Home

Verordening (EG) nr. 798/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2000

Verordening (EG) nr. 798/2004 van de Raad van 26 april 2004 tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2000

2004R0798 — NL — 26.10.2004 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 798/2004 VAN DE RAAD

van 26 april 2004

tot verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2000DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk standpunt 2004/423/GBVB van de Raad van 26 april 2004 inzake de verlenging van de beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 28 oktober 1996 heeft de Raad, bezorgd over het uitblijven van vorderingen in de richting van democratisering en over de aanhoudende schending van de mensenrechten in Birma/Myanmar bij Gemeenschappelijk standpunt 1996/653/GBVB (2) bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Birma/Myanmar opgelegd. Gezien de aanhoudende ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten door de Birmese autoriteiten, in het bijzonder de blijvende en toegenomen onderdrukking van de uitoefening van burgerrechten en politieke rechten en het feit dat die autoriteiten geen stappen in de richting van democratie en verzoening hebben ondernomen, zijn de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar vervolgens verschillende malen verlengd; de laatste keer gebeurde dat bij Gemeenschappelijk standpunt 2003/297/GBVB betreffende Birma/Myanmar (3), dat op 29 april 2004 verstrijkt. Sommige van de ten aanzien van Birma/Myanmar opgelegde beperkende maatregelen zijn op communautair niveau bij Verordening nr. 1081/2000 (4) van de Raad ten uitvoer gelegd.

(2)

Gelet op de huidige politieke situatie in Birma/Myanmar, zoals die blijkt uit het feit dat militaire autoriteiten met de democratische beweging geen substantiële dialoog zijn aangegaan over een proces dat moet leiden tot nationale verzoening en tot eerbiediging van de mensenrechten en de democratie, uit het feit dat Daw Aung San Suu Kyi en andere leden van de Nationale Liga voor Democratie nog steeds in hechtenis worden gehouden, en uit de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten, inclusief het uitblijven van maatregelen tot uitroeiing van dwangarbeid, overeenkomstig de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in het verslag van de missie op hoog niveau van deze organisatie in 2001, bepaalt Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB dat de beperkende maatregelen tegen het militaire regime in Birma/Myanmar, tegen diegenen die het meest profiteren van het wanbestuur en tegen al diegenen die het proces dat moet leiden tot nationale verzoening, eerbiediging van mensenrechten en democratie actief dwarsbomen, worden gehandhaafd.

(3)

De beperkende maatregelen vastgesteld in Gemeenschappelijk standpunt 2004/423/GBVB omvatten onder meer: een verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, een verbod op de uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en de bevriezing van tegoeden en economische middelen van leden van de regering van Birma/Myanmar en van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen hebben.

(4)

Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en bijgevolg is er ter voorkoming van concurrentievervalsing communautaire wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan voorzover het de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(5)

Het is wenselijk de bepalingen inzake het verbod op technische bijstand, financiering en financiële bijstand die verband houden met militaire activiteiten, en inzake de bevriezing van tegoeden en economische middelen aan te passen aan de recente praktijk.

(6)

Met het oog op duidelijkheid wordt een nieuwe tekst goedgekeurd die alle gewijzigde desbetreffende bepalingen bevat en Verordening (EG) nr. 1081/2000 vervangt, die moet worden ingetrokken.

(7)

Willen de maatregelen in deze verordening effectief zijn, dan dient deze verordening op de dag van publicatie ervan van kracht te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.„technische bijstand”: elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis, vaardigheden of adviesdiensten; „technische bijstand” omvat ook mondelinge vormen van bijstand;

2.„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, betalingsmandaten en andere betaalmiddelen;

b)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

c)in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

d)interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

e)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

f)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

g)bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

h)ieder ander exportfinancieringsbewijs;

3.„bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

4.„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

5.„bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Artikel 2

Het volgende is verboden:

a)het direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Birma/Myanmar verstrekken, verkopen, leveren of overdragen van technische bijstand die verband houdt met militaire activiteiten en met de verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen daarvoor;

b)het direct of indirect aan personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Birma/Myanmar verstrekken van financiering of financiële bijstand die verband houdt met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a) of b) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 3

Het volgende is verboden:

a)het bewust en opzettelijk, direct of indirect, verkopen, leveren of overdragen aan of exporteren naar natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Birma/Myanmar van de in bijlage I genoemde uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die uitrusting van oorsprong is uit de Gemeenschap;

b)het direct of indirect verstrekken, verkopen, leveren of overdragen aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Birma/Myanmar van technische bijstand die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

c)het direct of indirect verstrekken aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Birma/Myanmar van financiering of financiële bijstand die verband houdt met de onder a) bedoelde uitrusting;

d)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de onder a), b) of c) bedoelde transacties te bevorderen.

Artikel 4

1. In afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor:

a)het verstrekken van financiering, financiële bijstand en technische bijstand in verband met:

i)niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, of voor programma's van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Gemeenschap voor institutionele opbouw;

ii)materieel bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de Europese Unie of de Verenigde Naties;

b)de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage I genoemde uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of voor beschermingsdoeleinden, alsmede de verstrekking van financiële bijstand, financiering en technische bijstand in verband met deze transacties.

2. De in lid 1 bedoelde toestemming wordt uitsluitend verleend voorafgaandelijk aan de activiteit waarvoor zij wordt gevraagd.

Artikel 5

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties, ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel uitsluitend voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Birma/Myanmar wordt uitgevoerd.

Artikel 6

1. Alle tegoeden en economische middelen die in het bezit zijn van de individuele leden van de regering van Birma/Myanmar en van de in bijlage III genoemde met hen geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van de in bijlage III genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen ter beschikking gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen te ontwijken.

Artikel 7

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1, kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken bevoegde autoriteit de andere bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat de specifieke toestemming moet worden verleend.

De betrokken bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit lid verleende toestemming.

2. Artikel 6, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

i)rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen; of

ii)betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop beperkende maatregelen op deze rekeningen van toepassing werden,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 6, lid 1, blijven vallen.

Artikel 8

Artikel 6, lid 2, belet niet dat bevroren rekeningen worden gecrediteerd door financiële instellingen die middelen ontvangen die door derde partijen worden overgemaakt op de rekening van de op de lijst geplaatste persoon of entiteit op voorwaarde dat ook deze overmakingen bevroren worden. De financiële instelling informeert de bevoegde autoriteiten onverwijld over dergelijke transacties.

▼M2

Artikel 8 bis

1. Het is verboden:

a)financiële leningen of krediet aan de in bijlage IV genoemde ondernemingen die eigendom zijn van de Birmese staat te verstrekken, alsook door deze bedrijven uitgegeven obligaties, depositocertificaten, warrants, of schuldbekentenissen te verwerven;

b)een deelneming in de in bijlage IV genoemde ondernemingen die eigendom zijn van de Birmese staat te verwerven of uit te breiden, waaronder begrepen de volledige verwerving van dergelijke bedrijven en de verwerving van aandelen en effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen.

2. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben direct of indirect het bepaalde in lid 1 te ontwijken.

3. Lid 1 geldt onverminderd de uitvoering van handelscontracten voor de levering van goederen of diensten op de gebruikelijke commerciële betalingsvoorwaarden, en de gebruikelijke aanvullende overeenkomsten ter uitvoering van deze contracten, zoals exportkredietverzekeringen.

4. Het bepaalde in lid 1, onder a), geldt onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit contracten of overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening zijn gesloten.

5. Het verbod in lid 1, onder b), geldt niet voor de uitbreiding van een deelneming in een van de in bijlage IV genoemde ondernemingen die eigendom zijn van de Birmese staat als die uitbreiding verplicht is uit hoofde van een overeenkomst die met de betrokken ondernemingen die eigendom zijn van de Birmese staat, gesloten is vóór de inwerkingtreding van deze verordening. De in bijlage II genoemde betrokken bevoegde autoriteit en de Commissie worden vooraf van een dergelijke transactie in kennis gesteld. De Commissie brengt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten op de hoogte.

▼B

Artikel 9

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 6 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b)bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

3. De overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

Artikel 10

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 11

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼M2

Artikel 12

De Commissie wordt gemachtigd om:

a)bijlage II te wijzigen op grond van de door de lidstaten verstrekte informatie,

b)de bijlagen III en IV te wijzigen op grond van besluiten die met betrekking tot de bijlagen I en II bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/730/GBVB (5), zoals gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/423/GBVB zijn genomen.

▼B

Artikel 13

De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 14

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

b)aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

c)op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,

e)op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.

Artikel 15

Verordening (EG) nr. 1081/2000 wordt ingetrokken.

Artikel 16

Deze verordening wordt van kracht op de dag waarop zij wordt aangenomen.

Zij is van toepassing met ingang van 30 april 2004.
BIJLAGE I

Lijst van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, als bedoeld in artikel 3

Deze lijst bevat geen artikelen die speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen of aangepast.

1.Kogelbestendige helmen, helmen voor oproerbeheersing, schilden voor oproerbeheersing en kogelbestendige schilden, alsmede speciaal hiervoor ontworpen onderdelen;

2.Speciaal ontworpen vingerafdrukkenapparatuur;

3.Elektrisch bediende zoeklichten;

4.Kogelbestendig constructiematerieel;

5.Jachtmessen;

6.Speciaal ontworpen materieel voor het vervaardigen van jachtgeweren;

7.Handlaaduitrusting voor munitie;

8.Uitrusting voor het onderscheppen van berichten;

9.Optische halfgeleiderdetectoren;

10.Beeldversterkerbuizen;

11.Telescopische vuurwapenvizieren;

12.Wapens met gladde loop en bijbehorende munitie, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

—seinpistolen;

—luchtdruk- of patroongeweren die ontworpen zijn als industriegereedschap of voor het op humane wijze verdoven van dieren.

13.Simulatieapparatuur voor opleiding in het gebruik van vuurwapens en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen en toebehoren;

14.Bommen en granaten, voorzover niet speciaal ontworpen voor militair gebruik, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

15.Lichaamspantsering, voorzover niet vervaardigd volgens militaire normen of specificaties, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

16.Op alle wielen aangedreven, niet-weggebonden bedrijfsvoertuigen, vervaardigd met of voorzien van bescherming tegen kogels, alsmede profielpantsering voor dergelijke voertuigen.

17.Waterkanonnen en speciaal daarvoor ontworpen of aangepaste onderdelen.

18.Voertuigen uitgerust met een waterkanon.

19.Voertuigen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om door middel van stroomstoten indringers af te weren, en onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel zijn ontworpen of aangepast;

20.Geluidsapparaten die door de fabrikant of de leverancier worden omschreven als geschikt voor oproerbeheersing, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

21.Voetboeien, groeps- en individuele kluisters en stroomgordels die speciaal zijn ontworpen voor het in hun bewegingen beperken van mensen, met uitzondering van: met uitzondering van:

—handboeien waarvan de totale maximumafmeting, met inbegrip van de ketting, indien gesloten, ten hoogste 240 mm bedraagt.

22.Draagbare toestellen die ontworpen of aangepast zijn voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van een stof die mensen tijdelijk kan uitschakelen (zoals traangas of peperspray), alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

23.Draagbare toestellen die ontworpen of aangepast zijn voor oproerbeheersing of zelfbescherming door toediening van elektrische schokken (met inbegrip van stroomstokken, stroomschilden, verdovingsgeweren en geweren voor het afvuren van schokpijltjes (tasers)), alsmede onderdelen daarvoor die speciaal voor dat doel ontworpen of aangepast zijn.

24.Elektronische uitrusting voor het opsporen van verborgen explosieven en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen; met uitzondering van:

—inspectieapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van tv-apparatuur of röntgenstraling.

25.Elektronische storingsuitrusting die speciaal ontworpen is ter voorkoming van het door middel van radiosignalen op afstand doen exploderen van geïmproviseerde explosiemiddelen alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

26.Uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor het al dan niet elektrisch inleiden van explosies, met inbegrip van ontstekingstoestellen, detonatoren, ontstekers, „boosters” en slagkoord, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van:

—uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het door detonatie in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het veroorzaken van explosies tot functie hebben (bijvoorbeeld toestellen voor het opblazen van airbags, piekstroombegrenzers of toestellen voor het in werking stellen van sprinklerinstallaties).

27.Uitrusting en toestellen ontworpen voor het opruimen van explosieven, met uitzondering van:

—bomdempers;

—containers ontworpen voor het omhullen van voorwerpen waarvan bekend is of vermoed wordt dat het geïmproviseerde explosiemiddelen zijn.

28.Nachtzicht- en thermische beeldvormingsapparatuur alsmede beeldversterkerbuizen of halfgeleidersensoren daarvoor;

29.Ladingen voor directionele explosies;

30.De volgende explosieven en aanverwante stoffen:

—amatol,

—nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %),

—nitroglycol,

—penta-erythritol tetranitraat (PETN),

—picrylchloride,

—trinitrofenylmethylnitramine (tetryl),

—2,4, 0,6, 6-trinitrotolueen (TNT).

31.De voor alle opgesomde goederen speciaal ontworpen software en vereiste technologie.
BIJLAGE II

Lijst van bevoegde autoriteiten bedoeld in de artikelen 4, 7 en 8

BELGIË

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

E 4, 4e afdeling, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Telefoon (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest —Region de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.(32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

▼M1

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analyticky útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK — 1448 København K

Tel. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK — 1216 København K

Tel. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

DUITSLAND

Voor bevriezing van tegoeden, financiering en financiële bijstand:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Voor goederen, technische bijstand en andere diensten:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D — 65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908 — 0

Fax (49) 61 96 908 — 800

▼M1

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel. (372-6) 31 71 00

Fax (372-6) 31 71 99

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01

▼B

GRIEKENLAND

A. Bevriezing van activa

Ministerie van Economische Zaken en Financiën

Directoraat-Generaal Economisch Beleid

Adres: 5 Nikis Str., 101 80

Athene — Griekenland

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. In- en uitvoerbeperkingen

Ministerie van Economische Zaken en Financiën

Directoraat-Generaal Beleidsplanning en -beheer

Adres: Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athene

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANJE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IERLAND

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax. (353-1) 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel. (353) 1 408 21 53

Fax. (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 2562

ITALIË

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

▼M1

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 30 06 00

Φαξ (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV1395

Tel. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

▼M1

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest

József nádor tér 2–4.

Tel. (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20

▼B

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel (31-50) 523 91 83

OOSTENRIJK

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel (43 1) 313 45-0

Fax: (43 1) 313 45-85290

▼M1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P — 1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

▼M1

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

Voor financiële en technische bijstand met betrekking tot militaire activiteiten:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

Voor tegoeden en economische middelen:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

ZWEDEN

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel. (46) 8 406 31 00

Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

103 39 Stockholm

Tel. (46) 8 405 10 00

Fax (46) 8 723 11 76

Finansinspektionen

Box 6750

S — 113 85 Stockholm

Tel. (46) 8 787 80 00

Fax (46) 8 24 13 35

VERENIGD KONINKRIJK

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

▼M1

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen

Directoraat „GBVB„

Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen; sancties

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48/296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

▼B
BIJLAGE III

Lijst van personen bedoeld in artikel 6RAAD VOOR VREDE EN ONTWIKKELING (SPDC)

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Opperbevelhebber Gen. Than Shwe

Voorzitter

02.02.1933

Kyaing Kyaing

Thandar Shwe,

Khin Pyone Shwe,

Aye Aye Thit Shwe

Thidar Htun,

Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pye,

Pho La Lon

Vice-opperbevelhebber Gen. Maung Aye

Vice-voorzitter

25.12.1937

Mya Mya San

Nandar Aye

Generaal Khin Nyunt

Premier

11.10.1939

Khin Win Shwe (6.10.1940)

Ye Naing Win,

Zaw Naing Oo,

Thin Le Le Win

Gen. Thura Shwe Mann

Stafchef en coördinator van de Speciale Operaties (Land-, Zee- en Luchtmacht)

Khin Lay Thet

Toe Naing Mann(echtgenote Zay Zin Latt),

Aung Thet Mann Ko Ko,

Shwe Mann Ko Ko

Lt.Gen. Soe Win

Eerste secretaris

Than Than Nwe

Lt.Gen. Thein Sein

Tweede secretaris Adjudant-Generaal

Khin Khin Win

Lt.Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

Hoofdintendant van de strijdkrachten

Khin Saw Hnin

Lt.Gen. Kyaw Win

Hoofd opleiding van de strijdkrachten

San San Yee

Lt.Gen. Tin Aye

Hoofd van de militaire aankoopdienst en van UMEH

Kyi Kyi Ohn

Lt.Gen. Ye Myint

Hoofd van het bureau voor Speciale Operaties 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

Tin Lin Myint (25.1.1947)

Theingi Ye Myint,

Aung Zaw Ye Myint,

Kay Khaing Ye Myint

Lt.Gen. Aung Htwe

Hoofd van het bureau voor Speciale Operaties 2 (Kayah, Shan)

Khin Hnin Wai

Lt.Gen. Khin Maung Than

Hoofd van het bureau voor Speciale Operaties 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

Marlar Tint

Lt.Gen. Maung Bo

Hoofd van het bureau voor Speciale Operaties 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

Khin Lay MyintREGIONALE BEVELHEBBERS

Naam

Commando

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Gen. Maj. Myint Swe

Rangoon

Khin Thet Htay

Gen. Maj. Ye Myint

Divisie Centrum-Mandalay

Myat Ngwe

Gen. Maj. Thar Aye

Divisie Noord-westen — Sagaing

Wai Wai Khaing

Gen. Maj. Maung Maung Swe

Noorden — Deelstaat Kachin

Tin Tin Nwe

Ei Thet Thet Swe,

Kaung Kyaw Swe

Gen. Maj. Myint Hlaing

Noordoosten — Deelstaat Shan (Noorden)

Khin Thant Sin

Gen. Maj. Khin Zaw

Driehoek — Deelstaat Shan (Oosten)

Khin Pyone Win

Kyi Tha Khin Zaw,

Su Khin Zaw

Gen. Maj. Khin Maung Myint

Oosten — Deelstaat Shan (Zuiden)

Win Win Nu

Gen. Maj. Thura Myint Aung

Zuidoosten — Deelstaat Mon

Than Than Nwe

Brig. Gen. Ohn Myint

Kust — Divisie Tenasserim

Nu Nu Swe

Gen. Maj. Ko Ko

Zuiden — Divisie Pegu

Sat Nwan Khun Sum

Gen. Maj. Soe Naing

Zuidwesten — Divisie Irrawaddy

Tin Tin Latt

Gen. Maj. Maung Oo

Westen — Deelstaat Arakan

Nyunt Nyunt OoPLAATSVERVANGENDE REGIONALE BEVELHEBBERS

Naam

Commando

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Kol. Wai Lwin

Rangoon

Swe Swe Oo

Wai Phyo, Lwin Yamin

Brig. Gen. Nay Win

Centrum

Nan Aye Mya

Kol. Tin Maung Ohn

Noordwesten

Brig. Gen. San Tun

Noorden

Tin Sein

Brig. Gen. Hla Myint

Noordoosten

Su Su Hlaing

Brig. Gen. Myint Swe

Driehoek

Mya Mya Ohn

Khin Mya Mya,Wut Hmone Swe (echtgenoot-Soe Thu)

Kol. Win Myint

Oosten

Brig. Gen. Myo Hla

Zuidoosten

Khin Hnin Aye

Kol. Hone Ngaing

Kust

Brig. Gen. Thura Maung Ni

Zuiden

Nan Myint Sein

Brig. Gen. Tint Swe

Zuidwesten

Khin Thaung

Ye Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (echtgenote- Su Mon Swe)

Kol. Tin Hlaing

WestenMINISTERS

Naam

Ministerie

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

U Than Shwe

Kabinet van de premier

Yin Yin Mya

Gen. Maj. Thein Swe

Kabinet van de premier

Mya Theingi

Gen. Maj. Nyunt Tin

Landbouw en Irrigatie

Khin Myo Oo

Kyaw Myo Nyunt,

Thu Thu Ei Han

Brig. Gen. Pyi Sone

Handel

Aye Pyay Wai Khin

Kalyar Pyay Wai Shan,

Pan Thara Pyay Shan

Gen. Maj. Saw Tun

Openbare werken

Myint Myint Ko

Gen. Maj. Htay Oo

Coöperaties

Ni Ni Win

Gen. Maj. Kyi Aung

Cultuur

Khin Khin Lay

U Than Aung

Onderwijs

Win Shwe

Gen. Maj. Tin Htut

Elektriciteitsvoor-ziening

Tin Tin Nyunt

Brig. Gen. Lun Thi

Energie

Khin Mar Aye

Mya Sein Aye,

Zin Maung Lun (echtgenote- Zar Chi Ko)

Gen. Maj. Hla Tun

Financiën en Belastingen

Khin Than Win

U Win Aung

Buitenlandse Zaken

San Yon

Su Nyein Aye,

Thaung Su Nyein (echtgenote- Su Su Soe Nyunt)

Brig. Gen. Thein Aung

Bosbouw

Khin Htay Myint

Prof. Dr. Kyaw Myint

Gezondheid

Nilar Thaw

Kol. Tin Hlaing

Binnenlandse Zaken

Khin Hla Hla

Gen. Maj. Sein Htwa

Zowel Immigratie en Bevolking als Sociale Zaken, Bijstand en Hervestiging

Khin Aye

U Aung Thaung

Industrie 1

Khin Khin Yi

Nay Aung,

Pyi Aung

Gen. Maj. Saw Lwin

Industrie 2

Moe Moe Myint

Brig. Gen. Kyaw Hsan

Informatie

Kyi Kyi Win

U Tin Win

Arbeid

Khin Nu

May Khin Tin Win Nu

Brig. Gen. Maung Maung Thein

Veeteelt en Visserij

Myint Myint Aye

Brig. Gen. Ohn Myint

Mijnen

San San

Maung Thet Naing Oo,

Maung Min Thet Oo

U Soe Tha

Nationale Planning en Economische Ontwikkeling

Kyu Kyu Win

Kyaw Myat Soe (echtgenote- Wei Wei Lay)

Kol. Thein Nyunt

Vooruitgang in Grensgebieden, Etnische Groepen en Ontwikkeling

Kyin Khaing

Gen. Maj. Aung Min

Spoorwegvervoer

Wai Wai Thar

Brig. Gen. Thura Myint Maung

Religieuze zaken

Aung Kyaw Soe (echtgenote- Su Su Sandi),

Zin Myint Maung

U Thaung

Wetenschap en technologie

May Kyi Sein

Brig. Gen. Thura Aye Myint

Sport

Aye Aye

Nay Linn

Brig. Gen. Thein Zaw

Zowel Telecommunicatie, Post en Telegrafie als Hotels en Toerisme

Mu Mu Win

Gen. Maj. Hla Myint Swe

Vervoer

San San MyintPLAATSVERVANGENDE MINISTERS

Naam

Ministerie

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Brig. Gen. Khin Maung

Landbouw en Irrigatie

U Ohn Myint

Landbouw en Irrigatie

Thet War

Brig. Gen. Aung Tun

Handel

Brig. Gen. Myint Thein

Openbare werken

Mya Than

Brig. Gen. Soe Win Maung

Cultuur

Myint Myint Wai

Brig. Gen. Khin Maung Win

Defensie

Maj. Gen. Aung Hlaing

Defensie

Soe San

U Myo Nyunt

Onderwijs

Kol. Aung Myo Min

Onderwijs

U Myo Myint

Elektriciteitsvoorziening

Brig. Gen. Than Htay

Energie

Kol. Hla Thein Swe

Financiën en Belastingen

U Kyaw Tin

Buitenlandse Zaken

15.08.1949

Lei Lei Kyi

U Khin Maung Win

Buitenlandse Zaken

Khin Swe Soe (Dir.-gen. dept. Coöperaties)

Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe

Brig. Gen. Tin Naing Thein

Bosbouw

Prof. Dr. Mya Oo

Gezondheid

Tin Tin Mya

Dr. Tun Tun Oo (26.7.1965),

Dr. Mya Thuzar (23.9.1971),

Mya Thidar (10.6.1973),

Mya Nandar (29.5.1976)

Brig. Gen. Phone Swe

Binnenlandse Zaken

Brig. Gen. Aye Myint Kyu

Hotels en Toerisme

Khin Swe Myint

U Maung Aung

Immigratie en Bevolking

Brig. Gen. Thein Tun

Industrie 1

Brig. Gen. Kyaw Win

Industrie 1

Lt. Kol. Khin Maung Kyaw

Industrie 2

Mi Mi Wai

Brig. Gen. Aung Thein

Informatie

Tin Tin Nwe

U Thein Sein

Informatie

Khin Khin Wai

Thein Aung Thaw (echtgenote- Su Su Cho)

Brig. Gen. Win Sein

Arbeid

U Aung Thein

Veeteelt en Visserij

U Myint Thein

Mijnen

Khin May San

Kol. Tin Ngwe

Vooruitgang in Grensgebieden, Etnische Groepen en Ontwikkeling

Brig. Gen. Than Tun

Vooruitgang in Grensgebieden, Etnische Groepen en Ontwikkeling

May Than Tun (25.06.1970) echtgenoot-Ye Tun Myat

Thura U Thaung Lwin

Spoorwegvervoer

Brig. Gen. Thura Aung Ko

Religieuze zaken

Myint Myint Yee

U Nyi Hla Nge

Wetenschap en Technologie

Dr. Chan Nyein

Wetenschap en Technologie

Brig. Gen. Kyaw Myint

Sociale Zaken, Bijstand en Hervestiging

Khin Aye

Brig. Gen. Maung Maung

Sport

U Pe Than

Zowel Vervoer als Spoorwegvervoer

Cho Cho Tun

Kol. Nyan Tun Aung

VervoerVOORMALIGE LEDEN VAN DE REGERING

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Vice-Admiraal Maung Maung Khin

Plaatsverv. Premier

23.11.1929

Lt. Gen. Tin Tun

Plaatsverv. Premier

28.03.1930

Lt. Gen. Tin Hla

Plaatsverv. premier en minister van Militaire Zaken en hoofdintendant strijdkrachten

U Ko Lay

Minister in het kabinet van de premier

Khin Khin

San Min,

Than Han,

Khin Thida (echtgenoot- Zaw Htun Oo 2e sec., zoon van wijlen 2e sec. Lt. Gen. Tin Oo)

U Aung San

Minister van Coöperaties

U Win Sein

Minister van Cultuur

10.10.1940 Kyaukkyi

U Khin Maung Thein

Minister van Financiën en Belastingen

Su Su Thein

Daywar Thein (25.12.1960),

Thawdar Thein (06.03.1958),

Maung Maung Thein (23.10.1963),

Khin Yadana Thein (06.05.1968),

Marlar Thein (25.02.1965),

Hnwe Thida Thein (28.07.1966)

Gen. Maj. Ket Sein

Minister van Gezondheid

Yin Yin Myint

U Saw Tun

Minister van Immigratie en Bevolking

Kol. Thaik Tun

Plaatsverv. minister van Bosbouw

Nwe Nwe Kyi

Myo Win Thaik,

Khin Sandar Tun,

Khin Nge Nge Tun,

Khin Aye Shwe Zin Tun

Brig. Gen. D O Abel

Minister in het kabinet van de voorzitter van de SPDC

Khin Thein Mu

U Pan Aung

Minister in het kabinet van de premier

Nyunt Nyunt Lwin

Lt. Gen. Tin Ngwe

Minister van Coöperaties

Khin Hla

Lt. Gen. Min Thein

Minister in het kabinet van de voorzitter van de SPDC

Khin Than Myint

U Aung Khin

Minister van Religieuze Zaken

Yin Yin Nyunt

U Hset Maung

Plaatsverv. minister in het kabinet van de voorzitter van de SPDC

May Khin Kyi

Set Aung

U Tin Tun

Plaatsverv. minister van Energie

Brig. Gen. Than Tun

Plaatsverv. minister van Financiën en Belastingen

U Soe Nyunt

Plaatsverv. minister van Cultuur

U Kyaw Tin

Plaatsverv. minister van Ontwikkeling in grensgebieden en Etnische groepen

U Hlaing Win

Plaatsverv. minister van Sociale Zaken, Bijstand en Hervestiging

U Aung Phone

Minister van Bosbouw

20.11.1939

Khin Sitt Aye (14.9.1943)

Sitt Thwe Aung (10.7.1977)

echtgenote- Thin Zar Tun,Sitt Thaing Aung (13.11.1971)OVERIGE GEZAGSDRAGERS OP HET GEBIED VAN TOERISME

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Lt. Kol. (gepensioneerd) Khin Maung Latt

Directeur-generaal directoraat Hotels en Toerisme

Win Kyi

Tun Min Latt (06.02.1969)

Nyan Min Latt (29.4.1997),

Shane Min Latt (10.5.2000)

Kapt. (gepensioneerd) Htay Aung

Directeur in de Birmaanse Hotels en ToerismedienstenHOGE AMBTENAREN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Schout-bij-nacht Soe Thein

Opperbevelhebber (Zeemacht)

Khin Aye Kyi

Lt. Gen. Myat Hein

Opperbevelhebber (Luchtmacht)

Htwe Htwe Nyunt

Kapt. Nyan Tun

Chefstaf (Zeemacht)

Brig. Gen. Hla Shwe

Adjunct-Adjudant Generaal

Kol. Khin Soe

Adjunct-Adjudant Generaal

Gen. Maj. Soe Maung

Rechter/advocaat-generaal

Brig. Gen. Thein Htaik

Inspecteur-generaal

Gen. Maj. Saw Hla

Provoost Maarschalk

Kol. Sein Lin

Directeur bevoorrading

Brig. Gen. Kyi Win

Directeur artillerie en pantsertroepen

Brig. Gen. Than Sein

Chef operaties defensiediensten hospitalen

Rosy Mya Than

Brig. Gen. Win Hlaing

Directeur aanbestedingen

Gen. Maj. Khin Aung Myint

Directeur Public Relations en psychologische oorlogsvoering

Gen. Maj. Moe Hein

Commandant, Nationaal Defensiecollege

Brig. Gen. Than Maung

Directeur Volksmilities en grensdiensten

Brig. Gen. Aung Myint

Directeur signalen

Brig. Gen. Than Htay

Directeur bevoorrading en vervoer

Brig. Gen. Khin Maung Tint

Directeur veiligheidsdrukkerij

Gen. Maj. Hsan Hsint

Generaal militaire benoemingen

1951

Khin Ma Lay

Okkar San Sint

Gen. Maj. Win Myint

Plaatsverv. hoofd opleiding van de strijdkrachten

Gen. Maj. Aung Kyi

Plaatsverv. hoofd opleiding van de strijdkrachten

Thet Thet Swe

Brig. Gen. Nyan Win

Plaatsverv. hoofd opleiding van de strijdkrachtenLEDEN VAN HET KABINET VAN HET HOOFD VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST (OCMI)

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Gen. Maj. Kyaw Win

Vice-chef van de militaire inlichtingendienst

Brig. Gen. Myint Aung Zaw

Administratie

Brig. Gen. Hla Aung

Opleiding

Brig. Gen. Thein Swe

Internationale betrekkingen

Sonny Myat Swe (echtgenote- Yamin Htin Aung)

Brig. Gen. Kyaw Han

Wetenschap en technologie

Brig. Gen. Than Tun

Politiek en contra-inlichtingen

Kol. Hla Min

Plaatsvervanger

Kol. Tin Hla

Plaatsvervanger

Brig. Gen. Myint Zaw

Grensbeveiliging en inlichtingen

Brig. Gen. Kyaw Thein

Etnische nationaliteiten en bestandsgroepen, drugsbestrijding en Inlichtingen Zee- en Luchtmacht

Kol. San Pwint

Plaatsverv. departementshoofdMILITAIRE OFFICIEREN BELAST MET HET GEVANGENISWEZEN EN DE POLITIEDIENSTEN

Naam

Ambt

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Kol. Ba Myint

Directeur-generaal dept. gevangeniswezen (ministerie van Binnenlandse Zaken)ASSOCIATIE VOOR DE UNIE, SOLIDARITEIT EN ONTWIKKELING (USDA)

Naam

Functie

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Brig. Gen. Aung Thein Lin

Burgemeester en voorzitter van het stadsontwikkelingscomité van Yangon (secretaris)

Khin San Nwe

Thidar Myo

Kol. Maung Par

Vice-burgemeester van het stadsontwikkelingscomité van Yangon (CEC-lid)

Khin Nyunt Myaing

Naing Win ParPERSONEN DIE VAN HET ECONOMISCH BELEID VAN DE REGERING PROFITEREN

Naam

Bedrijf

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

U Khin Shwe

Zaykabar Co.

21.01.1952

San San Kywe

Zay Zin Latt (24.03.1981) echtgenoot- Toe Naing Mann,

Thiha Zay (01.01.1977)

U Aung Ko Win (a) Saya Kyaung

Kanbawza Bank

Nan Than Htwe

U Aik Tun

Asia Wealth Bank and Olympic Co.

21.10.1948

Than Win (03.12.1948)

Sandar Htun (23.08.1974),

Aung Zaw Naing (01.09.1973),

Mi Mi Khaing (17.06.1976)

U Tun Myint Naing (a) Steven Law

Asia World Co.

Ng Seng Hong

U Htay Myint

Yuzana Co.

06.02.1955

Aye Aye Maw (17.11.1957)

Eve Eve Htay Myint (12.06.1977),

Zay Chi Htay (17.02.1981)

U Tayza

Htoo Trading Co.

18.07.1964

Thidar Zaw (24.02.1964)

Pye Phyo Tayza (29.01.1987),

Htoo Htet Tayza (24.01.1993),

Htoo Htwe Tayza (14.09.1996)

U Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

U Win Aung

Dagon International

30.09.1953

Moe Mya Mya (28.08.1958), Yangon

Ei Hnin Pwint (a) Christabelle Aung (22.02.1981),

Thurane Aung (a) Christopher Aung (23.07.1982),

Ei Hnin Khin (a) Christina Aung (18.12.1983)STAATSECONOMISCHE ONDERNEMINGEN

Naam

Functie

Geboortedatum

Echtgenote

Kinderen

Kleinkinderen

Kol. Myint Aung

Directeur bij Myawaddy Trading Co.

Kol. Myo Myint

Directeur Bandoola Transportation Co.

Kol. (gepensioneerd) Thant Zin

Directeur bij Myanmar Land and Development

Maj. Hla Kyaw

Directeur bij Myawaddy Advertising Enterprises

Kol. Aung San

Directeur bij Hsinmin Cement Plant Construction Project

Kol. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

▼M2
BIJLAGE IVLijst van ondernemingen die eigendom zijn van de Birmese staat, als bedoeld in artikel 8 bis

Naam

Adres

Naam van de directeur

I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR

A. MANUFACTURING

1. MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,YANGON(MIDWAY BANK BUILDING)

2. MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,YANGON(MIDWAY BANK BUILDING)

3. MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

4. MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

5. MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,MINGALARDON TSP,YANGON

6. SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7. TAILORING SHOP SERVICE

8. NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,WARD 63,SOUTH DAGON TSP,YANGON

9. GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

10. SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

B. TRADING

1. MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

C. SERVICES

1. MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS

2. BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,YANGON

AND/OR

PARAMI ROAD,SOUTH OKKALAPA,YANGON

COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3. MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,YANGON

4. NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,PADEBAN TSP,YANGON

5. MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

6. MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES

A. MANUFACTURING

1. MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2. MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

3. ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,YANGON

4. MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5. MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

6. MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

7. BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

8. THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

9. MERCURY RAY MANUFACTURING LTD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

U NYO MIN OO

10. MYANMAR HWA FU INTERNATIONAL LTD

NO 3, MAIN ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

11. MYANMAR MA MEE DOUBLE DECKER CO. LTD

PLOT 41, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

12. MYANMAR SAM GAUNG INDUSTRY LTD

NO 6/A, PYAY ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

13. MYANMAR TOKIWA CORP.

44B/NO 3, TRUNK ROAD,PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,MINGALARDON TSP,YANGON

14. MYANMAR KUROSAWA TRUST CO. LTD

22, PYAY ROAD,7 MILE,MAYANGONE TSP,YANGON

B. TRADING

1. DIAMOND DRAGON (SEIN NAGA) CO. LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,CORNER OF 50TH STREET,YANGON

C. SERVICES

1. NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,7 MILE,MAYANGONE TSP,YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2. HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,7 MILE,MAYANGONE TSP,YANGON

AND

THIRI MINGALAR ROAD,INSEIN TSP,YANGON

3. MYANMAR CEMENT LTD

4. MYANMAR HOTEL AND CRUISES LTD

RM. 814/815,TRADER’S HOTEL,223, SULE PAGODA ROAD,YANGON

II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGON

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1. INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,CORNER OF 35TH STREET,KYAUKTADA TSP,YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2. MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3. DAGON BREWERY

555/B, NO 4,HIGHWAY ROAD,HLAW GAR WARD,SHWE PYI THAR TSP,YANGON

4. MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5. MEC SUGAR MILL

KANT BALU

6. MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,MINGALARDON TSP,YANGON

7. MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

8. MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

9. MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,ZONE (4),HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,YANGON

10. MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR,THAN NYIN TSP

11. MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,MEC HEAD OFFICE,SHWEDAGON PAGODA ROAD,DAGON TSP,YANGON

12. GYPSUM MINE

THIBAW(1) PB L 125 van 28.4.2004, blz. 61.

(2) PB L 287 van 8.11.1996, blz. 1.

(3) PB L 106 van 29.4.2003, blz. 36. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2003/907/GBVB van de Raad (PB L 340 van 24.12.2003, blz. 81).

(4) PB L 122 van 24.5.2000, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2297/2003 van de Commissie (PB L 340 van 24.12.2003, blz. 37).

(5) PB L 323 van 26.10.2004, blz. 17.