Home

Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2005 tot vaststelling van aanvullende eisen voor de bewaking van aviaire influenza bij in het wild levende vogels (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3877) (Voor de EER relevante tekst) (2005/731/EG)

Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2005 tot vaststelling van aanvullende eisen voor de bewaking van aviaire influenza bij in het wild levende vogels (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3877) (Voor de EER relevante tekst) (2005/731/EG)

2005D0731 — NL — 08.12.2007 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2005

tot vaststelling van aanvullende eisen voor de bewaking van aviaire influenza bij in het wild levende vogels

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3877)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/731/EG)

(PB L 274, 20.10.2005, p.93)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2005

tot vaststelling van aanvullende eisen voor de bewaking van aviaire influenza bij in het wild levende vogels

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 3877)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/731/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Er zijn communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza vastgesteld bij Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (2) om de bescherming van de diergezondheid te garanderen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de pluimveesector.

(2)

Ingevolge de uitbraak van een zeer ernstige epidemie van aviaire influenza, veroorzaakt door een hoogpathogene H5N1-virusstam, die in december 2003 in Zuidoost-Azië is begonnen, is Beschikking 2004/122/EG van de Commissie van 6 februari 2004 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (3) goedgekeurd.

(3)

Die beschikking, die verscheidene keren is gewijzigd om rekening te houden met de ontwikkeling van de ziekte, namelijk de westwaartse verspreiding daarvan, bepaalde dat de invoer in de Gemeenschap uit die derde landen van vlees van pluimvee, levend pluimvee, andere levende vogels en bepaalde andere, van pluimvee afkomstige producten werd opgeschort, behoudens beperkte uitzonderingen. In dit verband is met name rekening gehouden met de conclusies van de werkgroep Aviaire influenza van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid tijdens de vergaderingen op 25 augustus 2005 en 6 september 2005.

(4)

Beschikking 2004/122/EG is ingetrokken en vervangen door Beschikking 2005/692/EG van de Commissie van 6 oktober 2005 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (4) en door Beschikking 2005/693/EG van de Commissie van 6 oktober 2005 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in Rusland (5).

(5)

Om het risico als gevolg van de niet-commerciële invoer van producten van dierlijke oorsprong te beperken is bovendien Beschikking 2002/995/EG van de Commissie van 9 december 2002 houdende vaststelling van voorlopige vrijwaringsmaatregelen met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (6) goedgekeurd. Die beschikking is ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie van 16 april 2004 tot vaststelling van maatregelen betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie (7).

(6)

Bovendien zijn vanaf 2002 bewakingsprogramma’s voor aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels in de lidstaten uitgevoerd. Die programma’s zijn goedgekeurd bij Beschikking 2002/673/EG van de Commissie van 22 augustus 2002 houdende goedkeuring van de programma's voor het uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in de lidstaten (8) en Beschikking 2004/630/EG van de Commissie van 27 juli 2004 tot goedkeuring van de programma's voor het uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in 2004 in de lidstaten en tot vaststelling van rapporterings- en subsidiabiliteitsregels voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten voor de uitvoering van deze programma’s (9).

(7)

Meer recentelijk zijn dergelijke programma’s goedgekeurd bij Beschikking 2005/732/EG van de Commissie van 17 oktober 2005 tot goedkeuring van de programma's voor het uitvoeren van onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en bij in het wild levende vogels in 2005 in de lidstaten en tot vaststelling van rapporterings- en subsidiabiliteitsregels voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten voor de uitvoering van deze programma’s (10), waarbij speciaal rekening is gehouden met de conclusies van de werkgroep Aviaire influenza van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid tijdens de vergaderingen op 25 augustus 2005 en 6 september 2005.

(8)

Tijdens de vergadering op 6 september 2005 heeft de werkgroep Aviaire influenza van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onder meer aanbevolen dat bij abnormale sterfte en significante ziekte-uitbraken bij in het wild levende vogels bewakingsmaatregelen worden genomen en laboratoriumtests worden uitgevoerd in verband met aviaire influenza.

(9)

Het is daarom dienstig dat de bestaande communautaire voorschriften worden aangevuld en dat specifieke voorschriften worden vastgesteld voor de bewaking van en het testen op het vóórkomen van de ziekte bij in het wild levende vogels, met name in het wild levende watervogels.

(10)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten passende regelingen treffen met vogel-, jacht- en andere relevante organisaties, die de bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis stellen van abnormale sterfte of significante ziekte-uitbraken bij in het wild levende vogels, met name in het wild levende watervogels.

Artikel 2

1. Onmiddellijk na ontvangst door de bevoegde autoriteit van de in artikel 1 bedoelde kennisgeving en wanneer geen andere duidelijke oorzaak van de ziekte dan aviaire influenza wordt vastgesteld, zorgen de lidstaten ervoor dat:

a)passende monsters worden genomen van dode vogels en zo mogelijk van andere vogels die in aanraking zijn gekomen met dode vogels, en

b)deze monsters worden onderworpen aan laboratoriumtests voor de opsporing van het aviaire-influenzavirus.

2. De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de positieve resultaten van de laboratoriumtests voor een hoogpathogeen aviaire-influenzavirus, zoals bedoeld in lid 1, onder b).

Artikel 3

De lidstaten wijzigen hun wetgeving om deze in overeenstemming te brengen met deze beschikking en geven onmiddellijk de nodige bekendheid aan de vastgestelde maatregelen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing tot en met ►M3 31 december 2008.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 315 van 19.11.2002, blz. 14).

(2) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(3) PB L 36 van 7.2.2004, blz. 59. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/619/EG (PB L 214 van 19.8.2005, blz. 66).

(4) PB L 263 van 8.10.2005, blz. 20.

(5) PB L 263 van 8.10.2005, blz. 22.

(6) PB L 353 van 30.12.2002, blz. 1.

(7) PB L 122 van 26.4.2004, blz. 1.

(8) PB L 228 van 24.8.2002, blz. 27. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/21/EG (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 37).

(9) PB L 287 van 8.9.2004, blz. 7. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/679/EG (PB L 310 van 7.10.2004, blz. 75).

(10) Zie bladzijde 95 van dit Publicatieblad.