Home

Beschikking van de Commissie van 21 november 2005 waarbij aan de Republiek Hongarije toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4427) (Slechts de tekst in de Hongaarse taal is authentiek) (2005/818/EG, Euratom)

Beschikking van de Commissie van 21 november 2005 waarbij aan de Republiek Hongarije toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4427) (Slechts de tekst in de Hongaarse taal is authentiek) (2005/818/EG, Euratom)

2005D0818 — NL — 28.11.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2005

waarbij aan de Republiek Hongarije toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4427)

(Slechts de tekst in de Hongaarse taal is authentiek)

(2005/818/EG, Euratom)

(PB L 305, 24.11.2005, p.39)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 26 november 2014

L 343

29

28.11.2014
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 november 2005

waarbij aan de Republiek Hongarije toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4427)

(Slechts de tekst in de Hongaarse taal is authentiek)

(2005/818/EG, Euratom)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name op artikel 13, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 28, lid 3, van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (2), hierna „de zesde richtlijn” genoemd, mogen de lidstaten sommige handelingen blijven vrijstellen of belasten. Die handelingen worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de btw-middelengrondslag.

(2)

Met het oog op de toepassing van artikel 28, lid 3, van de zesde richtlijn mag Hongarije op grond van bijlage X, afdeling 7 (Belastingen), punt 1, onder c), bij de Akte waarbij de Republiek Hongarije toetreedt tot de Europese Gemeenschappen (3), een btw-vrijstelling handhaven voor sommige handelingen zoals omschreven in bijlage F bij de zesde richtlijn.

(3)

Hongarije is niet in staat om de btw-middelengrondslag voor handelingen zoals omschreven in punt 17 van bijlage F bij de zesde richtlijn precies te berekenen. Dat zou een inspanning van de administratie vergen die buiten verhouding staat tot de impact van de betrokken handelingen op de totale btw-middelengrondslag van Hongarije. Hongarije kan de in bijlage F bij de zesde richtlijn omschreven handelingen becijferen aan de hand van ramingen. Het is bijgevolg dienstig Hongarije toestemming te geven om de btw-grondslag te berekenen aan de hand van ramingen, overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede streepje, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89.

(4)

Het Raadgevend Comité voor de eigen middelen heeft het verslag goedgekeurd waarin de standpunten van zijn leden omtrent deze beschikking zijn vervat,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Hongarije mag de grondslag van de btw-middelen vanaf 1 mei 2004 berekenen aan de hand van ramingen voor de volgende categorie handelingen van bijlage F bij de zesde richtlijn:

1)Personenvervoer (bijlage F, punt 17).

▼M1

Artikel 1 bis

In afwijking van artikel 1, van deze beschikking wordt Hongarije gemachtigd voor de berekening van de grondslag van de btw-middelen vanaf 1 januari 2014 tot 31 december 2020 0,18 % van de intermediaire grondslag te gebruiken met betrekking tot de in punt 10 van bijlage X, deel B (personenvervoer), van Richtlijn 2006/112/EG (4) vermelde handelingen.

▼B

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Hongarije.(1) PB L 155 van 7.6.1989, blz. 9. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(2) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

(3) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 853.

(4) Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1).