Home

Verordening (EG) n r. 957/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90

Verordening (EG) n r. 957/2006 van de Commissie van 28 juni 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90

2006R0957 — NL — 19.07.2006 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 957/2006 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2006

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90

(PB L 175, 29.6.2006, p.45)


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 957/2006 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2006

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur en wijziging van Verordening (EEG) nr. 48/90DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen te worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen goederen.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke communautaire voorschriften is vastgesteld voor de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Met toepassing van genoemde algemene regels, dienen de in kolom 1 van de tabel omschreven goederen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening te worden ingedeeld onder de daarmee corresponderende GN-codes die zijn vermeld in kolom 2, op grond van de motiveringen die zijn opgenomen in kolom 3 van voornoemde tabel.

(4)

Het is wenselijk dat de rechthebbende gedurende drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2), nog een beroep kan doen op een door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting betreffende de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die niet in overeenstemming is met de bepalingen van onderhavige verordening.

(5)

De indeling van „dot-matrix-schermen (puntmatrix-afleesschermen)” in Verordening (EEG) nr. 48/90 van de Commissie van 9 januari 1990 betreffende de indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (3) heeft tot onjuiste indelingen geleid zodat punt 2 van de bijlage bij die verordening derhalve dient te worden geschrapt.

(6)

Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht, binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn, voor het product 3 van de tabel in de bijlage.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek voor de producten 1 en 2 van de tabel in de bijlage,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

De goederen omschreven in kolom 1 van de in de bijlage opgenomen tabel worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de corresponderende GN-codes, vermeld in kolom 2 van voornoemde tabel.

Artikel 2

Op de door de douaneautoriteiten van de lidstaten verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van de onderhavige verordening kan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92, gedurende drie maanden nog een beroep worden gedaan.

Artikel 3

Punt 2 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 48/90 wordt geschrapt.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGEOmschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. Een grafisch en alfa-numeriek scherm, gebaseerd op de monochrome passievematrix vloeibarekristaltechnologie.

Het scherm bestaat uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met een aantal vlakjes/puntjes („dots”) (gerangschikt in 64 regels en 240 kolommen) en een elektronische schakeling in C-MOS-techniek.

Het kan worden samengevoegd met andere producten.

Het is niet in staat videobeelden weer te geven.

8531 20 95

De indeling is vastgesteld op basis van de regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en op basis van de tekst van de GN-codes 8531, 8531 20 en 8531 20 95.

Het scherm is voorzien van een elektronische schakeling. Daarom kan het niet worden ingedeeld als een element met vloeibare kristallen van post 9013 (zie eveneens de GS-toelichtingen op post 9013, onder 1).

Het scherm bevat geen elektronica om videosignalen weer te geven. Daarom kan het niet worden ingedeeld als een videomonitor van post 8528.

Het scherm is een signaalbord van post 8531 omdat het uitsluitend grafische voorstellingen en alfanumerieke tekens kan weergeven (zie eveneens de GS-toelichtingen op post 8531 onder D).

2. Een product, bekend als een „LCD-module (aanraakscherm — touch screen)”, in de vorm van een vloeibare actievematrix met een lichtbroneenheid, inverters en gedrukte schakelingen met besturingselektronica uitsluitend voor pixeladressering. Het scherm bestaat uit een laag vloeibaar kristal tussen twee bladen van glas. Het buitenste glazen blad is bekleed met een dunne metalen en elektrisch geleidende weerstandslaag.

De module is gebaseerd op dunne-filmtransistortechnologie (TFT). De buitenafmetingen zijn 34,5 cm (breedte) × 35,3 cm (hoogte) × 16,5 cm (diepte) en een beeldschermdiagonaal van 38,1 cm (15″).

De module bevat geen andere elektronische componenten (bv. een voedingseenheid, een video-omzetter, een scaler, een tuner, enz.), of interfaces die verbinding met andere apparaten mogelijk maken.

8548 90 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder c), op afdeling XVI en op basis van de tekst van de GN-codes 8548, 8548 90 en 8548 90 90.

De module is een deel dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk is geschikt voor een bepaalde machine van afdeling XVI. Daarom moet het worden ingedeeld onder post 8548 met toepassing van aantekening 2, onder c), bij afdeling XVI.

3. Een product, bekend als een „LCD-module”, in de vorm van een vloeibare actievematrix met een lichtbroneenheid, inverters en gedrukte schakelingen met besturingselektronica uitsluitend voor pixeladressering.

De module is gebaseerd op dunne-filmtransistortechnologie (TFT). De buitenafmetingen zijn 75,9 cm (breedte) × 44,9 cm (hoogte) × 4,9 cm (diepte), een beeldschermdiagonaal van 81,6 cm (32″) en een resolutie van 1 366 × 768 pixels.

De module bevat geen andere elektronische componenten (bv. een voedingseenheid, een video-omzetter, een scaler, een tuner, enzovoort.), of interfaces die verbinding met andere apparaten mogelijk maken.

8529 90 81

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, onder b), bij afdeling XVI en op basis van de tekst van de GN-codes 8529, 8529 90 en 8529 90 81.

De module kan niet onder post 9013 worden ingedeeld omdat het een lichtbroneenheid, inverters en gedrukte schakelingen met besturingselektronica uitsluitend voor pixeladressering bevat (zie eveneens de GS-toelichtingen op post 9013, onder 1).

►C1 De module kan niet onder post 8473 als een deel van een beeldscherm van een automatische gegevensverwerkende machine worden ingedeeld, omdat zij niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor een automatische gegevensverwerkende machine van post 8471.

De module kan niet onder post 8531 worden ingedeeld, omdat deze niet wordt aangemerkt als een elektrisch toestel voor zichtbare signalen van post 8531 of als een deel van een dergelijk toestel vanwege de specifieke kenmerken (zie eveneens de GS-toelichtingen op post 8531).

Vanwege de specifieke kenmerken (zoals afmetingen en resolutie) moet de module worden ingedeeld onder post 8529 omdat deze uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor gebruik met apparaten van post 8528.(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 838/2006 (PB L 154 van 8.6.2006, blz. 1).

(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 117 van 4.5.2005, blz. 13).

(3) PB L 8 van 11.1.1990, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 705/2005 (PB L 118 van 5.5.2005, blz. 18).