Home

Verordening (EG) nr. 2229/2004 van de Commissie van 3 december 2004 houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 2229/2004 van de Commissie van 3 december 2004 houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

2004R2229 — NL — 05.07.2007 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 2229/2004 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2004

houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 379, 24.12.2004, p.13)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2229/2004 VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2004

houdende nadere bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1) en met name op artikel 8, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 91/414/EEG moest de Commissie binnen een periode van twaalf jaar na de kennisgeving een werkprogramma uitvoeren om geleidelijk de werkzame stoffen te onderzoeken die twee jaar na de datum van kennisgeving van die richtlijn op de markt zijn.

(2)

Verordening (EEG) nr. 3600/92 van de Commissie van 11 december 1992 houdende bepalingen voor de uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2) voorziet in de eerste fase van het programma, die nog aan de gang is.

(3)

Verordening (EG) nr. 451/2000 van de Commissie van 28 februari 2000 houdende bepalingen voor de uitvoering van de tweede en de derde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (3), voorziet in de tweede fase van het programma, die ook nog aan de gang is.

(4)

Verordening (EG) nr. 451/2000 voorziet ook in een derde fase van het werkprogramma voor een extra aantal werkzame stoffen die niet onder de eerste of de tweede fase vallen. Verordening (EG) nr. 1490/2002 van de Commissie van 14 augustus 2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de derde fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 451/2000 (4) voorziet ook in de derde fase van het werkprogramma. De derde fase is ook aan de gang.

(5)

Verordening (EG) nr. 1112/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 houdende bepalingen voor de uitvoering van de vierde fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (5) voorziet in de vierde fase van het werkprogramma die aan de gang is. Producenten die de in die fase gebruikte werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen wensen te zien, hebben zich ertoe verbonden de noodzakelijke informatie te verschaffen.

(6)

Vanwege de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije moeten producenten uit deze nieuwe lidstaten in de gelegenheid worden gesteld hun belangstelling kenbaar te maken voor deelname aan fase 4 van het werkprogramma voor alle in die fase gebruikte stoffen. Verder dient ook een verificatie te worden uitgevoerd van stoffen die in de nieuwe lidstaten vóór 1 mei 2004 op de markt waren en die niet onder de fasen 1 tot en met 4 van het werkprogramma vallen.

(7)

De bij deze verordening vastgestelde procedures mogen geen belemmering vormen voor procedures en acties op grond van andere communautaire regelgeving, en met name op grond van Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (6), in het geval dat de Commissie de beschikking krijgt over informatie waaruit blijkt dat aan de in die richtlijn gestelde voorwaarden kan zijn voldaan.

(8)

Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (7) is de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht om erop toe te zien dat de Gemeenschap toegang heeft tot wetenschappelijke en technische bijstand die van zeer goede kwaliteit en onafhankelijk en doeltreffend is, als grondslag voor een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid op het vlak van de wetgeving inzake voedsel- en voederveiligheid. Derhalve moet worden bepaald dat de EFSA een taak te vervullen heeft in het kader van het werkprogramma inzake werkzame stoffen.

(9)

De betrekkingen tussen producenten, lidstaten, de Commissie en de EFSA en de verplichtingen van elk van de partijen wat de uitvoering van het werkprogramma betreft, dienen te worden geregeld met inachtneming van de in de eerste en de tweede fase van het werkprogramma opgedane ervaring, de doelstelling risicobeoordeling en risicobeheer van elkaar te scheiden en de noodzaak het werk zo doelmatig mogelijk te organiseren.

(10)

Een nauwe samenwerking tussen producenten, lidstaten, de Commissie en de EFSA en een nauwgezette inachtneming van alle vastgestelde termijnen zijn noodzakelijk om de doelmatigheid van het werkprogramma te kunnen garanderen. Voor alle onderdelen van de vierde fase van het programma moeten stringente termijnen worden vastgelegd, om erop toe te zien dat de fase binnen een aanvaardbare termijn kan worden afgerond. Voor bepaalde werkzame stoffen met beperkte dossiervereisten moet een korte termijn voor de indiening van het dossier worden vastgesteld zodat er nog voldoende tijd overblijft om verdere informatie te verstrekken binnen het totale tijdsbestek van het beoordelingsprogramma.

(11)

Ter voorkoming van dubbel werk, en met name ter voorkoming van de herhaling van proeven met gewervelde dieren, dienen producenten ertoe te worden aangespoord collectieve dossiers in te dienen.

(12)

Ten aanzien van de te verstrekken informatie dient te worden aangegeven in welke vorm, binnen welke termijn en bij welke autoriteiten (nationale en de EFSA) de producenten die informatie moeten indienen. Veel van de werkzame stoffen die onder fase 4 van het werkprogramma vallen, worden in kleine hoeveelheden voor speciale doeleinden geproduceerd. Sommige daarvan zijn van belang bij de biologische landbouw of andere landbouwsystemen waarbij weinig productiemiddelen worden gebruikt en vormen naar verwachting een laag risico voor mens en milieu.

(13)

De Commissie heeft in haar voortgangsverslag aan het Europees Parlement en de Raad – Beoordeling van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen (ingediend overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen) (8), vastgesteld dat er behoefte bestaat aan speciale maatregelen voor stoffen met een laag risico.

(14)

Voor deze fase van het werkprogramma is een gewijzigde benadering nodig om het risico te beperken dat een groot aantal werkzame stoffen alleen om economische redenen uit de markt wordt genomen. Voor bepaalde groepen werkzame stoffen is het derhalve dienstig een andere vorm en andere eisen te gebruiken voor de in te dienen informatie dan waren ontwikkeld voor de vorige drie fasen van het werkprogramma.

(15)

Met het oog op de consistentie van de communautaire wetgeving moet in deze verordening rekening worden gehouden met de maatregelen die zijn genomen in het kader van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (9).

(16)

De kennisgeving betreffende een dossier en de indiening ervan mogen niet als voorwaarde gelden om na opneming van de werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG de mogelijkheid te hebben gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen op grond van artikel 13 van Richtlijn 91/414/EEG. Daarom moeten belanghebbenden die geen kennisgeving hebben ingediend, in alle stadia van het evaluatieproces kunnen worden geïnformeerd over de nadere eisen waaraan eventueel moet worden voldaan om gewasbeschermingsmiddelen die een in evaluatie zijnde werkzame stof bevatten, op de markt te mogen blijven brengen.

(17)

Teneinde erop toe te zien dat alle relevante informatie over potentieel gevaarlijke effecten van een werkzame stof of residuen daarvan in overweging wordt genomen, moet alle technische en wetenschappelijke informatie die binnen de vastgestelde termijn door ongeacht welk persoon is ingediend, bij de evaluatie in aanmerking worden genomen.

(18)

Wanneer de samenwerking met de kennisgevers wordt verbroken, kan onmogelijk op efficiënte wijze met de evaluatie worden voortgegaan en moet de evaluatie dus worden beëindigd tenzij deze door een lidstaat wordt overgenomen.

(19)

De evaluatiewerkzaamheden moeten over de bevoegde instanties van de lidstaten worden verdeeld. Daarom moet voor elke werkzame stof een als rapporteur optredende lidstaat worden aangewezen. De als rapporteur optredende lidstaat moet in voorkomend geval de door de kennisgever verstrekte checklist voor de volledigheid van het dossier beoordelen en de meegedeelde informatie onderzoeken en evalueren. Hij moet de evaluatieresultaten voorleggen aan de EFSA en bij de Commissie een aanbeveling indienen over het over de betrokken werkzame stof te nemen besluit. Voor bepaalde groepen werkzame stoffen moet de als rapporteur optredende lidstaat nauw samenwerken met andere als rapporteur optredende lidstaten voor die groep. Voor elke groep moet een hoofdrapporteur worden gekozen om deze samenwerking te coördineren.

(20)

De als rapporteur optredende lidstaten zenden ontwerp-evaluatieverslagen van hun evaluaties van werkzame stoffen naar de EFSA. De ontwerp-evaluatieverslagen moeten door de EFSA grondig worden onderzocht voordat zij worden voorgelegd aan de Commissie.

(21)

In geval van een duidelijk gebrek aan evenwicht inzake de verantwoordelijkheden van de als rapporteur optredende lidstaten bij de evaluatie en beoordeling moet de oorspronkelijk als rapporteur aangewezen lidstaat voor een bepaalde werkzame stof kunnen worden vervangen door een andere lidstaat.

(22)

Om erop toe te zien dat de nodige middelen beschikbaar zijn voor deze fase van het werkprogramma, moet aan de lidstaten een retributie worden betaald voor de afhandeling en evaluatie van de dossiers en de ontwerp-evaluatieverslagen.

(23)

De EFSA is over de voorgestelde maatregelen geraadpleegd.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN WERKINGSSFEER, DEFINITIES EN AANGEWEZEN AUTORITEITEN IN DE LIDSTATEN

Artikel 1

Onderwerp en werkingssfeer

1. Bij deze verordening worden vastgesteld:

a)nadere uitvoeringsbepalingen voor de vierde fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG met betrekking tot de verdere evaluatie van de werkzame stoffen waarvan kennis is gegeven op grond van Verordening (EG) nr. 1112/2002;

b)regels inzake de werkzame stoffen die vóór 1 mei 2004 op de markt waren in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije en die niet onder de fasen 1 t/m 3 van het werkprogramma en niet onder Verordening (EG) nr. 1112/2002 vallen.

2. Artikel 6, leden 2 en 3 en lid 4, tweede alinea, van Richtlijn 91/414/EEG gelden niet voor de in bijlage I bij deze verordening vermelde werkzame stoffen zolang voor die stoffen de bij deze verordening vastgestelde procedures niet zijn afgewikkeld.

3. Deze verordening geldt onverminderd:

a)verificaties door de lidstaten van de in bijlage I bij deze verordening opgenomen werkzame stoffen, met name in het kader van verlengingen van toelatingen overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Richtlijn 91/414/EEG;

b)verificaties door de Commissie overeenkomstig artikel 5, lid 5, van Richtlijn 91/414/EEG;

c)beoordelingen op grond van Richtlijn 79/117/EEG.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1112/2002 van toepassing.

Voorts wordt verstaan onder:

a)kennisgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die kennisgeving heeft gedaan overeenkomstig

i)Verordening (EG) nr. 1112/2002 en die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening, of

ii)artikel 4 van deze verordening;

b)als rapporteur optredende lidstaat: de rapporterende lidstaat voor de in bijlage I opgenomen werkzame stof;

c)beknopt dossier: een dossier met de overeenkomstig artikel 10, lid 2, vereiste informatie, met samenvattingen van de resultaten van de tests en onderzoeken zoals bedoeld in dat lid;

d)volledig dossier: een dossier met de overeenkomstig artikel 10, lid 3, vereiste informatie, met de volledige resultaten van de tests en studieverslagen als bedoeld in dat lid.

Artikel 3

Aangewezen autoriteiten in de lidstaten

1. Elke lidstaat wijst één of meer autoriteiten aan voor de uitvoering van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen van de lidstaten.

2. De in bijlage III genoemde nationale autoriteiten worden overeenkomstig deze verordening belast met de coördinatie en alle nodige contacten met de kennisgevers, andere lidstaten, de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Elke lidstaat stelt de Commissie, de EFSA en de aangewezen nationale coördinatieautoriteit van elke andere lidstaat in kennis van alle bijzonderheden over de aangewezen nationale coördinatieautoriteit en van alle wijzigingen daarin.HOOFDSTUK II

KENNISGEVING VAN WERKZAME STOFFEN DOOR PRODUCENTEN IN NIEUWE LIDSTATEN

Artikel 4

Kennisgeving door producenten in nieuwe lidstaten

1. De in artikel 1, lid 1, onder b), bedoelde producenten uit nieuwe lidstaten die een in bijlage I bij deze verordening genoemde werkzame stof opgenomen wensen te zien in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG stellen de Commissie, andere kennisgevers voor die stof en de als rapporteur optredende lidstaat uiterlijk drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening in kennis van de in bijlage V bij deze verordening opgenomen gegevens.

2. Producenten die een kennisgeving indienen krachtens lid 1 moeten voor de betreffende werkzame stof voldoen aan de in deze verordening beschreven verplichtingen voor producenten of kennisgevers.

3. Indien een producent in een nieuwe lidstaat geen kennisgeving heeft ingediend, overeenkomstig lid 1, voor een in bijlage I bij deze verordening opgenomen werkzame stof, kan hij alleen samen met één of meer andere kennisgevers voor de werkzame stof deelnemen aan het werkprogramma, met inbegrip van een lidstaat die een kennisgeving heeft ingediend overeenkomstig lid 4.

4. Voor elke werkzame stof van de lijst in bijlage I bij deze verordening waarvoor geen enkele kennisgeving is ingediend, mag een nieuwe lidstaat verklaren dat hij die werkzame stof opgenomen wenst te zien in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG door daarvan kennisgeving te doen aan de Commissie en de als rapporteur optredende lidstaat.

Deze kennisgeving wordt zo spoedig mogelijk ingediend en in elk geval binnen de drie maanden nadat de Commissie de lidstaten ervan in kennis heeft gesteld dat voor die werkzame stof geen kennisgeving is ingediend.

Een lidstaat die een dergelijke kennisgeving heeft ingediend, wordt vervolgens als producent beschouwd in het kader van de evaluatie van de betrokken werkzame stof.

5. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, vierde alinea, van Richtlijn 91/414/EEG besluit de Commissie om de in bijlage I bij deze verordening genoemde werkzame stoffen waarvoor geen kennisgeving is ingediend overeenkomstig lid 1 of lid 4 van dit artikel, niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. In dat besluit moeten de redenen voor de niet-opneming worden vermeld.

De lidstaten trekken alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, binnen de in dat besluit vastgestelde termijn in.HOOFDSTUK III

VOORWAARDEN VOOR DE INDIENING VAN DOSSIERS VOOR WERKZAME STOFFEN EN VOOR DE INDIENING VAN INFORMATIE DOOR DERDEN

Artikel 5

Indiening van dossiers door meer dan één kennisgever

1. Wanneer er voor een in bijlage I opgenomen werkzame stof meer dan één kennisgever is, stellen de betrokken kennisgevers alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om het dossier voor deze stof collectief in te dienen.

Wanneer het dossier niet door alle betrokken kennisgevers collectief wordt ingediend, wordt daarin melding gemaakt van de geleverde inspanningen en van de redenen waarom sommige kennisgevers niet hebben meegewerkt.

2. Wanneer van een werkzame stof kennisgeving wordt gedaan door meer dan één kennisgever, geven de kennisgevers voor elk onderzoek waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, nauwkeurig aan welke inspanningen zijn geleverd om te voorkomen dat hetzelfde onderzoek in duplo wordt uitgevoerd en vermelden zij eventueel de redenen waarom een onderzoek toch in duplo is verricht.

Artikel 6

Indiening van dossiers bij de als rapporteur optredende lidstaat

1. De kennisgever dient het dossier voor de werkzame stof (hierna „het dossier” genoemd) in bij de als rapporteur optredende lidstaat.

2. Het dossier bevat het volgende:

a)een kopie van de kennisgeving. In het geval van een collectieve kennisgeving door meer dan één producent overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 1, bevat deze:

i)een kopie van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 4 of 5 van Verordening (EG) nr. 1112/2002 of artikel 4 van deze verordening;

ii)de naam van de persoon die de betrokken producenten hebben aangewezen als zijnde verantwoordelijk voor de collectieve kennisgeving en die gedurende de hele procedure als contactpersoon zal fungeren;

b)een beperkte reeks van representatieve gebruiksdoeleinden van de werkzame stof, waarvoor de kennisgever aan de hand van de in het dossier vermelde gegevens moet aantonen dat voor één of meer preparaten kan worden voldaan aan de in artikel 5 van Richtlijn 91/414/EEG gestelde eisen voor opneming van de werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn.

3. Indien de als rapporteur optredende lidstaat overeenkomstig artikel 20, lid 2, de kennisgever verzoekt om verdeling van het bijgewerkte beknopte dossier of, in voorkomend geval, het bijgewerkte volledige dossier of delen daarvan, doet de kennisgever dit uiterlijk een maand nadat hij dit verzoek heeft ontvangen.

Artikel 7

Dossier voor werkzame stoffen ingediend krachtens Richtlijn 98/8/EG

Voor werkzame stoffen waarvan krachtens Richtlijn 98/8/EG kennisgeving is gedaan, kan de kennisgever in afwijking van de artikelen 5 en 6 het volgende voorleggen:

a)een kopie van het krachtens Richtlijn 98/8/EG ingediende dossier;

b)alle aanvullende informatie zoals bedoeld in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/14/EEG, die noodzakelijk is voor de rechtvaardiging van de opneming van de werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn door verwijzing naar gebruiksdoeleinden die onder de werkingssfeer van die richtlijn vallen.

Artikel 8

Dossier voor werkzame stoffen ingediend krachtens Verordening (EG) nr. 1490/2002

Indien een dossier is ingediend krachtens Verordening (EG) nr. 1490/2002 kan de persoon die dat dossier heeft ingediend, samen met het verdere dossier dat krachtens deze verordening wordt ingediend, het volgende voorleggen:

a)een verwijzing naar het krachtens Verordening (EG) nr. 1490/2002 ingediende dossier;

b)alle aanvullende informatie zoals bedoeld in de bijlagen II en III bij Richtlijn 91/14/EEG, die noodzakelijk is voor de rechtvaardiging van de opneming van de werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn door verwijzing naar gebruiksdoeleinden die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen.

Artikel 9

Specifieke voorwaarden voor de indiening van dossiers voor werkzame stoffen die zijn opgenomen in deel A van bijlage I

1. Indien het dossier betrekking heeft op een werkzame stof die is opgenomen in deel A van bijlage I verschaft de kennisgever behalve de krachtens artikel 5 en artikel 6, lid 2, vereiste informatie de volgende informatie over de werkzame stof en het gewasbeschermingsmiddel (indien van toepassing):

a)alle beschikbare informatie over potentieel gevaarlijke effecten op de gezondheid van mens en dier en op het milieu, met inbegrip van informatie uit literatuuronderzoek met opgave van de geraadpleegde gegevensbanken en gebruikte zoektermen;

b)beschikbare evaluatieverslagen uit alle OESO-landen,

c)voor alle lopende tests en nog niet helemaal voltooide studies, informatie over deze tests en studies en een geplande datum waarop deze afgerond zullen zijn.

2. Het dossier omvat op materiële wijze de afzonderlijke test- en studieverslagen met alle in lid 1 bedoelde informatie.

3. Elke lidstaat bepaalt in hoeveel exemplaren de dossiers door de kennisgever moeten worden ingediend als hij als rapporteur optreedt en als hij kopieën ontvangt krachtens artikel 20, lid 2.

Bij de bepaling van de vorm van het dossier wordt rekening gehouden met de aanbevelingen die zijn gedaan volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 10

Specifieke voorwaarden voor de indiening van dossiers voor werkzame stoffen die zijn opgenomen in de delen B tot en met G van bijlage I

1. Indien het dossier betrekking heeft op werkzame stoffen die zijn opgenomen in de delen B tot en met G van bijlage I dient de kennisgever een dossier en een beknopt dossier in.

2. Het beknopte dossier omvat:

a)de krachtens artikel 5 en artikel 6, lid 2, van deze verordening vereiste informatie;

b)voor elk punt van bijlage II (deel A of deel B, naar gelang van het geval) bij Richtlijn 91/414/EEG en voor elk punt van bijlage III (deel A of deel B, naar gelang van het geval) bij die richtlijn, de samenvattingen en de resultaten van tests en studies en de naam van de persoon of de instelling die deze tests en studies heeft uitgevoerd;

c)een door de kennisgever in te vullen checklist waaruit blijkt dat het dossier volledig in overeenstemming is met artikel 18 van deze verordening.

De tests en studies bedoeld in de eerste alinea, onder b), zijn relevant voor de toetsing aan de in artikel 5 van Richtlijn 91/414/EEG vermelde criteria van één of meer preparaten voor de gebruiksdoeleinden, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat leemten in de gegevens in het dossier met betrekking tot de overeenkomstig bijlage II bij Richtlijn 91/414/EEG te verstrekken informatie, die voortvloeien uit de voorgestelde beperkte reeks van representatieve gebruiksdoeleinden van de werkzame stof, kunnen leiden tot beperkingen bij de opneming van die stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

3. Het volledige dossier bevat op materiële wijze de afzonderlijke test- en studieverslagen betreffende alle in lid 2, eerste alinea, onder b), en tweede alinea, bedoelde informatie.

4. Elke lidstaat bepaalt in hoeveel exemplaren en in welke vorm de beknopte en de volledige dossiers door de kennisgevers moeten worden ingediend.

Bij de bepaling van de vorm van het volledige en het beknopte dossier houden de lidstaten rekening met de aanbevelingen die zijn gedaan volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 11

Indiening van informatie door derden

Elke natuurlijke of rechtspersoon die relevante informatie wenst mee te delen die kan bijdragen tot de evaluatie van een in bijlage I opgenomen werkzame stof, met name met betrekking tot de potentieel gevaarlijke effecten van die stof of residuen daarvan op de gezondheid van mens en dier en op het milieu, doet dat binnen de in artikel 12 vastgestelde termijn.

Die informatie wordt voorgelegd aan de als rapporteur optredende lidstaat en de EFSA. Op verzoek van de als rapporteur optredende lidstaat verstrekt deze persoon de betreffende informatie ook aan de andere lidstaten, uiterlijk een maand nadat hem daarom verzocht is.

Artikel 12

Termijnen voor de indiening van de dossiers

De kennisgever(s) dient (dienen) het dossier in bij de als rapporteur optredende lidstaat:

a)uiterlijk op 30 juni 2005 voor de werkzame stoffen die zijn opgenomen in deel A van bijlage I;

b)uiterlijk op 30 november 2005 voor de werkzame stoffen die zijn opgenomen in de delen B tot en met G van bijlage I.

Artikel 13

Niet-indiening van dossiers

1. Wanneer een dossier of een deel ervan niet binnen de in artikel 12 vastgestelde termijn door de kennisgever(s) is ingediend, stelt de als rapporteur optredende lidstaat de Commissie en de EFSA daarvan binnen twee maanden na afloop van deze termijn in kennis, met vermelding van de door de kennisgever(s) aangevoerde redenen voor de vertraging.

2. Op basis van de overeenkomstig lid 1 door de rapporterende lidstaat meegedeelde gegevens bepaalt de Commissie of de kennisgever heeft aangetoond dat de vertraging bij het indienen van het dossier is toe te schrijven aan overmacht.

In dat geval wordt volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG een nieuwe termijn vastgesteld voor de indiening van een dossier dat aan de in de artikelen 5, 6, 9 en 10 van deze verordening gestelde eisen voldoet.

3. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, vierde alinea, van Richtlijn 91/414/EEG besluit de Commissie een werkzame stof waarvoor geen dossier is ingediend, binnen de in artikel 12 van deze verordening of de in lid 2, tweede alinea, van dit artikel vastgestelde termijn, niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. In dat besluit moeten de redenen voor de niet-opneming worden vermeld.

De lidstaten trekken alle toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, binnen de in dat besluit vastgestelde termijn in.

Artikel 14

Vervanging of terugtrekking van een kennisgever

1. Wanneer een kennisgever besluit van verdere deelneming aan het werkprogramma voor een werkzame stof af te zien, stelt hij de als rapporteur optredende lidstaat, de Commissie, de EFSA en alle andere kennisgevers voor de betrokken werkzame stof hiervan onmiddellijk in kennis onder vermelding van de redenen.

Indien een kennisgever van verdere deelneming afziet of niet aan zijn uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen voldoet, worden de in de artikelen 15 tot en met 24 omschreven procedures beëindigd voor zijn dossier.

2. Indien een kennisgever met een andere producent overeenstemming bereikt over zijn vervanging voor de verdere deelneming aan het werkprogramma in het kader van deze verordening, stellen hij en deze andere producent de als rapporteur optredende lidstaat, de Commissie en de EFSA hiervan in kennis door middel van een gemeenschappelijke verklaring waarin zij bevestigen te zijn overeengekomen dat deze andere producent de oorspronkelijke kennisgever zal vervangen voor de vervulling van de in de artikelen 4, 5, 6, 9, 10, 12 en 24 omschreven taken van de kennisgever. Zij dragen er zorg voor dat de overige kennisgevers voor de betrokken stof hiervan terzelfder tijd in kennis worden gesteld.

In dit geval kan de andere producent samen met de oorspronkelijke kennisgever gehouden zijn tot betaling van de vergoedingen die met betrekking tot het door de kennisgever ingediende verzoek nog verschuldigd zijn in het kader van de door de lidstaten op grond van artikel 30 vastgestelde regeling.

3. Wanneer alle kennisgevers voor een werkzame stof van verdere deelneming aan het werkprogramma afzien, kan een lidstaat besluiten als kennisgever op te treden voor verdere deelneming aan het werkprogramma.

Een lidstaat die als kennisgever wil optreden, stelt de als rapporteur optredende lidstaat, de Commissie en de EFSA hiervan op de hoogte uiterlijk een maand na de datum waarop hij in kennis is gesteld van het besluit van alle kennisgevers om van deelneming af te zien en vervangt vervolgens de oorspronkelijke kennisgever voor de vervulling van zijn taken op grond van de artikelen 4, 5, 6, 9, 10, 12 en 24.

4. Alle meegedeelde informatie blijft ter beschikking van de als rapporteur optredende lidstaten, de Commissie en de EFSA.HOOFDSTUK IV

EVALUATIE VAN DOSSIERS

Artikel 15

Algemene voorwaarden voor de evaluatie van dossiers

1. Onverminderd artikel 18 evalueert de als rapporteur optredende lidstaat alle bij hem ingediende dossiers.

2. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 91/414/EEG stemt de als rapporteur optredende lidstaat niet in met de indiening van nieuwe studies tijdens de evaluatie, behalve voor de in artikel 9, lid 1, onder c), van deze verordening bedoelde studies.

De als rapporteur optredende lidstaat kan de kennisgever echter verzoeken nadere gegevens te verstrekken die nodig zijn ter verduidelijking van het dossier. De als rapporteur optredende lidstaat bepaalt daarbij de termijn waarbinnen die informatie moet worden verstrekt. Deze termijn heeft geen invloed op de in artikel 21, lid 1, of artikel 22, lid 1, vastgestelde termijn voor het indienen van het ontwerp-evaluatieverslag door de als rapporteur optredende lidstaat bij de EFSA.

3. De als rapporteur optredende lidstaat kan vanaf het begin van de evaluatie van het dossier:

a)deskundigen van de EFSA raadplegen;

b)andere lidstaten om aanvullende technische of wetenschappelijke informatie verzoeken ter ondersteuning van de evaluatie.

4. Kennisgevers kunnen bij de als rapporteur optredende lidstaat om specifiek advies verzoeken.

Artikel 16

Samenwerking tussen de lidstaten

1. De als rapporteur optredende lidstaten werken samen bij de evaluatie binnen elke in bijlage I vermelde groep en organiseren deze samenwerking op de meest doeltreffende en doelmatige manier.

2. De voor elke groep in bijlage I als „hoofdrapporteur” gekozen lidstaat neemt het initiatief bij de organisatie van deze samenwerking en bij de organisatie van de adviesverstrekking aan kennisgevers indien het kwesties betreft die van algemeen belang zijn voor de andere betrokken lidstaten.

Artikel 17

Specifieke voorwaarden voor de evaluatie van de in bijlage I, deel A, opgenomen werkzame stoffen

Indien mogelijk en indien dit geen invloed heeft op de termijn voor de indiening van het in artikel 21, lid 1, genoemde ontwerp-evaluatieverslag, evalueert de als rapporteur optredende lidstaat de in artikel 9, lid 1, onder c), genoemde verdere informatie die later door de kennisgever is verstrekt.

Artikel 18

Volledigheidscontrole op dossiers voor in de van bijlage I, delen B tot en met G, opgenomen stoffen

1. De als rapporteur optredende lidstaat beordeelt de door de kennisgevers overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder c), verstrekte checklists.

2. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van alle dossiers voor een werkzame stof brengt de als rapporteur optredende lidstaat bij de Commissie en de EFSA verslag uit over de volledigheid van de dossiers.

3. Voor de werkzame stoffen waarvoor één of meer dossiers als volledig worden beschouwd, verricht de als rapporteur optredende lidstaat de in de artikelen 15 en 19 bedoelde evaluatie, tenzij de Commissie de als rapporteur optredende lidstaat binnen twee maanden na ontvangst van het door de lidstaat ingediende verslag inzake de volledigheid meedeelt dat zij het dossier niet als volledig beschouwt.

4. Voor de werkzame stoffen waarvoor een als rapporteur optredende lidstaat of de Commissie het dossier niet als volledig beschouwt in de zin van de artikelen 5, 6 en 10, legt de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van het verslag inzake volledigheid van de als rapporteur optredende lidstaat, dit verslag voor aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

Volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG wordt beslist of een dossier als volledig wordt beschouwd in de zin van de artikelen 5, 6 en 10.

5. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, vierde alinea, van Richtlijn 91/414/EEG besluit de Commissie een werkzame stof waarvoor geen dossier is ingediend binnen de in artikel 12 of overeenkomstig artikel 13, lid 2, tweede alinea, van deze verordening vastgestelde termijn, niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 19

Specifieke voorwaarden voor de evaluatie van dossiers voor werkzame stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, delen B tot en met G

1. Wanneer de in bijlage I, deel D, bij deze verordening opgenomen werkzame stoffen overeenkomstig Richtliijn 98/8/EG zijn geëvalueerd, wordt, indien van toepassing, met deze evaluaties rekening gehouden voor de toepassing van deze verordening.

2. Wanneer werkzame stoffen zijn geëvalueerd in een vroegere fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG, wordt, indien van toepassing, met deze evaluaties rekening gehouden voor de toepassing van deze verordening.

3. De als rapporteur optredende lidstaat evalueert en behandelt in een verslag alleen die werkzame stoffen waarvoor ten minste één dossier als volledig is beschouwd overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 10. Voor dossiers betreffende dezelfde werkzame stof die niet als volledig worden beschouwd, controleert de als rapporteur optredende lidstaat of de identiteit en de onzuiverheden van de werkzame stof in die dossiers vergelijkbaar zijn met de identiteit en de onzuiverheden van de werkzame stof in de volledige dossiers. Hij legt zijn standpunt over deze kwestie vast in het ontwerp-evaluatieverslag.

De als rapporteur optredende lidstaat houdt rekening met de in de andere dossiers aanwezige informatie over potentieel gevaarlijke effecten, die overeenkomstig artikel 11 is ingediend door een kennisgever of een derde.

Artikel 20

Algemene voorwaarden voor ontwerp-evaluatieverslagen

1. Het ontwerp-evaluatieverslag wordt voorzover mogelijk ingediend in de volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG aanbevolen vorm.

2. Wanneer de als rapporteur optredende lidstaat zijn ontwerp-evaluatieverslag aan de EFSA toezendt, verzoekt hij de kennisgevers terzelfder tijd een bijgewerkt beknopt dossier in te dienen bij de EFSA, de andere lidstaten en op verzoek ook bij de Commissie.

De lidstaten, de Commissie en de EFSA kunnen via de als rapporteur optredende lidstaat de kennisgevers verzoeken hun ook een bijgewerkt volledig dossier of delen daarvan toe te zenden. De kennisgever legt dit bijgewerkte dossier voor binnen de in het verzoek genoemde termijn.

Artikel 21

Specifieke voorwaarden voor ontwerp-evaluatieverslagen en aanbevelingen aan de Commissie voor in bijlage I, deel A, opgenomen werkzame stoffen

1. De als rapporteur optredende lidstaat stuurt het ontwerp-evaluatieverslag zo snel mogelijk, doch uiterlijk twaalf maanden na afloop van de in artikel 12, onder a), vastgestelde termijn, naar de EFSA.

2. De als rapporteur optredende lidstaat neemt voor elk punt van de bijlagen II (deel A of deel B, naar gelang van het geval) en III (deel A of deel B, naar gelang van het geval) bij Richtlijn 91/414/EEG in het ontwerp-evaluatieverslag een verwijzing op naar elke test en studie waarvan voor de evaluatie gebruik is gemaakt.

Die verwijzing heeft de vorm van een lijst van de test- en studieverslagen waarin worden vermeld: de titel, de auteur(s), de datum van het studie- of testverslag en de publicatiedatum, de voor de test of studie gehanteerde normen, de naam van de houder van de toelating en, in voorkomend geval, de aanspraken die de houder of kennisgever maakt op gegevensbescherming.

3. De als rapporteur optredende lidstaat draagt er zorg voor dat, wanneer hij zijn evaluatieverslag overeenkomstig lid 1 naar de EFSA zendt, hij de Commissie terzelfder tijd aanbeveelt:

a)hetzij de werkzame stof op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, in voorkomend geval met vermelding van de voorwaarden voor die opneming. In deze voorwaarden:

i)wordt de termijn genoemd voor de opneming,

ii)wordt aangegeven of nog informatie vereist is, of die extra informatie deel uitmaakt van de in artikel 9, lid 1, onder c), genoemde tests en studies en, zo ja, de waarschijnlijke termijn voor het verstrekken van die informatie, hetzij

b)de werkzame stof niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, met vermelding van de voorgestelde redenen voor de niet-opneming.

4. Behalve de in lid 2, onder a), voorgestelde voorwaarden voor opneming van de werkzame stof kan de als rapporteur optredende lidstaat vermelden of er nog informatie ontbreekt voor de in het dossier genoemde voorgestelde beperkte reeks van representatieve gebruiksdoeleinden en die door de lidstaten kan worden vereist als bevestigende informatie wanneer zij toelatingen willen verlenen overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof bevatten.

Artikel 22

Specifieke voorwaarden voor ontwerp-evaluatieverslagen en aanbevelingen aan de Commissie voor in bijlage I, delen B tot en met G, opgenomen werkzame stoffen

1. De als rapporteur optredende lidstaat dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk twaalf maanden nadat het dossier overeenkomstig artikel 18, lid 2, als volledig is beschouwd, een ontwerp-evaluatieverslag van het dossier in bij de EFSA.

2. De als rapporteur optredende lidstaat neemt voor elk punt van de bijlagen II (deel A of deel B, naar gelang van het geval) en III (deel A of deel B, naar gelang van het geval) bij Richtlijn 91/414/EEG in het ontwerp-evaluatieverslag een verwijzing op naar elke test en studie waarvan voor de evaluatie gebruik is gemaakt.

Die verwijzing heeft de vorm van een lijst van de test- en studieverslagen waarin worden vermeld: de titel, de auteur(s), de datum van het studie- of testverslag en de publicatiedatum, de voor de test of studie gehanteerde normen, de naam van de houder van de toelating en, in voorkomend geval, de aanspraken die de houder of kennisgever maakt op gegevensbescherming.

3. De als rapporteur optredende lidstaat draagt er zorg voor dat, wanneer hij zijn evaluatieverslag overeenkomstig lid 1 naar de EFSA zendt, hij de Commissie terzelfder tijd aanbeveelt:

a)hetzij de werkzame stof op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, met vermelding van de redenen voor de opneming;

b)hetzij de werkzame stof niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, met vermelding van de redenen voor de niet-opneming.

Artikel 23

Vervanging van een als rapporteur optredende lidstaat

1. Zodra een als rapporteur optredende lidstaat constateert dat hij niet bij machte zal zijn de in artikel 21, lid 1, en artikel 22, lid 1, vastgestelde termijn voor indiening van het ontwerp-evaluatieverslag bij de EFSA in acht te nemen, stelt hij de Commissie en de EFSA daarvan in kennis, met vermelding van de redenen voor de vertraging.

2. Een voor een bepaalde werkzame stof als rapporteur aangewezen lidstaat kan door een andere lidstaat worden vervangen wanneer:

a)tijdens de in de artikelen 15, 16, 17 en 19 bedoelde beoordeling en evaluatie een gebrek aan evenwicht blijkt op het vlak van de verantwoordelijkheden die de lidstaten als rapporteur dragen en van de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren of die zij ook werkelijk uitvoeren, of

b)duidelijk is dat een lidstaat niet bij machte is aan de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Een vervanging vindt plaats overeenkomstig de in artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG genoemde procedure.

3. Indien is besloten een als rapporteur optredende lidstaat te vervangen, stelt de oorspronkelijk als rapporteur optredende lidstaat de betrokken kennisgevers hiervan onmiddellijk in kennis en bezorgt hij alle correspondentie en informatie die hij als rapporteur voor de betrokken werkzame stof heeft ontvangen, aan de lidstaat die als nieuwe rapporteur is aangewezen.

De oorspronkelijk als rapporteur optredende lidstaat betaalt het ongebruikte deel van de in artikel 30 bedoelde vergoeding terug aan de kennisgever. De als nieuwe rapporteur aangewezen lidstaat kan verlangen dat een aanvullende vergoeding overeenkomstig artikel 30 wordt betaald.

Artikel 24

Evaluatie door de EFSA

1. Binnen 30 dagen nadat de EFSA het in artikel 21, lid 1, of artikel 22, lid, 1, van deze verordening bedoelde ontwerp-evaluatieverslag heeft ontvangen, controleert zij of bij de vorm ervan rekening is gehouden met de aanbevelingen die zijn gedaan volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer het ontwerp-evaluatieverslag duidelijk niet aan de door de Commissie aanbevolen vormvereisten voldoet, spreekt de Commissie met de EFSA en de als rapporteur optredende lidstaat een termijn af voor het opnieuw indienen van een aangepast verslag. Deze termijn mag niet meer dan drie maanden bedragen.

2. De EFSA verdeelt exemplaren van het ontwerp-evaluatieverslag onder de andere lidstaten en de Commissie en kan een raadpleging van deskundigen uit één of meer lidstaten, waaronder de als rapporteur optredende lidstaat, organiseren.

3. De EFSA kan sommige of alle kennisgevers voor de in bijlage I genoemde werkzame stoffen raadplegen over het ontwerp-verslag inzake de betrokken werkzame stoffen of over delen daarvan.

4. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 91/414/EEG stemt de EFSA na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde ontwerp-evaluatieverslag niet in met de indiening van nieuwe studies.

De als rapporteur optredende lidstaat kan echter, met de instemming van de EFSA, de kennisgevers verzoeken om binnen een bepaalde termijn nadere gegevens te verstrekken die door de als rapporteur optredende lidstaat of door de EFSA noodzakelijk worden geacht ter verduidelijking van het dossier.

5. Door de EFSA wordt het volgende op specifiek verzoek ingediend of in het algemeen voor raadpleging beschikbaar gehouden:

a)het ontwerp-evaluatieverslag, met uitzondering van de elementen daarvan die overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG als vertrouwelijk zijn aangemerkt;

b)de lijst van alle voor het in overweging nemen van de eventuele opneming van de werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG vereiste gegevens, zoals definitief vastgesteld door de EFSA.

6. De EFSA evalueert het ontwerp-evaluatieverslag en brengt uiterlijk één jaar na ontvangst van zowel het dossier van de kennisgever, overeenkomstig artikel 15, lid 3, van deze verordening, als het overeenkomstig lid 1 van dit artikel gecontroleerde ontwerp-evaluatieverslag aan de Commissie advies uit over de waarschijnlijkheid dat de werkzame stof aan de veiligheidseisen van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG voldoet.

In voorkomend geval brengt de EFSA advies uit over de beschikbare opties om aan de veiligheidseisen van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG te voldoen, en de nog te verstrekken gegevens.

De Commissie en de EFSA stellen in onderling overleg een tijdschema op voor het uitbrengen van de adviezen teneinde het plannen van de werkzaamheden te vergemakkelijken. De Commissie en de EFSA bepalen ook in onderling overleg in welke vorm het advies moet worden uitgebracht.HOOFDSTUK V

INDIENING VAN EEN ONTWERP-RICHTLIJN OF EEN ONTWERP-BESCHIKKING BETREFFENDE WERKZAME STOFFEN EN DEFINITIEF EVALUATIEVERSLAG

Artikel 25

Indiening van een ontwerp-richtlijn of een ontwerp-beschikking

1. De Commissie legt uiterlijk vier maanden na ontvangst van het in artikel 24, lid 6, genoemde advies van de EFSA een ontwerp-evaluatieverslag voor.

2. Onverminderd eventuele voorstellen tot wijziging van de bijlage bij Richtlijn 79/117/EEG en op basis van het in artikel 26 genoemde definitieve evaluatieverslag legt de Commissie aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voor:

a)een ontwerp-richtlijn tot opneming van de werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, waarin zo nodig de voorwaarden, zoals onder meer de termijn, voor die opneming zijn aangegeven, of

b)een tot de lidstaten gerichte ontwerp-beschikking waarin is bepaald dat de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof bevatten, moeten worden ingetrokken op grond van artikel 8, lid 2, vierde alinea, van Richtlijn 91/414/EEG en dat de werkzame stof niet wordt opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, met vermelding van de redenen voor de niet-opneming.

De richtlijn of beschikking wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 19 van Richtlijn 91/414/EEG.

3. Behalve de in lid 2, onder a), voorgestelde voorwaarden voor opneming van de werkzame stof, kan de Commissie vermelden of er in het dossier nog informatie ontbreekt die door de lidstaten kan worden vereist wanneer zij toelatingen willen verlenen overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 26

Definitief evaluatieverslag

De conclusies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid met uitzondering van de gedeelten die betrekking hebben op informatie uit de dossiers die overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 91/414/EEG als vertrouwelijk moet worden beschouwd, kunnen door iedereen worden geraadpleegd.HOOFDSTUK VI

OPSCHORTING VAN DE TERMIJNEN, DOOR DE LIDSTATEN GENOMEN MAATREGELEN EN TUSSENTIJDS VOORTGANGSVERSLAG

Artikel 27

Opschorting van termijnen

Indien de Commissie voor een in bijlage I bij deze verordening genoemde werkzame stof een voorstel voor een algeheel verbod door middel van een ontwerp-besluit van de Raad op grond van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 79/117/EEG indient, worden de in deze verordening vastgestelde termijnen geschorst totdat de Raad over dit voorstel een besluit heeft genomen.

Indien de Raad een wijziging goedkeurt van de bijlage bij Richtlijn 79/117/EEG die een algeheel verbod van de werkzame stof inhoudt, wordt de procedure voor die werkzame stof in het kader van deze verordening beëindigd.

Artikel 28

Door de lidstaten genomen maatregelen

Een lidstaat die, op grond van de informatie die is vervat in de in de artikelen 5 tot en met 10 bedoelde dossiers of in het in de artikelen 19 tot en met 22 bedoelde ontwerp-evaluatieverslag over een werkzame stof, voornemens is een gewasbeschermingsmiddel dat de betrokken werkzame stof bevat, uit de markt te nemen of het gebruik ervan streng te beperken, stelt de Commissie, de EFSA, de andere lidstaten en de kennisgevers daarvan zo spoedig mogelijk in kennis, met vermelding van de redenen voor de voorgenomen maatregel.

Artikel 29

Tussentijds voortgangsverslag

Alle lidstaten leggen de Commissie en de EFSA een verslag voor over de vooruitgang met betrekking tot de evaluatie van de werkzame stoffen waarvoor zij als rapporterende lidstaat zijn aangewezen. Dit verslag moet worden voorgelegd:

a)uiterlijk op 30 november 2005 voor de werkzame stoffen die zijn opgenomen in bijlage I; deel A;

b)uiterlijk op 30 november 2006 voor de werkzame stoffen die zijn opgenomen in bijlage I, delen B tot en met G.HOOFDSTUK VII

VERGOEDINGEN EN ANDERE HEFFINGEN

Artikel 30

Vergoedingen

1. Voor de in bijlage I opgenomen werkzame stoffen stellen de lidstaten een regeling in die de kennisgevers verplicht tot betaling van een vergoeding of retributie voor de administratieve behandeling en de evaluatie van de dossiers.

De inkomsten uit deze vergoeding of retributie worden uitsluitend gebruikt voor de financiering van de kosten die werkelijk worden gemaakt door de als rapporteur optredende lidstaat of voor de financiering van algemene activiteiten van de lidstaten die voortvloeien uit hun verplichtingen krachtens de artikelen 15 tot en met 24.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het bedrag van de in lid 1 genoemde vergoeding of retributie op doorzichtige wijze wordt bepaald met de bedoeling dat het niet meer bedraagt dan de werkelijke kosten van het onderzoek en de administratieve behandeling van een dossier of de algemene activiteiten van de lidstaten die voortvloeien uit hun verplichtingen krachtens de artikelen 15 tot en met 24.

Dit sluit echter niet uit dat de lidstaten een schaal van op gemiddelde kosten gebaseerde vaste tarieven voor de berekening van de totale vergoeding vaststellen.

3. De vergoeding of retributie wordt betaald overeenkomstig de door de in bijlage IV vermelde autoriteiten in de lidstaten vast te stellen procedure.

Artikel 31

Andere retributies, belastingen, heffingen of vergoedingen

Artikel 30 geldt onverminderd de rechten van de lidstaten om, voorzover dat op grond van de Gemeenschapswetgeving is toegestaan, retributies, belastingen, heffingen of vergoedingen met betrekking tot de toelating, het op de markt brengen, het gebruik en de controle van werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen, andere dan de in artikel 30 bedoelde vergoeding of retributie, te handhaven of in te voeren.HOOFDSTUK VIII

TIJDELIJKE MAATREGELEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 32

Tijdelijke maatregelen

Indien nodig kan de Commissie in afzonderlijke gevallen de in artikel 8, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 91/414/EEG bedoelde tijdelijke maatregelen treffen voor gebruiksdoeleinden waarvoor uit aanvullende technische informatie is gebleken dat er een essentiële noodzaak is om de werkzame stof te blijven gebruiken en dat er geen doelmatig alternatief is.

Artikel 33

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van werkzame stoffen (kolom A), rapporterende lidstaten (RLS) (kolom B) en kennisgevers (in code) (kolom C) (10)

DEEL A

GROEP 1HOOFDRAPPORTEUR: IERLAND

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Azijnzuur

Duitsland

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminozuren/gamma-aminoboterzuur

Duitsland

AGR-ES

▼M1 —————

▼B

Ammoniumcarbonaat

Ierland

ABC-GB

Kaliumwaterstofcarbonaat

Ierland

PPP-FR

Natriumwaterstofcarbonaat

Ierland

CLM-NL

SLY-FR

Caseïne

Tsjechië

3-Fenyl-2-propenal (kaneelaldehyd)

Polen

Ethoxyquine

Duitsland

XED-FR

Vetzuren/decaanzuur

Ierland

PBI-GB

Vetzuren/vetzuurmethylester (CAS-nr. 85566-26-3)

Ierland

OLE-BE

Vetzuren/vetzuur kaliumzout

Ierland

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nr. 7740-09-7)

Ierland

DKI-NL

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nr. 10124-65-9)

Ierland

ERO-IT

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nrs. 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Ierland

DXN-DK

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nrs. 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Ierland

DXN-DK

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nr. 61788-65-6)

Ierland

TBE-ES

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nr. 61790-44-1)

Ierland

VAL-IT

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nrs. 61790-44-1, 70969-43-6)

Ierland

STG-GB

Vetzuren/vetzuur kaliumzout (CAS-nr. 67701-09-1)

Ierland

CRU-IT

Vetzuren/heptaanzuur

Ierland

DKI-NL

Vetzuren/octaanzuur

Ierland

PBI-GB

Vetzuren/oliezuur

Ierland

ALF-ES

Vetzuren/pelargoonzuur

Ierland

ERO-IT

NEU-DE

Vetzuren/kaliumzout — decaanzuur (CAS-nr. 334-48-5)

Ierland

NSC-GB

Vetzuren/kaliumzout — caprylzuur (CAS-nr. 124-07-2)

Ierland

ADC-DE

Vetzuren/kaliumzout — laurinezuur (CAS-nr. 143-07-7)

Ierland

NSC-GB

Vetzuren/kaliumzout — oliezuur (CAS-nr. 112-80-1)

Ierland

NSC-GB

Vetzuren/kaliumzout — oliezuur (CAS-nrs. 112-80-1, 1310-58-3)

Ierland

BCS-DE

Vetzuren/kaliumzout — oliezuur (CAS-nr. 142-18-0)

Ierland

SBS-IT

Vetzuren/kaliumzout — oliezuur (CAS-nr. 143-18-0)

Ierland

VIO-GR

STG-GB

Vetzuren/kaliumzout — pelargoonzuur (CAS-nr. 112-05-0)

Ierland

NSC-GB

Vetzuren/kaliumzout — tallolievetzuur (CAS-nr. 61790-12-3)

Ierland

ADC-DE

Vetzuren/tallolievetzuur (CAS-nr. 61790-12-3)

Ierland

ACP-FR

Vetzuren/isoboterzuur

Polen

Vetzuren/isovaleriaanzuur

Polen

Vetzuren/laurinezuur

Ierland

Vetzuren/valeriaanzuur

Polen

Vetzuren/kaliumzout van natuurlijke vetzuren

Polen

Mierenzuur

Duitsland

KIR-NL

IJzerpyrofosfaat

Slovenië

▼M1 —————

▼B

Melkalbumine

Tsjechië

▼M1 —————

▼B

Ureum

(zie ook groep 6.2)

Griekenland

FOC-GB

OMX-GB

▼M1 —————

▼B

Propolis

Polen

GROEP 2

Groep 2.1.HOOFDRAPPORTEUR: FRANKRIJK

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

1-Naftylaceetamide

Frankrijk

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-Naftylazijnzuur

Frankrijk

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-Naftyloxyaceetamide

Frankrijk

BCS-FR

2-Naftyloxyazijnzuur

Frankrijk

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-Benzyladenine

Frankrijk

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadirachtin

Duitsland

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

cis-Zeatine

Italië

VAL-IT

Foliumzuur

Frankrijk

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolylazijnzuur

Frankrijk

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indolylboterzuur

Frankrijk

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Gibberellinezuur

Hongarije

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberelline

Hongarije

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nicotine

Verenigd Koninkrijk

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyrethrines

Italië

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Frankrijk

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Groep 2.2.HOOFDRAPPORTEUR: VERENIGD KONINKRIJK

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Citronellol

(zie ook groep 6.1)

Verenigd Koninkrijk

ACP-FR

▼M1 —————

▼B

Citrusextract/grapefruitextract

Verenigd Koninkrijk

Citrusextract/grapefruitzaadextract

Aangemeld als ontsmettingsmiddel

Verenigd Koninkrijk

BOB-DK

Poeder van conifeernaalden

Letland

Knoflookextract

Aangemeld als afweermiddel

Polen

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Knoflookpulp

Polen

Extract van Equisetum

Letland

Lecithine

Italië

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

▼M1 —————

▼B

Mosterdpoeder

Letland

Paprika

Aangemeld als afweermiddel

Verenigd Koninkrijk

BOO-GB

PBI-GB

▼M1 —————

▼B

Plantaardige oliën/citronella-olie

Verenigd Koninkrijk

BAR-GB

PBI-GB

Plantaardige oliën/kruidnagelolie

Aangemeld als afweermiddel

Verenigd Koninkrijk

IAS-SE

XED-FR

Plantaardige oliën/etherische olie (eugenol)

Aangemeld als afweermiddel

Zweden

DEN-NL

DKI-NL

▼M1 —————

▼B

Plantaardige oliën/pokhoutolie

Spanje

IAS-SE

Plantaardige oliën/knoflookolie

Verenigd Koninkrijk

DEN-NL

GSO-GB

Plantaardige oliën/citroengrasolie

Aangemeld als afweermiddel

Verenigd Koninkrijk

IAS-SE

▼M1 —————

▼B

Plantaardige oliën/olijfolie

Verenigd Koninkrijk

DKI-NL

Plantaardige oliën/sinaasappelolie

Aangemeld als afweermiddel

Verenigd Koninkrijk

GSO-GB

Plantaardige oliën/dennenolie

Zweden

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Plantaardige oliën/raapzaadolie

Spanje

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Plantaardige oliën/sojaolie

Aangemeld als afweermiddel

Zweden

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Plantaardige oliën/groene-muntolie

Zweden

XED-FR

Plantaardige oliën/zonnebloemolie

Spanje

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

▼M1 —————

▼B

Plantaardige oliën/ylang-ylangolie

Aangemeld als afweermiddel

Zweden

IAS-SE

Kwassiehout

Italië

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Zeealgenextract

Italië

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Zeewier

Italië

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Extract van zomereik, vijgcactus, welriekende sumak, rode mangrove

Polen

Extract van Mentha piperita

Polen

Extract van theeboom

Letland

GROEP 3HOOFDRAPPORTEUR: DENEMARKEN

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Chitosan

Denemarken

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Gelatine

Denemarken

MIB-NL

Gehydrolyseerde eiwitten

(zie ook groep 6.2)

Griekenland

SIC-IT

GROEP 4HOOFDRAPPORTEUR: VERENIGD KONINKRIJK

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

1-Decanol

Italië

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Aluminiumsulfaat

Spanje

FER-GB

GSO-GB

Calciumchloride

Spanje

FBL-DE

Calciumhydroxide

Spanje

PZD-NL

Koolstofmonoxide

Verenigd Koninkrijk

Koolstofdioxide

Aangemeld als insecticide/ontsmettingsmiddel

Verenigd Koninkrijk

FBL-DE

EDTA en zouten daarvan

Hongarije

DKI-NL

Vetalcoholen/alifatische alcoholen

Italië

JSC-GB

IJzersulfaat

Verenigd Koninkrijk

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kiezelgoer (diatomeeënaarde)

Griekenland

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Californische pap (calciumpolysulfide)

Spanje

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Paraffineolie

Griekenland

FBL-DE

Paraffineolie/(CAS-nr. 64741-88-4)

Griekenland

BPO-GB

SUN-BE

Paraffineolie/(CAS-nr. 64741-89-5)

Griekenland

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 64741-97-5)

Griekenland

BPO-GB

Paraffineolie/(CAS-nr. 64742-46-7)

Griekenland

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 64742-54-7)

Griekenland

CVX-BE

Paraffineolie/(CAS-nrs. 64742-55-8 / 64742-54-7)

Griekenland

SAG-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 64742-55-8)

Griekenland

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 64742-65-0)

Griekenland

XOM-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 72623-86-0)

Griekenland

TOT-FR

Paraffineolie/(CAS-nr. 8012-95-1)

Griekenland

AVA-AT

Paraffineolie/(CAS-nr. 8042-47-5)

Griekenland

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Paraffineolie/(CAS-nr. 97862-82-3)

Griekenland

TOT-FR

TOT-FR

Petroleumoliën

Spanje

FBL-DE

Petroleumoliën/(CAS-nrs. 64742-55-8 / 64742-57-7)

Spanje

GER-FR

Petroleumoliën/(CAS-nr. 74869-22-0)

Spanje

CVX-BE

RLE-ES

Petroleumoliën/(CAS-nr. 92062-35-6)

Spanje

RML-IT

Kaliumpermanganaat

Spanje

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Aluminiumsilicaat (kaolien)

Hongarije

PPP-FR

Natriumaluminiumsilicaat

Aangemeld als afweermiddel

Hongarije

FLU-DE

Zwavel

Frankrijk

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Zwavelzuur

Frankrijk

NSA-GB

Calciumcarbonaat

Spanje

GROEP 5HOOFDRAPPORTEUR: SPANJE

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

2-Fenylfenol

Spanje

BCH-DE

Ethanol

Frankrijk

CGL-GB

Ethyleen

Verenigd Koninkrijk

BRM-GB

COL-FR

GROEP 6

Groep 6.1.HOOFDRAPPORTEUR: BELGIË

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Aluminiumammoniumsulfaat

Portugal

SPL-GB

Ammoniumacetaat

Portugal

LLC-AT

Antrachinon

België

TOM-FR

Beenderolie

Aangemeld als afweermiddel

België

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Calciumcarbide

Portugal

CFW-DE

Citronellol

Aangemeld als afweermiddel (zie ook groep 2.2)

Verenigd Koninkrijk

ASU-DE

CAL-FR

Denathoniumbenzoaat

Portugal

ASU-DE

MFS-GB

Dodecylalcohol

Portugal

SEI-NL

Lanoline

Slowakije

Methylnonylketon

België

PGM-GB

Polymeren van styreen en acrylamide

Slowakije

▼M1 —————

▼B

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/bloedmeel

België

GYL-SE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/etherische oliën

België

BAR-GB

Trimethylamine-hydrochloride

België

LLC-AT

Op smaak gebaseerd afweermiddel van plantaardige of dierlijke oorsprong/extract van levensmiddelenkwaliteit/fosforzuur en vismeel

België

2-Hydroxyethylbutylsulfide

Polen

Asfalt

Polen

Groep 6.2.HOOFDRAPPORTEUR: GRIEKENLAND

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

▼M1 —————

▼B

Peperboomolie

Slovenië

FLU-DE

Gehydrolyseerde eiwitten

Aangemeld als lokstof (zie ook groep 3)

Griekenland

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Kalk — verpulverd

Oostenrijk

Oleïne

Hongarije

Kwartszand

Oostenrijk

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/vetzuren, visolie

Griekenland

ASU-DE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/visolie

Griekenland

FLU-DE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/schapenvet

Griekenland

KWZ-AT

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/tallolie (CAS-nr. 8016-81-7)

Griekenland

FLU-DE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/ruwe tallolie (CAS-nr. 93571-80-3)

Griekenland

ASU-DE

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of plantaardige oorsprong/tallolie

Griekenland

Ureum

(zie ook groep 1)

Griekenland

PHY-GR

Kininehydrochloride

Hongarije

DEEL BHOOFDRAPPORTEUR: OOSTENRIJK

RAPPORTEUR: OOSTENRIJK

(Tsjechië, Polen en Italië worden als rapporterende lidstaten beschouwd in de zin van de verplichte samenwerking met Oostenrijk bij de evaluatie, overeenkomstig artikel 16)

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

(3Z,13Z)-Octadecadieen-1-ylacetaat

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodecadienylacetaat

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodecadienylacetaat; (7E,9E)-dodecadienylacetaat

SHC-FR

(7Z,11E)-Hexadecadieen-1-ylacetaat

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadecadieen-1-ylacetaat; (7Z,11E)-hexadecadieen-1-ylacetaat

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-Tetradecadieen-1-ylacetaat

RUS-GB

(E)-11-Tetradecenylacetaat

SEI-NL

(E)-8-Dodecenylacetaat

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-Dodecadieen-1-ol

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-Dodecenylacetaat

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-Dodecenylacetaat; (Z)-8-dodecenol

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-Dodecenylacetaat; (E/Z)-9-dodeceen-1-ol; (Z)-11-tetradeceen-1-ylacetaat

TRF-DE

(Z)-11-Hexadeceen-1-ol

SEI-NL

(Z)-11-Hexadeceen-1-ylacetaat

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecenal

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecenal; (Z)-11-hexadeceen-1-ylacetaat

LLC-AT

(Z)-11-Tetradeceen-1-ylacetaat

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-Hexadeceen-11-ynylacetaat

SDQ-ES

(Z)-13-Octadecenal

SEI-NL

(Z)-7-Tetradecenal

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenol

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenylacetaat

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenylacetaat; dodecaan-1-ylacetaat

ISA-IT

(Z)-9-Dodecenylacetaat

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-Dodecenylacetaat; dodecaan-1-ylacetaat

ISA-IT

(Z)-9-Hexadecenal

SEI-NL

(Z)-9-Hexadecenal; (Z)-11-Hexadecenal; (Z)-13-Octadecenal

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-Tetradecenylacetaat

SEI-NL

▼M1 —————

▼B

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraeen-1-ylisobutyraat

SHC-FR

1,4-Diaminobutaan (putrescine)

Oostenrijk

LLC-AT

▼M1 —————

▼B

1-Tetradecanol

SEI-NL

2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-een (alfa-pineen)

SHC-FR

3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een (3-careen)

▼M1 —————

▼B

5-Deceen-1-ol

BAS-DE

SEI-NL

5-Deceen-1-ylacetaat

BAS-DE

SEI-NL

5-Deceen-1-ylacetaat; 5-Deceen-1-ol

LLC-AT

ISA-IT

(8E,10E)-8,10-Dodecadieen-1-ylacetaat

Dodecaan-1-ylacetaat

(E)-9-Dodeceen-1-ylacetaat

(E)-8-Dodeceen-1-ylacetaat

2-Methyl-6-methyleen-2,7-octadieen-4-ol (ipsdienol)

4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-een-2-ol ((S)-cisverbenol)

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonaan (chalcogran)

(1R)-1,3,3-Trimethyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.02,7]nonaan (lineatine)

(E,Z)-8,10-Tetradecadienyl

2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4.4]nonaan

2-Methoxypropaan-1-ol

2-Methoxypropaan-2-ol

2-Methyl-3-buteen-2-ol

(E)-2-Methyl-6-methyleen-2,7-octadieen-1-ol (myrcenol)

▼M1 —————

▼B

2-Methyl-6-methyleen-7-octeen-4-ol (ipsenol)

3-Methyl-3-buteen-1-ol

▼M1 —————

▼B

Methyl-p-hydroxybenzoaat

p-Hydroxybenzoëzuur

1-Methoxy-4-propenylbenzeen (anethool)

1-Methyl-4-isopropylideencyclohex-1-een (terpinoleen)

DEEL CHOOFDRAPPORTEURS: NEDERLAND, ZWEDEN

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Denemarken

Bacillus sphaericus

Frankrijk

SUM-FR

Bacillus subtilis stam IBE 711

Duitsland

Bacillus thuringiensis aizawai

Italië

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italië

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Denemarken

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Italië

SUM-FR

Baculovirus GV

Duitsland

Beauveria bassiana

Duitsland

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Duitsland

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Duitsland

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Nederland

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Finland

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estland

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrum

Zweden

Streptomyces griseoviridis

Estland

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Zweden

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Zweden

BBI-SE

Trichoderma viride

Frankrijk

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Nederland

ARC-NL

Verticillium lecanii

Nederland

KBS-NL

DEEL DHOOFDRAPPORTEUR: DUITSLAND

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfide

Duitsland

CAT-PT

DET-DE

Brodifacoum

Italië

PEL-GB

Bromadiolon

Zweden

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Chloralose

Portugal

PHS-FR

Chloorfacinon

Spanje

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenacoum

Finland

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnesiumfosfide

Duitsland

DET-DE

Tricalciumfosfaat

Duitsland

CHM-FR

Zinkfosfide

Duitsland

CFW-DE

Koolstofmonoxide

Italië

DEEL EWerkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Aluminiumfosfide

Duitsland

DET-DE

UPL-GB

Magnesiumfosfide

Duitsland

DET-DE

UPL-GB

DEEL FHOOFDRAPPORTEUR: NEDERLAND

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

Didecyldimethylammoniumchloride

Nederland

LON-DE

Formaldehyd

Aangemeld als ontsmettingsmiddel

Nederland

PSD-GB

Glutaaraldehyd

België

BAS-DE

HBTA (High Boiling Tar Acid)

Aangemeld als ontsmettingsmiddel

Ierland

JEY-GB

Waterstofperoxide

Finland

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Perazijnzuur

Nederland

SOL-GB

Foxim

Finland

BCS-DE

Natriumhypochloriet

Nederland

SPU-DE

▼M1 —————

▼B

Natrium p-tolueensulfonchlooramide

Nederland

PNP-NL

DEEL GHOOFDRAPPORTEUR: POLEN

Werkzame stof

RLS

Kennisgever

(A)

(B)

(C)

2-Methoxy-5-nitrofenol, natriumzout

Polen

3-(3-Benzyloxycarbonylmethyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)

Slowakije

Cumylfenol

Polen

Vetdestillatieresiduen

Tsjechië

Flufenzin

Hongarije

Flumetsulam

Slowakije

Ethaandial (glyoxal)

Polen

Hexamethyleentetramine (urotropine)

Slowakije

Lactofeen

Tsjechië

Propisochlor

Hongarije

2-Mercaptobenzothiazool

Polen

Biohumus

Polen

▼M1 —————

▼B

Jasmonzuur

Hongarije

N-Fenylftaalamidezuur

Hongarije

Kopercomplex: 8-hydroxychinoline met salicylzuur

Polen

1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine

Polen
BIJLAGE IILijst van codes van de kennisgevers en hun naam en adres

Code

Naam

Adres

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage MoorGreat ShelfordCambridge CB2 5NBUnited KingdomTel. (44-1223) 84 04 89Fax (44-1223) 84 04 89hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial EstatePontypriddMid Glamorgan CF37 5SUUnited KingdomTel. (44-1443) 84 11 55Fax (44-1443) 84 11 52mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13D-67283 Obrigheim/MühlheimTel.: (49) 6359 32 14Fax: (49) 6359 32 14agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233B-1190 BruxellesTéléphone (32-2) 508 10 93Télécopieur (32-2) 514 06 32roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de CazalieuBP 30F-40260 Castets des LandesTéléphone (33) 558 55 07 00Télécopieur (33) 558 55 07 07actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17D-27305 Bruchhausen-VilsenTel.: (49) 4252-27 81Fax: (49) 4252-35 98stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22I-26100 CremonaTel. (39) 0535 467 02Fax (39) 0535 591 95paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29Prat MenanF-29880 PlouguerneauTéléphone (33) 298 04 54 11Télécopieur (33) 298 04 55 15fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050I-40024 Castel San Pietro (BO)Tel. (39) 051 94 91 19Fax (39) 051 615 31 85r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srlVia Campagnole, 8I-25020 Alfianello (Brescia)Tel. (39) 030 993 47 76Fax (39) 030 993 47 77rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681I-00144 RomaTel. (39) 06 529 62 21Fax (39) 06 529 14 22info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva ParkAldermastonReading RG7 8DNUnited KingdomTel. (44-118) 981 33 33Fax (44-118) 981 09 09murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17I-27043 San Cipriano Po (PV)Tel. (39) 0385 24 17 00Fax (39) 0385 24 17 05agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14AE-28046 MadridTel. (34) 913 14 98 88Fax (34) 913 14 98 87info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration DepartmentVia Bazzano 12I-16019 Ronco Scrivia (GE)Tel. (39) 010 935 02 67Fax (39) 010 935 05 32posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oCE-28009 MadridTel. (34) 915 74 87 07Fax (34) 915 04 31 59alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department2-4 avenue du 6 juin 1944F-95190 GoussainvilleTéléphone (33) 134 38 98 98Télécopieur (33) 134 38 98 99gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14I-12071 Bagnasco (Cn)Tel. (39) 0174 71 66 06Fax (39) 0174 71 39 63aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13D-53940 HellenthalTel.: (49) 2482 10 24Fax: (49) 2482 70 89amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre40 Occam RdThe Surrey Research ParkGuildford GU2 7YGUnited KingdomTel. (44-1483) 29 57 80Fax (44-1483) 28 57 81amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage MoorGreat ShelfordCambridge CB2 5NBUnited KingdomTel. (44-1223) 84 04 89Fax (44-1223) 84 04 89hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree ServicesMarowijne 80NL-7333 PJ ApeldoornTel.: (31-55) 599 94 44Fax: (31-55) 533 88 44r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6I-06124 PerugiaTel. (39) 075 573 49 35Fax (39) 017 82 25 26 32postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33Cyclotronweg 1NL-2600 AA DelftTel.: (31-15) 256 92 10Fax: (31-15) 257 19 01a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader ElbstraßeD-21683 StadeTel.: (49) 4141 92 040Fax: (49) 4141 92 0410staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51A-4600 WelsTel.: (43) 7242-489-0Fax: (43) 7242-489-5d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.New RoadAttleborough Norfolk NR17 1YEUnited KingdomTel. (44-1953) 45 63 63Fax (44-1953) 45 55 94nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005D-67056 LudwigshafenTel.: (49) 621 607 90 26Fax: (49) 621 605 20 40siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5S-254 67 HelsingborgTfn (46-42) 16 37 04Fax (46-42) 16 24 97info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 LeverkusenTel.: (49) 214 306 22 68Fax: (49) 214 307 23 39klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, BallyardTraleeCounty KerryIrelandTel. (353-66) 71-28592Fax (353-66) 711 98 02jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, WyeAshford TN25 5ENUnited KingdomTel. (44-1233) 81 32 40Fax (44-1233) 81 33 83richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50D-40789 Monheim am RheinTel.: (49) 2173 38 33 63Fax: (49) 2173 38 49 27norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre BaizetBP 9163F-69263 Lyon Cedex 09Téléphone (33) 472 85 25 25Télécopieur (33) 472 85 30 82martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas PuigvertCtra. N-II Km. 680,6E-08389 Palafolls, BarcelonaTel. (34) 937 65 03 90Fax (34) 937 65 01 02ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge199 Strand Road, MerrionDublin 4IrelandTel. (353-1) 283 82 16Fax (353-1) 269 58 62bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 BDK-8200 Århus NTlf. (45) 86 78 69 88Fax (45) 86 78 69 22borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business CentreDiss IP21 4HDUnited KingdomTel. (44-1379) 64 05 34Fax (44-1379) 64 08 35info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House500-600 Witan GateMilton Keynes MK9 1ESUnited KingdomTel. (44-1908) 85 33 44Fax (44-1908) 85 38 96gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun RoadTooting BroadwayLondon SW17 OJAUnited KingdomTel. (44-208) 378 05 17Fax (44-208) 378 05 17braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn StreetGreenock PA15 4TPUnited KingdomTel. (44-1475) 72 02 73Fax (44-1475) 72 00 16info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House164 Main RoadGoostrey CW4 8JPUnited KingdomTel. (44-1477) 54 40 52Fax (44-1477) 53 71 70brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'ArtixBP 80F-64150 NoguèresTéléphone (33) 559 60 92 92Télécopieur (33) 559 60 92 19fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la ValentineF-13011 MarseilleTéléphone (33) 491 24 45 45Télécopieur (33) 491 24 46 11anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.Rua de Moçambique 159 A2PT-3000 CoimbraTel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70Fax: (351-239) 70 43 76cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30D-55218 IngelheimTel.: (49) 6132 78 03-0Fax: (49) 6132 20 67otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1oE-08021 BarcelonaTel. (34) 932 40 29 10Fax (34) 932 00 56 48xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères LumièreF-78373 PlaisirTéléphone (33) 130 81 73 00Télecopieur (33) 130 81 72 50mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département „Homologations et Règlementation”28 boulevard CamélinatF-92230 GennevilliersTéléphone (33) 140 85 50 20Télecopieur (33) 140 85 51 56claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305D-30519 HannoverTel.: (49) 511 984 96-0Fax: (49) 511 984 96-40cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk2 Priory Court Pilgrim StreetLondonUnited KingdomTel. (44-207) 236 14 14Fax (44-207) 329 87 87london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration DepartmentP.O. Box 9DK-7620 LemvigTel. (45) 96 90 96 90Fax (45) 96 90 96 91info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de TutegnyF-01170 CessyTéléphone (33) 450 41 48 60amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015Amsterdamsestraatweg 877NL-3505 AA UtrechtTel.: (31-30) 244 13 01Fax: (31-30) 244 13 18clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/nE-33100 Trubia/OviedoTel. (34) 985 78 55 13Fax (34) 985 78 55 10carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la CorderieCENTRA 342F-94586 Rungis CedexTéléphone (33) 141 80 02 10Télécopieur (33) 141 80 02 19coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12Campo de las NacionesE-28042 MadridTel. (34) 913 37 96 69Fax (34) 913 37 96 09aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House4 Langley Quay, LangleySlough SL3 6EHUnited KingdomTel. (44-1753) 60 30 48Fax (44-1753) 60 30 77phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills WayBoscombe Bown Business ParkAmesbury SP4 7RXUnited KingdomTel. (44-1980) 67 65 00Fax (44-1980) 62 65 55certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84I-21040 Uboldo (VA)Tel. (39) 02 96 78 21 08Fax (39) 02 96 78 29 01cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102NL-6700 HC WageningenTel.: (31-31) 749 69 11Fax: (31-31) 742 17 01p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2B-9052 Gent/ZwijnaardeTel. (32) 9 240 71 11Fax (32) 9 240 72 22arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10NL-2665 JE BleiswijkTel.: (31-10) 522 15 14Fax: (31-10) 522 02 50deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11D-69514 LaudenbachTel.: (49) 6201 708-0Fax: (49) 6201 708-427zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1NL-3771 NG BarneveldTel.: (31-34) 245 54 55Fax: (31-34) 249 05 87info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62D-20539 HamburgTel.: (49) 40 789 55-0Fax: (49) 40 789 55 83 29reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628DK-8310 Tranbjerg JTlf. (45) 96 23 91 00Fax (45) 96 23 91 02duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37D-70736 FellbachTel.: (49) 711 58 00 33Fax: (49) 711 58 00 35elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange FarmCockley Cley RoadHilborough ThetfordIP26 5BTUnited KingdomTel. (44-176) 75 61 00Fax (44-176) 75 63 13enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/AI-42100 Reggio EmiliaTel. (39) 0522 51 86 86Fax (39) 0522 51 49 91euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2aNL-8426 AN AppelschaTel.: (31-51) 643 21 22Fax: (31-51) 643 31 13info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99I-28069 Trecate (Novara)Tel. (39) 0321 790-1Fax (39) 0321 790-215chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. WilboisRungestraße 29D-10179 BerlinTel.: (49) 6257 50 54 89Fax: (49) 6257 50 54 98klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton RoadWidnes WA8 0PHUnited KingdomTel. (44-151) 802 29 10Fax (44-151) 802 29 99barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End HouseWhittingtonWorcester WR5 2RQUnited KingdomTel. (44-1905) 36 18 00Fax (44-1905) 36 18 10enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45D-37520 Osterode/HarzTel.: (49) 5522 823 60Fax: (49) 5522 843 26info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House231 Corstorphine RoadEdinburgh EH12 7ATUnited KingdomTel. (44-131) 334 03 03Fax (44-131) 334 30 47james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des CoulerinsF-74580 ViryTéléphone (33) 450 04 76 01Télécopieur (33) 450 04 76 01JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145D-04509 DelitzschTel.: (49) 34202 65 30-0Fax: (49) 34202 65 30-9info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-HerrieuF-29334 Quimper CedexTéléphone (33) 298 10 01 00Télécopieur (33) 298 10 01 42jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138B-3803 Sint-TruidenTel. (32-1) 178 57 17Fax (32-1) 168 15 65globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration DepartmentVia Vallecalda 33I-16013 Campo Ligure (GE)Tel. (39) 010 92 03 95Fax (39) 010 92 14 00info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14Polígono Industrial Los ÁngelesE-28906 Getafe, MadridTel. (34) 916 95 24 00Fax (34) 916 82 36 99gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business ParkDevizes RoadSalisbury SP3 4UFUnited KingdomTel. (44-1722) 33 77 44Fax (44-1722) 33 31 77info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading EstateTaunton TA2 6RXUnited KingdomTel. (44-1823) 32 52 91Fax (44-1823) 32 54 87info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16S-260 70 LjungbyhedTfn (46-435) 44 10 40Fax (46-435) 44 10 40gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, AssistantProfessor in Chemistry5, Markoni Str.GR-122 42 AthensΤηλ.: (30) 210-349 75 00Φαξ: (30) 210-342 85 01agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk HouseGreat Chesterford CB10 1PFUnited KingdomTel. (44-1799) 53 01 46Fax (44-1799) 53 02 29stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House354 Park LanePoynton Stockport SK12 1RLUnited KingdomTel. (44-1625) 87 85 90Fax (44-1625) 87 72 85mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257B-3800 Sint-TruidenTel. (32-1) 168 68 66Fax (32-1) 170 74 84hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill RoadBillingham TS23 1PSUnited KingdomTel. (44-1642) 37 03 00Fax (44-1642) 37 02 90greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7E-46113 Moncada (Valencia)Tel. (34) 961 30 90 24Fax (34) 961 30 92 42iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

EliselundS-247 92 Södra SandbyTfn (46-46) 532 00Fax (46-46) 532 08walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44I-24050 Grassobbio BergamoTel. (39) 035 33 53 13Fax (39) 035 33 53 34info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El MontalvoE-37188 Carbajosa De La SagradaSalamancaTel. (34) 92 31 92 40Fax (34) 92 31 92 39idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11D-20095 HamburgTel.: (49) 4033 85 33-0Fax: (49) 4033 85 33 85info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 2120153 MilanoTel. (39) 0240 90 11Fax (39) 0240 90 12 87agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe RoadColeraine BT51 3QTUnited KingdomTel. (44-28) 70 86 87 33Fax (44-28) 70 86 87 35rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De RequejadaE-39312-Requejada (Cantabria)Tel. (34) 942 82 40 89Fax (34) 942 82 50 57julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel WayThetford IP24 1HFUnited KingdomTel. (44-1842) 75 45 67Fax (44-1842) 75 76 83nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House20 Victoria AvenueHarrogate HG1 5QYUnited KingdomTel. (44-1423) 52 02 45Fax (44-1423) 52 02 97terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory AffairsVeilingweg 17/PO Box 155NL-2650 AD Berkel en RodenrijsTel.: (31-10) 514 04 44Fax: (31-10) 511 52 03info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015NL-3180 AA RozenburgTel.: (31-18) 128 25 40Fax: (31-18) 128 25 36dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5D-51373 LeverkusenTel.: (49) 214 356-0Fax: (49) 214 421 50kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea SaatguttechnikFreilingerstraße 44A-4614 MarchtrenkTel.: (43) 7243 535 26-0Fax: (43) 7243 535 26-12office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La MadeleineAvenue Général-PattonF-35400 Saint-MaloTéléphone (33) 299 21 53 70Télécopieur (33) 299 82 56 17labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue CarnotF-94126 Fontenay-sous-BoisTéléphone (33) 143 94 55 50Télécopieur (33) 148 77 44 31ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27A-2013 GollersdorfTel.: (43) 2954 30244Fax: (43) 2954 30245wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32D-42103 WuppertalTel.: (49) 202 245 38 33Fax: (49) 202 245 38 30gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2NL-6662 PA ElstTel.: (31-48) 136 08 11Fax: (31-48) 137 67 34luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283B-1050 BruxellesTéléphone (32-2) 646 86 06Télécopieur (32-2) 646 91 52steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60Woluwedal 60B-1200 BrusselTel.: (32-2) 331 38 94Fax: (31-2) 331 38 60thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143NL-6800 AC ArnhemTel.: (31-26) 445 12 51Fax: (31-26) 442 50 93info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale GardensTunbridge Wells TN1 1PAUnited KingdomTel. (44-1580) 88 20 59Fax (44-1580) 88 20 57fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield RoadEdinburgh EH11 2QAUnited KingdomTel. (44-131) 337 24 34Fax (44-131) 337 98 13melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson StreetLondon EC2M 2TDUnited KingdomTel. (44-207) 588 08 00Fax (44-207) 588 05 55glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50Middelbroekweg 672675 ZH HonselersdijkTel.: (31-17) 462 67 63Fax: (31-17) 461 40 76info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4S-141 32 HuddingeTfn (46-8) 740 26 30Fax (46-8) 740 2618info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3D-31860 EmmerthalTel.: (49) 5155 624-126Fax: (49) 5155 60 10wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration DepartmentSt.-Peter-Straße 25A-4021 LinzTel.: (43) 732 69 18-0Fax: (43) 732 69 18-2004eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

VenetteBP 20609F-60206 CompiègneTéléphone (33) 344 90 70 96Télécopieur (33) 344 90 70 70p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate StreetChester CH1 1DEUnited KingdomTel. (44-1244) 32 22 00Fax (44-1244) 34 51 55tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park OvalHarrogate HG2 8RBUnited KingdomTel. (44-1423) 85 32 00Fax (44-1423) 81 04 31charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

MeenmoreDungloeCounty DonegalIrelandTel. (353-75) 213 19Fax (353-75) 218 07smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2B-9940 ErtveldeTel.: (32-9) 341 10 11Fax: (32-9) 341 10 00info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney AirfieldTupholmeLincoln LN3 5TPUnited KingdomTel. (44-1526) 39 60 00Fax (44-1526) 39 60 01enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans LaneGerrards Cross SL9 8RBUnited KingdomTel. (44-1494) 81 65 75Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13Ctra. de la EstaciónE-Abarán, MurciaTel. (34) 968 77 06 23Fax (34) 968 77 06 12oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 PerstorpTfn (46-435) 380 00Fax (46-435) 381 00perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11E-46138 Rafelbunol, ValenciaTel. (34) 961 40 21 69Fax (34) 961 40 21 69ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House214-224 High StreetWaltham Cross EN8 7DPUnited KingdomTel. (44-1992) 78 42 00Fax (44-1992) 78 49 50teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information CentreHaslaustraße 807A-5411 OberalmTel.: (43) 6245 83 38 10Fax: (43) 6245 823 56manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak CentreMidhurst RdLiphook GU30 7TNUnited KingdomTel. (44-1428) 72 22 50Fax (44-1428) 72 28 11info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre CPT-1600-209 LisboaTel.: (351-21) 724 26 08Fax: (351-21) 724 29 53luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.Sanquhar DG4 6DNUnited KingdomTel. (44-1223) 84 04 89Fax (44-1223) 84 04 89hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215F-75749 Paris Cedex 15Téléphone (33) 143 21 70 62Télécopieur (33) 143 21 70 63ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16GR-104 33 AthensΤηλ.: (30) 22620 586 70Φαξ: (30) 22620 587 35nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1D-75446 WiernheimTel.: (49) 7044 91 42 21Fax: (49) 7044 91 42 25probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10I-48022 Lugo (RA)Tel. (39) 0545 245 60Fax (39) 0545 245 87polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 GNL-3771 MR BarneveldTel.: (31-34) 240 47 60Fax: (31-34) 240 47 67info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont NeufRoute de GordesF-84220 Cabriéres d'AvignonTéléphone (33) 432 52 17 51Télécopieur (33) 490 76 80 71stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono IndustrialEl TiroE-30100 Espinardo (Murcia)Tel. (34) 968 30 72 50Fax (34) 968 30 54 32probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool3 Peasholme GreenYork YO1 7PXUnited KingdomTel. (44-1904) 64 05 00Fax (44-1904) 45 57 33Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180DK-3250 GillelejeTlf (45) 48 30 17 27Fax (45) 48 30 22 27punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-MaucoBP 27F-40001 Mont-de-Marsan CedexTéléphone (33) 558 05 89 37Télécopieur (33) 558 05 89 36alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2D-92551 StullnTel.: (49) 9435 39 32 27Fax: (49) 9435 39 32 28m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110NL-2394 ZG HazerswoudeTel.: (31-71) 341 51 46Fax: (31-71) 341 58 29info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34E-28020 MadridTel. (34) 913 48 78 00Fax (34) 913 23 70 32msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/ATavernanova di CasalnuovoI-80013 NapoliTel. (39) 081 519 51 11Fax (39) 081 842 10 79info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third AvenueDeeside Industrial ParkDeeside CH5 2LAUnited KingdomTel. (44-1244) 28 13 33Fax (44-1244) 28 18 78alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19PT-1200-482 LisboaTel.: (351-21) 322 27 49Fax: (351-21) 322 27 35cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des ChateaupiedsF-92565 Rueil-MalmaisonTéléphone (33) 155 47 96 60Télécopieur (33) 155 47 96 69service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande MarineF-84800 Isle-sur-la-SorgueTéléphone (33) 490 21 44 44Télécopieur (33) 490 38 10 55samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des TerriersF-06600 AntibesTéléphone (33) 493 74 73 13Télécopieur (33) 493 74 82 30saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112I-45021 Badia Polesine (RO)Tel. (39) 0425 59 06 22Fax (39) 0425 59 08 76info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresueloE-08013 BarcelonaTel. (34) 934 58 40 00Fax (34) 934 58 40 07jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center AmsterdamStrawinskylaan B-827NL-1077 XX AmsterdamTel.: (31-20) 662 13 59Fax: (31-20) 664 90 00shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la SauvegardeBP 92F-69136 Écully CedexTéléphone (33) 472 86 67 00Télécopieur (33) 472 86 67 86nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266F-01702 Miribel CedexTéléphone (33) 478 55 78 73Télécopieur (33) 478 55 78 87thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80I-36072 Chiampo (VI)Tel. (39) 0444 62 31 32Fax (39) 0444 62 59 03sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195I-20016 Pero (Milano)Tel. (39) 02 35 37 84 00Fax (39) 02 339 02 75sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1erF-75383 Paris cedex 08Téléphone (33) 140 75 80 00Télécopieur (33) 142 89 12 57frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments LtdUnity House, Fletcher StreetBolton BL36 N3United KingdomTel. (44-1204) 49 73 78Fax (44-1204) 49 73 78sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7Warrington WA4 6HBUnited KingdomTel. (44-1925) 64 35 12Fax (44-1925) 65 58 56tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial EstateWidnes WA8 8TJUnited KingdomTel. (44-151) 420-7151Fax (44-151) 495-1163rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The YewsMain StreetChilton OX11 0RZUnited KingdomTel. (44-1235) 83 18 02Fax (44-1235) 83 38 96bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77D-20097 HamburgTel.: (49) 4023 65 20Fax: (49) 4023 65 22 80mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305Listerhills RoadBradford BD7 1HYUnited KingdomTel. (44-1274) 72 38 11Fax (44-1274) 37 01 08ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2I-48010 Cotignola (RA)Tel. (39) 0545 99 24 55Fax (39) 0545 90 82 87aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy2 rue Claude-ChappeF-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'OrTéléphone (33) 478 64 32 60Télécopieur (33) 478 47 70 05denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4B-2630 AartselaarTel.: (32-3) 458 12 30Fax: (31-3) 458 14 78info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional CentreSurrey Research Park, Priestley RoadGuildford GU2 7YHUnited KingdomTel. (44-1483) 26 02 40Fax (44-1483) 26 00 19simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AGAgricultural Centre MonheimD-51368 Leverkusendhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31E-30730 San Javier (Murcia)Tel. (34) 968 57 20 04Fax (34) 968 19 22 51trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74D-65795 HattersheimTel.: (49) 6145 99 19-0Fax: (49) 6145 99 19-19temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'OpéraF-75001 ParisTéléphone (33) 142 96 14 56Télécopieur (33) 142 97 52 91oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-GaulleLa Défense 10F-92069 Paris-La DéfenseTéléphone (33) 141 35 59 83Télécopieur (33) 141 35 51 34christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de PompignalF-31190 MiremontTéléphone (33) 561 50 61 58Télécopieur (33) 561 50 84 42anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22D-35633 LahnauTel.: (49) 6441 631 14Fax: (49) 6441 646 50info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick HouseBirchwood ParkWarrington XWA3 6AEUnited KingdomTel. (44-1925) 85 90 09Fax (44-1925) 85 19 51julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona IndustrialeI-66040 Piazzano di Atessa — ChietiTel. (39) 0872 88 11Fax (39) 0872 88 13 95o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.Kato KifissiaGR-145 64 AthensΤηλ.: (30) 210-807 46 03Φαξ: (30) 210-807 46 81vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen StreetCoalville LE67 3DEUnited KingdomTel. (44-530) 51 00 60Fax (44-530) 51 02 99tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330Porkkalankatu 3FI-00101 HelsinkiTel. (358) 10 86 15 11Fax (358) 108 62 11 26maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la CrauF-13670 Saint-AndiolTéléphone (33) 490 90 23 23Télécopieur (33) 490 90 23 20xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des MartinetsF-92500 Rueil-MalmaisonTéléphone (33) 147 10 60 00Télécopieur (33) 147 10 66 03olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23I-00198 Roma RMTel. (39) 06 854 10 96Fax (39) 06 854 31 49zolfital@tin.it
BIJLAGE III

Coördinerende autoriteit in de lidstaten (meer informatie op: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

OOSTENRIJK

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

BELGIË

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

CYPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

TSJECHIË

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

DENEMARKEN

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

FRANKRIJK

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

DUITSLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

GRIEKENLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

HONGARIJE

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

IERLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIË

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LETLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

LITOUWEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

NEDERLAND

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

SLOWAKIJE

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

SLOVENIË

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

SPANJE

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

ZWEDEN

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

VERENIGD KONINKRIJK

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX
BIJLAGE IV

Organisaties in de lidstaten waarbij nadere inlichtingen over de betaling van de in artikel 30 bedoelde retributies kunnen worden ingewonnen en waaraan die retributies moeten worden betaald

OOSTENRIJK

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

BELGIË

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

CYPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

TSJECHIË

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

DENEMARKEN

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ESTLAND

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

FRANKRIJK

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

DUITSLAND

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

GRIEKENLAND

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

HONGARIJE

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

IERLAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

ITALIË

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

LETLAND

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

LITOUWEN

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

LUXEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

NEDERLAND

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

POLEN

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

SLOWAKIJE

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

SLOVENIË

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

SPANJE

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

ZWEDEN

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

VERENIGD KONINKRIJK

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX
BIJLAGE V

Door producenten in nieuwe lidstaten te verstrekken informatie

De kennisgeving moet zowel op papier als per e-mail worden gedaan.

De kennisgeving dient de volgende gegevens te bevatten:

1.IDENTIFICATIEGEGEVENS OVER DE KENNISGEVER

1.1.Fabrikant van de werkzame stof, zoals omschreven in artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1112/2002 (naam en adres, alsmede plaats waar de fabriek is gevestigd).

1.2.Naam en adres van de producent zoals omschreven in artikel 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1112/2002 met inbegrip van de naam van de (natuurlijke) persoon die verantwoordelijk is voor de kennisgeving en de nakoming van de verdere uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen.

1.2.1.

a)Telefoonnummer

b)Telefax

c)E-mailadres

1.2.2.

a)Gebruikelijke contactpersoon

b)Andere contactpersoon

2.INFORMATIE OM DE IDENTIFICATIE VAN DE WERKZAME STOF TE VERGEMAKKELIJKEN

2.1.Triviale naam (voorgesteld of goedgekeurd als ISO-naam), in voorkomend geval onder vermelding van de door de fabrikant geproduceerde varianten daarvan zoals zouten, esters of aminen. Voor micro-organismen de naam van de soort en, in voorkomend geval, van de ondersoort.

2.2.Chemische naam (IUPAC- en CAS-nomenclatuur) (in voorkomend geval).

2.3.CAS-, CIPAC- en EEG-nummers (indien beschikbaar).

2.4.Molecuulformule, structuurformule en moleculaire massa (in voorkomend geval).

2.5.Andere informatie die noodzakelijk wordt geacht om de identificatie te vergemakkelijken, bv. methode van vervaardiging/extractie of oorsprong van de materialen waarvan de stof is vervaardigd.

2.6.Specificatie van de zuiverheid van de werkzame stof in g/kg of g/l, naar gelang van het geval.

3.VERDERE GEGEVENS

3.1.Voor elke lidstaat, een lijst van de gewassen/toepassingen waarvoor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof bevatten, momenteel zijn toegelaten.

4.VERBINTENIS

De kennisgever verbindt zich ertoe de dossiers aan de aangewezen coördinatieautoriteit van de als rapporteur aangewezen lidstaat te doen toekomen binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2229/2004.

De kennisgever verklaart dat het hem bekend is dat hem bij de indiening van het volledige dossier een retributie zal worden aangerekend door de lidstaten.

De kennisgever bevestigt dat de bovenstaande informatie eerlijk en correct is.

De kennisgever verklaart dat een door de fabrikant verleende machtiging om voor de naleving van deze verordening als diens alleenvertegenwoordiger op te treden, is bijgesloten indien nodig.

Handtekening (van de persoon die bevoegd is om namens de in punt 1.1. genoemde fabrikant te handelen).(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/99/EG van de Commissie (PB L 309 van 6.10.2004, blz. 6).

(2) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2266/2000 (PB L 259 van 13.10.2000, blz. 27).

(3) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1044/2003 (PB L 151 van 19.6.2003, blz. 32).

(4) PB L 224 van 21.8.2002, blz. 23. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1744/2004 (PB L 311 van 8.10.2004, blz. 23).

(5) PB L 168 van 27.6.2002, blz. 14.

(6) PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 850/2004 (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).

(7) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4).

(8) COM(2001) 444 def.

(9) PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(10) Werkzame stoffen waarbij in kolom C geen kennisgever is vermeld, zijn werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b).