Home

Verordening (EG) n r. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Verordening (EG) n r. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

2006R1974 — NL — 01.01.2009 — 004.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1974/2006 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2006

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (1), en met name op artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, tweede volzin, artikel 32, lid 1, onder b), artikel 66, lid 3, derde alinea, artikel 70, lid 1, en artikel 91,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 is één enkel juridisch kader vastgesteld voor de verlening van steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO in de hele Gemeenschap. Dat juridische kader moet worden aangevuld met gedetailleerde uitvoeringsbepalingen.

(2)

Ten aanzien van de samenhang met de door andere instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gefinancierde maatregelen dienen gedetailleerde bepalingen te worden vastgesteld voor de gevallen waarin bij uitzondering steun voor plattelandsontwikkeling mag worden verleend, en in het bijzonder voor de in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde uitzonderingen. Wanneer in het kader van plattelandsontwikkeling investeringssteun wordt verleend, moet rekening worden gehouden met eventuele sectorale beperkingen en worden voorkomen dat in de betrokken sectoren overcapaciteit ontstaat.

(3)

Wat de bijwerking van de nationale strategische plannen betreft, zijn voorschriften op het gebied van de inhoud, de procedures en het tijdstip nodig.

(4)

Om het de lidstaten en de Commissie mogelijk te maken het nieuwe programmeringskader snel en doelmatig op te zetten, dient te worden bepaald hoeveel tijd tussen de indiening van een programma voor plattelandsontwikkeling en de goedkeuring ervan door de Commissie mag verstrijken.

(5)

Nadere voorschriften zijn nodig met betrekking tot de indiening van de programma's voor plattelandsontwikkeling en de herziening ervan. Om de opstelling van de programma's voor plattelandsontwikkeling en het onderzoek en de goedkeuring ervan door de Commissie te vergemakkelijken, dienen aan de hand van met name de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gestelde eisen gemeenschappelijke voorschriften inzake de opbouw en de inhoud van die programma's te worden vastgesteld. Daarnaast moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld voor de in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde nationale kaders.

(6)

Alleen wijzigingen waarbij programma's belangrijke veranderingen ondergaan, waarbij ELFPO-middelen tussen assen binnen een programma worden verschoven of waarbij de percentages voor de medefinanciering door het ELFPO worden veranderd, dienen te worden vastgesteld bij een beschikking van de Commissie. De lidstaten moeten zelf beslissen over andere wijzigingen, die de Commissie dan moeten worden gemeld. Een procedure voor de instemming met aldus gemelde wijzigingen dient te worden vastgesteld.

(7)

Met het oog op een doeltreffend en regelmatig toezicht dienen de lidstaten de Commissie een bijgewerkte elektronische versie van hun programmeringsdocumenten in geconsolideerde vorm ter beschikking te stellen.

(8)

Bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 zijn voorwaarden voor de steun aan jonge landbouwers vastgesteld. Bepaald dient te worden op welk tijdstip die voorwaarden moeten zijn vervuld, en ook hoelang de termijn is die de lidstaten sommige begunstigden kunnen toestaan om aan de voorwaarde op het gebied van vakbekwaamheid en deskundigheid te voldoen. Aangezien aan de steun aan jonge landbouwers de voorwaarde is verbonden dat door de jonge landbouwer een bedrijfsplan wordt ingediend, moeten nadere voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot het bedrijfsplan en de inachtneming van dat plan door de jonge landbouwers.

(9)

Wat de voorwaarden voor de steun voor vervroegde uittreding betreft, moeten de specifieke problemen worden opgelost die zich voordoen bij de overdracht van een landbouwbedrijf door verscheidene cedenten en bij de overdracht van een landbouwbedrijf door een landbouwer die pachter is. Niet-commerciële landbouwactiviteiten van de cedent dienen niet in aanmerking te komen voor steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(10)

Gepreciseerd dient te worden over welke bekwaamheden en middelen de voor de verlening van subsidiabele adviesdiensten aan landbouwers geselecteerde autoriteiten of instanties moeten beschikken.

(11)

Wat de steun voor de oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten betreft, dient te worden bepaald op welke wijze die steun degressief moet zijn.

(12)

Ten aanzien van investeringen voor de modernisering van landbouwbedrijven die tot doel hebben pas ingevoerde, en in het geval van jonge landbouwers ook bestaande, communautaire normen na te leven, dient te worden bepaald op welke datum aan de betrokken normen moet worden voldaan.

(13)

Wat investeringen ter verbetering van de economische waarde van bossen betreft, dient te worden bepaald om welke bosbeheersplannen het moet gaan en welke typen van investeringen subsidiabel zijn. Die plannen moeten worden opgesteld in overeenstemming met de pan-Europese op operationeel niveau toe te passen richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer die zijn vastgesteld in bijlage 2 bij Resolutie L2 (pan-Europese criteria, indicatoren en op operationeel niveau toe te passen richtsnoeren voor duurzaam bosbeheer) van de derde ministeriële conferentie over de bescherming van de bossen in Europa die is gehouden in Lissabon (2, 3 en 4 juni 1998) (2).

(14)

Ten aanzien van investeringen ter verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten die tot doel hebben in micro-ondernemingen pas ingevoerde communautaire normen na te leven, dient te worden bepaald op welke datum aan de betrokken normen moet worden voldaan. Een scheidingslijn moet worden getrokken tussen de op hout betrekking hebbende investeringen waarvoor de bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde steuntarieven gelden, en de andere investeringen in de sector hout.

(15)

Wat samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector betreft, dient een indicatie te worden gegeven welke kosten subsidiabel zijn.

(16)

De hoogte van de steun aan landbouwers voor het voldoen aan normen dient door de lidstaat per norm te worden gedifferentieerd naargelang van de omvang van de uit de toepassing van de norm voortvloeiende verplichtingen, terwijl investeringskosten niet voor de steun in aanmerking dienen te komen.

(17)

Ten aanzien van de steun aan landbouwers die deelnemen aan een voedselkwaliteitsregeling, dient te worden gepreciseerd om welke communautaire regelingen het gaat en wat de criteria voor de nationale regelingen zijn, voor welke producten deze steun geldt en welke soorten vaste kosten in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van het steunbedrag.

(18)

Om te zorgen voor complementariteit tussen de in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde maatregelen voor afzetbevordering en de regeling betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties die is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt (3), moeten de voorwaarden voor de steun voor afzetbevordering voor kwaliteitsproducten tot in detail worden bepaald, met name wat de begunstigden en de in aanmerking komende activiteiten betreft. Bovendien dienen ter voorkoming van het gevaar voor dubbele financiering de op grond van Verordening (EG) nr. 2826/2000 gesteunde voorlichtings- en afzetbevorderingsacties niet in aanmerking te komen voor steun voor plattelandsontwikkeling.

(19)

Wat de steun aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven betreft, dient nader te worden aangegeven wat de inhoud van de bedrijfsplannen moet zijn en welke voorwaarden gelden voor de uitvoering daarvan.

(20)

Wat de steun aan producentengroeperingen in Malta betreft, moeten bijzondere voorschriften worden vastgesteld om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de Maltese landbouwsector.

(21)

Wat de steun aan probleemgebieden betreft, blijft overeenkomstig artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 de steunregeling die is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (4), van kracht tot en met 31 december 2009, behoudens een besluit dat de Raad vaststelt volgens de procedure van artikel 37 van het Verdrag. Daarom moet artikel 11 van Verordening (EG) nr. 817/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (5) van toepassing blijven totdat de Raad het bovenbedoelde besluit heeft vastgesteld.

(22)

Een regeling dient te worden getroffen om overlapping te voorkomen tussen de steun aan landbouwers voor het voldoen aan normen enerzijds, en de Natura 2000-betalingen anderzijds.

(23)

Wat de steun op agromilieu- en dierenwelzijnsgebied betreft, moet door de vaststelling van minimumvoorwaarden waaraan de begunstigden in het kader van de verschillende verbintenissen op agromilieu- en dierenwelzijnsgebied dienen te voldoen, worden gezorgd voor een evenwichtige toepassing van de steun gelet op de doelstellingen ervan, zodat wordt bijgedragen tot een duurzame plattelandsontwikkeling. In dit verband is het zeer belangrijk een methode vast te stellen voor de berekening van de extra kosten, de gederfde inkomsten en de waarschijnlijke transactiekosten als gevolg van de aangegane verbintenis. In het geval van verbintenissen die zijn gebaseerd op beperkingen van het gebruik van productiemiddelen, dient slechts steun te worden verleend indien die beperkingen kunnen worden beoordeeld op een wijze die een redelijke zekerheid biedt over de nakoming van de verbintenis.

(24)

Wat de steun voor de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw betreft, dient te worden gepreciseerd welke concrete acties subsidiabel zijn, en dienen de mogelijke begunstigden te worden omschreven. Een regeling moet worden getroffen om overlapping met de agromilieumaatregel te voorkomen en om activiteiten die subsidiabel zijn op grond van het kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, van de steun uit te sluiten.

(25)

Aangegeven dient te worden wat wordt verstaan onder niet-productieve investeringen om een duurzaam gebruik van landbouwgrond te bevorderen.

(26)

Om een homogene aanpak bij de bosbouwmaatregelen te garanderen moet een gemeenschappelijke definitie worden gehanteerd van bossen en beboste oppervlakten, naargelang van het geval. De betrokken definities moeten in overeenstemming zijn met die welke in 2005 zijn gebruikt voor de actualisatie van de mondiale bosinventarisatie (Global Forest Resources Assessment Update), welke definities worden gebruikt door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en door Eurostat. De bossen en beboste oppervlakten die op grond van artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 niet voor steun in aanmerking komen, dienen nader te worden omschreven.

(27)

Er dienen nadere voorwaarden te worden vastgesteld voor de steun voor de eerste bebossing van landbouwgrond, met name gaat met betrekking tot de definitie van de voor een dergelijke bebossing in aanmerking komende grond, van de aanlegkosten, van een landbouwer en van snelgroeiende soorten.

(28)

Wat de steun voor de eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op landbouwgrond betreft, dienen de lidstaten met inachtneming van bepaalde parameters te bepalen wat de maximale dichtheid is waarin bosbomen mogen worden aangeplant.

(29)

Steun voor het herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen in bossen die als zeer of middelmatig brandgevaarlijk zijn aangemerkt, dient slechts te worden verleend indien wordt gehandeld in overeenstemming met de door de lidstaten opgestelde plannen voor de bescherming van die bossen tegen brand. Gezorgd moet worden voor een gemeenschappelijke aanpak wat de definitie van preventieve maatregelen tegen brand in bossen betreft.

(30)

De voorwaarden voor de aanwijzing van de in artikel 50, leden 5 en 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde gebieden moeten worden gepreciseerd. Voorkomen dient te worden dat bebossing schadelijk is voor de biodiversiteit of andere milieuschade veroorzaakt.

(31)

Om een gepaste toepassing te garanderen van de in artikel 52, onder a), punt i), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun betreffende diversificatie naar niet-agrarische activiteiten, moet een uitvoerige definitie van het in artikel 53 van die verordening bedoelde lid van het landbouwhuishouden worden gegeven.

(32)

De op grond van artikel 59, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gesteunde publiek-private partnerschappen dienen aan bepaalde gedetailleerde voorwaarden te voldoen.

(33)

Wat de as Leader betreft, moeten de procedures voor de selectie van de plaatselijke groepen doorzichtig en concurrentiegericht zijn om ervoor te zorgen dat voor de steunverlening relevante plaatselijke ontwikkelingsstrategieën van hoge kwaliteit worden geselecteerd. Voor het inwonertal van het werkgebied van een plaatselijke groep dienen een beneden- en een bovengrens te worden vastgesteld die in de regel gelden, maar afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kunnen worden aangepast.

(34)

Om een zo ruim mogelijke uitvoering van de plaatselijke ontwikkelingsstrategieën mogelijk te maken moet de steun voor de beheerskosten van de plaatselijke groepen worden beperkt.

(35)

Door plaatselijke groepen uitgevoerde samenwerkingsprojecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om de selectie van transnationale samenwerkingsprojecten te vergemakkelijken dient een procedure voor de coördinatie tussen de Commissie en de lidstaten te worden ingesteld.

(36)

Wat de technische bijstand betreft, moet worden gezorgd voor medefinancieringsregelingen voor het geval dat een programma voor plattelandsontwikkeling zowel onder de convergentiedoelstelling vallende regio's als andere regio's betreft, en moeten gedetailleerde opties en een uiterste datum voor de oprichting van het nationaal netwerk voor het platteland worden vastgesteld.

(37)

Voor verscheidene maatregelen geldende bepalingen dienen te worden vastgesteld op het gebied van met name de uitvoering van geïntegreerde concrete acties, investeringsmaatregelen, de overdracht van het bedrijf gedurende de looptijd van een verbintenis die is aangegaan als voorwaarde voor de toekenning van steun, de uitbreiding van de oppervlakte van het bedrijf en de bepaling van verschillende categorieën van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden.

(38)

De lidstaten moeten alle nodige stappen ondernemen en adequate voorzieningen treffen om te bewerkstelligen dat alle maatregelen voor plattelandsontwikkeling verifieerbaar en controleerbaar zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat hun controleregelingen een redelijke zekerheid bieden dat de subsidiabiliteitscriteria en de andere verbintenissen worden nageleefd. Met name moeten de lidstaten voor de berekeningen van de betalingen in het kader van bepaalde maatregelen door middel van geschikte deskundigheid aantonen dat die berekeningen deugdelijk en nauwkeurig zijn.

(39)

Er dienen gedetailleerde voorschriften te worden vastgesteld betreffende rentesubsidies voor leningen en bepaalde vormen van financiële instrumentering, voor zover van toepassing. Met het oog op een doelmatig en homogeen beheer moeten ook de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de beheersautoriteiten normbedragen voor kosten kunnen toepassen en bijdragen in natura kunnen beschouwen als subsidiabele uitgaven. Om beter gerichte investeringsacties te verkrijgen, dient een samenstel van gemeenschappelijke voorschriften voor de bepaling van de subsidiabele uitgaven beschikbaar te worden gesteld. Gemeenschappelijke voorschriften zijn eveneens vereist voor die gevallen waarin de bevoegde autoriteiten van een lidstaat beslissen om voorschotten te betalen aan begunstigden van investeringssteun.

(40)

Om ervoor te zorgen dat de voorschriften en procedures op het gebied van staatssteun worden nageleefd, moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld voor bepaalde door het ELFPO medegefinancierde maatregelen en voor aanvullende nationale financiering.

(41)

Met het oog op voorlichting en publiciteit over de activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling waarvoor steun uit het ELFPO wordt toegekend, dienen de programma's voor plattelandsontwikkeling een communicatieplan te bevatten waarvan de inhoud nader moet worden aangegeven. Om een zo coherent mogelijke aanpak te garanderen dienen de verplichtingen van de beheersautoriteiten en de begunstigden op dit punt te worden omschreven.

(42)

Teneinde de transparantie betreffende het gebruik van de steun uit het ELFPO te verbeteren, dienen de lidstaten de lijst van begunstigden, de namen van de concrete acties en het bedrag van de aan die concrete acties toegewezen overheidssteun jaarlijks elektronisch of anderszins te publiceren. Door deze informatie toegankelijk te maken voor het publiek wordt ernaar gestreefd de transparantie van het optreden van de Gemeenschap op het gebied van plattelandsontwikkeling te verbeteren, het goed financieel beheer van de desbetreffende openbare middelen te verruimen en in het bijzonder de controle van de aangewende openbare middelen te versterken, en ten slotte concurrentievervalsing tussen begunstigden en maatregelen te vermijden. Gezien het doorslaggevend belang van de nagestreefde doelstellingen, is het gerechtvaardigd om, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens, zorg te dragen voor de algemene publicatie van de desbetreffende informatie, aangezien dit niet verder reikt dan wat in een democratische samenleving nodig is ter voorkoming van onregelmatigheden.

(43)

Wat het toezicht betreft, moeten nadere bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot het in artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde jaarverslag over de uitvoering en met betrekking tot de gemeenschappelijke indicatoren die deel uitmaken van het in artikel 80 van die verordening bedoelde gemeenschappelijke toezicht- en evaluatiekader.

(44)

Ten behoeve van een veilige elektronische uitwisseling van gegevens tussen de Commissie en de lidstaten moet een informatiesysteem worden opgezet. Bepalingen dienen te worden vastgesteld met betrekking tot de inhoud en het functioneren van het systeem en het recht op toegang tot dat systeem.

(45)

De nieuwe uitvoeringsbepalingen moeten in de plaats komen van die welke zijn vastgesteld voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1257/1999. Daarom moet Verordening (EG) nr. 817/2004 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2007.

(46)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied

Artikel 1

Bij de onderhavige verordening worden uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgesteld wat betreft de beginselen en algemene voorschriften inzake de steun voor plattelandsontwikkeling, specifieke en gemeenschappelijke bepalingen inzake de maatregelen voor plattelandsontwikkeling en subsidiabiliteits- en administratieve bepalingen, met uitzondering van bepalingen inzake controle.HOOFDSTUK II

Algemene bepalingenAfdeling 1

Complementariteit, coherentie en conformiteit

Artikel 2

1. De in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde coherentie wordt gewaarborgd:

a)tussen enerzijds de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling en anderzijds de maatregelen die worden uitgevoerd in het kader van de andere steuninstrumenten van de Gemeenschap, waaronder in het bijzonder de op grond van de regelingen voor rechtstreekse en andere steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid uitgevoerde maatregelen en de maatregelen op het gebied van de gezondheid van dieren en planten;

b)tussen de verschillende steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling onderling.

2. Wanneer steun op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 overeenkomstig artikel 5, lid 6, van die verordening bij uitzondering mag worden verleend voor maatregelen die vallen binnen de werkingssfeer van de in bijlage I bij de onderhavige verordening genoemde steunregelingen, zorgen de lidstaten ervoor dat een begunstigde voor een bepaalde concrete actie slechts op grond van één regeling steun kan ontvangen.

Wanneer de lidstaten in hun programma's voor plattelandsontwikkeling maatregelen opnemen die dergelijk uitzonderingen bevatten, beschrijven zij daartoe in die programma's de criteria en administratieve voorschriften die zij voor de betrokken steunregelingen zullen toepassen.

▼M4

3. Behalve wat de zuivelsector betreft, geldt dat, indien in het kader van een uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) gefinancierde gemeenschappelijke marktordening, inclusief de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening, productiebeperkingen of beperkingen op communautaire steunverlening gelden op het niveau van individuele landbouwers, landbouwbedrijven of verwerkende bedrijven, er in het kader van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geen steun wordt verleend voor investeringen waardoor de productie zou uitkomen boven het op grond van die beperkingen toegestane niveau.

▼BAfdeling 2

Strategie en programmering

Artikel 3

1. De nationale strategische plannen kunnen in de loop van de programmeringsperiode worden bijgewerkt. Bij dergelijke bijwerkingen gaat het om één van de volgende gevallen of om beide gevallen:

a)de bijwerking betreft één of meer van de in artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde elementen en/of één of meer van de in artikel 9 van die verordening bedoelde communautaire strategische richtsnoeren;

b)de bijwerking omvat in artikel 6, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde veranderingen van één of meer programma's voor plattelandsontwikkeling.

2. Artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 is van overeenkomstige toepassing op bijwerkingen van nationale strategische plannen.

3. Om voldoende tijd voor aanpassingen van de programma's voor plattelandsontwikkeling te laten moet de laatste bijwerking van een nationaal strategisch plan uiterlijk op 30 juni 2013 aan de Commissie worden toegezonden.

4. Na de goedkeuring van de programma's voor plattelandsontwikkeling worden de nationale strategische plannen bevestigd of bijgewerkt, met name in het licht van de uit de ex-ante-evaluatie van die programma's voortgevloeide kwantificering van de doelstellingen en streefwaarden.

▼M4

Artikel 3 bis

De herzieningen van nationale strategische plannen overeenkomstig artikel 12 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 houden een herziening in van de relevante in artikel 11, lid 3, van die verordening genoemde elementen die verband houden met de bij artikel 16 bis, lid 1, van die verordening vastgestelde prioriteiten, en met name van de belangrijkste gekwantificeerde doelstellingen.

De nationale strategie geeft de benaderende en indicatieve ELFPO-bijdrage als bedoeld in artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 aan die in de lidstaat aan elk van de bij artikel 16 bis, lid 1, van die verordening vastgestelde prioriteiten wordt toegewezen, en bevat de dienstige uitleg over de toewijzing.

▼B

Artikel 4

1. De Commissie keurt de door de lidstaten ingediende programma's voor plattelandsontwikkeling goed binnen een maximumtermijn van zes maanden vanaf de datum van ontvangst van de programma's door de Commissie. Wanneer de programma's voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend, vangt de termijn van zes maanden op die datum aan.

In geval van toepassing van artikel 18, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gaat de in de eerste alinea van het onderhavige lid bedoelde termijn van zes maanden in op de datum waarop het herziene voorgestelde programma voldoet aan het bepaalde in artikel 18, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

2. In voorkomend geval worden de data voor de bepaling van de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde termijnen vastgesteld overeenkomstig artikel 63, leden 6 en 8.

Artikel 5

1. ►M4 De inhoud van de programma's voor plattelandsontwikkeling als bedoeld in de artikelen 16 en 16 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt bepaald overeenkomstig bijlage II bij de onderhavige verordening.

De in artikel 85 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde ex-ante-evaluatie wordt aan elk programma voor plattelandsontwikkeling toegevoegd als bijlage.

2. De in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde nationale kaders bevatten de gegevens die verscheidene maatregelen gemeen hebben. Voor dergelijke maatregelen mogen de regionale programma's voor plattelandsontwikkeling slechts aanvullende gegevens bevatten, met dien verstande dat de gegevens in het nationale kader en de regionale programma's tezamen moeten voldoen aan de in bijlage II bij de onderhavige verordening gestelde eisen.

3. De lidstaten stellen de Commissie een elektronische versie van hun programma's voor plattelandsontwikkeling en in voorkomend geval van hun nationale kader ter beschikking, bijgewerkt na elke verandering, met inbegrip van de in bijlage II bij de onderhavige verordening opgenomen standaardtabellen die betrekking hebben op de overeenkomstig artikel 16, onder d), e) en f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 te verstrekken gegevens. De lidstaten zenden verzoeken tot verandering van een programma, en in voorkomend geval tot verandering van het nationale kader, overeenkomstig artikel 63 van de onderhavige verordening langs elektronische weg aan de Commissie toe.Afdeling 3

Veranderingen van programma's voor plattelandsontwikkeling

Artikel 6

1. De veranderingen van de programma's voor plattelandsontwikkeling vallen uiteen in de volgende categorieën:

a)herzieningen zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

b)herzieningen die voortvloeien uit de toepassing van procedures voor coördinatie ten aanzien van de besteding van de financiële middelen zoals bedoeld in artikel 77, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

▼M5

b bis)herzieningen van het financieringsplan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van artikel 70, lid 4 ter), van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

▼M5

c)andere, niet onder de punten a), b) en b bis) van het onderhavige lid vallende veranderingen.

▼B

2. Veranderingen van een programma zoals bedoeld in lid 1, onder a) en b), mogen pas vanaf het tweede jaar van uitvoering van het programma worden voorgesteld.

3. Voorstellen tot verandering van een programma voor plattelandsontwikkeling worden naar behoren toegelicht, met name aan de hand van de volgende gegevens:

a)de redenen en de eventuele uitvoeringsproblemen die de verandering rechtvaardigen;

b)de verwachte effecten van de verandering;

c)het verband tussen de verandering en het nationaal strategisch plan.

Artikel 7

1. Ten aanzien van de in artikel 6, lid 1, onder a), van de onderhavige verordening bedoelde herzieningen van een programma wordt in de volgende gevallen, op basis van een door de lidstaat ingediend herzieningsverzoek, een beschikking gegeven overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005:

a)de herziening gaat het in artikel 9, lid 2, van de onderhavige verordening bedoelde maximum voor flexibiliteit tussen de assen te boven;

b)de herziening verandert de in artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde communautaire medefinancieringspercentages zoals vastgesteld in het goedgekeurde programma voor plattelandsontwikkeling;

c)de herziening verandert de totale communautaire bijdrage voor de gehele programmeringsperiode en/of de verdeling daarvan over de jaren zonder daarbij de bijdragen van de voorbije jaren te veranderen;

▼M4

d)de herziening betreft de eerste tenuitvoerlegging van artikel 16 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

▼M4

e)de herziening introduceert een niet in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 vermeld, aanvullend potentieel effect in verband met de bij artikel 16 bis van die verordening vastgestelde prioriteiten.

▼B

Die beschikking wordt gegeven binnen zes maanden na de datum van de ontvangst door de Commissie van het verzoek van de lidstaat.

2. Behalve in geval van noodmaatregelen wegens een natuurramp worden in artikel 6, lid 1, onder a), bedoelde verzoeken tot herziening van een programma niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar en per programma ingediend.

De lidstaten zenden hun verzoeken met betrekking tot de in lid 1, onder c), bedoelde herzieningen uiterlijk op 30 september van elk jaar toe.

De lidstaten zenden de Commissie hun laatste verzoeken met betrekking tot de in lid 1 bedoelde herzieningen uiterlijk op 30 juni 2013 toe.

Artikel 8

1. De lidstaten met een geregionaliseerde programmering kunnen in artikel 6, lid 1, onder b), bedoelde herzieningen van programma's die tot doel hebben bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor bepaalde jaren over te dragen tussen regionale programma's, indienen op voorwaarde dat:

a)de totale ELFPO-bijdrage per programma voor de gehele programmeringsperiode niet wordt gewijzigd;

b)de totale ELFPO-toewijzing aan de betrokken lidstaat niet wordt gewijzigd;

c)de verdelingen over de jaren voor de programma's niet worden gewijzigd wat de jaren vóór het jaar van de herziening betreft;

d)de jaarlijkse ELFPO-toewijzing aan de betrokken lidstaat in acht wordt genomen;

e)in voorkomend geval, de overeenkomstig artikel 11, lid 3, onder f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 in het nationaal strategisch plan vermelde begrotingsmiddelen voor de verwezenlijking van de convergentiedoelstelling niet worden verlaagd.

2. De financiële tabellen van de betrokken programma's worden aangepast om de in lid 1 bedoelde overdrachten erin aan te geven.

De herziene financiële tabellen worden de Commissie toegezonden uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar waarin een overdracht plaatsvindt. Het laatste jaar waarin dergelijke herzieningen kunnen worden toegezonden, is 2012.

De Commissie geeft een beschikking tot goedkeuring van de nieuwe financiële tabellen binnen drie maanden na de ontvangst van het verzoek van de lidstaat. De in artikel 90, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procedure is niet van toepassing.

3. Verzoeken tot herziening van programma's zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), mogen niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar worden ingediend.

▼M5

Artikel 8 bis

1. Lidstaten die voornemens zijn herzieningen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van artikel 70, lid 4 ter, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 aan te brengen, delen de Commissie een gewijzigd financieringsplan mee met daarin de in 2009 toe te passen verhoogde percentages van de uit het ELFPO verleende bijdrage.

De in artikel 9 van de onderhavige verordening vastgestelde procedure is van toepassing op overeenkomstig de eerste alinea meegedeelde herzieningen.

2. Na ontvangst van de laatste uitgavendeclaratie voor 2009, die overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2006 (6) van de Commissie uiterlijk op 31 januari 2010 moet worden ingediend, berekent de Commissie de maximumpercentages van de uit het ELFPO verleende bijdrage die kunnen worden toegepast voor het resterende deel van de programmeringsperiode zonder dat de maximale procentuele bijdrage uit het ELFPO zoals vastgesteld in artikel 70, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt overschreden. De details en de uitkomst van die berekening worden uiterlijk op 15 februari 2010 aan de lidstaten meegedeeld.

3. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 15 maart 2010 een nieuw financieringsplan mee met daarin de nieuwe percentages van de uit het ELFPO verleende bijdrage voor de resterende programmeringsperiode, die in overeenstemming zijn met de door de Commissie overeenkomstig lid 2 berekende maximumpercentages.

Heeft een lidstaat het nieuwe financieringsplan niet uiterlijk op deze datum meegedeeld of is het meegedeelde financieringsplan niet in overeenstemming met de door de Commissie berekende maximumpercentages, dan worden deze laatste automatisch van toepassing op het plattelandsontwikkelingsprogramma van die lidstaat vanaf de declaratie van de door het betaalorgaan in het eerste kwartaal van 2010 verrichte uitgaven tot de indiening van een herzien financieringsplan dat in overeenstemming is met de door de Commissie berekende cofinancieringspercentages.

▼B

Artikel 9

▼M4

1. De in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde veranderingen van programma's door de lidstaten kunnen bestaan uit veranderingen van financiële uitsplitsingen over maatregelen binnen assen en uit niet-financiële veranderingen die betrekking hebben op de toevoeging van nieuwe maatregelen en soorten van concrete acties, de intrekking van bestaande maatregelen en soorten van concrete acties, de in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde uitzonderingen of het verschaffen van informatie over en de beschrijving van bestaande maatregelen van het programma.

▼B

2. De lidstaten mogen ook in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde veranderingen aanbrengen door binnen een kalenderjaar tot 1 % van de totale ELFPO-bijdrage voor het programma voor de gehele programmeringsperiode over te dragen van en naar welke as dan ook.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde veranderingen van programma's kunnen uiterlijk vóór 31 december 2015 worden aangebracht op voorwaarde dat de lidstaten die veranderingen uiterlijk op 31 augustus 2015 melden.

4. Behalve in geval van noodmaatregelen wegens een natuurramp mogen in de leden 1 en 2 bedoelde veranderingen niet vaker dan driemaal per kalenderjaar en per programma worden gemeld, met dien verstande dat het in lid 2 bepaalde maximum van 1 % in acht moet worden genomen binnen het kalenderjaar waarin de drie meldingen worden gedaan.

5. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde veranderingen moeten verenigbaar zijn met de bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde percentages.

6. De in de leden 1 en 2 bedoelde veranderingen worden de Commissie gemeld. De Commissie beoordeelt of die veranderingen:

a)voldoen aan het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1698/2005;

b)coherent zijn met het betrokken nationaal strategisch plan;

c)voldoen aan het bepaalde in de onderhavige verordening.

De Commissie stelt de lidstaat van de resultaten van die beoordeling in kennis binnen vier maanden na de datum waarop zij het verzoek tot verandering van het programma heeft ontvangen. Voldoen de veranderingen niet aan één of meer van de in de eerste alinea genoemde beoordelingsparameters, dan wordt de termijn van vier maanden geschorst totdat de Commissie veranderingen van het programma ontvangt die daaraan wel voldoen.

Indien de Commissie de kennisgeving aan de lidstaat niet binnen de in de tweede alinea gestelde termijn van vier maanden doet, worden de veranderingen geacht te zijn goedgekeurd en treden zij in werking zodra de termijn van vier maanden is verstreken.

Artikel 10

1. Voor de toepassing van artikel 71, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geldt dat de lidstaten de verantwoordelijkheid dragen voor de uitgaven tussen de datum waarop de Commissie hun verzoek tot herziening of verandering van het programma zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, van de onderhavige verordening ontvangt en de datum van de beschikking van de Commissie overeenkomstig artikel 7 of 8 van de onderhavige verordening dan wel de datum van voltooiing van de in artikel 9 van de onderhavige verordening bedoelde beoordeling of de veranderingen aan de gestelde eisen voldoen.

2. In geval van noodmaatregelen wegens een natuurramp kan de subsidiabiliteit van uitgaven die verband houden met in artikel 6, lid 1, bedoelde veranderingen van het programma ingaan op een vroegere datum dan de in artikel 71, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde datum.

Artikel 11

De veranderingen van nationale kaders zoals bedoeld in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vallen onder artikel 6, lid 1, onder c), van de onderhavige verordening. Artikel 9, leden 3 en 6, van de onderhavige verordening zijn voor dergelijke veranderingen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

Wanneer nieuwe communautaire regelgeving wordt vastgesteld of bestaande communautaire regelgeving wordt gewijzigd, worden de programma's voor plattelandsontwikkeling zo nodig overeenkomstig artikel 6, lid 1, veranderd ter aanpassing aan die nieuwe of gewijzigde regelgeving. Dergelijke veranderingen worden niet meegerekend in het jaarlijkse aantal in artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 4, bedoelde veranderingen. Artikel 6, lid 2 is niet van toepassing op dergelijke veranderingen.HOOFDSTUK III

Maatregelen voor plattelandsontwikkelingAfdeling 1

Maatregelen voor plattelandsontwikkeling per asOnderafdeling 1

As 1

Artikel 13

1. Aan de bij artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde voorwaarden voor de steun voor de vestiging van jonge landbouwers moet zijn voldaan op het tijdstip waarop de steunaanvraag wordt ingediend.

Voor de vervulling van de in artikel 22, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gestelde voorwaarden op het gebied van vakbekwaamheid en deskundigheid kan evenwel een termijn worden toegestaan van ten hoogste 36 maanden vanaf de datum waarop het individuele besluit tot toekenning van de steun wordt genomen, indien de jonge landbouwer behoefte heeft aan een aanpassingsperiode voor zijn vestiging of de herstructurering van het bedrijf en indien die behoefte is vermeld in het in dat lid 1, onder c), bedoelde bedrijfsplan.

2. Het in artikel 22, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde bedrijfsplan bevat ten minste:

a)een beschrijving van de uitgangssituatie van het landbouwbedrijf en specifieke mijlpalen en streefwaarden voor de ontwikkeling van de activiteiten van het nieuwe bedrijf;

b)bijzonderheden over de investeringen, opleidingen, adviezen of welke andere acties ook die nodig zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten van het landbouwbedrijf.

3. Binnen vijf jaar na de datum waarop het individuele besluit tot toekenning van de steun is genomen, wordt door de bevoegde autoriteit beoordeeld of het bedrijfsplan is nageleefd. Met inachtneming van de omstandigheden bij de uitvoering van het bedrijfsplan bepaalt de lidstaat de voorwaarden voor de terugvordering van reeds ontvangen steun in het geval dat de jonge landbouwer op het tijdstip van de beoordeling niet aan de bepalingen van het bedrijfsplan heeft voldaan.

4. Het individuele besluit tot toekenning van steun voor de vestiging van jonge landbouwers wordt genomen binnen 18 maanden na de vestiging zoals gedefinieerd bij de in de lidstaat geldende bepalingen. In geval van steun in de vorm van een eenmalige premie zoals bepaald in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan een lidstaat met het oog op de toepassing van lid 3 van het onderhavige artikel de betaling van die premie spreiden over ten hoogste vijf tranches.

5. De lidstaten kunnen besluiten dat in het geval dat in het bedrijfsplan melding wordt gemaakt van het gebruik van andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling waarin Verordening (EG) nr. 1698/2005 voorziet, de goedkeuring van de aanvraag van de jonge landbouwer door de bevoegde autoriteit eveneens toegang tot die andere maatregelen geeft. In een dergelijk geval moeten de door de aanvrager te verstrekken gegevens gedetailleerd genoeg zijn om een aanvraag voor steun in het kader van die andere maatregelen te kunnen onderbouwen.

6. Specifieke voorwaarden kunnen worden toegepast in het geval dat een jonge landbouwer zich niet als enig bedrijfshoofd vestigt. Deze voorwaarden moeten gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor een jonge landbouwer die zich als enig bedrijfshoofd vestigt.

Artikel 14

1. Indien een landbouwbedrijf door verscheidene cedenten wordt overgedragen, blijft de totale steun voor vervroegde uittreding zoals bedoeld in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 beperkt tot het voor één enkele cedent geldende bedrag.

2. Niet-commerciële landbouw die door de cedent wordt voortgezet, komt niet in aanmerking voor steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

3. Een pachter kan vrijgekomen grond aan de eigenaar overdragen mits de pachtovereenkomst wordt beëindigd en wordt voldaan aan de in artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde voorwaarden met betrekking tot de overnemer.

4. De lidstaten kunnen een regeling treffen voor de overname van vrijgekomen grond door een instantie die zich ertoe verbindt deze grond op een later tijdstip door te geven aan overnemers die voldoen aan de in artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gestelde eisen.

Artikel 15

1. De adviesdiensten aan landbouwers waarvoor overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 steun kan worden verleend, moeten in overeenstemming zijn met titel II, hoofdstuk 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (7) en de uitvoeringsbepalingen daarvan.

2. De autoriteiten en instanties die worden geselecteerd om adviesdiensten aan landbouwers te verlenen, moeten over passende middelen in de vorm van vakbekwaam personeel en administratieve en technische uitrusting beschikken en ervaren en betrouwbaar zijn wat de adviezen betreft die zij dienen te verstrekken over de in artikel 24, lid 1, tweede alinea, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde eisen, condities en normen.

Artikel 16

In de programma's voor plattelandsontwikkeling wordt een degressief tarief vastgesteld voor de in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun voor de oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten, waarbij de steun vanaf het eerste jaar van steunverlening in gelijke tranches wordt verlaagd op zodanige wijze dat de steunverlening uiterlijk in het zesde jaar na de oprichting van die diensten volledig wordt beëindigd.

Artikel 17

1. In het geval van steun voor investeringen voor de modernisering van landbouwbedrijven om te voldoen aan pas ingevoerde communautaire normen zoals bedoeld in artikel 26, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet aan de betrokken normen worden voldaan uiterlijk aan het einde van de in die alinea bedoelde extra termijn.

2. In het geval van investeringen om aan bestaande communautaire normen te voldoen die worden gedaan door jonge landbouwers die in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun ontvangen, moet aan de betrokken normen worden voldaan uiterlijk aan het einde van de in artikel 26, lid 1, derde alinea, van die verordening bedoelde extra termijn.

Artikel 18

1. Voor de toepassing van artikel 27, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 moeten de bosbeheersplannen zijn afgestemd op de omvang en het gebruik van het bosareaal, zijn gebaseerd op de relevante nationale wetgeving en op de bestaande plannen voor grondgebruik, en op passende wijze de bosbestanden bestrijken.

2. Concrete acties ter verbetering van de economische waarde van bossen zoals bedoeld in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 hebben betrekking op investeringen op het niveau van het bosbouwbedrijf en kunnen investeringen in oogstmaterieel omvatten.

Activiteiten op het gebied van verjonging na de eindkap worden uitgesloten van steun.

3. De in artikel 30, lid 4, van de onderhavige verordening bedoelde bossen worden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 27, lid 1, eerste zin, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Artikel 19

1. In het geval van steun voor investeringen ter verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten om te voldoen aan pas ingevoerde communautaire normen zoals bedoeld in artikel 28, lid 1, onder c), tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 moet aan de betrokken normen worden voldaan aan het einde van de in die alinea bedoelde extra termijn.

2. In het geval van steun voor investeringen ter verhoging van de toegevoegde waarde van bosbouwproducten geldt voor investeringen met betrekking tot het gebruik van hout als grondstof een beperking tot alle werkzaamheden die aan de industriële verwerking voorafgaan.

Artikel 20

Bij de kosten voor samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector zoals bedoeld in artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gaat het om voorbereidende werkzaamheden zoals het ontwerpen, de ontwikkeling van een product, procedé of technologie en de uitvoering van tests en om materiële en/of immateriële investeringen met betrekking tot de samenwerking, welke plaatsvinden in de stadia voordat de nieuw ontwikkelde producten, procedés en technologieën voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Artikel 21

1. De hoogte van de steun voor het voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt door de lidstaten per norm gedifferentieerd naargelang van de omvang van de verplichtingen die uit de toepassing van de norm voortvloeien. De betaling wordt geleidelijk verlaagd over de bij lid 2 van dat artikel vastgestelde maximumperiode van vijf jaar.

2. Kosten in verband met investeringen worden niet in aanmerking genomen bij de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse steun voor het voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Artikel 22

1. De in artikel 32, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde communautaire voedselkwaliteitsregelingen zijn die welke zijn ingesteld bij de volgende verordeningen en bepalingen:

a)Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (8);

b)Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad (9);

c)Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad (10);

d)titel VI van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad (11).

2. Om als basis voor steunverlening te kunnen fungeren moeten door de lidstaten erkende voedselkwaliteitsregelingen zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voldoen aan de volgende criteria:

a)de specificiteit van het eindproduct in het kader van dergelijke regelingen vloeit voort uit gedetailleerde verplichtingen inzake de landbouwmethoden die het volgende garanderen:

—specifieke kenmerken, waaronder het productieproces, of

—een kwaliteit van het eindproduct die uit het oogpunt van de gezondheid van mens, dier of plant, het dierenwelzijn of milieubescherming veel verder gaat dan de voor het handelsproduct geldende normen;

b)van de regelingen maakt een bindend productdossier deel uit en een onafhankelijke controle-instantie gaat na of dat productdossier in acht wordt genomen;

c)de regelingen staan open voor alle producenten;

d)de regelingen zijn doorzichtig en garanderen een volledige traceerbaarheid van de producten;

e)de regelingen spelen in op de bestaande en te verwachten marktkansen.

3. Aan landbouwers die aan een voedselkwaliteitsregeling deelnemen, kan daarvoor slechts steun worden verleend indien het betrokken product of voedingsmiddel van hoge kwaliteit officieel is erkend op grond van de in lid 1 genoemde verordeningen en bepalingen of op grond van een door een lidstaat erkende voedselkwaliteitsregeling zoals bedoeld in lid 2.

Wat de in lid 1, onder b) en c), bedoelde voedselkwaliteitsregelingen betreft, kan alleen voor in een communautair register opgenomen producten steun worden verleend.

4. Indien steun voor deelname aan de bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 ingestelde voedselkwaliteitsregeling voor een specifiek product is opgenomen in het programma voor plattelandsontwikkeling, mogen de met de deelname aan die kwaliteitsregeling gemoeide vaste kosten niet worden meegerekend bij de berekening van het steunbedrag in het kader van een agromilieumaatregel ter ondersteuning van biologische landbouw voor hetzelfde product.

5. Voor de toepassing van artikel 32, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „vaste kosten” verstaan de voor toetreding tot een gesteunde voedselkwaliteitsregeling gemaakte kosten en de jaarlijkse bijdrage voor deelname aan die regeling, zo nodig met inbegrip van de uitgaven voor de controles die nodig zijn om na te gaan of het tot de regeling behorende productdossier in acht wordt genomen.

Artikel 23

1. Voor de toepassing van artikel 20, onder c), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „producentengroepering” verstaan een organisatie, ongeacht de rechtsvorm ervan, waarin marktdeelnemers zijn verenigd die voor een specifiek landbouwproduct of voedingsmiddel actief deelnemen aan een voedselkwaliteitsregeling zoals bedoeld in artikel 32 van die verordening. Beroeps- en/of kolomorganisaties die één of meer sectoren vertegenwoordigen, kunnen niet als producentengroepering worden aangemerkt.

2. De voor steun op grond van artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 in aanmerking komende activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering zijn activiteiten om de consumenten ertoe aan te zetten landbouwproducten of voedingsmiddelen te kopen die vallen onder voedselkwaliteitsregelingen die in het programma voor plattelandsontwikkeling zijn opgenomen op grond van artikel 32 van die verordening.

Dergelijke activiteiten vestigen de aandacht op de met de betrokken voedselkwaliteitsregeling samenhangende specifieke kenmerken of voordelen van de betrokken producten, met name de kwaliteit, specifieke productiemethoden, hoge normen op het gebied van dierenwelzijn en het milieu, en kunnen de verspreiding van wetenschappelijke en technische kennis over die producten inhouden. Zij omvatten met name de organisatie van beurzen en tentoonstellingen en/of de deelname daaraan, soortgelijke publicrelationsactiviteiten en reclame via de verschillende communicatiekanalen of op de verkooppunten.

3. Alleen op de interne markt ontplooide activiteiten op het gebied van voorlichting, afzetbevordering en reclame komen voor de in artikel 20, onder c), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun in aanmerking.

Die activiteiten mogen consumenten er niet toe aanzetten een product te kopen wegens de bijzondere oorsprong ervan, behalve in het geval van producten die onder de bij Verordening (EG) nr. 510/2006 ingestelde kwaliteitsregeling vallen, en in het geval van producten die onder Verordening (EG) nr. 1493/1999 vallen. De oorsprong van een product mag evenwel worden vermeld indien de verwijzingen naar de oorsprong ondergeschikt zijn aan de hoofdboodschap.

Activiteiten die verband houden met de afzetbevordering van handelsmerken, zijn niet subsidiabel.

4. Indien de in lid 2 bedoelde activiteiten betrekking hebben op een product dat onder één van de in artikel 22, lid 1, onder a), b) of c), bedoelde voedselkwaliteitsregelingen valt, moet het in het kader van die regeling vastgestelde communautaire logo voorkomen op het voorlichtings-, afzetbevorderings- en/of reclamemateriaal.

5. De in het kader van Verordening (EG) nr. 2826/2000 gesteunde voorlichtings- en afzetbevorderingsacties komen niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 20, onder c), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

6. De lidstaten zien erop toe dat alle ontwerpen van voorlichtings-, afzetbevorderings- en reclamemateriaal die in het kader van een gesteunde activiteit worden vervaardigd, voldoen aan de communautaire regelgeving. Daartoe doen de begunstigden de ontwerpen van dergelijk materiaal aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat toekomen.

Artikel 24

1. In het in artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde bedrijfsplan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

a)het bewijs wordt geleverd dat het landbouwbedrijf economisch levensvatbaar kan worden, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de aanvullende ontvangsten uit andere bronnen van inkomsten van het landbouwhuishouden;

b)er worden bijzonderheden over de benodigde investeringen verstrekt;

c)er worden specifieke mijlpalen en streefwaarden aangegeven.

2. Indien in het in artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde bedrijfsplan wordt verwezen naar het gebruik van andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling, moet het plan gedetailleerd genoeg zijn om een aanvraag voor steun in het kader van die andere maatregelen te kunnen onderbouwen.

3. Voor de toepassing van artikel 34, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 doet de lidstaat, rekening houdend met de omstandigheden waaronder het bedrijfsplan wordt uitgevoerd, geen verdere steunbetalingen indien de landbouwer die het semi-zelfvoorzieningsbedrijf exploiteert, op het tijdstip van de beoordeling niet aan de bepalingen van het bedrijfsplan heeft voldaan.

▼M4

Artikel 24 bis

Het in artikel 35 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde bedrijfsplan:

a)beschrijft de belangrijkste aspecten van de voorgenomen herstructurering, met inbegrip van diversificatie naar niet-agrarische activiteiten;

b)geeft specifieke doelstellingen aan.

▼B

Artikel 25

1. In het geval van Malta geldt voor de minimumsteun die overeenkomstig de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan worden vastgesteld voor productiesectoren waarin de totale productie uiterst gering is, dat alleen producentengroeperingen waarvan een minimumpercentage van de producenten in de betrokken sector lid is en die een minimumpercentage van de productie in die sector vertegenwoordigen, voor die minimumsteun in aanmerking komen.

De minimumpercentages van de producenten en van de productie en de betrokken sectoren worden bepaald in het programma voor plattelandsontwikkeling van Malta.

2. Het minimumbedrag van de steun voor producentengroeperingen in Malta, berekend aan de hand van de kosten die moeten worden gemaakt voor de oprichting van een kleine producentengroepering, is vastgesteld in bijlage III.

▼M1

Artikel 25 bis

1. Er mag steun voor de verlening van advies- en voorlichtingsdiensten, als bedoeld in bijlage VIII, deel I D, van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië, worden toegekend aan de autoriteiten en instanties die deze diensten aan landbouwers leveren. Deze steun heeft met name betrekking op het opstellen van bedrijfsplannen, het indienen van aanvragen voor plattelandsontwikkelingsmaatregelen en het geven van advies en voorlichting over de goede landbouw- en milieucondities en de voorgeschreven beheerseisen die zijn vastgesteld in de artikelen 4 en 5 en de bijlagen III en IV van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers.

2. De autoriteiten en instanties die worden geselecteerd om advies- en voorlichtingsdiensten aan landbouwers te verlenen, moeten over passende middelen in de vorm van vakbekwaam personeel en administratieve en technische uitrusting beschikken en ervaren en betrouwbaar zijn wat de adviezen betreft die zij over de te leveren diensten dienen te verstrekken.

3. Wat de verlening van adviesdiensten aan landbouwers betreft, mogen Bulgarije en Roemenië voor de periode 2007-2009 een beroep doen op deze maatregel of op de in artikel 20, onder a), iv), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde maatregel „het gebruik van adviesdiensten door landbouwers en bosbezitters”.

▼BOnderafdeling 2

As 2

Artikel 26

Begunstigden van steun op grond van artikel 38 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 komen wat de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG (12) en 92/43/EEG (13) van de Raad betreft niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Artikel 27

1. Voor de toepassing van de artikelen 39, leden 1 tot en met 4, en artikel 40 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gelden, voor zover relevant, de leden 2 tot en met 13 van het onderhavige artikel.

2. Een verbintenis om veehouderij te extensiveren of anders te beheren voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:

a)het grasland wordt verder verzorgd;

b)de volledige beweide oppervlakte wordt onderhouden door een zodanige begrazing per grootvee-eenheid dat niet alleen overbeweiding maar ook onderbenutting wordt voorkomen;

c)voor de bepaling van de veedichtheid wordt rekening gehouden met alle op het bedrijf grazende dieren dan wel, in het geval van een verbintenis ter beperking van de uitspoeling van voedingsstoffen, met alle voor de betrokken verbintenis relevante dieren die op het bedrijf worden gehouden.

3. Verbintenissen om het gebruik van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen of andere productiemiddelen te beperken worden slechts aanvaard indien de toepassing van die beperkingen kan worden beoordeeld op een wijze die een redelijke zekerheid verschaft of de verbintenissen worden nagekomen.

4. De steun kan betrekking hebben op verbintenissen om:

a)landbouwhuisdieren van in het betrokken gebied inheemse lokale rassen die voor de veehouderij verloren dreigen te gaan, op te fokken;

b)plantaardige genetische hulpbronnen die van nature aan de plaatselijke en regionale omstandigheden zijn aangepast en door genetische erosie worden bedreigd, in stand te houden.

De in aanmerking komende soorten landbouwhuisdieren en de criteria om de drempel te bepalen waaronder lokale rassen voor de veehouderij verloren dreigen te gaan, zijn vastgesteld in bijlage IV.

5. Milieuacties die worden uitgevoerd in het kader van de in bijlage I genoemde gemeenschappelijke marktordeningen of regelingen inzake rechtstreekse steunverlening, in het kader van maatregelen op het gebied van de gezondheid van dieren of planten of in het kader van andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling dan de steun op agromilieu- en dierenwelzijnsgebied, vormen geen beletsel voor de toekenning van steun op agromilieu- en/of dierenwelzijnsgebied voor dezelfde productie op voorwaarde dat deze steun een aanvulling vormt op en coherent is met die milieuacties.

Verscheidene agromilieu- en/of dierenwelzijnsverbintenissen mogen met elkaar worden gecombineerd op voorwaarde dat zij elkaar aanvullen en onderling verenigbaar zijn.

In geval van een combinatie van de in de eerste en tweede alinea bedoelde acties of verbintenissen wordt bij de bepaling van de hoogte van de steun rekening gehouden met de specifieke gederfde inkomsten en extra kosten die het gevolg zijn van de combinatie.

6. ►M4 —————

In geval van steunverlening in berggebieden, in andere gebieden met handicaps, in Natura 2000-landbouwgebieden en in landbouwgebieden die vallen onder stroomgebiedsbeheersplannen zoals bedoeld in Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (14), wordt in de agromilieuverbintenissen naargelang van het geval rekening gehouden met de voor steunverlening in de betrokken gebieden vastgestelde voorwaarden.

7. Elke in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde dierenwelzijnsverbintenis betreft de toepassing van strengere normen op ten minste één van de volgende gebieden:

a)een verstrekking van water en voer die beter aansluit bij de natuurlijke behoeften van de dieren;

b)huisvestingsomstandigheden zoals beschikbare ruimte, stalstrooisel en natuurlijk licht;

c)toegang tot een buitenuitloop;

d)afzien van het systematisch verminken, het isoleren of het permanent aangebonden houden van dieren;

e)preventie van ziekten die hoofdzakelijk het gevolg zijn van veehouderijmethoden en/of houderijomstandigheden.

8. Het referentieniveau voor de berekening van de gederfde inkomsten en de extra kosten die het gevolg zijn van de aangegane verbintenissen, is het niveau dat overeenkomt met de relevante normen en eisen zoals bedoeld in artikel 39, lid 3, en artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

9. Indien de verbintenissen normaliter in andere eenheden dan de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1698/2005 gebruikte eenheden worden gemeten, kunnen de lidstaten de betalingen op basis van die andere eenheden berekenen. In dergelijke gevallen dragen de lidstaten er zorg voor dat de in die bijlage genoemde maximumbedragen per jaar die voor communautaire steun in aanmerking komen, in acht worden genomen. Daartoe kan de lidstaat:

a)een maximum vaststellen voor het aantal eenheden per hectare van het bedrijf waarvoor de agromilieuverbintenis geldt, of

b)voor elk deelnemend bedrijf het maximale totaalbedrag bepalen en ervoor zorgen dat de betalingen voor elk bedrijf dit maximum niet overschrijden.

10. De lidstaten bepalen aan de hand van objectieve criteria of het noodzakelijk is een compensatie voor de in artikel 39, lid 4, en artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde transactiekosten te verlenen.

Voor de toepassing van artikel 39, lid 4, en artikel 40, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „transactiekosten” verstaan de met het laten plaatsvinden van de transactie gemoeide kosten die niet rechtstreeks zijn te rekenen tot de uitvoeringskosten van de verbintenis waarop zij betrekking hebben.

Het transactiekostenelement wordt berekend over de duur van de looptijd van de aangegane verbintenis en bedraagt niet meer dan 20 % van de gederfde inkomsten en de extra kosten die het gevolg zijn van die verbintenis.

11. De lidstaten kunnen toestaan dat een verbintenis gedurende de looptijd ervan in een andere verbintenis wordt omgezet, mits alle navolgende voorwaarden zijn vervuld:

a)die omzetting komt het milieu of het dierenwelzijn of beide in belangrijke mate ten goede;

b)de bestaande verbintenis wordt aanzienlijk versterkt;

c)het goedgekeurde programma voor plattelandsontwikkeling voorziet in de betrokken verbintenissen.

Op de in de eerste alinea, onder a) en b), van het onderhavige lid genoemde voorwaarden kan de omzetting van een agromilieuverbintenis in een verbintenis tot eerste bebossing van landbouwgrond overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden toegestaan. De agromilieuverbintenis wordt beëindigd zonder dat terugbetaling wordt verlangd.

12. De lidstaten kunnen de mogelijkheid bieden om agromilieu- of dierenwelzijnsverbintenissen gedurende de looptijd ervan aan te passen op voorwaarde dat het goedgekeurde programma voor plattelandsontwikkeling daarin voorziet en de aanpassing beslist verantwoord is in het licht van de doelstellingen van de verbintenis.

Dergelijke aanpassingen kunnen ook de vorm aannemen van een verlenging van de looptijd van de verbintenis.

13. De omrekeningskoersen van dieren in grootvee-eenheden (GVE) zijn vastgesteld in bijlage V. De lidstaten kunnen deze koersen differentiëren op basis van objectieve criteria en binnen de in die bijlage genoemde grenzen voor de relevante categorieën.

Artikel 28

1. De steun op grond van artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan betrekking hebben op concrete acties die worden uitgevoerd door andere dan de in lid 2 van dat artikel genoemde begunstigden.

2. De in artikel 27, lid 4, van de onderhavige verordening bedoelde activiteiten in het kader van agromilieuverbintenissen komen niet in aanmerking voor steun op grond van artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Steun uit hoofde van artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt niet verleend voor activiteiten die subsidiabel zijn op grond van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie.

3. De concrete acties voor de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw die op grond van artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor steun in aanmerking komen, omvatten het volgende:

a)gerichte acties: acties ter bevordering van de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw ex situ en in situ, met inbegrip van de totstandbrenging van op het internet gebaseerde inventarissen van de genetische hulpbronnen die momenteel in situ in stand worden gehouden, instandhouding in situ/op het landbouwbedrijf daaronder begrepen, en van de verzamelingen ex situ (genenbanken) en de databases;

b)gecoördineerde acties: acties ter bevordering van de uitwisseling van gegevens ten behoeve van de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw in de Gemeenschap tussen de bevoegde organisaties in de lidstaten;

c)begeleidende acties: voorlichtings-, verspreidings- en adviseringsacties waarbij niet-gouvernementele organisaties en andere relevante belanghebbenden worden betrokken, opleidingen en de opstelling van technische verslagen.

4. Voor de toepassing van het onderhavige artikel wordt verstaan onder:

a)„instandhouding in situ”: de instandhouding van genetisch materiaal in ecosystemen en natuurlijke habitats en het behoud en herstel van levensvatbare populaties van soorten of wilde rassen in hun natuurlijke omgeving en, in het geval van gedomesticeerde dierenrassen of gekweekte plantensoorten, in het agrarische milieu waar zij hun onderscheidende kenmerken hebben ontwikkeld;

b)„instandhouding in situ/op het landbouwbedrijf”: instandhouding en ontwikkeling in situ op het niveau van het landbouwbedrijf;

c)„instandhouding ex situ”: de instandhouding van genetisch materiaal voor de landbouw buiten de natuurlijke habitat ervan;

d)„verzameling ex situ”: een verzameling van genetisch materiaal voor de landbouw die buiten de natuurlijke habitat ervan wordt onderhouden.

Artikel 29

Voor de toepassing van de artikelen 41 en 49 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „niet-productieve investeringen” verstaan investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben.

Artikel 30

1. Voor de toepassing van artikel 42, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 zijn de begripsomschrijvingen in de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel van toepassing behoudens uitzonderingen die in de programma's voor plattelandsontwikkeling deugdelijk moeten worden gemotiveerd.

2. Onder „bos” wordt verstaan een stuk grond van meer dan 0,5 hectare met bomen die hoger dan 5 meter zijn en een kroonbedekking van meer dan 10 % hebben, of bomen die deze drempels op de groeiplaats kunnen bereiken. Grond met een hoofdzakelijk agrarisch of stedelijk grondgebruik valt niet onder dit begrip.

Herbeboste oppervlakten die een kroonbedekking van 10 % en een boomhoogte van 5 meter nog niet hebben bereikt maar zulks naar verwachting zullen bereiken, vallen wel onder het begrip „bos” en hetzelfde geldt voor als gevolg van menselijk ingrijpen of natuurlijke oorzaken tijdelijk niet met bomen bezette oppervlakten waarop naar verwachting verjonging zal plaatsvinden.

Bos omvat mede de oppervlakten bamboe en palmbomen op voorwaarde dat wordt voldaan aan de criteria inzake hoogte en kroonbedekking.

Bos omvat mede de boswegen, de brandstroken en de andere kleine open plekken en omvat voorts mede bos in nationale parken, natuurreservaten en andere beschermde gebieden zoals gebieden van specifiek wetenschappelijk, historisch, cultureel of spiritueel belang.

Bos omvat mede de windsingels, schermstroken en bomencorridors met een oppervlakte van meer dan 0,5 hectare en een breedte van meer dan 20 meter.

Bos omvat mede de aanplantingen die in hoofdzaak bestemd zijn voor bosbouw- of beschermingsdoeleinden, zoals rubberplantages en kurkeikenopstanden. Boomopstanden in landbouwproductiesystemen zoals fruitboomgaarden en boslandbouwsystemen vallen niet onder het begrip „bos”. Bomen in stadsparken en -tuinen vallen er evenmin onder.

3. Onder „beboste oppervlakte” wordt verstaan niet als „bos” aangemerkte grond met een oppervlakte van meer dan 0,5 hectare en met bomen die hoger dan 5 meter zijn en een kroonbedekking van 5-10 % hebben, of met bomen die deze drempels op de groeiplaats kunnen bereiken, of met een bedekking van meer dan 10 % die bestaat uit een combinatie van struiken en bomen. Grond met een hoofdzakelijk agrarisch of stedelijk gebruik valt niet onder dit begrip.

4. De volgende bossen en beboste oppervlakten worden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 42, lid 1, eerste zin, van Verordening (EG) nr. 1698/2005:

a)bossen en andere beboste gronden die eigendom zijn van een centrale of regionale overheid of van een overheidsonderneming;

b)bossen en andere beboste gronden die de kroon toebehoren;

c)bossen die eigendom zijn van een rechtspersoon waarvan het kapitaal voor ten minste 50 % in handen is van één van de onder a) en b) bedoelde instellingen.

Artikel 31

1. De overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 voor steun voor eerste bebossing in aanmerking komende landbouwgrond wordt door de lidstaat bepaald en bestaat uit grond waarop de landbouw op regelmatige basis wordt bedreven.

Eerste bebossing in een overeenkomstig de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG aangewezen Natura 2000-gebied moet in overeenstemming zijn met de beheersdoelstellingen voor het betrokken gebied.

2. Voor de toepassing van artikel 43, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 omvatten de „aanlegkosten” de kosten van het plantmateriaal, de kosten van de aanplant en de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan en moeten worden gemaakt voor de aanplant.

3. Voor de toepassing van artikel 43, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „landbouwer” verstaan een persoon die een wezenlijk deel van zijn arbeidstijd aan landbouwwerkzaamheden besteedt en daaruit een belangrijk deel van zijn inkomen haalt, zulks in overeenstemming met door de lidstaat te bepalen criteria.

4. Voor de toepassing van artikel 43, lid 3, en artikel 44, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „snelgroeiende soorten met korte omlooptijd” verstaan soorten waarvan de omlooptijd (de tijd tussen twee oogstvellingen op dezelfde plaats) minder dan 15 jaar bedraagt.

Artikel 32

Voor de toepassing van artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bepalen de lidstaten het maximumaantal aangeplante bomen per hectare, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, met de bosbouwgewassoorten en met de noodzaak voortzetting van het landbouwgebruik van de grond te waarborgen.

Artikel 33

1. Indien in artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde steun wordt verleend voor de aanleg van brandstroken, kunnen de subsidiabele kosten naast de aanlegkosten ook latere onderhoudskosten op de betrokken oppervlakte omvatten.

Steun voor het onderhoud van brandstroken door middel van landbouwwerkzaamheden wordt niet verleend voor oppervlakten waarvoor agromilieusteun wordt toegekend.

2. De in artikel 48 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde preventieve maatregelen tegen brand kunnen het volgende omvatten:

a)de aanleg van beschermende infrastructuur zoals boswegen, sporen, bluswatervoorzieningen, brandstroken, van ondergroei ontdane oppervlakten en kapvlakten en maatregelen gericht op het onderhoud van brandstroken, oppervlakten die van ondergroei zijn ontdaan, en kapvlakten;

b)de toepassing van preventieve bosbouwmaatregelen zoals beheersing van de vegetatie, dunning en diversificatie van de opbouw van de vegetatie;

c)de totstandbrenging of verbetering van vaste voorzieningen voor bosbrandbewaking en van communicatieapparatuur.

Artikel 34

1. De in artikel 50, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde landbouwgebieden die zijn opgenomen in stroomgebiedsbeheersplannen zoals bedoeld in Richtlijn 2000/60/EG, komen in aanmerking voor betalingen op grond van artikel 38 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 indien voor die gebieden een relevant stroomgebiedsbeheersplan is opgesteld en wordt uitgevoerd.

2. De in artikel 50, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde milieuredenen die bebossing van gebieden wenselijk maken, kunnen zijn de voorkoming van erosie en/of van woestijnvorming, de vergroting van de biodiversiteit, de bescherming van waterreserves, de voorkoming van overstromingen en het tegengaan van klimaatverandering, in het laatste geval op voorwaarde dat de bebossing niet nadelig is voor de biodiversiteit en geen andere milieuschade veroorzaakt.Onderafdeling 3

As 3

Artikel 35

Voor de toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt onder „lid van het landbouwhuishouden” verstaan een natuurlijke of rechtspersoon dan wel een groep natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groep en haar leden volgens het nationale recht, uitgezonderd werknemers in de landbouw. Wanneer een lid van het landbouwhuishouden een rechtspersoon dan wel een groep van rechtspersonen is, moet dit lid ten tijde van het aanvragen van de steun een landbouwactiviteit op het landbouwbedrijf uitoefenen.

Artikel 36

In artikel 59, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde publiek-private partnerschappen die steun voor de uitvoering van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie ontvangen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

a)zij stellen een gebiedsgerichte plaatselijke ontwikkelingsstrategie op subregionaal niveau op;

b)zij zijn representatief voor de actoren uit de overheids- en de privésector op het in het onderhavige artikel, onder a), bedoelde geografische niveau;

c)de beheerskosten bedragen ten hoogste 15 % van de overheidsuitgaven in verband met de plaatselijke ontwikkelingsstrategie van elk afzonderlijk publiek-privaat partnerschap.Onderafdeling 4

As 4

Artikel 37

1. Voor de uitvoering van as 4 zoals bedoeld in titel IV, hoofdstuk I, afdeling 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 kunnen de lidstaten of regio's ervoor kiezen om hetzij hun gehele grondgebied, hetzij een deel ervan te bestrijken door de criteria voor de selectie van de plaatselijke groepen en de door hen vertegenwoordigde gebieden dienovereenkomstig aan te passen.

De procedures voor de selectie van de plaatselijke groepen moeten openstaan voor de betrokken plattelandsgebieden en concurrentie garanderen tussen de plaatselijke groepen die plaatselijke ontwikkelingsstrategieën naar voren brengen.

2. Binnen twee jaar na de goedkeuring van de programma's worden voor de selectie van plattelandsgebieden voor de uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën zoals bedoeld in artikel 62, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 oproepen tot het indienen van voorstellen georganiseerd. De lidstaten of regio's kunnen evenwel extra oproepen tot het indienen van voorstellen organiseren, vooral wanneer Leader openstaat voor nieuwe gebieden, in welk geval een langere termijn nodig kan zijn.►M1 In Bulgarije en Roemenië wordt de eerste oproep tot het indienen van voorstellen uiterlijk drie jaar na de goedkeuring van het programma georganiseerd.

3. Elk in artikel 61, onder a), en artikel 62, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoeld gebied moet in de regel ten minste 5 000 inwoners en ten hoogste 150 000 inwoners tellen.

Wanneer daarvoor goede gronden zijn, kan de benedengrens van 5 000 inwoners evenwel worden verlaagd, respectievelijk de bovengrens van 150 000 inwoners worden verhoogd.

4. De lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004 streven ernaar dat bij de selectie een bepaalde voorrang wordt gegeven aan plaatselijke groepen die overeenkomstig artikel 62, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 samenwerking hebben geïntegreerd in hun plaatselijke ontwikkelingsstrategieën.

▼M1

Artikel 37 bis

Steun voor de in artikel 63, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde verwerving van vakkundigheid kan in Bulgarije en Roemenië tevens betrekking hebben op de kosten die gepaard gaan met de opbouw van representatieve plaatselijke ontwikkelingspartnerschappen, het opstellen van geïntegreerde ontwikkelingsstrategieën, de financiering van onderzoek en de voorbereiding van aanvragen voor de selectie van lokale groepen. Voor potentiële lokale groepen worden dergelijke kosten als subsidiabel beschouwd.

▼M5

Artikel 38

1. De kosten van het beheer van plaatselijke groepen als bedoeld in artikel 63, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 komen voor communautaire steun in aanmerking tot ten hoogste 20 % van de totale overheidsuitgaven voor de plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

2. Plaatselijke groepen kunnen de bevoegde betaalorganen verzoeken om betaling van een voorschot wanneer het plattelandsontwikkelingsprogramma in deze mogelijkheid voorziet. Het voorschot mag niet meer dan 20 % van de overheidssteun voor de beheerskosten bedragen en mag pas worden betaald nadat een bankgarantie of een gelijkwaardige garantie ten belope van 110 % van het voor te schieten bedrag is gesteld. De zekerheid wordt uiterlijk op de datum van afsluiting van de plaatselijke ontwikkelingsstrategie vrijgegeven.

Artikel 26, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1975/2006 van de Commissie (15) is niet van toepassing op de in de eerste alinea bedoelde betaling.

▼B

Artikel 39

1. Bij in artikel 65 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde samenwerking is ten minste één plaatselijke groep betrokken die is geselecteerd in het kader van de as Leader. Deze samenwerking wordt ten uitvoer gelegd onder verantwoordelijkheid van een coördinerende plaatselijke groep.

2. De samenwerking staat open voor in artikel 59, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde publiek-private partnerschappen en voor andere plattelandsgebieden die zijn georganiseerd in een vorm met de volgende kenmerken:

a)in een geografisch gebied is een plaatselijk gevormde groep aanwezig die zich met plattelandsontwikkeling bezighoudt en in staat is om een ontwikkelingsstrategie voor dat gebied uit te stippelen;

b)de organisatie van die plaatselijk gevormde groep is gebaseerd op een partnerschap van plaatselijke actoren.

3. Samenwerking omvat mede de uitvoering van een gezamenlijke actie.

Alleen uitgaven voor de gezamenlijke actie, voor het beheer van eventuele gemeenschappelijke structuren en voor voorbereidende technische steun komen in aanmerking voor steun op grond van artikel 65 van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Uitgaven voor dynamisering kunnen in alle bij de samenwerking betrokken gebieden subsidiabel zijn.

4. Indien de plaatselijke groepen niet overeenkomstig artikel 62, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 samenwerkingsprojecten hebben geïntegreerd in hun plaatselijke ontwikkelingsstrategieën, worden de samenwerkingsprojecten geselecteerd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat. In dat geval kunnen de plaatselijke groepen uiterlijk op 31 december 2013 samenwerkingsprojecten indienen bij de bevoegde autoriteit.

5. De lidstaten delen de goedgekeurde projecten voor transnationale samenwerking mee aan de Commissie.

▼M1Onderafdeling 4 bis

Tijdelijke extra maatregel voor Bulgarije en Roemenië

Artikel 39 bis

De subsidiabiliteitsvoorwaarden voor de toekenning van steun in het kader van de maatregel als bedoeld in afdeling I E, van bijlage VIII, bij de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië („aanvullingen op rechtstreekse betalingen”) worden vastgesteld in de beschikking van de Commissie waarbij de aanvullende nationale rechtstreekse betaling wordt toegestaan.

▼BOnderafdeling 5

Technische bijstand

Artikel 40

In het geval van programma's voor plattelandsontwikkeling die betrekking hebben op zowel onder de convergentiedoelstelling vallende regio's als niet onder de convergentiedoelstelling vallende regio's, kan de in artikel 70, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde procentuele bijdrage uit het ELFPO voor technische bijstand worden bepaald met inachtneming van het type van regio's dat naar aantal in het programma overheerst.

Artikel 41

1. De structuur die nodig is voor het beheer van het in artikel 68 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde nationaal netwerk voor het platteland, kan worden opgericht hetzij binnen de bevoegde nationale autoriteiten, hetzij door selectie volgens een aanbestedingsprocedure. Die structuur moet in staat zijn om de in lid 2, onder b), van dat artikel beschreven taken te vervullen.

2. Ingeval één enkel programma voor plattelandsontwikkeling het gehele grondgebied van een lidstaat bestrijkt, maakt het nationaal netwerk voor het platteland deel uit van de component technische bijstand van het programma en wordt bij de geplande uitgaven voor de elementen die onder artikel 68, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vallen, onderscheid gemaakt tussen die punten a) en b). De uitgaven voor de onder dat punt a) vallende elementen bedragen evenwel ten hoogste 25 % van het voor het nationaal netwerk voor het platteland gereserveerde bedrag.

3. Voor de lidstaten die gebruik maken van de bij artikel 66, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geboden mogelijkheid, wordt het specifieke programma voor het opzetten en het functioneren van het nationaal netwerk voor het platteland goedgekeurd overeenkomstig artikel 18, lid 4, van die verordening.

Artikel 4, artikel 5, leden 1 en 3, en artikel 6 van de onderhavige verordening zijn van overeenkomstige toepassing op de indiening, de goedkeuring en de veranderingen van dergelijke specifieke programma's.

In het specifieke programma en de financiële tabel daarvan wordt bij de onder artikel 68, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vallende elementen onderscheid gemaakt tussen die punten a) en b). De uitgaven voor de onder dat punt a) vallende elementen bedragen evenwel ten hoogste 25 % van het totale bedrag voor dat programma.

4. De nationale netwerken voor het platteland worden uiterlijk op 31 december 2008 opgericht.

5. Nadere voorschriften met betrekking tot de oprichting en de organisatie van de nationale netwerken voor het platteland zijn vastgesteld in bijlage II.Afdeling 2

Voor verscheidene maatregelen geldende gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 42

Voor de toepassing van artikel 70, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 geldt dat in het geval van geïntegreerde concrete acties die onder meer dan één as en/of maatregel vallen, voor elk deel van de concrete actie waarvoor duidelijk is aangegeven dat het binnen de werkingssfeer van een bepaalde maatregel voor plattelandsontwikkeling valt, de voorwaarden van die maatregel van toepassing zijn.

Artikel 43

Bij investeringsmaatregelen zien de lidstaten erop toe dat de steun is gericht op duidelijk omschreven doelstellingen die verband houden met onderkende structurele en territoriale behoeften en structurele nadelen.

Artikel 44

1. Wanneer het bedrijf van de begunstigde geheel of gedeeltelijk aan een andere persoon wordt overgedragen gedurende de looptijd van een verbintenis die is aangegaan als voorwaarde voor de toekenning van steun, kan die andere persoon de verbintenis voor de resterende looptijd overnemen. Wordt de verbintenis niet overgenomen, dan moet de begunstigde de ontvangen steun terugbetalen.

2. De lidstaten kunnen van de in lid 1 bedoelde terugbetaling afzien in de volgende gevallen:

a)indien een begunstigde die reeds een belangrijk deel van de betrokken verbintenis heeft uitgevoerd, zijn landbouwactiviteiten definitief beëindigt en overname van die verbintenis door een opvolger niet haalbaar is;

b)indien de overdracht van een deel van het bedrijf van een begunstigde plaatsvindt in een periode waarmee de looptijd van de verbintenis overeenkomstig artikel 27, lid 12, tweede alinea, is verlengd, en indien de overdracht betrekking heeft op ten hoogste 50 % van de oppervlakte die onder de verbintenis viel vóór de verlenging van de looptijd daarvan;

▼M5

c)indien het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een organisatie voor natuurbeheer met het oog op de instandhouding van het milieu, mits de overdracht gericht is op een permanente verandering van grondgebruik ter bescherming van de natuur en een significant milieuvoordeel oplevert.

▼B

3. De lidstaten kunnen specifieke maatregelen nemen om er in geval van geringe veranderingen van de bedrijfssituatie voor te zorgen dat de toepassing van lid 1 niet leidt tot resultaten die in het licht van de aangegane verbintenis niet passend zijn.

Artikel 45

1. Wanneer een begunstigde gedurende de looptijd van een verbintenis die is aangegaan als voorwaarde voor de toekenning van steun, de oppervlakte van zijn bedrijf vergroot, kunnen de lidstaten een regeling treffen om de verbintenis voor het resterende deel van de looptijd ervan overeenkomstig lid 2 tot de extra oppervlakte uit te breiden of om de oorspronkelijke verbintenis van de begunstigde overeenkomstig lid 3 door een nieuwe verbintenis te vervangen.

Een dergelijke vervanging is ook mogelijk wanneer de oppervlakte waarop een verbintenis betrekking heeft, binnen het bedrijf wordt vergroot.

2. De in lid 1 bedoelde uitbreiding kan alleen onder de volgende voorwaarden worden toegestaan:

a)zij is gunstig wat de toepassing van de betrokken maatregel betreft;

b)zij is gerechtvaardigd uit het oogpunt van de aard van de verbintenis, de duur van de resterende looptijd en de omvang van de extra oppervlakte;

c)zij doet geen afbreuk aan een doeltreffende controle op de naleving van de voor de steunverlening geldende voorwaarden.

3. De in lid 1 bedoelde nieuwe verbintenis geldt voor de gehele betrokken oppervlakte onder voorwaarden die ten minste even streng zijn als die van de oorspronkelijke verbintenis.

4. In het geval dat een begunstigde een aangegane verbintenis niet kan blijven nakomen doordat zijn bedrijf wordt herverkaveld of binnen een ruilverkaveling van overheidswege of een door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde ruilverkaveling valt, neemt de lidstaat de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verbintenis aan de nieuwe bedrijfssituatie worden aangepast. Is een dergelijke aanpassing onmogelijk, dan eindigt de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.

Artikel 46

Voor de overeenkomstig de artikelen 39, 40 en 47 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 aangegane verbintenissen moet worden voorzien in een herzieningsclausule met het oog op de aanpassing van die verbintenissen in geval van wijziging van de in artikel 39, lid 3, artikel 40, lid 2, en artikel 47, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde relevante dwingende normen of eisen, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de bijlagen III en IV bij die verordening, en van de in nationale wetgeving vastgestelde minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en andere relevante dwingende eisen, voor zover die verbintenissen verder gaan dan die normen en eisen, zoals bepaald in genoemde artikelen.

Indien een dergelijke aanpassing niet door de begunstigde wordt aanvaard, eindigt de verbintenis en wordt geen terugbetaling verlangd voor de periode waarin de verbintenis daadwerkelijk is nagekomen.

▼M4

Dit artikel geldt ook voor de verbintenissen waarvoor de afschaffing van de braaklegging door de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 73/2009 gevolgen heeft. Op verzoek van de begunstigde kunnen ook in het geval dat niet in een herzieningsclausule is voorzien, aanpassingen van dergelijke verbintenissen worden toegestaan.

▼B

Artikel 47

1. De lidstaten kunnen met name de volgende categorieën van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden erkennen in welk geval zij niet de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de door de begunstigde ontvangen steun verlangen:

a)het overlijden van de begunstigde;

b)langdurige arbeidsongeschiktheid van de begunstigde;

c)de onteigening van een groot deel van het bedrijf, indien deze onteigening op de dag waarop de verbintenis is aangegaan, niet was te voorzien;

d)een ernstige natuurramp die grote schade aanricht aan grond van het bedrijf;

e)het door een ongeluk tenietgaan van veehouderijgebouwen van het bedrijf;

f)een epizoötie die de gehele veestapel van de landbouwer of een deel ervan treft.

2. Van gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden doet de begunstigde of diens rechtsverkrijgende de bevoegde autoriteit een schriftelijke kennisgeving toekomen, samen met relevante bewijzen ten genoegen van die autoriteit, binnen tien werkdagen na de datum waarop de begunstigde of diens rechtsverkrijgende in staat is dit te doen.HOOFDSTUK IV

Subsidiabiliteits- en administratieve bepalingenAfdeling 1

Verifieerbaarheid en controleerbaarheid van de maatregelen en subsidiabiliteitsvoorschriftenOnderafdeling 1

Verifieerbaarheid en controleerbaarheid van de maatregelen

Artikel 48

1. Voor de toepassing van artikel 74, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 zorgen de lidstaten ervoor dat alle maatregelen voor plattelandsontwikkeling die zij voornemens zijn uit te voeren, verifieerbaar en controleerbaar zijn. Daartoe stellen de lidstaten controleregelingen vast die hun een redelijke zekerheid verschaffen dat de subsidiabiliteitscriteria en de andere verbintenissen worden nageleefd.

2. Om de deugdelijkheid en de nauwkeurigheid van de berekeningen van de in de artikelen 31, 38, 39, 40 en 43 tot en met 47 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde betalingen aan te tonen en te bevestigen, zorgen de lidstaten ervoor dat geschikte deskundigheid wordt geleverd door instanties of diensten die functioneel onafhankelijk zijn van die welke verantwoordelijk zijn voor die berekeningen. Uit het programma voor plattelandsontwikkeling blijkt dat dergelijke deskundigheid wordt geleverd.Onderafdeling 2

Rentesubsidies

Artikel 49

Rentesubsidies voor leningen kunnen op grond van artikel 71, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden medegefinancierd uit het ELFPO. De lidstaten die rentesubsidies voorstellen, vermelden de voor de berekening van die subsidies te gebruiken methode in hun programma's.

De lidstaten kunnen een regeling opzetten om de resterende jaartranches van de rentesubsidie op enig tijdstip van de looptijd van de lening te kapitaliseren. Elke jaartranche die na de einddatum voor de betalingen resteert, wordt gekapitaliseerd en uiterlijk op 31 december 2015 uitbetaald. Voor de bij de Commissie in te dienen betalingsaanvragen worden de bedragen die worden uitbetaald aan de bemiddelende financiële instelling die zich belast met de betaling van de contante waarde van de subsidie, als daadwerkelijk verrichte uitgaven beschouwd.

Voor de toepassing van de tweede alinea is een overeenkomst nodig tussen het betaalorgaan van de lidstaat en de bemiddelende financiële instelling die zich belast met de betaling van de contante waarde van de subsidie. De lidstaten vermelden in het programma de berekeningsmethode en de veronderstellingen inzake de toekomstige waarde die zullen worden gebruikt om de gekapitaliseerde waarde van de uitstaande rente te berekenen, alsmede de regelingen voor de verdere overmaking van de steun aan de begunstigden.

De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het beheer van de betaling van de contante waarde van de subsidie voor de gehele looptijd van de lening aan de bemiddelende financiële instantie en voor de eventuele terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad (16).Onderafdeling 3

Andere acties op het gebied van financiële instrumentering

Artikel 50

Op grond van artikel 71, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 kan het ELFPO overeenkomstig de artikelen 51 en 52 van de onderhavige verordening in het kader van een programma voor plattelandsontwikkeling uitgaven medefinancieren voor een concrete actie die bijdragen omvat ter ondersteuning van risicokapitaalfondsen, garantiefondsen en leningsfondsen, hierna „fondsen” genoemd.

Artikel 51

1. Degenen die de fondsen medefinancieren of sponsoren, dienen bij de beheersautoriteit een bedrijfsplan in dat gegevens bevat over onder meer de beoogde markt of garantieportefeuille, de financieringscriteria en -voorwaarden, de exploitatiebegroting van het fonds, de eigendomssituatie en de medefinancierende partners, de aan de leiding gestelde eisen op het gebied van professionele aanpak, deskundigheid en onafhankelijkheid, de statuten van het fonds, de motivering en het beoogde gebruik van de bijdrage uit het ELFPO, het exitbeleid ten aanzien van de investeringen en de bepalingen inzake de opheffing van het fonds, inclusief het gebruik van de dankzij de bijdrage uit het ELFPO verkregen opbrengsten. Door of onder verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit wordt het bedrijfsplan beoordeeld en wordt toezicht uitgeoefend op de uitvoering ervan.

2. De fondsen worden opgericht als een onafhankelijke rechtspersoon die wordt beheerd op basis van een overeenkomst tussen de aandeelhouders, of als een afzonderlijk blok van financiële middelen binnen een bestaande financiële instelling. In dit laatste geval gelden voor het fonds specifieke uitvoeringsbepalingen die met name voorschrijven dat afzonderlijke rekeningen worden bijgehouden waarin de nieuwe middelen die in het fonds worden geïnvesteerd, met inbegrip van die welke worden bijgedragen door het ELFPO, worden onderscheiden van die welke oorspronkelijk in de financiële instelling beschikbaar waren. De Commissie kan geen vennoot of aandeelhouder in het fonds worden.

3. De fondsen investeren in of verstrekken garanties aan ondernemingen bij de oprichting, in de vroegste stadia of bij een uitbreiding van die ondernemingen, zulks alleen voor activiteiten die de beheerders van het fonds als potentieel levensvatbaar beschouwen. Bij de beoordeling van de economische levensvatbaarheid wordt rekening gehouden met alle bronnen van inkomsten van de betrokken ondernemingen. De fondsen investeren niet in en verstrekken geen garanties aan ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (17).

4. De beheersautoriteiten en de fondsen nemen voorzorgsmaatregelen om de verstoring van de mededinging op de markt voor risicokapitaal of leningen tot een minimum te beperken. Met name kunnen opbrengsten uit aandelenparticipaties en leningen, na aftrek van een evenredig deel van de beheerskosten, op preferentiële basis worden toegewezen aan de aandeelhouders uit de privésector tot het beloningsniveau dat in de aandeelhoudersovereenkomst is vastgesteld, waarna zij naar evenredigheid over alle aandeelhouders en het ELFPO worden verdeeld.

5. De beheerskosten van de fondsen mogen gedurende de looptijd van het programma gemiddeld per jaar niet meer bedragen dan 3 % van het gestorte kapitaal (2 % in het geval van garantiefondsen), tenzij na een op concurrentie gebaseerde aanbesteding een hoger percentage noodzakelijk blijkt.

6. De voorwaarden voor de verlening van bijdragen aan de fondsen in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling, die onder meer betrekking hebben op de verwachte prestaties, de investeringsstrategie en -planning, de uitoefening van het toezicht, het exitbeleid ten aanzien van de investeringen en de bepalingen inzake de opheffing, worden vastgelegd in een financieringsovereenkomst die moet worden gesloten tussen het fonds enerzijds en de lidstaat of de beheersautoriteit anderzijds.

7. Voor de bijdragen aan de fondsen uit het ELFPO en uit andere bronnen in de overheidssector en voor de investeringen die de fondsen doen in of de garanties die zij verstrekken aan individuele ondernemingen, gelden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 of de communautaire voorschriften inzake staatssteun.

Artikel 52

1. Wat de in artikel 51 van de onderhavige verordening bedoelde acties op het gebied van financiële instrumentering betreft, zijn de uitgaven die overeenkomstig artikel 26, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan de Commissie worden gedeclareerd, de totale uitgaven die zijn betaald voor de oprichting van of de verlening van bijdragen aan de betrokken fondsen.

Wanneer overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 het saldo wordt betaald en het programma voor plattelandsontwikkeling wordt afgesloten, zijn de subsidiabele uitgaven evenwel het totaal van:

a)de betalingen voor investeringen in ondernemingen uit elk van de betrokken fondsen of de door garantiefondsen verstrekte garanties, met inbegrip van de door garantiefondsen als garanties toegezegde bedragen;

b)de subsidiabele beheerskosten.

Het verschil tussen de ELFPO-bijdrage die daadwerkelijk voor acties op het gebied van financiële instrumentering is betaald, en de subsidiabele uitgaven zoals bedoeld in de tweede alinea, onder a) of b), wordt verrekend in het kader van de jaarrekeningen over het laatste jaar van uitvoering van het programma.

2. De rente die is opgebracht door de in het kader van de programma's voor plattelandsontwikkeling aan de fondsen betaalde bedragen, wordt gebruikt voor de financiering van acties op het gebied van financiële instrumentering ten behoeve van individuele ondernemingen.

3. De middelen die naar de concrete actie terugvloeien als opbrengst van door de fondsen gedane investeringen of die resteren nadat alle garanties gestand zijn gedaan, worden door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten gebruikt ten bate van individuele ondernemingen.Onderafdeling 4

Normbedragen voor kosten en standaardveronderstellingen over gederfde inkomsten, bijdragen in natura

Artikel 53

▼M5

1. In voorkomend geval kunnen de lidstaten de hoogte van de steun waarin is voorzien bij artikel 31, de artikelen 37 tot en met 41 en de artikelen 43 tot en met 49 van Verordening (EG) nr. 1698/2005, vaststellen op basis van normbedragen voor kosten en standaardveronderstellingen over gederfde inkomsten.

Onverminderd de materiële en procedurele voorschriften inzake staatssteun geldt de eerste alinea ook voor investeringen in het kader van onderhoud, herstel en opwaardering van het natuurlijk erfgoed en de ontwikkeling van gebieden met een hoge natuurwaarde als bedoeld in artikel 57, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

▼B

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de berekeningen en de desbetreffende steun zoals bedoeld in lid 1:

a)alleen elementen omvatten die verifieerbaar zijn;

b)zijn gebaseerd op cijfers die met inzet van geschikte deskundigheid zijn bepaald;

c)gepaard gaan met informatie die de bron van de cijfers duidelijk aangeeft;

d)zijn gedifferentieerd om rekening te houden met de regionale of plaatselijke terreingesteldheid en het werkelijke grondgebruik, naargelang van het geval;

e)wat artikel 31, de artikelen 37 tot en met 40 en de artikelen 43 tot en met 47 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 betreft, geen elementen omvatten die vaste investeringskosten betreffen.

Artikel 54

1. Voor maatregelen met investeringen kunnen bijdragen in natura van een begunstigde uit de overheids- of de privésector, namelijk de levering van goederen of diensten waarvoor geen door facturen of gelijkwaardige stukken gestaafde betaling in geld wordt gedaan, subsidiabele uitgaven zijn mits de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a)de bijdragen betreffen de inbreng van grond of onroerend goed, bedrijfsuitrusting of grondstoffen, onderzoeks- of beroepsactiviteiten of onbetaald vrijwilligerswerk;

b)de bijdragen worden niet geleverd voor in artikel 60 bedoelde acties op het gebied van financiële instrumentering;

c)de waarde van de bijdragen kan onafhankelijk worden beoordeeld en geverifieerd.

In het geval van de inbreng van grond of onroerend goed wordt de waarde gecertificeerd door een onafhankelijke bevoegde taxateur of bevoegde officiële instantie.

In het geval van onbetaald vrijwilligerswerk wordt de waarde van dat werk bepaald met inachtneming van de eraan bestede tijd en van het uur- en dagtarief van de beloning voor vergelijkbaar werk, zulks voor zover relevant op basis van een vooraf bepaald stelsel voor de toepassing van normbedragen voor kosten, waarbij als voorwaarde geldt dat het controlesysteem een redelijke zekerheid moet bieden dat het werk is uitgevoerd.

2. De door het ELFPO medegefinancierde overheidsuitgaven die bijdragen tot een concrete actie waarbij bijdragen in natura worden geleverd, mogen aan het einde van de concrete actie niet hoger zijn dan de totale subsidiabele uitgaven exclusief die bijdragen in natura.Onderafdeling 5

Investeringen

Artikel 55

1. In het geval van investeringen kunnen de subsidiabele uitgaven slechts betrekking hebben op:

a)de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van onroerende goederen;

b)de aankoop of huurkoop van nieuwe machines en bedrijfsuitrusting, met inbegrip van computerprogrammatuur, tot ten hoogste de marktwaarde van het bedrijfsmiddel. Andere kosten in verband met een huurkoopovereenkomst, zoals de marge voor de verhuurder, de met de financiering gemoeide rentekosten, de indirecte kosten en de verzekeringskosten, zijn geen subsidiabele uitgaven;

c)algemene kosten in verband met de onder a) en b) bedoelde uitgaven, zoals die voor het inschakelen van architecten, ingenieurs en adviseurs, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het verkrijgen van octrooien en licenties.

In afwijking van de eerste alinea, onder b), en alleen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (18), kunnen de lidstaten, wanneer daarvoor goede gronden zijn, de voorwaarden vaststellen waaronder de uitgaven voor de aankoop van tweedehands bedrijfsuitrusting als subsidiabel kunnen worden beschouwd.

2. In het geval van investeringen in de landbouw komen de aankoop van landbouwproductierechten, dieren en zaai- en pootgoed van jaarlijkse gewassen alsook het planten daarvan niet voor investeringssteun in aanmerking.

In geval van het herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel zoals bedoeld in artikel 20, onder b), punt vi), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, kunnen de uitgaven voor aanschaf van dieren als subsidiabele uitgaven gelden

Gewone vervangingsinvesteringen komen niet voor investeringssteun in aanmerking.Onderafdeling 6

Betaling van voorschotten voor investeringssteun

Artikel 56

1. In afwijking van artikel 26 lid 5 van Verordening (EG) 1975/2006 van de Commissie (19), kunnen begunstigden van investeringssteun om betaling van een voorschot door de bevoegde betaalorganen verzoeken indien het programma voor plattelandsontwikkeling in die mogelijkheid voorziet. Wat publiekrechtelijke begunstigden betreft, kan een dergelijk voorschot alleen aan gemeenten en verenigingen daarvan en aan publiekrechterlijke lichamen worden toegekend.

2. Het voorschot mag niet meer dan 20 % van de overheidssteun voor de investering bedragen en mag eerst worden betaald wanneer een bankgarantie of een gelijkwaardige garantie ten belope van 110 % van het voor te schieten bedrag is gesteld. ►M4 Voor investeringen waarvoor het individuele besluit tot steunverlening in 2009 of in 2010 wordt genomen, kan het bedrag van de voorschotten tot maximaal 50 % van de overheidssteun voor de betrokken investering worden verhoogd.

Voor de in lid 1 bedoelde publiekrechterlijke begunstigden kan het betaalorgaan evenwel een schriftelijke garantie van hun autoriteit aanvaarden die wordt gesteld overeenkomstig de in de lidstaten geldende bepalingen en die gelijkwaardig is aan het in de eerste alinea bepaalde percentage, mits die autoriteit zich ertoe verbindt het door de garantie gedekte bedrag te betalen indien de betrokkene geen recht op het voorgeschoten bedrag blijkt te hebben.

3. De garantie wordt vrijgegeven zodra het bevoegde betaalorgaan vaststelt dat de werkelijke uitgaven in verband met de overheidssteun voor de investering het voorschot overtreffen.Afdeling 2

Staatssteun

Artikel 57

1. Programma's voor plattelandsontwikkeling kunnen staatsteun omvatten die tot doel heeft aanvullende nationale financiering te verschaffen, zoals bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1698/2005, ten behoeve van maatregelen of concrete acties die binnen de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallen, mits die staatssteun overeenkomstig punt 9, onder A, van bijlage II bij de onderhavige verordening is geïdentificeerd.

▼M4

2. Programma's voor plattelandsontwikkeling kunnen alleen dan voorzien in buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende betalingen van de lidstaat voor plattelandsontwikkeling ten behoeve van maatregelen als bedoeld in de artikelen 25, 43 tot en met 49 en 52 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en concrete acties in het kader van maatregelen als bedoeld in de artikelen 21, 24, 28, 29, 30 en 35 bis van die verordening of in buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende aanvullende nationale financiering ten behoeve van maatregelen als bedoeld in de artikelen 25, 27, 43 tot en met 49 en 52 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en concrete acties in het kader van maatregelen als bedoeld in de artikelen 21, 24, 28, 29, 30 en 35 bis van die verordening, indien de staatssteun overeenkomstig punt 9, onder B, van bijlage II bij de onderhavige verordening wordt geïdentificeerd.

▼B

3. De uitgaven die worden gedaan voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen en concrete acties, zijn slechts subsidiabel indien de desbetreffende steun geen onrechtmatige steun in de zin van artikel 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad (20) is op het tijdstip waarop die steun wordt toegekend.

Indien in het kader van de in lid 2 van dit artikel bedoelde maatregelen steun moet worden toegekend voor concrete acties op basis van bestaande steunregelingen in de zin van artikel 1, onder b) en d), van Verordening (EG) nr. 659/1999, ziet de beheersautoriteit of enige andere bevoegde autoriteit in de lidstaat erop toe dat de eventueel geldende aanmeldingsverplichtingen voor individuele steun in de zin van artikel 1, onder e), van die verordening worden nagekomen en dat concrete acties waarvoor dergelijke verplichtingen gelden, pas worden geselecteerd nadat de desbetreffende steun overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag is aangemeld bij de Commissie en door haar is goedgekeurd.Afdeling 3

Voorlichting en publiciteit

Artikel 58

1. Het programma voor plattelandsontwikkeling bevat een communicatieplan waarin het volgende is opgenomen:

a)de doeleinden en de doelgroepen;

b)de inhoud en de strategie van de communicatie- en voorlichtingsmaatregelen, waarbij wordt aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen;

c)de indicatieve begroting voor het communicatieplan;

d)de administratieve diensten of instanties die worden belast met de uitvoering van het communicatieplan;

e)de criteria die moeten worden gebruikt om de impact van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen te evalueren uit het oogpunt van de doorzichtigheid en de bekendheid met de programma's voor plattelandsontwikkeling en met de rol die de Gemeenschap speelt.

2. Het voor voorlichting en publiciteit bestemde bedrag kan deel uitmaken van de component technische bijstand van het programma voor plattelandsontwikkeling.

3. Nadere bepalingen over de voorlichting en publiciteit worden vastgesteld in bijlage VI.

Artikel 59

In de vergaderingen van het overeenkomstig artikel 77 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 opgerichte toezichtcomité brengt de voorzitter verslag uit over de vorderingen die bij de uitvoering van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen worden gemaakt, en geeft hij de leden van het comité voorbeelden van dergelijke maatregelen.Afdeling 4

Toezicht en evaluatie

▼M4

Artikel 59 bis

Voor de doeleinden van artikel 78, onder f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gaat het bij de „voorstellen inzake substantiële wijzigingen” om de veranderingen waarvoor een beschikking van de Commissie verplicht is, en voorts om de in artikel 9, lid 1, van de onderhavige verordening bedoelde veranderingen behalve die welke betrekking hebben op de in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde uitzonderingen of op het verschaffen van informatie over en de beschrijving van bestaande maatregelen van het programma.

▼B

Artikel 60

De opbouw en de elementen van de in artikel 82 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde jaarverslagen over de uitvoering zijn vastgesteld in bijlage VII bij de onderhavige verordening.

Artikel 61

De in artikel 86, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde verslagen over de midtermevaluatie en de ex-postevaluatie worden uiterlijk op respectievelijk 31 december 2010 en 31 december 2015 bij de Commissie ingediend.

Indien de lidstaten de verslagen over de midtermevaluatie en de ex-postevaluatie niet uiterlijk op de in de eerste alinea van dit artikel genoemde uiterste data indienen, kan de Commissie de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde procedure voor een tijdelijke schorsing van de tussentijdse betalingen toepassen totdat zij die evaluatieverslagen ontvangt.

Artikel 62

1. Het gemeenschappelijke samenstel van uitgangssituatie-, output-, resultaat- en impactindicatoren voor de programma's voor plattelandsontwikkeling is opgenomen in bijlage VIII bij de onderhavige verordening. Die lijst van indicatoren vormt het in artikel 80 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde gemeenschappelijke toezicht- en evaluatiekader (GTEK).

Waar dat relevant is, worden die indicatoren uitgesplitst naar de leeftijd en het geslacht van de begunstigden en naar de omstandigheid of de maatregelen in probleemgebieden of in onder de convergentiedoelstelling vallende gebieden worden uitgevoerd.

▼M4

Voor maatregelen die soorten van concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bevatten, worden de outputindicatoren en de indicatieve streefwaarden voor de outputindicatoren uitgesplitst naar de soorten van concrete acties.

▼B

2. De vorderingen die de output- en de resultaatindicatoren laten zien, worden behandeld in het jaarverslag over de uitvoering. In dat verslag wordt aandacht besteed aan zowel de aanvullende als de gemeenschappelijke indicatoren.

Met het oog op meting van de vorderingen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma voor plattelandsontwikkeling worden indicatieve streefwaarden voor de output-, resultaat- en impactindicatoren vastgesteld voor de periode van uitvoering van het programma, met inbegrip van de in artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde aanvullende nationale financiering.

3. Door middel van een gemeenschappelijke aanpak samen met de lidstaten stelt de Commissie richtsnoeren betreffende het GTEK vast. Die richtsnoeren bevatten ten minste de volgende elementen:

a)de eisen inzake het toezicht;

b)de organisatie van de ex-ante-, de midterm- en de ex-postevaluatie en de gemeenschappelijke evaluatievragen voor elke maatregel voor plattelandsontwikkeling;

c)richtsnoeren inzake het meldsysteem ten behoeve van de beoordeling van de volgens de indicatoren gemaakte vorderingen;

d)informatiebladen per maatregel die de interventielogica en de verschillende indicatoren bevatten;

e)informatiebladen waarin de uitgangssituatie-, output-, resultaat- en impactindicatoren worden beschreven.Afdeling 5

Elektronische uitwisseling van gegevens en stukken

Artikel 63

1. In samenwerking met de lidstaten brengt de Commissie een informatiesysteem (hierna „het systeem” genoemd) tot stand om de veilige uitwisseling van gegevens van gemeenschappelijk belang tussen de Commissie en elke lidstaat mogelijk te maken. Die gegevens betreffen niet alleen de administratieve/operationele aspecten, maar ook de financiële aspecten, welke laatste onder artikel 18 van Verordening (EG) nr. 883/2006 van de Commissie (21) vallen.

Het systeem wordt door de Commissie opgezet en geactualiseerd door middel van een gemeenschappelijke aanpak samen met de lidstaten.

2. Wat het administratieve/operationele beheer betreft, bevat het systeem de gegevens en stukken van gemeenschappelijk belang die de uitoefening van het toezicht mogelijk maken, en met name: de nationale strategische plannen en de bijwerkingen daarvan, de samenvattende verslagen, de programma's en de wijzigingen daarvan, de beschikkingen van de Commissie, de jaarverslagen over de uitvoering, waarin de maatregelen worden gecodeerd overeenkomstig de in bijlage II, punt 7, opgenomen tabel, en de toezicht- en evaluatie-indicatoren zoals vermeld in bijlage VIII.

3. De beheersautoriteit en de Commissie voeren de stukken waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in het systeem in en werken die stukken daarin bij, zulks in het vereiste formaat.

4. Het systeem is voor de lidstaten en de Commissie toegankelijk hetzij rechtstreeks, hetzij via een interface met de nationale en regionale computerbeheerssystemen die voor een automatische synchronisatie en gegevensinvoer zorgt.

De lidstaten zenden de verzoeken om recht op toegang tot het systeem op gecentraliseerde wijze toe aan de Commissie.

5. De uitwisselingen van gegevens worden elektronisch ondertekend overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad (22). De lidstaten en de Commissie erkennen de rechtsgeldigheid en de toelaatbaarheid als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures van de in het systeem gebruikte elektronische handtekening.

6. Wat de datum van toezending van stukken aan de Commissie betreft, is de in aanmerking te nemen datum de datum waarop de lidstaat de stukken verzendt na deze in het systeem te hebben ingevoerd.

Een stuk wordt geacht aan de Commissie te zijn gezonden zodra de lidstaat het in het systeem niet langer kan wijzigen of onderdrukken.

7. De kosten van de ontwikkeling en actualisering van de gemeenschappelijke elementen van het systeem worden uit de Gemeenschapsbegroting gefinancierd overeenkomstig artikel 66, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Eventuele kosten voor een interface tussen nationale en plaatselijke systemen enerzijds en het systeem anderzijds en eventuele kosten in verband met de aanpassing van nationale en plaatselijke systemen kunnen subsidiabel zijn op grond van artikel 66, lid 2, van die verordening.

▼M3

8. ►M4 In gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, en met name bij een storing in het systeem of het ontbreken van een stabiele verbinding, kan de lidstaat de stukken op papier of met andere adequate elektronische middelen aan de Commissie toezenden. Een dergelijke toezending op papier of met andere elektronische middelen moet vooraf aan de Commissie worden gemeld.

Zodra het gebruik van het systeem niet langer door de oorzaak van de overmacht of de uitzonderlijke omstandigheden wordt belet, voert de lidstaat de betrokken stukken in het systeem in. In dat geval wordt de datum waarop de stukken op papier of via een andere adequate elektronische weg zijn verzonden, als de datum van verzending beschouwd.

▼BHOOFDSTUK V

Slotbepalingen

Artikel 64

Verordening (EG) nr. 817/2004 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2007.

Zij blijft van toepassing op de maatregelen die vóór 1 januari 2007 op grond van Verordening (EG) nr. 1257/1999 zijn goedgekeurd.

Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 817/2004 en het bepaalde in punt 9.3.V.A, onder 1, en in punt 9.3.V.B, eerste streepje, onder 1, 2 en 3, en tweede streepje, van bijlage II bij die verordening blijven van toepassing tot en met 31 december 2009 in het kader van de toepassing van artikel 94, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

Artikel 65

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing op de steun van de Gemeenschap betreffende de programmeringsperiode die op 1 januari 2007 begint.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M4
BIJLAGE I

In artikel 2, lid 2, bedoelde steunregelingen

—Groenten en fruit (deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie IV bis, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (23))

—Wijn (titel II, hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad (24))

—Tabak (deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie V, van Verordening (EG) nr. 1234/2007)

—Olijfolie (deel II, titel I, hoofdstuk IV, sectie IV, van Verordening (EG) nr. 1234/2007)

—Hop (artikel 68 bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003)

—Schapen en geiten (artikel 102, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (25))

—Bijenteelt (titel I, hoofdstuk IV, sectie VI, van Verordening (EG) nr. 1234/2007)

—Suiker (Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad (26))

—Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden (titel III van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (27)) en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad (28))

—Rechtstreekse betalingen (artikel 41, lid 3, en artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009)

▼B
BIJLAGE II

A. INHOUD VAN EEN PROGRAMMA VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ARTIKEL 5)

1. Titel van het programma voor plattelandsontwikkeling

2. Lidstaat en bestuurlijke regio (indien relevant)

2.1 Door het programma bestreken geografisch gebied

(Artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

2.2 Onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s

(Artikel 16, onder d), en artikel 69 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

Geef aan:

—de convergentieregio’s.

3. Analyse van de situatie wat de sterke en de zwakke punten betreft, de op basis daarvan gekozen strategie en de ex-ante-evaluatie

(Artikel 16, onder a), en artikel 85 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

3.1 Analyse van de situatie wat de sterke en de zwakke punten betreft

Beschrijf de bestaande situatie in het geografische gebied met gebruikmaking van gekwantificeerde gegevens en met beklemtoning van de sterke en de zwakke punten, de ongelijkheden, de behoeften, de achterstanden en de mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling op basis van de in bijlage VIII omschreven uitgangssituatie-indicatoren en van andere relevante, aanvullende indicatoren. Deze beschrijving moet betrekking hebben op:

De algemene sociaal-economische context in het geografische gebied : de definitie van een plattelandsgebied met inachtneming van het bepaalde in punt 2.4 van de bijlage bij Besluit 2006/144/EG van de Raad (29); de demografische situatie met inbegrip van een analyse van de opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht, de inkomende en de uitgaande migratie en de problemen als gevolg van peri-urbane druk of een afgelegen ligging; aandrijvers van de economie, productiviteit en groei; de arbeidsmarkt, in het bijzonder de werkgelegenheidsstructuur, de werkloosheid en de opleidingsniveaus, met inbegrip van een analyse van de werkgelegenheidssituatie naar leeftijd en geslacht; het grondgebruik en de eigendomsstructuur in het algemeen en in de landbouw/bosbouw, de gemiddelde grootte van de bedrijven.

Prestaties van de landbouw-, de bosbouw- en de voedingssector : concurrentievermogen van de landbouw-, de bosbouw- en de voedingssector, analyse van de structurele nadelen en bepaling van de herstructurerings- en moderniseringsbehoeften; menselijk kapitaal en ondernemerschap; mogelijkheden voor innovatie en kennisoverdracht; kwaliteit en naleving van de communautaire normen.

Milieu en landbeheer : de handicaps waarvoor landbouwbedrijven zich geplaatst zien in gebieden die verlaten en gemarginaliseerd dreigen te worden; een algemene beschrijving van de biodiversiteit met een accent op de biodiversiteit die samenhangt met land- en bosbouw, inclusief land- en bosbouwsystemen met een hoge natuurwaarde, de situatie ten aanzien van de uitvoering van de Natura 2000-richtlijnen op het landbouw-/bosareaal; beschrijvende kenmerken van de waterkwaliteit en -hoeveelheid, rol van de landbouw in het watergebruik/de watervervuiling en uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad (30) (nitraatrichtlijn) en Richtlijn 2006/60/EG (kaderrichtlijn water); luchtvervuiling en klimaatverandering en de samenhang daarvan met de landbouw: emissies van broeikasgassen en ammoniak en het verband met verschillende actieplannen/initiatieven van de lidstaat/regio om bij te dragen tot de verwezenlijking van internationale doelstellingen, met inbegrip van de code van goede werkwijzen ter vermindering van ammoniakemissies (Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand); gebruik van bio-energie; beschrijvende kenmerken van de bodemkwaliteit (water- en winderosie, organische stof, verontreiniging) en bescherming van de bodemkwaliteit, gebruik van bestrijdingsmiddelen, biologische landbouw en dierenwelzijn; omvang van de beschermende en de beschermde bosgebieden, zeer/middelmatig brandgevaarlijke bosgebieden, gemiddelde jaarlijkse verandering van de bosbedekking. De bovengenoemde beschrijvende kenmerken dienen te worden gestaafd aan de hand van gekwantificeerde gegevens.

Plattelandseconomie en leefkwaliteit : structuur van de plattelandseconomie, belemmeringen voor het scheppen van alternatieve werkgelegenheid, oprichting van micro-ondernemingen en toerisme; beschrijving van de voorzieningen op het platteland, met inbegrip van toegang tot onlinediensten en breedbandinfrastructuur, en analyse van het tekort eraan; infrastructuurbehoeften, cultureel erfgoed en bebouwde omgeving in de dorpen; menselijk potentieel en plaatselijke capaciteit voor ontwikkeling, met inbegrip van de kwaliteit van het bestuur.

Leader : de gebieden van de lidstaat en het aantal inwoners daarvan die in de programmeringsperiode 2000-2006 vielen onder geïntegreerde strategieën van onderop voor plattelandsontwikkeling (Leader+ en andere nationale of door de Gemeenschap medegefinancierde programma’s).

3.2 De op basis van de sterke en de zwakke punten gekozen strategie

Beschrijf de keuze van maatregelen voor plattelandsontwikkeling om de situatie op het platteland aan te pakken en de hiërarchie van die maatregelen, verstrek informatie over het aan de verschillende assen en maatregelen gegeven financiële gewicht en geef aan hoe een en ander door de analyse van de sterke en de zwakke punten wordt gerechtvaardigd.

3.3 De ex-ante-evaluatie

Deze in het programma op te nemen evaluatie omvat de bepaling en beoordeling van de in artikel 85 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde elementen: de behoeften op middellange en lange termijn, de te bereiken doeleinden, de verwachte resultaten, de gekwantificeerde streefwaarden, met name wat de impact in vergelijking met de uitgangssituatie betreft, de toegevoegde waarde van het optreden van de Gemeenschap, de mate waarin rekening is gehouden met de communautaire prioriteiten, de uit de voorgaande programmering getrokken lessen en de kwaliteit van de regelingen voor de uitvoering, het toezicht, de evaluatie en het financieel beheer.

Bij de ex-ante-evaluatie wordt ook voldaan aan de eisen op het gebied van milieubeoordeling zoals vastgesteld bij Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (31) (de „richtlijn strategische milieubeoordeling”).

De volledige ex-ante-evaluatie wordt als bijlage aan het programma voor plattelandsontwikkeling toegevoegd.

3.4 Impact van de voorgaande programmeringsperiode en andere informatie

Beschrijf de impact op dezelfde programmeringsregio van de financiële middelen uit het EOGFL die in de voorgaande programmeringsperiode zijn toegewezen voor plattelandsontwikkeling. Neem een samenvatting op van de resultaten van de evaluaties.

▼M1

Wat Bulgarije en Roemenië betreft, moet in de in de vorige alinea bedoelde beschrijving worden ingegaan op de impact van de Sapard-middelen.

▼B

Indien naast de maatregelen voor plattelandsontwikkeling en de begeleidende maatregelen van de Gemeenschap nog verdere maatregelen een impact hebben gehad op de betrokken programmeringsregio, moeten ook deze maatregelen worden beschreven voor zover dat relevant is.

4. Motivering van de gekozen prioriteiten in het licht van de communautaire strategische richtsnoeren en het nationaal strategisch plan en de op grond van de ex-ante-evaluatie verwachte impact

(Artikel 16, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

4.1 Motivering van de gekozen prioriteiten in het licht van de communautaire strategische richtsnoeren en het nationaal strategisch plan

Beschrijf hoe de in het programma voor plattelandsontwikkeling geselecteerde maatregelen en het aan de vier assen gegeven financiële gewicht verband houden met het nationaal strategisch plan en met de specifieke nationale situatie.

4.2 Op grond van de ex-ante-evaluatie verwachte impacts van de gekozen prioriteiten

In het programma voor plattelandsontwikkeling wordt een (op de als bijlage bij het programma gevoegde volledige ex-ante-evaluatie gebaseerde) samenvatting van de ex-ante-evaluatie opgenomen en wordt aangegeven hoe de beheersautoriteit rekening heeft gehouden met de resultaten van die evaluatie. In dit deel worden ook de verwachte impacts van synergieën tussen assen en maatregelen behandeld en wordt besproken hoe geïntegreerde acties die tot verschillende assen en maatregelen behoren, kunnen bijdragen tot positieve externe omstandigheden en tot win-winsituaties.

5. Informatie over de assen en de voor elke as beoogde maatregelen en een beschrijving daarvan

(Artikel 16, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

Deze informatie omvat de beschrijving van de assen en de beoogde maatregelen, de specifieke verifieerbare doelstellingen en de in artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde indicatoren die het mogelijk maken de voortgang, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het programma te meten. Tot deze indicatoren behoren de in het GTEK (bijlage VIII bij de onderhavige verordening) opgenomen gemeenschappelijke indicatoren en aanvullende indicatoren die specifiek zijn voor het programma.

5.1 Algemene eisen

—vermeld het specifieke artikel (en in voorkomend geval het lid daarvan) waaronder elke maatregel voor plattelandsontwikkeling valt. Worden twee of meer artikelen genoemd (voor geïntegreerde concrete acties), dan wordt de steun toegerekend aan de overheersende maatregel en daardoor aan de overheersende as (artikel 70, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1698/2005), waarbij echter elk onderdeel moet worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften inzake de betrokken afzonderlijke maatregel;

—vermeld de beweegredenen voor de steunverlening, de doelstellingen, de reikwijdte en de acties, de indicatoren, de gekwantificeerde streefwaarden en, waar dat passend is, de begunstigden.

5.2 Voor alle of verscheidene maatregelen geldende eisen

—Referentie van alle lopende verrichtingen/contracten uit de voorgaande periode, waarbij ook financiële informatie dient te worden verstrekt en de procedures/bepalingen (inclusief de overgangsbepalingen) dienen te worden vermeld die daarvoor gelden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006 van de Commissie houdende bepalingen voor de overgang naar de in Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad bedoelde steun voor plattelandsontwikkeling (32). Als in het programma afwijkingen van de in bijlage II bij die verordening opgenomen overeenstemmingstabel worden voorgesteld, moeten die afwijkingen in het onderhavige streepje worden uitgelegd. Voor verrichtingen (concrete acties) die behoren tot maatregelen die in de programmeringsperiode 2007-2013 niet langer zullen worden toegepast, kan de beschrijving beperkt blijven tot de gegevens die op grond van het onderhavige streepje moeten worden verstrekt.►M1 Wat Bulgarije en Roemenië betreft, referentie van alle lopende verrichtingen/contracten, waarbij ook financiële informatie dient te worden verstrekt en de procedures/bepalingen (inclusief de overgangsbepalingen) dienen te worden vermeld die daarvoor gelden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie (33) inzake maatregelen betreffende de in het kader van het Sapard-programma gesloten meerjarenovereenkomsten voor de financiering en jaarlijkse financieringsovereenkomsten en de overgang van Sapard naar plattelandsontwikkeling.

▼M4

—Een bevestiging dat voor de buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende maatregelen als bedoeld in de artikelen 25, 43 tot en met 49 en 52 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en voor de buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende concrete acties in het kader van de maatregelen als bedoeld in de artikelen 21, 24, 28, 29, 30 en 35 bis van die verordening de inachtneming wordt gegarandeerd van de op grond van de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag geldende procedures inzake staatssteun en materiële criteria voor de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt, waaronder met name de maxima voor de totale overheidssteun.

▼B

—Een bevestiging dat de randvoorwaarden die worden gehanteerd in het kader van de toepassing van verscheidene maatregelen voor plattelandsontwikkeling, dezelfde zijn als die waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 voorziet.

—Wat investeringsmaatregelen betreft, het bewijs dat de steun is gericht op duidelijk omschreven doelstellingen die betrekking hebben op onderkende territoriale behoeften en structurele nadelen.

—De criteria en administratieve voorschriften om ervoor te zorgen dat concrete acties die tot de werkingssfeer van de in bijlage I bij de onderhavige verordening genoemde steunregelingen behoren en waarvoor bij uitzondering steun voor plattelandsontwikkeling wordt verleend, niet tevens worden ondersteund in het kader van andere relevante instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

—Het in artikel 48, lid 2, van de onderhavige verordening bedoelde bewijs, zodat de Commissie kan controleren of de berekeningen coherent en aannemelijk zijn.

—Bij gebruik van rentesubsidies en systemen voor de kapitalisatie daarvan en van acties op het gebied van financiële instrumentering, de in de artikelen 49 tot en met 52 van de onderhavige verordening bedoelde regelingen.

▼M4

5.3 Voor de assen en maatregelen benodigde informatie

Over de maatregelen moet de volgende specifieke informatie, met inbegrip van informatie over de specifieke soorten van concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, worden verstrekt:

▼B

5.3.1 As 1: Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector

Gemeenschappelijke eisen voor bepaalde maatregelen betreffende de bosbouw

—het verband van de voorgestelde acties met het nationale/subnationale bosplan of een gelijkwaardig instrument en met de bosbouwstrategie van de Gemeenschap.

5.3.1.1 Maatregelen om kennis te bevorderen en het menselijke potentieel te verbeteren

5.3.1.1.1

Acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting,met inbegrip van de verspreiding van wetenschappelijke kennis en innovatieve werkwijzen, ten behoeve van in de sectoren landbouw, voeding en bosbouw werkzame personen

—beschrijving van de concrete acties (inclusief de typen van opleiding) en het type van begunstigden,

—bijzonderheden over het bereik van de steun.

5.3.1.1.2

Vestiging van jonge landbouwers

—de door de lidstaat/regio gebruikte definitie van „vestiging”,

—een samenvatting van de aan het bedrijfsplan gestelde eisen, met inbegrip van de eisen betreffende eventuele investeringen om binnen een extra termijn van 36 maanden aan bestaande normen te voldoen, en nadere gegevens over de frequentie waarmee de uitvoering van het bedrijfsplan wordt beoordeeld, en over de behandeling van die beoordelingen,

—gebruik van de mogelijkheid te laten profiteren van de extra termijn om de vereiste vakbekwaamheid en deskundigheid te verwerven,

—gebruik van de mogelijkheid verschillende maatregelen te laten combineren door middel van het bedrijfsplan, dat de jonge landbouwer dan toegang tot die maatregelen geeft,

—steunbedrag en keuze wat de betaling daarvan betreft (eenmalige premie in ten hoogste vijf tranches, een rentesubsidie of een combinatie van deze twee vormen van betaling).

5.3.1.1.3

Vervroegde uittreding van landbouwers en werknemers in de landbouw

—beschrijving van het verband met de nationale pensioenregelingen,

—beschrijving van het verband met de maatregel inzake de vestiging van jonge landbouwers (in het geval dat ervoor is gekozen die maatregel in het programma op te nemen),

—duur van de steunverlening,

—gebruik van de mogelijkheid vrijgekomen grond te laten overnemen door een instantie die zich ertoe verbindt die grond op een later tijdstip door te geven,

—bedragen van de betalingen.

5.3.1.1.4

Gebruik van op landbouwbedrijven of de bosbouw gerichte adviesdiensten

—beschrijving van de op landbouwbedrijven/de bosbouw gerichte adviseringssystemen die door de lidstaat zijn opgezet, met inbegrip van de procedure voor de selectie van de instanties die met de verlening van de betrokken adviesdiensten aan landbouwers/bosbezitters worden belast,

—steunbedrag en steunpercentage.

5.3.1.1.5

Oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten

—beschrijving van de procedures voor de oprichting, de status van de dienstverleners en de aard van de te verlenen diensten,

—beschrijving van de soorten van subsidiabele uitgaven en vermelding van het steunniveau, met inbegrip van de degressiviteit daarvan.

5.3.1.2 Maatregelen om het fysieke potentieel te herstructureren en te ontwikkelen en innovatie te bevorderen

5.3.1.2.1 Modernisering van landbouwbedrijven

—beschrijving van de eisen en streefwaarden wat de verbetering van de algehele prestatie van de landbouwbedrijven betreft,

—soorten van investeringen (materieel-immaterieel),

—typen van begunstigden,

—aanwijzing van de pas ingevoerde communautaire normen (en van de bestaande communautaire normen in het geval van jonge landbouwers die vestigingssteun ontvangen) waarvoor steun kan worden toegekend, motivering aan de hand van de specifieke problemen die bij het voldoen aan die normen worden ondervonden, en duur en motivering van de extra termijn per betrokken norm,

—aard van de steun en steunintensiteit.

5.3.1.2.2 Verbetering van de economische waarde van bossen

—soorten van investeringen en betrokken typen van begunstigden,

—aard van de steun en steunintensiteit.

5.3.1.2.3 Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten

—beschrijving van de eisen en streefwaarden wat de verbetering van de algehele prestatie van de ondernemingen betreft,

—sectoren van de primaire productie en soorten van investeringen (materieel-immaterieel),

—typen en omvang van de begunstigde ondernemingen,

—aanwijzing van de normen waarvoor micro-ondernemingen een extra termijn kan worden toegestaan om aan een pas ingevoerde communautaire norm te voldoen,

—aard van de steun en steunintensiteit,

▼M1

—Lijst van bedrijven waarvoor een overgangsperiode geldt als bedoeld in bijlage VIII, afdeling II, punt 3, van de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië.

▼B

5.3.1.2.4 Samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector

—betrokken sectoren en typen van bij de samenwerkingsprojecten betrokken partners,

—beschrijving van eventuele verschillen tussen samenwerkingsprojecten op het gebied van nieuwe producten/nieuwe procédés/nieuwe technologieën,

—typen van subsidiabele kosten en steunniveaus.

5.3.1.2.5 Infrastructuur voor de ontwikkeling en aanpassing van de land- en de bosbouw

—beschrijving van de aard van de concrete acties.

5.3.1.2.6 Herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve maatregelen

—de verzekering dat, als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, alleen investeringsuitgaven in aanmerking worden genomen.

5.3.1.3 Maatregelen om de kwaliteit van de landbouwproductie en van de landbouwproducten te verbeteren

5.3.1.3.1 Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

—lijst van de op communautaire regelgeving gebaseerde normen waarvoor steun kan worden verleend op grond van artikel 31, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, datum vanaf welke elke norm in overeenstemming met de communautaire regelgeving een dwingende norm wordt, en motivering van de keuze,

—beschrijving van het belangrijke effect dat de door de nieuwe norm opgelegde verplichtingen of beperkingen hebben op de exploitatiekosten van landbouwbedrijven,

—steunbedrag per subsidiabele norm en voor de bepaling van dat bedrag gebruikte methodologie.

5.3.1.3.2 Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen

—lijst van de communautaire en nationale kwaliteitsregelingen waarvoor steun kan worden verleend, met inbegrip van de lijst van de voor steun in aanmerking komende producten die onder de gekozen kwaliteitsregelingen vallen. Voor nationale regelingen, beschrijving van de regeling in het licht van de bij artikel 22, lid 2, vastgestelde criteria,

—vermelding van de officiële autoriteit of autoriteiten die is of zijn belast met het toezicht op het functioneren van de kwaliteitsregeling, en beschrijving van de organisatorische regelingen voor het toezicht,

—steunbedrag per type van subsidiabele regeling en motivering van de vaste kosten.

5.3.1.3.3 Activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering

—lijst van de voor steun in aanmerking komende producten die vallen onder een kwaliteitsregeling die is gekozen bij de maatregel „deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen”,

—procedure om ervoor te zorgen dat acties waarvoor steun voor plattelandsontwikkeling wordt verleend, niet tevens worden ondersteund in het kader van Verordening (EG) nr. 2826/2000,

—procedure voor de voorafgaande controles van het voorlichtings-, afzetbevorderings- en reclamemateriaal (artikel 23, lid 6, van de onderhavige verordening),

—beknopte beschrijving van het type van subsidiabele kosten en vermelding van de steunpercentages.

▼M4

5.3.1.4 Overgangsmaatregelen

▼B

5.3.1.4.1 Steun aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven die worden geherstructureerd

—definitie van een semi-zelfvoorzieningsbedrijf aan de hand van de minimale en/of de maximale bedrijfsomvang, het in de handel gebrachte deel van de productie en/of het inkomensniveau van een subsidiabel bedrijf;

—definitie van de toekomstige economische levensvatbaarheid;

—een samenvatting van de aan het bedrijfsplan gestelde eisen;

—het steunbedrag en de duur van de steunverlening.

5.3.1.4.2 Oprichting van producentengroeperingen

—beschrijving van de officiële procedure voor de erkenning van producentengroeperingen, met inbegrip van de selectiecriteria;

—de betrokken sectoren;

—alleen voor Malta, vermelding van de sector of sectoren waarvoor de afwijking geldt, waarbij dit moet worden gemotiveerd aan de hand van de uiterst geringe totale productie, en vermelding van de voorwaarden om voor de afwijking in aanmerking te komen: percentage van de totale productie in de sector dat minimaal afkomstig moet zijn van de groepering, en minimumaantal producenten in de sector dat lid moet zijn van de groepering;

—alleen voor Malta, motivering van de jaarlijkse bedragen.

▼M1

5.3.1.4.3 De verlening van advies- en voorlichtingsdiensten in Bulgarije en Roemenië

—beschrijving van het soort advies- en voorlichtingsdiensten die moeten worden geleverd;

—de minimumeisen voor de instanties die bevoegd zijn voor de levering van deze diensten;

—de procedures voor de selectie van deze instanties.

▼M4

5.3.1.4.4 Bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden geherstructureerd

—vermelding van de betrokken hervormingen van een gemeenschappelijke marktordening;

—een samenvatting van de aan het bedrijfsplan gestelde eisen;

—het steunbedrag en de duur van de steunverlening.

▼B

5.3.2 As 2: Verbetering van het milieu en het platteland

5.3.2.1 Maatregelen om een duurzaam gebruik van landbouwgrond te bevorderen

Gedetailleerde beschrijving van de nationale uitvoering van de betrokken maatregelen:

—specifiek voor de toepassing van artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, de minimumeisen inzake het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en de andere relevante dwingende eisen; de minimumeisen voor meststoffen moeten onder meer omvatten de codes van goede landbouwmethoden die op grond van Richtlijn 91/676/EEG zijn ingevoerd voor de landbouwbedrijven buiten de kwetsbare zones in de zin van die richtlijn, en eisen betreffende de vervuiling met fosfor; de minimumeisen voor gewasbeschermingsmiddelen moeten onder meer omvatten de eis in het bezit te zijn van een vergunning voor het gebruik van dergelijke producten, de eis de opleidingsverplichtingen na te komen, eisen betreffende een veilige opslag, eisen betreffende het controleren van de machines voor toediening van dergelijke producten en regels betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen dicht bij water en op andere gevoelige locaties, zoals vastgeled bij nationale wetgeving;

—specifiek voor de toepassing van artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, de andere relevante dwingende eisen die in nationale wetgeving zijn vastgesteld.

5.3.2.1.1 Betalingen voor natuurlijke handicaps aan landbouwers in berggebieden

Het bepaalde in deel A, punt 1, en deel B, eerste streepje, punten 1, 2 en 3, en tweede streepje, van paragraaf 9, onderdeel 3, hoofdstuk V, van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 817/2004 is van toepassing tot en met 31 december 2009. Het onderscheid tussen de delen A en B, die respectievelijk hoofdkenmerken en andere elementen betreffen, komt evenwel te vervallen.

5.3.2.1.2 Betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps dan berggebieden

Punt 5.3.2.1.1 is van toepassing.

5.3.2.1.3 Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG

—de ter uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG aangewezen zones en de verplichtingen die voor de landbouwers voortvloeien uit de desbetreffende nationale/regionale beheersbepalingen;

—beschrijving van de methodologie en de als referentiepunt gebruikte agronomische veronderstellingen die worden toegepast bij de berekeningen om de extra kosten en de gederfde inkomsten aan te tonen die het gevolg zijn van de nadelen die in de betrokken zone verband houden met de uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG (34);

—de steunbedragen.

5.3.2.1.4 Agromilieubetalingen

—beschrijving en motivering van de verschillende typen van verbintenissen, uitgaande van de verwachte milieu-impact ervan in het licht van de behoeften en prioriteiten op milieugebied,

—beschrijving van de methodologie en de als referentiepunt gebruikte agronomische veronderstellingen en parameters (inclusief een beschrijving van de voor elk specifiek type van verbintenis relevante basiseisen zoals bedoeld in artikel 39, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005) die worden toegepast bij de berekeningen om aan te tonen: a) de extra kosten en b) de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de aangegane verbintenis, en c) de hoogte van de transactiekosten; waar dat relevant is, moet in het kader van die methodologie rekening worden gehouden met de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1782/2003 toegekende steun; in voorkomend geval, de omrekeningsmethode die overeenkomstig artikel 27, lid 9, van de onderhavige verordening voor andere eenheden wordt gebruikt,

—de steunbedragen,

—de maatregelen, doelstellingen en criteria die worden toegepast in het geval dat de begunstigden overeenkomstig artikel 39, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 worden geselecteerd door middel van een inschrijving,

—de lijst van de lokale rassen die voor de veehouderij verloren dreigen te gaan, en het betrokken aantal vrouwelijke fokdieren. Dit aantal moet worden gecertificeerd door een naar behoren erkende technische instantie (of organisatie/vereniging van fokkers), die het stamboek voor het betrokken ras moet registreren en bijhouden. Het bewijs dat de betrokken instantie over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om dieren van de rassen die verloren dreigen te gaan, te kunnen identificeren,

—voor plantaardige genetische hulpbronnen die door genetische erosie worden bedreigd, het bewijs van de genetische erosie op basis van wetenschappelijke resultaten en indicatoren betreffende het voorkomen van inheemse/oorspronkelijke (lokale) rassen, de diversiteit van de betrokken populaties en de op plaatselijk niveau overheersende landbouwmethoden,

—wat de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw (artikel 39, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1698/2005) betreft: de typen van begunstigden en van concrete acties en bijzonderheden over de subsidiabele kosten.

5.3.2.1.5 Dierenwelzijnsbetalingen

—beschrijving en motivering van de verschillende typen van verbintenissen op ten minste één van de in artikel 27, lid 7, van de onderhavige verordening genoemde gebieden, uitgaande van de verwachte impact ervan,

—beschrijving van de methodologie en de als referentiepunt gebruikte agronomische/zoötechnische veronderstellingen en parameters (inclusief een beschrijving van de voor elk specifiek type van verbintenis relevante basiseisen zoals bedoeld in artikel 40, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005) die worden toegepast bij de berekeningen om aan te tonen: a) de extra kosten en de gederfde inkomsten die het gevolg zijn van de aangegane verbintenis, en b) de hoogte van de transactiekosten,

—de steunbedragen.

5.3.2.1.6 Steun voor niet-productieve investeringen

—bepaling van de te steunen concrete acties,

—beschrijving van het verband met verbintenissen in het kader van de in artikel 36, onder a), punt iv), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde maatregel of met andere agromilieudoelstellingen,

—beschrijving van de te vergroten maatschappelijke belevingswaarde van een Natura 2000-zone of van een ander gebied met een hoge natuurwaarde.

5.3.2.2 Maatregelen om een duurzaam gebruik van bosgrond te bevorderen

Voor alle maatregelen gemeenschappelijke eisen:

—het verband van de voorgestelde acties met het nationale/subnationale bosplan of een gelijkwaardig instrument en met de bosbouwstrategie van de Gemeenschap,

—een verwijzing naar de bosbeschermingsplannen voor de gebieden die zijn ingedeeld in de klasse zeer brandgevaarlijk of de klasse middelmatig brandgevaarlijk, en de elementen die ervoor zorgen dat de voorgestelde acties in overeenstemming zijn met die bosbeschermingsplannen.

5.3.2.2.1 Eerste bebossing van landbouwgrond

—definitie van „landbouwgrond”,

—definitie van „landbouwer”,

—de voor de selectie van de te bebossen oppervlakten geldende voorschriften en criteria die ervoor moeten zorgen dat de geplande acties zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en dat zij verenigbaar zijn met de milieueisen, in het bijzonder op het gebied van de biodiversiteit, overeenkomstig artikel 50, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en artikel 34, lid 2, van de onderhavige verordening,

—beschrijving van de methodologie voor de berekening van de aanleg- en de onderhoudskosten en van de te compenseren gederfde inkomsten. Waar dat relevant is voor de gederfde inkomsten, moet bij die methodologie rekening worden gehouden met de op grond van Verordening (EG) nr. 1782/2003 toegekende steun,

—de intensiteit van de steun voor de aanlegkosten, de bedragen van de jaarlijkse premies om bij te dragen in de dekking van de onderhoudskosten en van de gederfde inkomsten en de duur van de periode waarin die jaarlijkse premies worden verleend.

5.3.2.2.2 Eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op landbouwgrond

—definitie van de te steunen boslandbouwsystemen,

—gebruik voor bosbouw,

—gebruik voor landbouw,

—de plantdichtheden,

—beschrijving van de methodologie voor de berekening van de aanlegkosten,

—intensiteit van de steun voor de aanlegkosten.

5.3.2.2.3 Eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond

—voorschriften en criteria voor de aanwijzing van de te bebossen oppervlakten,

—voorschriften die ervoor moeten zorgen dat de geplande acties zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en dat zij verenigbaar zijn met de milieueisen, in het bijzonder op het gebied van de biodiversiteit,

—beschrijving van de methodologie voor de berekening van de aanleg- en de onderhoudskosten,

—intensiteit van de steun voor de aanlegkosten.

5.3.2.2.4 Natura 2000-betalingen

—de ter uitvoering van de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG aangewezen zones en de verplichtingen die voor boseigenaren voortvloeien uit de desbetreffende nationale/regionale beheersbepalingen,

—beschrijving van de methodologie voor de berekeningen om de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten aan te tonen die voortvloeien uit de beperkingen op het gebruik van bossen en andere beboste grond als gevolg van de toepassing van de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG in de betrokken zone,

—steunbedrag.

5.3.2.2.5 Bosmilieubetalingen

—motivering van de verbintenissen, uitgaande van de verwachte milieu-impact ervan in het licht van de behoeften en prioriteiten op milieugebied,

—beschrijving van de methodologie en de als referentiepunt gebruikte veronderstellingen en parameters die worden toegepast bij de berekeningen om de extra kosten en de gederfde inkomsten aan te tonen die het gevolg zijn van de aangegane verbintenis,

—steunbedrag.

5.3.2.2.6 Herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen

—aard van de uit te voeren acties en de preventieplannen.

5.3.2.2.7 Steun voor niet-productieve investeringen

—bepaling van de te steunen concrete acties,

—beschrijving van het verband met verbintenissen in het kader van de in artikel 36, onder b), punt v), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde maatregel of met een andere milieudoelstelling,

—beschrijving van de te vergroten recreatieve waarde voor het publiek.

5.3.3 As 3: Leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie

5.3.3.1 Maatregelen om de plattelandseconomie te diversifiëren

5.3.3.1.1 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten

—activiteitengebieden waarnaar kan worden gediversifieerd,

—steunintensiteit.

5.3.3.1.2 Steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen

—typen van begunstigde ondernemingen,

—beschrijving van de aard van de concrete acties,

—steunintensiteit.

5.3.3.1.3 Bevordering van toeristische activiteiten

—beschrijving van de aard van de in aanmerking komende concrete acties zoals bedoeld in artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1698/2005,

—steunintensiteit.

5.3.3.2 Maatregelen om de leefkwaliteit op het platteland te verbeteren

5.3.3.2.1 Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking

—typen van gesteunde voorzieningen,

—soorten in aanmerking komende kosten.

5.3.3.2.2 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling

—typen van gesteunde acties,

—soorten in aanmerking komende kosten.

5.3.3.2.3 Instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed

—beschrijving van de aard van de in aanmerking komende concrete acties zoals bedoeld in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

5.3.3.3 Opleiding en voorlichting

—terrein(en) waarop de opleiding en voorlichting betrekking hebben,

—aard van de economische actoren die van de beoogde acties kunnen profiteren.

5.3.3.4 Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering

—verwerving van vakkundigheid en dynamisering: beschrijving van de aard van de in aanmerking komende concrete acties,

—publiek-private partnerschappen zoals bedoeld in artikel 59, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 die niet onder artikel 62, lid 1, onder b), van die verordening vallen en plaatselijke ontwikkelingsstrategieën zullen uitvoeren: beschrijving van de aard van die partnerschappen (vertegenwoordigde partners, percentage vertegenwoordigde partners uit de privésector, beslissingsbevoegdheid), indicatieve schatting van het aantal publiek-private partnerschappen en van hun geografische werkgebied en de door hen bestreken bevolking; indicatieve informatie over de tot as 3 behorende maatregelen die door deze publiek-private partnerschappen zullen worden uitgevoerd; voorschriften die ervoor moeten zorgen dat de beheerskosten van die partnerschappen niet hoger zijn dan 15% van de overheidsuitgaven voor hun plaatselijke ontwikkelingsstrategie.

5.3.4 As 4: Uitvoering van de Leader-aanpak

5.3.4.1 Plaatselijke ontwikkelingsstrategieën

—procedure en tijdschema voor de selectie van de plaatselijke groepen, met vermelding van onder meer de objectieve selectiecriteria, het geplande indicatieve aantal plaatselijke groepen en het geplande percentage door een plaatselijke ontwikkelingsstrategie bestreken plattelandsgebieden,

—motivering voor de selectie van gebieden waarvan het inwonertal niet binnen de in artikel 37, lid 3, bepaalde grenzen valt,

—procedure voor de selectie van concrete acties door de plaatselijke groepen,

—beschrijving van de kanalen voor de financiering van de plaatselijke groepen.

5.3.4.2 Interterritoriale en transnationale samenwerking

—procedure, tijdschema en objectieve criteria voor de selectie van projecten op het gebied van interterritoriale en transnationale samenwerking.

5.3.4.3 Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en dynamisering van het gebied

—deel van de begroting van de plaatselijke groepen dat maximaal mag worden gebruikt voor het beheer van die groepen,

—indicatieve raming van de uitgaven zoals bedoeld in artikel 59, onder a) tot en met d), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 die zullen worden gedaan voor de verwerving van vakkundigheid en dynamisering in het kader van de as Leader,

▼M1

—met betrekking tot Bulgarije en Roemenië, de minimumcriteria voor de beschrijving van de in artikel 37 bis bedoelde potentiële lokale groepen.

5.3.5 Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

—communautaire bijdragen voor het jaar 2007, het jaar 2008 en het jaar 2009,

—aanwijzing van het betaalorgaan.

▼M4

5.3.6 Lijst van de in artikel 16 bis, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde soorten van concrete acties die worden gefinancierd tot de in artikel 69, lid 5 bis, van die verordening bedoelde bedragenAs/maatregel

Soort van concrete actie

Potentiële effecten

„Bestaande” of „nieuwe” soort van concrete actie

Verwijzing naar de beschrijving van de soort van concrete actie in het PPO

Outputindicator — streefwaarde

As 1

Maatregel 111

Maatregel …

As 2

Maatregel 211

Maatregel …

As 3

Maatregel 311

Maatregel …

As 4

Maatregel 411

Maatregel …

In de kolom „„Bestaande” of „nieuwe” soort van concrete actie” wordt aangegeven of de betrokken soort van concrete actie die verband houdt met de bij artikel 16 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 vastgestelde prioriteiten, reeds was opgenomen in de op 31 december 2008 geldende versie van het programma voor plattelandsontwikkeling (PPO). In deze context worden wijzigingen van bestaande soorten van concrete acties eveneens als „nieuwe soorten van concrete acties” beschouwd.

▼B

6. Een financieringsplan dat twee tabellen omvat

(Artikel 16, onder d), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

▼M4

6.1. Jaarlijkse bijdragen uit het ELFPO (in EUR)Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Niet-convergentieregio's

Convergentieregio’s (1)

Ultraperifere gebieden en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (2)

Vrijwillige modulatie (3)

Extra bijdrage voor Portugal

Extra financiële middelen als bedoeld in artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 — niet-convergentieregio's

Extra financiële middelen als bedoeld in artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 — convergentieregio's (4)

Totaal ELFPO

(1)Voor lidstaten met convergentieregio's.

(2)Voor lidstaten met ultraperifere gebieden of kleinere eilanden in de Egeïsche Zee.

(3)Voor lidstaten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 378/2007 vrijwillige modulatie toepassen.

(4)Voor lidstaten met convergentieregio's die extra financiële middelen als bedoeld in artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 ontvangen.

▼B

6.2. Financieringsplan per as (in EUR, gehele periode)►M4 (35)As

Overheidsbijdragen

Totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage

(%)

Bedrag van de ELFPO-bijdrage

As 1

As 2

As 3

As 4

Technische bijstand

Totaal

▼M1

6.2 bis Financieringsplan per as voor Bulgarije en Roemenië (in EUR, gehele periode)As

Overheidsbijdragen

Totaal

Procentuele ELFPO-bijdrage

(%)

Bedrag van de ELFPO-bijdrage

As 1

As 2

As 3

As 4

Technische bijstand

Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

Totaal

▼M5

6.3 Indicatieve begrotingsmiddelen voor de in artikel 16 bis van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde concrete acties in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 (in artikel 16 bis, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bedoelde bijdrage tot de in artikel 69, lid 5 bis, van die verordening bedoelde bedragen).As/maatregel

Bijdrage uit het ELFPO voor de periode 2009-2013

Zwaartepunt 1

Maatregel 111

Maatregel …

Totaal as 1

Zwaartepunt 2

Maatregel 211

Maatregel …

Totaal as 2

Zwaartepunt 3Maatregel 311Maatregel 321

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Maatregel …

Totaal as 3

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Zwaartepunt 4Maatregel 411Maatregel 413

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Maatregel …

Totaal as 4

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Totaal programma

Totaal assen 1, 2, 3 en 4 met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Totaal assen 3 en 4 met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

▼B

N.B.: Overgangsuitgaven zoals bedoeld in punt 5.2, eerste streepje, van deze bijlage worden geïntegreerd in de tabellen in de punten 6.1, 6.2 en 7. Voor de identificatie van dergelijke uitgaven gebruiken de lidstaten de overeenstemmingstabel die is opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1320/2006 .►M1 Dergelijke uitgaven met betrekking tot Bulgarije en Roemenië worden geïdentificeerd aan de hand van de concordantietabel in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 248/2007 van de Commissie.

7. Indicatieve verdeling over de maatregelen voor plattelandsontwikkeling (in EUR, gehele periode)Maatregel/as

Overheidsuitgaven

Uitgaven privésector

Totale kosten

Maatregel 111

Maatregel 112

Maatregel 121

Maatregel 1 …

Totaal as 1

Maatregel 211

Maatregel 212

Maatregel 221

Maatregel 2 …

Totaal as 2

Maatregel 311

Maatregel 312

Maatregel 321

Maatregel 3 …

Totaal as 3

41 Plaatselijke ontwikkelingsstrategieën:

411 Concurrentievermogen

412 Milieu/landbeheer

413 Leefkwaliteit/diversificatie

421 Samenwerking

431 Beheerskosten, verwerving van vakkundigheid, dynamisering

Totaal as 4 (1)

Totaal assen 1, 2, 3 en 4

511 Technische bijstand

waarvan bedrag voor het nationaal netwerk voor het platteland (indien relevant):

a) beheerskosten

b) actieplan

TOTAAL-GENERAAL

(1)Om na te gaan of artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt nageleefd, wordt de verdeelsleutel die overeenkomt met de verdeling over de assen bij de plaatselijke ontwikkelingsstrategieën, toegepast op de totale toewijzing voor as 4.

▼M17 bis. Indicatieve verdeling over de maatregelen voor plattelandsontwikkeling met betrekking tot Bulgarije en Roemenië (in EUR, gehele periode)

Maatregel/as

Overheidsuitgaven

Uitgaven privésector

Totale kosten

Maatregel 111

Maatregel 112

Maatregel 121

Maatregel 1…

Totaal as 1

Maatregel 211

Maatregel 212

Maatregel 221

Maatregel 2…

Totaal as 2

Maatregel 311

Maatregel 312

Maatregel 321

Maatregel 3…

Totaal as 3

41 Plaatselijke ontwikkelingsstrategieën:

411 Concurrentievermogen

412 Milieu/landbeheer

413 Leefkwaliteit/diversificatie

421 Samenwerking

431 Beheerskosten, verwerving van vakkundigheid, dynamisering

Totaal as 4 (1)

511 Technische bijstand

waarvan bedrag voor het nationaal netwerk voor het platteland (indien relevant):

a) beheerskosten

b) actieplan

611 Aanvullingen op rechtstreekse betalingen

Totaal-generaal

(1)Om na te gaan of artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 wordt nageleefd, wordt de verdeelsleutel die overeenkomt met de verdeling over de assen bij de plaatselijke ontwikkelingsstrategieën, toegepast op de totale toewijzing voor as 4.

▼B

In de geconsolideerde financiële tabel en in de indicatieve initiële tabel met de verdeling over de maatregelen worden de structuur van de tabellen in de punten 6.1, 6.2 en 7 en de volgorde van de onderstaande lijst gevolgd:

De verschillende maatregelen worden als volgt gecodeerd:

(111)

acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting, met inbegrip van de verspreiding van wetenschappelijke kennis en innovatieve werkwijzen, ten behoeve van in de sectoren landbouw, voeding en bosbouw werkzame personen;

(112)

vestiging van jonge landbouwers;

(113)

vervroegde uittreding van landbouwers en werknemers in de landbouw;

(114)

gebruik van adviesdiensten door landbouwers en bosbezitters;

(115)

oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten voor de landbouw en van bedrijfsadviesdiensten voor de bosbouw;

(121)

modernisering van landbouwbedrijven;

(122)

verbetering van de economische waarde van bossen;

(123)

verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten;

(124)

samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector;

(125)

verbetering en ontwikkeling van infrastructuur die verband houdt met de ontwikkeling en aanpassing van de land- en de bosbouw;

(126)

herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve maatregelen;

(131)

landbouwers helpen zich aan te passen aan veeleisende normen die zijn gebaseerd op communautaire regelgeving;

(132)

steun verlenen aan landbouwers die deelnemen aan voedselkwaliteitsregelingen;

(133)

steun verlenen aan producentengroeperingen voor activiteiten op het gebied van voorlichting over en afzetbevordering voor producten die onder een voedselkwaliteitsregeling vallen;

(141)

steun aan semi-zelfvoorzieningsbedrijven die worden geherstructureerd;

(142)

steun voor de oprichting van producentengroeperingen;

▼M1

(143)

de verlening van voorlichtings- en adviesdiensten in Bulgarije en Roemenië;

▼M4

(144)

Bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden geherstructureerd;

▼B

(211)

betalingen voor natuurlijke handicaps aan landbouwers in berggebieden;

(212)

betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps dan berggebieden;

(213)

Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG;

(214)

agromilieubetalingen;

(215)

dierenwelzijnsbetalingen;

(216)

steun voor niet-productieve investeringen;

(221)

eerste bebossing van landbouwgrond;

(222)

eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op landbouwgrond;

(223)

eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond;

(224)

Natura 2000-betalingen;

(225)

bosmilieubetalingen;

(226)

herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen;

(227)

steun voor niet-productieve investeringen;

(311)

diversificatie naar niet-agrarische activiteiten;

(312)

steun voor de oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen;

(313)

bevordering van toeristische activiteiten;

(321)

basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking;

(322)

dorpsvernieuwing en -ontwikkeling;

(323)

instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed;

(331)

opleiding en voorlichting voor economische actoren die werkzaam zijn op de onder as 3 vallende terreinen;

(341)

verwerving van vakkundigheid en dynamisering met het oog op de opstelling en de uitvoering van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie;

(410)

plaatselijke ontwikkelingsstrategieën;

(411)

concurrentievermogen;

(412)

milieu/landbeheer;

(413)

leefkwaliteit/diversificatie;

(421)

transnationale en interterritoriale samenwerking;

(431)

beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en dynamisering van het gebied;

(511)

technische bijstand;

▼M1

(611)

aanvullende rechtstreekse betalingen in Bulgarije en Roemenië.

▼B

8. In voorkomend geval, een tabel met de aanvullende nationale financiering per as, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de betrokken maatregelen zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1698/2005Tabel

Aanvullende nationale financiering (artikel 16, onder f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

(In EUR, gehele periode)

As 1

Maatregel 111

Totaal as 1

As 2

Maatregel 211

Totaal as 2

As 3

Maatregel 311

Totaal as 3

As 4

Maatregel 411

Totaal as 4

Totaal as 1, as 2, as 3 en as 4

9. De voor de toetsing aan de mededingingsregels benodigde gegevens en, in voorkomend geval, de lijst van de op grond van de artikelen 87, 88 en 89 van het Verdrag toegestane steunregelingen die voor de uitvoering van het programma zullen worden gebruikt

(Artikel 16, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

De elementen die worden meegedeeld in het kader van de navolgende punten A en B betreffende de toepassing van de voorschriften en procedures inzake staatssteun, moeten geldig zijn gedurende de hele looptijd van het programma, d.w.z. niet alleen bij de oorspronkelijke indiening van het programma, maar ook bij latere veranderingen daarvan.

A.

Voor maatregelen en concrete acties die binnen de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallen, een van de volgende mogelijkheden gebruiken:

—hetzij aangeven dat de steun zal worden verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 860/2004 van de Commissie (36) betreffende de-minimissteun in de landbouwsector;

—hetzij verwijzen naar de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad (37) vastgestelde vrijstellingsverordening van de Commissie op grond waarvan de maatregel is genomen, en het desbetreffende registratienummer vermelden;

—hetzij het zaaknummer van de staatssteun en het referentienummer (briefkenmerk) vermelden waaronder de maatregel door de Commissie verenigbaar met het Verdrag is verklaard;

—hetzij het relevante informatieformulier dat is opgenomen in een bijlage bij Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie (38), indienen.

▼M3

B.

►M4

Voor de buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende maatregelen als bedoeld in de artikelen 25, 27 (bij dit laatste artikel alleen voor aanvullende nationale financiering als bedoeld in artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1698/2005), 43 tot en met 49 en 52 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en voor de buiten de werkingssfeer van artikel 36 van het Verdrag vallende concrete acties in het kader van de maatregelen als bedoeld in de artikelen 21, 24, 28, 29, 30 en 35 bis van die verordening, een van de volgende mogelijkheden gebruiken:

—hetzij aangeven dat de steun zal worden verleend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie (39);

—hetzij verwijzen naar de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 994/98 vastgestelde vrijstellingsverordening van de Commissie op grond waarvan de maatregel is genomen, en het desbetreffende registratienummer vermelden;

—hetzij het zaaknummer van de staatssteun en het referentienummer vermelden waaronder de maatregel door de Commissie verenigbaar met het Verdrag is verklaard;

—hetzij aangeven om welke andere redenen de betrokken steunregeling moet worden aangemerkt als bestaande steun in de zin van artikel 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 659/1999, met inbegrip van bestaande steunmaatregelen in de zin van de Toetredingsverdragen.

▼B

De gegevens over de bovenbedoelde maatregelen moeten worden verstrekt aan de hand van de onderstaande tabel betreffende staatssteun.

C.

Formaat van de tabel betreffende staatssteun die in elk programma voor plattelandsontwikkeling moet worden opgenomenCode van de maatregel

Benaming van de steunregeling

Vermelding inzake de rechtmatigheid van de regeling (1)

Looptijd van de steunregeling

(1)Respectievelijk vermelden:

— voor maatregelen die onder een de-minimisverordening vallen: „Alle in het kader van deze maatregel toegekende steun zal in overeenstemming zijn met de de-minimisregeling zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. …”,

— voor goedgekeurde steunregelingen: verwijzing naar het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de staatssteun, met inbegrip van het zaaknummer van de staatssteun en het kenmerk van de goedkeuringsbrief,

— voor onder een blokvrijstelling vallende steun: verwijzing naar de individuele verordening betreffende de blokvrijstelling en vermelding van het registratienummer,

— voor andere bestaande steunmaatregelen:

(a) in het geval van de lidstaten die op 1 mei 2004 en 1 januari 2007 tot de Gemeenschap zijn toegetreden („de nieuwe lidstaten”): (1) „geen referentiegegevens” voor steunmaatregelen die dateren van vóór 1995, (2) het nummer van de maatregel in de aan het Toetredingsverdrag gehechte lijst of (3) het kenmerk van de brief van geen bezwaar in het kader van de „interimprocedure”,

(b) voor andere gevallen van bestaande steun: de relevante rechtvaardigingsgronden die van toepassing zijn.

De tabel betreffende staatssteun gaat vergezeld van een verbintenis van de lidstaat dat alle gevallen van toepassing van regelingen zoals bedoeld in punt B waarvoor op grond van de voorschriften inzake staatssteun of op grond van voorwaarden en verplichtingen die zijn vastgesteld in het desbetreffende besluit tot goedkeuring van staatssteun, een individuele melding nodig is, individueel zullen worden gemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

10. Informatie over de complementariteit met de maatregelen die worden gefinancierd uit de andere instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in het kader van het cohesiebeleid en uit het Europees Visserijfonds

(Artikel 5, artikel 16, onder h), en artikel 60 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

10.1 Beoordeling en middelen ter bewerkstelliging van de complementariteit met:

—de activiteiten, beleidstakken en prioriteiten van de Gemeenschap, in het bijzonder de doelstellingen op het gebied van economische en sociale cohesie en de doelstellingen van het Europees Visserijfonds,

—de maatregelen die uit het ELGF of andere instrumenten worden gefinancierd in de in bijlage I bij de onderhavige verordening vermelde sectoren.

10.2 Voor maatregelen van de assen 1, 2 en 3:

—De afbakeningscriteria voor de maatregelen die zijn gericht op concrete acties die ook subsidiabel zijn in het kader van een ander communautair steuninstrument, in het bijzonder de structuurfondsen en het Europees Visserijfonds.

10.3 Voor maatregelen van as 4:

—De afbakeningscriteria voor de onder as 4 vallende plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ten opzichte van de plaatselijke ontwikkelingsstrategieën die in het kader van het Europees Visserijfonds worden uitgevoerd door groepen, en voor de onder as 4 vallende samenwerkingsprojecten ten opzichte van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” in het kader van de structuurfondsen.

10.4

Waar dat relevant is, moet informatie worden verstrekt over de complementariteit met andere communautaire financieringsinstrumenten.

11. Aanwijzing van de bevoegde autoriteiten en de verantwoordelijke instanties

(Artikel 16, onder i), punt i), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

—De aanwijzing door de lidstaat van alle in artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde instanties en ter informatie een beknopte beschrijving van de beheers- en controlestructuur.

12. Een beschrijving van de toezicht- en evaluatiesystemen en de beoogde samenstelling van het toezichtcomité

(Artikel 16, onder i), punt ii), en artikel 77 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

12.1 Een beschrijving van de toezicht- en evaluatiesystemen

Deze systemen worden opgezet op basis van de voor het GTEK te gebruiken gemeenschappelijke lijst van output-, resultaat-, uitgangssituatie- en impactindicatoren voor programma's voor plattelandsontwikkeling die is opgenomen in bijlage VIII, en de andere elementen zoals bedoeld in artikel 62, lid 3. In elk programma voor plattelandsontwikkeling worden aanvullende indicatoren opgenomen die betrekking hebben op nationale en/of regionale behoeften, omstandigheden en doelstellingen die specifiek zijn voor het programmagebied. Met betrekking tot de voor de indicatoren te verzamelen gegevens zou inspiratie kunnen worden geput uit de normen die worden ontwikkeld in het kader van het wereldwijde overkoepelende aardobservatiesysteem (Global Earth Observation System of Systems — GEOSS), of uit communautaire projecten zoals het initiatief betreffende wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (Global Monitoring for Environment and Security — GMES).

12.2 De beoogde samenstelling van het toezichtcomité

13. Maatregelen om ervoor te zorgen dat bekendheid aan het programma wordt gegeven

(Artikel 76 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

Beschrijf het communicatieplan, met inbegrip van de elementen zoals bedoeld in artikel 58 van en bijlage VI bij de onderhavige verordening:

13.1

Voorgenomen acties om de potentiële begunstigden, de beroepsorganisaties, de partners op economisch, sociaal en milieugebied, de organisaties voor de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en de niet-gouvernementele organisaties te informeren over de door het programma geboden mogelijkheden en over de regels voor het verkrijgen van toegang tot financiering in het kader van het programma.

13.2

Voorgenomen acties om de begunstigden te informeren over de communautaire bijdrage.

13.3

Voorgenomen acties om het grote publiek te informeren over de rol die de Gemeenschap in de programma’s speelt, en over de resultaten van de programma’s.

14. De partners waarmee overleg is gepleegd, en de resultaten van het overleg

(Artikel 6 en artikel 16, onder j), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

14.1 Partners waarmee overleg is gepleegd

Lijst van de geraadpleegde bevoegde regionale en plaatselijke en andere overheden, economische en sociale partners, andere geschikte instanties die representatief zijn voor het maatschappelijk middenveld, niet-gouvernementele organisaties, waaronder milieuorganisaties, en instanties die tot taak hebben de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.

14.2 Resultaten van het overleg

Vat de resultaten van het overleg samen, vermeld daarbij ook op welke data het overleg heeft plaatsgevonden en hoeveel tijd is besteed aan het maken van opmerkingen over en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding van het programma, en geef aan in hoeverre met de meegedeelde standpunten en adviezen rekening is gehouden.

15. Gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie

(Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

15.1

Beschrijf hoe in de verschillende stadia van de uitvoering van het programma (ontwerp, uitvoering, toezicht en evaluatie) de gelijkheid van mannen en vrouwen zal worden bevorderd.

15.2

Beschrijf hoe in de verschillende stadia van de uitvoering van het programma elke discriminatie op basis van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid zal worden voorkomen.

16. Uit de middelen voor technische bijstand gefinancierde acties

(Artikel 66, lid 2, en artikel 68 van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

16.1 Beschrijf de uit de middelen voor technische bijstand gefinancierde acties op het gebied van voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, voorlichting en controle met betrekking tot de op grond van het programma verleende steun.

16.2 Nationaal netwerk voor het platteland

—lijst van de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten die deel zullen uitmaken van het nationaal netwerk voor het platteland;

—procedure en tijdschema voor de oprichting van het nationaal netwerk voor het platteland;

—beknopte beschrijving van de belangrijkste categorieën van door het nationaal netwerk voor het platteland te verrichten activiteiten. Deze activiteiten zullen de basis vormen voor het door de beheersautoriteit op te stellen en op grond van artikel 68, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 te steunen actieplan;

—bedrag dat wordt gereserveerd voor het opzetten en het functioneren van het nationaal netwerk voor het platteland en de uitvoering van het actieplan zoals bedoeld in artikel 68, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005. Binnen dit bedrag moet onderscheid worden gemaakt tussen het deel dat wordt gebruikt voor de structuur die nodig is om het netwerk te beheren, en het deel dat wordt gebruikt voor het actieplan. Het programma moet bepalingen bevatten die ervoor zullen zorgen dat het overeenkomstig het genoemde punt a) te besteden deel van het bedrag in de loop van de tijd niet op ongepaste wijze toeneemt.

B. SPECIFIEKE PROGRAMMA’S VOOR HET NATIONAAL NETWERK VOOR HET PLATTELAND (ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 41, LEDEN 3 EN 5)

In het geval dat een lidstaat met regionale programma’s overeenkomstig artikel 66, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 een specifiek programma voor het opzetten en het functioneren van zijn nationaal netwerk voor het platteland ter goedkeuring voorlegt, moet dat programma de volgende elementen bevatten:

a)een lijst van de bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten die deel zullen uitmaken van het nationaal netwerk voor het platteland;

b)de procedure en het tijdschema voor de oprichting van het nationaal netwerk voor het platteland;

c)een beknopte beschrijving van de belangrijkste categorieën van door het nationaal netwerk voor het platteland te verrichten activiteiten. Deze activiteiten zullen de basis vormen voor het door de beheersautoriteit op te stellen en op grond van artikel 68, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 te steunen actieplan;

d)het bedrag dat wordt gereserveerd voor het opzetten en het functioneren van het nationaal netwerk voor het platteland en de uitvoering van het actieplan zoals bedoeld in artikel 68, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005, en de verdeling over de jaren van de bijdrage uit het ELFPO, die verenigbaar moet zijn met het overeenkomstig artikel 69, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genomen besluit;

e)een financiële tabel voor de gehele programmeringsperiode volgens het onderstaande formaat (EUR, lopende prijzen):Aard van de uitgaven voor het nationaal netwerk voor het platteland

Totale overheidsuitgaven

Bijdrage uit het ELFPO

(a) voor het beheer van de structuur van het nationaal netwerk voor het platteland

(b) voor de uitvoering van het actieplan van het nationaal netwerk voor het platteland, inclusief de evaluatie ervan

Totaal

f)de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten en de verantwoordelijke instanties;

e)een beschrijving van het toezicht- en evaluatiesysteem en de beoogde samenstelling van het toezichtcomité.
BIJLAGE III

STEUN AAN PRODUCENTENGROEPERINGEN IN MALTA

Steun voor de oprichting van een producentengroepering (in artikel 25, lid 2, bedoeld minimumbedrag)EUR

Jaar

63 000

Voor het eerste jaar

63 000

Voor het tweede jaar

63 000

Voor het derde jaar

60 000

Voor het vierde jaar

50 000

Voor het vijfde jaar
BIJLAGE IVDREMPELS VOOR RASSEN DIE VERLOREN DREIGEN TE GAAN (ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7, LID 4)

In aanmerking komende soorten landbouwhuisdieren

Drempel waaronder wordt aangenomen dat een lokaal ras voor de veehouderij verloren dreigt te gaan (aantal vrouwelijke fokdieren (1))

Runderen

7 500

Schapen

10 000

Geiten

10 000

Paardachtigen

5 000

Varkens

15 000

Pluimvee

25 000

(1)Voor alle lidstaten samen bepaald aantal vrouwelijke fokdieren van hetzelfde ras die beschikbaar zijn voor de productie van raszuivere dieren en zijn ingeschreven in een stamboek dat wordt bijgehouden door een fokorganisatie die overeenkomstig de communautaire zoötechnische regelgeving door de lidstaat is erkend.
BIJLAGE VTABEL VOOR DE OMREKENING VAN DIEREN IN GROOTVEE-EENHEDEN (ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 27, LID 13)

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan twee jaar, paardachtigen ouder dan zes maanden

1,0 GVE

Runderen vanaf zes maanden maar niet ouder dan twee jaar

0,6 GVE

Runderen jonger dan zes maanden

0,4 GVE

Schapen

0,15 GVE

Geiten

0,15 GVE

Fokzeugen > 50 kg

0,5 GVE

Andere varkens

0,3 GVE

Leghennen

0,014 GVE

▼M3

Overig pluimvee (1)

0,03 GVE

▼B

(1)Deze omrekeningsfactor kan worden verhoogd in het licht van in de plattelandsontwikkelingsprogramma's toe te lichten en te motiveren wetenschappelijk bewijsmateriaal.

▼B
BIJLAGE VI

VOORLICHTING EN PUBLICITEIT OVER DE STEUN UIT HET ELFPO (ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 58, LID 3)

1. Voorlichtingsmaatregelen gericht op potentiële begunstigden en op begunstigden

1.1. Voorlichtingsmaatregelen gericht op potentiële begunstigden

Met het oog op doorzichtigheid verspreidt de beheersautoriteit zo volledig mogelijke informatie over de financieringsmogelijkheden die worden geboden door de gezamenlijke steun van de Gemeenschap en de lidstaat in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Daartoe zorgt de beheersautoriteit ervoor dat het programma voor plattelandsontwikkeling, inclusief bijzonderheden over de financiële bijdragen uit het ELFPO, op ruime schaal bekend wordt gemaakt en wordt bezorgd aan alle belangstellenden die erom verzoeken.

De beheersautoriteit verstrekt potentiële begunstigden duidelijke, gedetailleerde en actuele informatie met betrekking tot:

a)de administratieve procedures die moeten worden gevolgd om in aanmerking te komen voor financiering in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling;

b)de procedures voor het onderzoek van financieringsaanvragen;

c)de subsidiabiliteitsvoorwaarden en/of de criteria voor de selectie van de te financieren projecten en voor de evaluatie ervan;

d)de personen of contactpunten op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau bij wie of waar uitleg kan worden verkregen over de wijze waarop het programma voor plattelandsontwikkeling functioneert, en over de criteria voor de selectie en de evaluatie van concrete acties.

De beheersautoriteit zorgt ervoor dat bij de op potentiële begunstigden gerichte voorlichtingsmaatregelen instanties worden betrokken die als doorgeefluik kunnen fungeren, en met name:

a)plaatselijke en regionale overheden;

b)beroepsorganisaties;

c)economische en sociale partners;

d)niet-gouvernementele organisaties, in het bijzonder organisaties die de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen, en milieubeschermingsorganisaties;

e)informatiecentra over Europa;

f)de vertegenwoordiging van de Commissie in de lidstaat.

De beheersautoriteit informeert potentiële begunstigden over de in punt 2.1 voorgeschreven bekendmaking.

1.2. Voorlichtingsmaatregelen gericht op begunstigden

De beheersautoriteit zorgt ervoor dat de begunstigden in de kennisgeving van de toekenning van de steun wordt meegedeeld dat de actie wordt gefinancierd in het kader van een door het ELFPO medegefinancierd programma voor plattelandsontwikkeling en om welke prioritaire as van dat programma het gaat.

2. Voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen gericht op het grote publiek

De beheersautoriteit van het programma voor plattelandsontwikkeling en de begunstigden doen al het nodige om in overeenstemming met deze verordening te zorgen voor op het grote publiek gerichte voorlichting en publiciteit met betrekking tot de maatregelen die in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling worden gefinancierd.

2.1. Verantwoordelijkheden van de beheersautoriteit

De beheersautoriteit informeert het grote publiek over de goedkeuring van het programma voor plattelandsontwikkeling door de Commissie, over de bijwerkingen van het programma, over de belangrijkste resultaten die bij de uitvoering van het programma worden geboekt, en over de afsluiting van het programma.

▼M3 —————

▼B

De voorlichtingsmaatregelen worden door de beheersautoriteit uitgevoerd met gebruikmaking van alle media op het passende territoriale niveau. Zij omvatten onder meer communicatiecampagnes, publicaties op papier en in elektronische vorm en het gebruik van enig ander als geschikt beschouwd medium.

Van de maatregelen om het grote publiek voor te lichten maken de in punt 3.1 genoemde elementen deel uit.

2.2. Verantwoordelijkheden van de begunstigden

Wanneer een concrete actie in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling leidt tot een investering (bv. in een landbouw- of voedingsmiddelenbedrijf) waarvan de totale kosten meer dan 50 000 EUR bedragen, brengt de begunstigde een informatieplaquette aan.

Bij infrastructuurvoorzieningen waarvan de totale kosten meer dan 500 000 EUR bedragen, wordt een informatiebord opgericht.

Ook bij de lokalen van een in het kader van as 4 gefinancierde plaatselijke groep wordt een informatieplaquette aangebracht.

Op de informatieborden en informatieplaquettes komen een beschrijving van het project/de concrete actie en de in punt 3.1 genoemde elementen voor. Die elementen beslaan ten minste 25 % van het oppervlak van het informatiebord of de informatieplaquette.

3. Technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsacties

3.1. Slagzin en logo

Van elke voorlichtings- en publiciteitsactie maken de volgende elementen deel uit:

—De Europese vlag volgens de in punt 4 vermelde grafische normen samen met de volgende tekst om de rol van de Gemeenschap uit te leggen:

—„Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

—Voor in het kader van de as Leader gefinancierde acties en maatregelen, tevens het Leader-logo.

3.2. Voorlichtings- en communicatiemateriaal

—Op de titelpagina van publicaties (zoals brochures, folders en nieuwsbrieven) en op aanplakbiljetten over maatregelen en acties die worden medegefinancierd door het ELFPO, moet de deelneming door de Gemeenschap duidelijk zijn vermeld en moet het embleem van de Gemeenschap zijn aangebracht als ook het nationale of regionale embleem is gebruikt. Publicaties moeten verwijzingen bevatten naar de instantie die verantwoordelijk is voor de informatie-inhoud, en naar de beheersautoriteit die is aangewezen voor de uitvoering van het betrokken programma.

—Voor informatie die beschikbaar wordt gesteld met elektronische middelen (websites, databases voor potentiële begunstigden) of in de vorm van audiovisueel materiaal, is het eerste streepje van overeenkomstige toepassing. Bij de opstelling van het communicatieplan moet terdege aandacht worden geschonken aan nieuwe technologieën die een snelle en doelmatige verspreiding van informatie mogelijk maken en een dialoog met het grote publiek vergemakkelijken.

Websites over het ELFPO moeten:

—ten minste op de thuispagina melding maken van de bijdrage van het ELFPO;

—een hyperlink naar de website over het ELFPO van de Commissie bevatten.

4. Grondregels voor de opbouw van het embleem en aanwijzingen voor de genormaliseerde kleuren

4.1. Europese vlag

Symboolbeschrijving

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de eenheid van de Europese volkeren voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk vastgesteld op 12, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en volledigheid.

Bij projecten die worden gefinancierd uit het ELFPO, moet onder de Europese vlag de naam van dit Fonds staan.

Heraldische beschrijving

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achtergrond.

Geometrische beschrijving

image

Het embleem heeft de vorm van een rechthoek waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde (verhouding 3:2). Twaalf gouden sterren, op regelmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een horloge. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.

Kleurenregelimage

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren:

PANTONE REFLEX BLUE voor het oppervlak van de rechthoek en PANTONE YELLOW voor de sterren. Het internationale kleurensysteem van PANTONE is overal beschikbaar en gemakkelijk te gebruiken door niet-professionals.

image

Vierkleurendruk:

Een combinatie van de twee standaardkleuren van de vierkleurendruk is niet mogelijk. De vereiste kleuren moeten op basis van de vier beschikbare kleuren worden aangemaakt. Voor PANTONE YELLOW kan 100 % „Process Yellow” worden gebruikt. Door 100 % „Process Cyan” te mengen met 80 % „Process Magenta” wordt een blauwe kleur verkregen die PANTONE REFLEX BLUE zeer dicht benadert.

Internet:

PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/0/153 (hexadecimaal: 000099) en PANTONE YELLOW met de kleur RGB:255/204/0 (hexadecimaal: FFCC00).Afdruk in één kleur

Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek gezet.

image

Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue uiteraard), worden de sterren in negatief wit op een achtergrond van 100% Reflex Blue geplaatst.

image

Afdruk op gekleurde achtergrond

Het embleem wordt bij voorkeur tegen een witte achtergrond afgedrukt. Achtergronden met verschillende kleuren of met kleuren die niet bij het blauw passen, moeten worden vermeden. Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een wit kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.

image

4.2. Leader-logo

image
BIJLAGE VII

A. OPBOUW EN INHOUD VAN DE JAARVERSLAGEN OVER DE UITVOERING VAN DE PROGRAMMA’S VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ARTIKEL 60)

1. Veranderingen van de algemene omstandigheden (artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

—Veranderingen van de algemene omstandigheden die een rechtstreekse invloed hebben op de voorwaarden voor de uitvoering van het programma (d.w.z. veranderingen van de wetgeving of onverwachte sociaal-economische ontwikkelingen)

—Veranderingen van communautair of nationaal beleid die gevolgen hebben voor de coherentie tussen de steunverlening uit het ELFPO en die uit andere financieringsinstrumenten

2. De aan de hand van output- en resultaatindicatoren aangegeven vorderingen met het programma in het licht van de vastgestelde doelstellingen (artikel 82, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

De geleverde prestaties zoals gemeten aan de hand van toezichtindicatoren moeten worden geanalyseerd, waarbij ook een kwalitatieve analyse moet worden verricht van de vorderingen die in vergelijking met de oorspronkelijke streefwaarden zijn gemaakt. De in bijlage VIII bij de onderhavige verordening opgenomen lijst van output- en resultaatindicatoren moet worden gebruikt. Naast die tot het GTEK behorende indicatoren moeten ook aanvullende indicatoren worden opgenomen die specifiek voor het programma zijn ontworpen met het oog op een doeltreffend toezicht op de vorderingen in de richting van de doelstellingen van het programma.

▼M5

Elke lidstaat die overeenkomstig artikel 69, lid 5 bis, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 aanvullende financiering ontvangt, neemt, voor het eerst in het jaarverslag dat in 2010 wordt ingediend, een afzonderlijk hoofdstuk op dat met betrekking tot de concrete acties die verband houden met de bij artikel 16 bis, lid 1, van die verordening vastgestelde prioriteiten, ten minste dezelfde analyse bevat als die welke in de eerste alinea wordt bedoeld.

▼M4

De lidstaten die de nieuwe maatregel „14) Bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden geherstructureerd” toepassen, brengen verslag uit over de geleverde prestaties, bezien in het licht van de doelstellingen van de maatregel.

▼B

3. De financiële uitvoering van het programma, waarbij per maatregel een overzicht van de uitgaven voor betalingen aan begunstigden wordt gegeven; indien het programma geldt voor regio’s die onder de convergentiedoelstelling vallen, moeten de uitgaven voor die regio's afzonderlijk worden vermeld (artikel 82, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

De tabel waarin de financiële uitvoering van het programma wordt samengevat, moet ten minste de volgende informatie bevatten:In euro’s

As/maatregel

Betalingen in het jaar N

Gecumuleerde betalingen in de periode 2007-jaar N

As 1

Maatregel 111

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Maatregel …

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Totaal as 1

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

As 2

Maatregel 211

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Maatregel …

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Totaal as 2

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

As 3

Maatregel 311

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Maatregel…

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Totaal as 3

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

As 4

Maatregel 411

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Maatregel 4…

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Totaal as 4

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Technische bijstand

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Totaal programma

— waarvan overgangsuitgaven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2006

Voor programma’s waaronder convergentieregio’s en andere regio’s vallen, moet naast een op programmaniveau geconsolideerde tabel een afzonderlijke tabel voor de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s worden opgesteld die minstens dezelfde informatie bevat.

▼M5

3 bis. De financiële uitvoering van het programma wat de met de nieuwe uitdagingen en breedbandinfrastructuur verband houdende concrete acties betreft, waarbij per maatregel opgave wordt gedaan van de uitgaven die op of na 1 januari 2009 voor soorten van concrete acties als bedoeld in artikel 16 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 aan begunstigden zijn betaald, tot maximaal de bedragen als bedoeld in artikel 69, lid 5 bis, van die verordening.

De tabel waarin de financiële uitvoering van die soorten van concrete acties wordt samengevat, bevat ten minste de volgende informatie:As/maatregel

Betalingen in het jaar N

Gecumuleerde betalingen in de periode 2009-jaar N

Maatregel 111

Maatregel …

Totaal as 1

Maatregel 211

Maatregel …

Totaal as 2

Maatregel 311

Maatregel 321

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Maatregel …

Totaal as 3

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Maatregel 411

Maatregel 413

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Maatregel …

Totaal as 4

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

— met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Totaal programma

Totaal assen 1, 2, 3 en 4 met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder a) tot en met f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

Totaal assen 3 en 4 met betrekking tot de in artikel 16 bis, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005 genoemde prioriteiten

▼B

4. Een beknopt overzicht van de werkzaamheden op het gebied van de evaluatie tijdens de uitvoering overeenkomstig artikel 86, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 (artikel 82, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

Een beknopt overzicht van de werkzaamheden op het gebied van de evaluatie tijdens de uitvoering dat is opgesteld op basis van de verslaglegging aan het toezichtcomité overeenkomstig artikel 86, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, met inbegrip van gegevens over de toepassing van het bepaalde in met name artikel 84, lid 5, en artikel 86, leden 1 en 2, van die verordening.

5. De maatregelen die de beheersautoriteit en het toezichtcomité hebben genomen om de kwaliteit en de doeltreffendheid van de uitvoering van het programma te waarborgen (artikel 82, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1698/2005), en met name:

i)de activiteiten op het gebied van toezicht en evaluatie

ii)een samenvatting van de grote problemen die bij het beheer van het programma zijn ondervonden, en de maatregelen die eventueel, al dan niet naar aanleiding van overeenkomstig artikel 83 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 gemaakte opmerkingen, zijn genomen

iii)het gebruik van technische bijstand

In het geval dat het opzetten en het functioneren van het nationaal netwerk voor het platteland behoort tot het onderdeel technische bijstand van het programma, moeten de procedures voor de oprichting en het beheer van het netwerk en de stand van zaken bij de uitvoering van het actieplan in het jaarverslag over de uitvoering worden beschreven. Tevens dient in dat verslag te worden vermeld welke uitgaven op dit gebied zijn gedaan (waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de elementen zoals bedoeld in respectievelijk punt a) en punt b) van artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005).

iv)de maatregelen die zijn genomen om overeenkomstig artikel 76 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 bekendheid aan het programma te geven

In het verslag moeten beknopte beschrijvingen worden opgenomen van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen die zijn genomen om overeenkomstig artikel 58 van en bijlage VI bij de onderhavige verordening informatie over het programma voor plattelandsontwikkeling te verschaffen.

6. Een verklaring over de inachtneming van het communautaire beleid in het kader van de steun, inclusief informatie over de ondervonden problemen en over de maatregelen die zijn genomen om deze aan te pakken (artikel 82, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1698/2005)

Wat die inachtneming van de communautaire regelgeving betreft, gaat het met name om de naleving van de voorschriften op het gebied van de mededinging, de plaatsing van overheidsopdrachten, milieubescherming en -verbetering en de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en van non-discriminatie.

7. In voorkomend geval, het hergebruik van steun die overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is teruggevorderd (artikel 82, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 1698/2005).

B. FORMAAT VAN HET JAARVERSLAG OVER DE UITVOERING IN HET GEVAL VAN EEN SPECIFIEK PROGRAMMA BETREFFENDE HET NATIONAAL NETWERK VOOR HET PLATTELAND (ARTIKEL 60)

Wanneer de lidstaat gebruik maakt van de mogelijkheid die wordt geboden bij artikel 66, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, bevat het jaarverslag over de uitvoering van het specifiek programma:

a)een beschrijving van de procedures voor de oprichting en het beheer van het netwerk,

b)informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van het actieplan,

c)een financiële tabel inzake de financiële uitvoering van het programma waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de elementen zoals bedoeld in respectievelijk punt a) en punt b) van artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1698/2005:Aard van de uitgaven voor het nationaal netwerk voor het platteland

Betalingen in het jaar N

Gecumuleerde betalingen in de periode 2007-jaar N

a) voor het beheer van de structuur van het nationaal netwerk voor het platteland

b) voor de uitvoering van het actieplan van het nationaal netwerk voor het platteland

Totaal

d)voor zover dat dienstig is, de informatie zoals bedoeld in de punten 4 tot en met 7 van deel A van deze bijlage.
BIJLAGE VIII

LIJST VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE UITGANGSSITUATIE-, OUTPUT-, RESULTAAT- EN IMPACTINDICATOREN

I. GEMEENSCHAPPELIJKE UITGANGSSITUATIE-INDICATOREN1. Uitgangssituatie-indicatoren met betrekking tot de doelstellingen

AS

Indicator

Horizontaal

(1) 1

Economische ontwikkeling

(1) 2

Nettoarbeidsparticipatie

(1) 3

Werkloosheid

AS 1,

Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector

(1) 4

Opleiding en onderwijs in de landbouw

5

Leeftijdsopbouw in de landbouw

(1) 6

Arbeidsproductiviteit in de landbouw

7

Bruto-investeringen in vaste activa in de landbouw

8

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de primaire sector

9

Economische ontwikkeling in de primaire sector

(1) 10

Arbeidsproductiviteit in de voedingsmiddelenindustrie

11

Bruto-investeringen in vaste activa in de voedingsmiddelenindustrie

12

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie

13

Economische ontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie

(1) 14

Arbeidsproductiviteit in de bosbouw

15

Bruto-investeringen in vaste activa in de bosbouw

16

Belangrijkheid van de semi-zelfvoorzieningsbedrijven in de nieuwe lidstaten

AS 2,

Verbetering van het milieu en het platteland door landbeheer

(1) 17

Biodiversiteit: populatie van akker- en weidevogels

(1) 18

Biodiversiteit: landbouwgrond en bos met een hoge natuurwaarde

19

Biodiversiteit: boomsoortensamenstelling

(1) 20

Waterkwaliteit: brutovoedingsstofsaldi

21

Waterkwaliteit: vervuiling door nitraten en bestrijdingsmiddelen

22

Bodem: erosiegevoelige gronden

23

Bodem: biologische landbouw

(1) 24

Klimaatverandering: productie van hernieuwbare energie door de land- en bosbouw

25

Klimaatverandering: voor hernieuwbare energie gebruikte oppervlakte cultuurgrond

26

Klimaatverandering/luchtkwaliteit: uitstoot van gassen door de landbouw

AS 3,

Verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de economische bedrijvigheid

(1) 27

Landbouwers met een andere winstgevende activiteit

(1) 28

Ontwikkeling van de werkgelegenheid buiten de landbouw

(1) 29

Economische ontwikkeling buiten de landbouw

(1) 30

Ontwikkeling van het werken als zelfstandige

31

Toeristische infrastructuur op het platteland

(1) 32

Internetpenetratie op het platteland

(1) 33

Ontwikkeling van de dienstensector

34

Nettomigratie

(1) 35

Levenslang leren op het platteland

Leader

(1) 36

Ontwikkeling van plaatselijke groepen

(1)De met een (*) aangeduide indicatoren zijn de hoofdindicatoren in het kader van de nationale strategie en het strategische toezicht zoals bedoeld in artikel 11, lid 3, onder c), en artikel 13, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1698/2005.2. Uitgangssituatie-indicatoren met betrekking tot de context

AS

Indicator

Horizontaal

1

Aanwijzing van de plattelandsgebieden

2

Belangrijkheid van de plattelandsgebieden

AS 1,

Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector

3

Grondgebruik in de landbouw

4

Structuur van de landbouwbedrijven

5

Bosbouwstructuur

6

Productiviteit van de bossen

AS 2,

Verbetering van het milieu en het platteland door landbeheer

7

Landbedekking

8

Probleemgebieden

9

Arealen met extensieve landbouw

10

Natura 2000-zones

11

Biodiversiteit: beschermde bossen

12

Ontwikkeling van het bosareaal

13

Gezondheid van de bosecosystemen

14

Waterkwaliteit

15

Watergebruik

16

Beschermende bossen waarvan de functie hoofdzakelijk betrekking heeft op bodem en water

AS 3,

Verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de economische

17

Bevolkingsdichtheid

18

Leeftijdsopbouw

19

Structuur van de economie

20

Structuur van de werkgelegenheid

21

Langdurige werkloosheid

22

Onderwijsniveau

23

Internetinfrastructuur

II. GEMEENSCHAPPELIJKE OUTPUTINDICATORENAS 1 VERBETERING VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE LAND- EN DE BOSBOUWSECTOR

Code

Maatregel

Outputindicatoren (1)

111

Acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting

— Aantal deelnemers aan een opleiding

— Aantal ontvangen opleidingsdagen

112

Vestiging van jonge landbouwers

— Aantal gesteunde jonge landbouwers

— Totaal investeringsvolume

113

Vervroegde uittreding

— Aantal vervroegd uitgetreden landbouwers

— Aantal vervroegd uitgetreden werknemers in de landbouw

— Aantal vrijgemaakte hectaren

114

Gebruik van adviesdiensten

— Aantal gesteunde landbouwers

— Aantal gesteunde bosbezitters

115

Oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en bedrijfsadviesdiensten

— Aantal nieuw opgerichte bedrijfsbeheers-, bedrijfsverzorgings- of bedrijfsadviesdiensten

121

Modernisering van landbouwbedrijven

— Aantal landbouwbedrijven die investeringssteun hebben ontvangen

— Totaal investeringsvolume

122

Verbetering van de economische waarde van bossen

— Aantal bosbouwbedrijven die investeringssteun hebben ontvangen

— Totaal investeringsvolume

123

Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten

— Aantal gesteunde ondernemingen

— Totaal investeringsvolume

124

Samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten, procédés en technologieën in de landbouw-, de voedings- en de bosbouwsector

— Aantal gesteunde samenwerkingsinitiatieven

125

Infrastructuur voor de ontwikkeling en aanpassing van de land- en de bosbouw

— Aantal gesteunde concrete acties

— Totaal investeringsvolume

126

Herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve maatregelen

— Gesteunde oppervlakte beschadigde landbouwgrond

— Totaal investeringsvolume

131

Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

— Aantal begunstigden

132

Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen

— Aantal gesteunde landbouwbedrijven die deelnemen aan een kwaliteitsregeling

133

Activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering

— Aantal gesteunde acties

141

Semi-zelfvoorzieningsbedrijven

— Aantal gesteunde semi-zelfvoorzieningsbedrijven

142

Producentengroeperingen

— Aantal gesteunde producentengroeperingen

— Omzet van de gesteunde producentengroeperingen

▼M4

144

Bedrijven die ten gevolge van de hervorming van een gemeenschappelijke marktordening worden geherstructureerd

Aantal bedrijven die steun hebben ontvangen

▼B

(1)Voor elke maatregel moeten worden vermeld het aantal ontvangen aanvragen en het aantal goedgekeurde aanvragen.AS 2 VERBETERING VAN HET MILIEU EN HET PLATTELAND DOOR LANDBEHEER

Code

Maatregel

Outputindicatoren (1)

211

Betalingen voor natuurlijke handicaps aan landbouwers in berggebieden

— Aantal gesteunde bedrijven in berggebieden

— Gesteund landbouwareaal in berggebieden

212

Betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps dan berggebieden

— Aantal gesteunde bedrijven in andere gebieden met handicaps dan berggebieden

— Gesteund landbouwareaal in andere gebieden met handicaps dan berggebieden

213

Natura 2000-betalingen en betalingen in verband met Richtlijn 2000/60/EG

— Aantal gesteunde bedrijven in Natura 2000-zones/stroomgebieden waarvoor overeenkomstig de kaderrichtlijn water een beheersplan geldt

— Gesteund landbouwareaal in Natura 2000-zones/stroomgebieden waarvoor overeenkomstig de kaderrichtlijn water een beheersplan geldt

214

Agromilieubetalingen

— Aantal landbouwbedrijven en bedrijven van andere grondbeheerders die steun ontvangen

— Totale oppervlakte waarvoor agromilieusteun wordt verleend

— Fysieke oppervlakte waarvoor agromilieusteun wordt verleend

— Totaal aantal contracten

— Aantal acties inzake genetische hulpbronnen

215

Dierenwelzijnsbetalingen

— Aantal landbouwbedrijven die steun ontvangen

— Aantal dierenwelzijnscontracten

216

Niet-productieve investeringen

— Aantal landbouwbedrijven en bedrijven van andere grondbeheerders die steun ontvangen

— Totaal investeringsvolume

221

Eerste bebossing van landbouwgrond

— Aantal begunstigden die bebossingssteun ontvangen

— Aantal hectaren beboste grond

222

Eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen op landbouwgrond

— Aantal begunstigden

— Aantal hectaren met een nieuw boslandbouwsysteem

223

Eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond

— Aantal begunstigden die bebossingssteun ontvangen

— Aantal hectaren beboste grond

224

Natura 2000-betalingen

— Aantal bosbouwbedrijven die steun ontvangen voor bos in een Natura 2000-zone

— Gesteunde bosoppervlakte in Natura 2000-zones (ha)

225

Bosmilieubetalingen

— Aantal bosbouwbedrijven die steun ontvangen

— Totale bosoppervlakte waarvoor bosmilieusteun wordt verleend

— Fysieke bosoppervlakte waarvoor bosmilieusteun wordt verleend

— Aantal contracten

226

Herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen

— Aantal preventieve/op herstel gerichte acties

— Gesteunde oppervlakte beschadigd bos

— Totaal investeringsvolume

227

Niet-productieve investeringen

— Aantal gesteunde bosbezitters

— Totaal investeringsvolume

(1)Voor elke maatregel moeten worden vermeld het aantal ontvangen aanvragen en het aantal goedgekeurde aanvragen.AS 3 VERBETERING VAN DE LEEFKWALITEIT OP HET PLATTELAND EN BEVORDERING VAN DIVERSIFICATIE VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

Code

Maatregel

Outputindicatoren (1)

311

Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten

— Aantal begunstigden

— Totaal investeringsvolume

312

Oprichting en ontwikkeling van micro-ondernemingen

— Aantal gesteunde/opgerichte micro-ondernemingen

313

Bevordering van toeristische activiteiten

— Aantal gesteunde nieuwe acties op toeristisch gebied

— Totaal investeringsvolume

321

Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking

— Aantal gesteunde acties

— Totaal investeringsvolume

322

Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling

— Aantal dorpen waar acties zijn uitgevoerd

— Totaal investeringsvolume

323

Instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed

— Aantal gesteunde acties op het gebied van het landelijke erfgoed

— Totaal investeringsvolume

331

Opleiding en voorlichting

— Aantal economische actoren die hebben deelgenomen aan gesteunde activiteiten

— Aantal door de deelnemers ontvangen opleidingsdagen

341

Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering van een plaatselijke ontwikkelingsstrategie

— Aantal acties op het gebied van de verwerving van vakkundigheid en dynamisering

— Aantal deelnemers aan de acties

— Aantal gesteunde publiek-private partnerschappen

(1)Voor elke maatregel moeten worden vermeld het aantal ontvangen aanvragen en het aantal goedgekeurde aanvragen.AS 4 LEADER

Code

Maatregel

Outputindicatoren (1)

41

Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën

411 — concurrentievermogen

412 — milieu/landbeheer

413 — leefkwaliteit/diversificatie

— Aantal plaatselijke groepen

— Totale oppervlakte van de werkgebieden van de plaatselijke groepen (km2)

— Totaal inwonertal van de werkgebieden van de plaatselijke groepen

— Aantal door de plaatselijke groepen gefinancierde projecten

— Aantal gesteunde begunstigden

421

Uitvoering van samenwerkingsprojecten

— Aantal samenwerkingsprojecten

— Aantal samenwerkende plaatselijke groepen

431

Beheer van de plaatselijke groep, verwerving van vakkundigheid en dynamisering van het gebied zoals bedoeld in artikel 59

— Aantal gesteunde acties

(1)Voor elke maatregel moeten worden vermeld het aantal ontvangen aanvragen en het aantal goedgekeurde aanvragen.

III. GEMEENSCHAPPELIJKE RESULTAATINDICATORENAs/doelstelling

Indicator

Verbetering van het concurrentievermogen van de land- en de bosbouwsector

(1) Aantal deelnemers die een opleidingsactiviteit op het gebied van land- en/of bosbouw met succes hebben beëindigd

(2) Stijging van de bruto toegevoegde waarde bij de gesteunde bedrijven/ondernemingen

(3) Aantal bedrijven/ondernemingen die nieuwe producten en/of nieuwe technieken hebben geïntroduceerd

(4) Waarde van de landbouwproductie waarvoor een erkend kwaliteitskeurmerk wordt gevoerd/erkende kwaliteitsnormen worden toegepast

(5) Aantal landbouwbedrijven die de markt hebben betreden

Verbetering van het milieu en het platteland door landbeheer

(6) Oppervlakte waarop een succesvol landbeheer wordt toegepast dat bijdraagt tot:

(a) de biodiversiteit en op een hoge natuurwaarde gerichte landbouw/bosbouw

(b) de waterkwaliteit

(c) het tegengaan van klimaatverandering

(d) de bodemkwaliteit

(e) de voorkoming van marginalisering en van het verlaten van land

Verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van diversificatie van de economische bedrijvigheid

(7) Stijging van de niet-agrarische bruto toegevoegde waarde bij de gesteunde ondernemingen

(8) Brutoaantal geschapen banen

(9) Extra aantal toeristen

(10) Inwonertal van de plattelandsgebieden die profiteren van verbeterde voorzieningen

(11) Stijging van de internetpenetratie op het platteland

(12) Aantal deelnemers die een opleidingsactiviteit met succes hebben beëindigd

IV. GEMEENSCHAPPELIJKE IMPACTINDICATORENIndicator

1

Economische groei

2

Schepping van werkgelegenheid

3

Arbeidsproductiviteit

4

Ombuiging van de achteruitgang van de biodiversiteit

5

Instandhouding van landbouwgrond en bos met een hoge natuurwaarde

6

Verbetering van de waterkwaliteit

7

Bijdrage tot het tegengaan van klimaatverandering(1) PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1463/2006 (PB L 277 van 9.10.2006, blz. 1).

(2) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2060/2004 (PB L 357 van 2.12.2004, blz. 3).

(4) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1698/2005.

(5) PB L 153 van 30.4.2004, blz. 30 (gerectificeerde versie in PB L 231 van 30.6.2004, blz. 24). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1360/2005 (PB L 214 van 19.8.2005, blz. 55).

(6) PB L 171 van 23.6.2006, blz. 1.

(7) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.

(8) PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1.

(9) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.

(10) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(11) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(12) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

(13) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(14) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

(15) PB L 368 van 23.12.2006, blz. 74.

(16) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.

(17) PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2.

(18) PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

(19) Zie bladzijde 74 van dit Publicatieblad.

(20) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

(21) PB L 171 van 23.6.2006, blz. 1.

(22) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.

(23) PB L 299 van 2.10.2007, blz. 1.

(24) PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1.

(25) PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(26) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42.

(27) PB L 42 van 14.2.2006, blz. 1.

(28) PB L 265 van 26.9.2006, blz. 1.

(29) PB L 55 van 25.2.2006, blz. 20.

(30) PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.

(31) PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.

(32) PB L 243 van 6.9.2006, blz. 6.

(33) PB L 69 van 9.3.2007, blz. 5.

(34) Nadere bepalingen voor Richtlijn 2000/60/EG zullen later worden vastgesteld.

(35) Er is een afzonderlijke tabel 6.2 nodig voor elk in een rij van tabel 6.1 opgenomen deelbedrag van de bijdrage uit het ELFPO.

(36) PB L 325 van 28.10.2004, blz. 4.

(37) PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.

(38) PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1.

(39) PB L 379 van 28.12.2006, blz. 5.