Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

5. Afzonderlijke aanmeldingen

Zouden de subsidiabele investeringen meer kunnen bedragen dan 25 miljoen EUR of zou het steunbedrag hoger kunnen zijn dan 12 miljoen EUR?Ja

Neen

Zo ja, zal de steun afzonderlijk worden aangemeld?Ja

Neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat de maatregel niet in overeenstemming is met punt IV.B van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III.12.C

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE AGROMILIEUSTEUN EN STEUN VOOR HET DIERENWELZIJN

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steunmaatregelen van de staten ter ondersteuning van landbouwproductiemethoden die zijn ontworpen om het milieu te beschermen en het platteland in stand te houden (milieumaatregelen in de landbouw) of het dierenwelzijn te verbeteren, zoals bedoeld in punt IV.C van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (195)(hierna de „landbouwrichtsnoeren” genoemd) en de artikelen 39 en 40 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (196).

—Heeft de maatregel betrekking op vergoedingen voor landbouwers die vrijwillig agromilieuverbintenissen aangaan (artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005)?Ja

Neen

—Zo ja, raadpleeg het deel van dit formulier dat betrekking heeft op „Steun voor agromilieuverbintenissen”.

—Heeft de maatregel betrekking op vergoedingen voor landbouwers die vrijwillig dierenwelzijnsverbintenissen aangaan (artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005)?Ja

Neen

—Zo ja, raadpleeg het deel van dit formulier dat betrekking heeft op „Steun voor dierenwelzijnsverbintenissen”.

—Heeft de steun uitsluitend betrekking op milieu-investeringen (punt 62 van de landbouwrichtsnoeren)?Ja

Neen

—Zo ja, raadpleeg het „Formulier aanvullende informatie inzake steun voor investeringen in landbouwbedrijven”.

—Heeft de milieusteun andere doelstellingen, zoals opleiding of advisering ten behoeve van landbouwers (punt IV.K van de richtsnoeren)?Ja

Neen

—Zo ja, raadpleeg het Formulier aanvullende informatie betreffende punt IV.K van de landbouwrichtsnoeren.

—Andere maatregelen?

—Geef een volledige beschrijving van de maatregel(en):

—Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

STEUN VOOR AGROMILIEUVERBINTENISSEN (PUNT IV.C.2 VAN DE LANDBOUWRICHTSNOEREN)

1. Doel van de maatregel

Welke van de volgende specifieke doelstellingen worden met de steunmaatregel beoogd?

Wijzen van gebruik van landbouwgrond die verenigbaar zijn met de bescherming en verbetering van het milieu, het landschap en de kenmerkende elementen daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de bodem en de genetische verscheidenheid, en verlaging van de productiekosten;

een voor het milieu gunstige extensivering van de landbouw en een dito beheer van niet erg intensieve graslandsystemen, verbetering en herstructurering van de productie;

de instandhouding van milieuvormen met een grote natuurwaarde waar landbouw wordt beoefend en die worden bedreigd, alsmede kwaliteitsverbetering;

de instandhouding van landschapselementen en van elementen op landbouwgrond die van het verleden getuigen;

de toepassing van milieuplanning bij de agrarische bedrijfsvoering. Als met de maatregel geen van bovengenoemde doelstellingen wordt nagestreefd, omschrijf dan wat wordt beoogd op het gebied van milieubescherming. (Graag voldoende gedetailleerd.)

Als de betrokken maatregel in het verleden reeds is toegepast, welke resultaten heeft deze op het gebied van milieubescherming opgeleverd?

2. Subsidiabiliteitscriteria

2.1.Wordt steun verleend aan landbouwers en/of andere grondbeheerders (artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005) die agromilieuverbintenissen aangaan voor een periode tussen vijf en zeven jaar?Ja

Neen

2.2.Is een langere of kortere periode noodzakelijk voor alle of bepaalde verbintenissen?Ja

Neen

Zo ja, hoe motiveert u een andere termijn:

2.3.Kunt u bevestigen dat er geen steun wordt verleend voor agromilieuverbintenissen die niet verder gaan dan de op grond van de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III en IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (197) vastgestelde toepasselijke dwingende normen, de minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere toepasselijke dwingende eisen die in de nationale wetgeving zijn vastgesteld en in het plattelandsontwikkelingsprogramma zijn vermeld?Ja

Neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat volgens artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geen steun mag worden verleend voor agromilieuverbintenissen die niet verder gaan dan de toepassing van deze normen en eisen.

2.4.Geef een beschrijving van de genoemde normen en eisen en leg uit in welk opzicht de agromilieuverbintenissen verder gaan dan de toepassing daarvan.

3. Steunbedrag

3.1.Vermeld het maximale steunbedrag dat kan worden toegekend naargelang van het gebied waarop agromilieuverbintenissen zijn aangegaan:

voor gespecialiseerde blijvende teelten (maximaal 900 EUR per hectare),

voor eenjarige gewassen (maximaal 600 EUR per hectare),

voor andere vormen van grondgebruik (maximaal 450 EUR per hectare),

voor lokale rassen die voor de veehouderij verloren dreigen te gaan (maximaal 200 EUR per grootvee-eenheid),

andere

Als de genoemde maximumbedragen worden overschreden, gelieve aan te tonen dat de steun voldoet aan de voorschriften van artikel 39, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

3.2.Wordt de steun jaarlijks toegekend?Ja

Neen

Zo neen, hoe motiveert u een andere termijn?

3.3.Wordt het jaarlijkse steunbedrag berekend op basis van:

—de gederfde inkomsten,

—de extra kosten die met de verbintenis zijn gemoeid, en

—de noodzaak compensatie voor transactiekosten te verlenen?Ja

Neen

Beschrijf de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de vaststelling van het steunbedrag en vermeld de gederfde inkomsten, de extra kosten en de eventuele transactiekosten:

3.4.Gelden als referentieniveau voor de berekening van de met de verbintenis samenhangende gederfde inkomsten en extra kosten de in punt 2.3. genoemde normen en eisen?Ja

Neen

Zo neen, gelieve het gehanteerde referentieniveau toe te lichten:

3.5.Wordt de steun per productie-eenheid betaald?Ja

Neen

Zo ja, geef aan waarom deze methode wordt toegepast en licht de initiatieven toe die ervoor moeten zorgen dat de jaarlijkse maximumbedragen van de communautaire steun die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1698/2005, in acht worden genomen.

3.6.Is het de bedoeling steun te verlenen voor transactiekosten voor het voortzetten van agromilieuverbintenissen die reeds in het verleden waren aangegaan?Ja

Neen

3.7.Zo ja, toon aan dat deze kosten blijven bestaan.

3.8.Is het de bedoeling steun te verlenen voor de kosten van niet-productieve investeringen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de agromilieuverbintenissen (niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen nettostijging van de waarde of de rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg hebben)?Ja

Neen

3.9.Zo ja, welk steunpercentage zal worden toegepast (max. 100 %) ?

STEUN VOOR DIERENWELZIJNSVERBINTENISSEN (PUNT IV.C.2 VAN DE LANDBOUWRICHTSNOEREN)

1. Doel van de maatregel

Op welk van de volgende gebieden bieden de dierenwelzijnsverbintenissen hogere normen?

Beter aan de natuurlijke behoeften van de dieren aangepast water en voeder;

huisvestingsomstandigheden zoals beschikbare ruimte, strooisel, daglicht;

buitenuitloop;

geen systematische mutilatie, isolatie of permanent aanbinden;

preventie van ziekten die voornamelijk te wijten zijn aan de veehouderijpraktijken en/of de huisvesting.

(Graag voldoende gedetailleerd.)

Als de betrokken maatregel in het verleden reeds is toegepast, welke resultaten heeft deze op het gebied van het dierenwelzijn opgeleverd?

2. Subsidiabiliteitscriteria

2.1.Wordt uitsluitend steun verleend aan landbouwers die dierenwelzijnsverbintenissen aangaan voor een periode tussen vijf en zeven jaar?Ja

Neen

2.2.Is een langere of kortere periode noodzakelijk voor alle of bepaalde verbintenissen?Ja

Neen

Zo ja, hoe motiveert u een andere termijn:

2.3.Kunt u bevestigen dat er geen steun wordt verleend voor dierenwelzijnsverbintenissen die niet verder gaan dan de op grond van de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III en IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (198) vastgestelde toepasselijke dwingende normen of andere relevante dwingende eisen die in de nationale wetgeving zijn vastgesteld en in het plattelandsontwikkelingsprogramma zijn vermeld?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geen steun mag worden verleend voor dierenwelzijnsverbintenissen die niet verder gaan dan de toepassing van deze normen en eisen.

2.4.Geef een beschrijving van de genoemde normen en eisen en leg uit in welk opzicht de dierenwelzijnsverbintenissen verder gaan dan de toepassing van deze normen en eisen.

3. Steunbedrag

3.1.Vermeld het maximale steunbedrag dat voor dierenwelzijn kan worden toegekend:

(maximaal 500 EUR per grootvee-eenheid).

Als het bedrag groter is dan 500 EUR per grootvee-eenheid, gelieve aan te tonen dat de steun voldoet aan de voorschriften van artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

3.2.Wordt de steun jaarlijks toegekend?Ja

Neen

Zo neen, hoe motiveert u een andere termijn?

3.3.Wordt het jaarlijkse steunbedrag berekend op basis van:

—de gederfde inkomsten,

—de extra kosten die met de verbintenis zijn gemoeid,

—de noodzaak compensatie voor transactiekosten te verlenen, en eventueel de kosten van niet-productieve investeringen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de verbintenissen?Ja

Neen

Beschrijf de berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de vaststelling van het steunbedrag en vermeld de gederfde inkomsten, de extra kosten, eventuele transactiekosten en mogelijke kosten van niet-productieve investeringen:

3.4.Gelden als referentieniveau voor de berekening van de met de verbintenis samenhangende gederfde inkomsten en extra kosten de in punt 2.3 genoemde normen en eisen?Ja

Neen

Zo neen, gelieve het gehanteerde referentieniveau toe te lichten:

3.5.Wordt de steun per grootvee-eenheid betaald?Ja

Neen

Zo neen, geef aan waarom de gekozen methode wordt toegepast en licht de initiatieven toe die ervoor moeten zorgen dat de jaarlijkse maximumbedragen van de communautaire steun die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1698/2005, in acht worden genomen.

3.6.Is het de bedoeling steun te verlenen voor transactiekosten voor het voortzetten van dierenwelzijnsverbintenissen die reeds in het verleden waren aangegaan?Ja

Neen

3.7.Zo ja, toon aan dat deze kosten blijven bestaan.

3.8.Is het de bedoeling steun te verlenen voor de kosten van niet-productieve investeringen die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de agromilieuverbintenissen (niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen nettostijging van de waarde of de rentabiliteit van het landbouwbedrijf tot gevolg hebben)?Ja

Neen

3.9.Zo ja, welk steunpercentage zal worden toegepast (max. 100 %) ?

DEEL III. 12.C BIS

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR NATURA 2000-BETALINGEN EN BETALINGEN IN VERBAND MET RICHTLIJN 2006/60/EG

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steun in het kader van de Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (199) zoals bedoeld in deel IV.C.3 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (200).

1. Doel van de maatregel

1.1.Is de maatregel bedoeld om landbouwers te compenseren voor kosten die zij maken en inkomsten die zij derven als gevolg van de nadelen die zij in de betrokken gebieden ondervinden door de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG (201) en 92/43/EEG (202) van de Raad en 2000/60/EG?Ja

Neen

1.1.1.Zo neen, let wel dat het volgens deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren niet is toegestaan steun te verlenen om andere kosten te compenseren dan die welke het gevolg zijn van nadelen die worden ondervonden door de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG en 2000/60/EG.

2. Subsidiabiliteitscriteria

2.1.Zijn de kosten gemaakt en de inkomsten gederfd als gevolg van nadelen die in de betrokken gebieden worden ondervonden door de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG en 2000/60/EG?Ja

Neen

2.1.1.Zo ja, verstrek alle gegevens in verband met de betrokken voorschriften van de desbetreffende richtlijn(en):

2.1.2.Zo neen, let wel dat het volgens deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren niet is toegestaan steun te verlenen om andere kosten te compenseren dan die welke het gevolg zijn van nadelen die worden ondervonden door de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG, 92/43/EEG en 2000/60/EG.

2.2.Zijn de voorgenomen compenserende betalingen noodzakelijk om de specifieke problemen als gevolg van deze richtlijn(en) op te lossen?Ja

Neen

2.2.1.Zo ja, licht toe waarom deze maatregel noodzakelijk is:

2.2.2.Zo neen, let wel dat volgens punt IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren alleen die betalingen zijn toegestaan die noodzakelijk zijn om de door die richtlijnen veroorzaakte specifieke problemen op te lossen.

2.3.Wordt de steun uitsluitend verleend voor verbintenissen die verder gaan dan de nakoming van de uit de randvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen?Ja

Neen

2.3.1.Zo neen, gelieve aan te tonen dat is voldaan aan de voorschriften van deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren.

2.4.Wordt de steun verleend voor verbintenissen die verder gaan dan het bepaalde in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (203)?Ja

Neen

2.4.1.Zo neen, gelieve aan te tonen dat is voldaan aan de voorschriften van deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren.

2.5.Is de steun in strijd met het beginsel „de vervuiler betaalt”?Ja

Neen

2.5.1.Zo ja, gelieve alle elementen te vermelden waaruit blijkt dat de steun aan de voorschriften van deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren voldoet en uitzonderlijk, tijdelijk en degressief is.

3. Steunbedrag

3.1.Wat is het maximale steunbedrag, berekend op basis van de gebruikte landbouwgrond (oppervlakte cultuurgrond — OCG)?

(aanvankelijke maximale Natura 2000-betaling gedurende een periode van ten hoogste vijf jaar: 500 EUR per hectare OCG),

(normale maximale Natura 2000-betaling: 200 EUR per hectare OCG),

(het maximumbedrag van de steun in verband met Richtlijn 2000/60/EG wordt vastgesteld volgens de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure).

3.1.1.Gelieve aanvullende gegevens te verstrekken over de betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG.

3.1.2.Gelieve, als u van plan bent een hoger steunbedrag toe te kennen, toe te lichten hoe deze steun voldoet aan de voorschriften van deel IV.C.3 van de landbouwrichtsnoeren en artikel 38 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (204).

3.2.Beschrijf de maatregelen die worden genomen om te garanderen dat bij de vaststelling van de bedragen overcompensatie wordt vermeden:

4. Overige gegevens

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III.12.D

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN TER COMPENSATIE VAN HANDICAPS IN BEPAALDE GEBIEDEN

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steun ter compensatie van natuurlijke handicaps in bepaalde gebieden, zoals bedoeld in punt IV.D van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (205).

1. Vragen die moeten worden beantwoord voor alle aanmeldingen van steun ter compensatie van handicaps in bepaalde gebieden

1.Geef een beschrijving van de betrokken handicap:

2.Toon aan dat het te betalen compensatiebedrag er niet toe leidt dat de landbouwers worden overgecompenseerd voor de gevolgen van de handicaps:

3.Als er gebieden met handicaps zijn waar de gemiddelde impact van de handicaps per hectare op vergelijkbare landbouwbedrijven verschillend is, toon dan aan dat het niveau van de compensatiebetalingen in verhouding is tot de economische impact van de handicaps in de verschillende gebieden:

4.Kan de mens de economische impact van de permanente handicap ongedaan maken?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat bij de berekening van de compensatiebetalingen uitsluitend de economische impact van permanente handicaps waarover de mens geen controle heeft, in aanmerking mag worden genomen. Structurele nadelen die dankzij de modernisering van landbouwbedrijven of door maatregelen, zoals heffingen, subsidies of de tenuitvoerlegging van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), kunnen worden verholpen, mogen niet in aanmerking worden genomen.

Zo neen, licht toe waarom de mens de economische impact van de permanente handicap niet ongedaan kan maken:

Kunt u aangeven hoe groot de landbouwbedrijven zijn die voor deze betalingen in aanmerking zullen komen?

5.Wordt het compensatiebedrag vastgesteld door het gemiddelde inkomen per hectare van landbouwbedrijven in gebieden met handicaps te vergelijken met dat van even grote bedrijven die dezelfde producten vervaardigen in gebieden zonder handicaps in dezelfde lidstaat of, als de volledige lidstaat als gebied met handicaps wordt beschouwd, in gebieden zonder handicaps in andere lidstaten waar de productievoorwaarden op zinvolle wijze kunnen worden vergeleken met die in de eerste lidstaat? Het inkomen dat in dit verband in aanmerking moet worden genomen, is het rechtstreekse inkomen uit landbouwactiviteiten, met uitsluiting van met name betaalde heffingen of ontvangen subsidies.Ja

Neen

Beschrijf hoe de vergelijking is gemaakt:

6.Wordt de steunmaatregel gecombineerd met steun op grond van de artikelen 13, 14 en 15 van Verordening (EG) nr. 1257/1999van de Raad (206)?Ja

Neen

7.Kunt u bevestigen dat de totale steun die aan de landbouwer wordt verleend, niet hoger zal zijn dan het overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde bedrag?Ja

Neen

Gelieve het bedrag te vermelden

Zo neen, let wel dat volgens punt 72 van de landbouwrichtsnoeren geen hogere steun in de vorm van een compenserende vergoeding mag worden toegekend dan het bovenvermelde bedrag.

8.Is in de maatregel bepaald dat aan het volgende subsidiabiliteitscriterium moet worden voldaan?

De landbouwers moeten de landbouw beoefenen op een minimumoppervlakte grond (vermeld deze oppervlakte).

De landbouwers moeten zich ertoe verbinden hun landbouwactiviteit in een probleemgebied voort te zetten gedurende ten minste vijf jaar vanaf de eerste betaling van een compenserende vergoeding.

De landbouwers moeten de verplichte normen toepassen die zijn vastgesteld ingevolge de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III en IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (207), en voldoen aan minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere verbindende voorschriften die in de nationale wetgeving zijn vastgesteld en in het programma voor plattelandsontwikkeling zijn vermeld.Ja

Neen

9.Is in de maatregel bepaald dat, indien de eigenaar of houder van de dieren zich verzet tegen de uitvoering van de inspecties en monsternemingen die voor de toepassing van de nationale programma's inzake toezicht op residuen nodig zijn, of tegen de onderzoekingen en controles die op grond van Richtlijn 96/23/EG worden verricht, de sancties zoals bedoeld in het vorenstaande punt 4 gelden?Ja

Neen

10.Als de steunregeling nog steeds van kracht is op de datum waarop artikel 37 en artikel 88, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (208) van toepassing worden, wordt zij dan zodanig gewijzigd dat zij vanaf die datum in overeenstemming met die artikelen zal zijn?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat met ingang van de datum waarop artikel 37 en artikel 88, lid 3, van de genoemde verordening van toepassing worden, nieuwe regels zullen gelden voor maatregelen ter compensatie van natuurlijke handicaps in bepaalde gebieden en dat steunmaatregelen die niet aan alle criteria van die artikelen en aan de betrokken uitvoeringsbepalingen van de Raad of de Commissie voldoen, zullen moeten worden stopgezet.

2. Overige gegevens

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III. 12.E

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR DE NALEVING VAN NORMEN

Dit aanmeldingsformulier moet worden gebruikt voor de investeringen in landbouwbedrijven zoals bedoeld in punt IV.E van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (209).

1.Wordt de beoogde steun uitsluitend toegekend aan primaire producenten (landbouwers)?Ja

Neen

2.Zijn de nieuwe normen waarvan sprake is, gebaseerd op communautaire normen?Ja

Neen

3.Zo neen, wordt de steun dan beperkt tot de uit de normen voortvloeiende kosten die voor de betrokken landbouwers een echte concurrentiehandicap dreigen te vormen?Ja

Neen

4.Toon het bestaan van deze handicap aan met behulp van de gemiddelde nettowinstmarges voor gemiddelde landbouwbedrijven in de betrokken (sub)sector:

5.Is de steun die de landbouwer in een periode van vijf jaar kan ontvangen voor gemaakte kosten en gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de invoering van een of meer normen, degressief en beperkt tot in totaal 10 000 EUR?Ja

Neen

6.Beschrijf de degressiviteit van de steun:

7.Als het maximum van 10 000 EUR wordt overschreden, is de steun dan beperkt tot 80 % van de door de landbouwers gemaakte kosten en gederfde inkomsten en tot 12 000 EUR per bedrijf, waarbij elke toegekende communautaire steun in aanmerking wordt genomen?Ja

Neen

8.Heeft de steun betrekking op normen die aantoonbaar de rechtstreekse oorzaak zijn van:

—een toename van de exploitatiekosten voor het product of de producten waarvoor de norm geldt, met ten minste 5 %,Ja

Neen

—een inkomensverlies dat overeenstemt met ten minste 10 % van de nettowinst voor het product of de producten waarvoor de norm geldt.Ja

Neen

9.Toon aan dat aan de genoemde parameters wordt voldaan (hierbij moet worden uitgegaan van berekeningen voor een gemiddeld landbouwbedrijf van de sector en lidstaat waarvoor de betrokken norm geldt):

10.Heeft de steun uitsluitend betrekking op normen die een dergelijke toename van de exploitatiekosten of een dergelijk inkomensverlies veroorzaken voor ten minste 25 % van alle landbouwbedrijven van de (sub)sector en lidstaat waarvoor de norm geldt?Ja

Neen

11.Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de beoogde staatssteun coherent is met het (de) desbetreffende plan(nen) voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III.12.F

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR DE VESTIGING VAN JONGE LANDBOUWERS

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van steun voor de vestiging van jonge landbouwers zoals bedoeld in hoofdstuk IV.F van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (210).

1. Subsidiabiliteitscriteria

Hierbij wijzen wij erop dat staatssteun voor de vestiging van jonge landbouwers slechts mag worden verleend indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarden als die welke in de verordening inzake plattelandsontwikkeling (211) zijn vastgesteld voor medegefinancierde steun, waaronder met name de subsidiabiliteitscriteria van artikel 22.

1.1.Wordt de steun uitsluitend verleend voor primaire productie?Ja

Neen

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat krachtens punt 82 van de landbouwrichtsnoeren uitsluitend steun mag worden verleend voor primaire productieactiviteiten.

1.2.Wordt voldaan aan de volgende voorwaarden?

—de landbouwer is jonger dan 40 jaar;

—de landbouwer beschikt over voldoende vakbekwaamheid en deskundigheid;

—de landbouwer vestigt zich voor het eerst op een landbouwbedrijf als bedrijfshoofd;

—de landbouwer heeft een bedrijfsplan voor de ontwikkeling van zijn landbouwactiviteiten ingediend.Ja

Neen

Als u op een of meer van deze vragen „neen” antwoordt, is de maatregel niet in overeenstemming met artikel 22 van de verordening inzake plattelandsontwikkeling en kan hij niet worden toegestaan krachtens de richtsnoeren.

1.3.Is in de maatregel bepaald dat aan de bovenstaande subsidiabiliteitseisen moet zijn voldaan op het tijdstip waarop het individuele besluit tot toekenning van de steun wordt vastgesteld?Ja

Neen

1.4.Is de maatregel in overeenstemming met de bestaande communautaire of nationale normen?Ja

Neen

1.4.1.Zo neen, is het de bedoeling te voldoen aan de bestaande communautaire of nationale normen die in het ingediende bedrijfsplan zijn vastgesteld?Ja

Neen

1.4.2.Bedraagt de termijn binnen welke aan de normen moet zijn voldaan, meer dan 36 maanden vanaf de datum van vestiging?Ja

Neen

2. Maximaal toegestane steun

2.1.Wordt de vestigingssteun verleend in de vorm van:

een eenmalige premie? (max. 40 000 EUR)

(vul het bedrag in)

en/of

een rentesubsidie? (gekapitaliseerde waarde hiervan: max. 40 000 EUR)

Zo ja, beschrijf de leningsvoorwaarden — rentepercentage, looptijd, aflossingsvrije periode, enz.)

2.2.Kunt u bevestigen dat de staatssteun en de op grond van de verordening inzake plattelandsontwikkeling verleende steun samen niet hoger zullen zijn dan 55 000 EUR en dat de maxima die voor elk van beide vormen van steun afzonderlijk gelden (40 000 EUR voor de eenmalige premie; 40 000 EUR voor de rentesubsidie), in acht worden genomen?Ja

Neen

3. Overige gegevens

Gaat de aanmelding vergezeld van documentatie waarin wordt aangetoond dat de staatssteun past in en coherent is met het desbetreffende plan voor plattelandsontwikkeling?Ja

Neen

Zo ja, gelieve deze documentatie hieronder of in een bijlage bij dit formulier te verstrekken.

Zo neen, dan wijzen wij u erop dat deze documentatie vereist is krachtens punt 26 van de landbouwrichtsnoeren.

DEEL III.12.G

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR VERVROEGDE UITTREDING OF VOOR DE BEËINDIGING VAN DE LANDBOUWACTIVITEIT

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van regelingen inzake staatssteun ter bevordering van vervroegde uittreding door oudere landbouwers zoals bedoeld in hoofdstuk IV.G van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (212).

1. Aard van de steun

1.1.Wordt de steun alleen voor de primaire productie toegekend?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 85 van de richtsnoeren geen steun mag worden verleend voor andere activiteiten dan de primaire productie.

1.2.Wordt de steun voor vervroegde uittreding toegekend aan:

landbouwers die besluiten hun landbouwactiviteit te beëindigen met het oog op overdracht van de betrokken bedrijven aan andere landbouwers?

werknemers in de landbouw die besluiten alle werkzaamheden op landbouwbedrijven definitief te beëindigen op het moment waarop het bedrijf wordt overgedragen?

Geef een beschrijving van de voorgenomen maatregelen:

2. Subsidiabiliteitscriteria

2.1.Zal de steun uitsluitend worden toegekend indien de cedent van het landbouwbedrijf:

—definitief alle commerciële landbouwactiviteiten beëindigt,

—op het tijdstip van de overdracht ten minste 55 jaar oud is zonder evenwel de normale pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt, of ten hoogste tien jaar jonger dan de normale pensioengerechtigde leeftijd in de betrokken lidstaat, en

—in de aan de overdracht voorafgaande tien jaar de landbouw heeft beoefend?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 87 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (213) geen steun kan worden toegestaan indien de cedent niet aan al deze voorwaarden voldoet.

2.2.Zal de steun uitsluitend worden toegekend indien de overnemer van het landbouwbedrijf:

—de cedent opvolgt door zich overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 als jonge landbouwer te vestigen, jonger is dan 40 jaar en zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt, over voldoende vakbekwaamheid en deskundigheid beschikt en een bedrijfsplan voor de ontwikkeling van zijn landbouwactiviteiten indient, of

—een landbouwer jonger dan 50 jaar of een privaatrechtelijk lichaam is, en het door de cedent vrijgemaakte landbouwbedrijf overneemt om het landbouwbedrijf te vergroten?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 87 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geen steun kan worden toegestaan indien de overnemer niet aan al deze voorwaarden voldoet.

2.3.Indien de geplande steunverlening bij vervroegde uittreding maatregelen behelst om een inkomen te verschaffen aan werknemers in de landbouw, kunt u dan bevestigen dat geen steun zal worden toegekend indien de werknemer niet aan alle volgende voorwaarden voldoet:

—hij moet alle landbouwactiviteiten definitief beëindigen op het ogenblik waarop het bedrijf wordt overgedragen,

—hij is ten minste 55 jaar oud zonder evenwel de normale pensioengerechtigde leeftijd te hebben bereikt, of ten hoogste tien jaar jonger dan de normale pensioengerechtigde leeftijd in de betrokken lidstaat,

—hij heeft in de voorafgaande vijf jaar ten minste de helft van zijn arbeidstijd als meewerkend gezinslid of werknemer in de landbouw aan werkzaamheden op landbouwbedrijven besteed,

—hij heeft in de vier jaar vóór de vervroegde uittreding van de cedent ten minste het equivalent van twee voltijdjaren op diens landbouwbedrijf gewerkt, en

—hij valt onder een socialezekerheidsstelsel.Ja

Neen

Let wel dat volgens punt 87 van de richtsnoeren en artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 niet kan worden toegestaan dat steun wordt verleend om aan werknemers in de landbouw een inkomen te verschaffen indien die werknemers niet aan alle genoemde voorwaarden voldoen.

3. Steunbedrag

3.1.Wordt de steunmaatregel gecombineerd met steunverlening in het kader van de verordening inzake plattelandsontwikkeling ?Ja

Neen

3.1.1.Zo ja, geef een beknopte beschrijving van de regeling voor die medegefinancierde steunverlening en geef aan om welk steunbedrag het gaat.

3.2.Gelieve te specificeren wat het maximale steunbedrag is dat per cedent wordt toegekend:

per cedent per jaar (jaarlijks bedrag ten hoogste 18 000 EUR per cedent en totaalbedrag ten hoogste 180 000 EUR per cedent).

Gelieve, als de maximumbedragen worden overschreden, aan te geven dat is voldaan aan punt 87 van de richtsnoeren. Let wel dat de richtsnoeren de mogelijkheid bieden steun te verlenen boven de in de verordening vastgestelde maximumbedragen mits de lidstaat aantoont dat die betaling niet aan actieve landbouwers wordt doorgegeven.

3.3.Gelieve te specificeren wat het maximale steunbedrag is dat per werknemer wordt toegekend:

per werknemer per jaar (jaarlijks bedrag ten hoogste 4 000 EUR per werknemer en totaalbedrag ten hoogste 40 000 EUR per werknemer).

Gelieve, als de maximumbedragen worden overschreden, aan te geven dat is voldaan aan punt 87 van de richtsnoeren. Let wel dat de richtsnoeren de mogelijkheid bieden steun te verlenen boven de in de verordening vastgestelde maximumbedragen mits de lidstaat aantoont dat die betaling niet aan actieve landbouwers wordt doorgegeven.

3.4.Ontvangt de cedent een door de lidstaat betaald normaal ouderdomspensioen ?Ja

Neen

3.4.1.Zo ja, zal de geplande steun bij vervroegde uittreding worden toegekend als aanvulling met inachtneming van het bedrag van het nationale ouderdomspensioen?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 87 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bij de berekening van de in het kader van de regeling voor vervroegde uittreding toe te kennen maximumbedragen rekening moet worden gehouden met het bedrag dat als normaal ouderdomspensioen wordt betaald.

4. Duur

4.1.Kan worden gegarandeerd dat de geplande steun bij vervroegde uittreding niet gedurende meer dan in totaal 15 jaar aan de cedent en aan de werknemer zal worden verleend en in geen geval zal worden voortgezet nadat de cedent 70 jaar is geworden of de werknemer de normale pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 87 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geen steun kan worden toegestaan indien in de geplande regeling niet wordt gegarandeerd dat aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

DEEL III.12.H

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR PRODUCENTENGROEPERINGEN

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van maatregelen inzake staatssteun ter ondersteuning van producentengroeperingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV.H van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (214).

1. Aard van de steun

1.1.Gaat het om aanloopsteun aan pas opgerichte producentengroeperingen?Ja

Neen

1.2.Gaat het om aanloopsteun aan pas opgerichte unies van producentengroeperingen (een unie van producentengroeperingen bestaat uit erkende producentengroeperingen en streeft op grotere schaal dezelfde doelstellingen na)?Ja

Neen

1.3.Wordt de steun toegekend met betrekking tot subsidiabele uitgaven die uitsluitend voortvloeien uit een stijging van de omzet van een begunstigde met ten minste 30 % ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van de toetreding van nieuwe leden en/of een uitbreiding met nieuwe producten?Ja

Neen

1.3.1.Zo ja, hoe groot is de stijging van de omzet van de begunstigde?

1.3.2.Is de stijging van de omzet van de begunstigde het gevolg van:

de toetreding van nieuwe leden,

de uitbreiding met nieuwe producten,

beide.

1.4.Wordt steun toegekend ter dekking van de aanloopkosten van unies van producentengroeperingen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het gebruik overeenkomstig het Gemeenschapsrecht van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen of kwaliteitslabels?Ja

Neen

1.5.Wordt steun verleend aan producentengroeperingen of unies van producentengroeperingen die op de bedrijven van de leden taken in verband met de landbouwproductie vervullen op gebieden zoals onderlinge samenwerking en dienstverlening in de vorm van bedrijfsverzorging en ondersteuning van het bedrijfsbeheer zonder zich bezig te houden met gezamenlijke aanpassing van het aanbod aan de markt?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij u erop dat steun aan deze groeperingen of unies niet onder hoofdstuk IV.H van de landbouwrichtsnoeren valt. Gelieve de desbetreffende rechtsgrond te raadplegen.

1.6.Wordt steun verleend aan producentengroeperingen of unies daarvan ter dekking van uitgaven die niet met oprichtingskosten samenhangen, zoals uitgaven voor investeringen of promotieactiviteiten?Ja

Neen

Zo ja, dan zal de steun worden beoordeeld volgens de specifieke regels die voor een dergelijke steun gelden. Gelieve de desbetreffende onderdelen van het aanmeldingsformulier te raadplegen.

1.7.Kunt u, in het geval van een steunregeling, bevestigen dat zij zal worden aangepast om rekening te houden met elke wijziging in de verordeningen houdende gemeenschappelijke marktordeningen?Ja

Neen

1.8.Wordt rechtstreeks aan de producenten steun verleend als compensatie voor de bijdrage die zij moeten betalen in de kosten die met het functioneren van de groepering of unie gedurende de eerste vijf jaar na de oprichting ervan zijn gemoeid?Ja

Neen

1.8.1.Zo ja, zal de rechtstreeks aan de producenten verleende steun niet meer bedragen dan het maximale steunbedrag (400 000 EUR)?Ja

Neen

2. Begunstigden

2.1.Wordt de aanloopsteun uitsluitend aan kleine en middelgrote ondernemingen toegekend?Ja

Neen

2.2.Wordt de aanloopsteun toegekend aan producentengroeperingen of unies daarvan die volgens de wetgeving van de betrokken lidstaat recht hebben op steun?Ja

Neen

Zo neen, gelieve artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie (215) te raadplegen.

2.3.Wordt uitsluitend steun toegekend als aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

—de verplichting voor de leden om hun productie op de markt te brengen volgens de door de groepering of de unie vastgestelde voorschriften inzake aanvoer en afzet (de statuten mogen toestaan dat een deel van de productie rechtstreeks door de producent op de markt wordt gebracht);Ja

Neen

—de verplichting voor producenten die tot de groepering of de unie toetreden, er gedurende ten minste drie jaar lid van te blijven en, als zij de groepering of unie weer willen verlaten, hun lidmaatschap ten minste twaalf maanden van tevoren op te zeggen;Ja

Neen

—gemeenschappelijke regels inzake de productie, met name wat de kwaliteit van de producten of de toepassing van biologische productiemethoden betreft, gemeenschappelijke regels voor de afzet op de markt en regels inzake productinformatie, met name over het oogsten en de beschikbaarheid?Ja

Neen

Hebt u op een of meer van de vragen in punt 2.3 „neen” geantwoord, gelieve dan artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 te raadplegen voor de lijst van de criteria waaraan producentengroeperingen of unies daarvan moeten voldoen om voor steun in aanmerking te komen.

2.4.Voldoet de producentengroepering of unie van producentengroeperingen volledig aan alle van toepassing zijnde mededingingsrechtelijke bepalingen, in het bijzonder de artikelen 81 en 82 van het Verdrag?Ja

Neen

2.5.Sluit de steunmaatregel/steunregeling duidelijk uit dat steun wordt verleend aan productieorganisaties zoals vennootschappen of coöperaties die het beheer van een of meer landbouwbedrijven tot doel hebben en daarom in feite als een enkele producent moeten worden beschouwd?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens artikel 9, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 de producenten zelf verantwoordelijk dienen te blijven voor het beheer van hun bedrijf.

2.6.Sluit de steunmaatregel/steunregeling duidelijk uit dat steun wordt verleend aan producentengroeperingen of unies van producentengroeperingen waarvan de doelstellingen onverenigbaar zijn met een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens artikel 9, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 de Commissie in geen geval haar goedkeuring kan hechten aan steun die onverenigbaar is met een gemeenschappelijke marktordening of een belemmering zou vormen voor het naar behoren functioneren van een gemeenschappelijke marktordening.

3. Steunintensiteit en subsidiabele kosten

3.1.Kunt u bevestigen dat het totale steunbedrag dat aan een producentengroepering of unie van producentengroeperingen wordt toegekend, niet meer bedraagt dan 400 000 EUR?Ja

Neen

3.2.Sluit de steunmaatregel/steunregeling duidelijk uit dat steun wordt betaald voor kosten die na het vijfde jaar worden gemaakt?Ja

Neen

3.3.Sluit de steunmaatregel/steunregeling duidelijk uit dat meer dan zeven jaar na de erkenning van de producentenorganisatie nog steun wordt betaald?Ja

Neen

Hebt u op een van de vragen in punt 3.2 of 3.3 „neen” geantwoord, gelieve er dan nota van te nemen dat in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 duidelijk is bepaald dat geen steun mag worden verleend voor kosten die meer dan vijf jaar na de erkenning van de producentenorganisatie worden gemaakt en dat de steun niet meer dan zeven jaar na die erkenning mag worden betaald.

3.4.Worden zowel bij steunverlening aan producentengroeperingen of unies daarvan als bij rechtstreekse steunverlening aan producenten alleen de volgende kosten opgenomen in de subsidiabele uitgaven:

—huur van geschikte panden, of

—aankoop van geschikte panden (als de betrokken panden worden aangekocht, blijven de subsidiabele uitgaven beperkt tot de huurkosten tegen markttarieven),

—aanschaf van kantooruitrusting, inclusief computerapparatuur en -programmatuur, kosten van administratief personeel, overheadkosten en vergoedingen voor juridische en ambtelijke handelingen?Ja

Neen

Zo neen, gelieve de in artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 opgenomen lijst van de subsidiabele uitgaven te raadplegen.

DEEL III.12.I

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR RUILVERKAVELINGEN

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van regelingen inzake staatssteun ter dekking van de juridische en administratieve kosten van ruilverkavelingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV.I van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (216).

1.Maakt de steunmaatregel deel uit van een algemeen ruilverkavelingsprogramma dat ten uitvoer wordt gelegd volgens de wettelijke procedures van de betrokken lidstaat?Ja

Neen

2.Bevatten de subsidiabele kosten uitsluitend de juridische en administratieve kosten, inclusief de opmetingskosten, van de ruilverkaveling?Ja

Neen

Mochten ook andere posten tot de subsidiabele uitgaven worden gerekend, gelieve dan te noteren dat volgens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 alleen de genoemde uitgaven subsidiabel zijn.

3.Wat is het beoogde steunpercentage (max. 100 %):

DEEL III.12.J

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN TER BEVORDERING VAN DE PRODUCTIE EN DE AFZET VAN KWALITEITSLANDBOUWPRODUCTEN

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van maatregelen inzake staatssteun ter bevordering van de productie en de afzet van kwaliteitslandbouwproducten zoals bedoeld in hoofdstuk IV.J van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (216) .

A. PRIMAIRE PRODUCENTEN (LANDBOUWERS)

1. Aard van de producten

1.1.Betreft de steun uitsluitend kwaliteitsproducten die voldoen aan de op grond van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (217) vast te stellen criteria?Ja

Neen

Als de steun niet uitsluitend kwaliteitsproducten betreft, gelieve er dan nota van te nemen dat steun zoals bedoeld in hoofdstuk IV.J van de landbouwrichtsnoeren, beperkt dient te blijven tot kwaliteitslandbouwproducten.

2. Aard van de steun

2.1.Welke van de volgende soorten steun kunnen in het kader van de steunregeling/individuele maatregel worden verleend?

steun voor marktonderzoek en het bedenken en vormgeven van producten;

steun voor de voorbereiding van aanvragen om erkenning van een oorsprongsbenaming of specificiteitscertificering overeenkomstig de desbetreffende communautaire verordeningen;

steun voor advisering en soortgelijke dienstverlening bij de invoering van kwaliteitsborgingssystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, van systemen op basis van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP), van traceerbaarheidssystemen, van systemen ter waarborging van echtheids- en handelsnormen, alsmede van milieuauditsystemen;

steun ter dekking van de kosten van de opleiding van personeel voor de invoering van kwaliteitsborgingssystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, van systemen op basis van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP), van traceerbaarheidssystemen, van systemen ter waarborging van echtheids- en handelsnormen, alsmede van milieuauditsystemen;

steun ter dekking van de kosten die erkende certificeringsinstanties in rekening brengen voor de initiële certificering van kwaliteitsborgings- en soortgelijke systemen;

steun ter dekking van de kosten van verplichte controlemaatregelen die op grond van de communautaire of nationale regelgeving door of in opdracht van de bevoegde autoriteiten worden verricht, tenzij dergelijke kosten volgens de communautaire wetgeving door de ondernemingen moeten worden gedragen;

steun ter dekking van de kosten van deelname aan maatregelen zoals bedoeld in artikel 14, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie (218), op voorwaarde dat:

a)de steun uitsluitend wordt verleend voor landbouwproducten voor menselijke consumptie;

b)het gaat om een communautaire voedselkwaliteitsregeling of een door een lidstaat erkende voedselkwaliteitsregeling die voldoet aan de overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde precieze criteria;

c)de steun gedurende ten hoogste vijf jaar wordt toegekend in de vorm van een jaarlijkse financiële stimulans waarvan het niveau wordt bepaald op basis van de hoogte van de vaste kosten die met deelneming aan die regelingen zijn gemoeid;

d)de steun wordt beperkt tot 3 000 EUR per jaar en per bedrijf.

NB: Regelingen die uitsluitend tot doel hebben de controle te verscherpen op de naleving van uit communautaire of nationale regelgeving voortvloeiende dwingende normen, komen niet voor steun in aanmerking.

2.2.Voorziet de maatregel in steun voor investeringen die noodzakelijk zijn om de productie-installaties te verbeteren?Ja

Neen

Zo ja, gelieve hoofdstuk IV.A van de landbouwrichtsnoeren te raadplegen.

2.3.Worden de controles verricht door of in opdracht van derden zoals:

de bevoegde toezichthoudende autoriteiten of in hun opdracht handelende instanties;

onafhankelijke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de controle en het toezicht op het gebruik van oorsprongsbenamingen, biologische labels of kwaliteitslabels;

andere instanties (gelieve deze te specificeren en daarbij aan te geven hoe de onafhankelijkheid van de controle-instantie wordt gegarandeerd).

2.4.Verplicht de communautaire regelgeving de producenten tot het betalen van de controlekosten, zonder dat het daadwerkelijke niveau van de lasten wordt aangegeven?Ja

Neen

3. Begunstigden

3.1.Wie zijn de begunstigden van de steun?

landbouwers,

producentengroeperingen,

andere (gelieve te specificeren).

3.2.Worden grote ondernemingen als begunstigden uitgesloten?Ja

Neen

3.3.Worden, afgezien van steun ter dekking van de kosten van deelname aan maatregelen zoals bedoeld in artikel 14, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1857/2006, rechtstreekse geldbetalingen aan producenten uitgesloten?Ja

Neen

3.3.1.Is de steun op basis van objectief bepaalde voorwaarden beschikbaar voor alle in aanmerking komende landbouwers in het betrokken gebied?Ja

Neen

3.3.2.Sluit de steunmaatregel uit dat de landbouwers, om van de steun te kunnen profiteren, lid moeten zijn van de producentengroepering/-organisatie of als tussenpersoon optredende organisatie die de steun beheert?Ja

Neen

3.3.3.Blijft de bijdrage in de administratieve kosten van de betrokken groepering of organisatie beperkt tot de met de dienstverlening gemoeide kosten?Ja

Neen

4. Steunintensiteit

4.1.Gelieve aan te geven wat het maximumpercentage van de overheidssteun is bij de volgende soorten steun:

a) steun voor marktonderzoek en het bedenken en vormgeven van producten (maximaal 100 %);

b) steun voor de voorbereiding van aanvragen om erkenning van een oorsprongsbenaming of specificiteitscertificering overeenkomstig de desbetreffende communautaire verordeningen (maximaal 100 %);

c) steun voor advisering en soortgelijke dienstverlening bij de invoering van kwaliteitsborgingssystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, van systemen op basis van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP), van traceerbaarheidssystemen, van systemen ter waarborging van echtheids- en handelsnormen, alsmede van milieuauditsystemen (maximaal 100 %);

d) steun ter dekking van de kosten van de opleiding van personeel voor de invoering van kwaliteitsborgingssystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, van systemen op basis van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP), van traceerbaarheidssystemen, van systemen ter waarborging van echtheids- en handelsnormen, alsmede van milieuauditsystemen (maximaal 100 %);

e) steun ter dekking van de kosten die erkende certificeringsinstanties in rekening brengen voor de initiële certificering van kwaliteitsborgings- en soortgelijke systemen (maximaal 100 %);

f) steun ter dekking van de kosten van verplichte controlemaatregelen die op grond van de communautaire of nationale regelgeving door of in opdracht van de bevoegde autoriteiten worden verricht, tenzij dergelijke kosten volgens de communautaire wetgeving door de ondernemingen moeten worden gedragen;

g) steun ter dekking van de kosten van deelname aan maatregelen als bedoeld in artikel 14, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

B. BEDRIJVEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN VERWERKEN EN AFZETTEN

1. Aard van de producten

1.1.Betreft de steun uitsluitend kwaliteitsproducten die voldoen aan de op grond van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vast te stellen criteria?Ja

Neen

Als de steun niet uitsluitend kwaliteitsproducten betreft, gelieve er dan nota van te nemen dat steun zoals bedoeld in hoofdstuk IV.J van de landbouwrichtsnoeren, beperkt dient te blijven tot kwaliteitslandbouwproducten.

2. Aard van de steun en subsidiabele kosten

2.1.Zijn de subsidiabele kosten beperkt tot:

kosten voor diensten van externe adviseurs en andere dienstverleners, met name:

marktonderzoekactiviteiten,

bedenken en vormgeven van producten,

aanvragen om erkenning van specificiteitscertificaten overeenkomstig de desbetreffende communautaire verordeningen,

de invoering van kwaliteitsborgingssystemen zoals de ISO 9000-serie of de ISO 14000-serie, van systemen op basis van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP) van traceerbaarheidssystemen, van systemen ter waarborging van echtheids- en handelsnormen, alsmede van milieuauditsystemen,

andere (gelieve te specificeren).

Let wel dat deze diensten niet van permanente of periodieke aard mogen zijn en evenmin tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming mogen behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame.

2.2.Gelieve de maximale brutosteunintensiteit te vermelden:

Indien de brutosteunintensiteit hoger is dan 50 %, gelieve uitvoerig uiteen te zetten waarom deze steunintensiteit noodzakelijk is:

2.3.Gelieve het maximumplafond voor gecumuleerde steun te vermelden:

3. Begunstigden

3.1.Wie zijn de begunstigden van de steun?

Bedrijven die landbouwproducten verwerken en afzetten;

producentengroeperingen die landbouwproducten verwerken en afzetten;

andere (gelieve te specificeren).

3.2.Worden grote ondernemingen als begunstigden uitgesloten?Ja

Neen

4. Noodzaak van de steun

4.1.Wordt in de steunregeling bepaald dat een aanvraag om steun moet zijn ingediend voordat met de uitvoering van een project wordt begonnen?Ja

Neen

4.2.Zo neen, heeft de lidstaat wettelijke bepalingen vastgesteld waarbij op grond van objectieve criteria een wettelijke aanspraak op steun wordt gevestigd zonder dat de lidstaat nog een discretionaire bevoegdheid uitoefent?Ja

Neen

DEEL III.12.K

FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE TECHNISCHE ONDERSTEUNING IN DE LANDBOUWSECTOR

Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van maatregelen inzake staatssteun voor technische ondersteuning in de landbouwsector zoals bedoeld in hoofdstuk IV.K van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (219).

1. Aard van de steun

A. STEUN VOOR PRIMAIRE PRODUCENTEN

1.1.Voor welke van de volgende soorten activiteiten of uitgaven kan in het kader van de steunregeling/individuele maatregel steun worden verleend?

Onderwijs en opleiding voor landbouwers en bedrijfsmedewerkers;

bedrijfsvervangingsdiensten;

door derden verstrekte adviesdiensten;

organisatie van en deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen;

vulgarisatie van wetenschappelijke kennis;

Kunt u voor deze steun bevestigen dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of de individuele oorsprong — behalve indien het producten betreft die vallen onder Verordening (EG) nr. 510/2006 (220) en onder de artikelen 54 tot en met 58 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (221), met dien verstande dat de vermeldingen exact overeenstemmen met de vermeldingen die door de Gemeenschap zijn geregistreerd?Ja

Neen

Feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van generieke producten en tips voor het gebruik ervan.

Kunt u voor deze steun bevestigen dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of de individuele oorsprong — behalve indien het producten betreft die vallen onder Verordening (EG) nr. 510/2006 en onder de artikelen 54 tot en met 58 van Verordening (EG) nr. 1493/1999, met dien verstande dat de vermeldingen exact overeenstemmen met de vermeldingen die door de Gemeenschap zijn geregistreerd?Ja

Neen

Publicaties zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over de producenten van een bepaald gebied of de producenten van een bepaald product.

Kunt u voor deze steun bevestigen dat de informatie en de presentatie neutraal is en dat alle betrokken producenten gelijke kansen hebben om in de publicatie opgenomen te worden?Ja

Neen

1.2.Geef een beschrijving van de voorgenomen maatregelen:

1.3.Wordt de steun voor de bovengenoemde maatregelen toegekend aan grote ondernemingen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat de Commissie volgens punt 106 van de richtsnoeren niet zal toestaan dat aan grote ondernemingen staatssteun voor de bovengenoemde maatregelen wordt verleend.

B. STEUN VOOR ONDERNEMINGEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN VERWERKEN EN AFZETTEN

1.4.Voor welke van de volgende soorten activiteiten of uitgaven kan in het kader van de steunregeling/individuele maatregel steun worden verleend?

Door externe consultants verleende diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en evenmin tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren;

Eerste deelname aan beurzen en tentoonstellingen.

Geef een beschrijving van de voorgenomen maatregelen:

1.5.Wordt de steun voor de bovengenoemde maatregelen toegekend aan grote ondernemingen?Ja

Neen

Zo ja, dan wijzen wij erop dat de Commissie volgens punt 106 van de richtsnoeren niet zal toestaan dat aan grote ondernemingen staatssteun voor de bovengenoemde maatregelen wordt verleend.

C. STEUN VOOR DE VERSPREIDING VAN NIEUWE TECHNIEKEN, TOEGEKEND AAN PRIMAIRE PRODUCENTEN EN ONDERNEMINGEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN VERWERKEN EN AFZETTEN

1.6.Wordt de steun verleend voor andere activiteiten ter verspreiding van nieuwe technieken, zoals redelijke, kleinschalige proef- of demonstratieprojecten?Ja

Neen

1.7.Zo ja, geef een duidelijke beschrijving van het project, waarin u o.m. toelicht waarin het vernieuwende karakter van het project bestaat en welk algemeen belang door de toekenning van de steun wordt gediend:

1.8.Voldoet het project aan de volgende voorwaarden?

Zijn het aantal deelnemende bedrijven en de duur van het proefproject beperkt tot wat noodzakelijk is voor een degelijke test?Ja

Neen

Worden de resultaten van het proefproject bekendgemaakt?Ja

Neen

2. Subsidiabele kosten en steunintensiteit

A. STEUN VOOR PRIMAIRE PRODUCENTEN

2.1.Wat onderwijs en opleiding betreft, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend de werkelijke kosten van het organiseren van het opleidingsprogramma, de reis- en verblijfkosten en de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de landbouwer of bedrijfsmedewerker?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 104 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie (222), geen steun voor andere kosten kan worden toegestaan.

2.2.Wat bedrijfsvervangingsdiensten betreft, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend de werkelijke kosten van de vervanging van de landbouwer, de partner van de landbouwer of een bedrijfsmedewerker tijdens ziekte of vakantie?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 103 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 geen steun voor andere kosten kan worden toegestaan.

2.3.Wat door derden verstrekte adviesdiensten betreft, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en evenmin tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren (zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame)?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 103 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 geen steun voor kosten van diensten van permanente of periodieke aard of kosten die tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, kan worden toegestaan.

2.4.Wat betreft de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend: de deelnamekosten, de reiskosten, de kosten van publicaties, de huur van tentoonstellingsruimten en symbolische prijzen die in het kader van wedstrijden worden uitgereikt, met een maximumwaarde van 250 EUR per prijs en per winnaar?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 103 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 geen steun voor andere kosten kan worden toegestaan.

2.5.Hoeveel bedraagt de steunintensiteit?

2.6.Neemt de steun de vorm aan van rechtstreekse betalingen aan de producent?Ja

Neen

Gelieve er nota van te nemen dat volgens punt 103 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 de steun niet de vorm mag aannemen van rechtstreekse betalingen aan de producenten.

B. STEUN VOOR ONDERNEMINGEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN VERWERKEN EN AFZETTEN

2.7.Wat door externe consultants verleende diensten betreft, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend de kosten van activiteiten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat volgens punt 105 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie (of een bepaling ter vervanging daarvan) geen steun kan worden toegestaan voor financiële diensten die van permanente of periodieke aard zijn of tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame.

2.8.Wat deelname aan beurzen en tentoonstellingen betreft, omvatten de subsidiabele kosten uitsluitend de extra kosten die worden gemaakt voor het huren, inrichten en gebruiken van een standplaats en komen alleen die kosten in aanmerking die worden gemaakt bij een eerste deelname van een onderneming aan een bepaalde beurs of tentoonstelling?Ja

Neen

Zo neen, let wel dat steun voor andere kosten dan die welke zijn vermeld in punt 105 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 70/2001 (of een bepaling ter vervanging daarvan) niet kan worden toegestaan.

2.9.Hoeveel bedraagt de steunintensiteit?(max. 50 %)

Krachtens punt 105 van de richtsnoeren in combinatie met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 70/2001 (of een bepaling ter vervanging daarvan) kunnen steunpercentages die hoger zijn dan het hierboven vermelde maximum, niet worden toegestaan.

C. STEUN VOOR DE VERSPREIDING VAN NIEUWE TECHNIEKEN, TOEGEKEND AAN PRIMAIRE PRODUCENTEN EN ONDERNEMINGEN DIE LANDBOUWPRODUCTEN VERWERKEN EN AFZETTEN

2.10.Kunt u in verband met activiteiten voor de verspreiding van nieuwe technieken, zoals redelijke, kleinschalige proef- of demonstratieprojecten, bevestigen dat het totale bedrag van de steun die voor die projecten