Home

Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad van 29 april 2004 inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

2004R0872 — NL — 01.01.2007 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 872/2004 VAN DE RAAD

van 29 april 2004

inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

(PB L 162, 30.4.2004, p.32)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 872/2004 VAN DE RAAD

van 29 april 2004

inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van LiberiaDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad 2004/487/GBVB inzake de bevriezing van de middelen van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor en personen en entiteiten die met hem in verband worden gebracht (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Na de aanneming door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van Resolutie 1521 (2003) houdende vaststelling van herziene maatregelen inzake Liberia ten einde rekening te houden met de veranderde omstandigheden in Liberia, met name het vertrek van de voormalige president Charles Taylor, en de aanneming van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia (2), heeft de Raad Verordening 234/2004 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (3) aangenomen.

(2)

Resolutie 1532 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 12 maart 2004 bepaalt dat de tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor en Charles Taylor Jr., andere naaste familieleden, zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren en andere naaste bondgenoten en medestanders, zoals aangewezen door het krachtens artikel 1 van Resolutie 1521 (2003) opgerichte Comité van de Veiligheidsraad, moeten worden bevroren.

(3)

De activiteiten en het beleid van de voormalige Liberiaanse President Charles Taylor en andere personen, met name het uitputten en buiten het land brengen van Liberiaanse hulpbronnen en het heimelijk buiten het land brengen van Liberiaanse tegoeden en eigendommen, hebben de overgang van Liberia naar een democratie en de ordelijke ontwikkeling van de politieke, bestuurlijke en economische instellingen en hulpbronnen ondermijnd.

(4)

Gezien het negatieve effect op Liberia van het overbrengen naar het buitenland van onwettig verkregen middelen en activa en het gebruik van dergelijke onwettig verkregen tegoeden door Charles Taylor en zijn medestanders om de vrede en stabiliteit in Liberia en de regio te ondermijnen, is de bevriezing van de middelen van Charles Taylor en zijn medestanders noodzakelijk.

(5)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor en zijn naaste familieleden, zijn voormalige hooggeplaatste ambtenaren en andere naaste bondgenoten en medestanders.

(6)

Deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag en bijgevolg is ter voorkoming van concurrentievervalsing communautaire wetgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan voorzover het de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht het gehele grondgebied te omvatten van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in dat Verdrag bepaalde voorwaarden.

(7)

Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad 2004/487/GBVB bepaalt tevens dat bepaalde vrijstellingen van de eis tot bevriezing kunnen worden toegekend om humanitaire redenen of om te voldoen aan verplichtingen in verband met onderpanden of gerechtelijke uitspraken die zijn aangegaan vóór de datum van Resolutie 1532 (2004).

(8)

De VN-veiligheidsraad heeft uiting gegeven aan zijn voornemen te overwegen of en hoe hij de krachtens Resolutie 1532 (2004) bevroren tegoeden en economische middelen ter beschikking van de regering van Liberia zal stellen zodra deze regering een doorzichtig boekhoud- en controlemechanisme heeft ingevoerd teneinde te garanderen dat de regeringsinkomsten verantwoord worden gebruikt en rechtstreeks ten goede komen aan de bevolking van Liberia.

(9)

Willen de maatregelen in deze verordening effectief zijn, dan dient deze verordening op de dag van publicatie ervan van kracht te worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.„Sanctiecomité”: het krachtens artikel 21 van Resolutie 1521(2003) ingestelde Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

2.„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

b)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen,

c)in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

d)interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

e)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

f)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

g)bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

h)ieder ander exportfinancieringsbewijs;

3.„bevriezing van tegoeden” het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

4.„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

5.„bevriezing van economische middelen” het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren.

Artikel 2

1. Alle tegoeden en economische middelen die eigendom zijn van of, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, gecontroleerd worden door de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor, Jewell Howard Taylor en Charles Taylor Jr., en de volgende personen en entiteiten, als aangewezen door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage I, worden bevroren:

a)andere naaste familieleden van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor;

b)hooggeplaatste ambtenaren van het voormalige regime van Taylor en andere naaste bondgenoten en medestanders;

c)rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of direct of indirect onder de zeggenschap staan van personen bedoeld in de punten (a) en (b); en

d)natuurlijke of rechtspersoon, die optreden namens of in opdracht van personen bedoeld in de punten (a), (b) of (c).

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de onder de leden 1 en 2 bedoelde transacties direct of indirect te omzeilen.

Artikel 3

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

mits zij aan het Sanctiecomité kennis heeft gegeven van het voornemen de toegang te verlenen tot dergelijke tegoeden en economische middelen en geen negatief besluit van het Sanctiecomité heeft ontvangen binnen twee werkdagen na een dergelijke kennisgeving.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor buitengewone uitgaven en mits de bevoegde autoriteit kennis heeft gegeven van haar besluit aan het Sanctiecomité en dat besluit door dat Comité is goedgekeurd.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen toestaan indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

a)de tegoeden of economische middelen zijn vóór 12 maart 2004 in een gerechtelijk, administratief of scheidsrechterlijk onderpand gegeven of er is vóór die datum een gerechtelijke, administratieve of scheidsrechterlijke uitspraak over gedaan;

b)de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk onderpand zijn gewaarborgd of door een dergelijke uitspraak geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wetten en reglementen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)het onderpand of de gerechtelijke uitspraak is niet ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam, aangewezen door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage I bij deze verordening;

d)de erkenning van het onderpand of van de uitspraak is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat;

e)De bevoegde autoriteit heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van het onderpand of de uitspraak.

Artikel 5

De betrokken bevoegde autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de artikelen 3 en 4 verleende toestemming.

Artikel 6

Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)rente of andere inkomsten op bevroren rekeningen;

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen bevroren zijn overeenkomstig artikel 2, lid 1.

Artikel 7

Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van de bevroren rekeningen door financiële instellingen die tegoeden ontvangen welke door derden naar de rekening van de op de lijst voorkomende persoon of entiteit zijn overgemaakt, op voorwaarde dat dergelijke toevoegingen op die rekeningen eveneens worden bevroren. De financiële instelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 8

1. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en instanties:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b)bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten.

2. Alle direct door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

3. De overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt of ontvangen is.

Artikel 9

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.

Artikel 10

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 11

De Commissie wordt gemachtigd om:

a)bijlage I te wijzigen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en

b)bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 12

De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van deze regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 13

Deze verordening is van toepassing op:

a)op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

b)aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

c)op alle zich op het grondgebied of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

d)op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,

e)op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M5
BIJLAGE I

Lijst van natuurlijke en rechtspersonen, lichamen of entiteiten als bedoeld in artikel 2

1.Cyril Allen. Geboortedatum: 26.7.1952. Overige informatie: voormalig voorzitter van de National Patriotic Party.

2.Viktor Anatoljevitch Bout (alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov. Geboortedatum: a) 13.1.1967, b) 13.1.1970. Paspoortnummers a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Overige informatie: zakenman, handelaar in en transporteur van wapens en mineralen.

3.Charles R. Bright. Geboortedatum: 29.8.1948. Overige informatie: voormalig minister van Financiën.

4.M. Moussa Cisse (alias Mamadee Kamara). Geboortedatum: a) 24.12.1946, b) 14.12.1957, c) 26.6.1944, d) 26.7.1946, e) 24.12.1944. Paspoorten: a) Liberiaans diplomatiek paspoort D001548-99; b) normaal Liberiaans paspoort 0058070 (geldig van 10.1.2000 tot 9.1.2005; naam: Mamadee Kamara, geboortedatum: 26.7.1946, geboorteplaats: Gbarnga, Bound County); c) Liberiaans diplomatiek paspoort 001546 (geldig van 1.8.1999 tot 30.8.2001, geboortedatum: 24.12.1944, geboorteplaats: Ganta, Nimba County); d) Liberiaans diplomatiek paspoort D/000953-98. Overige informatie: voormalig hoofd presidentieel protocol. Voorzitter van Mohammad bedrijvengroep.

5.Randolph Cooper (alias Randolf Cooper). Geboortedatum: 28.10.1950. Overige informatie: voormalig directeur van Robertsfield International Airport.

6.Jenkins Dunbar. Geboortedatum: a) 10.1.1947, b) 10.6.1947. Overige informatie: voormalig minister van Ruimtelijke Ordening, Mijnen en Energie.

7.Martin George. Overige informatie: ambassadeur van Liberia bij de Federale Republiek Nigeria.

8.Myrtle Gibson. Geboortedatum: 3.11.1952. Overige informatie: voormalig senator, adviseur van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor.

9.Reginald B. Goodridge (senior) (alias Goodrich). Geboortedatum: 11.11.1952. Overige informatie: voormalig minister van Cultuur, Informatie en Toerisme.

10.Baba Jobe. Geboortedatum: 1959 Nationaliteit: Gambiaans. Overige informatie: voormalig directeur van Gambia New Millenium Air Company. Voormalig Gambiaans parlementslid. Gevangen in Gambia.

11.Joseph Wong Kiia Tai. Overige informatie: manager van Oriental Timber Company.

12.Ali Kleilat. Geboortedatum 10.7.1970. Geboorteplaats: Beiroet. Nationaliteit: Libanees.

13.Gus Kouwenhoven (alias a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven. Geboortedatum: 15.9.1942. Overige informatie: eigenaar van Hotel Afrika; president-commissaris van Oriental Timber Company.

14.Leonid Yukhimovich Minin (alias a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladamir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Kerler, h) Vladimir Abramovich Popilo-Veski, i) Vladimir Abramovich Popiloveski, j) Vladimir Abramovich Popela, k) Vladimir Abramovich Popelo, l) Wulf Breslan, m) Igor Osols). Geboortedatum: a) 14.12.1947, b) 18.10.1946. Geboorteplaats: Odessa, USSR (nu Oekraïne). Nationaliteit: Israëlisch. Valse Duitse paspoorten (naam: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Israëlische paspoorten: a) 6019832 (geldig van 6.11.1994 tot 5.11.1999), b) 9001689 (geldig van 23.1.1997 tot 22.1.2002), c) 90109052 (uitgegeven op 26.11.1997). Russisch paspoort: KI0861177; Boliviaans paspoort: 65118; Grieks paspoort: geen gegevens bekend. Overige informatie: eigenaar van Exotic Tropical Timber Enterprises.

15.Grace Beatrice Minor. Geboortedatum: 31.5.1942. Overige informatie: hoofdadviseur van voormalig president Charles Taylor.

16.Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Geboortedatum: 9.8.1966. Paspoortnummers: a) D-001829-00, b) D-002081-00. Overige informatie: zakenman, voormalig plaatsvervangend commissaris van het Bureau voor maritieme zaken.

17.Mohamed Ahmad Salame (alias a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Geboortedatum: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Geboorteplaats: Abengourou, Ivoorkust. Nationaliteit: Libanees. Paspoorten: a) normaal Libanees paspoort: 1622263 (geldig van 24.4.2001 tot 23.4.2006), b) Togolees diplomatiek paspoort: 004296/00409/00 (geldig van 21.8.2002 tot 23.8.2007), c) Liberiaans diplomatiek paspoort: 000275 (geldig van 11.1.1998 tot 10.1.2000), d) Liberiaans diplomatiek paspoort: 002414 (geldig van 20.6.2001 tot 19.6.2003), naam: Ameri Al Jawad, geboortedatum: 18.10.1963, geboorteplaats: Ganta, Nimba County), e) Ivoriaans paspoort, f) Liberiaans diplomatiek paspoort: D/001217. Overige informatie: eigenaar van Mohamed and Company Logging Company.

18.Emmanuel (II) Shaw. Geboortedatum: a) 26.7.1956, b) 26.7.1946. Overige informatie: directeur van Lonestar Airways. Geassocieerd met Lone Star Communications Cooperation.

19.Edwin M., Jr. Snowe. Nationaliteit: Liberiaans. Paspoortnummer: OR/0056672-01. Overige informatie: directeur van Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

20.Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Geboortedatum: 27.9.1965. Nationaliteit: Liberiaans. Overige informatie: voormalige echtgenote van voormalig president Charles Taylor. Voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie. Voormalig Senior Member of the Liberian Government.

21.Charles „Chuckie” Taylor (junior). Overige informatie: zoon van voormalig president Charles Taylor.

22.Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Geboortedatum: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Overige informatie: voormalig president van Liberia.

23.Jewell Howard Taylor (alias Howard Taylor). Geboortedatum: 17.1.1963. Liberiaans diplomatiek paspoort: D/003835-04 (geldig van 4.6.2004 tot 3.6.2006). Overige informatie: echtgenote van voormalig president Charles Taylor.

24.Tupee Enid Taylor. Geboortedatum: a) 17.12.1960, b) 17.12.1962. Liberiaans diplomatiek paspoort: D/002216. Overige informatie: voormalige echtgenote van voormalig president Charles Taylor.

25.Benoni Urey. Geboortedatum: 22.6.1957. Paspoorten: a) Liberiaans diplomatiek paspoort: D-00148399, b) paspoort commissaris van Maritieme Zaken: D/002356. Overige informatie: voormalig commissaris van Maritieme Zaken van Liberia.

26.Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Geboortedatum: a) 28.2.1969, b) 29.2.1969. Geboorteplaats: Tiaplay, Nimba County. Liberiaans diplomatiek paspoort D00123299 (geldig van 10.2.1999 tot 9.2.2001, geboortedatum: 29.2.1969). Overige informatie: voormalig directeur van Special Security Services. Voormalig hoofd van Special Security Unit in Liberia.

▼M7

27.Richard Ammar Chichakli (alias Ammar M. Chichakli). Adres: a)225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, VS; b)811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, VS. Geboortedatum: 29.3.1959. Geboorteplaats: Syrië. Nationaliteit: Amerikaans. Overige informatie: a) Sociaal zekeringheidsnummer: 405 41 5342 of 467 79 1065; b) accountant en fraude-inspecteur; c) personeelslid van San Air General Trading.

28.Valeriy Naydo (alias Valerii Naido). Adres:c/o CET Aviation, P.O. Box 932-20C, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 10.8.1957. Nationaliteit: Oekraïens. Paspoort nr.: a) AC251295 (Oekraïens), b) KC024178 (Oekraïens). Overige informatie: a) piloot, b) een van de directeurs van Air Pass (Pietersburg Aviation Services and Systems), c) President-directeur van CET Aviation.

29.Abidjan Freight. Adres: Abidjan, Ivoorkust.

30.Air Cess (ook bekend als a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd, c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd, f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia). Adres: a) Malabo, Equatoriaal-Guinea; b)P.O. Box 7837, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c)P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Uganda.

31.Air Zory (ook bekend als a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd). Adres: a)54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgarije; b)6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosia, Cyprus. Overige informatie: Sergei Bout is de meerderheidsaandeelhouder.

32.Airbas Transportation FZE (ook bekend als a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas). Adres: a)P.O. Box 8299, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; b)811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: in 1995 opgericht door Sergei Bout.

33.ATC, Ltd. Adres: Gibraltar, VK.

34.►C1 Bukavu Aviation Transport. Adres: Democratische Republiek Congo.

35.Business Air Services. Adres: Democratische Republiek Congo.

36.Centrafrican Airlines (ook bekend als a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines). Adres: a)P.O. Box 2760, Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek; b)c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c)P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Verenigde Arabische Emiraten.

37.Central Africa Development Fund. Adres: a)811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS; b)P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, VS.

38.CET Aviation Enterprise (FZE). Adres: a)P.O. Box 932 – C20, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; b) Equatoriaal-Guinea.

39.Chichakli & Associates, PLLC (ook bekend als a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs). Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: accountants- en auditkantoor.

40.Continue Professional Education, Inc. (ook bekend als Gulf Motor Sales). Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

41.Daytona Pools, Inc. Adres:225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, VS.

42.►C1 DHH Enterprises, Inc. Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

43.Gambia New Millennium Air Company (ook bekend als a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline). Adres:State House, Banjul, Gambia.

44.IB of America Holdings, Inc. Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

45.Irbis Air Company. Adres:ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazachstan 48004. Overige informatie: opgericht in 1998.

46.Moldtransavia SRL. Adres:Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldavië.

47.Nordic, Ltd. (ook bekend als Nordik Limited EOOD). Adres:9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarije 1113.

48.Odessa Air (alias Okapi Air). Adres: Entebbe, Uganda.

49.►C1 Orient Star Corporation (ook bekend als Orient Star Aviation). Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

50.Richard A. Chichakli, P.C. Adres: a)811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS; b)P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, VS.

51.Rockman, Ltd. (ook bekend als Rokman EOOD). Adres:9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarije 1113.

52.San Air General Trading FZE (ook bekend als San Air General Trading, LLC). Adres: a)P.O. Box 932-20C, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; b)P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; c)811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS. Overige informatie: is algemeen bedrijfsleider Serguei Denissenko.

53.Santa Cruz Imperial Airlines. Adres: a)P.O. Box 60315, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; b) Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten.

54.Southbound, Ltd. Adres:P.O. Box 398, Suite 52 en 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, VK.

55.Trans Aviation Global Group, Inc. Adres:811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, VS.

56.Transavia Network (ook bekend als a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo). Adres: a)1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; b)P.O. Box 3962, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten; c)P.O. Box 2190, Ajman, Verenigde Arabische Emiraten; d) Luchthaven Oostende, België.

57.Vial Company. Adres: Delaware, VS.

58.Westbound, Ltd. Adres:P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, VK.

▼B
BIJLAGE II

Lijst van de in de artikelen 3, 4, 5, 7 en 10 bedoelde bevoegde autoriteiten

BELGIË

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

▼M8

BULGARIJE

Inzake het bevriezen van tegoeden:

Министерство на финансите

ул. Г.С. Раковски № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 G.S. Rakovsky street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Inzake technische bijstand en invoer- en uitvoerbeperkingen:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. Дондуков № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 Dondukov Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379

▼M4

TSJECHIË

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02

▼B

DENEMARKEN

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

DUITSLAND

Voor de bevriezing van middelen:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Voor goederen:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

▼M4

ESTLAND

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01

▼B

GRIEKENLAND

A. Bevriezing van activa

Ministry of Economy and Finance

General Directorate of Economic Policy

Address: 5 Nikis str., 101 80

Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B. Invoer- en uitvoerrestricties

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANJE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E–28014 Madrid

Tel. (00-34) 91 209 95 11

Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANKRIJK

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IERLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ITALIË

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attività produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

▼M4

CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV 1081

Tel.: (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

LITOUWEN

▼M6

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 236 25 16

Fax: +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

▼M4

HONGARIJE

Artikelen 3 en 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6

Magyarország

Tel./Fax (36-1) 443 55 54

Artikel 7

Ministry of Finance (uitsluitend ten aanzien van fondsen)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20

▼B

NEDERLAND

▼M6

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

▼B

OOSTENRIJK

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

▼M4

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

▼M8

ROEMENIË

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: 0040 21 23 10262

Fax: 0040 21 31 20513

▼M4

SLOVENIË

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax. (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOWAKIJE

Voor financiële en technische bijstand in verband met militaire activiteiten:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

Voor tegoeden en economische middelen:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31

▼B

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

ZWEDEN

▼M6

Artikel 3, 4 en 5:

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 7 en 8:

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

▼B

VERENIGD KONINKRIJK

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309

▼M4

EUROPESE GEMEENSCHAP

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen

Directoraat GBVB

Administratieve eenheid A2: Institutionele en juridische aangelegenheden inzake buitenlandse betrekkingen — Sancties

CHAR 12/163

B-1049 Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63(1) Zie bladzijde 116 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 40 van 12.2.2004, blz. 35.

(3) PB L 40 van 12.2.2004, blz. 1.