Home

Beschikking van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3114) (Voor de EER relevante tekst) (2007/453/EG)Voor de EER relevante tekst

Beschikking van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3114) (Voor de EER relevante tekst) (2007/453/EG)Voor de EER relevante tekst

02007D0453 — NL — 02.07.2020 — 013.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2007

tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3114)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/453/EG)

(PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2007

tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 3114)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/453/EG)Artikel 1

De BSE-status van landen of gebieden naar gelang van hun BSE-risico is in de bijlage aangegeven.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

▼M13
BIJLAGE

LIJST VAN LANDEN OF GEBIEDEN

A. Landen of gebieden met een verwaarloosbaar BSE-risico

Lidstaten

België
Bulgarije
Tsjechië
Denemarken
Duitsland
Estland
Kroatië
Italië
Cyprus
Letland
Litouwen
Luxemburg
Hongarije
Malta
Nederland
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje
Finland
Zweden

Gebieden van lidstaten

Noord-Ierland
Schotland

Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie

IJsland
Liechtenstein
Noorwegen
Zwitserland

Derde landen

▼M14

(

)

▼M13

Argentinië
Australië
Brazilië
Chili
Colombia
Costa Rica
India
Israël
Japan
Namibië
Nieuw-Zeeland
Panama
Paraguay
Peru

▼M14

Servië (*1)

▼M13

Singapore
Verenigde Staten
Uruguay

B. Landen of gebieden met een gecontroleerd BSE-risico

Lidstaten

Ierland
Griekenland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland en Schotland

Derde landen

Canada
Mexico
Nicaragua
Zuid-Korea
Taiwan

C. Landen of gebieden met een onbepaald BSE-risico

Niet onder A of B opgenomen landen of gebieden.(*1) Zoals bedoeld in artikel 135 van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (PB L 278 van 18.10.2013, blz. 16).