Home

Beschikking van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5777) (Voor de EER relevante tekst) (2007/777/EG)

Beschikking van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5777) (Voor de EER relevante tekst) (2007/777/EG)

2007D0777 — NL — 28.12.2012 — 011.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2007

tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5777)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/777/EG)

(PB L 312, 30.11.2007, p.49)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2007

tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5777)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/777/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (1), en met name op artikel 10, lid 2, onder c),

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (2), en met name op artikel 8, inleidende zin, punt 1, eerste alinea, en punt 4, en artikel 9, lid 2, onder b), en lid 4, onder b) en c),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2005/432/EG van de Commissie van 3 juni 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor uit derde landen ingevoerde vleesproducten voor menselijke consumptie en tot intrekking van de Beschikkingen 97/41/EG, 97/221/EG en 97/222/EG (3) bevat de veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften en de certificeringseisen voor de invoer van zendingen van bepaalde vleesproducten in de Gemeenschap, en bevat ook de lijsten van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer van dergelijke producten toegestaan is.

(2)

In Beschikking 2005/432/EG, zoals gewijzigd bij Beschikking 2006/80/EG (4), is rekening gehouden met de gezondheidsvoorschriften en de definities van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (5), Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (6) en Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (7).

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004 bevat afzonderlijke definities van vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen.

(4)

De specifieke behandelingen die in Beschikking 2005/432/EG voor elk derde land zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de behandelingen die in Richtlijn 2002/99/EG zijn voorgeschreven om het eventuele risico voor de diergezondheid dat verbonden is aan het verse vlees dat voor de bereiding van die vleesproducten wordt gebruikt, weg te nemen. Aan magen, blazen en darmen zijn uit een oogpunt van diergezondheid dezelfde risico's verbonden als aan vleesproducten. Daarom moeten zij dezelfde specifieke behandelingen ondergaan als in Beschikking 2005/432/EG zijn vastgelegd en aan dezelfde geharmoniseerde certificeringseisen voldoen om in de Gemeenschap te mogen worden ingevoerd.

(5)

Beschikking 2003/779/EG (8) bevat veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van darmen in de EU. De onder Beschikking 2003/779/EG vallende producten moeten daarom worden uitgesloten van de definitie van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen van deze beschikking.

(6)

Beschikking 2004/432/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot goedkeuring van door derde landen ingediende residubewakingsplannen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (9) bevat een lijst van derde landen waarvan het residubewakingsplan is goedgekeurd en die daarom naar de Gemeenschap mogen uitvoeren.

(7)

Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (10) bevat voorschriften, waaronder bepaalde certificeringsvoorschriften, betreffende veterinaire controles van dierlijke producten die met het oog op invoer en doorvoer uit derde landen de Gemeenschap binnenkomen.

(8)

In verband met de geografische ligging van Kaliningrad en wegens de klimatologische omstandigheden die ertoe leiden dat een aantal havens gedurende een deel van het jaar niet kunnen worden gebruikt, moeten er voor de doorvoer van partijen vleesproducten van en naar Rusland via de Gemeenschap speciale voorschriften komen.

(9)

Bij Beschikking 2001/881/EG van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (11) is vastgesteld welke grensinspectieposten voor de controle van de doorvoer van partijen vleesproducten van en naar Rusland via de Gemeenschap zijn erkend.

(10)

Bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (12) bevat een lijst van derde landen of delen daarvan waaruit de invoer van vers vlees uit bepaalde landen toegestaan is. IJsland is in bijlage II bij die beschikking opgenomen als land dat vers vlees van bepaalde dieren mag uitvoeren. Daarom moet de invoer van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen van die dieren uit IJsland worden toegestaan zonder dat een verdere behandeling wordt geëist.

(11)

Bijlage 11 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten (13) bevat de sanitaire en zoötechnische maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten. Vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen uit Zwitserland moeten dus zoals bepaald in die overeenkomst worden behandeld. Die behandelingen hoeven dus niet in de bijlage bij deze beschikking te worden vermeld.

(12)

Bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (14) is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 722/2007 van de Commissie van 25 juni 2007 tot wijziging van de bijlagen II, V, VI, VIII, IX en XI bij Verordening (EG) nr. 999/2001 (15) en bij Verordening (EG) nr. 1275/2007 van de Commissie tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (16). In het certificaat moeten de nieuwe eisen ten aanzien van de BSE-status van derde landen voor de uitvoer van vleesproducten en behandelde darmen naar de Gemeenschap worden opgenomen.

(13)

In Beschikking 2007/453/EG van de Commissie van 29 juni 2007 tot vaststelling van de BSE-status van lidstaten, derde landen of gebieden daarvan naar gelang van hun BSE-risico (17) worden de landen of gebieden in drie groepen ingedeeld, namelijk met een verwaarloosbaar, een gecontroleerd en een onbepaald BSE-risico. In het certificaat moet naar die lijst worden verwezen.

(14)

Voor de duidelijkheid van de communautaire wetgeving is het wenselijk Beschikking 2005/432/EG in te trekken en door deze beschikking te vervangen.

(15)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Deze beschikking bevat veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften voor de invoer in, de doorvoer door en de opslag in de Gemeenschap van zendingen:

a)vleesproducten zoals omschreven in punt 7.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004, en

b)behandelde magen, blazen en darmen, zoals omschreven in punt 7.9 van die bijlage, die een van de in bijlage II, deel 4, bij deze beschikking genoemde behandelingen hebben ondergaan.

Deze voorschriften omvatten de lijsten van derde landen en delen daarvan waaruit die producten mogen worden ingevoerd alsmede de modellen van de volksgezondheids- en diergezondheidscertificaten die voor de invoer van die producten vereist zijn en de voorschriften voor de oorsprong en de behandeling voor die producten.

2. Deze beschikking geldt onverminderd de Beschikkingen 2004/432/EG en 2003/779/EG.

Artikel 2

Voorschriften betreffende diersoorten en dieren

De lidstaten zorgen ervoor dat in de Gemeenschap alleen zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, verkregen van vlees of vleesproducten, worden ingevoerd die afkomstig zijn van de volgende diersoorten of dieren:

a)pluimvee, waaronder kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten en patrijzen, die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren of om in het wild te worden uitgezet;

b)als huisdier gehouden dieren van de volgende diersoorten: runderen, met inbegrip van Bubalus bubalis en Bison bison, varkens, schapen, geiten en eenhoevigen;

c)konijnen en hazen, en gekweekt wild zoals omschreven in punt 1.6 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004;

d)vrij wild, zoals omschreven in punt 1.5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004.

Artikel 3

Veterinairrechtelijke voorschriften betreffende de oorsprong en de behandeling van de vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen

De lidstaten staan de invoer in de Gemeenschap van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen toe indien:

▼C1

a)zij voldoen aan de voorschriften betreffende de oorsprong en de behandeling van bijlage I, punt 1 of 2, en

▼B

b)zij van oorsprong zijn uit de volgende derde landen of delen daarvan:

i)voor vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die geen specifieke behandeling hebben ondergaan, als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage I, de in deel 2 van bijlage II opgenomen derde landen en de in deel 1 van die bijlage opgenomen delen van derde landen;

ii)voor vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die een specifieke behandeling hebben ondergaan, als bedoeld in punt 2, onder a) ii), van bijlage I, de in de delen 2 en 3 van bijlage II opgenomen derde landen en de in deel 1 van die bijlage opgenomen delen van die derde landen.

Artikel 4

Gezondheidsvoorschriften voor vers vlees dat gebruikt is voor de productie van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die in de Gemeenschap worden ingevoerd en veterinaire en gezondheidscertificaten

De lidstaten zorgen ervoor dat:

a)alleen zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die zijn verkregen van vers vlees, zoals omschreven in punt 1.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004, die voldoen aan de communautaire gezondheidsvoorschriften, in de Gemeenschap worden ingevoerd;

b)alleen zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die voldoen aan de voorschriften in het in bijlage III opgenomen model van het gezondheidscertificaat, in de Gemeenschap worden ingevoerd;

c)dergelijke zendingen vergezeld gaan van dat certificaat, dat naar behoren door de officiële dierenarts van het derde land van verzending is ingevuld en ondertekend.

Artikel 5

Zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die door de Gemeenschap worden doorgevoerd of er worden opgeslagen

De lidstaten zorgen ervoor dat zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en bestemd zijn om onmiddellijk of na opslag overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG naar een derde land te worden doorgevoerd en niet om in de Gemeenschap te worden ingevoerd, voldoen aan de volgende voorschriften:

a)zij zijn afkomstig van het grondgebied van een in bijlage II genoemd derde land of deel daarvan en hebben de in die bijlage aangegeven, voor de invoer van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen van de betrokken diersoort vereiste minimale behandeling ondergaan;

b)zij voldoen aan de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften voor de betrokken diersoort zoals vermeld in het in bijlage III opgenomen model van het gezondheidscertificaat;

c)zij gaan vergezeld van een veterinair certificaat volgens het model in bijlage IV, dat naar behoren door een officiële dierenarts van het betrokken derde land is ondertekend;

d)de officiële dierenarts van de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap heeft op het Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de vleesproducten kunnen worden doorgevoerd of opgeslagen, al naar gelang van het geval.

Artikel 6

Afwijking voor bepaalde bestemmingen in Rusland

1. In afwijking van artikel 5 staan de lidstaten, onder de volgende voorwaarden, toe dat zendingen vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die afkomstig zijn uit en bestemd zijn voor Rusland, rechtstreeks of via een ander derde land, over de weg of per spoor door de Gemeenschap worden doorgevoerd tussen de daartoe aangewezen communautaire grensinspectieposten die zijn vermeld in bijlage IV bij Beschikking 2001/881/EG:

a)de zending is in de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap door de officiële dierenarts van de bevoegde autoriteit verzegeld met een zegel dat van een volgnummer is voorzien;

b)de documenten die de zending vergezellen, zoals bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 97/78/EG, worden op elke bladzijde door de officiële dierenarts van de bevoegde autoriteit van de grensinspectiepost van binnenkomst in de Gemeenschap voorzien van het stempel „ALLEEN VOOR DOORVOER DOOR DE EG NAAR RUSLAND”;

c)aan de procedurevoorschriften van artikel 11 van Richtlijn 97/78/EG is voldaan;

d)de officiële dierenarts van de bevoegde autoriteit in de grensinspectiepost van binnenkomst heeft op het Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst verklaard dat de zending mag worden doorgevoerd.

2. De lidstaten staan niet toe dat dergelijke zendingen overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG in de Gemeenschap worden gelost of opgeslagen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteit op gezette tijden audits verricht om na te gaan of het aantal zendingen en de hoeveelheid vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, afkomstig van of bestemd voor Rusland, die het grondgebied van de Gemeenschap binnengekomen zijn respectievelijk verlaten hebben, met elkaar in overeenstemming zijn.

Artikel 7

Overgangsbepaling

Zendingen waarvoor vóór 1 mei 2008 veterinaire certificaten zijn afgegeven volgens de in Beschikking 2005/432/EG opgenomen modellen, mogen tot en met 1 juni 2008 in de Gemeenschap worden ingevoerd.

Artikel 8

Intrekking

Beschikking 2005/432/EG wordt ingetrokken.

Artikel 9

Datum van toepassing

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 december 2007.

Artikel 10

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

1.Vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, van oorsprong uit de in artikel 3, onder b) i), bedoelde derde landen of delen daarvan:

a)zijn vervaardigd van vlees dat in de Gemeenschap mag worden ingevoerd als vers vlees, zoals omschreven in punt 1.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004, en

b)zijn afkomstig van een of meer diersoorten of dieren en hebben een niet-specifieke behandeling ondergaan zoals aangegeven in deel 4, onder A, van bijlage II.

2.Vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, van oorsprong uit de in artikel 3, onder b) ii), bedoelde derde landen of delen daarvan, voldoen aan de hierna onder a), b) of c) genoemde voorwaarden:

a)de vleesproducten en/of behandelde magen, blazen en darmen:

i)zijn vervaardigd met vlees van en/of vleesproducten die afkomstig zijn van één diersoort of één dier overeenkomstig de desbetreffende kolom in de delen 2 en 3 van bijlage II, waarbij wordt aangegeven om welke diersoort of welk dier het gaat, en

ii)hebben ten minste de in deel 4 van bijlage II aangegeven specifieke behandeling voor vlees van de betrokken diersoort of het betrokken dier ondergaan;

b)de vleesproducten en/of behandelde magen, blazen en darmen:

i)zijn vervaardigd met vers, verwerkt of gedeeltelijk verwerkt vlees van meer dan één diersoort of dier overeenkomstig de desbetreffende kolom in de delen 2 en 3 van bijlage II, dat is gemengd voordat de laatste behandeling overeenkomstig deel 4 van bijlage II wordt toegepast, en

ii)de onder i) bedoelde laatste behandeling is ten minste even streng als de strengste in deel 4 van bijlage II vastgestelde behandeling voor vlees van de betrokken diersoorten of dieren overeenkomstig de desbetreffende kolom in de delen 2 en 3 van bijlage II;

c)de uiteindelijke vleesproducten en/of behandelde magen, blazen en darmen:

i)zijn bereid door menging van vooraf behandeld vlees van meer dan één diersoort of dier, en

ii)hebben de onder i) bedoelde behandeling ondergaan die ten minste even streng is als de behandeling die overeenkomstig deel 4 van bijlage II moet worden toegepast voor de betrokken diersoorten of dieren overeenkomstig de desbetreffende kolom in de delen 2 en 3 van bijlage II voor elk vleesbestanddeel van het vleesproduct en de behandelde magen, blazen en darmen.

3.De in deel 4 van bijlage II vastgestelde behandelingen zijn de om veterinaire redenen geldende minimale verwerkingsvoorschriften waaraan moet worden voldaan voor vleesproducten en magen, blazen en darmen, afkomstig van de betrokken diersoort die of het betrokken dier dat van oorsprong is uit de in bijlage II genoemde derde landen of delen daarvan.

Wanneer de invoer van slachtafval echter wegens veterinairrechtelijke beperkingen van de Gemeenschap overeenkomstig Beschikking 79/542/EEG niet is toegestaan, mag het als vleesproduct of behandelde maag, blaas of darm worden ingevoerd of in een vleesproduct worden gebruikt, mits de in deel 2 van bijlage II bedoelde behandeling wordt toegepast en aan de communautaire gezondheidsvoorschriften wordt voldaan.

Bovendien kan het een inrichting in een in bijlage II genoemd land worden toegestaan vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen te vervaardigen die de in deel 4 van bijlage II bedoelde behandeling B, C of D hebben ondergaan, ook indien die inrichting is gevestigd in een derde land of deel daarvan dat geen vers vlees naar de Gemeenschap mag uitvoeren, mits aan de communautaire gezondheidsvoorschriften wordt voldaan.
BIJLAGE II

▼M11

DEEL 1

Geregionaliseerde gebieden voor de in de delen 2 en 3 genoemde landenLand

Gebied

Omschrijving van het gebied

ISO-code

Versie

Argentinië

AR

01/2004

Het hele land

AR-1

01/2004

Geheel Argentinië, met uitzondering van de provincies Chubut, Santa Cruz en Tierra del Fuego voor de diersoorten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 206/2010

AR-2

01/2004

De provincies Chubut, Santa Cruz en Tierra del Fuego voor de diersoorten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 206/2010

Brazilië

BR

01/2004

Het hele land

BR-1

01/2005

De staten Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo en Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Deel van de staat Mato Grosso do Sul (behalve de gemeenten Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso en Corumbá);

de staat Paraná;

de staat São Paulo;

deel van de staat Minas Gerais (behalve de regionale delegaties Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas en Bambuí);

de staat Espíritu Santo;

de staat Rio Grande do Sul;

de staat Santa Catarina;

de staat Goiás;

deel van de staat Mato Grosso, omvattende:

de regionale eenheid Cuiabá (behalve de gemeenten San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone en Barão de Melgaço); de regionale eenheid Cáceres (behalve de gemeente Cáceres); de regionale eenheid Lucas do Rio Verde; de regionale eenheid Rondonópolis (behalve de gemeente Itiquiora); de regionale eenheid Barra do Garças en de regionale eenheid Barra do Bugres

BR-3

01/2005

De staten Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina en São Paulo

China

CN

01/2007

Het hele land

CN-1

01/2007

De provincie Shandong

Maleisië

MY

01/2004

Het hele land

MY-1

01/2004

Alleen het schiereiland West-Maleisië

Namibië

NA

01/2005

Het hele land

NA-1

01/2005

Het gebied ten zuiden van de afsluitingen die lopen van Palgrave Point in het westen tot Gam in het oosten

Rusland

RU

04/2012

Het hele land

RU-1

04/2012

Het hele land met uitzondering van de regio Kaliningrad

RU-2

04/2012

De regio Kaliningrad

Zuid-Afrika

ZA

01/2005

Het hele land

ZA-1

01/2005

Het hele land, met uitzondering van:

het deel van het gebied waar mond-en-klauwzeer wordt bestreden, gelegen in de veterinaire gebieden Mpumalanga en de noordelijke provincies, in het district Ingwavuma in het veterinaire gebied Natal en in het grensgebied met Botswana ten oosten van de 28e lengtegraad, en het district Camperdown in de provincie KwaZuluNatal

▼M4

DEEL 2

Derde landen of delen daarvan waaruit vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen in de Europese Unie mogen worden ingevoerd

(Zie deel 4 van deze bijlage voor de verklaring van de in de tabel gebruikte codes)ISO-code

Land van oorsprong of deel daarvan

1. Als huisdier gehouden runderen

2. Gekweekt evenhoevig wild, met uitzondering van wilde varkens

Als huisdier gehouden schapen en geiten

1. Als huisdier gehouden varkens

2. Gekweekt evenhoevig wild (wilde varkens)

Als huisdier gehouden eenhoevigen

1. Pluimvee

2. Gekweekt vederwild (met uitzondering van loopvogels)

Gekweekte loopvogels

Tamme konijnen en gekweekte leporidae

Vrij evenhoevig wild (met uitzondering van wilde varkens)

Wilde varkens

Wilde eenhoevigen

Wilde leporidae (konijnen en hazen)

Vrij veder-wild

Niet als huisdier gehouden landzoogdieren (met uitzondering van hoefdieren en leporidae)

AR

Argentinië AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentinië AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentinië AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australië

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazilië

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilië BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazilië BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilië BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Zwitserland (4)

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

China

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

China CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Ethiopië

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

▼M10

HR

Kroatië

A

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

▼M9

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

▼M4

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

IJsland

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Zuid-Korea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (5)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexico

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Maleisië MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Maleisië MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibië (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nieuw-Caledonië

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nieuw-Zeeland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Servië (6)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

▼M11

RU

Rusland

RU

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

Rusland (7)

RU-1

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Rusland

RU-2

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M4

SG

Singapore

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunesië

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turkije

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Oekraïne

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Verenigde Staten

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

▼M7

ZA

Zuid-Afrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

▼M7 —————

▼M4

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

(1)Zie deel 3 van deze bijlage voor minimumeisen voor de behandeling van gepasteuriseerde vleesproducten en biltong.

(2)Voor vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die zijn bereid met vers vlees van dieren die zijn geslacht na 1 maart 2002.

(3)Alleen voor doorvoer overeenkomstig artikel 5.

(4)In overeenstemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over de handel in landbouwproducten.

(5)Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; voorlopige code die geenszins vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal worden vastgesteld na afsluiting van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.

(6)Uitgezonderd Kosovo zoals omschreven in Resolutie 1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(7)Uitsluitend voor doorvoer door de Unie.

XXX Geen certificaat vastgesteld; de invoer van vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen die zijn vervaardigd met vlees van deze diersoort is niet toegestaan.

▼M3

DEEL 3

Derde landen of delen daarvan waaruit invoer voor bepaalde soorten na niet-specifieke behandeling (A) niet is toegestaan, maar waaruit biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten in de Gemeenschap mogen worden ingevoerdISO-code

Land van oorsprong of deel daarvan

1. Als landbouwhuisdier gehouden runderen

2. Gekweekt evenhoevig wild (met uitzondering van wilde varkens)

Als landbouwhuisdier gehouden schapen en geiten

1. Als landbouwhuisdier gehouden varkens

2. Gekweekt evenhoevig wild (wilde varkens)

Als landbouwhuisdier gehouden eenhoevigen

1. Pluimvee

2. Gekweekt vederwild

Loopvogels

Tamme konijnen en gekweekte leporidae

Vrij evenhoevig wild

(met uitzondering van wilde varkens)

Wilde varkens

Wilde eenhoevigen

Wilde leporidae

(konijnen en hazen)

Vrij vederwild

Niet als landbouwhuisdier gehouden landzoogdieren

(met uitzondering van hoefdieren en leporidae)

AR

Argentinië — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibië

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibië NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

▼M7

ZA

Zuid-Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Zuid Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

▼M3

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

▼B

DEEL 4

Verklaring van de in de tabellen in de delen 2 en 3 gebruikte codes

IN BIJLAGE I BEDOELDE BEHANDELINGEN

Niet-specifieke behandeling

A

=

Voor vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen wordt geen op veterinairrechtelijke gronden gebaseerde minimumeis vastgesteld ten aanzien van temperatuur of andere behandeling. Het vlees van de vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen moet wel een zodanige behandeling hebben ondergaan dat, wanneer het wordt doorgesneden, het snijvlak niet langer de kenmerken vertoont van vers vlees en het gebruikte verse vlees moet ook voldoen aan de veterinairrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op de uitvoer van vers vlees naar de Gemeenschap.

Specifieke behandelingen (in afnemende volgorde van intensiteit)

B

=

Behandeling in een hermetisch gesloten recipiënt tot een Fo-waarde van 3 of meer.

C

=

Tijdens de bereiding van het vleesproduct en de magen, blazen en darmen moet overal in het vlees en/of de magen, blazen en darmen een temperatuur worden bereikt van ten minste 80 °C.

D

=

Tijdens de bereiding van het vleesproduct en de magen, blazen en darmen moet overal in het vlees en/of de magen, blazen en darmen een temperatuur worden bereikt van ten minste 70 °C; voor rauwe ham volstaat een behandeling bestaande uit een natuurlijke fermentatie en rijping gedurende ten minste negen maanden, resulterend in de volgende eigenschappen:

—Aw ten hoogste 0,93,

—pH ten hoogste 6,0.

E

=

Voor producten van het type „biltong” een behandeling die resulteert in:

—Aw ten hoogste 0,93,

—pH ten hoogste 6,0.

F

=

Een warmtebehandeling die garandeert dat een kerntemperatuur van ten minste 65 °C wordt bereikt gedurende een voldoende lange tijd om een pasteurisatiewaarde (pw) van ten minste 40 te bereiken.
BIJLAGE III

Model van het gezondheidscertificaat voor bepaalde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor verzending uit een derde land naar de Europese Unie

Deel I: Gegevens betreffende de zendingLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1. VerzenderNaamAdresTel.I.2. Referentienummer certificaatI.2.a.I.3. Bevoegde centrale autoriteitI.4. Bevoegde lokale autoriteitI.5. GeadresseerdeNaamAdresTel.I.6.I.7. Land van oorsprongISO-codeI.8. Regio van oorsprongCodeI.9. Land van bestemmingISO-codeI.10.I.11. Plaats van oorsprong/Plaats van de vangstNaamErkenningsnummerAdresI.12.I.13. Plaats van ladingI.14. Datum van vertrekI.15. VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16. Grensinspectiepost van binnenkomst in EUI.17. CITES-nr(s)I.18. Omschrijving van de goederenI.19. Productcode (GN-code)I.20. Aantal/HoeveelheidI.21. Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22. Aantal verpakkingenI.23. Nr. zegel en nr. containerI.24. Aard van de verpakkingI.25. Goederen gecertificeerd voorMenselijke consumptieI.26.I.27. Voor invoer of toelating in EUI.28. Identificatie van de goederenErkenningsnummer van inrichtingenSoort (Wetenschappelijke benaming)Soort productSlachthuisVerwerkingsbedrijfKoelhuisAantal verpakkingenNettogewicht

Deel II: CertificeringLANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor invoerII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.1. Verklaring inzake de diergezondheidOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart hetgeen volgt:II.1.1. De vleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen (1) bevatten de volgende vleessoorten en voldoen aan onderstaande criteria:Soort (A)Behandeling (B)Oorsprong (C)(A) Code voor de desbetreffende vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen: BOV = als huisdier gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan); OVI = als huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus); EQI = als huisdier gehouden paardachtigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); POR = als huisdier gehouden varkens (Sus scrofa); RAB = tamme konijnen; PFG = als huisdier gehouden pluimvee en gekweekt vederwild; RUF = gekweekte niet als huisdier gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); RUW = vrije niet als huisdier gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); SUW = vrije niet als huisdier gehouden varkens: EQW = vrije niet als huisdier gehouden eenhoevigen; WLP = vrije lagomorfen; WGB = vrij vederwild.(B) A, B, C, D, E of F naargelang de vereiste behandeling, als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, delen 2, 3 en 4, bij Beschikking 2007/777/EG.(C) De ISO-code van het land van oorsprong en, in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving voor de betrokken vleessoorten, de regio als aangegeven in bijlage II, deel 1, bij Beschikking 2007/777/EG (zoals laatstelijk gewijzigd).(2) II.1.2. De in punt II.1.1. omschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen zijn bereid met vers vlees van als huisdier gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan); als huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus); als huisdier gehouden paardachtigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan); als huisdier gehouden varkens (Sus scrofa); gekweekte niet als huisdier gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); vrije niet als huisdier gehouden dieren (met uitzondering van varkens en eenhoevigen); vrije niet als huisdier gehouden varkens; vrije niet als huisdier gehouden eenhoevigen en het verse vlees gebruikt in de productie van de vleesproducten:hetzij [II.1.2.1. heeft een niet-specifieke behandeling als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, deel 4, onder A, bij Beschikking 2007/777/EG ondergaan] en: (2)hetzij [II.1.2.1.1. voldoet aan de veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften in de desbetreffende gezondheidscertificaten in bijlage II, deel 2, bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad, en is van oorsprong uit een derde land, of een deel daarvan in geval van regionalisatie overeenkomstig de communautaire wetgeving, zoals beschreven in de desbetreffende kolom van bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG]. (2)of [II.1.2.1.1. is van oorsprong uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap]. (2)of [II.1.2.1. voldoet aan de in het kader van Richtlijn 2002/99/EG overeengekomen eisen, is verkregen van dieren die afkomstig zijn van een bedrijf dat niet onderworpen is aan beperkingen voor de specifieke ziekten, als vermeld in het gezondheidscertificaat van bijlage II, deel 2, bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30 dagen geen uitbraken van deze ziekten hebben plaatsgevonden, en heeft de specifieke behandeling ondergaan die voor het derde land van oorsprong of een deel daarvan in deel 2 of 3 (naar gelang het geval) van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG is vastgesteld voor de desbetreffende vleessoort]. (2)(2) II.1.3. De in punt II.1.1. omschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen zijn bereid met vers vlees van als huisdier gehouden pluimvee, waaronder gekweekt of vrij vederwild, dat:hetzij [II.1.3.1. een niet-specifieke behandeling als gespecificeerd en omschreven in bijlage II, deel 4, onder A, bij Beschikking 2007/777/EG heeft ondergaan] en: (2)hetzij [II.1.3.1.1. voldoet aan de veterinairrechtelijke voorschriften van Beschikking 2006/696/EG van de Commissie,] (2)of [II.1.3.1.1. van oorsprong is uit een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap en voldoet aan de voorschriften in artikel 3 van Richtlijn 2002/99/EG van de Raad.] (2)of [II.1.3.1. van oorsprong is uit een derde land, als bedoeld in bijlage II, deel 1, bij Beschikking 2006/696/EG, afkomstig is uit een bedrijf dat niet is onderworpen aan beperkingen voor aviaire influenza of de ziekte van Newcastle en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30 dagen geen uitbraken van deze ziekten hebben plaatsgevonden, en de specifieke behandeling heeft ondergaan die voor het derde land van oorsprong of een deel daarvan in deel 2 of 3 (naar gelang het geval) van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG is vastgesteld voor het vlees van de desbetreffende vleessoort.] (2)

LANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor invoerII.a. Referentienummer certificaatII.b.of [II.1.3.1. van oorsprong is uit een derde land, als bedoeld in bijlage II, deel 1, bij Beschikking 2006/696/EG, afkomstig is uit een bedrijf dat niet is onderworpen aan beperkingen voor aviaire influenza of de ziekte van Newcastle en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30 dagen geen uitbraken van deze ziekten hebben plaatsgevonden, en de specifieke behandeling heeft ondergaan, als bedoeld in punt B, C of D in deel 4 van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG mits deze behandeling strenger is dan die welke is aangegeven in de delen 2 en 3 van bijlage II bij die beschikking.](2) [II.1.4. Wanneer het gaat om vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen die zijn vervaardigd van vers vlees van lagomorfen en andere landzoogdieren:voldoet het vlees aan de desbetreffende veterinairrechtelijke en gezondheidsvoorschriften in Beschikking 2000/585/EG van de Commissie en is het niet afkomstig van een bedrijf dat is onderworpen aan beperkingen voor dierziekten die de betrokken dieren treffen en binnen een straal van 10 km waarvan in de laatste 30 dagen geen uitbraken van deze ziekten hebben plaatsgevonden.]II.1.5. De vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen:II.1.5.1. [bestaan uit vlees en/of vleesproducten van één diersoort en hebben de behandeling ondergaan die is voorgeschreven in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG.]of (2) II.1.5.1. [bestaan uit vlees van meer dan één diersoort en nadat het vlees is gemengd, heeft het product in zijn geheel een behandeling ondergaan die ten minste even streng is als die welke is voorgeschreven voor de vleesbestanddelen van het vleesproduct, zoals vastgesteld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG.]of (2) II.1.5.1. [zijn bereid met vlees van meer dan één diersoort, waarbij de behandeling die elk vleesbestanddeel vóór de vermenging heeft ondergaan, voldoet aan de desbetreffende voorschriften voor vlees van de betrokken diersoort, zoals vastgesteld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG.] (2)II.1.6. Na de behandeling zijn alle voorzorgen genomen om besmetting te voorkomen.(2) [II.1.7. Aanvullende garanties:in het geval van vleesproducten van pluimvee die geen specifieke behandeling hebben ondergaan en die bestemd zijn voor lidstaten of gebieden daarvan die erkend zijn overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 90/539/EEG van de Raad, was het pluimveevlees afkomstig van pluimvee dat in de laatste 30 dagen voor de slacht niet met een levend vaccin tegen de ziekte van Newcastle was ingeënt.](2) II.2. Verklaring inzake de volksgezondheidOndergetekende verklaart dat hij kennis heeft van de desbetreffende bepalingen van de Verordeningen (EG) nrs. 178/2002, 852/2004, 853/2004 en 999/2001 en dat de hierboven omschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen overeenkomstig deze voorschriften zijn geproduceerd en met name dat:II.2.1. zij afkomstig zijn van een of meer bedrijven die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de HACCP-beginselen gebaseerd programma toepassen;II.2.2. zij geproduceerd zijn met grondstoffen die voldoen aan de voorschriften van bijlage III, secties I tot en met VI, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;II.2.3.1. (2) de vleesproducten vervaardigd zijn uit vlees van als huisdier gehouden varkens dat met negatieve resultaten op trichinose is onderzocht of dat een koudebehandeling heeft ondergaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2075/2005 van de Commissie;II.2.3.2. (2) de vleesproducten vervaardigd zijn uit paardenvlees of vlees van wilde varkens dat met negatieve resultaten op trichinose is onderzocht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2075/2005 van de Commissie;II.2.3.3. (2) de behandelde magen, blazen en darmen geproduceerd zijn overeenkomstig bijlage III, sectie XIII, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;II.2.4. zij van een identificatiemerk zijn voorzien overeenkomstig bijlage II, sectie I, bij Verordening (EG) nr. 853/2004;II.2.5. op het etiket op de verpakking van de hierboven omschreven vleesproducten een keurmerk is aangebracht waaruit blijkt dat het vleesproduct uitsluitend vervaardigd is met vers vlees van dieren die zijn geslacht in slachthuizen die zijn erkend voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap, dan wel van dieren die speciaal voor de levering van vlees voor de vereiste behandeling als bedoeld in bijlage II, delen 2 en 3, bij Beschikking 2007/777/EG in een slachthuis zijn geslacht;II.2.6. zij voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen;

LANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor invoerII.a. Referentienummer certificaatII.b.II.2.7. met betrekking tot levende dieren en producten daarvan alle garanties worden geboden die zijn vervat in de op grond van artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG ingediende plannen betreffende residuen;II.2.8. het vervoermiddel en de omstandigheden waaronder deze zending is geladen, in overeenstemming zijn met de hygiënevoorschriften die voor de uitvoer naar de Europese Gemeenschap van kracht zijn;II.2.9. indien zij materiaal van runderen, schapen of geiten bevatten, het verse vlees dat en/of de darmen die voor de bereiding van de vleesproducten en/of de behandelde darmen is/zijn gebruikt, voldoet/voldoen aan de volgende voorwaarden naar gelang van de BSE-risicocategorie van het land van oorsprong:(2) II.2.9.1. voor invoer uit een land of gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico volgens de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG van de Commissie, zoals gewijzigd:(1) het land of gebied is overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001 ingedeeld als land respectievelijk gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico;(2) de dieren waarvan de producten van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid, zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in het land met een verwaarloosbaar BSE-risico en zijn bij een ante- en een postmortemkeuring geschikt bevonden;(2) (3) als er in het land of gebied inheemse gevallen van BSE geweest zijn:(2) a) zijn de dieren geboren na de datum met ingang waarvan het verbod op het vervoederen aan herkauwers van vleesbeendermeel en kanen, afkomstig van herkauwers, daadwerkelijk wordt toegepast, of(2) b) bevatten de producten van runderen, schapen en geiten geen gespecificeerd risicomateriaal zoals omschreven in bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001 of separatorvlees van beenderen van runderen, schapen en geiten en zijn zij daar niet van afgeleid.(2) II.2.9.2. voor invoer uit een land of gebied met een gecontroleerd BSE-risico volgens de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG, zoals gewijzigd:(1) het land of gebied is overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001 ingedeeld als land respectievelijk gebied met een gecontroleerd BSE-risico;(2) de dieren waarvan de producten van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid, zijn bij een ante- en een postmortemkeuring geschikt bevonden;(3) de dieren waarvan de voor uitvoer bedoelde producten van runderen, schapen of geiten zijn afgeleid, zijn niet geslacht met gebruikmaking van de methode waarbij de dieren worden bedwelmd of onmiddellijk gedood door middel van een gasinjectie in de schedelholte, of waarbij, na bedwelming van het dier, het weefsel van het centrale zenuwstelsel met een lang staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument wordt beschadigd;(2)(3) (4) de producten van runderen, schapen en geiten bevatten geen gespecificeerd risicomateriaal zoals omschreven in bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001 of separatorvlees van beenderen van runderen, schapen en geiten en zij zijn daar niet van afgeleid.(2)(4) (5) als het gaat om darmen van oorsprong uit een land of gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico, gelden voor de invoer van behandelde darmen de volgende voorwaarden:a) het land of gebied is overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001 ingedeeld als land respectievelijk gebied met een gecontroleerd BSE-risico;b) de dieren waarvan de producten van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid, zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in het land of gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico en zijn bij een ante- en een postmortemkeuring geschikt bevonden;(2) c) als de darmen van oorsprong zijn uit een land of gebied waar inheemse gevallen van BSE geweest zijn:(2) i) zijn de dieren geboren na de datum met ingang waarvan het verbod op het vervoederen aan herkauwers van vleesbeendermeel en kanen, afkomstig van herkauwers, daadwerkelijk wordt toegepast, of(2) ii) bevatten de producten van runderen, schapen en geiten geen gespecificeerd risicomateriaal zoals omschreven in bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001 en zijn zij daar niet van afgeleid.

LANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor invoerII.a. Referentienummer certificaatII.b.(2) II.2.9.3. voor invoer uit een land of gebied met een onbepaald BSE-risico volgens de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG:(1) aan de dieren waarvan de producten van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid, zijn geen vleesbeendermeel en kanen, afkomstig van herkauwers, vervoederd en zij zijn bij een ante- en een postmortemkeuring geschikt bevonden;(2) de dieren waarvan de producten van runderen, schapen of geiten zijn afgeleid, zijn niet geslacht met gebruikmaking van de methode waarbij de dieren worden bedwelmd of onmiddellijk gedood door middel van een gasinjectie in de schedelholte, of waarbij, na bedwelming van het dier, het weefsel van het centrale zenuwstelsel met een lang staafvormig, in de schedelholte ingebracht instrument wordt beschadigd;(2)(5) (3) de producten van runderen, schapen en geiten zijn niet afgeleid van:i) gespecificeerd risicomateriaal zoals omschreven in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001;ii) zenuw- en lymfeweefsel dat bij het ontbenen is vrijgelegd;iii) separatorvlees van beenderen van runderen, schapen en geiten.(2)(4) (4) als het gaat om darmen van oorsprong uit een land of gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico, gelden voor de invoer van behandelde darmen de volgende voorwaarden:a) het land of gebied is overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2001 ingedeeld als land respectievelijk gebied met een onbepaald BSE-risico;b) de dieren waarvan de producten van runderen, schapen en geiten zijn afgeleid, zijn geboren, ononderbroken gehouden en geslacht in het land of gebied met een verwaarloosbaar BSE-risico en zijn bij een ante- en een postmortemkeuring geschikt bevonden;(2) c) als de darmen van oorsprong zijn uit een land of gebied waar inheemse gevallen van BSE geweest zijn:(2) i) zijn de dieren geboren na de datum met ingang waarvan het verbod op het vervoederen aan herkauwers van vleesbeendermeel en kanen, afkomstig van herkauwers, daadwerkelijk wordt toegepast, of(2) ii) bevatten de producten van runderen, schapen en geiten geen gespecificeerd risicomateriaal zoals omschreven in bijlage V van Verordening (EG) nr. 999/2001 en zijn zij daar niet van afgeleid.NotenDeel I:Vak I.8: gebied (indien van toepassing) zoals vermeld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG (zoals laatstelijk gewijzigd).Vak I.11: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer of naam van het schip. In geval van overslag moet afzonderlijke informatie worden verstrekt.Vak I.19: toepasselijke GS-codes gebruiken: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Vak I.23: identificatie van container/zegelnummer: alleen waar van toepassing.Vak I.28: „Soort”: kies uit de in punt II.1.1 onder (A) beschreven diersoorten;„Soort product”: een van de volgende producten invullen: vleesproduct, behandelde magen, blazen en darmen;„Slachthuis”: slachthuis of „wildverwerkingsinrichting”;„Koelhuis”: opslagvoorziening.

LANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen, bestemd voor invoerII.a. Referentienummer certificaatII.b.Deel II:(1) Vleesproducten als bedoeld in bijlage I, punt 7.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en behandelde magen, blazen en darmen die een van de in bijlage II, deel 4, bij Beschikking 2007/777/EG genoemde behandelingen hebben ondergaan.(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.(3) In afwijking van punt 4 mogen karkassen, halve karkassen, halve karkassen die in ten hoogste drie delen zijn verdeeld en voor- en achtervoeten, die geen ander gespecificeerd risicomateriaal dan wervelkolom, inclusief achterwortelganglia, bevatten, worden ingevoerd.Wanneer de wervelkolom niet hoeft te worden verwijderd, worden runderkarkassen met wervelkolom of delen van dergelijke karkassen gekenmerkt door middel van een blauwe streep op het in Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde etiket.In geval van invoer wordt in het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 bedoelde document het aantal runderkarkassen of delen daarvan vermeld waaruit de wervelkolom moet worden verwijderd en het aantal runderkarkassen of delen daarvan waarbij dit niet hoeft te gebeuren.(4) Alleen van toepassing op behandelde darmen.(5) In afwijking van punt 3 mogen karkassen, halve karkassen, halve karkassen die in ten hoogste drie delen zijn verdeeld en voor- en achtervoeten, die geen ander gespecificeerd risicomateriaal dan wervelkolom, inclusief achterwortelganglia, bevatten, worden ingevoerd.Wanneer de wervelkolom niet hoeft te worden verwijderd, worden runderkarkassen met wervelkolom en delen van dergelijke karkassen gekenmerkt door middel van een duidelijk zichtbare blauwe streep op het in Verordening (EG) nr. 1760/2000 bedoelde etiket.In geval van invoer wordt in het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 136/2004 bedoelde document het aantal runderkarkassen of delen daarvan vermeld waaruit de wervelkolom moet worden verwijderd en het aantal runderkarkassen of delen daarvan waarbij dit niet hoeft te gebeuren.De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor stempels, met uitzondering van reliëfstempels en watermerken.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Stempel:Handtekening:
BIJLAGE IV

(Doorvoer en/of opslag)

Deel I: Gegevens betreffende de zendingLANDVeterinair certificaat voor de invoer in de EUI.1 VerzenderNaamAdresTel.:I.2 Referentienummer certificaatI.2.aI.3 Bevoegde centrale autoriteitI.4 Bevoegde lokale autoriteitI.5 GeadresseerdeNaamAdresPostcodeTel.:I.6 Voor de zending in EU verantwoordelijke persoonNaamAdresPostcodeTel.:I.7 Land van oorsprongISO-codeI.8 Regio van oorsprongCodeI.9 Land van bestemmingISO-codeI.10I.11 Plaats van oorsprong / Plaats van de vangstNaamErkenningsnummerAdresI.12 Plaats van bestemmingDouane-entrepotLeverancier aan zeevervoermiddelenNaamErkenningsnummerAdresPostcodeI.13 Plaats van ladingI.14 Datum van vertrekI.15 VervoermiddelenVliegtuigVaartuigTreinwagonWegvoertuigAndereIdentificatie:Referentiedocumenten:I.16 Grensinspectiepost van binnenkomst in EUI.17 CITES-nr(s)I.18 Omschrijving van de goederenI.19 Productcode (GN-code)I.20 Aantal / HoeveelheidI.21 Temperatuur productenOmgevingstemperatuurGekoeldBevrorenI.22 Aantal verpakkingenI.23 Nr. zegel en nr. containerI.24 Aard van de verpakkingI.25 Goederen gecertificeerd voorMenselijke consumptieI.26 Voor doorvoer naar derde land door EUDerde landISO-codeI.27I.28 Identificatie van de goederenErkenningsnummer van inrichtingenSoort (Wetenschappelijke benaming)Soort productSoort behandelingSlachthuisVerwerkingsbedrijfKoelhuisAantal verpakkingenNettogewicht

Deel II: CertificeringLANDVleesproducten/behandelde magen, blazen en darmen,bestemd voor doorvoer en opslagII.a Referentienummer certificaatII.bII. Verklaring inzake de diergezondheidOndergetekende, officieel dierenarts, verklaart dat de in dit certificaat beschreven vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen (1) voor doorvoer en/of opslag (2) aan de volgende voorwaarden voldoen:II.1. zij komen uit een land of gebied waaruit, ten tijde van het slachten van de dieren waarvan het vlees in de vleesproducten of de behandelde magen, darmen en blazen afkomstig is/zijn, ingevolge bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG de invoer in de EG was toegestaan, enII.2. zij voldoen aan de van toepassing zijnde veterinairrechtelijke voorschriften, zoals vastgesteld in de verklaring inzake de diergezondheid in het modelcertificaat in bijlage III bij Beschikking 2007/777/EG.NotenDeel I:Vak I.8: gebied (indien van toepassing) zoals vermeld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG (zoals laatstelijk gewijzigd).Vak I.11: plaats van oorsprong: naam en adres van de inrichting van verzending.Vak I.15: registratienummer (voor wagons, containers en vrachtwagens), vluchtnummer of naam van het schip. In geval van overslag moet afzonderlijke informatie worden verstrekt.Vak I.19: toepasselijke GS-codes gebruiken: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.Vak I.23: identificatie van container/zegelnummer: alleen waar van toepassing.Vak I.28: „Soort”: kies uit de in punt II.1.1 onder (A) beschreven diersoorten;„Soort product”: een van de volgende producten invullen: vleesproduct, behandelde magen, blazen en darmen;„Soort behandeling”: beschrijving van de behandeling(en), als vermeld in bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG van de Commissie (zoals laatstelijk gewijzigd);„Slachthuis”: slachthuis of „wildverwerkingsinrichting”;„Koelhuis”: opslagvoorziening.Deel II:(1) Vleesproducten als bedoeld in bijlage I, punt 7.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 en behandelde magen, blazen en darmen die een van de in bijlage II, deel 4, bij Beschikking 2007/777/EG genoemde behandelingen hebben ondergaan.(2) Overeenkomstig artikel 12, lid 4, of artikel 13 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad.De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor stempels, met uitzondering van reliëfstempels en watermerken.Officiële dierenartsNaam (in hoofdletters):Kwalificatie en titel:Datum:Stempel:Handtekening:(1) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 445/2004 van de Commissie (PB L 72 van 11.3.2004, blz. 60).

(2) PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(3) PB L 151 van 14.6.2005, blz. 3. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie (PB L 362 van 20.12.2006, blz. 1).

(4) PB L 329 van 25.11.2006, blz. 26.

(5) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.

(6) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(7) PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206; rectificatie in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 83. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad.

(8) PB L 285 van 1.11.2003, blz. 38. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/414/EG (PB L 151 van 30.4.2004, blz. 56).

(9) PB L 154 van 30.4.2004, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/362/EG (PB L 138 van 30.5.2007, blz. 18).

(10) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).

(11) PB L 326 van 11.12.2006, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/276/EG (PB L 116 van 4.5.2007, blz. 34).

(12) PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(13) PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132.

(14) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 727/2007 (PB L 165 van 27.6.2007, blz. 8).

(15) PB L 164 van 26.6.2007, blz. 7.

(16) PB L 284 van 30.10.2007, blz. 8.

(17) PB L 172 van 30.6.2007, blz. 84.