Home

Verordening (EG) n r. 1918/2006 van de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië

Verordening (EG) n r. 1918/2006 van de Commissie van 20 december 2006 inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië

2006R1918 — NL — 01.01.2016 — 002.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1918/2006 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië

(PB L 365 van 21.12.2006, blz. 84)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1918/2006 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

inzake de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit TunesiëDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 865/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor olijfolie en tafelolijven en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 827/68 (1), en met name op artikel 10, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 3 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds (2), zoals gewijzigd bij artikel 3, lid 1, van het Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (3), goedgekeurd bij Besluit 2005/720/EG van de Raad (4), is een tariefcontingent van 56 700 ton geopend voor de invoer met nulrecht van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dit land naar de Gemeenschap vervoerde olijfolie van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90 .

(2)

Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) is van toepassing op de invoercertificaten voor de invoertariefcontingentsperioden die op of na 1 januari 2007 beginnen.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn met name nadere bepalingen vastgesteld inzake aanvragen, de status van aanvragers en de afgifte van certificaten. Bij die verordening is bepaald dat certificaten uiterlijk tot en met de laatste dag van de invoertariefcontingentsperiode geldig zijn.

(4)

Bepaald moet worden dat Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (6), Verordening (EG) nr. 1345/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoercertificatenregeling in de sector olijfolie (7) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 onverminderd van toepassing zijn op de in de onderhavige verordening vastgestelde afwijkingen en aanvullende voorwaarden.

(5)

De hoeveelheid in het kader van het tariefcontingent kan in principe zonder gevaar voor verstoring van de markt in het kader van de voorziening van de communautaire markt met olijfolie worden afgezet, als de invoer niet in een korte periode van het verkoopseizoen wordt geconcentreerd. Derhalve moet worden bepaald dat de invoercertificaten in de periode van januari tot en met oktober overeenkomstig een maandelijks schema mogen worden afgegeven.

(6)

Rekening houdend met het voordeel van het nulrecht, moet de zekerheid voor de invoercertificaten die worden afgegeven in het kader van de tariefcontingenten die op grond van de onderhavige verordening worden geopend, worden vastgesteld op een hoger bedrag dan het bij Verordening (EG) nr. 1345/2005 vastgestelde bedrag.

(7)

Duidelijkheidshalve moet Verordening (EG) nr. 312/2001 van de Commissie van 15 februari 2001 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer van olijfolie van oorsprong uit Tunesië en tot afwijking van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 1476/95 en (EG) nr. 1291/2000 (8) worden ingetrokken.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad en het Comité van beheer voor olijfolie en tafelolijven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in de onderhavige verordening zijn Verordening (EG) nr. 1291/2000, Verordening (EG) nr. 1345/2005 en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van toepassing.

Artikel 2

1. Voor de invoer in de Gemeenschap van geheel in Tunesië verkregen en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap vervoerde olijfolie van eerste persing van de GN-codes 1509 10 10 en 1509 10 90 wordt een tariefcontingent met volgnummer 09.4032 geopend tegen de in de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden. De omvang van het tariefcontingent bedraagt 56 700 ton. Het toepasselijke recht bedraagt 0 %.

▼M2

2. Het contingent wordt elk jaar op 1 januari geopend.

▼M2 —————

▼B

Artikel 3

▼M2

1. In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mogen aanvragers elke week, op maandag of op dinsdag, één invoercertificaataanvraag indienen.

▼B

2. De lidstaten delen de Commissie iedere week op de eerste werkdag na de dinsdag de hoeveelheden mee waarvoor certificaataanvragen zijn ingediend. De meegedeelde hoeveelheden worden uitgesplitst naar GN-code.

3. De invoercertificaten worden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgegeven op de vierde werkdag na de in lid 2 vastgestelde mededelingstermijn.

▼M2

4. Het invoercertificaat is geldig vanaf de datum van de feitelijke afgifte, overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (9), tot de laatste dag van de invoertariefcontingentsperiode.

De zekerheid bedraagt 20 EUR per 100 kg nettogewicht.

▼B

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 312/2001 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.(1) PB L 161 van 30.4.2004, blz. 97. Rectificatie in PB L 206 van 9.6.2004, blz. 37.

(2) PB L 97 van 30.3.1998, blz. 2. Overeenkomst laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/612/EG van de Raad (PB L 260 van 21.9.2006, blz. 1).

(3) PB L 278 van 21.10.2005, blz. 3.

(4) PB L 278 van 21.10.2005, blz. 1.

(5) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(6) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1713/2006 (PB L 321 van 21.11.2006, blz. 11).

(7) PB L 212 van 17.8.2005, blz. 13.

(8) PB L 46 van 16.2.2001, blz. 3. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1721/2005 van de Commissie (PB L 276 van 21.10.2005, blz. 3).

(9) Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3).